ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι, Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.151 / /A5 Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ : Μαροφςι Ιςτοςελίδα : Ρλθροφορίεσ : Γ. Νταραγιάννθσ, Ο. Μαραγκοφ, Ρ. Κοραλι Μ. Ραντελοποφλου Τθλζφωνο : , 2100, 2693, 2705 FAX : ΠΡΟ: 1. Ρεριφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ 2. Δ/ντζσ Δ.Ε. 3. Δ/ντζσ ΕΡΑΛ (δια των Δ/νςεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΡ (δια των Δ/νςεων Δ.Ε.) ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ Οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ υποβάλλουν Αίτθςθ - Διλωςθ από 10 Φεβρουαρίου μζχρι 25 Φεβρουαρίου Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) μποροφν να ςυμμετάςχουν : μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) και κάτοχοι απολυτθρίου θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) κάτοχοι πτυχίου Βϋ κφκλου θμερθςίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων κάτοχοι απολυτθρίου θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Α & Β), που επιλζγουν να είναι υποψιφιοι με τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ. Στισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ εςπερινϊν ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) μποροφν να ςυμμετάςχουν: μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) και κάτοχοι απολυτθρίου εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) κάτοχοι πτυχίου Βϋ κφκλου εςπερινϊν ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων κάτοχοι απολυτθρίου εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) που επιλζγουν να είναι υποψιφιοι με τθν ΟΜΑΔΑ Αϋ. Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ ανωτζρω αντίςτοιχεσ εξετάςεισ ζχουν και όςοι ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςθ, αλλά δεν ζχουν αποκτιςει απολυτιριο ΕΡΑΛ ι πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικοφ Λυκείου, με τθν προχπόκεςθ να ζχουν αποκτιςει το απολυτιριο ι πτυχίο αντίςτοιχα τον Ιοφνιο, όπωσ και οι τελειόφοιτοι μακθτζσ. Επιςθμαίνεται ότι δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ζχουν μόνο οι ανωτζρω υποψιφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ. 1

2 Οι ανωτζρω υποψιφιοι υποβάλλουν Αίτθςθ - Διλωςθ ωσ εξισ: 1) οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΕΡΑΛ (Ομάδα Αϋ) ςτο ΕΡΑΛ φοίτθςισ τουσ χωρίσ δικαιολογθτικά 2) οι απόφοιτοι-κάτοχοι απολυτθρίου ΕΡΑΛ ςτο ΕΡΑΛ αποφοίτθςισ τουσ ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία τουσ ΕΡΑΛ, ςυνυποβάλλοντασ ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του απολυτθρίου τουσ 3)οι κάτοχοι πτυχίου Βϋ κφκλου Τ.Ε.Ε, ΤΕΛ και Ναυτικϊν Λυκείων ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία τουσ ΕΡΑΛ, ςυνυποβάλλοντασ ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του πτυχίου τουσ 4)όςοι ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςθ και δεν ζχουν απολυτιριο ΕΡΑΛ ι πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικοφ Λυκείου, κατακζτουν ςτο πλθςιζςτερο ςτον τόπο κατοικίασ τουσ ΕΡΑΛ τθν Αίτθςθ - Διλωςθ, προςκομίηοντασ βεβαίωςθ φοίτθςθσ του οικείου ςχολείου. Σθμειϊνεται ότι οι υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) κα κατακζςουν Αίτθςθ - Διλωςθ ςε θμεριςιο ΕΠΑΛ και οι υποψιφιοι για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ςε εςπερινό ΕΠΑΛ. Θ Αίτθςθ - Διλωςθ είναι κοινι για όλουσ τουσ ανωτζρω υποψθφίουσ και υποβάλλεται θλεκτρονικά. Το ζντυπο τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ ζχει αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο (ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων gov. gr, ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΣΑΕΚ), απ όπου μπορεί να τυπωκεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από το ΕΡΑΛ και να διανεμθκεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει χειρόγραφα τθν Αίτθςθ - Διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν υποβάλλει θλεκτρονικά ο ίδιοσ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία ςτο ΕΡΑΛ που φοιτά ι ςτο ΕΡΑΛ που αποφοίτθςε ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία του ΕΡΑΛ, αν πρόκειται για απόφοιτο. Οι ανωτζρω υποψιφιοι καλοφνται να δθλϊςουν υποψθφιότθτα για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) με υποβολι Αίτθςθσ - Διλωςθσ. Θ προκεςμία υποβολισ είναι αποκλειςτικι. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτθτο να ενθμερωκοφν όλοι υπεφκυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ϊςτε να διαςφαλίηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίςθσ μεταχείριςθσ των ενδιαφερομζνων. Πςον αφορά τουσ μακθτζσ πρζπει να γίνει διεξοδικι ενθμζρωςι τουσ ςτθν τάξθ από κακθγθτι που κα ορίςει ο Δ/ντισ ΕΡΑΛ και ο κάκε μακθτισ να υπογράψει ςε κατάςταςθ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ενθμερϊκθκε για τθν Αίτθςθ - Διλωςθ που τον αφορά και για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και ότι του χορθγικθκε υπόδειγμα τθσ σχετικής Αίτησης - Δήλωσης. Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτϊν κατά τθν θμζρα αυτι, ενθμερϊνονται ενυπογράφωσ τθν επομζνθ. Εκτόσ τθσ ανωτζρω διεξοδικισ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να γίνει υπενκφμιςθ τουλάχιςτον άλλεσ δφο φορζσ ςτθν κάκε τάξθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι ςτθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ και κατά τισ δφο τελευταίεσ μζρεσ τθσ προκεςμίασ. Πςον αφορά τουσ αποφοίτουσ θ ενθμζρωςθ κα γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ: -Με ανακοινϊςεισ του Τπουργείου Παιδείασ και Ιρθςκευμάτων ςτα Μ.Μ.Ε και ςτθν ιςτοςελίδα του. -Με ανακοινϊςεισ των Διευκυντϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που κα αναρτθκοφν ςε πίνακεσ ανακοινϊςεων των οικείων Διευκφνςεων. -Με τθν ανάρτθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κάκε ΕΡΑΛ, με ευκφνθ του οικείου Δ/ντι, ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν οποία κα τονίηεται τόςο θ προκεςμία, όςο και ότι μετά τθν παρζλευςι τθσ δεν κα γίνεται δεκτι καμία εκπρόκεςμθ αίτθςθ. Σζλοσ να ενθμερϊνονται όλοι οι υποψιφιοι (μακθτζσ και απόφοιτοι) ότι: - Στο μθχανογραφικό δελτίο δεν κα υπάρχει θ Στρατιωτικι Σχολι Ιπταμζνων αδιοναυτίλων (ΣΙ) (Σχετ. εγκφκλιοσ Φ.251/183146/Α5/ ΑΔΑ: 7Ι1Δ9-ΡΤΥ) - Σφμφωνα με το άρκρο 53 του Ν.4278/2014(ΦΕΚ 157 τ.αϋ) κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ οι εξετάςεισ ειςαγωγισ ιδιωτϊν ςτθ Σχολι Αςτυφυλάκων κα πραγματοποιθκοφν κανονικά και οι επιτυχόντεσ κα εγγραφοφν ςτισ οικείεσ ςχολζσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ (Σχετ. εγκφκλιοσ Φ.251/150575/Β6/ ΑΔΑ: 6ΘΘ89-43Η) 2

3 - Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33, του άρκρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.αϋ) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.7 του άρκρου 58 του Ν.4310/2014(ΦΕΚ 258 τ. Αϋ) «Ειδικά για το ακαδθμαϊκό ζτοσ δίνεται κατϋ εξαίρεςθ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο 10% των κζςεων ειςακτζων και ςε όςουσ είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων Λυκείων το ζτοσ Οι κζςεισ που αντιςτοιχοφν ςτο 10% του αρικμοφ ειςακτζων κατανζμονται ςτουσ υποψθφίουσ του ζτουσ 2013 ςε ποςοςτό 40% και ςτουσ υποψθφίουσ του ζτουσ 2014 σε ποςοςτό 60%». Κατά τθ ςυμμετοχι τουσ για το 10% των κζςεων ειςακτζων, οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν με τθ βακμολογία που πζτυχαν ςτθν τελευταία εξζταςι τουσ ςτα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα θμερθςίων ΕΡΑΛ(Ομάδα Α) (2 γενικισ παιδείασ-2 ειδικότθτασ) και τα ειδικά μακιματα, χωρίσ να εξεταςτοφν ξανά ςε κάποιο από τα προθγοφμενα, κατακζτοντασ Μθχανογραφικό Δελτίο ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ.(σχετ. εγκφκλιοσ Φ.251/209035/Α5/ ΑΔΑ:7P749-ΨΒΤ) Σφμφωνα με τα ανωτζρω, οι απόφοιτοι των ΕΡΑΛ που ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ θμερθςίων ΕΡΑΛ-ΟΜΑΔΑΣ Αϋ ζτουσ 2013 ι/και 2014 και επικυμοφν να ςυμμετζχουν για το 10% των κζςεων ειςακτζων διατθρϊντασ τθ βακμολογία τουσ, ΔΕΝ υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά ΜΟΝΟ Μθχανογραφικό Δελτίο. ΠΡΟΟΧΗ: Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι για το 10% των κζςεων ειςακτζων που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, ςτισ Σχολζσ Αςτυφυλάκων ι ςτισ Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ πρζπει να υποβάλουν εκτόσ από το Μθχανογραφικό Δελτίο και αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό ςτθν Αςτυνομία ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό (βλ. παρ. 2, Κεφάλαιο 3 τθσ παροφςθσ). ΚΕΦΑΛΑΚΟ 2 o ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΑΚΣΗΗ - ΔΗΛΩΗ Θ Αίτθςθ - Διλωςθ «ΑΙΤΘΣΘ - ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΛ» υποβάλλεται υποχρεωτικά απ όλουσ όςουσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ). Στθν Αίτθςθ - Διλωςθ οι υποψιφιοι δθλϊνουν: α) τα ειδικά μακιματα ςτα οποία κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι που προτίκενται να δθλϊςουν ςτο μθχανογραφικό τουσ δελτίο ςχολζσ ι τμιματα για τα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικά μακιματα β) αν είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ Σχολζσ (υποψιφιοι θμερθςίων ΕΡΑΛ) ι Σχολζσ Αςτυφυλάκων (υποψιφιοι θμερθςίων ΕΡΑΛ) ι Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (υποψιφιοι θμεριςιων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ) γ) τθν ειδικότθτα του τομζα με τθν οποία κα είναι υποψιφιοι. Οι υποψιφιοι των θμερθςίων ΕΡΑΛ επιλζγουν τθν ειδικότθτα ςτα δφο μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν και οι υποψιφιοι των εςπερινϊν ΕΡΑΛ, τθν ειδικότθτα του τομζα αποφοίτθςισ τουσ. Οι υποψιφιοι πρζπει να γνωρίηουν ότι ο τομζασ που δθλϊνουν αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςχολϊν ι τμθμάτων του μθχανογραφικοφ δελτίου. ΚΕΦΑΛΑΚΟ 3 o ΧΟΛΕ Θ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕ ΕΚΔΚΚΑ ΜΑΙΗΜΑΣΑ Θ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΚΚΕ ΕΞΕΣΑΕΚ Οριςμζνα τμιματα ι ςχολζσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ απαιτοφν περαιτζρω κριτιρια για τθν ειςαγωγι των υποψθφίων ς αυτά, ωσ ακολοφκωσ: 1. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ Για τισ ςχολζσ ι τμιματα/ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ που απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι περιςςότερα ειδικά μακιματα, οι υποψιφιοι των θμεριςιων και εςπερινϊν ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) πρζπει να εξεταςτοφν και ς αυτά. 3

4 Για τα τμιματα: -Διοίκθςθσ Επιχειριςεων-Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ των ΤΕΙ: Ακινασ, Θεςςαλονίκθσ, Ρειραιά, Κριτθσ, Ιονίων Νιςων, Δυτικισ Μακεδονίασ, Θεςςαλίασ, Θπείρου, -Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικισ Εκπ/ςθσ όδου (ΑΣΤΕ) - Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικισ Εκπ/ςθσ Αγίου Νικολάου Κριτθσ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ), απαιτείται εξζταςθ ςε μία μόνο από τισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι. Για τα τμιματα: -Γραφιςτικισ - ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Γραφιςτικισ, Γραφιςτικισ - ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Τεχνολογίασ Γραφικϊν Τεχνϊν, Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων, Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ, -Τεχνολόγων Ρεριβάλλοντοσ ΤΕ (Ηάκυνκοσ) - ειςαγωγικι κατεφκυνςθ Συντιρθςθσ Ρολιτιςμικισ Κλθρονομιάσ ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων, απαιτείται εξζταςθ και ςτα δφο ειδικά μακιματα Ελεφκερο Σχζδιο και Γραμμικό Σχζδιο. 2. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ Αςτυνομίασ και τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν επιπλζον αίτθςθ απευκείασ και ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό, ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικοφν ικανοί ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ. Οι παραπάνω προκθρφξεισ διατίκενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αςτυνομικά Τμιματα και τισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ, αντίςτοιχα. ΚΕΦΑΛΑΚΟ 4 ο ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΙΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΚΑ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΕ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Θ ΜΑΙΗΚΑΚΕ ΔΤΚΟΛΚΕ Για τουσ υποψθφίουσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ επιςθμαίνονται τα εξισ: Α. Οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ κατακζτουν αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτο ΕΡΑΛ φοίτθςισ τουσ, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ, δθλαδι μζχρι 25 Φεβρουαρίου. Β. Οι απόφοιτοι κατακζτουν ςτο ΕΡΑΛ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ, αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά μζχρι 25 Φεβρουαρίου. Αιτιςεισ και δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω προκεςμία δεν κα γίνονται δεκτά, εκτόσ και αν πρόκειται για ζκτακτουσ και επιγενόμενουσ λόγουσ (π.χ. ςπάςιμο χεριοφ ι προςωρινι αναπθρία των άνω άκρων, από γεγονόσ που μεςολάβθςε μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ). Επιςθμαίνουμε ότι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εξζταςθ των μακθτϊν και αποφοίτων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ κα δοκοφν με νεότερθ εγκφκλιό μασ. ΗΜΕΚΩΗ: Παρακαλοφνται οι Δ/ντεσ ι οι εντεταλμζνοι για τθν παραλαβι των Αιτιςεων- Δθλϊςεων να επιλζγουν ςτο πρόγραμμα «myschool» οπωςδιποτε το «ΝΑΚ» ςτο πεδίο «Εξετάηονται προφορικά ςε πανελλαδικό επίπεδο» για όςουσ υποψιφιουσ προςκομίηουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για να εξεταςτοφν προφορικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. ΚΕΦΑΛΑΚΟ 5 o ΟΔΗΓΚΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΚΕΤΙΤΝΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΛ ΓΚΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΙΕΗ ΣΩΝ ΑΚΣΗΕΩΝ ΚΑΚ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ ΚΑΚ ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Τόςο οι Δ/ντζσ των ΕΡΑΛ, όςο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρζπει να διαβάςουν προςεκτικά τθν Αίτθςθ - Διλωςθ μαηί με τισ Οδθγίεσ - Ρλθροφορίεσ που αποςτζλλονται ςυνθμμζνα, προσ αποφυγι λακϊν ι εςφαλμζνων ερμθνειϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Οι Διευκυντζσ των ΕΡΑΛ ι οι 4

5 εντεταλμζνοι για τθν παραλαβι των Αιτιςεων - Δθλϊςεων εκπαιδευτικοί, μεριμνοφν για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. Θ Αίτθςθ - Διλωςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ «myschool» που κα ςασ αποςταλοφν. Ο υποψιφιοσ προμθκεφεται είτε από το διαδίκτυο, είτε από το ΕΡΑΛ το ζντυπο, το μελετά, το ςυμπλθρϊνει και προςζρχεται ςτο Δ/ντι ι τον εντεταλμζνο για τθν παραλαβι των Αιτιςεων - Δθλϊςεων εκπαιδευτικό (κατά προτίμθςθ χειριςτι του Θ/Υ), όπου και το υποβάλλει. Στθ ςυνζχεια ο χειριςτισ ειςάγει τα ςτοιχεία του υποψθφίου ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ «myschool», όπωσ τα ςυμπλιρωςε ο ενδιαφερόμενοσ. Κατόπιν, εκτυπϊνει δφο αντίγραφα τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ. Ο υποψιφιοσ ελζγχει με προςοχι τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά ςυμφωνοφν απόλυτα με το ζντυπο που είχε αρχικά ςυμπλθρϊςει. Υπογράφει και τα δφο αντίγραφα, τα οποία εν ςυνεχεία, υπογράφονται και ςφραγίηονται και από το Δ/ντι του ΕΡΑΛ. Το ζνα αντίγραφο, το κρατά ο υποψιφιοσ μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων και το άλλο παραμζνει ςτο ΕΡΑΛ. Μετά τθν υπογραφι του υποψθφίου και του Διευκυντι, θ Αίτθςθ - Διλωςθ δεν αλλάηει και ζχει ιδθ οριςτικά καταχωριςτεί θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα «myschool», ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα ςασ αποςταλοφν. Για τθ ςωςτι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ τόςο των εκπαιδευτικϊν που παρζχουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ, όςο και των ενδιαφερομζνων κρίνουμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε ότι οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι αυςτθροφ δικαίου και απαιτοφν ςυνεπι και αυςτθρι εφαρμογι, γιατί ΜΟΝΟ ζτςι διαςφαλίηεται θ αντικειμενικότθτα και το αδιάβλθτο του ςυςτιματοσ επιλογισ. Ο ΓΕΝΚΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΙΑΝΑΚΟ ΚΤΡΚΑΖΗ Κοινοποίθςθ: 1. Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ ΓΕΕΘΑ-Β κλάδοσ/β2-στρατόπεδο Ραπάγου, Μεςογείων Ακινα Τ.Κ Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ-Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Κλάδοσ Οργάνωςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Δ/νςθ Αςτυνομικοφ Ρροςωπικοφ Τμιμα Βϋ, Γραφείο 5, Ρ. Κανελλοποφλου 4-Ακινα Τ.Κ Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ-Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Κλάδοσ Οργάνωςθσ και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ/Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Τμιμα 1 ο Εκπαιδεφςεων- Ρ. Κανελλοποφλου 4-Ακινα Τ.Κ Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου-Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Ναυτικϊν Ακτι Βαςιλειάδθ (Ρφλθ Ε1,Ε2)-Τ.Κ Ρειραιάσ Εςωτερικι διανομι: 1. Γραφείο Υπουργοφ 2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 3. Γεν. Δ/νςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρρογ/ςμου &Θλ/κισ Διακυβζρνθςθσ 4. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 5. Τμιμα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ 6. Διεφκυνςθ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 7. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 8. Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων - Τμιμα Α 5

6 6

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) ΕΤΟΣ 2015 1. ΕΠΩΝΥΜΟ: 7. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα