ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη"

Transcript

1 Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό ζρήκα, θαζώο θαη ηελ ρξήζε εθθξάζεσλ ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο. Ζ άζθεζε απνηειείηαη από 4 εξσηήκαηα, ε δπζθνιία ησλ νπνίσλ δίλεηαη παξαθάησ: ΔΡΧΣΖΜΑ 1 [40] ρεδηαζκόο ΓΟ θαη κεηαηξνπή ζε ζρεζηαθό κνληέιν. Σα δύν πξώηα εξσηήκαηα απηνύ ηνπ ζέκαηνο είλαη κέηξηαο δπζθνιίαο, ελώ ην ηξίην κεγάιεο. ΔΡΧΣΖΜΑ 2 [25] ρεδηαζκόο ΓΟ θαη ζεσξεηηθή εξώηεζε πάλσ ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ. Σν πξώην εξώηεκα ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο είλαη κεγάιεο δπζθνιίαο ελώ ην δεύηεξν κηθξήο. ΔΡΧΣΖΜΑ 3 [17] Έλα εύθνιν ζέκα. ΔΡΧΣΖΜΑ 4 [18] Έλα δύζθνιν ζέκα ζρεζηαθήο άιγεβξαο, όπνπ ηα 3 πξώηα εξσηήκαηα είλαη κέηξηαο δπζθνιίαο ελώ ηα 3 ηειεπηαία κεγάιεο. εκαληηθή ζπκβνπιή: δελ παξαδίδνπκε εξώηεκα ην νπνίν δελ θαηαλλννύκε! ε θάζε πεξίπησζε, ην παξόλ έγγξαθν απνηειεί πξνηεηλόκελε ελδεηθηηθή επίιπζε θαη δελ θέξνπκε θακία επζύλε ζε πεξίπησζε ηππνγξαθηθώλ ή κε ιαζώλ. Παξά ην γεγνλόο απηό, παξαθαιείζζε ζε πεξίπησζε απνξηώλ/αλαθάιπςεο ιαζώλ (ηππνγξαθηθώλ ή κε)/δηεπθξηλήζεσλ λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. Θα παξαθαινύζα ηνλ θάζε αλαγλώζηε λα επηθνηλσλήζεη καδί κνπ γηα νπνηαδήπνηε απνξία, ζεκείσζε, θξηηηθή, παξάιεηςε, αλαλέσζε ηεο εθθώλεζεο αιιά θαη ελδερόκελν ιάζνο (ηππνγξαθηθό θαη κε) πνπ ππάξρεη ζηελ ελδεηθηηθή απηή επίιπζε. Έθδνζε ελδεηθηηθήο επίιπζεο: έθδνζε 1 1

2 ΔΡΧΣΖΜΑ 1 [40] Α. [κνλάδεο 23] Αλαπηύμηε ην ΓΟ πνπ κνληεινπνηεί ην παξαπάλσ πξόβιεκα, εμεγώληαο όπνπ είλαη απαξαίηεην ηηο ζπκβάζεηο πνπ πηνζεηήζαηε. Σν ΓΟ πνπ κνληεινπνηεί ην παξαπάλσ πξόβιεκα, παξνπζηάδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα: 2

3 3

4 Σεθκεξίσζε επηινγώλ ύλνιν Οληνηήησλ «ΚΑΣΟΗΚΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΚΑΣΟΗΚΟ» αλαπαξηζηά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ. Κάζε θάηνηθνο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΑΓΣ (θύξην θιεηδί), όλνκα, επώλπκν θαη δηεύζπλζε. ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΝΖΛΗΚΟ ΦΖΦΟΦΟΡΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΝΖΛΗΚΟ ΦΖΦΟΦΟΡΟ», ην νπνίν πξνθύπηεη κέζσ κίαο ζρέζεο IS-A από ην ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΚΑΣΟΗΚΟ», αλαπαξηζηά ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ πνπ είλαη ελήιηθνη θαη ζπλεπώο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ύλνιν Οληνηήησλ «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ» αλαπαξηζηά ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ. Κάζε δεκνηηθό δηακέξηζκα έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΓηακ (θύξην θιεηδί) θαη νλνκαζία. ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ» αλαπαξηζηά ηα εθινγηθά ηκήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ. Κάζε εθινγηθό ηκήκα έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΣ (θύξην θιεηδί), ηειέθσλν θαη δηεύζπλζε. ύλνιν Οληνηήησλ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ» αλαπαξηζηά ηα δεκνςεθίζκαηα ηα νπνία ν δήκνο δηεμάμεη. Κάζε δεκνςήθηζκα έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΓ (θύξην θιεηδί), Πεξηγξαθή (ζύλνςε ηεο εξώηεζεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο) θαη Πεξίνδνο_Γηεμαγσγήο. ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» Σν αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» αλαπαξηζηά ηηο δπλαηέο επηινγέο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Κάζε επηινγή έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκηα: έλαλ θσδηθό ΚσδΔ (αζζελέο θιεηδί, αθνύ γηα λα πξνζδηνξηζηεί κνλαδηθά κία επηινγή απαηηεί θαη ην θύξην θιεηδί ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην νπνίν παξαηίζεηαη) θαζώο θαη κία πεξηγξαθή (ιεθηηθή πεξηγξαθή) ηεο ελ ιόγσ επηινγήο. ύλνιν Οληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ» Σν αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ» αλαπαξηζηά ηα ςεθνδέιηηα ελόο δεκνςεθίζκαηνο. Κάζε ςεθνδέιηην έρεη ην θαηεγόξεκα ΑΑ, ν νπνίνο αλαπαξηζηά ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ θάζε ςεθνδειηίνπ κέζα ζε θάπνην εθινγηθό ηκήκα. Ο αύμνληαο απηόο αξηζκόο απνηειεί ην αζζελέο θιεηδί ηνπ ελ ιόγσ ζπλόινπ νληνηήησλ αθνύ γηα λα πξνζδηνξηζηεί κνλαδηθά έλα ςεθνδέιηην απαηηεί θαη ην θύξην θιεηδί ηνπ εθινγηθνύ ηκήκαηνο ζην νπνίν πξνζκεηξάηαη. 4

5 πζρέηηζε «ΚΑΣΟΗΚΔΗ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΚΑΣΟΗΚΔΗ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ θαηνηθνύλ ζηα δεκνηηθά ηνπ δηακεξίζκαηα. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν. πζρέηηζε «ΑΝΖΚΔΗ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΑΝΖΚΔΗ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη ηα εθινγηθά ηκήκαηα αλήθνπλ ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν θαη ππάξρεη νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ ηζρπξνύ ζπλόινπ νληνηήησλ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ», αθνύ θάζε εθινγηθό ηκήκα αλήθεη ζε θάπνην δεκνηηθό δηακέξηζκα. πζρέηηζε «ΓΗΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΔ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΓΗΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΔ» ελώλεη ην αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» κε ην ηζρπξό ζύλνιν ηδηνθηήηε ηνπ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ». Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν θαη ππάξρεη νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ». πζρέηηζε «ΜΔΣΡΑΣΑΗ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΜΔΣΡΑΣΑΗ» ελώλεη ην αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ» κε ην ηζρπξό ζύλνιν ηδηνθηήηε ηνπ «ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ». Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν θαη ππάξρεη νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ». πζρέηηζε «ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη θάζε ςεθνδέιηην πεξηιακβάλεη κία αθξηβώο επηινγή πνπ αθνξά ηελ εξώηεζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Ν. Γελ πξνζηέζεθε νιηθή ζπκκεηνρή από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ «ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ», αθνύ θάπνηα (άθπξα) ςεθνδέιηηα ελδερνκέλσο λα κελ πεξηιακβάλνπλ θακία επηινγή. πζρέηηζε «ΦΖΦΗΕΔΗ» Ζ ηξηαδηθή ζπζρέηηζε «ΦΖΦΗΕΔΗ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη ελήιηθνη ςεθνθόξνη ςεθίδνπλ ζε δεκνθεθίζκαηα ζηα εθινγηθά ηκήκαηα. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο ηεο ηξηαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη 1:Μ:Ν. Β. [κνλάδεο 12] Με βάζε ην ΓΟ πνπ πξνηείλαηε, δώζηε ην ζρεζηαθό ζρήκα (πίλαθεο) πνπ πξνθύπηεη από απηό, ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ θαλόλσλ απνξξνθήζεσλ. ηελ παξαθάησ κεηαηξνπή, αξρηθά παξαηίζεληαη νη πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο 1:Ν ρσξίο ηηο απνξξνθήζεηο (κε θόθθηλν ρξώκα, ζαλ λα είραλ πιεζηθόηεηα Μ:Ν) θαη ζηελ ζπλέρεηα εθαξκόδεηαη ε γλσζηή κέζνδνο ησλ απνξξνθήζεσλ. 5

6 ρεζηαθό ζρήκα ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ απνξξνθήζεσλ ζηηο 1:Ν δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο. ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ(ΚσδΓ, Πεξηγξαθή, Πεξίνδνο_Γηεμαγσγήο) ΔΠΗΛΟΓΖ(ΚσδΔ, ΚσδΓ, Πεξηγξαθή) ΚΑΣΟΗΚΟ(ΑΓΣ, Όλνκα, Δπώλπκν, Γηεύζπλζε) ΚΑΣΟΗΚΔΗ (ΑΓΣ, ΚσδΓηακ) ΔΝΖΛΗΚΟ_ΦΖΦΟΦΟΡΟ(ΑΓΣ) ΔΚΛΟΓΗΚΟ_ΣΜΖΜΑ(ΚσδΣ, Σειέθσλν, Γηεύζπλζε) ΑΝΖΚΔΗ(ΚσδΣ, ΚσδΓηακ) ΓΖΜΟΣΗΚΟ_ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ(ΚσδΓηακ, Ολνκαζία) ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ(ΑΑ, ΚσδΣ) ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ_ΔΠΗΛΟΓΖ(ΑΑ, ΚσδΣ, ΚσδΔ, ΚσδΓ) ΦΖΦΗΕΔΗ(ΑΓΣ, ΚσδΣ, ΚσδΓ) Δθαξκόδνληαο ηηο απνξξνθήζεηο ζύκθσλα κε ηελ γλσζηή κεζνδνινγία, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ ζρεζηαθό ζρήκα: ρεζηαθό ζρήκα κε ηελ εθαξκνγή ησλ απνξξνθήζεσλ ζηηο 1:Ν δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο. ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ(ΚσδΓ, Πεξηγξαθή, Πεξίνδνο_Γηεμαγσγήο) ΔΠΗΛΟΓΖ(ΚσδΔ, ΚσδΓ, Πεξηγξαθή) ΚΑΣΟΗΚΟ(ΑΓΣ, Όλνκα, Δπώλπκν, Γηεύζπλζε, ΚσδΓηακ) ΔΝΖΛΗΚΟ_ΦΖΦΟΦΟΡΟ(ΑΓΣ) ΔΚΛΟΓΗΚΟ_ΣΜΖΜΑ(ΚσδΣ, Σειέθσλν, Γηεύζπλζε,ΚσδΓηακ) ΓΖΜΟΣΗΚΟ_ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ(ΚσδΓηακ, Ολνκαζία) ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ(ΑΑ, ΚσδΣ, ΚσδΔ, ΚσδΓ) ΦΖΦΗΕΔΗ(ΑΓΣ, ΚσδΣ, ΚσδΓ) 6

7 Γ. [κνλάδεο 5] Με όξνπο ελλνηνινγηθήο κνληεινπνίεζεο (ζαλ «δηαδξνκή» πάλσ ζην ΓΟ) πεξηγξάςηε πώο κπνξεί λα απαληεζεί ην εξώηεκα «κεηξήζηε πόζεο ςήθνπο πήξε ε επηινγή «ΝΑΗ» ζην δεκνςήθηζκα πνπ αθνξνύζε ζηελ θαηαζθεπή ΥΤΣΑ ζε πξνθαζνξηζκέλν γεσγξαθηθό ζεκείν ηνπ Γήκνπ». Γηα λα απαληήζνπκε ζηελ εξώηεζε απηή, θαηεπζπλόκαζηε αξρηθά ζην ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΓΖΜΟΦΖΦΗΜΑ», βξίζθνπκε ηελ νληόηεηα εθείλε πνπ έρεη πεξηγξαθή παξόκνηα κε ηελ «θαηαζθεπή ΥΤΣΑ ζε πξνθαζνξηζκέλν γεσγξαθηθό ζεκείν ηνπ Γήκνπ» θαη απνζεθεύνπκε ηνλ θσδηθό ηεο. Θα αλαθεξόκαζηε ζηνλ ελ ιόγσ θσδηθό σο ΚσδΓ1. ηελ ζπλέρεηα κεηαθηλνύκαζηε κέζσ ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζε «ΈΥΔΗ ΔΠΗΛΟΓΔ» ζην αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΠΗΛΟΓΖ» θαη βξίζθνπκε όιεο εθείλεο ηηο επηινγέο πνπ αθνξνύλ ην δεκνςήθηζκα κε θσδηθό Κσδ1. Σν θύξην θιεηδί θάζε κηαο από ηηο επηινγέο απηέο είλαη έλα δεύγνο ηηκώλ (ΚσδΓ1,ΚσδΔ), αθνύ νη επηινγέο αλήθνπλ ζε έλα αζζελέο ζύλνιν νληνηήησλ θαη ρξεηάδνληαη ην θύξην θιεηδί ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ζην νπνίν παξαηίζεληαη γηα λα πξνζδηνξηζηνύλ κνλαδηθά. Δληνπίδνπκε ζηηο επηινγέο απηέο ηελ επηινγή κε πεξηγξαθή «ΝΑΗ». Θα αλαθεξόκαζηε ζην θύξην θιεηδί ηεο ελ ιόγσ επηινγήο σο (ΚσδΓ1, ΚσδΔ1). ηελ ζπλέρεηα, κεηαθηλνύκαζηε ζηελ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΠΗΛΟΓΖ», ε νπνία καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην ηη επηινγή έρεη ην θάζε ςεθνδέιηην ζε θάπνην εθινγηθό ηκήκα. Βξίζθνπκε ινηπόλ κε ηνλ ηξόπν απηό ηα ςεθνδέιηην ηα νπνία έρνπλ ηελ επηινγή (ΚσδΓ1, ΚσδΔ1) θαη ηα απνζεθεύνπκε ζην ζύλνιν «ΦΖΦ-ΝΑΗ». Ο πιεζάξηζκνο ηνπ ελ ιόγσ ζπλόινπ είλαη θαη ν αξηζκόο ησλ ςήθσλ πνπ ζέινπκε λα κάζνπκε. 7

8 ΔΡΧΣΖΜΑ 2 [25] Α. [κνλάδεο 20] Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαη κόλν, πξνηείλεηε έλα δηάγξακκα νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ (ΓΟ) πνπ λα κνληεινπνηεί ζε ελλνηνινγηθό επίπεδν ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν ελ ιόγσ ΓΟ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: Σεθκεξίσζε επηινγώλ ύλνιν Οληνηήησλ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ» αλαπαξηζηά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αηηήζεηο. Κάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΑΦΜ (θύξην θιεηδί), Όλνκα, Δπώλπκν θαη Γηεύζπλζε. ύλνιν Οληνηήησλ «ΚΛΑΓΟ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΚΛΑΓΟ» αλαπαξηζηά ηνπο δηαθόξνπο θιάδνπο εηδηθνηήησλ. Κάζε θιάδνο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΚ (θύξην θιεηδί) θαη Πεξηγξαθή. 8

9 ύλνιν Οληνηήησλ «ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ» αλαπαξηζηά ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηά θαηξνύο ππάξρνπλ θελά ζέζεσλ. Κάζε πεξηνρή ηνπνζέηεζεο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: ΚσδΠ (θύξην θιεηδί) θαη Ολνκαζία. ύλνιν Οληνηήησλ «ΦΑΖ ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ» Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΦΑΖ ΠΡΟΛΖΦΔΦΔΧΝ» αλαπαξηζηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο πξνζιήςεσλ πνπ θαηά θαηξνύο πξνθπξήζζνληαη. Κάζε θάζε πξνζιήςεσλ ηνπνζέηεζεο έρεη ηα εμήο θαηεγνξήκαηα: Υξνληά θαη Αξηζκόο Φάζεο, όπνπ θαη ηα δύν καδί απνηεινύλ ην θύξην θιεηδί (απηό ζα κπνξνύζε λα αλαπαξαζηαζεί θαη κε ηελ ρξήζε ελόο ηζρπξνύ θη ελόο αζζελνύο ζπλόινπ νληνηήησλ, αιιά πξνηηκήζεθε ε ελ ιόγσ αλαπαξάζηαζε γηα ιόγνπο απιόηεηαο). πζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΠΣΤΥΗΟ» Ζ δπαδηθή ζπζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΠΣΤΥΗΟ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πηπρίν ζε θάπνηνλ θιάδν. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη Μ:Ν. Σν ηζρπξό ζύλνιν νληνηήησλ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ» ζπκκεηέρεη νιηθά ζηελ ελ ιόγσ ζπζρέηηζε, αθνύ θάζε εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πηπρίν. πζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΚΔΝΑ» Ζ ηξηαδηθή ζπζρέηηζε «ΔΥΔΗ ΚΔΝΑ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη θάπνηα πεξηνρή ηνπνζέηεζεο έρεη θελά ζε θάπνηνπο θιάδνπο ζε κία από ηηο θάζεηο ησλ πξνζιήςεσλ. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο ηξηαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη Κ:Μ:Ν θαη αληηπξνζσπεύεη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθθώλεζεο. πζρέηηζε «ΚΑΝΔΗ ΑΗΣΖΖ» Ζ ηεηξαδηθή ζπζρέηηζε «ΚΑΝΔΗ ΑΗΣΖΖ» αλαπαξηζηά ην γεγνλόο ηνπ όηη νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ θάπνηνλ/νπο θιάδν/νπο, ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο πξνζιήςεσλ γηα κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο. Ζ πιεζηθόηεηα ηεο δπαδηθήο ζπζρέηηζεο είλαη Κ:Λ:Μ:Ν θαη αληηπξνζσπεύεη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθθώλεζεο. Β. [κνλάδεο 5] Έζησ πσο γηα θάζε ππνςήθην επηζπκνύκε λα θαηαρσξίζνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηηο μέλεο γιώζζεο ηηο νπνίεο απηόο γλσξίδεη (κέρξη ηξεηο -3- ην αλώηεξν) θαη γηα ηηο νπνίεο δηαζέηεη πηζηνπνίεζε (δε καο ελδηαθέξεη λα δηαηεξήζνπκε πιεξνθνξία γηα ηελ πηζηνπνίεζε). Γίλνληαη νη αθόινπζεο ηξεηο εθδνρέο ζρεζηαθνύ ζρήκαηνο πνπ πινπνηνύλ ηελ απαίηεζε ζρνιηάζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκηάο εθδνρήο κνληεινπνίεζεο: Δθδνρή 1 Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιόγσ εθδνρή, γηα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα απνζεθεύνληαη 3 θαηεγνξήκαηα, θαζέλα από ηα νπνία αλαπαξηζηά ηελ μέλε γιώζζα. Σν θύξην πιενλέθηεκα ηεο ελ ιόγσ πξνζέγγηζεο είλαη όηη κπνξνύλ λα βξεζνύλ άκεζα νη μέλεο γιώζζεο πνπ θάζε έλαο από ηνπο ππνςεθίνπο γλσξίδεη, αλαδεηώληαο απιά 9

10 ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ πίλαθα. Έλα αθόκε επίζεο πιενλέθηεκα είλαη όηη πινπνηνύκε πιήξσο ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, αθνύ γηα θάζε εγγξαθή απνζεθεύνληαη ην αλώηεξν 3 μέλεο γιώζζεο. Σν κεηνλέθηεκα όκσο ηεο ελ ιόγσ εθδνρήο είλαη όηη ράλεηαη άζθνπα απνζεθεπηηθόο ρώξνο, αθνύ ζηελ πεξίπησζε όπνπ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ γλσξίδεη αθξηβώο 3 γιώζζεο, ηα θαηεγνξήκαηα γηα ηελ ελ ιόγσ εγγξαθή παξακέλνπλ θελά. Δθδνρή 2 Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιόγσ εθδνρή, γηα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα απνζεθεύεηαη έλα πιεηόηηκν θαηεγόξεκα, ζην νπνίν απνζεθεύνπκε όιεο ηηο γιώζζεο πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο γλσξίδεη. Σν πιενλέθηεκα ηεο ελ ιόγσ εθδνρήο, όπσο θαη ζηελ εθδνρή 1, είλαη όηη κπνξνύλ λα βξεζνύλ άκεζα νη μέλεο γιώζζεο πνπ θάζε έλαο από ηνπο ππνςεθίνπο γλσξίδεη, αλαδεηώληαο απιά ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ πίλαθα. Σν θύξην κεηνλέθηεκα ηεο ελ ιόγσ εθδνρήο, όπσο επίζεο θαη ζηελ πξώηε εθδνρή, είλαη όηη ζπαηαιείηαη άζθνπα απνζεθεπηηθόο ρώξνο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ γλσξίδεη θάπνηα μέλε γιώζζα. Άιια κεηνλεθηήκαηα είλαη επίζεο ηα παξαθάησ: ε δπζθνιία αλαλέσζεο (αθαίξεζεο ή πξνζζήθεο κηαο αθόκε μέλεο γιώζζαο) ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηηο μέλεο γιώζζεο πνπ γλσξίδεη θάπνηνο ππνςήθηνο. ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ πίλαθα απαηηεί ηελ ρξήζε εγγξαθώλ κεηαβιεηνύ κήθνπο από ην ΓΒΓ. ην ίδην ην ζρεζηαθό ζρήκα δελ πεξηνξίδεη ηελ εηζαγσγή πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 μέλσλ γισζζώλ πνπ είλαη θαη ην αλώηεξν πνπ ζα πξέπεη λα απνζεθεπζνύλ γηα θάπνηνλ ππνςήθην. Δθδνρή 3 Όζνλ αθνξά ηελ ελ ιόγσ εθδνρή, ην θύξην πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη ρξεζηκνπνηνύκε πιένλ ηόζν απνζεθεπηηθό ρώξν όζν είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα κέλνπλ θαηεγνξήκαηα εγγξαθώλ θελά. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ελ ιόγσ πξνζέγγηζεο είλαη ηα παξαθάησ: ε εύξεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην πνηεο μέλεο γιώζζεο γλσξίδεη θάπνηνο ππνςήθηνο είλαη ειαθξώο δπζθνιόηεξε θαη όρη ηόζν άκεζε όζν είλαη ζηηο δύν παξαπάλσ εθδνρέο. ην ίδην ην ζρεζηαθό ζρήκα δελ πεξηνξίδεη ηελ εηζαγσγή πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 μέλσλ γισζζώλ πνπ είλαη θαη ην αλώηεξν πνπ ζα πξέπεη λα απνζεθεπζνύλ γηα θάπνηνλ ππνςήθην. 10

11 ΔΡΧΣΖΜΑ 3 [17] Δξώηεκα Α. [κνλάδεο 6] Να βξείηε ην ελλνηνινγηθό ζρήκα ηεο αλσηέξσ βάζεο δεδνκέλσλ θαη λα ην απνηππώζεηε ζε έλα Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ (ΓΟ). Σν ΓΟ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζρεζηαθό ζρήκα ηεο εθθώλεζεο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: Δξώηεκα Β. [κνλάδεο 5] ηελ αλσηέξσ βάζε δεδνκέλσλ, λα εμεγήζεηε γηαηί δελ είλαη δπλαηόλ λα δηαπηζησζεί αλ ν ςεθνθόξνο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο, ζηηο Δζληθέο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009, εςήθηζε ζην εθινγηθό θέληξν Μειηζζίσλ Πόληνπ 5. Όπσο είλαη πξνθαλέο από ην ΓΟ αιιά θαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ, ηα ζύλνια νληνηήησλ ζπλδένληαη αλά δύν κεηαμύ ηνπο. Έηζη ινηπόλ έρνπκε ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην πνηα εθινγηθά θέληξα ζπκκεηείραλ ζε πνηεο εθινγέο (Δ1), ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην πνηνη ςεθνθόξνη ςήθηζαλ ζε θάπνην εθινγηθό θέληξν (Δ2) θαη ηελ πιεξνθόξεζε γηα ην πνηνη ςεθνθόξνη ςήθηζαλ ζε πνηεο εθινγέο (Δ3). Ζ πιεξνθνξία ηνπ εξσηήκαηνο, γηα λα κπνξέζεη λα εμαρζεί, ρξεηάδεζαη ζπζρεηηζκό θαη ησλ ηξηώλ πηλάθσλ ηαπηόρξνλα. Με ηνλ ηξόπν πνπ είλαη δνκεκέλνη απηή ηελ ζηηγκή νη πίλαθεο, κπνξνύκε λα δνύκε όηη ην εθινγηθό θέληξν Μειηζζίσλ-Πόληνπ 5 (ΜΔ737414) ζπκκεηείρε ζηηο Δζληθέο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009 (Δ20091), όηη ν ςεθνθόξνο Φηιίππνπ Γεκήηξηνο (ΑΣ ) ςήθηζε ζην 11

12 εθινγηθό απηό θέληξν ζε θάπνηεο εθινγέο (από ηνλ πίλαθα Δ2 κπνξνύκε λα εμάγνπκε κόλν απηή ηελ πιεξνθνξία) θη επίζεο όηη ν Φηιίππνπ Γεκήηξηνο ςήθηζε ζηηο Δζληθέο Βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 2009 (από ηνλ πίλαθα Δ3 κπνξνύκε λα εμάγνπκε κόλν απηή ηελ πιεξνθνξία) αιιά δελ γλσξίδνπκε ζε πνην εθινγηθό θέληξν ην έθαλε απηό. Έηζη ινηπόλ, αθνύ δελ ππάξρεη έλαο ηξηπιόο ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ςεθνθόξνπ-εθινγηθνύ ηκήκαηνο-εθινγώλ, δελ κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηελ πιεξνθνξία ηεο εθθώλεζεο. Δξώηεκα Γ. [κνλάδεο 6] Σξνπνπνηείζηε ην ελλνηνινγηθό ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη δώζηε ην θαηλνύξγην ΓΟ (θαζώο επίζεο θαη ην ζρεζηαθό ζρήκα πίλαθεο πνπ πξνθύπηεη από απηό), πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε παξαπάλσ πιεξνθνξία. Σν λέν ΓΟ, ην νπνίν επηιύεη ην ελ ιόγσ πξόβιεκα, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: Σν λέν ζρεζηαθό ζρήκα, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηεο ελ ιόγσ πιεξνθνξίαο, είλαη ην εμήο: ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ(Κσδηθόο Δθ, Δθινγηθό Γηακέξηζκα, Γηεύζπλζε) ΔΚΛΟΓΔ(ΚσδηθόοΔ, Πεξηγξαθή, Ζκεξνκελία) ΦΖΦΟΦΟΡΟ(ΚσδηθόοΦ, Δπώλπκν, Όλνκα) ΦΖΦΗΕΔΗ(ΚσδηθόοΦ, ΚσδηθόοΔ, Κσδηθόο Δθ) 12

13 ΔΡΧΣΖΜΑ 4 [18] 1. Βξείηε ηα νλόκαηα ησλ Καπεηάλησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζε πινίν ηύπνπ SUPER FAST FERRIES. [κνλάδεο 2.5] ΠONOMA_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= SUPER FAST FERRIES (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) 2. Βξείηε όια ηα δξνκνιόγηα πνπ είηε μεθηλνύλ από ηελ Πάηξα είηε θαηαιήγνπλ ζηελ Πάηξα. [κνλάδεο 2.5] ζαπο= Πάηξα OR ΠΡΟ= Πάηξα (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) ή ζαπο= Πάηξα (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) ζπρο= Πάηξα (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) 3. Βξείηε ηνπο θσδηθνύο ησλ πινίσλ πνπ κπνξνύλ λα πιένπλ ρσξίο ελδηάκεζε ζηάζε (non-stop) από ηελ Πάηξα ζηε Βελεηία. [κνλάδεο 3] ΠΚΧΓΗΚΟ_ΠΛΟΗΟΤ(ζΑΠΟ= Πάηξα AND ΠΡΟ= ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ (ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ) ΠΛΟΗΑ) ΑΠΟΣΑΖ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 4. Βξείηε ηνπο θαπεηάληνπο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη ζε SUPER FAST FERRIES θαη ζε ΚΑΣΑΜΑRAN. [κνλάδεο 3] ΠONOMA_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΜΗΘΟ(ζΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= SUPER FAST FERRIES (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠONOMA_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ,ΜΗΘΟ(ζΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= KATAMARAN (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟ ΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) 13

14 5. Βξείηε ηνπο θσδηθνύο ησλ θαπεηάλησλ πνπ κπνξνύλ λα θπβεξλνύλ πινία κε απηνλνκία κεγαιύηεξε από ρηιηόκεηξα, αιιά πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζε θάπνην SUPER FAST FERRIES. [κνλάδεο 3] ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 2000(ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζ ΣΤΠΟ_ΠΛΟΗΟΤ= SUPER FAST FERRIES (ΠΛΟΗΑ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) 6. Βξείηε ηα νλόκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο πνπ δελ είλαη θαπεηάληνη θαη παίξλνπλ κηζζό κηθξόηεξν ησλ επξώ θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ θαπεηάλησλ πνπ παίξλνπλ κηζζό από επξώ θαη πάλσ. [κνλάδεο 4] Παξαηήξεζε Ζ ελ ιόγσ έθθξαζε θξίλεηαη ππεξβνιηθά δύζθνιε θαη ζπλίζηαηαη λα κελ δνζεί. ΠΟΝΟΜΑ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΜΗΘΟ<3500(ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) (ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠΚΧΓΗΚΟ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ))) ΠΟΝΟΜΑ_ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ(ζΜΗΘΟ 5000(ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ) ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ) 14

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Βάζειρ Γεδομένων Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Διζαγωγή - Οπιζμοί Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή από ζρεηηδόκελα αληηθείκελα Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα