ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Ισολογισµός 3 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως 4 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 6 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 7-27

2

3

4 Σελίδα 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 Σηµ/σεις ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,01 Λοιπά πάγια ,47 -- Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.883, ,05 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9.832, , , ,06 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , ,00 Εµπορικές απαιτήσεις , ,87 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία , ,24 Έξοδα εποµένης χρήσεις , ,31 Επενδύσεις , ,00 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα , ,32 Πάγια (πλοίο) πωληθέντα εντός του , , ,74 Συνολικά περιουσιακά στοιχεία , ,80 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε κατόχους µετοχών µητρικής εταιρίας Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο (6,705,000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 η µία) , ,00 Αποθεµατικό αναπροσαρµογής ,56 -- Ζηµίες εις νέον ( ,33) ( ,74) Σύνολο καθαρής θέσης ( ,77) ,26 Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµος δανεισµός , ,10 Μακροπρόθεσµες προβλέψεις , , , ,10 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί , ,78 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,00 Τρέχων µερίδιο των µακροπρόθεσµων δανείων , ,63 Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις , ,46 Συγγενείς επιχειρήσεις , ,57 άνειο αντίστοιχο των πωληθέντων εντός του 2007 παγίων (πλοίο) ,00 -- Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,44 Σύνολο υποχρεώσεων , ,54 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,80 Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

5 Σελίδα 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙ Α ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, έως έως Σηµ/σεις Πωλήσεις , ,02 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , ,00 Αναλώσεις υλικών - καύσιµα , ,88 Κόστος προσωπικού , ,97 Αποσβέσεις , ,94 Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως , ,01 Χρηµατοοικονοµικά κόστη , ,83 (Ζηµίες) Κέρδη προ φόρου ( ,04) ( ,61) Έξοδο φόρου (Ζηµίες) Κέρδη περιόδου ( ,04) ( ,61) Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

6 Σελίδα 5 ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 (Τα ποσά, εκτός από τις πληροφορίες για τις µετοχές, εκφράζονται σε Ευρώ) Αριθµός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικό Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων Κέρδη/ (ζηµίες) εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο , ,00 -- (45.499,13) ,87 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,00 Ζηµία περιόδου ( ,61) ( ,61) Υπόλοιπο , ,00 -- ( ,74) ,26 Κέρδη από επανεκτίµηση αξίας πλοίων , ,01 α. Μεταφορά αποθεµατικού που αντιστοιχεί σε πωληθέν πλοίο ( ,31) ,31 -- β. Μεταφορά αναλογίας αποθεµατικού στις διενεργηθείσες αποσβέσεις (55.624,14) ,14 -- Ζηµία περιόδου ( ,04) ( ,04) Υπόλοιπο , , ,56 ( ,33) ( ,77) Οι συνηµµένες σηµειώσεις αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

7 ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 (Τα ποσά εκφράζονται σε Ευρώ) Σελίδα έως έως Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες: Λειτουργικά αποτελέσµατα περιόδου ( ,04) ( ,16) Αναµορφώσεις για την προσαρµογή των καθαρών κερδών µε τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Αποσβέσεις , ,00 Αναλογία κόστους τετραετούς επιθεώρησης ,49 -- Χρεωστικοί τόκοι , ,78 Έσοδα από τόκους (2.008,00) (847,15) Ζηµιές από πώληση παγίων ,11 -- Μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού: Αποθέµατα (17.271,80) (42.336,00) Εµπορικές απαιτήσεις ,31 ( ,19) Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία (41.441,36) (93.283,53) Έξοδα εποµένης χρήσεις ( ,56) ,28 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις -- (9.612,00) Μακροπρόθεσµες προβλέψεις ,00 Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί , ,58 Συγγενείς επιχειρήσεις , ,58 Τόκοι πληρωθέντες ( ,40) ( ,00) Ταµειακές ροές προερχόµενες (που χρησιµοποιήθηκαν) σε λειτουργικές δραστηριότητες ,69 ( ,81) Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων ( ,00) ( ,78) Κόστος επισκευών και δεξαµενισµού ( ,96) -- Επενδύσεις -- ( ,00) Καθαρές εισροές από πώληση παγίων ,00 -- Τόκοι εισπραχθέντες 2.008,00 847,15 Ταµειακές Ροές προερχόµενες (που χρησιµοποιήθηκαν) σε λειτουργικές δραστηριότητες ( ,96) ( ,63) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές ραστηριότητες Εισπράξεις από δάνεια , ,68 Πληρωµές σε δάνεια ( ,30) ( ,38) Καταβολή και αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ,00 Ταµειακές ροές (προερχόµενες)/που προέκυψαν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες ( ,07) ,30 Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα διαθέσιµα (76.489,34) ,86 ιαθέσιµα στην αρχή της περιόδου , ,46 ιαθέσιµα στο τέλος της περιόδου , ,32

8 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 Σελίδα 7 1. Γενικά Η Σι Λινκ Φέρρις Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα την 1 Ιουλίου, 2002 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 959/1979 περί Ναυτικής Εταιρείας. Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια των παρακάτω επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων. Ολικής Έτος Χωρητι- Ηµεροµηνία Ηµέρες εκµ/σης Πλοία κατασκευής κότητας απόκτησης για το έτος 2006 ΠΑΝΑΓΙΑ THNOY , Σεπτεµβρίου, ΠΑΝΑΓΙΑ ΨΑΡΙΑΝΗ ,622 8 Οκτωβρίου, (επωλήθη ) ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ , Ιουλίου, ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ,558 1 Οκτωβρίου, ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» , Μαΐου, Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 20 η Μαρτίου, 2007 και περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων είχε ως εξής ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Γραµµατέας Γραµµατέας ιοικητικού Συµβουλίου Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου 2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και διερµηνειών. Η εταιρεία υιοθέτησε κατά την τρέχουσα χρήση τα νέα και αναθεωρηµένα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και τις αντίστοιχες διερµηνείες τους ως έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) αντίστοιχα και στο βαθµό που αυτά σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρείας και ισχύουν για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου α. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες σε ισχύ από 1 η Ιανουαρίου Η υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών σε ισχύ από 1 η Ιανουαρίου 2006 είτε δεν σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρείας είτε δεν επιφέρουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές µε ουσιώδεις συνέπειες επί των γνωστοποιηθέντων οικονοµικών µεγεθών τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης.

9 Σελίδα 8 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και διερµηνειών (συν.) β. Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα µη εισέτι σε ισχύ. Εκτιµάται ότι η υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών σε ισχύ σε µελλοντικές περιόδους είτε δεν σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρείας είτε δεν θα έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις επί των οικονοµικών µεγεθών. 3. Βασικές λογιστικές αρχές 3.1. ήλωση συµµόρφωσης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και τις αντίστοιχες διερµηνείες τους Αρχή του Ιστορικού Κόστους Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους πλην της περίπτωσης των πλοίων των οποίων η αξία κτήσεως αναπροσαρµόστηκε στην εύλογη αξία τον Ιανουάριο του 2006 σύµφωνα µε εκτιµήσεις δύο αναγνωρισµένων εκτιµητών Ενσώµατα πάγια Οι υπολειµµατικές αξίες των πλοίων βασίζονται στις εύλογες αξίες τους ως υπολογίζονται από αναγνωρισµένους εκτιµητές. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.

10 Σελίδα 9 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λογισµικό Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο µε ποσοστό συντελεστή απόσβεσης 24% ετησίως Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας κτήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν Αποσβέσεις α. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα µεταφορικά µέσα της εταιρείας (πλοία) εµφανίζονται στην εύλογη αξία µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις ενδεχοµένως και αποµείωση της αξίας. Οι αποσβέσεις των πλοίων υπολογίζονται συνεκτιµώντας την ωφέλιµη ζωή τους από την ηµεροµηνία ναυπήγησης και τη προσδοκώµενη υπολειµµατική αξία. Ως ωφέλιµη ζωή υιοθετείται η 35ετία. Ακίνητα (κτίρια) αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε σταθερούς συντελεστές καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων. Οι αποσβέσεις των λοιπών περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται βάσει των ακόλουθων συντελεστών. Κτίρια 3% Μεταφορικά µέσα (αυτοκίνητα) 10% - 15% Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 15% - 24%

11 Σελίδα ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.6. Αποσβέσεις (συν.) α. Πάγια περιουσιακά στοιχεία (συν.) Η εύλογη αξία των πλοίων προσδιορίζεται από αναγνωρισµένους εκτιµητές µε αναφορά στις συνθήκες της αγοράς και ορίζεται ως το ποσό έναντι του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία δυνατόν να ανταλλαγούν µεταξύ ενηµερωµένου ενδιαφερόµενου αγοραστή και ενδιαφερόµενου πωλητή σε µία συναλλαγή υπό συνήθεις όρους αγοράς κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Τυχόν πλεόνασµα αναπροσαρµογής µεταφέρεται σε λογαριασµό «Αποθεµατικά αναπροσαρµογής» και εµφανίζεται στον Ισολογισµό ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων. Τυχόν έλλειµµα αναπροσαρµογής αφού συµψηφίσει τυχόν αντίστοιχο προηγούµενο πλεόνασµα του ίδιου παγίου, το εναποµένον υπόλοιπο µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα Επιπρόσθετα, οι συσσωρευµένες αποσβέσεις κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης συµψηφίζονται µε το αρχικό κόστος του παγίου και το αναπόσβεστο υπόλοιπο αναπροσδιορίζεται στη τρέχουσα αξία. Κατά την πώληση του παγίου το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα εις νέο. Αναλογία στις εκάστοτε διενεργούµενες αποσβέσεις µεταφέρονται επίσης στα Αποτελέσµατα εις νέο. Πάγια περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται µε την πώληση ή µε την ένδειξη ότι δεν αναµένονται µελλοντικά οφέλη από τη συνέχιση της χρήσης τους. Κέρδος ή ζηµία όπως προκύπτει από τη διαγραφή του παγίου (υπολογιζόµενου ως η διαφορά µεταξύ καθαρού ποσού διάθεσης και αξίας βιβλίων) µεταφέρεται στη κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου στην οποία διαγράφεται. β. Έξοδα δεξαµενισµού και ειδικής επιθεώρησης Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται σχετικά µε τη περιοδική επιθεώρηση των πλοίων καταχωρούνται στα πάγια ως ιδιαίτερο συνιστόν στοιχείο και αποσβένονται µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης επιθεώρησης. Τα ανωτέρω έξοδα περιλαµβάνουν το κόστος των επισκευών που απαιτούνται για να πληρούν τα πλοία τα πρότυπα αξιοπλοϊας που έχουν θεσπιστεί από διάφορους Νηογνώµονες.

12 Σελίδα Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) 3.7. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του Μέσου Σταθµικού κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν : - Υπάρχει νοµική ή συµβατική δέσµευση ως αποτέλεσµα ιστορικού γεγονότος. - Υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ανάγκης εκταµίευσης για ανταπόκριση στην υποχρέωση. - Το πιθανολογούµενο ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατόν να εκτιµηθεί. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις γίνονται από τη ιοίκηση της εταιρείας και σε περίπτωση ανάγκης προσδιορίζονται στην παρούσα αξία αν αυτή διαφέρει ουσιωδώς της λογιστικής Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στην ονοµαστική τους αξία αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών και καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού κινδύνου.

13 Σελίδα Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) Απαιτήσεις κατά ασφαλιστών Οι απαιτήσεις κατά ασφαλιστών απεικονίζονται µε την υποβολή της απαιτήσεως και συντίθενται από τα σχετικά έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί. Η απεικόνιση υποστηρίζεται από τις εκτιµήσεις της ιοίκησης και των ιακανονιστών Αβαριών (Average Adjustment) περί της εισπραξιµότητάς των Φορολογία Η εταιρεία είναι πλοιοκτήτρια Ναυτική Εταιρεία του Ν.959/79 και τα έσοδά της που προέρχονται από την εκµετάλλευση των ιδιόκτητων πλοίων της είναι αφορολόγητα. Βάσει των διατάξεων του Ν.27/75 αντί φόρου εισοδήµατος οφείλεται φόρος υπολογιζόµενος βάσει της χωρητικότητας των πλοίων Παροχές στους εργαζόµενους (α) Βραχυπρόθεσµες παροχές Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. (β) Παροχές κατά την έξοδο από την υπηρεσία Οι υποχρεώσεις για καθορισµένες παροχές, αφορούν τις παροχές του Ν. 2112/20 µε βάση τον οποίο, οι εργαζόµενοι κατά την αποχώρησή τους για συνταξιοδότηση αλλά και κατά την απόλυσή τους, λαµβάνουν εφάπαξ ποσά αποζηµιώσεων που υπολογίζονται µε καθοριζόµενη από τον ανωτέρω νόµο κλίµακα βάσει των ετών υπηρεσίας και τις αποδοχές κατά την αποχώρηση. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό είναι η ονοµαστική αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Λόγω του περιορισµένου αριθµού των εργαζοµένων, που αφορούν αυτές οι δεσµεύσεις οι επιπτώσεις από την µη εκτίµηση των υποχρεώσεων αυτών µε αναλογιστική µέθοδο κρίνονται επουσιώδεις.

14 Σελίδα Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) Επενδύσεις Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον το άµεσα συνδεόµενο κόστος απόκτησής τους. Εν συνεχεία, επενδυτικά χρεόγραφα τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και ικανότητα να διατηρήσει µέχρι τη λήξη τους αποτιµώνται στο πραγµατικό κόστος χρησιµοποιώντας το πραγµατικό επιτόκιο µείον ενδεχόµενη ζηµία που συνδέεται µε µη ανακτήσιµα ποσά. Τα µη ανακτήσιµα ποσά καθώς και τυχόν διαφορά από την αποτίµηση µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Λοιπά χρεόγραφα πλην επενδυτικών, χαρακτηρίζονται ως εµπορεύσιµα ή προοριζόµενα για µεταπώληση και αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Κέρδη ή ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση των µεν χαρακτηριζόµενων ως εµπορεύσιµων µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα, των δε προοριζόµενων για µεταπώληση καταχωρούνται απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µέχρι πωλήσεως τους ή διαπιστώσεως ενδεχόµενης αποµείωσης της αξίας τους οπότε σε τέτοια περίπτωση κέρδος ή ζηµία καταχωρηθείσα στα Ίδια Κεφάλαια µεταφέρεται στα Αποτελέσµατα της χρήσεως άνεια Τραπεζών Τα έντοκα δάνεια των τραπεζών και οι λογαριασµοί κίνησης κεφαλαίων καταχωρούνται, όταν εκταµιεύονται, στην αξία έκδοσης µειωµένης µε το σχετικό κόστος όταν τούτο θεωρείται σηµαντικό. Εν συνεχεία αναγνωρίζονται στο σύνολο των πληρωτέων δόσεων χρησιµοποιώντας το πραγµατικό επιτόκιο. Ενδεχόµενη διαφορά µεταξύ του τι έχει εισπραχθεί ως βάση του δανείου και των συνολικών δόσεων αποπληρωµής του αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη πολιτική χειρισµού του κόστους δανείων Πιστωτές Η αρχική αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων. Εν συνεχεία αποτιµώνται στην πραγµατική αξία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και εφ όσον υπάρχει σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την ονοµαστική αξία.

15 Σελίδα Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων α. Νόµισµα συναλλαγών και παρουσίαση Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στο νόµισµα που επικρατεί στο οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας Συναλλαγές και οικονοµικά µεγέθη Κατά τη σύνταξη των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας οι συναλλαγές σε νόµισµα άλλο από το λειτουργικό νόµισµα (ξένο νόµισµα) λογιστικοποιούνται βάσει της ισοτιµίας της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µεταφράζονται στο νόµισµα των βιβλίων βάσει της ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού Τα µη χρηµατικά οικονοµικά µεγέθη που αποτιµούνται στην εύλογη αξία και εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας υπολογισµού της εύλογης αξίας. Τα µη χρηµατικά οικονοµικά µεγέθη που επιµετρούνται στο ιστορικό κόστος σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κτήσης. Οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που ανακύπτουν πλην : - Συναλλαγµατικών διαφορών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή για χρήση σε µελλοντική παραγωγή οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος κατασκευής. - Συναλλαγµατικών διαφορών συνδεόµενων µε εισπρακτέα / πληρωτέα ποσά σε δραστηριότητες εξωτερικού των οποίων οι εισπράξεις / πληρωµές είναι πιθανόν ως θεωρούµενες µέρος στην επένδυση δραστηριότητας του εξωτερικού αναγνωρίζονται ως αποθεµατικά συναλλαγµατικών διαφόρων και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της περιόδου εντός της οποίας πωλείται η αντίστοιχη επένδυση.

16 Σελίδα Βασικές λογιστικές αρχές (συν.) Κόστος δανεισµού Το κόστος δανεισµού που συνδέεται άµεσα µε κατασκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων (πλοίων) των οποίων η ολοκλήρωση µέχρι τη χρησιµότητά τους ή πώλησή τους εκτείνεται σε σηµαντικό χρονικό διάστηµα επαυξάνει το κόστος των παγίων. Τυχόν έσοδο (τόκοι έσοδα) πρόσκαιρης επένδυσης συγκεκριµένου δανεισµού µέχρι χρησιµοποιήσεως του ως ανωτέρω αποµειώνει το κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού. Λοιπά κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα εντός της περιόδου που επισυµβαίνουν. 4. Τοµείς δραστηριότητας Ως τοµέας επιχειρηµατικής δράσης δυνατόν να χαρακτηριστεί ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που απασχολούνται στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών υπό συνθήκες επιχειρηµατικού κινδύνου και πιθανότητες απόδοσης επενδύσεων που διαφέρουν από άλλους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Γεωγραφικός τοµέας επιχειρηµατικής δράσης, δυνατόν να χαρακτηριστεί ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό οικονοµικό περιβάλλον, όπου παρέχονται υπηρεσίες και προϊόντα υπό συνθήκες επιχειρηµατικού κινδύνου και οι πιθανότητες απόδοσης επενδύσεων είναι διάφορες από άλλο οικονοµικό περιβάλλον. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική Ακτοπλοΐα προσφέροντας οµοειδείς υπηρεσίες και δεν υπόκειται στις ανωτέρω διαφοροποιήσεις.

17 Σελίδα ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων Οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτίθενται σε διάφορους οικονοµικούς κινδύνους όπως: - συναλλαγµατικός κίνδυνος - κίνδυνος τιµών - πιστωτικός κίνδυνος - κίνδυνος ρευστότητας - κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών της εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων. - Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η εταιρεία δραστηριοποιείται εντός Ελληνικής επικράτειας, µόνο, µε συνέπεια να µην εκτίθεται στο κίνδυνο συναλλαγµατικής διακυµάνσεως µεταξύ Ευρώ και λοιπών νοµισµάτων. - Κίνδυνος τιµών Κύριο έσοδο της εταιρείας είναι οι ναύλοι µεταφοράς προσωπικού και οχηµάτων. Συνεπεία τούτου είναι εκτιθέµενη στις διακυµάνσεις των τιµών διαφήµισης ως συνέπεια του ανταγωνισµού και κρατικών ελέγχων. - Πιστωτικός κίνδυνος Συνδέεται µε τη πιστοληπτική ικανότητα των πελατών πρακτόρων της εταιρείας στους οποίους προσπαθεί και επιβάλλει αυστηρούς όρους πιστοδοτικής πολιτικής περιορίζοντας έτσι το ενδεχόµενο επισφαλών απαιτήσεων. - Κίνδυνος ρευστότητας Η ιοίκηση ασκεί µια συντηρητική πολιτική ως προς τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας επιδιώκοντας να διατηρεί αφ ενός µεν σχετική ισορροπία µεταξύ πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου αφ ετέρου δε επαρκή ταµειακή ετοιµότητα.

18 Σελίδα ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων (συν.) - Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών της εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων για την εταιρεία συνδέεται κυρίως µε το µακροπρόθεσµο δανεισµό. Στο βαθµό που η διοίκηση κρίνει αυτό το κίνδυνο αυξηµένο προβαίνει σε ενέργειες αντιστάθµισης του. εν υπήρξε ανάγκη προσδιορισµού της εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων βάσει της µεθοδολογίας του πραγµατικού επιτοκίου. 6. Ουσιώδεις κρίσεις και υποθέσεις της ιοίκησης Για την υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών και εφαρµογή τους η διοίκηση δεν αντιµετώπισε ιδιαίτερα θέµατα που θα απαιτούσαν αναζήτηση περαιτέρω πηγών πληροφόρησης ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα επ αυτών και να υπάρξει κατάλληλος λογιστικός χειρισµός. 7. Μερίσµατα Τα µερίσµατα προς τους µετόχους της εταιρείας αναγνωρίζονται ως πληρωτέα και εµφανίζονται ως υποχρέωση της εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στη περίοδο εντός της οποίας τα µερίσµατα έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

19 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 Σελίδα Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κατασκευή σε χώρο τρίτων Μεταφορικά µέσα Λοιπός εξοπλισµός Κτίριο Πλοία Βάρκες Σύνολο Κόστος , , , , , ,16 Προσθήκες , , , , , , , , , , , ,16 Σωρευµένες αποσβέσεις , , , , ,09 Αποσβέσεις χρήσεως ,56 259, , , , , ,87 259, , , , ,15 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , ,01

20 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 Σελίδα Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κατασκευή σε χώρο τρίτων Μεταφορικά µέσα Λοιπός εξοπλισµός Κτίριο Πλοία Βάρκες Σύνολο Κόστος ή εκτίµηση , , , , , , ,16 Προσθήκες , , ,00 Αναπροσαρµογή , ,83 Πωλήσεις ( ,77) (2.200,00) ( ,77) Αξία πλοίου πωληθέντος εντός του 2007 (σηµ.28) ( ,73) ( ,73) , , , , , , ,49 Σωρευµένες αποσβέσεις ,87 259, , , , ,15 Αποσβέσεις χρήσεως ,56 393, , , , ,38 Αποσβέσεις αναπροσαρµογής , ,82 Πωλήσεις ( ,43) (44,85) ( ,28) Συσσωρευµένες αποσβέσεις πλοίου πωληθέντος εντός του 2007 (σηµ.28) ( ,79) ( ,79) ,43 652, , , , ,28 Αναπόσβεστη αξία , , , , , , ,21 Σηµειώσεις: 8.1. Το ποσό των 654, αποτελεί το κόστος και έξοδα αγοράς του έβδοµου ορόφου πολυόροφης οικοδοµής επιφάνειας 304 τ.µ. επί τους οδού Κολοκοτρώνη 116 που απεκτήθη την 1 η εκεµβρίου, Υπάρχει προσηµείωση 780,000 επί του κτιρίου υπέρ της τράπεζας MILLENNIUM BANK A.E. για την ασφάλεια του δανείου (σηµ. 12) Υπάρχουν υποθήκες στα πλοία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» για την ασφάλεια των δανείων 11,074, και 12,100,000 (σηµ. 12) Οι σωστικές βάρκες είναι ακινητοποιηµένες σε αποθηκευτικό χώρο, γι αυτό δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις.

21 Σελίδα Λοιπά πάγια Το ποσό ,47 αντιπροσωπεύει το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κόστους περιοδικών επιθεωρήσεων το οποίο αναλύεται ως κάτωθι: «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» ,77 «ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ» ,98 «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» ,89 «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» ,32 Συνολικό κόστος δεξαµενισµού και επισκευών ,96 Μείον: Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσεως αναλογίας του κόστους περιοδικής επιθεώρησης ( ,49) Αναπόσβεστο υπόλοιπο , Αποθέµατα Καύσιµα , Λιπαντικά , , Εµπορικές απαιτήσεις Υπουργείο Αιγαίου , ,99 Επιταγές εισπρακτέες-µεταχρονολογηµένες ,33 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,87

22 Σελίδα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ασφαλιστικές απαιτήσεις , ,44 Χρεώστες διάφοροι , , , Έξοδα εποµένων χρήσεων Ασφάλιστρα εποµένης περιόδου (ι) , ,31 Λοιπές 2.372, ,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,10 -- (ι) Αντιστοιχεί σε ισόποσες υποχρεώσεις , , Επενδύσεις Η εταιρεία απέκτησε 1,400,000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 2.50 Ευρώ της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι 2.50 ευρώ ανά µετοχή 1,400,000 µετοχές x 2.50 Ευρώ = 3,500,000 Η αντίστοιχη καθαρά θέση την 31/12/2005 λαµβανοµένων υπόψη των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ήταν Όλες οι µετοχές έχουν ενεχυριασθεί στην Millennium Bank ως εγγύηση για δάνειο 3,500,000 Ευρώ (σηµ.12). 15. Ταµειακά διαθέσιµα ιαθέσιµα στο ταµείο , ,12 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις , ,62 εσµευµένοι τραπεζικοί λογαριασµοί , , , ,32

23 Σελίδα Μακροπρόθεσµος δανεισµός Η εταιρεία έχει συνάψει διάφορα δάνεια µε την Millennium Bank. Τα υπόλοιπα των δανείων στις 31 εκεµβρίου, 2006 αναλύονται ως κάτωθι: Για απόκτηση των κάτωθι παγίων Ε/Γ-ΟΓ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» ,00 Ε/Γ-ΟΓ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» ,14 Κτίριο ,16 Αυτοκίνητο 5.757, Για αγορά χρεογράφων 3.500,000, Για κεφάλαιο κίνησης , ,61 Τρέχον µερίδιο των µακροπρόθεσµων δανείων ( ,08) άνειο εξασφαλισµένο µε το πωληθέν εντός του 2007 πλοίο (σηµ.28) ( ,00) Μακροπρόθεσµες δόσεις ,53 Οι µακροπρόθεσµες δόσεις των πιο πάνω δανείων έχουν ως ακολούθως: , , , , ,67 Μετά το , ,53 Το ετήσιο επιτόκιο στις 31 εκεµβρίου, 2006 κυµαίνεται, αναλόγως του δανείου, από 8.1.% µέχρι 10.6% ετησίως.

24 Σελίδα Μακροπρόθεσµος δανεισµός (συν.) Για τα υπόλοιπα των δανείων 12,100,000 και ,14 υπάρχουν πρώτη και δεύτερη υποθήκη επί των πλοίων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» και εκχώρηση των εσόδων και των ασφαλιστηρίων συµβολαίων των υποθηκευµένων πλοίων. Για το δάνειο των ,16 υπάρχει προσηµείωση επί του κτιρίου (σηµ.5). Για το δάνειο των 3,500,000 έχουν οι ενεχυριασθεί οι µετοχές της εταιρείας «Ελλάς Φλάινγκ Ντόλφινς Α.Ν.Ε.» (σηµ.14). Όλα τα δάνεια καλύπτονται µε προσωπική εγγύηση Βραχυπρόθεσµα δάνεια Για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έχει εκχωρηθεί η σύµβαση µε Υπουργείο Αιγαίου για την εκτέλεση δροµολογίων άγονης γραµµής των πλοίων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ». Το ετήσιο επιτόκιο στις 31 εκεµβρίου, 2006 κυµαίνεται από 8.38% µέχρι 10.6% ετησίως. 17. Εµπορικοί και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί Edgewater Holding Inc. (σηµ.27) , ,01 Προµηθευτές , ,50 Λοιπά ,87 -- Επιταγές πληρωτέες , ,30 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,61 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , ,38 Αποδοχές πληρωτέες , ,77 ικαιώµατα τρίτων , , ,78

25 Σελίδα Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις Τόκοι πληρωτέοι , , , , Συγγενείς επιχειρήσεις Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε , ,57 Κοινοπραξία Γραµµών ΝΕΛ , , , Πωλήσεις Έσοδα συµβάσεων , ,60 Έσοδα από κοινοπραξία ,08 -- Έσοδα από εισιτήρια , ,42 Έσοδα από χρονοναυλώσεις , , ,02 Το ποσό ,22 αποτελεί µισθώµατα βάσει συµβάσεων που έχουν υπογραφεί µεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου Αιγαίου. Οι συµβάσεις κατακυρώθηκαν κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού και έληξαν την 31 Οκτωβρίου, 2006 για τα πλοία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ». Εδόθη παράταση µέχρι τον επόµενο διαγωνισµό. 21. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έσοδα από ενοίκια καταστηµάτων πλοίων , ,03 Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ,44 Λοιπά έσοδα 3.946, , , ,00

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα