ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη"

Transcript

1 Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό ζρήκα, θαζώο θαη ηελ ρξήζε εθθξάζεσλ ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο. Ζ άζθεζε απνηειείηαη από 4 εξσηήκαηα, ε δπζθνιία ησλ νπνίσλ δίλεηαη παξαθάησ: ΔΡΧΣΖΜΑ 1 [40] ρεδηαζκόο ΓΟ θαη κεηαηξνπή ζε ζρεζηαθό κνληέιν. Σα δύν πξώηα εξσηήκαηα απηνύ ηνπ ζέκαηνο είλαη κέηξηαο δπζθνιίαο, ελώ ην ηξίην κεγάιεο. ΔΡΧΣΖΜΑ 2 [25] ρεδηαζκόο ΓΟ θαη ζεσξεηηθή εξώηεζε πάλσ ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ. Σν πξώην εξώηεκα ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο είλαη κεγάιεο δπζθνιίαο ελώ ην δεύηεξν κηθξήο. ΔΡΧΣΖΜΑ 3 [17] Έλα εύθνιν ζέκα. ΔΡΧΣΖΜΑ 4 [18] Έλα δύζθνιν ζέκα ζρεζηαθήο άιγεβξαο, όπνπ ηα 3 πξώηα εξσηήκαηα είλαη κέηξηαο δπζθνιίαο ελώ ηα 3 ηειεπηαία κεγάιεο. εκαληηθή ζπκβνπιή: δελ παξαδίδνπκε εξώηεκα ην νπνίν δελ θαηαλλννύκε! ε θάζε πεξίπησζε, ην παξόλ έγγξαθν απνηειεί πξνηεηλόκελε ελδεηθηηθή επίιπζε θαη δελ θέξνπκε θακία επζύλε ζε πεξίπησζε ηππνγξαθηθώλ ή κε ιαζώλ. Παξά ην γεγνλόο απηό, παξαθαιείζζε ζε πεξίπησζε απνξηώλ/αλαθάιπςεο ιαζώλ (ηππνγξαθηθώλ ή κε)/δηεπθξηλήζεσλ λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. Θα παξαθαινύζα ηνλ θάζε αλαγλώζηε λα επηθνηλσλήζεη καδί κνπ γηα νπνηαδήπνηε απνξία, ζεκείσζε, θξηηηθή, παξάιεηςε, αλαλέσζε ηεο εθθώλεζεο αιιά θαη ελδερόκελν ιάζνο (ηππνγξαθηθό θαη κε) πνπ ππάξρεη ζηελ ελδεηθηηθή απηή επίιπζε. Έθδνζε ελδεηθηηθήο επίιπζεο: έθδνζε 1 1

2 ΔΡΧΣΖΜΑ 1 [40] Α. [κνλάδεο 23] Αλαπηύμηε ην ΓΟ πνπ κνληεινπνηεί ην παξαπάλσ πξόβιεκα, εμεγώληαο όπνπ είλαη απαξαίηεην ηηο ζπκβάζεηο πνπ πηνζεηήζαηε. Σν ΓΟ πνπ κνληεινπνηεί ην παξαπάλσ πξόβιεκα, παξνπζηάδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα: 2

3 3

4 Σεθκεξίσζε επηινγώλ ύλνιν Οληνηήησλ «ΚΑΣΟΗΚΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΚΑΣΟΗΚΟ» αλαπαξηζηά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ. Κάζε θάηνηθνο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΑΓΣ (θύξην θιεηδί), όλνκα, επώλπκν θαη δηεύζπλζε. ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΝΖΛΗΚΟ ΦΖΦΟΦΟΡΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΝΖΛΗΚΟ ΦΖΦΟΦΟΡΟ», ην νπνίν πξνθύπηεη κέζσ κίαο ζρέζεο IS-A από ην ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΚΑΣΟΗΚΟ», αλαπαξηζηά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ πνπ είλαη ελήιηθνη θαη ζπλεπώο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ύλνιν Οληνηήησλ «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ» αλαπαξηζηά ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ. Κάζε δεκνηηθό δηακέξηζκα έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΓηακ (θύξην θιεηδί) θαη νλνκαζία. ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ» αλαπαξηζηά ηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ. Κάζε εθινγηθό ηκήκα έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΣ (θύξην θιεηδί), ηειέθσλν θαη δηεύζπλζε. ύλνιν Οληνηήησλ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ» αλαπαξηζηά ηα δεκνςεθίζκαηα ηα νπνία ν δήκνο δηεμάμεη. Κάζε δεκνςήθηζκα έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΓ (θύξην θιεηδί), Πεξηγξαθή (ζύλνςε ηεο εξώηεζεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο) θαη Πεξίνδνο_Γηεμαγσγήο. ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» Σν αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» αλαπαξηζηά ηηο δπλαηέο επηινγέο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Κάζε επηινγή έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκηα: έλαλ θσδηθό ΚσδΔ (αζζελέο θιεηδί, αθνύ γηα λα πξνζδηνξηζηεί κνλαδηθά κία επηινγή απαηηεί θαη ην θύξην θιεηδί ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην νπνίν παξαηίζεηαη) θαζώο θαη κία πεξηγξαθή (ιεθηηθή πεξηγξαθή) ηεο ελ ιόγσ επηινγήο. ύλνιν Οληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ» Σν αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ» αλαπαξηζηά ηα ςεθνδέιηηα ελόο δεκνςεθίζκαηνο. Κάζε ςεθνδέιηην έρεη ην θαηεγόξεκα ΑΑ, ν νπνίνο αλαπαξηζηά ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ θάζε ςεθνδειηίνπ κέζα ζε θάπνην εθινγηθό ηκήκα. Ο αύμνληαο απηόο αξηζκόο απνηειεί ην αζζελέο θιεηδί ηνπ ελ ιόγσ ζπλόινπ νληνηήησλ αθνύ γηα λα πξνζδηνξηζηεί κνλαδηθά έλα ςεθνδέιηην απαηηεί θαη ην θύξην θιεηδί ηνπ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ζην νπνίν πξνζκεηξάηαη. 4

5 πζρέηηζε «ΚΑΣΟΗΚΔΗ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΚΑΣΟΗΚΔΗ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ θαηνηθνύλ ζηα δεκνηηθά ηνπ δηακεξίζκαηα. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν. πζρέηηζε «ΑΝΖΚΔΗ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΑΝΖΚΔΗ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη ηα εθινγηθά ηκήκαηα αλήθνπλ ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν θαη ππάξρεη νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ ηζρπξνύ ζπλόινπ νληνηήησλ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ», αθνύ θάζε εθινγηθό ηκήκα αλήθεη ζε θάπνην δεκνηηθό δηακέξηζκα. πζρέηηζε «ΓΗΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΔ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΓΗΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΔ» ελώλεη ην αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» κε ην ηζρπξό ζύλνιν ηδηνθηήηε ηνπ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ». Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν θαη ππάξρεη νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ». πζρέηηζε «ΜΔΣΡΑΣΑΗ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΜΔΣΡΑΣΑΗ» ελώλεη ην αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ» κε ην ηζρπξό ζύλνιν ηδηνθηήηε ηνπ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ». Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν θαη ππάξρεη νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ». πζρέηηζε «ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη θάζε ςεθνδέιηην πεξηιακβάλεη κία αθξηβώο επηινγή πνπ αθνξά ηελ εξώηεζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν. Γελ πξνζηέζεθε νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ», αθνύ θάπνηα (άθπξα) ςεθνδέιηηα ελδερνκέλσο λα κελ πεξηιακβάλνπλ θακία επηινγή. πζρέηηζε «ΦΖΦΗΕΔΗ» Ζ ηξηαδηθή ζπζρέηηζε «ΦΖΦΗΕΔΗ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη ελήιηθνη ςεθνθόξνη ςεθίδνπλ ζε δεκνθεθίζκαηα ζηα εθινγηθά ηκήκαηα. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο ηεο ηξηαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Μ:Ν. Β. [κνλάδεο 12] Με βάζε ην ΓΟ πνπ πξνηείλαηε, δώζηε ην ζρεζηαθό ζρήκα (πίλαθεο) πνπ πξνθύπηεη από απηό, ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ θαλόλσλ απνξξνθήζεσλ. ηελ παξαθάησ κεηαηξνπή, αξρηθά παξαηίζεληαη νη πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο 1:Ν ρσξίο ηηο απνξξνθήζεηο (κε θόθθηλν ρξώκα, ζαλ λα είραλ πιεζηθόηεηα Μ:Ν) θαη ζηελ ζπλέρεηα εθαξκόδεηαη ε γλσζηή κέζνδνο ησλ απνξξνθήζεσλ. 5

6 ρεζηαθό ζρήκα ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ απνξξνθήζεσλ ζηηο 1:Ν δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο. ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ(ΚσδΓ, Πεξηγξαθή, Πεξίνδνο_Γηεμαγσγήο) ΔΠΗΛΟΓΖ(ΚσδΔ, ΚσδΓ, Πεξηγξαθή) ΚΑΣΟΗΚΟ(ΑΓΣ, Όλνκα, Δπώλπκν, Γηεύζπλζε) ΚΑΣΟΗΚΔΗ (ΑΓΣ, ΚσδΓηακ) ΔΝΖΛΗΚΟ_ΦΖΦΟΦΟΡΟ(ΑΓΣ) ΔΚΛΟΓΗΚΟ_ΣΜΖΜΑ(ΚσδΣ, Σειέθσλν, Γηεύζπλζε) ΑΝΖΚΔΗ(ΚσδΣ, ΚσδΓηακ) ΓΖΜΟΣΗΚΟ_ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ(ΚσδΓηακ, Ολνκαζία) ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ(ΑΑ, ΚσδΣ) ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ_ΔΠΗΛΟΓΖ(ΑΑ, ΚσδΣ, ΚσδΔ, ΚσδΓ) ΦΖΦΗΕΔΗ(ΑΓΣ, ΚσδΣ, ΚσδΓ) Δθαξκόδνληαο ηηο απνξξνθήζεηο ζύκθσλα κε ηελ γλσζηή κεζνδνινγία, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ ζρεζηαθό ζρήκα: ρεζηαθό ζρήκα κε ηελ εθαξκνγή ησλ απνξξνθήζεσλ ζηηο 1:Ν δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο. ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ(ΚσδΓ, Πεξηγξαθή, Πεξίνδνο_Γηεμαγσγήο) ΔΠΗΛΟΓΖ(ΚσδΔ, ΚσδΓ, Πεξηγξαθή) ΚΑΣΟΗΚΟ(ΑΓΣ, Όλνκα, Δπώλπκν, Γηεύζπλζε, ΚσδΓηακ) ΔΝΖΛΗΚΟ_ΦΖΦΟΦΟΡΟ(ΑΓΣ) ΔΚΛΟΓΗΚΟ_ΣΜΖΜΑ(ΚσδΣ, Σειέθσλν, Γηεύζπλζε,ΚσδΓηακ) ΓΖΜΟΣΗΚΟ_ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ(ΚσδΓηακ, Ολνκαζία) ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ(ΑΑ, ΚσδΣ, ΚσδΔ, ΚσδΓ) ΦΖΦΗΕΔΗ(ΑΓΣ, ΚσδΣ, ΚσδΓ) 6

7 Γ. [κνλάδεο 5] Με όξνπο ελλνηνινγηθήο κνληεινπνίεζεο (ζαλ «δηαδξνκή» πάλσ ζην ΓΟ) πεξηγξάςηε πώο κπνξεί λα απαληεζεί ην εξώηεκα «κεηξήζηε πόζεο ςήθνπο πήξε ε επηινγή «ΝΑΗ» ζην δεκνςήθηζκα πνπ αθνξνύζε ζηελ θαηαζθεπή ΥΤΣΑ ζε πξνθαζνξηζκέλν γεσγξαθηθό ζεκείν ηνπ Γήκνπ». Γηα λα απαληήζνπκε ζηελ εξώηεζε απηή, θαηεπζπλόκαζηε αξρηθά ζην ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ», βξίζθνπκε ηελ νληόηεηα εθείλε πνπ έρεη πεξηγξαθή παξόκνηα κε ηελ «θαηαζθεπή ΥΤΣΑ ζε πξνθαζνξηζκέλν γεσγξαθηθό ζεκείν ηνπ Γήκνπ» θαη απνζεθεύνπκε ηνλ θσδηθό ηεο. Θα αλαθεξόκαζηε ζηνλ ελ ιόγσ θσδηθό σο ΚσδΓ1. ηελ ζπλέρεηα κεηαθηλνύκαζηε κέζσ ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζε «ΈΥΔΗ ΔΠΗΛΟΓΔ» ζην αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» θαη βξίζθνπκε όιεο εθείλεο ηηο επηινγέο πνπ αθνξνύλ ην δεκνςήθηζκα κε θσδηθό Κσδ1. Σν θύξην θιεηδί θάζε κηαο από ηηο επηινγέο απηέο είλαη έλα δεύγνο ηηκώλ (ΚσδΓ1,ΚσδΔ), αθνύ νη επηινγέο αλήθνπλ ζε έλα αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ θαη ρξεηάδνληαη ην θύξην θιεηδί ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην νπνίν παξαηίζεληαη γηα λα πξνζδηνξηζηνύλ κνλαδηθά. Δληνπίδνπκε ζηηο επηινγέο απηέο ηελ επηινγή κε πεξηγξαθή «ΝΑΗ». Θα αλαθεξόκαζηε ζην θύξην θιεηδί ηεο ελ ιόγσ επηινγήο σο (ΚσδΓ1, ΚσδΔ1). ηελ ζπλέρεηα, κεηαθηλνύκαζηε ζηελ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ», ε νπνία καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην ηη επηινγή έρεη ην θάζε ςεθνδέιηην ζε θάπνην εθινγηθό ηκήκα. Βξίζθνπκε ινηπόλ κε ηνλ ηξόπν απηό ηα ςεθνδέιηην ηα νπνία έρνπλ ηελ επηινγή (ΚσδΓ1, ΚσδΔ1) θαη ηα απνζεθεύνπκε ζην ζύλνιν «ΦΖΦ-ΝΑΗ». Ο πιεζάξηζκνο ηνπ ελ ιόγσ ζπλόινπ είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ ςήθσλ πνπ ζέινπκε λα κάζνπκε. 7

8 ΔΡΧΣΖΜΑ 2 [25] Α. [κνλάδεο 20] Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαη κόλν, πξνηείλεηε έλα δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ (ΓΟ) πνπ λα κνληεινπνηεί ζε ελλνηνινγηθό επίπεδν ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν ελ ιόγσ ΓΟ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: Σεθκεξίσζε επηινγώλ ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ» αλαπαξηζηά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αηηήζεηο. Κάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΑΦΜ (θύξην θιεηδί), Όλνκα, Δπώλπκν θαη Γηεύζπλζε. ύλνιν Οληνηήησλ «ΚΛΑΓΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΚΛΑΓΟ» αλαπαξηζηά ηνπο δηαθόξνπο θιάδνπο εηδηθνηήησλ. Κάζε θιάδνο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΚ (θύξην θιεηδί) θαη Πεξηγξαθή. 8

9 ύλνιν Οληνηήησλ «ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ» αλαπαξηζηά ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηά θαηξνύο ππάξρνπλ θελά ζέζεσλ. Κάζε πεξηνρή ηνπνζέηεζεο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΠ (θύξην θιεηδί) θαη Ολνκαζία. ύλνιν Οληνηήησλ «ΦΑΖ ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΦΑΖ ΠΡΟΛΖΦΔΦΔΧΝ» αλαπαξηζηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πξνζιήςεσλ πνπ θαηά θαηξνύο πξνθπξήζζνληαη. Κάζε θάζε πξνζιήςεσλ ηνπνζέηεζεο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: Υξνληά θαη Αξηζκόο Φάζεο, όπνπ θαη ηα δύν καδί απνηεινύλ ην θύξην θιεηδί (απηό ζα κπνξνύζε λα αλαπαξαζηαζεί θαη κε ηελ ρξήζε ελόο ηζρπξνύ θη ελόο αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ, αιιά πξνηηκήζεθε ε ελ ιόγσ αλαπαξάζηαζε γηα ιόγνπο απιόηεηαο). πζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΠΣΤΥΗΟ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΠΣΤΥΗΟ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πηπρίν ζε θάπνηνλ θιάδν. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη Μ:Ν. Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ» ζπκκεηέρεη νιηθά ζηελ ελ ιόγσ ζπζρέηηζε, αθνύ θάζε εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πηπρίν. πζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΚΔΝΑ» Ζ ηξηαδηθή ζπζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΚΔΝΑ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη θάπνηα πεξηνρή ηνπνζέηεζεο έρεη θελά ζε θάπνηνπο θιάδνπο ζε κία από ηηο θάζεηο ησλ πξνζιήςεσλ. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο ηξηαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη Κ:Μ:Ν θαη αληηπξνζσπεύεη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθθώλεζεο. πζρέηηζε «ΚΑΝΔΗ ΑΗΣΖΖ» Ζ ηεηξαδηθή ζπζρέηηζε «ΚΑΝΔΗ ΑΗΣΖΖ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ θάπνηνλ/νπο θιάδν/νπο, ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο πξνζιήςεσλ γηα κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη Κ:Λ:Μ:Ν θαη αληηπξνζσπεύεη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθθώλεζεο. Β. [κνλάδεο 5] Έζησ πσο γηα θάζε ππνςήθην επηζπκνύκε λα θαηαρσξίζνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηηο μέλεο γιώζζεο ηηο νπνίεο απηόο γλσξίδεη (κέρξη ηξεηο -3- ην αλώηεξν) θαη γηα ηηο νπνίεο δηαζέηεη πηζηνπνίεζε (δε καο ελδηαθέξεη λα δηαηεξήζνπκε πιεξνθνξία γηα ηελ πηζηνπνίεζε). Γίλνληαη νη αθόινπζεο ηξεηο εθδνρέο ζρεζηαθνύ ζρήκαηνο πνπ πινπνηνύλ ηελ απαίηεζε ζρνιηάζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκηάο εθδνρήο κνληεινπνίεζεο: Δθδνρή 1 Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιόγσ εθδνρή, γηα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα απνζεθεύνληαη 3 θαηεγνξήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία αλαπαξηζηά ηελ μέλε γιώζζα. Σν θύξην πιενλέθηεκα ηεο ελ ιόγσ πξνζέγγηζεο είλαη όηη κπνξνύλ λα βξεζνύλ άκεζα νη μέλεο γιώζζεο πνπ θάζε έλαο από ηνπο ππνςεθίνπο γλσξίδεη, αλαδεηώληαο απιά 9

10 ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ πίλαθα. Έλα αθόκε επίζεο πιενλέθηεκα είλαη όηη πινπνηνύκε πιήξσο ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, αθνύ γηα θάζε εγγξαθή απνζεθεύνληαη ην αλώηεξν 3 μέλεο γιώζζεο. Σν κεηνλέθηεκα όκσο ηεο ελ ιόγσ εθδνρήο είλαη όηη ράλεηαη άζθνπα απνζεθεπηηθόο ρώξνο, αθνύ ζηελ πεξίπησζε όπνπ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ γλσξίδεη αθξηβώο 3 γιώζζεο, ηα θαηεγνξήκαηα γηα ηελ ελ ιόγσ εγγξαθή παξακέλνπλ θελά. Δθδνρή 2 Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιόγσ εθδνρή, γηα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα απνζεθεύεηαη έλα πιεηόηηκν θαηεγόξεκα, ζην νπνίν απνζεθεύνπκε όιεο ηηο γιώζζεο πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο γλσξίδεη. Σν πιενλέθηεκα ηεο ελ ιόγσ εθδνρήο, όπσο θαη ζηελ εθδνρή 1, είλαη όηη κπνξνύλ λα βξεζνύλ άκεζα νη μέλεο γιώζζεο πνπ θάζε έλαο από ηνπο ππνςεθίνπο γλσξίδεη, αλαδεηώληαο απιά ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ πίλαθα. Σν θύξην κεηνλέθηεκα ηεο ελ ιόγσ εθδνρήο, όπσο επίζεο θαη ζηελ πξώηε εθδνρή, είλαη όηη ζπαηαιείηαη άζθνπα απνζεθεπηηθόο ρώξνο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ γλσξίδεη θάπνηα μέλε γιώζζα. Άιια κεηνλεθηήκαηα είλαη επίζεο ηα παξαθάησ: ε δπζθνιία αλαλέσζεο (αθαίξεζεο ή πξνζζήθεο κηαο αθόκε μέλεο γιώζζαο) ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηηο μέλεο γιώζζεο πνπ γλσξίδεη θάπνηνο ππνςήθηνο. ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ πίλαθα απαηηεί ηελ ρξήζε εγγξαθώλ κεηαβιεηνύ κήθνπο από ην ΓΒΓ. ην ίδην ην ζρεζηαθό ζρήκα δελ πεξηνξίδεη ηελ εηζαγσγή πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 μέλσλ γισζζώλ πνπ είλαη θαη ην αλώηεξν πνπ ζα πξέπεη λα απνζεθεπζνύλ γηα θάπνηνλ ππνςήθην. Δθδνρή 3 Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιόγσ εθδνρή, ην θύξην πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη ρξεζηκνπνηνύκε πιένλ ηόζν απνζεθεπηηθό ρώξν όζν είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα κέλνπλ θαηεγνξήκαηα εγγξαθώλ θελά. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ελ ιόγσ πξνζέγγηζεο είλαη ηα παξαθάησ: ε εύξεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην πνηεο μέλεο γιώζζεο γλσξίδεη θάπνηνο ππνςήθηνο είλαη ειαθξώο δπζθνιόηεξε θαη όρη ηόζν άκεζε όζν είλαη ζηηο δύν παξαπάλσ εθδνρέο. ην ίδην ην ζρεζηαθό ζρήκα δελ πεξηνξίδεη ηελ εηζαγσγή πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 μέλσλ γισζζώλ πνπ είλαη θαη ην αλώηεξν πνπ ζα πξέπεη λα απνζεθεπζνύλ γηα θάπνηνλ ππνςήθην. 10

11 ΔΡΧΣΖΜΑ 3 [17] Δξώηεκα Α. [κνλάδεο 6] Να βξείηε ην ελλνηνινγηθό ζρήκα ηεο αλσηέξσ βάζεο δεδνκέλσλ θαη λα ην απνηππώζεηε ζε έλα Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ (ΓΟ). Σν ΓΟ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρεζηαθό ζρήκα ηεο εθθώλεζεο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: Δξώηεκα Β. [κνλάδεο 5] ηελ αλσηέξσ βάζε δεδνκέλσλ, λα εμεγήζεηε γηαηί δελ είλαη δπλαηόλ λα δηαπηζησζεί αλ ν ςεθνθόξνο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο, ζηηο Δζληθέο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009, εςήθηζε ζην εθινγηθό θέληξν Μειηζζίσλ Πόληνπ 5. Όπσο είλαη πξνθαλέο από ην ΓΟ αιιά θαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ, ηα ζύλνια νληνηήησλ ζπλδένληαη αλά δύν κεηαμύ ηνπο. Έηζη ινηπόλ έρνπκε ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην πνηα εθινγηθά θέληξα ζπκκεηείραλ ζε πνηεο εθινγέο (Δ1), ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην πνηνη ςεθνθόξνη ςήθηζαλ ζε θάπνην εθινγηθό θέληξν (Δ2) θαη ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην πνηνη ςεθνθόξνη ςήθηζαλ ζε πνηεο εθινγέο (Δ3). Ζ πιεξνθνξία ηνπ εξσηήκαηνο, γηα λα κπνξέζεη λα εμαρζεί, ρξεηάδεζαη ζπζρεηηζκό θαη ησλ ηξηώλ πηλάθσλ ηαπηόρξνλα. Με ηνλ ηξόπν πνπ είλαη δνκεκέλνη απηή ηελ ζηηγκή νη πίλαθεο, κπνξνύκε λα δνύκε όηη ην εθινγηθό θέληξν Μειηζζίσλ-Πόληνπ 5 (ΜΔ737414) ζπκκεηείρε ζηηο Δζληθέο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009 (Δ20091), όηη ν ςεθνθόξνο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο (ΑΣ ) ςήθηζε ζην 11

12 εθινγηθό απηό θέληξν ζε θάπνηεο εθινγέο (από ηνλ πίλαθα Δ2 κπνξνύκε λα εμάγνπκε κόλν απηή ηελ πιεξνθνξία) θη επίζεο όηη ν Φηιίππνπ Γεκήηξηνο ςήθηζε ζηηο Δζληθέο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009 (από ηνλ πίλαθα Δ3 κπνξνύκε λα εμάγνπκε κόλν απηή ηελ πιεξνθνξία) αιιά δελ γλσξίδνπκε ζε πνην εθινγηθό θέληξν ην έθαλε απηό. Έηζη ινηπόλ, αθνύ δελ ππάξρεη έλαο ηξηπιόο ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ςεθνθόξνπ-εθινγηθνύ ηκήκαηνο-εθινγώλ, δελ κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηελ πιεξνθνξία ηεο εθθώλεζεο. Δξώηεκα Γ. [κνλάδεο 6] Σξνπνπνηείζηε ην ελλνηνινγηθό ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη δώζηε ην θαηλνύξγην ΓΟ (θαζώο επίζεο θαη ην ζρεζηαθό ζρήκα πίλαθεο πνπ πξνθύπηεη από απηό), πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε παξαπάλσ πιεξνθνξία. Σν λέν ΓΟ, ην νπνίν επηιύεη ην ελ ιόγσ πξόβιεκα, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: Σν λέν ζρεζηαθό ζρήκα, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηεο ελ ιόγσ πιεξνθνξίαο, είλαη ην εμήο: ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ(Κσδηθόο Δθ, Δθινγηθό Γηακέξηζκα, Γηεύζπλζε) ΔΚΛΟΓΔ(ΚσδηθόοΔ, Πεξηγξαθή, Ζκεξνκελία) ΦΖΦΟΦΟΡΟ(ΚσδηθόοΦ, Δπώλπκν, Όλνκα) ΦΖΦΗΕΔΗ(ΚσδηθόοΦ, ΚσδηθόοΔ, Κσδηθόο Δθ) 12

13 ΔΡΧΣΖΜΑ 4 [18] 1. Βξείηε ηα νλόκαηα ησλ Καπεηάλησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζε πινίν ηύπνπ SUPER FAST FERRIES. [κνλάδεο 2.5] ΠONOMA_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= SUPER FAST FERRIES (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) 2. Βξείηε όια ηα δξνκνιόγηα πνπ είηε μεθηλνύλ από ηελ Πάηξα είηε θαηαιήγνπλ ζηελ Πάηξα. [κνλάδεο 2.5] ζαπο= Πάηξα OR ΠΡΟ= Πάηξα (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) ή ζαπο= Πάηξα (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) ζπρο= Πάηξα (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) 3. Βξείηε ηνπο θσδηθνύο ησλ πινίσλ πνπ κπνξνύλ λα πιένπλ ρσξίο ελδηάκεζε ζηάζε (non-stop) από ηελ Πάηξα ζηε Βελεηία. [κνλάδεο 3] ΠΚΧΓΗΚΟ_ΠΛΟΗΟΤ(ζΑΠΟ= Πάηξα AND ΠΡΟ= ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) ΠΛΟΗΑ) ΑΠΟΣΑΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 4. Βξείηε ηνπο θαπεηάληνπο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη ζε SUPER FAST FERRIES θαη ζε ΚΑΣΑΜΑRAN. [κνλάδεο 3] ΠONOMA_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΜΗΘΟ(ζΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= SUPER FAST FERRIES (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠONOMA_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΜΗΘΟ(ζΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= KATAMARAN (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟ ΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) 13

14 5. Βξείηε ηνπο θσδηθνύο ησλ θαπεηάλησλ πνπ κπνξνύλ λα θπβεξλνύλ πινία κε απηνλνκία κεγαιύηεξε από ρηιηόκεηξα, αιιά πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζε θάπνην SUPER FAST FERRIES. [κνλάδεο 3] ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 2000(ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζ ΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= SUPER FAST FERRIES (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) 6. Βξείηε ηα νλόκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο πνπ δελ είλαη θαπεηάληνη θαη παίξλνπλ κηζζό κηθξόηεξν ησλ επξώ θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ θαπεηάλησλ πνπ παίξλνπλ κηζζό από επξώ θαη πάλσ. [κνλάδεο 4] Παξαηήξεζε Ζ ελ ιόγσ έθθξαζε θξίλεηαη ππεξβνιηθά δύζθνιε θαη ζπλίζηαηαη λα κελ δνζεί. ΠΟΝΟΜΑ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΜΗΘΟ<3500(ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) (ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ))) ΠΟΝΟΜΑ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΜΗΘΟ 5000(ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ) 14

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα