ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ"

Transcript

1 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ το νθςί τθσ Φολζγανδρου, κα απολαφςετε τθ γνιςια Κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικθ ςε ςυνδυαςμο με το επιβλθτικό τοπίο. Η Φολζγανδροσ μασ κυμίηει λίγο τθν αντορίνθ γιατί και εδϊ υπάρχει ο κάκετοσ γκρεμόσ πάνω από τθν κάλαςςα, όπωσ υπάρχει και θ Χϊρα, ποφ είναι χτιςμζνθ ςτο χείλοσ του γκρεμοφ. Μια Χϊρα όμωσ απείραχτθ από τον ςειςμό και από το πζραςμα του χρόνου, που τριγυρνάσ μζςα ςτα ςοκάκια τθσ και καρρείσ πωσ ζχεισ γυρίςει πίςω ςτον Μεςαίωνα. Η Φολζγανδροσ δεν ζχει μόνο τθν Χϊρα αλλά και τον Καραβοςτάςθ, το λιμανάκι με τα κρυςταλλινα νερά κι ακόμα τθ μικρι αλλά χαριτωμζνθ αμμουδιά τθσ Αγκάλθσ όπωσ και άλλεσ απόμερεσ παραλίεσ και καλάςςιεσ ςπθλιζσ, που ςασ επιτρζπουν να τισ εξερευνιςετε είτε πεηοπορϊντασ είτε με βάρκα.

2 Η Φολζγανδροσ είναι ζνα μικρό νθςί, μόλισ 32 τ. χλμ με 600 κατοίκουσ, το νθςί βρίςκεται ενδιάμεςα ςτθ Μιλο και ςτθ ίκινο. Είναι ζνα ορεινό νθςί, βραχωδζσ, το ψθλότερο βουνό ςτθ Φολζγανδρο είναι ο Άγιοσ Ελευκζριοσ (455μ) που βρίςκεται ςτο νότιο τμιμα τθσ Φολεγανδροφ εβϊ ςτο βόρειο μζροσ του νθςιοφ ζνα άλλο βουνό, το Μεροβίγλι μόλισ 312μ. Λόγω του πετρϊδουσ εδάφουσ, ο ιςτορικόσ Άρατοσ, το ονομάηει το νθςί ιδθρά. ΧΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Κοινότθτα ςτθ Φολζγανδρο: Δθμαρχείο ςτθ Φολζγανδρο: Αςτυνομικό τμιμα ςτθ Φολζγανδρο: Λιμεναρχείο ςτθ Φολζγανδρο: Κζντρο Τγείασ ςτθ Φολζγανδρο: Σαχυδρομίο ςτθ Φολζγανδρο: Λεωφορεία ςτθ Φολζγανδρο: /

3 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ - ΚΑΡΑΒΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Σαξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ με Πλοία. Πλοία και Ferries για Φολζγανδρο - Κυκλάδεσ. Η Φολζγανδροσ και γενικά οι Κυκλάδεσ εξυπθρετοφνται με πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και τθσ Ραφινασ. τθν Φολζγανδρο ταξιδεφει κανείσ με πλοίο και από τα γφρο νθςιά των Κυκλάδων, τθν Κο, τθν αντορίνθ, τθν Κίμωλο, τθν Νάξο, τθν Ανάφθ, τθν Αμοργό κτλ. τθν Φολζγανδρο ταξιδεφουν ακόμα πλοία από τθν Κριτθ, τθν Ρόδο και βαςικά από όλα τα Δωδεκάνθςα και τα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου με ενδιαμζςουσ ςτακμοφσ. Σο ταξίδι ςασ ςτθν Φολζγανδρο μπορεί να γίνει με ςυμβατικό πλοίο φερρυ μποατ, με High speed ferries ι με flying dolphin, ανάλογα τθν θμζρα και τθν εταιρεία που κα ταξιδζψετε. Σο ταξίδι ςασ για τθν Φολζγανδρο, αν γίνει με Normal ferry χρειάηεται περίπου 9-11 ϊρεσ ενϊ αν γίνει με High speed ferries ϊρεσ. Αυτό βζβαια εξαρτάται και ςε πόςα νθςιά ενδιάμεςα το πλοίο ςασ κα προςεγγίςει. Σα δρομολόγια πλοίων Πειραιάσ - Φολζγανδροσ είναι κακθμερινά όλο το χρόνο και το Kαλοκαίρι διπλαςιάηονται ι πολλαπλαςιάηονται ανάλογα με τθν περίοδο. 1. Πειραιάσ - Κφκνοσ - ζριφοσ - ίφνοσ - Κίμωλοσ - Μιλοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ - αντορίνθ - Ανάφθ

4 2. Πειραιάσ - Πάροσ - Νάξοσ - Κοσ - ίκινοσ - Φολζγανδροσ - αντορίνθ Ηράκλειο - Κάςοσ - Κάρπακοσ - Ρόδοσ 3. Λάυριο - Κζα - Κφκνοσ - φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Φολζγανδροσ Κοσ - ίκινοσ - Θθραςιά - αντορίνθ - Ανάφθ 4. Λάυριο - Κζα - Κφκνοσ - φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Κοσ - ίκινοσ - Φολζγανδροσ - Κίμωλοσ - Μιλοσ 5. Ανάφθ - αντορίνθ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ - Νάξοσ - Πάροσ - Πειραιάσ 6. Άνδροσ - Σινοσ - φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ Κοσ - Θθραςιά - αντορίνθ - Ανάφθ 7. Μιλοσ - Κίμωλοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ - Νάξοσ - Πάροσ - Μφκονοσ - φροσ 8. φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ Θθραςιά - αντορίνθ - Ανάφθ Προςοχι! Οι παραπάνω πλθροφορίεσ μπορεί να αλλάξουν από μινα ςε μινα. Για να είςτε ςίγουροι για ςωςτά δρομολόγια, αναχωριςεισ και αφίξεισ πλοίων και high speed ferries, ενθμερωκείτε από το ON LINE ςφςτθμα κρατιςεων κζςεων και ειςιτθρίων. Κάντε κλικ εδϊ.

5 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Παραλίεσ: Οι παραλίεσ τθσ Φολεγάνδρου διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: Σισ νότιεσ που είναι πάντα προςτατευμζνεσ από τον αζρα και τα νερά είναι ιρεμα και τισ βόρειεσ που είναι περιςςότερο εκτεκειμζνεσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ αλλά αξίηει να τισ επιςκεφτεί κανείσ. Η Αγκάλθ, ο Άγιοσ Νικόλαοσ, ο Άγιοσ Γεϊργιοσ, το Κάτεργο, το Λιβαδάκι, το Αμπζλι και το Λατινάκι είναι από τισ πιο γνωςτζσ παραλίεσ. Μονοπάτια ςτθ Φολζγανδρο το νθςί υπάρχουν διάςπαρτα μονοπάτια που παλιότερα αποτελοφςαν το οδικό δίκτυο κατά μικοσ του οποίου οι ντόπιοι μετζφεραν τα προϊόντα τουσ. Ο πιο ευχάριςτοσ τρόποσ για να ανακαλφψει κανείσ το τοπίο τθσ Φολεγάνδρου είναι περπατϊντασ. Σο δίκτυο των μονοπατιϊν είναι καλά διατθρθμζνο και ο περιθγθτισ μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εξερευνιςει τθν πανίδα και τθν χλωρίδα του νθςιοφ. ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Παρά τθν περιοριςμζνθ ζκταςθ του νθςιοφ, το καλοδιατθρθμζνο δίκτυο των παλαιϊν λικόςτρωτων δρόμων και μονοπατιϊν του προςελκφει τον οδοιπόρο περιθγθτι, ϊςτε να διαπιςτϊςει τον πλοφτο τθσ ιςτορικισ φυςιογνωμίασ τθσ Φολεγάνδρου. Σο επιλεγμζνο δίκτυο μονοπατιϊν, ςυνολικοφ μικουσ 20 χιλιομζτρων, διατρζχει μεγάλο μζροσ τθσ φολεγανδρίτικθσ υπαίκρου και ςυγκροτεί τισ Διαδρομζσ Πολιτιςτικοφ Ενδιαφζροντοσ, οι οποίεσ διαςχίηουν

6 ςθμεία ι καταλιγουν ςε προοριςμοφσ ξεχωριςτισ ιςτορικισπολιτιςτικισ ι περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ.

7 Οι Διαδρομζσ αυτζσ είναι οι εξισ: α. Χώρα ταυρόσ Χριςτόσ Φθρά Αγκάλθ. Η πορεία ξεκινά από το Κάςτρο τθσ Χϊρασ, μζςα από τα ςτενά ςοκάκια, και περνϊντασ κάτω από τθν Παντάναςςα και το ξωκκλιςι του Αγίου άββα, μπαίνει για λίγο ςτον επαρχιακό δρόμο. Φτάνοντασ ςτον ιςτορικό ναϊςκο του ταυροφ, θ διαδρομι επανζρχεται ςτο μονοπάτι, με κατεφκυνςθ νοτιοδυτικι. Σο τμιμα τθσ μζχρι το Χριςτό είναι ςτο μεγαλφτερό του μζροσ λικόςτρωτο. Μετά το Χριςτό και με ανοιχτό ορίηοντα προσ τθ κάλαςςα, το μονοπάτι ςτενεφει και γίνεται δφςβατο, κατθφορίηοντασ προσ τθ γραφικι ακτι των Φθρϊν. Από εκεί ακολουκϊντασ παράκτια διαδρομι ςε βραχϊδεσ απόκρθμνο τοπίο, καταλιγει ςτο γραφικό, αλλά πολυςφχναςτο λιμανάκι τθσ Αγκάλθσ. Η διαδρομι λειτουργεί αμφίδρομα: Αγκάλθ Φθρά Χριςτόσ ταυρόσ Χϊρα. Διάρκεια διαδρομισ: 45ϋ. β. Άνω Μεριά Άγ. Ιωάννθσ ο Ελειμονασ Μάρμαρο Άγιοσ Νικόλαοσ Αγκάλθ. Αφετθρία τθσ διαδρομισ αυτισ είναι ο Άγιοσ Ιωάννθσ ο Ελειμονασ ςτο ανατολικό άκρο του οικιςμοφ τθσ Άνω Μεριάσ. Από τον επαρχιακό δρόμο, θ πορεία ακολουκεί λικόςτρωτο μονοπάτι που οδθγεί ςτο Λαογραφικό Μουςείο και ςτθ ςυνζχεια ςτο ξωκκλιςι του Αγίου Ιωάννθ του Θεολόγου. Σο λικόςτρωτο ςυνεχίηει κατθφορικά και διαςχίηει τον εγκαταλελειμζνο οικιςμό Μάρμαρο, ο οποίοσ διατθρεί ανζπαφα τα χαρακτθριςτικά τθσ πανωμερίτικθσ αρχιτεκτονικισ.

8 Πλθςιάηοντασ τθν ακτι, θ διαδρομι περνά πάνω από τον γραφικό όρμο του Άθ Νικόλα - που διατθρεί πάντα τθ μαγεία του - και κατόπιν κατθφορίηει ςτθ μικρι ακρογιαλιά του Γαλφφου. Ακολουκϊντασ ςτο εξισ παράκτια πορεία, το μονοπάτι καταλιγει ςτο εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Μαρίνασ, ζξω από τθν Αγκάλθ. Η διαδρομι λειτουργεί αμφίδρομα: Αγκάλθ Άγιοσ Νικόλαοσ Μάρμαρο Άγιοσ Ιωάννθσ Ελειμονασ Άνω Μεριά. Διάρκεια διαδρομισ: 1 ϊρα. γ. Άνω Μεριά Άγιοσ Ανδρζασ Άγιοσ Γεώργιοσ Λυγαριά Ζωοδόχοσ Πθγι. Αφετθρία τθσ διαδρομισ είναι θ εκκλθςία του Αγίου Ανδρζα, ςτθ δυτικι πλευρά του διάςπαρτου οικιςμοφ τθσ Άνω Μεριάσ. Σο μονοπάτι είναι ςτο μεγαλφτερό του μζροσ λικόςτρωτο. Ο οδοιπόροσ ςυναντά το ξωκκλιςι του Αγίου ϊςτθ, διαςχίηοντασ περιοχι όπου κυριαρχεί το χαρακτθριςτικό πανωμερίτικο αγροτικό τοπίο, με πανοραμικι κζα. Πλθςιάηοντασ, ςυναντά τοποκεςία με δενδρϊδθ βλάςτθςθ, που προςφζρει ςκιά, και φτάνει ςτον όρμο του Αγίου Γεωργίου (όπου υπάρχει και οδικι πρόςβαςθ κατ ευκείαν από τθν Άνω Μεριά). Σο μονοπάτι Άνω Μεριά - Άγιοσ Γεϊργιοσ εξυπθρετεί και ςιμερα τουσ γεωργοκτθνοτρόφουσ τθσ περιοχισ. Από τον όρμο Αγ. Γεωργίου ϊσ το ακρωτιρι του Κάςτελλου, το μονοπάτι μετατρζπεται ςε αγροτικό δρόμο. τον Κάςτελλο διακρίνονται κατάλοιπα οικιςμοφ τθσ πρωτοκυκλαδικισ περιόδου. Από εκεί θ διαδρομι ςτρζφεται νοτιοδυτικά και ςυναντά τθ γραφικι μικρι ακρογιαλιά τθσ Λυγαριάσ. το τελευταίο τμιμα τθσ, θ πορεία κινείται ανθφορικά προσ το φψωμα

9 τθσ Καρκάνασ, μζςα από ςτενό χωματόδρομο, όπου βρίςκεται το εκκλθςάκι τθσ Ζωοδόχου Πθγισ (Χρυςοπθγισ). Από εδϊ, όπου το οπτικό πεδίο δυτικά προσ το πζλαγοσ και το ακρωτιρι Κυπαρίςςι είναι ευρφτατο, ο περιθγθτικόσ αυτόσ κφκλοσ μπορεί να κλείςει για τον οδοιπόρο, επιςτρζφοντασ μζςα από το Μεροβίγλι ςτο χωριό τθσ Άνω Μεριάσ. Διάρκεια διαδρομισ Άνω Μεριά - Ζωοδόχοσ Πθγι: 1 ϊρα 15ϋ. δ. Άνω Μεριά (Σαξιάρχθσ) Άγιοσ Παντελειμονασ Αμπζλι. Από τον Σαξιάρχθ τθσ Άνω Μεριάσ, αρχικά θ πορεία κινείται δυτικά, πάνω ςτον επαρχιακό δρόμο. Αφοφ περάςει διαςταφρωςθ με μονοπάτι που οδθγεί νοτιοδυτικά ςτο Λειβαδάκι, κατευκφνεται δυτικά προσ τον Άγιο Παντελειμονα, χτιςμζνο ςε κζςθ ςπάνιασ ομορφιάσ, με πορεία πάνω ςε λικόςτρωτο μονοπάτι. Μετά τον Άγιο Παντελειμονα, το μονοπάτι διχάηεται ςε δφο κλάδουσ, οι οποίοι οδθγοφν ςτον όρμο Αμπζλι. Ο νότιοσ κλάδοσ, ομαλόσ ςτο αρχικό του τμιμα, κατθφορίηει ςτθ ςυνζχεια απότομα προσ τθ γραφικι παραλία. Αντίκετα, ο βόρειοσ κλάδοσ κινείται αρχικά κατθφορικά, αλλά κατόπιν διαςχίηει ωραία ρεματιά με βλάςτθςθ αςυνικιςτθ για τα δεδομζνα του νθςιοφ και με παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ (ςκάλεσ). Διάρκεια διαδρομισ: 30ϋ. ε. Άνω Μεριά (Σαξιάρχθσ) Λειβαδάκι Φάροσ Αςπρόπουντασ Άνω Μεριά (Μφλοι).

10 Πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ διαδρομι, θ οποία ξεκινά από τον Σαξιάρχθ και αφοφ διανφςει κυκλικι πορεία, καταλιγει ςτουσ Μφλουσ τθσ Άνω Μεριάσ. το αρχικό τθσ τμιμα θ πορεία ταυτίηεται με τθν προθγοφμενθ, μζχρισ ότου ςυναντιςει τθ διακλάδωςθ προσ Λειβαδάκι, τθν οποία ακολουκεί. Σο μονοπάτι είναι άκικτο και καλά ορικετθμζνο, κατά τόπουσ λικόςτρωτο. Φτάνοντασ ςτο λόφο με το ξωκκλιςι των Αγίων Αναργφρων, θ κζα είναι εξαιρετικι. Από εκεί θ πορεία γίνεται κατθφορικι, διαςχίηοντασ τθν περιοχι κιακίτθσ, με κατεφκυνςθ το Λειβαδάκι, κλειςτό ορμίςκο με βοτςαλωτι ακρογιαλιά. τθ ςυνζχεια, ο οδοιπόροσ ανθφορίηει και ςυναντά μικρι διακλάδωςθ που οδθγεί ςτον ιδιαίτερα γραφικό Φάρο τθσ Αςπρόπουντασ. Η κφρια πορεία ςυνεχίηει ςε μονοπάτι, ςτουσ πρόποδεσ του λόφου Σράχθλοσ και, παίρνοντασ βόρεια κατεφκυνςθ, μετατρζπεται ςε χωματόδρομο. το τελευταίο τθσ τμιμα, θ διαδρομι αφοφ διαςχίςει τθν περιοχι Πεταλάκια και περάςει πάνω από τθ ρεματιά του Σηάνθ, τερματίηει ςτθν εκκλθςία του ταυροφ, δίπλα ακριβϊσ ςτουσ Μφλουσ τθσ Άνω Μεριάσ. Η διαδρομι αυτι - κλαςικά κυκλικι - λειτουργεί αμφίδρομα: Άνω Μεριά (Μφλοι) Φάροσ Αςπρόπουντασ Λειβαδάκι Άνω Μεριά (Σαξιάρχθσ). Διάρκεια διαδρομισ: 2 και 10ϋ. Μερικά οδθγοφν ςε παραλίεσ οπότε ο περιπατθτικόσ τουριςμόσ ςυνδυάηεται με το κολφμπι. Φαγθτό Και Νυχτερινι Ζωι ςτθ Φολζγανδρο

11 Η Φολζγανδροσ ζχει ςθμαντικι γαςτρονομικι παράδοςθ και κάποια φαγθτά τθσ είναι αρκετά διάςθμα όπωσ θ ματςάτα, τοπικό ηυμαρικό που παραδοςιακά ςυνοδεφεται από κόκορα. το νθςί υπάρχουν εςτιατόρια με ευρωπαϊκζσ και τοπικζσ γεφςεισ για κάκε γοφςτο. Κακϊσ ο ιλιοσ πζφτει, οι πλατείεσ τισ χϊρασ γεμίηουν με κόςμο και μια γιορτινι ατμόςφαιρα επικρατεί. Σα μπαρ μζνουν ανοιχτά μζχρι τισ Οι παραλίεσ ςτθ Φολζγανδρο Διάφανα νερά, βυκοί με τθ χαρακτθριςτικι πράςινθ πζτρα τθσ Φολεγάνδρου, ερθμικζσ αμμουδιζσ κάτω από τθ ςκιά των αρμυρικιϊν, ταβζρνεσ με φρζςκο ψάρι πάνω ςτθν άμμο. τισ παραλίεσ φτάνει κανείσ με τουριςτικά καραβάκια, αυτοκίνθτο ι λεωφορείο. Για τισ πιο απομονωμζνεσ αμμουδιζσ προτιμιςτε το περπάτθμα. Η Φολζγανδροσ είναι ιδανικόσ τόποσ για πεηοπορία: τα μονοπάτια ανάμεςα ςτισ ξερολικιζσ περνοφν από παλιοφσ μφλουσ, εγκαταλελειμμζνεσ κεμωνιζσ, ερθμικά ξωκλιςια και διαςχίηουν όλο το νθςί. Οι καλφτερεσ παραλίεσ τθσ Φολεγανδρου είναι το Κάτεργο (ψιλό βότςαλο και γαλάηια νερά, προςεγγίηεται με βαρκάκι ι από το μονοπάτι), θ Αγκάλθ (οικογενειακι παραλία με εφκολθ προςβάςιμθ αμμουδιά με ταβζρνεσ), ο Άγιοσ Νικόλαοσ (ψιλό βότςαλο και ταβζρνα, με μονοπάτι ι βάρκα από τθν Αγκάλθ), το Λειβαδάκι (λεία βράχια και βοτςαλάκι, φτάνετε εδϊ με βάρκα από τθν Αγκάλθ). Αυτοί που αγαπάνε το περπατιμα, καλό κα ιταν να ψάξουν τισ εναλλακτικζσ παραλίεσ Βορινά και εριφιϊτικα. το τζλοσ τθσ παραλίασ του Άγιο Γεϊργιο και ςτο Αμπζλι, υπάρχει ζνασ χωματόδρομοσ.

12 Κάποιεσ από τισ καλφτερεσ παραλίεσ τθσ Φολεγανδρο είναι: Καραβοςτάςθσ: Η παραλία του λιμανιοφ, του Καραβοςτάςθ, βρίςκεται μπροςτά από τα ςπίτια του ομωνφμου οικιςμοφ. Αποτελεί μια οικογενειακι παραλία με αρκετι ςκίαςθ που ςασ χαρίηουν τα αρμυρίκια ςε όλο το μικοσ τθσ. τον χϊρο κα βρείτε μπαρ, ταβζρνεσ και ξενοδοχεία κοντά ςτθ κάλαςςα. Κοντινι παραλία είναι θ Βάρδια, θ οποία είναι επίςθσ δίπλα ςτο λιμάνι τθσ Φολεγανδρου, με εφκολθ πρόςβαςθ κατεβαίνοντασ κάποια λικόκτιςτα ςκαλοπάτια. Λατινάκι - Βιτςζντηου Πουντάκι: Αυτζσ οι τρεισ μικρζσ παραλίεσ που κα ςυναντιςετε ακολουκϊντασ τον παραλιακό δρόμο από το λιμάνι

13 προσ το Λιβάδι προςφζρουν απίκανθ θρεμία και ςασ δίνουν τθν ευκαιρία να χαλαρϊςετε και να απολαφςετε τα κακαρά νερά τουσ. Κάτεργο: τθν παραλία Κάτεργο, θ πρόςβαςθ γίνεται κατά κφριο λόγο με καραβάκια από τον Καραβοςτάςθ, οι κάτοικοι τθσ περιοχισ χρθςιμοποιοφν ζνα εναλλακτικό μονοπάτι που ξεκινά από το Λιβάδι, το οποίο όμωσ απαιτεί προςοχι από αυτοφσ που δεν το ζχουν δοκιμάςει ξανά. Αγκάλθ: Για τθν Αγκάλθ υπάρχει οδικι πρόςβαςθ με λεωφορείο ι με αυτοκίνθτο αλλά και με καραβάκι από τον Καραβοςτάςθ. Αποτελεί άλλθ μια οικογενειακι παραλία. Τπάρχουν ταβζρνεσ και ενοικιαηόμενα δωμάτια. Κοντινζσ παραλίεσ: Πολφ κοντά ςτθν παραλία τθσ Αγκάλθσ είναι θ μικρι παραλία Φθρά (μονοπάτι, 10') και ο Γαλίφοσ, ακολουκϊντασ το μονοπάτι προσ τον Άγιο Νικόλαο (10'). τον Γαλίφο υπάρχουν λίγα ενοικιαηόμενα δωμάτια χωρίσ θλεκτρικό ρεφμα. Άγιοσ Νικόλαοσ: Η πρόςβαςθ ςτθν παραλία αυτι γίνεται είτε με τα καραβάκια από τθν Αγκάλθ και τον Καραβοςτάςθ είτε από τα μονοπάτια που ξεκινοφν από τθν Αγκάλθ (20') είτε από τθν Άνω Μεριά (45'). Λιβαδάκι: Η πρόςβαςθ γίνεται με τα καραβάκια από τον Καραβοςτάςθ και τθν Αγκάλθ. Επίςθσ, με τα πόδια από τθν Άνω Μεριά (45'). Αρκετά κακαρι και ιρεμθ παραλία με λεία πετρϊματα που μπορείτε να ξαπλϊςετε και να απολαφςετε τον ιλιο. Αμπζλι: Η πρόςβαςθ ςε αυτιν τθν παραλία γίνεται με αυτοκίνθτο ι με τα πόδια από τθν Άνω Μεριά αλλά και με καραβάκι. Και αυτι επίςθσ χαρακτθρίηεται από πετρϊδεσ ζδαφοσ και ιρεμο περιβάλλον.

14 Άγιοσ Γιωργιόσ: Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ βρίςκεται ςτο βορειότερο ςχεδόν άκρο του νθςιοφ. Είναι μια παραλία με ψιλό βότςαλο και άμμο ενϊ διακζτει και ζνα μικρό λιμανάκι ςτο οποίο αράηουν ψαρόβαρκεσ. Τπάρχει δρόμοσ για ΙΧ μετά το τζλοσ του χωριοφ τθσ Άνω Μεριάσ, ςτο μεγαλφτερο μζροσ του χωματόδρομοσ, που οδθγεί ςτθν παραλία (20min), ενϊ υπάρχει και ζνα μονοπάτι που υποδεικνφεται με ταμπζλα λίγο πριν το τζλοσ του χωριοφ (45 min). Πθγαίνοντασ κάποιοσ με ΙΧ μπορεί να ςταματιςει για μπάνιο και ςτθν μικρι παραλία τθσ Λυγαριάσ που βρίςκεται λίγο πριν τον Άγιο Γεϊργιο. Σα Φθρά: Σα Φθρά είναι μια μικρι παραλία αριςτερά τθσ Αγκάλθσ με βότςαλο, από τθν οποία ο ιλιοσ χάνεται αργά το απόγευμα. Η πρόςβαςθ ςτα Φθρά επιτυγχάνεται μόνο με τα πόδια είτε μζςω ενόσ μονοπατιοφ απο τθν Αγκάλθ (10min), είτε μζςω ενόσ άλλου μονοπατιοφ που ξεκινά λίγο μετά τον οικιςμό τθσ Χϊρασ αυξάνοντασ όμωσ τθν απόςταςθ ςε περίπου 50 λεπτά περπάτθμα. Σο ερφιώτικο: Σο ερφιϊτικο είναι μια παραλία που φτάνει κανείσ μόνο μζςω ενόσ μονοπατιοφ που ξεκινά λίγο πριν το τζρμα τθσ Άνω Μεριάσ (45min).

15 Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΤ Οη πξώηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ θαίλεηαη λα ήηαλ νη Κάξεο. Βξέζεθαλ θαη ζηελ Φνιέγαλδξν εξείπηα πνπ αλήθνπλ ζε πξσηνθπθιαδηθό νηθηζκό. Σνπο Κάξεο αθνινύζεζαλ νη Κξήηεο, ηνπο νπνίνπο κάιηζηα ε παξάδνζε ηνπο ζέιεη σο πξώηνπο νηθηζηέο κε αξρεγό ηνλ Φνιέγαλδξν, γην ηνπ Μηλώα, από ηνλ νπνίνλ πήξε ην όλνκα ην λεζί. ε αληίζεζε κε ηελ ίθηλν, ζηε Φνιέγαλδξν δελ εγθαηαζηήζεθαλ νη Ίσλεο αιιά νη Γσξηείο. Απηόο ήηαλ ν ιόγνο πνπ ην λεζί δελ ζπκκεηείρε από ηελ αξρή ζηελ Αζελαίθε ζπκκαρία, αιιά αξγόηεξα πήξε κέξνο (γύξσ ζην 425 π.χ). Σν 338 π.χ πέξαζε από ηελ εμνπζία αξρηθά ησλ καθεδόλσλ βαζηιέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ δηαδόρσλ ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Πηνιεκαίσλ. Οη Ρσκαίνη, πνπ έγηλαλ θύξηνη ηνπ λεζηνύ ηνλ 1ν αηώλα π.χ., ην

16 ρξεζηκνπνίεζαλ ζπρλά ζαλ ηόπν εμνξίαο, ελώ θαηα ηε κάξθα βπδαληηλή πεξίνδν (4νο αηώλαο κ.χ. - 12νο αηώλαο κ.χ) ε Φνιέγαλδξνο πεξηέπεζε ζε αθάλεηα. Σν 1207 ν ελεηόο Μάξθνο αλνύδνο θαηέιαβε ηα πεξηζζόηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηε Φνιέγαλδξν, ηδξύνληαο έηζη ην δνπθάην ηεο Νάμνπ ή ηνπ Αξρηπειάγνπο. Σε θπξηαξρία ησλ αλνύδσλ ζηηο Κπθιάδεο δηέθνςε ην 1269 ε εκθάληζε ηνπ ηηαινύ λαπάξρνπ Λπθάξηνπ, πνπ πνιεκνύζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα Μηραήι Η' Παιαηνιόγνπ θαη θαηέθηεζε ηα λεζηά Ίν, Φνιέγαλδξν, ηθηλό θαη ίθλν κέρξη ην 1307, νπόηε θαηαιήθζεθαλ από ηνλ ηζπαλό Γηαλλνύιε Γαθνξόληα. Σν 1467 ηνπο Γαθνξόληα δηαδέρηεθαλ ζηελ εμνπζία νη Γνδαδίλνη, επγελείο θαηαγόκελνη από ηελ Βνλσλία ηεο Ιηαιίαο. Η θαηάιεςε ηνπ λεζηνύ από ηνπο Σνύξθνπο ην 1617, ζήκαηλε ην ηέινο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Φξάγθσλ ζηηο Κπθιάδεο. Η Φνιέγαλδξνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, όρη κόλν πιήξσλε, όπσο θαη ηα άιια λεζηά, ην θόξν ππνηέιεηαο, αιιά ην 1715 ππέζηε από ηνλ Καπνπδάλ παζά Σδαλνύκ Χόηδα ηξνκεξή ιεειαζία θαη εμαδξαπνδηζκό. Σελ ηνπξθηθή θαηνρή ζηε Φνιέγαλδξν θαη ηα αιιά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ δηέθνςε πξνζσξηλά ην 1770 ν Ρσζνηνπξθηθόο πόιεκνο θαη ε θαηάιεςε ηνπο γηα ηέζζεξα ρξόληα από ηνπο Ρώζνπο. Σειηθά, ε Φνιέγαλδξνο απειεπζεξώζεθε κε ηνλ Αγώλα ηνπ 1821 θαη ελώζεθε κε ηελ ππόινηπε Διιάδα.

17 Προςπακιςαμε να ςασ μαηζψουμε όςεσ πιο πολλζσ πλθροφορίεσ για το νθςί και κα προςπακιςουμε εμείσ οι ίδιεσ να κάνουμε τθ διαμονι ςασ ςτο νθςί μασ αξζχαςτθ. Μπορείτε να καυμαςετε πάνω από 500 φωτογραφίεσ του νθςιου και να πάρετε οποιαδιποτε πλθροφορία κελετε από τισ πολλζσ ςελιδεσ μασ. Αν χρειαςτειτε κάτι το οποίο δεν υπαρχει ι δεν το βρίςκετε, ςασ παρακαλϊ επικοινωνιςτε με το ι ςτα τθλζφωνα / και κα χαροφμε να ςασ ακουςουμε.

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : 25η Μαρτίου & Πάςχα 2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 7ημζρεσ από 615 Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736 Cell: +37259294343, +306941560001

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ. Σετάρτθ 06.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16001 Ημεριςια Εκδρομι. Κυριακι 10.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16002 Ημεριςια Εκδρομι

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ. Σετάρτθ 06.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16001 Ημεριςια Εκδρομι. Κυριακι 10.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16002 Ημεριςια Εκδρομι MIRAZ TOURS Γραφείο Σουριςμοφ Εκδρομζσ Σουρ. Λεωφορεία Ακτοπλοϊκά Καλλικζα Αττικισ 176 73 Ανδρομάχθσ 229 Κρατιςεισ : 210 9515 321 210 9566 241 Fax : 210 9595820 Email : info@miraztours.gr www.miraztours.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Στη Λίμνη Κεριού μπορείτε επίσης να κάνετε καταδύσεις και να εξερευνήσετε τις κοντινές θαλάσσιες σπηλιές.

Στη Λίμνη Κεριού μπορείτε επίσης να κάνετε καταδύσεις και να εξερευνήσετε τις κοντινές θαλάσσιες σπηλιές. Ζάκυνθος Η Ζάκυνθος, το Φιόρε του Λεβάντε είναι ένα ακόμη νησί του Ιονίου προικισμένο από τη φύση με μοναδικές ομορφιές. Είναι το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος και το τρίτο σε έκταση και πληθυσμό των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η βόρεια ράχη του Χατζή

Η βόρεια ράχη του Χατζή Η βόρεια ράχη του Χατζή Το Χατζή αποτελεί ένα μεγάλο ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Χατζή 2038μ και άλλες ψηλές κορυφές όπως το Κάστρο 1963μ, η Βρωμέρη 1955μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

55.440 ευρώ.. ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 840 ευρώ

55.440 ευρώ.. ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 840 ευρώ D.M.C for Greece Α.Μ. 11 43 Ε 61 00 01029 0 1 Massouri 85200 kalymnos Tel. +30 694 65 96 030 info@alterholiday.gr www.alterholiday.gr ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΠΡΟ ΓΕΛ ΑΝΣΙΜΑΧΕΙΑ Προσ τη Διεφθυνςη του

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Factsheet 2014. Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3)

Hotel Factsheet 2014. Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3) Hotel Factsheet 2014 Version 14.3 (Ελλθνικά) Το Rodos Palladium Leisure & Wellness, το πλέον βραβευμένο ξενοδοχείο πολυτελείας του νησιού, συνδυάζει αρμονικά την διακριτική πολυτέλεια και την αυθεντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα