(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -"

Transcript

1 IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία του Τµήµατος 3, Υποτµήµα 1 της παρούσας Ενότητας για τα οποία γίνεται αναφορά στο µέρος που τιτλοφορείται «τυποποιηµένη µέθοδος», χωρίς εφαρµογή των συντελεστών στάθµισης ή βαθµών κινδύνου που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Παράρτηµα ΙV Παράρτηµα ΙΙΙ Παράρτηµα ΙΙΙ (β) Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που προκύπτουν από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV (είδη παραγώγων) υπολογίζονται σύµφωνα µε µία από τις µεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας Ενότητας. (γ) Για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζεται επίσης το Παράρτηµα III, Μέρος 2, παράγραφος 2 της παρούσας Ενότητας. (2) Όλα τα στοιχεία που καλύπτονται κατά 100% από ίδια κεφάλαια εξαιρούνται από τον ορισµό των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, εφόσον τα κεφάλαια αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας για τους σκοπούς της παραγράφου 19 της παρούσας Ενότητας, ή για τον υπολογισµό των άλλων συντελεστών εποπτείας που προβλέπονται από την παρούσα Ενότητα καθώς και από άλλες κοινοτικές πράξεις. (3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - (α) στην περίπτωση των πράξεων συναλλάγµατος, τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που προκύπτουν κανονικά κατά το διακανονισµό κατά την περίοδο των 48 ωρών µετά την πληρωµή ή (β) στην περίπτωση συναλλαγών για την αγοραπωλησία τίτλων, τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που προκύπτουν κανονικά κατά το διακανονισµό στις πέντε εργάσιµες ηµέρες που ακολουθούν την ηµεροµηνία πληρωµής ή την παράδοση των τίτλων, εάν η τελευταία γίνει νωρίτερα. (4) Τηρουµένου του ορισµού «οµάδα συνδεδεµένων πελατών» της παραγράφου 1 της παρούσας Ενότητας, αναφέρεται ενδεικτικά, χωρίς αυτά να εξαντλούν όλες τις

2 περιπτώσεις, ότι τα συµφέροντα των πιο κάτω είναι συνδεδεµένα ώστε τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως ένα πρόσωπο και ότι αποτελούν για σκοπούς της εφαρµογής των προνοιών της παρούσας Οδηγίας ένα ενιαίο κίνδυνο - (α) πελάτης/σύµβουλος και η/ο σύζυγος (β) πελάτης/σύµβουλος και συνεταιρισµός ή κοινοπραξία (joint venture) ή οποιοσδήποτε εµπορικός σύνδεσµος ή επιχείρηση στην οποία ο πελάτης/σύµβουλος ή ο/η σύζυγος είναι συνέταιρος ή µέλος ή διευθυντής ή έχει καθοιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο (γ) πελάτης/σύµβουλος και εταιρεία στην οποία ο πελάτης/σύµβουλος είναι διευθυντής ή κατέχει ουσιαστικό συµφέρον είτε από µόνος είτε µαζί µε τη/το σύζυγο είτε µαζί µε τους συνεταίρους (δ) όταν πρόκειται για πελάτη που είναι νοµικό πρόσωπο, η µητρική, τυχόν θυγατρικές ή συνεξαρτηµένες ή συνδεδεµένες εταιρείες ή άλλες οντότητες που έχουν ουσιαστικό συµφέρον στο υπό αναφορά νοµικό πρόσωπο. Νοείται ότι για τους σκοπούς των σηµείων (γ) και (δ) πιο πάνω, «ουσιαστικό συµφέρον» σε εταιρεία σηµαίνει το συµφέρον σε οποιαδήποτε τάξη µετοχών του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε ποσοστό 20% η περισσότερο στην τάξη των µετοχών αυτών ή συµφέρον το οποίο δίνει την ικανότητα σε κάποιον να αποφασίζει µε οποιοδήποτε τρόπο την εκλογή της πλειοψηφίας των συµβούλων της εταιρείας ή να ασκεί σηµαντική επιρροή. (5) Ως εκ τούτου τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που παραχωρούνται σε ένα πρόσωπο (πελάτη/σύµβουλο) θα πρέπει ν' αθροίζονται µε τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που παραχωρούνται σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός αν η τράπεζα είναι πεπεισµένη ότι δεν αποτελούν ένα ενιαίο κίνδυνο και συγκατανεύσει προς τούτο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για απόφαση. (6) Σε περίπτωση όπου υπάρχει αµφιβολία κατά πόσο δύο ή περισσότερα πρόσωπα αποτελούν µία οµάδα συνδεδεµένων προσώπων, η τράπεζα οφείλει ν αποτείνεται γραπτώς προς

3 την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δίδοντας όλες τις λεπτοµέρειες. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα λαµβάνει τελική απόφαση για το θέµα. «Τράπεζα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 51. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος Τµήµατος, ο όρος «τράπεζα» καλύπτει τα εξής - (α) την τράπεζα περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων της σε άλλα κράτη µέλη και τρίτες χώρες και (β) κάθε ιδιωτική ή δηµόσια επιχείρηση, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων της, που ανταποκρίνεται στον ορισµό της «τράπεζας» και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα. Ερµηνεία όρου «µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα». 52. Ένα χρηµατοδοτικό άνοιγµα µιας τράπεζας σε έναν πελάτη ή σε µια οµάδα συνδεδεµένων πελατών θεωρείται µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα, όταν η αξία του φθάσει ή υπερβεί το 10% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Απαιτούµενες εσωτερικές διαδικασίες. 53. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί από κάθε τράπεζα να έχει συνετές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου για την επισήµανση και τη λογιστική καταγραφή όλων των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων και των επακόλουθων µεταβολών τους, σύµφωνα µε την παρούσα Ενότητα, καθώς και για την εποπτεία αυτών των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική που ακολουθεί η τράπεζα σε θέµατα χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων. Κοινοποίηση µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων. Παράρτηµα XIV 54. (1) Για όλα τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, οι τράπεζες υποβάλλουν κοινοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία και σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη συµπλήρωση που αναφέρονται στο Παράρτηµα XIV - (α) oι τράπεζες υποβάλλουν σε εξαµηνιαία βάση,

4 καταστάσεις µε τις πληροφορίες που αναφέρονται στα υποσηµεία (i) έως (iii) πιο κάτω για τα στοιχεία ως έχουν στις 30 Ιουνίου και 31 εκεµβρίου κάθε χρόνου, εντός τριάντα (30) ηµερών µετά από την κάθε ηµεροµηνία αναφοράς: Παράρτηµα XIV Παράρτηµα XIV (i) χρηµατοδοτικά ανοίγµατα σε πελάτες και σε συνδεδεµένα µε αυτούς πρόσωπα των οποίων η συνολική αξία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς αποτελούσε µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα πάνω σε ατοµική βάση ή ενοποιηµένη βάση, ανάλογα µε την περίπτωση, όπως υποδεικνύεται στους Πίνακες 1 και 1(α) του Παραρτήµατος ΧΙV, (ii) χρηµατοδοτικά ανοίγµατα προς όλους τους συµβούλους και τα συνδεδεµένα µε αυτούς πρόσωπα όπως υποδεικνύεται στους Πίνακες 2 και 2(α) του Παραρτήµατος XIV. Για αυτό το σκοπό, οι τράπεζες οφείλουν να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πιστοποιηµένο κατάλογο όλων των συµβούλων κατά τράπεζα/εταιρεία ως είχε στις 30 Ιουνίου και 31 εκεµβρίου κάθε έτους, (iii) ξεχωριστές καταστάσεις για τους πελάτες/συµβούλους και τα συνδεδεµένα µε αυτούς πρόσωπα, στην περίπτωση θυγατρικών ή συνεξαρτηµένων εταιρειών Νοείται ότι συνεξαρτηµένη εταιρεία σηµαίνει εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική επιχείρηση της µητρικής επιχείρησης µιας τράπεζας. (β) Πέραν των εξαµηνιαίων καταστάσεων που αναφέρονται στο σηµείο (α) της παρούσας παραγράφου, οι τράπεζες και οι θυγατρικές ή συνεξαρτηµένες τους, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν καθ οιονδήποτε χρόνο κοινοποίηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κάθε νέου µεγάλου χρηµατοδοτικού ανοίγµατος και κάθε αύξησης υφιστάµενων µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση µε την τελευταία κοινοποίηση. (2) (α) Εκτός από την περίπτωση τραπεζών που βασίζονται στην παράγραφο 58 για την αναγνώριση εξασφαλίσεων, κατά τον υπολογισµό της αξίας χρηµατοδοτικών

5 ανοιγµάτων για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (1) έως (3) της παραγράφου 55, µπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση κοινοποίησης κατά την έννοια της υποπαραγράφου (1) της παρούσας παραγράφου, τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που εξαιρούνται βάσει της παραγράφου 57, υποπαράγραφος (3), στοιχεία (α) έως (δ) και (στ) έως (η). (β) Όταν µια τράπεζα επικαλείται το ευεργέτηµα της παρούσας υποπαραγράφου, διατηρεί τα στοιχεία τα σχετικά µε τους λόγους που επικαλέστηκε επί ένα έτος από το γενεσιουργό γεγονός της απαλλαγής, ώστε να µπορεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να ελέγχει το βάσιµο της απαλλαγής αυτής. (3) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί από τις τράπεζες να αναλύουν τα ανοίγµατά τους σε εκδότες εξασφαλίσεων για τον εντοπισµό πιθανών συγκεντρώσεων, να αναλαµβάνουν δράση για την εξάλειψη της συγκέντρωσης και να διαβιβάζουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οποιοδήποτε άνοιγµα σε εκδότη εξασφαλίσεων που υπερβαίνει το 10% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, κατά τον τρόπο και τη συχνότητα που ορίζονται στην παράγραφο 54 (1). Όρια περιορισµού των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων. 55. (1) Οι τράπεζες δεν δύνανται να έχουν, ως προς ένα πελάτη ή µια οµάδα συνδεδεµένων πελατών, χρηµατοδοτικά ανοίγµατα των οποίων το συνολικό ποσό υπερβαίνει το 25% των ιδίων κεφαλαίων. Νοείται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να επιτρέψει χρηµατοδοτικά ανοίγµατα πέραν του 25% των ιδίων κεφαλαίων µιας τράπεζας, νοουµένου ότι η υπέρβαση σχετίζεται µε ανοίγµατα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της, όπως ορίζεται στην παράγραφο 16 της Ενότητας Β. (2) Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα των συνδεδεµένων µε την τράπεζα εταιρειών που δεν υπόκεινται σε εποπτεία πάνω σε ενοποιηµένη βάση, τα οποία αποτελούν συµµετοχές στο µετοχικό και δανειακό κεφάλαιο τους ή χορηγήσεις κεφαλαιουχικής φύσεως προς αυτές, αφαιρούνται από τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, ενώ τα λοιπά χρηµατοδοτικά ανοίγµατα των εν λόγω συνδεδεµένων εταιρειών αθροίζονται και υπόκεινται σε ανώτατο όριο 20%

6 των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. (3) Μια τράπεζα δεν µπορεί να αναλαµβάνει µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, των οποίων το συνολικό ποσό υπερβαίνει το 800% των ιδίων κεφαλαίων της. (4) Μια τράπεζα οφείλει, όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που αναλαµβάνει, να τηρεί µονίµως τα όρια που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (1) έως (3) της παρούσας παραγράφου. Όρος «εγγύηση» και χρηµατοδοτούµενη και µη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία. 56. (1) Για τους σκοπούς των παραγράφων 57 έως 61, ο όρος «εγγύηση» περιλαµβάνει πιστωτικά παράγωγα µέσα (credit derivatives) που αναγνωρίζονται βάσει των παραγράφων 34 έως 37, αναφορικά µε την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, εκτός από οµόλογα συνδεδεµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείµενου µέσου (credit linked notes). (2) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (3) της παρούσας παραγράφου, η αναγνώριση χρηµατοδοτούµενης ή µη χρηµατοδοτούµενης πιστωτικής προστασίας βάσει των παραγράφων 57 έως 61, θα εξαρτάται από τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας και άλλες ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 34 έως 37, για τους σκοπούς του υπολογισµού των σταθµισµένων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων βάσει των παραγράφων 22 έως 27 («τυποποιηµένη µέθοδος»). (3) Σε περίπτωση που µια τράπεζα βασίζεται στην παράγραφο 58 (2), η αναγνώριση της χρηµατοδοτούµενης πιστωτικής προστασίας εξαρτάται από τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των παραγράφων 28 έως 33 («µέθοδος των εσωτερικών διαβαθµίσεων»). Αυστηρότερα όρια και εξαιρέσεις από την εφαρµογή των ορίων. 57. (1) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να καθορίσει αυστηρότερα όρια από τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 55. (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαλλάσσει πλήρως από την εφαρµογή της παραγράφου 55 (1) έως (3), τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που αναλαµβάνει µια τράπεζα έναντι της µητρικής της επιχείρησης, των άλλων θυγατρικών

7 της µητρικής επιχείρησης, και των δικών της θυγατρικών, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται στην εποπτεία επί ενοποιηµένης βάσεως, στην οποία υπόκειται και η εν λόγω τράπεζα, σύµφωνα µε την παρούσα Ενότητα ή µε τους ισοδύναµους κανόνες που ισχύουν σε τρίτη χώρα. (3) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξαιρεί από την εφαρµογή της παραγράφου 55, τα ακόλουθα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα - (α) στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών στις οποίες, άνευ εξασφάλισης, θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των παραγράφων 22 έως 27 («τυποποιηµένη µέθοδος») (β) στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι διεθνών οργανισµών ή πολυµερών αναπτυξιακών τραπεζών στις οποίες, άνευ εξασφάλισης, θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των παραγράφων 22 έως 27 (γ) στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις οι οποίες καλύπτονται ρητά από εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, διεθνών οργανισµών ή πολυµερών αναπτυξιακών τραπεζών όταν στις µη εξασφαλισµένες απαιτήσεις κατά της οντότητας που παρέχει την εγγύηση θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των παραγράφων 22 έως 27 (δ) άλλα ανοίγµατα έναντι, ή καλυπτόµενα από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, διεθνών οργανισµών, πολυµερών αναπτυξιακών τραπεζών ή νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα, όταν στις µη εξασφαλισµένες απαιτήσεις κατά της οντότητας έναντι της οποίας είναι το άνοιγµα ή η οποία παρέχει την εγγύηση, θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των παραγράφων 22 έως 27 (ε) στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις και άλλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων ή των κεντρικών τραπεζών που δε µνηµονεύονται στο σηµείο (α), εκφρασµένες και, όπου εφαρµόζεται, χρηµατοδοτούµενες στο νόµισµα του

8 πιστούχου (στ) στοιχεία ενεργητικού και άλλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα επαρκώς εξασφαλισµένα κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου µε χρεωστικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από τις κεντρικές κυβερνήσεις ή τις κεντρικές τράπεζες, διεθνείς οργανισµούς, πολυµερείς αναπτυξιακές τράπεζες, τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις κρατών µελών ή δηµόσιους φορείς, και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι του εκδότη στις οποίες θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των παραγράφων 22 έως 27 (ζ) στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα επαρκώς εξασφαλισµένα, κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε κατάθεση ρευστών διαθέσιµων στη δανειοδοτούσα τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυµα που είναι η µητρική επιχείρηση ή θυγατρική της δανειοδοτούσας τράπεζας: Νοείται ότι µετρητά που λήφθηκαν στο πλαίσιο οµολόγων συνδεδεµένων µε τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείµενου µέσου (credit linked note) εκδοθέντων από την τράπεζα, καθώς και δάνεια αντισυµβαλλοµένου προς την τράπεζα καθώς και καταθέσεις του αντισυµβαλλοµένου στην τράπεζα, που υπάγονται σε συµφωνία συµψηφισµού συµπεριλαµβανόµενη στον ισολογισµό και αναγνωριζόµενη βάσει των παραγράφων 34 έως 37 («µείωση πιστωτικού κινδύνου»), θεωρείται ότι υπάγονται στις διατάξεις του σηµείου (ζ) (η) στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα επαρκώς εξασφαλισµένα, κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε πιστοποιητικά καταθέσεων που έχουν εκδοθεί από τη δανειοδοτούσα τράπεζα ή από πιστωτικό ίδρυµα που είναι η µητρική επιχείρηση ή θυγατρική της δανειοδοτούσας τράπεζας, και κατατεθεί σε οποιοδήποτε από αυτά Παράρτηµα VI (θ) στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις και άλλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων µε έδρα σε κράτος µέλος, την Αυστραλία ή σε χώρα µέλος της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 1 του Παρατήµατος VI της παρούσας Ενότητας, µε

9 ληκτότητα ενός έτους ή µικρότερης, και τα οποία δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια αυτών των ιδρυµάτων Παράρτηµα VI Παράρτηµα VI Παράρτηµα ΙΙ (ι) καλυµµένα οµόλογα που εµπίπτουν στο πεδίο του Παραρτήµατος VI, Μέρος 1, παράγραφοι 68 έως 70 της παρούσας Ενότητας εξαιρείται το ποσό των καλυµµένων οµολόγων πολλαπλασιαζόµενο επί (100% µείον τον ανάλογο εφαρµοζόµενο συντελεστή στάθµισης του καλυµµένου οµολόγου που ορίζεται στις υποπαραγράφους (α) έως (δ) της παραγράφου 71 του Παρατήµατος VI της παρούσας Ενότητας) (ια) 50% των στοιχείων εκτός ισολογισµού, µέτριου και χαµηλού κινδύνου, που αναφέρονται στο Παράρτηµα II της παρούσας Ενότητας. Εξαίρεση βάσει της «πλήρους προσαρµοσµένης αξίας ανοίγµατος». 58. (1) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (3), για τους σκοπούς του υπολογισµού της αξίας των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της παραγράφου 55 (1) έως (3), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όσον αφορά τις τράπεζες που χρησιµοποιούν χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις («αναλυτική µέθοδος») βάσει των παραγράφων 34 έως 37 (τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου), αντί να εφαρµόσουν την απαλλαγή που επιτρέπεται βάσει των σηµείων (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 57 (3), δύναται να επιτρέπει στις εν λόγω τράπεζες να χρησιµοποιήσουν αξία κατώτερη, της αξίας του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος αλλά όχι κατώτερη της συνολικής πλήρως προσαρµοσµένης αξίας ανοίγµατος των ανοιγµάτων τους έναντι του υπόψη πελάτη ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών. Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, «πλήρως προσαρµοσµένη αξία ανοίγµατος» είναι η αξία εκείνη που υπολογίζεται βάσει των παραγράφων 34 έως 37, λαµβάνοντας υπόψη τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου, τις προσαρµογές µεταβλητότητας και τις τυχόν αναντιστοιχίες ληκτότητας (E * ). (2) Όταν η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται σε µια τράπεζα, τα σηµεία (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 57 (3) δεν εφαρµόζονται στην εν λόγω τράπεζα. (3) (α) Τηρουµένης της υποπαραγράφου (4) της παρούσας

10 παραγράφου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιτρέπει σε µια τράπεζα στην οποία έχει επιτραπεί να χρησιµοποιεί δικές της εκτιµήσεις LGD και συντελεστές µετατροπής για µια κλάση χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων βάσει των παραγράφων 28 έως 33 («µέθοδος των εσωτερικών διαβαθµίσεων»), να αναγνωρίζει τα αποτελέσµατα αυτά κατά τον υπολογισµό της αξίας των ανοιγµάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 55 (1) έως (3), εάν κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η τράπεζα είναι σε θέση να εκτιµήσει τα αποτελέσµατα των χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων επί των ανοιγµάτων της χωριστά από άλλες συναφείς προς τις LGD πτυχές. (β) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου βεβαιώνεται ως προς την καταλληλότητα των εκτιµήσεων της τράπεζας που προορίζονται για τη µείωση της αξίας ανοίγµατος για τους σκοπούς της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 55. (γ) Όταν σε µια τράπεζα επιτρέπεται να χρησιµοποιεί δικές της εκτιµήσεις όσον αφορά τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων, τούτο πρέπει να γίνεται σε συνεπή βάση µε την προσέγγιση που υιοθετείται κατά τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. (δ) Στις τράπεζες στις οποίες έχει επιτραπεί να χρησιµοποιούν εσωτερικές εκτιµήσεις για LGD και συντελεστές µετατροπής ως προς µια κλάση χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων βάσει των παραγράφων 28 έως 33, η οποία δεν υπολογίζει την αξία των ανοιγµάτων τους βάσει της µεθόδου που αναφέρεται στο σηµείο (α), επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τη µέθοδο που περιγράφεται ανωτέρω στην υποπαράγραφο (1) της παρούσας παραγράφου, όσον αφορά τον υπολογισµό της αξίας των ανοιγµάτων. (4) (α) Μια τράπεζα στην οποία έχει επιτραπεί να χρησιµοποιεί τις µεθόδους που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (1) και (2) της παρούσας παραγράφου όσον αφορά τον υπολογισµό της αξίας των ανοιγµάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 55 (1) έως (3) της παρούσας παραγράφου, οφείλει να πραγµατοποιεί περιοδικούς ελέγχους µε προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων για τις συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου,

11 µεταξύ άλλων και όσον αφορά την αξία εκποίησης των τυχόν εξασφαλίσεων. (β) Οι εν λόγω περιοδικοί έλεγχοι µε προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων αφορούν τους κινδύνους που συνεπάγονται οι δυνητικές µεταβολές των συνθηκών της αγοράς που µπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και αυτούς που απορρέουν από την εκποίηση των εξασφαλίσεων σε καταστάσεις κρίσης. (γ) Η τράπεζα πρέπει να παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά µε την επάρκεια και καταλληλότητα των ελέγχων µε προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων τους οποίους διεξάγει για την εκτίµηση των συγκεκριµένων κινδύνων. (δ) Σε περίπτωση που από έναν τέτοιο έλεγχο αποδειχθεί ότι η αξία εκποίησης των εξασφαλίσεων είναι κατώτερη από αυτήν που επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη βάσει των υποπαραγράφων (1) και (2) της παρούσας παραγράφου, µειώνεται αναλόγως η αξία των εξασφαλίσεων που επιτρέπεται να αναγνωριστεί κατά τον υπολογισµό της αξίας των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 55 (1) έως (3). (ε) Στη στρατηγική αντιµετώπισης του κινδύνου συγκέντρωσης οι εν λόγω τράπεζες περιλαµβάνουν: (i) πολιτικές και διαδικασίες αντιµετώπισης κινδύνων που απορρέουν από αναντιστοιχίες ληκτότητας µεταξύ χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων και της ενδεχόµενης πιστωτικής προστασίας των ανοιγµάτων αυτών, (ii) πολιτικές και διαδικασίες για να αντιµετωπισθεί κατάσταση κατά την οποία ο έλεγχος προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων καταδεικνύει ότι η αξία εκποίησης των εξασφαλίσεων είναι κατώτερη από αυτή που λαµβάνεται υπόψη βάσει των υποπαραγράφων (1) και (2) της παρούσας παραγράφου, και (iii) πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε τον κίνδυνο συγκέντρωσης που απορρέει από την εφαρµογή τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου και ιδίως µεγάλων έµµεσων πιστωτικών ανοιγµάτων (π.χ. έναντι

12 ενός µεµονωµένου εκδότη τίτλων που χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση). (5) Όταν τα αποτελέσµατα των εξασφαλίσεων αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) έως (3) της παρούσας παραγράφου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θεωρεί ότι οποιοδήποτε καλυµµένο µέρος ενός ανοίγµατος βαρύνει τον εκδότη των εξασφαλίσεων και όχι τον πελάτη. Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών κρατών µελών και ιδρυµάτων. 59. (1) (α) Για την εφαρµογή της παραγράφου 55 (1) έως (3), εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 20% για τα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών των κρατών µελών, εφόσον στις απαιτήσεις αυτές θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 20% βάσει των παραγράφων 22 έως 27, καθώς και τα άλλα ανοίγµατα τα οποία έχει έναντι των κυβερνήσεων και αρχών αυτών ή τα οποία είναι εγγυηµένα από αυτές και στα οποία θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 20% βάσει των παραγράφων 22 έως 27. (β) Ο συντελεστής αυτός µειώνεται σε 0% για στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, εφόσον στις απαιτήσεις αυτές θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των παραγράφων 22 έως 27, καθώς και τα άλλα ανοίγµατα τα οποία έχει έναντι των κυβερνήσεων και αρχών αυτών, ή τα οποία είναι εγγυηµένα από αυτές και στα οποία θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0% βάσει των παραγράφων 22 έως 27. (2) Για την εφαρµογή της παραγράφου 55 (1) έως (3) εφαρµόζεται- Παράρτηµα VI (α) συντελεστής στάθµισης 20% στα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις καθώς και σε άλλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων µε έδρα σε κράτος µέλος, την Αυστραλία ή σε χώρα µέλος της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του Μέρους 1 του Παρατήµατος VI της παρούσας Ενότητας, µε ληκτότητα

13 άνω του έτους αλλά µικρότερη ή ίση της τριετίας και (β) συντελεστής στάθµισης 50% στα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των αναφεροµένων στο σηµείο (α) ιδρυµάτων µε ληκτότητα άνω της τριετίας, υπό τον όρο ότι οι απαιτήσεις αυτές αντιπροσωπεύονται από χρεωστικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από ίδρυµα και ότι, κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι χρεωστικοί αυτοί τίτλοι είναι πράγµατι διαπραγµατεύσιµοι σε αγορά αποτελούµενη από επαγγελµατίες φορείς και ότι, υπόκεινται σε καθηµερινή τιµολόγηση στην αγορά αυτή, ή η έκδοση των οποίων έχει επιτραπεί από τις αρµόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του εκδίδοντος ιδρύµατος. (3) Tα στοιχεία που αναφέρονται στα σηµεία (α) και (β) της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου δεν µπορούν να αντιπροσωπεύουν ίδια κεφάλαια. Στάθµιση χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων έναντι ιδρυµάτων τρίτης χώρας. Παράρτηµα VI Παράρτηµα VI 60. Για την εφαρµογή της παραγράφου 55 (1) έως (3) - (α) εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 20% στα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις καθώς και σε άλλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα µε ληκτότητα ίση η µικρότερη του ενός έτους έναντι ιδρυµάτων µε έδρα τρίτη χώρα τα οποία έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση από ECAI που έχει αναγνωρισθεί από αρµόδια αρχή χώρας µέλους, η οποία αντιστοιχείται µε τις βαθµίδες πιστωτικής ποιότητας 1 ή 2 σύµφωνα µε τον πίνακα 4 στην παράγραφο 26 του Παραρτήµατος VI της παρούσας Ενότητας (β) εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 50% στα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις καθώς και σε άλλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα µε ληκτότητα µεγαλύτερη του ενός έτους έναντι ιδρυµάτων µε έδρα τρίτη χώρα τα οποία έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση από ECAI που έχει αναγνωρισθεί από αρµόδια αρχή χώρας µέλους η οποία αντιστοιχείται µε τις βαθµίδες πιστωτικής ποιότητας 1 ή 2 σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 στην παράγραφο 26 του Παραρτήµατος VI της παρούσας Ενότητας.

14 Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα καλυπτόµενα από εγγύηση τρίτου. 61. Όταν ένα χρηµατοδοτικό άνοιγµα έναντι ενός πελάτη καλύπτεται από εγγύηση τρίτου, ή από ασφάλεια υπό µορφή τίτλων άλλων από αυτούς που ορίζονται στη παράγραφο 57 (3) (στ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να θεωρεί ότι το χρηµατοδοτικό άνοιγµα υφίσταται έναντι του τρίτου και όχι έναντι του πελάτη, εάν το χρηµατοδοτικό άνοιγµα είναι, κατά την κρίση, επαρκώς εξασφαλισµένο. Κατανοµή χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων εντός οµίλου. 62. Όταν η συµµόρφωση µιας τράπεζας µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν Τµήµα, σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση, δεν είναι η εφαρµοστέα δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 13 (1) ή όταν οι διατάξεις της παραγράφου 14 εφαρµόζονται σε µητρικές τράπεζες εγκατεστηµένες στην Κυπριακή ηµοκρατία, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική κατανοµή των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων εντός του οµίλου.

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Παράγραφος 4 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Ο ΗΓΙA ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4839, Αριθμός 563 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4839, Αριθμός 563 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4839, 19.12.2014 Αριθμός 563 3116 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2014-15 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ.Δ.Π. 563/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 /

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / 3.7.2012 Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμ. 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ04: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ01, ΣΤ02 ΚΑΙ ΣΤ03: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Τα υποδείγματα που αφορούν τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα είναι τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ VI. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (CRM) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Τροποποίηση σταθµισµένων ανοιγµάτων. Παράρτηµα VIII 37. (1) Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Οκτώβριος 2004 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική καινοτοµία του νέου πλαισίου είναι η αναγνώριση τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσημη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

V. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

V. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ V. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Άδεια για χρήση της µεθόδου IRB, απαιτούµενες προυποθέσεις. Παράρτηµα VII 28. (1) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρέχει άδεια στις τράπεζες να υπολογίζουν το ύψος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ι ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Οκτώβριος 2004 Οι γενικές αρχές για την εφαρµογή της τυποποιηµένης µεθόδου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων παρουσιάζονται στο κείµενο σχεδίου Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/ 22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22857 22858 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2005-2006 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 28 Σεπτεµβρίου 2005 ΜΕΡΟΣ ΙI P6_TA-PROV(2005)09-28 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 361.938 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ P6_TA-PROV(2005)0352

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007,

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 1. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αποτελείται από το σ

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 1. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αποτελείται από το σ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5463 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ04: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

SEC/GovC/X/09/14b. 2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την, αµέσως µετά το άρθρο 30, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:

SEC/GovC/X/09/14b. 2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την, αµέσως µετά το άρθρο 30, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: SEC/GovC/X/09/14b ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2015 L 150/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/923 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013

L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 L 321/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD))

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD)) 23.11.2017 A8-0255/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Peter Simon A8-0255/2017 Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4273, 11/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ ΤΟΥ Για σκοπούς, μεταξύ άλλων -

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4273, 11/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ ΤΟΥ Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.: L 302 17.11.2009, σ. 97. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.: L 68, 13.3.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 29/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 29/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) «Πλαίσιο υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Παράρτημα ΙΙ 22Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναγνωρίσει έναν εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης - ΕΟΠΑ (external credit assessment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I. Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I. Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) - Υπόδειγμα γνωστοποίησης Ημερομηνία αναφοράς 'Ονομα οντότητας Επίπεδο εφαρμογής Πίνακας LRSum : Συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας μεταξύ λογιστικών στοιχείων ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μεταβίβαση σηµαντικού πιστωτικού κινδύνου. Παράρτηµα IX 39. (1) Όταν έχει µεταβιβαστεί σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος συνδεόµενος µε τιτλοποιηµένα ανοίγµατα από

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε.

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς.»

ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς.» ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/459/27.12.2007 Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2646/9.9.2011 Θέμα: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8.2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007. ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2591/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.3.2016 L 64/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/322 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι N. 81(I)/2019 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθµός 4708 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 Ο περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/15.01.2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής

Διαβάστε περισσότερα