Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )"

Transcript

1 Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία, καλύπτει τα έξοδα της νοσηλείας του κυρίως Aσφαλιζόµενου και των εξαρτώµενων από αυτόν προσώπων (εφόσον συµπεριλαµβάνονται στην ασφάλιση), εντός Νοσοκοµείου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 11.1., και καταβάλλει, επίσης, κατά περίπτωση και τις υπόλοιπες παροχές που προβλέπονται στα κατωτέρω Άρθρα 11.2., και Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.» «Συµβαλλόµενος» (Λήπτης της ασφάλισης): Το πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση. «Ασφαλιζόµενος»: Κάθε καλυπτόµενο από το παρόν Ασφαλιστήριο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή, κατά περίπτωση, ο κυρίως Aσφαλιζόµενος που κατονοµάζεται στο Ασφαλιστήριο και τα τυχόν εξαρτώµενα πρόσωπα που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. «Ασφάλισµα»: Το εκάστοτε ποσό που είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει η Εταιρία. «Ασφαλιστική Περίοδος»: Το χρονικό διάστηµα ενός έτους [δώδεκα (12) µηνών] µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου και της ηµεροµηνίας λήξης του. «Απαλλασσόµενο ποσό»: α) το ποσό που, ανάλογα µε τη θέση νοσηλείας που έχει επιλεγεί από τον Aσφαλιζόµενο κατά την εισαγωγή του για νοσηλεία, αφαιρείται σε κάθε νοσηλεία από το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωριζοµένων εξόδων και β) το ποσό που αφαιρείται από τα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωριζόµενα έξοδα σε κάθε χειρουργική επέµβαση για την οποία δεν απαιτείται νοσηλεία. Το απαλλασσόµενο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση νοσηλείας καθώς και εκείνο που αφορά την χειρουργική για την οποία δεν απαιτείται νοσηλεία αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. «Ασθένεια»: Κάθε µεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού, που δεν οφείλεται σε ατύχηµα. «Ατύχηµα»: Κάθε περιστατικό (συµβάν) που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του Ασφαλισµένου και προκαλεί σ αυτόν, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωµατική βλάβη. «ιάρκεια του Ασφαλιστηρίου»: Ως διάρκεια του παρόντος ορίζεται το (1) έτος. «Εξαρτώµενα πρόσωπα»: αυτά που αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου και µπορεί να είναι αποκλειστικά η/ο σύζυγος του κυρίως Aσφαλιζοµένου και τα άγαµα παιδιά τους που έχουν ηλικία µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών και µικρότερη των είκοσι (20) ετών και καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο, ή το 25 έτος της ηλικίας τους εφόσον αποδεδειγµένα φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. «Επέτειος του Ασφαλιστηρίου»: Η ηµεροµηνία (ηµέρα και µήνας) κάθε έτους που ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. «Ηλικία του Ασφαλιζοµένου»: Η ηλικία του Aσφαλιζοµένου που σύµφωνα µε τις δηλώσεις του, κατά την σύναψη της ασφάλισης, για την ακριβή χρονολογία της γέννησης του (ηµέρα, µήνας, έτος) είναι η ακέραιη πλησιέστερη προς την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του.ασφαλιστηρίου «Θεραπεία»: η διαδικασία που αποσκοπεί στην ίαση ασθενών και την αποκατάσταση της σωµατικής τους βλάβης, µε χειρουργική ή συντηρητική µέθοδο, η οποία είναι τεκµηριωµένη και ιατρικά αποδεκτή και πραγµατοποιείται εντός Νοσοκοµείου µε όλα τα σύγχρονα µέσα. «Θέση νοσηλείας»: η θέση την οποία επιλέγει ο Aσφαλιζόµενος κατά την εισαγωγή του στο Νοσοκοµείο για νοσηλεία. Η Εταιρία αναγνωρίζει και καλύπτει τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν από τον Ασφαλιζόµενο αποκλειστικά και µόνο αν η θέση που έχει επιλεγεί είναι µία από τις παρακάτω: (Γ) δωµάτιο µε τρία κρεβάτια (Β) δωµάτιο µε δύο κρεβάτια (Α) δωµάτιο µε ένα κρεβάτι (Lux) πολυτελές δωµάτιο µε κρεβάτι και ανέσεις περισσότερες από την (Α) θέση. «Ιατρός»: κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει τα νόµιµα προσόντα και ασκεί ειδικότητα αναγνωρισµένη από τους Ιατρικούς Συλλόγους της Ελλάδος. «Νοσηλεία»: το αναγκαίο και απαραίτητο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα, που απαιτείται να παραµείνει ο Ασφαλιζόµενος εντός Νοσοκοµείου προκειµένου να υποβληθεί σε θεραπεία για τη συγκεκριµένη αιτία για την οποία έγινε η εισαγωγή, η οποία (θεραπεία) δεν µπορεί να χορηγηθεί εκτός Νοσοκοµείου. Νοσηλεία δεν θεωρείται η παραµονή του Aσφαλιζόµενου εντός του Νοσοκοµείου για χρονικό διάστηµα πέραν του ιατρικώς απαραίτητου ή για να υποβληθεί µόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αν ο Aσφαλιζόµενος επανεισαχθεί στο Νοσοκοµείο εντός περιόδου ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας εξόδου του για την ίδια αιτία ή επιπλοκή αυτής, τότε η νοσηλεία θεωρείται ως συνέχεια της προηγούµενης και αντιµετωπίζεται σαν ενιαία νοσηλεία. «Νοσοκοµείο»: κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα (δηµόσιο ή ιδιωτικό) µε νόµιµη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην έννοια «Νοσοκοµείο» δεν περιλαµβάνονται εξωτερικά ιατρεία, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόµοια ιδρύµατα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο ασκείται µη επιστηµονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύµατα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικοµανών. «Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο»: κάθε Νοσοκοµείο µε το οποίο η Εταιρία θα έχει συµφωνήσει να νοσηλεύει καλυπτόµενα από το Ασφαλιστήριο αυτό πρόσωπα, υπό τον όρο ότι το Νοσοκοµείο έχει στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και για το συγκεκριµένο ατύχηµα ή ασθένεια τη δυνατότητα να το νοσηλεύσει. «Συµβεβληµένο ιαγνωστικό Κέντρο»: κάθε ιαγνωστικό κέντρο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και διαθέτει πλήρη εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό για την πραγµατοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, µε το οποίο η Εταιρία, θα έχει συµφωνήσει να διενεργεί διαγνωστικές εξετάσεις στα καλυπτόµενα από το Ασφαλιστήριο αυτό πρόσωπα. «Φάρµακα», αποκλειστικά εκείνα που φέρουν υδατογραφηµένη ταινία (κουπόνι) και είναι εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ ή φέρουν κεντρική έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων για τη συγκεκριµένη πάθηση για την οποία νοσηλεύεται ο Ασφαλιζόµενος. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 3.1. ικαιώµατα Ο Συµβαλλόµενος έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος είναι άλλο πρόσωπο από τον Συµβαλλόµενο, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση (κίνδυνος), το ασφάλισµα αποδίδεται σε αυτόν Αλλαγή Συµβαλλοµένου Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο µε γραπτή δήλωσή του, εφόσον και ο άλλος αποδεχθεί εγγράφως τον ορισµό του. Για τον ορισµό αυτό απαιτείται να παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας η δήλωση του παλαιού και του νέου Συµβαλλοµένου και να εκδοθεί από την εταιρία σχετική πρόσθετη πράξη που ισχύει, ανεξάρτητα από το πότε θα εκδοθεί, αναδροµικά από την ηµεροµηνία που παραδόθηκε στην Εταιρία η τελευταία από τις παραπάνω δύο δηλώσεις. Α Ρ Θ Ρ Ο Μόνιµης Κατοικία Ως µόνιµη κατοικία του Συµβαλλοµένου και του Ασφαλιζοµένου είναι πάντοτε αυτές που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, εκτός αν γνωστοποιηθεί αλλαγή, µε γραπτή δήλωση που κατατίθεται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον Συµβαλλόµενο Μετακίνηση του Ασφαλιζοµένου σε άλλο µέρος. Αν ο Ασφαλιζόµενος µετακινηθεί σε µέρος διάφορο της δηλωθείσας µόνιµης κατοικίας του, είτε λόγω µεταβολής κατοικίας, είτε λόγο προσωρινής διαµονής σ αυτό, η ασφάλιση εξακολουθεί να ισχύει Μόνιµη ιαµονή Είναι ο τόπος στον οποίο ο Ασφαλιζόµενος διατηρεί την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή του για χρονικό διάστηµα πέραν των έξι (6) µηνών. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 5.1. Έγγραφα που συνιστούν το Ασφαλιστήριο Το Ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή των νοµίµων οργάνων της Εταιρίας, οι ασφαλιστικοί όροι, καθώς και η αίτηση για την έκδοσή του (κατά το µέρος της που δεν τροποποιείται από το Ασφαλιστήριο), αποτελούν το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύµβαση Έναρξη Ισχύος Η κάλυψη του κινδύνου από την Εταιρία αρχίζει από την αναγραφόµενη στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή, εάν έχει συµφωνηθεί τµηµατική καταβολή, ολόκληρη η πρώτη δόση του και ότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (εξόφλησης) δεν έχει επέλθει µεταβολή της υγείας και των λοιπών συνθηκών του Ασφαλιζοµένου, όπως δηλώθηκαν στην αίτηση για ασφάλιση και τη δήλωση ιατρικού ιστορικού, η οποία επηρεάζει την ασφαλισιµότητά του ιάρκεια-λήξη ισχύος Η διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ένα (1) έτος. Η ισχύς του λήγει την ηµεροµηνία λήξης ισχύος που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου υνατότητα Ανανέωσης Πριν από τη εκάστοτε λήξη ισχύος της ασφάλισης, η Εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει το συγκεκριµένο πρόγραµµα «Medihospital Smart Ευέλικτο», θα αποστέλλει στον Συµβαλλόµενο τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για την επόµενη Ασφαλιστική Περίοδο, καθώς και την ηµεροµηνία πληρωµής αυτών. Η καταβολή των ασφαλίστρων και µόνον µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία πληρωµής, συνεπάγεται την ανανέωση κάλυψης του Ασφαλιζοµένου, µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα ασφάλισης, για µια ακόµα Ασφαλιστική Περίοδο, χωρίς να απαιτούνται αποδεικτικά της ασφαλισιµότητάς του. Η πληρωµή των ασφαλίστρων κατόπιν παρέλευσης

2 της ορισθείσας ηµεροµηνίας πληρωµής, συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιµότητας του Ασφαλιζοµένου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής διάθεσης του συγκεκριµένου προγράµµατος ασφάλισης «Medihospital Smart Ευέλικτο», για το σύνολο των Ασφαλισµένων µε αυτό και όχι ατοµικά. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία είναι υποχρεωµένη, εφόσον διαθέτει παρεµφερές είδος ασφάλισης, να γνωστοποιήσει στον Συµβαλλόµενο τους νέους όρους ασφάλισης, τις παροχές καθώς και τα οφειλόµενα ασφάλιστρα, προκειµένου αυτός να αποφασίσει εάν επιθυµεί την συνέχιση της ασφαλιστικής του κάλυψης µε το νέο αυτό πρόγραµµα Προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτωµένων προσώπων Η προσθήκη ή η αφαίρεση εξαρτωµένου προσώπου, γίνεται δεκτή από την Εταιρία µόνο σε επέτειο του Ασφαλιστηρίου. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 6.1. Ο προσδιορισµός του ασφαλίστρου έγινε αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες: Η ηλικία και το φύλο του Ασφαλιζόµενου. Το κόστος περίθαλψης και διαγνωστικών εξετάσεων, όπως αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει, τόσο η Εταιρεία, όσο και άλλοι Ελληνικοί και ιεθνείς Οργανισµοί. Η συχνότητα των περιστατικών που καλύπτονται, όπως αυτή προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει, τόσο η Εταιρεία, όσο και άλλοι Ελληνικοί και ιεθνείς Οργανισµοί Πληρωµή Ασφαλίστρου Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όµως να συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του ή αργότερα, µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η καταβολή του σε δόσεις. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλοµένου για την πληρωµή του ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Α) Κατά τη σύναψη της ασφάλισης Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ο Συµβαλλόµενος και ο Ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένοι να περιγράψουν µε ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του Ασφαλιζοµένου και γενικά να δηλώσουν όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιµήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαµβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στην αίτηση για ασφάλιση. Αν ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλιζόµενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει σχετικά µε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει την ασφάλιση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δηλώσεως ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας (τερµατισµός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αµέσως από την πραγµατοποίησή της. Αν όµως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται της Β) Για την καταβολή αποζηµίωσης Για την καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζηµίωσης ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται να καταθέσει εντός οκτώ (8) ηµερών γραπτή αναγγελία στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Επίσης, υποχρεούται να δώσει στην Εταιρία όλες τις όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που κατέχει ή που µπορεί να αποκτήσει, ως µόνος νοµιµοποιούµενος που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα του ζητήσει η Εταιρία για την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώµατός του, απόδειξη που συµφωνείται ότι τον βαρύνει κατά την αξίωση ασφαλιστικής αποζηµίωσης. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να εξετάζει τον Ασφαλιζόµενο µε έξοδά της και µε γιατρό που η ίδια ορίζει. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση µε το περιστατικό η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωµή ασφαλίσµατος. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν µπορεί ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζηµίωσης. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσεως που σχετίζεται µε το ασφάλισµα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της (άρσιµη οφειλή). Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Λόγω παράβασης εκ δόλου της υποχρέωσης γνωστοποίησης των αντικειµενικά ουσιωδών στοιχείων για την εκτίµηση του κινδύνου εκ µέρους της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο νόµο. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας η Εταιρία απαλλάσσεται της 2. Λόγω παραµονής του Ασφαλιζοµένου σε φυλακή επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον λόγω καταδίκης του από ποινικό δικαστήριο, έστω και µη τελεσίδικης, για το οποίο γεγονός αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία εντός (8) ηµερών από τη συµπλήρωση του ανωτέρω χρόνου. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα καταγγελίας δεν µπορεί να ασκηθεί µετά παρέλευση ενός (1) µηνός από τότε που περιήλθε σε γνώση της Εταιρίας ο λόγος της καταγγελίας και σε κάθε περίπτωση µετά την αποφυλάκιση του Ασφαλιζοµένου. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται σε περίπτωση µεν παράλειψης της παραπάνω ειδοποίησης αµέσως, διαφορετικά, µετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) ηµερών από τότε που η καταγγελία θα περιέλθει στον Ασφαλιζόµενο. Αν το ασφαλιστικό συµβάν επέλθει εντός της προθεσµίας άσκησης της καταγγελίας, στην περίπτωση παράλειψης της ειδοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται της 3. Λόγω εκ µέρους του Ασφαλιζοµένου παραπλάνησης ή απόπειρας παραπλάνησης της Εταιρίας, όσον αφορά την ύπαρξη αξίωσής του προς λήψη ασφαλιστικής αποζηµίωσης. Το δικαίωµα καταγγελίας στην περίπτωση αυτή ασκείται εντός ενός (1) µηνός από τότε που ο λόγος της καταγγελίας περιήλθε σε γνώση της Εταιρίας και τα αποτελέσµατά της επέρχονται αµέσως. Αν το ασφαλιστικό συµβάν επέλθει εντός της προθεσµίας άσκησης της καταγγελίας η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσµεύεται µόνο µε έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτηµένων οργάνων της. ιευκρινίζεται ότι πρόσωπα που διαµεσολαβούν στην ασφάλιση και συνεργάζονται παραγωγικά µε την Εταιρία στερούνται του δικαιώµατος εκπροσώπησης αυτής, εκτός από το δικαίωµα είσπραξης των ασφαλίστρων ασφαλιστηρίων παραγωγής τους για όσους από τους πελάτες τους παίρνουν κάθε φορά σχετική οδηγία από την Εταιρία. Έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαµεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δεν δεσµεύουν την Εταιρία. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 0 ΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Αν δεν έχει προσκοµισθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ασφαλιζοµένου οποτεδήποτε για να αποδειχθεί η ηλικία του, η Εταιρία, πριν πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε πληρωµή ασφαλίσµατος, έχει το δικαίωµα να ζητήσει την προσκόµιση αυτής. Αν αποδειχθεί, ότι η ηλικία του ήταν διαφορετική από αυτή που από δόλο δηλώθηκε ανακριβής η Εταιρία δικαιούται: α) Αν µεν το γεγονός περιήλθε σε γνώση της πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε να καταγγείλει τη σύµβαση εντός ενός (1) µηνός από τότε που περιήλθε σε γνώση της, είτε να προτείνει την αναπροσαρµογή του Ασφαλιζοµένου κεφαλαίου σύµφωνα µε την ηλικία που πραγµατικά είχε ο Ασφαλιζόµενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Σε περίπτωση µη αποδοχής της προταθείσας τροποποίησης εντός της ανωτέρω επίσης προθεσµίας η ασφάλιση θεωρείται ότι καταγγέλθηκε. β) Αν δε το γεγονός περιήλθε σε γνώση της µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Εάν όµως η ανακριβής δήλωση της ηλικίας δεν οφείλεται σε δόλο, τότε ως συµφωνηθέν ασφάλιστρο θεωρείται εκείνο που αντιστοιχούσε (µεγαλύτερο ή µικρότερο) κατά τη σύναψη της ασφάλισης σύµφωνα µε το τιµολόγιο (Πίνακας ασφαλίστρων) της Εταιρίας στην πραγµατική ηλικία του και η προς τα άνω ή προς τα κάτω αναδροµική διαφορά εξοφλείται αµέσως. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Καλυπτόµενα Έξοδα Η Εταιρία αναγνωρίζει και καλύπτει µόνο τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για: α) Νοσήλια (για δωµάτιο και τροφή) εντός Νοσοκοµείου για κάθε µία (1) ηµέρα νοσηλείας που είναι αναγκαία, σύµφωνα µε ιατρικά κριτήρια, για θεραπεία η οποία απαιτείται για την αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία και µέχρι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες το πολύ. β) Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη η οποία είναι αναγκαία και έχει σχέση µε την αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία και έξοδα χειρουργείου σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης που πραγµατοποιήθηκε και χρεώθηκε από το Νοσοκοµείο. γ) Αµοιβή θεράποντος ιατρού και ιατρών άλλων ειδικοτήτων για υπηρεσίες τους που παρέχονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και έχουν σχέση µε την αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία. δ) Αµοιβή αποκλειστικής νοσοκόµας εφόσον υπάρχει νόµιµο δελτίο παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό για την αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών της κατά τη διάρκεια νοσηλείας. ε) Αµοιβή ιατρού χειρουργού και αναισθησιολόγου. Η αµοιβή ιατρού χειρουργού και αναισθησιολόγου για κάθε χειρουργική επέµβαση είναι εκείνη που προβλέπεται από τη σχετική σύµβαση που τυχόν έχει συναφθεί, είτε απ ευθείας από την Εταιρία, είτε µέσω της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, µε το νοσοκοµείο στο οποίο πραγµατοποιείται η χειρουργική επέµβαση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια σύµβαση µε το Νοσοκοµείο αυτό, η Εταιρία θα αναγνωρίζει για τις παραπάνω αµοιβές, ποσό µέχρι εκείνο της αντίστοιχης αµοιβής για τη συγκεκριµένη χειρουργική επέµβαση, µε βάση σύµβαση που έχει συναφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε άλλο ή άλλα Νοσοκοµεία. Εάν τυχόν η συγκεκριµένη χειρουργική επέµβαση δεν περιλαµβάνεται σε καµιά από τις παραπάνω συµβάσεις, η Εταιρία θα αναγνωρίζει για την αµοιβή του χειρουργού και του αναισθησιολόγου ποσό µέχρι του ποσού της αντίστοιχης αµοιβής το οποίο προβλέπεται για χειρουργική επέµβαση ανάλογης βαρύτητας που προκύπτει από την παραπάνω σύµβαση. Τα παραπάνω προβλεπόµενα για την αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, ισχύουν και στην περίπτωση των διπλών και πολλαπλών επεµβάσεων. Η Εταιρία, πάντως, µπορεί, µετά από σχετική εξουσιοδότηση του

3 Ασφαλιζοµένου, να διαπραγµατευθεί για λογαριασµό του την αµοιβή του χειρουργού και του αναισθησιολόγου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει τέτοια σύµβαση µε οποιοδήποτε Νοσοκοµείο, το ανώτατο όριο αµοιβής χειρουργού και αναισθησιολόγου είναι το ποσό που αναφέρεται κατά βαρύτητα επέµβασης στον παρακάτω πίνακα. Στην ίδια περίπτωση, διπλές και πολλαπλές χειρουργικές επεµβάσεις, οι οποίες είτε γίνονται ταυτόχρονα, είτε οφείλονται στην ίδια πάθηση ή επιπλοκές της και γίνονται κατά τη διάρκεια µίας νοσηλείας, θεωρούνται ως µία επέµβαση και το ανώτατο όριο αµοιβής χειρουργού και αναισθησιολόγου είναι το ποσό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέµβαση, σύµφωνα µε τους ακόλουθους Πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 95,00 ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 312,00 ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 781,00 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 1.245,00 ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 1.867,00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2.488,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 3.424,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 64,00 ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 173,00 ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 235,00 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 344,00 ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 405,00 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 501,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 672,00 Η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεµβάσεων κατά βαρύτητα, γίνεται µε παραποµπή στον πίνακα ιατρικών πράξεων που αναφέρεται στο Π.. 157/1991 (ΦΕΚ Α 62/ ) ή σε οποιοδήποτε άλλο νοµοθετικό κείµενο τυχόν αντικαταστήσει ή τροποποιήσει αυτό Καταβολή αποζηµίωσης Η αποζηµίωση που καταβάλλεται στον Ασφαλιζόµενο για τα αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκαν εντός Νοσοκοµείου εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος είναι: α) Για Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκοµείο εντός ή εκτός Ελλάδος: Ίση µε το εκατό τοις εκατό (100%) των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωριζοµένων εξόδων, αφού αφαιρεθεί το απαλλασσόµενο ποσό που αντιστοιχεί στη θέση νοσηλείας που επέλεξε ο Ασφαλιζόµενος κατά την εισαγωγή του για νοσηλεία, και το οποίο (ποσό ανά θέση νοσηλείας) αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. β) Για Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκοµείο εντός Ελλάδος: Ίση µε το εκατό τοις εκατό (100%) των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωριζοµένων εξόδων, χωρίς την αφαίρεση του «απαλλασσόµενου ποσού». Επίδοµα σε Κρατικό Νοσοκοµείο Σε περίπτωση που η Εταιρία, αν και υποχρεούται µε βάση το Ασφαλιστήριο αυτό, δεν καταβάλλει αποζηµίωση για τα τυχόν έξοδα νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκοµείο, είτε επειδή αυτά καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από οποιοδήποτε τρίτο φορέα, είτε επειδή δεν προβλήθηκε στην Εταιρία αξίωση προς αποζηµίωση, η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλιζόµενο για κάθε ηµέρα νοσηλείας και κατ ανώτατο όριο µέχρι δέκα (10) ηµέρες, ηµερήσιο επίδοµα νοσηλείας ίσο µε το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. Χειρουργικό επίδοµα σε Κρατικό Νοσοκοµείο Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε χειρουργική επέµβαση, η Εταιρία θα καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο για κάθε ηµέρα νοσηλείας και κατ ανώτατο όριο µέχρι δέκα (10) ηµέρες, ηµερήσιο «χειρουργικό επίδοµα» ίσο µε το ποσό του ηµερήσιου επιδόµατος νοσηλείας που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστήριου. Το επίδοµα τούτο καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν καταβλήθηκε ή όχι αποζηµίωση από τη Εταιρία για τα τυχόν έξοδα που πραγµατοποίησε ο Ασφαλιζόµενος. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται, ότι η παροχή των παραπάνω επιδοµάτων δεν αφορά τον τοκετό ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα της χειρουργικής επέµβασης που πραγµατοποιείται σε Νοσοκοµείο ή στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου, για την οποία δεν απαιτείται νοσηλεία. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται στον Ασφαλιζόµενο για τα αναγνωριζόµενα έξοδα (όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.1. του άρθρου αυτού) που πραγµατοποιήθηκαν είναι: Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης σε Ιδιωτικό Νοσοκοµείο εντός Ελλάδος, ίση µε το εκατό τοις εκατό (100%) των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωριζοµένων εξόδων, αφού αφαιρεθεί το απαλλασσόµενο ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης σε Νοσοκοµείο εκτός Ελλάδος, ισχύουν τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση της παρούσας παραγράφου, µε τη διαφορά όµως ότι το «απαλλασσόµενο ποσό» είναι το διπλάσιο. Σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης σε Κρατικό Νοσοκοµείο εντός Ελλάδος, ίση µε το εκατό τοις εκατό (100%) των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωριζοµένων εξόδων, χωρίς την αφαίρεση του απαλλασσόµενου ποσού ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρία καλύπτει τον τοκετό (φυσιολογικό ή µε καισαρική τοµή), της κυρίως Ασφαλιζόµενης ή της συζύγου του κυρίως Ασφαλιζόµενου εφόσον καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο σαν εξαρτώµενο πρόσωπο, καταβάλλοντας ως επίδοµα τοκετού το ποσό του οποίου αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόµατος είναι ο τοκετός να έχει πραγµατοποιηθεί µετά την παρέλευση δύο (2) συνεχών Ασφαλιστικών Περιόδων από την ένταξη στην ασφάλιση της κυρίως Ασφαλιζόµενης ή της συζύγου του κυρίως Ασφαλιζόµενου ΠΑΡΟΧΗ Check-up Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλιζόµενο (και την/ τον σύζυγό του/της, εφόσον καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο) µετά την συµπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του, χωρίς καµία επιβάρυνσή του, για τον προληπτικό έλεγχο της υγείας του, µια µόνο φορά κάθε Ασφαλιστική Περίοδο, µε τις παρακάτω οριζόµενες κατά ηλικία και φύλο ιαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται ενιαία σαν πακέτο αποκλειστικά και µόνο σε Συµβεβληµένα ιαγνωστικά κέντρα και µετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον συνεχών µηνών από την έναρξη ισχύος της ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση του check-up σε Συµβεβληµένο ιαγνωστικό κέντρο είναι ο Ασφαλιζόµενος να έχει επικοινωνήσει προηγουµένως µε το ιαγνωστικό κέντρο και να προσκοµίσει, κατά την προσέλευσή του σε αυτό, το δελτίο αστυνοµικής του ταυτότητας και να επιδείξει το πιστοποιητικό ασφάλισης από το παρόν Ασφαλιστήριο «MEDIhospital SMART ΕΥΕΛΙΚΤΟ». Κατόπιν δε, η Εταιρία θα καταβάλλει απευθείας στο Συµβεβληµένο ιαγνωστικό κέντρο και αφού λάβει τις απαιτούµενες σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις, τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα του check-up για λογαριασµό του Ασφαλιζόµενου, εξοφλούµενης της έναντι αυτού υποχρέωσής της από το παρόν άρθρο. CHECK UP ΑΝ ΡΩΝ Ηλικία 18 έως 40 Ηλικία 41 και άνω Γενική αίµατος Γενική αίµατος Γενική ούρων Γενική ούρων Χοληστερίνη, HDL, LDL Χοληστερίνη, HDL, LDL Σάκχαρο αίµατος Σάκχαρο αίµατος Ουρία Ουρία Κρεατινίνη Κρεατινίνη Ουρικό οξύ Ουρικό οξύ Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Τest Kοπώσεως Ακτινογραφία Θώρακος Ακτινογραφία Θώρακος P.S.A. CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ηλικία 18 έως 40 Ηλικία 41 και άνω Γενική αίµατος Γενική αίµατος Γενική ούρων Γενική ούρων Χοληστερίνη,HDL, LDL Χοληστερίνη,HDL, LDL Σάκχαρο αίµατος Σάκχαρο αίµατος Ουρία Ουρία Κρεατινίνη Κρεατινίνη Ουρικό οξύ Ουρικό οξύ Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Ακτινογραφία Θώρακος Ακτινογραφία Θώρακος Pap Test Pap Test Μαστογραφία Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξουν Συµβεβληµένα ιαγνωστικά κέντρα, στην περιοχή της µόνιµης διαµονής του Ασφαλιζόµενου, η υποχρέωση της Εταιρίας σχετικά µε το προβλεπόµενο check-up περιορίζεται στην απολογιστική κάλυψη των προαναφεροµένων αντίστοιχα ανά ηλικία και φύλο διαγνωστικών εξετάσεων και µέχρι του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Εάν ο Ασφαλιζόµενος εισπράξει για την ίδια περίπτωση αποζηµίωση από άλλη πηγή (κάθε φορέα κύριας, επικουρικής ή ιδιωτικής ασφάλισης), τότε η Εταιρία θα καταβάλλει σε αυτόν την διαφορά που µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στα αναγνωριζόµενα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν και στην αποζηµίωση που εισέπραξε από άλλες πηγές. Σε καµία περίπτωση όµως η διαφορά αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το, σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού, προβλεπόµενο στη συγκεκριµένη περίπτωση ποσό αποζηµίωσης. Επίσης, σε καµία περίπτωση η διαφορά αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων εξόδων, ούτε και το συνολικό εισπραχθέν από την Εταιρία και από άλλη πηγή ποσό µπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που ο Ασφαλιζόµενος δαπάνησε ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας προς αποζηµίωση για την πραγµατοποίηση µίας ή περισσοτέρων οποιωνδήποτε νοσηλειών µέσα στην ίδια Ασφαλιστική Περίοδο, είναι το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. Α Ρ Θ Ρ Ο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ α) Νοσηλεία εντός Ελλάδος

4 Σε περίπτωση νοσηλείας εντός Ελλάδος, που καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού, η Εταιρία θα καταβάλλει, αποζηµίωση: 1. Εάν η νοσηλεία έγινε σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο, απ' ευθείας σε αυτό εφόσον, µετά από ιατρικά τεκµηριωµένη γνωµοδότηση των ιατρών της (της Εταιρίας) και πάντως κατά δίκαιη κρίση, εγκρίνει ως αναγκαία τη νοσηλεία (που είναι απαραίτητη για θεραπεία), καθώς επίσης και τις εξετάσεις και τις ιατρικές πράξεις οι οποίες σχετίζονται µε την αιτία της νοσηλείας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να εξετάζει µε ιατρό της τον ασφαλιζόµενο τόσο πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκοµείο όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Για την εφαρµογή των προαναφεροµένων, ο Ασφαλιζόµενος κατά την προσέλευσή του στο Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο οφείλει: Να επιδείξει το πιστοποιητικό κάλυψής του από το παρόν Ασφαλιστήριο, («MEDIhospital SMART ΕΥΕΛΙΚΤΟ»), το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας καθώς επίσης να προσκοµίσει και το βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού του φορέα. Να έχει πλήρως εξοφληµένο το ασφάλιστρο του. 2. Εάν η νοσηλεία έγινε σε µη Συµβεβληµένο ή Κρατικό Νοσοκοµείο, στον ίδιο τον Ασφαλιζόµενο απολογιστικά, ο οποίος όµως οφείλει να προσκοµίσει: Πρωτότυπα δελτία παροχής υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, εξοφλητικές αποδείξεις αυτών, πρωτότυπες αποδείξεις των ιατρών χειρουργών και αναισθησιολόγων, πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς φαρµάκων που φέρουν υδατογραφηµένη ταινία (κουπόνι) και ειδικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας καθώς και τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά που εύλογα µπορεί να ζητήσει η Εταιρία. Πρωτότυπη απόφαση κάλυψης και Βεβαίωση για την οικονοµική εφορία, κάθε φορέα κύριας, επικουρικής ή ιδιωτικής ασφάλισης από τις οποίες θα φαίνεται ότι παρακρατήθηκαν από το φορέα οι πρωτότυπες αποδείξεις βάσει των οποίων καταβλήθηκε µέρος της δαπάνης εξόδων καθώς και φωτοτυπηµένα αντίγραφα αυτών (δελτία παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις). β) Νοσηλεία εκτός Ελλάδος Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός Ελλάδος, που καλύπτεται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού, εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, τα προαναφερόµενα στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, το καλυπτόµενο πρόσωπο ή το Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο οφείλει να επικυρώσει τα αποδεικτικά έγγραφα της νοσηλείας του και τις πρωτότυπες αποδείξεις στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή. Η Εταιρία καταβάλλει την προβλεπόµενη αποζηµίωση σε ευρώ, που υπολογίζεται σύµφωνα µε την δηµοσίευση της Τράπεζας της Ελλάδος των δελτίων αναφοράς του ευρώ µε βάση τα αντίστοιχα δελτία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το αντίστοιχο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία που φέρει η εξοφλητική απόδειξη του Νοσοκοµείου ή σε συνάλλαγµα αν οι εκάστοτε ισχύουσες Νοµοθετικές ιατάξεις το επιτρέπουν ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Σε περίπτωση που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι η νοσηλεία εξαιρείται και δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο ή ότι τυχόν καταβλήθηκε από την Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, ποσό µεγαλύτερο από το οφειλόµενο σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο αυτό, τότε ο Συµβαλλόµενος όσο και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται, ο καθένας σε ολόκληρο, στην απόδοση στην Εταιρία του ποσού που καταβλήθηκε αχρεώστητα. Το ποσό αποδίδεται άτοκα µεν εντός τριών(3) µηνών από την όχλησή τους, έντοκα δε σε περίπτωση υπερηµερίας. Πάντως η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να συµψηφίσει την παραπάνω απαίτησή της µε κάθε ποσό που είναι πληρωτέο από αυτή στο Συµβαλλόµενο, Ασφαλιζόµενο ή ικαιούχο από κάθε άλλη αιτία ανεξάρτητα του αν έχει προηγηθεί ή όχι όχληση ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρξουν Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία (είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος), η υποχρέωση της Εταιρίας σχετικά µε τις προβλεπόµενες παροχές για εντός Νοσοκοµείου νοσηλεία περιορίζεται στην απολογιστική κάλυψη των δαπανών νοσηλείας µε βάση τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 3 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιπλέον, καλύπτονται οι ακόλουθες περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις: Φάρµακα Νοσηλείας: Καλύπτεται το κόστος φαρµάκων που χορηγούνται αποκλειστικά και µόνον κατά τη διάρκεια νοσηλείας, που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Επεµβάσεις από Πλαστικό Χειρουργό: Καλύπτονται οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται από πλαστικούς χειρουργούς και είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήµατος ή κακοηθών όγκων µαστού και κακοηθών όγκων δέρµατος, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού. Επίσης καλύπτονται οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται από πλαστικούς χειρουργούς, εφόσον καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο και υπό την προϋπόθεση ότι προηγουµένως έχουν ελεγχθεί από ιατρό που θα ορίσει η Εταιρία. Για τις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται αµοιβή πλαστικού χειρουργού ίση µε την αµοιβή χειρουργού αντίστοιχης χειρουργικής ειδικότητας και βαρύτητας χειρουργικής επέµβασης. Προσθετικά Υλικά & Τεχνητά Όργανα: Καλύπτονται αποκλειστικά και µόνον τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνητού προσθετικού χεριού και ποδιού, απλού τεχνητού µατιού, µοσχεύµατος κερατοειδούς, ενδοφακού, µοσχεύµατος αρτηριών, βαλβίδας καρδιάς, βηµατοδότου, απεινιδωτού και υλικών οστεοσύνθεσης όταν είναι ιατρικά βεβαιωµένο ότι η τοποθέτησή τους είναι απαραίτητη λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό. εν καλύπτεται όµως η αλλαγή όλων των ανωτέρω τεχνητών προσθετικών προθέσεων και υλικών, είτε αυτά υπήρχαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. ιακοπή κύησης: Καλύπτεται η επιβεβληµένη ιατρικά διακοπή κύησης, που οφείλεται σε χρωµοσωµιακές ή ανατοµικές ανωµαλίες και η οποία θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικού εργαστηριακού ελέγχου. Καµία άλλη περίπτωση ηθεληµένης διακοπής κύησης δεν καλύπτεται. Προγενέστερες ασθένειες ή ατυχήµατα: To Ασφαλιστήριο καλύπτει οποιονδήποτε κίνδυνο που η πραγµατοποίηση του οφείλεται ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα σε ασθένεια ή ατύχηµα καθώς και τα επακόλουθα και τις επιπλοκές τους που είναι προγενέστερα της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου αυτού, εφόσον αυτό παρέµεινε σε ισχύ δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς Ασφαλιστικές Περιόδους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση, ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση. Αν όµως έχει συµφωνηθεί, για συγκεκριµένη ασθένεια ή ατύχηµα, ειδική εξαίρεση µε διάρκεια µεγαλύτερη των δύο (2) συνεχών Ασφαλιστικών Περιόδων από την ηµεροµηνία έναρξη ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου (ή µετά από τροποποίησή του), τότε η συγκεκριµένη περίπτωση στην οποία αφορά η εξαίρεση, δεν καλύπτεται ακόµη και µετά την παρέλευση των δύο (2) συνεχών Ασφαλιστικών Περιόδων. ιευκρινίζεται ότι, ως προγενέστερη ασθένεια ορίζεται η ασθένεια η οποία, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι δεν ήταν γνωστή στον Ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο αίτησής του προς ασφάλιση, αυτή προϋπήρχε της ασφάλισης σύµφωνα µε ιατρικά κριτήρια. Περιπτώσεις που καλύπτονται έξι (6) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου: Περιεδρικό συρίγγιο, πολύποδες µήτρας, πολύποδες εντέρου, χαλάζιο, κύστη κόκκυγα, κακοήθεις νεοπλασίες µήτρας, µαστού, θυρεοειδούς, µελάνωµα (για νοσηλεία, θεραπεία και επιπλοκές τους), εφόσον το Ασφαλιστήριο παρέµεινε σε ισχύ έξι (6) τουλάχιστον µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού, ή µετά την τροποποίησή του κατά περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση ή τροποποίηση του, κατά περίπτωση. Περιπτώσεις που καλύπτονται µία (1) Ασφαλιστική Περίοδο µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου: Αµυγδαλεκτοµή, εκτοµή αδενοειδών εκβλαστήσεων, κιρσοί κάτω άκρων, παθήσεις και ατυχήµατα κατά γόνυ αρθρώσεων, βουβωνοκήλη, χειρουργική θεραπεία της αιµοροϊδοπάθειας, καταρράκτη, γλαύκωµα, ινοµυώµατα, ενδοµητρίωση, παθήσεις χολής, νεφρολιθίαση, σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, καλοήθεις παθήσεις δέρµατος, παθήσεις µαστού, πλην κακοηθών νεοπλασιών, παθήσεις θυρεοειδούς, πλην κακοηθών νεοπλασιών, συγγενείς κακοήθεις όγκοι, εφόσον το Ασφαλιστήριο παρέµεινε σε ισχύ µία (1) τουλάχιστον Ασφαλιστική Περίοδο από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού ή µετά την τροποποίησή του, κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση. Περιπτώσεις που καλύπτονται µετά από την πάροδο πέντε (5) τουλάχιστον συνεχών ασφαλιστικών περιόδων από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου: Χειρουργικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και της διαφραγµατοκήλης, καλύπτονται εφόσον το Ασφαλιστήριο παρέµεινε σε ισχύ πέντε (5) τουλάχιστον συνεχείς Ασφαλιστικές Περιόδους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού. Σηµειώνεται ότι η περίπτωση της παχυσαρκίας θα καλύπτεται αποκλειστικά και µόνο εφόσον πρόκειται για Νοσογόνο παχυσαρκία ( είκτης Σωµατικής Μάζας >40), που θα πιστοποιείται µετά από σχετική εξέταση από ιατρό που θα ορίσει η Εταιρία. Ασθένεια που εκδηλώνεται εντός µηνός, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου, καλύπτεται µετά τη παρέλευση δύο (2) Ασφαλιστικών Περιόδων από την ηµεροµηνία έναρξη ισχύος του και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ήταν γνωστή στον Ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση, ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση Επιπλοκές τοκετού, καλύπτονται εφόσον το Ασφαλιστήριο παρέµεινε σε ισχύ επί δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς Ασφαλιστικές Περιόδους από την ηµεροµηνία έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.. Περιπτώσεις συγγενών παθήσεων, καλύπτονται µετά την παρέλευση δύο (2) τουλάχιστον συνεχών Ασφαλιστικών Περιόδων από την ηµεροµηνία έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, οι συγγενείς παθήσεις αποκλειστικά και µόνον του αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικού και ουροποιητικού συστήµατος, εκτός της κυστικής ίνωσης, των πολυκυστικών νεφρών και της οικογενούς πολυποδίασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον Ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση, ή τροποποίησή του, κατά περίπτωση. Χηµειοθεραπείες: Καλύπτονται οι χηµειοθεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο Ασφαλιζόµενος για την θεραπεία κακοηθών νεοπλασιών, που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύφθηκαν από αυτό. A Ρ Θ Ρ Ο 1 4 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ A) Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οποιονδήποτε κίνδυνο, που η επέλευσή του οφείλεται ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: Πολεµική ενέργεια κάθε µορφής, πολιτική ή στρατιωτική στάση, επανάσταση, συµµετοχή σε διαδηλώσεις και ταραχές γενικά, καθώς και κάθε µορφής τροµοκρατική ενέργεια. Επιδράσεις ατοµικής, πυρηνικής ενέργειας, ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή χηµικής µόλυνσης.

5 Αλκοολική ηπατοπάθεια και µέθη οδηγού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών, καθώς και τις επιπλοκές τους. Ψυχιατρικές παθήσεις, νευροφυτικές διαταραχές καθώς και τις επιπλοκές τους. Απόπειρα αυτοκτονίας του Ασφαλιζόµενου καθώς και τις επιπλοκές της, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση. Υπογονιµότητα, αντισύλληψη, εξωσωµατική γονιµοποίηση, καθώς και τις επιπλοκές αυτών. Εγκυµοσύνη και Τοκετό, µε εξαίρεση τα αναγραφόµενα στο άρθρο 11. Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του. Εµφανείς κατά την ασφάλιση ανωµαλίες. Συγγενείς παθήσεις, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 13. B) Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή τους: Έχει άµεση αιτία διάπραξη εκ µέρους του Ασφαλιζοµένου ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. Οφείλεται σε συµµετοχή του Ασφαλιζόµενου σε επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανοκίνητα µέσα. Οφείλεται σε συµµετοχή του Ασφαλιζοµένου σε επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις πυγµαχίας ή πάλης, ή οφείλεται σε κατάδυση, αλεξιπτωτισµό, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό και πτήση µε αερόστατο. Γ) Οµοίως, το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει: Επεµβάσεις και θεραπεία για τη διόρθωση των διαθλαστικών διαταραχών των οφθαλµών, επεµβάσεις και θεραπεία των οδόντων, των φατνίων και των ούλων, καθώς και την επέµβαση αναβολεκτοµής. Νοσηλεία για ασθένεια εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών πριν από την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστον µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα. ιαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και που δεν έχουν σχέση µε την αιτία για την οποία αυτή έγινε. ιαγνωστικές εξετάσεις για γονιδιακό έλεγχο και θεραπείες µε γονίδια ή ένζυµα. Νοσηλείες, που έχουν σχέση µε παλίνδροµη κύηση καθώς και µε καθ έξιν αποβολές. Μεταµοσχεύσεις οργάνων που η πάθησή τους οφείλεται σε συγγενή ανωµαλία. Επεµβάσεις πλαστικής ή αισθητικής χειρουργικής. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 5 ΦΟΡΟΙ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση µε το Ασφαλιστήριο βαρύνουν τον Συµβαλλόµενο ανεξάρτητα αν επιβάλλονται µε διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή µετά από την έκδοση του Ασφαλιστηρίου.. Α Ρ Θ Ρ Ο 1 6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Το ίκαιο που διέπει το Ασφαλιστήριο θα είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών σχετικά µε το κύρος και τους όρους εφαρµογής του παρόντος Ασφαλιστηρίου, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια των Αθηνών.

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) FH Smart & Extra Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Νοσοκοµειακό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Νοσοκοµειακό, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Χειρουργικό, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Χειρουργικό, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ )

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ ) Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ-4002-1-4) Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα ερµηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ BE HAPPY 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη Συµπληρωµατική Ασφάλιση Υγείας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισµένο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογενείας του,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL SAFETY ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΙΙ ) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 52282 Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα