ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ"

Transcript

1 ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ το νθςί τθσ Φολζγανδρου, κα απολαφςετε τθ γνιςια Κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικθ ςε ςυνδυαςμο με το επιβλθτικό τοπίο. Η Φολζγανδροσ μασ κυμίηει λίγο τθν αντορίνθ γιατί και εδϊ υπάρχει ο κάκετοσ γκρεμόσ πάνω από τθν κάλαςςα, όπωσ υπάρχει και θ Χϊρα, ποφ είναι χτιςμζνθ ςτο χείλοσ του γκρεμοφ. Μια Χϊρα όμωσ απείραχτθ από τον ςειςμό και από το πζραςμα του χρόνου, που τριγυρνάσ μζςα ςτα ςοκάκια τθσ και καρρείσ πωσ ζχεισ γυρίςει πίςω ςτον Μεςαίωνα. Η Φολζγανδροσ δεν ζχει μόνο τθν Χϊρα αλλά και τον Καραβοςτάςθ, το λιμανάκι με τα κρυςταλλινα νερά κι ακόμα τθ μικρι αλλά χαριτωμζνθ αμμουδιά τθσ Αγκάλθσ όπωσ και άλλεσ απόμερεσ παραλίεσ και καλάςςιεσ ςπθλιζσ, που ςασ επιτρζπουν να τισ εξερευνιςετε είτε πεηοπορϊντασ είτε με βάρκα.

2 Η Φολζγανδροσ είναι ζνα μικρό νθςί, μόλισ 32 τ. χλμ με 600 κατοίκουσ, το νθςί βρίςκεται ενδιάμεςα ςτθ Μιλο και ςτθ ίκινο. Είναι ζνα ορεινό νθςί, βραχωδζσ, το ψθλότερο βουνό ςτθ Φολζγανδρο είναι ο Άγιοσ Ελευκζριοσ (455μ) που βρίςκεται ςτο νότιο τμιμα τθσ Φολεγανδροφ εβϊ ςτο βόρειο μζροσ του νθςιοφ ζνα άλλο βουνό, το Μεροβίγλι μόλισ 312μ. Λόγω του πετρϊδουσ εδάφουσ, ο ιςτορικόσ Άρατοσ, το ονομάηει το νθςί ιδθρά. ΧΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Κοινότθτα ςτθ Φολζγανδρο: Δθμαρχείο ςτθ Φολζγανδρο: Αςτυνομικό τμιμα ςτθ Φολζγανδρο: Λιμεναρχείο ςτθ Φολζγανδρο: Κζντρο Τγείασ ςτθ Φολζγανδρο: Σαχυδρομίο ςτθ Φολζγανδρο: Λεωφορεία ςτθ Φολζγανδρο: /

3 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ - ΚΑΡΑΒΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Σαξιδιωτικζσ πλθροφορίεσ με Πλοία. Πλοία και Ferries για Φολζγανδρο - Κυκλάδεσ. Η Φολζγανδροσ και γενικά οι Κυκλάδεσ εξυπθρετοφνται με πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και τθσ Ραφινασ. τθν Φολζγανδρο ταξιδεφει κανείσ με πλοίο και από τα γφρο νθςιά των Κυκλάδων, τθν Κο, τθν αντορίνθ, τθν Κίμωλο, τθν Νάξο, τθν Ανάφθ, τθν Αμοργό κτλ. τθν Φολζγανδρο ταξιδεφουν ακόμα πλοία από τθν Κριτθ, τθν Ρόδο και βαςικά από όλα τα Δωδεκάνθςα και τα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου με ενδιαμζςουσ ςτακμοφσ. Σο ταξίδι ςασ ςτθν Φολζγανδρο μπορεί να γίνει με ςυμβατικό πλοίο φερρυ μποατ, με High speed ferries ι με flying dolphin, ανάλογα τθν θμζρα και τθν εταιρεία που κα ταξιδζψετε. Σο ταξίδι ςασ για τθν Φολζγανδρο, αν γίνει με Normal ferry χρειάηεται περίπου 9-11 ϊρεσ ενϊ αν γίνει με High speed ferries ϊρεσ. Αυτό βζβαια εξαρτάται και ςε πόςα νθςιά ενδιάμεςα το πλοίο ςασ κα προςεγγίςει. Σα δρομολόγια πλοίων Πειραιάσ - Φολζγανδροσ είναι κακθμερινά όλο το χρόνο και το Kαλοκαίρι διπλαςιάηονται ι πολλαπλαςιάηονται ανάλογα με τθν περίοδο. 1. Πειραιάσ - Κφκνοσ - ζριφοσ - ίφνοσ - Κίμωλοσ - Μιλοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ - αντορίνθ - Ανάφθ

4 2. Πειραιάσ - Πάροσ - Νάξοσ - Κοσ - ίκινοσ - Φολζγανδροσ - αντορίνθ Ηράκλειο - Κάςοσ - Κάρπακοσ - Ρόδοσ 3. Λάυριο - Κζα - Κφκνοσ - φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Φολζγανδροσ Κοσ - ίκινοσ - Θθραςιά - αντορίνθ - Ανάφθ 4. Λάυριο - Κζα - Κφκνοσ - φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Κοσ - ίκινοσ - Φολζγανδροσ - Κίμωλοσ - Μιλοσ 5. Ανάφθ - αντορίνθ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ - Νάξοσ - Πάροσ - Πειραιάσ 6. Άνδροσ - Σινοσ - φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ Κοσ - Θθραςιά - αντορίνθ - Ανάφθ 7. Μιλοσ - Κίμωλοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ - Νάξοσ - Πάροσ - Μφκονοσ - φροσ 8. φροσ - Μφκονοσ - Πάροσ - Νάξοσ - Φολζγανδροσ - ίκινοσ - Κοσ Θθραςιά - αντορίνθ - Ανάφθ Προςοχι! Οι παραπάνω πλθροφορίεσ μπορεί να αλλάξουν από μινα ςε μινα. Για να είςτε ςίγουροι για ςωςτά δρομολόγια, αναχωριςεισ και αφίξεισ πλοίων και high speed ferries, ενθμερωκείτε από το ON LINE ςφςτθμα κρατιςεων κζςεων και ειςιτθρίων. Κάντε κλικ εδϊ.

5 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Παραλίεσ: Οι παραλίεσ τθσ Φολεγάνδρου διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: Σισ νότιεσ που είναι πάντα προςτατευμζνεσ από τον αζρα και τα νερά είναι ιρεμα και τισ βόρειεσ που είναι περιςςότερο εκτεκειμζνεσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ αλλά αξίηει να τισ επιςκεφτεί κανείσ. Η Αγκάλθ, ο Άγιοσ Νικόλαοσ, ο Άγιοσ Γεϊργιοσ, το Κάτεργο, το Λιβαδάκι, το Αμπζλι και το Λατινάκι είναι από τισ πιο γνωςτζσ παραλίεσ. Μονοπάτια ςτθ Φολζγανδρο το νθςί υπάρχουν διάςπαρτα μονοπάτια που παλιότερα αποτελοφςαν το οδικό δίκτυο κατά μικοσ του οποίου οι ντόπιοι μετζφεραν τα προϊόντα τουσ. Ο πιο ευχάριςτοσ τρόποσ για να ανακαλφψει κανείσ το τοπίο τθσ Φολεγάνδρου είναι περπατϊντασ. Σο δίκτυο των μονοπατιϊν είναι καλά διατθρθμζνο και ο περιθγθτισ μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εξερευνιςει τθν πανίδα και τθν χλωρίδα του νθςιοφ. ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Παρά τθν περιοριςμζνθ ζκταςθ του νθςιοφ, το καλοδιατθρθμζνο δίκτυο των παλαιϊν λικόςτρωτων δρόμων και μονοπατιϊν του προςελκφει τον οδοιπόρο περιθγθτι, ϊςτε να διαπιςτϊςει τον πλοφτο τθσ ιςτορικισ φυςιογνωμίασ τθσ Φολεγάνδρου. Σο επιλεγμζνο δίκτυο μονοπατιϊν, ςυνολικοφ μικουσ 20 χιλιομζτρων, διατρζχει μεγάλο μζροσ τθσ φολεγανδρίτικθσ υπαίκρου και ςυγκροτεί τισ Διαδρομζσ Πολιτιςτικοφ Ενδιαφζροντοσ, οι οποίεσ διαςχίηουν

6 ςθμεία ι καταλιγουν ςε προοριςμοφσ ξεχωριςτισ ιςτορικισπολιτιςτικισ ι περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ.

7 Οι Διαδρομζσ αυτζσ είναι οι εξισ: α. Χώρα ταυρόσ Χριςτόσ Φθρά Αγκάλθ. Η πορεία ξεκινά από το Κάςτρο τθσ Χϊρασ, μζςα από τα ςτενά ςοκάκια, και περνϊντασ κάτω από τθν Παντάναςςα και το ξωκκλιςι του Αγίου άββα, μπαίνει για λίγο ςτον επαρχιακό δρόμο. Φτάνοντασ ςτον ιςτορικό ναϊςκο του ταυροφ, θ διαδρομι επανζρχεται ςτο μονοπάτι, με κατεφκυνςθ νοτιοδυτικι. Σο τμιμα τθσ μζχρι το Χριςτό είναι ςτο μεγαλφτερό του μζροσ λικόςτρωτο. Μετά το Χριςτό και με ανοιχτό ορίηοντα προσ τθ κάλαςςα, το μονοπάτι ςτενεφει και γίνεται δφςβατο, κατθφορίηοντασ προσ τθ γραφικι ακτι των Φθρϊν. Από εκεί ακολουκϊντασ παράκτια διαδρομι ςε βραχϊδεσ απόκρθμνο τοπίο, καταλιγει ςτο γραφικό, αλλά πολυςφχναςτο λιμανάκι τθσ Αγκάλθσ. Η διαδρομι λειτουργεί αμφίδρομα: Αγκάλθ Φθρά Χριςτόσ ταυρόσ Χϊρα. Διάρκεια διαδρομισ: 45ϋ. β. Άνω Μεριά Άγ. Ιωάννθσ ο Ελειμονασ Μάρμαρο Άγιοσ Νικόλαοσ Αγκάλθ. Αφετθρία τθσ διαδρομισ αυτισ είναι ο Άγιοσ Ιωάννθσ ο Ελειμονασ ςτο ανατολικό άκρο του οικιςμοφ τθσ Άνω Μεριάσ. Από τον επαρχιακό δρόμο, θ πορεία ακολουκεί λικόςτρωτο μονοπάτι που οδθγεί ςτο Λαογραφικό Μουςείο και ςτθ ςυνζχεια ςτο ξωκκλιςι του Αγίου Ιωάννθ του Θεολόγου. Σο λικόςτρωτο ςυνεχίηει κατθφορικά και διαςχίηει τον εγκαταλελειμζνο οικιςμό Μάρμαρο, ο οποίοσ διατθρεί ανζπαφα τα χαρακτθριςτικά τθσ πανωμερίτικθσ αρχιτεκτονικισ.

8 Πλθςιάηοντασ τθν ακτι, θ διαδρομι περνά πάνω από τον γραφικό όρμο του Άθ Νικόλα - που διατθρεί πάντα τθ μαγεία του - και κατόπιν κατθφορίηει ςτθ μικρι ακρογιαλιά του Γαλφφου. Ακολουκϊντασ ςτο εξισ παράκτια πορεία, το μονοπάτι καταλιγει ςτο εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Μαρίνασ, ζξω από τθν Αγκάλθ. Η διαδρομι λειτουργεί αμφίδρομα: Αγκάλθ Άγιοσ Νικόλαοσ Μάρμαρο Άγιοσ Ιωάννθσ Ελειμονασ Άνω Μεριά. Διάρκεια διαδρομισ: 1 ϊρα. γ. Άνω Μεριά Άγιοσ Ανδρζασ Άγιοσ Γεώργιοσ Λυγαριά Ζωοδόχοσ Πθγι. Αφετθρία τθσ διαδρομισ είναι θ εκκλθςία του Αγίου Ανδρζα, ςτθ δυτικι πλευρά του διάςπαρτου οικιςμοφ τθσ Άνω Μεριάσ. Σο μονοπάτι είναι ςτο μεγαλφτερό του μζροσ λικόςτρωτο. Ο οδοιπόροσ ςυναντά το ξωκκλιςι του Αγίου ϊςτθ, διαςχίηοντασ περιοχι όπου κυριαρχεί το χαρακτθριςτικό πανωμερίτικο αγροτικό τοπίο, με πανοραμικι κζα. Πλθςιάηοντασ, ςυναντά τοποκεςία με δενδρϊδθ βλάςτθςθ, που προςφζρει ςκιά, και φτάνει ςτον όρμο του Αγίου Γεωργίου (όπου υπάρχει και οδικι πρόςβαςθ κατ ευκείαν από τθν Άνω Μεριά). Σο μονοπάτι Άνω Μεριά - Άγιοσ Γεϊργιοσ εξυπθρετεί και ςιμερα τουσ γεωργοκτθνοτρόφουσ τθσ περιοχισ. Από τον όρμο Αγ. Γεωργίου ϊσ το ακρωτιρι του Κάςτελλου, το μονοπάτι μετατρζπεται ςε αγροτικό δρόμο. τον Κάςτελλο διακρίνονται κατάλοιπα οικιςμοφ τθσ πρωτοκυκλαδικισ περιόδου. Από εκεί θ διαδρομι ςτρζφεται νοτιοδυτικά και ςυναντά τθ γραφικι μικρι ακρογιαλιά τθσ Λυγαριάσ. το τελευταίο τμιμα τθσ, θ πορεία κινείται ανθφορικά προσ το φψωμα

9 τθσ Καρκάνασ, μζςα από ςτενό χωματόδρομο, όπου βρίςκεται το εκκλθςάκι τθσ Ζωοδόχου Πθγισ (Χρυςοπθγισ). Από εδϊ, όπου το οπτικό πεδίο δυτικά προσ το πζλαγοσ και το ακρωτιρι Κυπαρίςςι είναι ευρφτατο, ο περιθγθτικόσ αυτόσ κφκλοσ μπορεί να κλείςει για τον οδοιπόρο, επιςτρζφοντασ μζςα από το Μεροβίγλι ςτο χωριό τθσ Άνω Μεριάσ. Διάρκεια διαδρομισ Άνω Μεριά - Ζωοδόχοσ Πθγι: 1 ϊρα 15ϋ. δ. Άνω Μεριά (Σαξιάρχθσ) Άγιοσ Παντελειμονασ Αμπζλι. Από τον Σαξιάρχθ τθσ Άνω Μεριάσ, αρχικά θ πορεία κινείται δυτικά, πάνω ςτον επαρχιακό δρόμο. Αφοφ περάςει διαςταφρωςθ με μονοπάτι που οδθγεί νοτιοδυτικά ςτο Λειβαδάκι, κατευκφνεται δυτικά προσ τον Άγιο Παντελειμονα, χτιςμζνο ςε κζςθ ςπάνιασ ομορφιάσ, με πορεία πάνω ςε λικόςτρωτο μονοπάτι. Μετά τον Άγιο Παντελειμονα, το μονοπάτι διχάηεται ςε δφο κλάδουσ, οι οποίοι οδθγοφν ςτον όρμο Αμπζλι. Ο νότιοσ κλάδοσ, ομαλόσ ςτο αρχικό του τμιμα, κατθφορίηει ςτθ ςυνζχεια απότομα προσ τθ γραφικι παραλία. Αντίκετα, ο βόρειοσ κλάδοσ κινείται αρχικά κατθφορικά, αλλά κατόπιν διαςχίηει ωραία ρεματιά με βλάςτθςθ αςυνικιςτθ για τα δεδομζνα του νθςιοφ και με παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ (ςκάλεσ). Διάρκεια διαδρομισ: 30ϋ. ε. Άνω Μεριά (Σαξιάρχθσ) Λειβαδάκι Φάροσ Αςπρόπουντασ Άνω Μεριά (Μφλοι).

10 Πρόκειται για τθ μεγαλφτερθ διαδρομι, θ οποία ξεκινά από τον Σαξιάρχθ και αφοφ διανφςει κυκλικι πορεία, καταλιγει ςτουσ Μφλουσ τθσ Άνω Μεριάσ. το αρχικό τθσ τμιμα θ πορεία ταυτίηεται με τθν προθγοφμενθ, μζχρισ ότου ςυναντιςει τθ διακλάδωςθ προσ Λειβαδάκι, τθν οποία ακολουκεί. Σο μονοπάτι είναι άκικτο και καλά ορικετθμζνο, κατά τόπουσ λικόςτρωτο. Φτάνοντασ ςτο λόφο με το ξωκκλιςι των Αγίων Αναργφρων, θ κζα είναι εξαιρετικι. Από εκεί θ πορεία γίνεται κατθφορικι, διαςχίηοντασ τθν περιοχι κιακίτθσ, με κατεφκυνςθ το Λειβαδάκι, κλειςτό ορμίςκο με βοτςαλωτι ακρογιαλιά. τθ ςυνζχεια, ο οδοιπόροσ ανθφορίηει και ςυναντά μικρι διακλάδωςθ που οδθγεί ςτον ιδιαίτερα γραφικό Φάρο τθσ Αςπρόπουντασ. Η κφρια πορεία ςυνεχίηει ςε μονοπάτι, ςτουσ πρόποδεσ του λόφου Σράχθλοσ και, παίρνοντασ βόρεια κατεφκυνςθ, μετατρζπεται ςε χωματόδρομο. το τελευταίο τθσ τμιμα, θ διαδρομι αφοφ διαςχίςει τθν περιοχι Πεταλάκια και περάςει πάνω από τθ ρεματιά του Σηάνθ, τερματίηει ςτθν εκκλθςία του ταυροφ, δίπλα ακριβϊσ ςτουσ Μφλουσ τθσ Άνω Μεριάσ. Η διαδρομι αυτι - κλαςικά κυκλικι - λειτουργεί αμφίδρομα: Άνω Μεριά (Μφλοι) Φάροσ Αςπρόπουντασ Λειβαδάκι Άνω Μεριά (Σαξιάρχθσ). Διάρκεια διαδρομισ: 2 και 10ϋ. Μερικά οδθγοφν ςε παραλίεσ οπότε ο περιπατθτικόσ τουριςμόσ ςυνδυάηεται με το κολφμπι. Φαγθτό Και Νυχτερινι Ζωι ςτθ Φολζγανδρο

11 Η Φολζγανδροσ ζχει ςθμαντικι γαςτρονομικι παράδοςθ και κάποια φαγθτά τθσ είναι αρκετά διάςθμα όπωσ θ ματςάτα, τοπικό ηυμαρικό που παραδοςιακά ςυνοδεφεται από κόκορα. το νθςί υπάρχουν εςτιατόρια με ευρωπαϊκζσ και τοπικζσ γεφςεισ για κάκε γοφςτο. Κακϊσ ο ιλιοσ πζφτει, οι πλατείεσ τισ χϊρασ γεμίηουν με κόςμο και μια γιορτινι ατμόςφαιρα επικρατεί. Σα μπαρ μζνουν ανοιχτά μζχρι τισ Οι παραλίεσ ςτθ Φολζγανδρο Διάφανα νερά, βυκοί με τθ χαρακτθριςτικι πράςινθ πζτρα τθσ Φολεγάνδρου, ερθμικζσ αμμουδιζσ κάτω από τθ ςκιά των αρμυρικιϊν, ταβζρνεσ με φρζςκο ψάρι πάνω ςτθν άμμο. τισ παραλίεσ φτάνει κανείσ με τουριςτικά καραβάκια, αυτοκίνθτο ι λεωφορείο. Για τισ πιο απομονωμζνεσ αμμουδιζσ προτιμιςτε το περπάτθμα. Η Φολζγανδροσ είναι ιδανικόσ τόποσ για πεηοπορία: τα μονοπάτια ανάμεςα ςτισ ξερολικιζσ περνοφν από παλιοφσ μφλουσ, εγκαταλελειμμζνεσ κεμωνιζσ, ερθμικά ξωκλιςια και διαςχίηουν όλο το νθςί. Οι καλφτερεσ παραλίεσ τθσ Φολεγανδρου είναι το Κάτεργο (ψιλό βότςαλο και γαλάηια νερά, προςεγγίηεται με βαρκάκι ι από το μονοπάτι), θ Αγκάλθ (οικογενειακι παραλία με εφκολθ προςβάςιμθ αμμουδιά με ταβζρνεσ), ο Άγιοσ Νικόλαοσ (ψιλό βότςαλο και ταβζρνα, με μονοπάτι ι βάρκα από τθν Αγκάλθ), το Λειβαδάκι (λεία βράχια και βοτςαλάκι, φτάνετε εδϊ με βάρκα από τθν Αγκάλθ). Αυτοί που αγαπάνε το περπατιμα, καλό κα ιταν να ψάξουν τισ εναλλακτικζσ παραλίεσ Βορινά και εριφιϊτικα. το τζλοσ τθσ παραλίασ του Άγιο Γεϊργιο και ςτο Αμπζλι, υπάρχει ζνασ χωματόδρομοσ.

12 Κάποιεσ από τισ καλφτερεσ παραλίεσ τθσ Φολεγανδρο είναι: Καραβοςτάςθσ: Η παραλία του λιμανιοφ, του Καραβοςτάςθ, βρίςκεται μπροςτά από τα ςπίτια του ομωνφμου οικιςμοφ. Αποτελεί μια οικογενειακι παραλία με αρκετι ςκίαςθ που ςασ χαρίηουν τα αρμυρίκια ςε όλο το μικοσ τθσ. τον χϊρο κα βρείτε μπαρ, ταβζρνεσ και ξενοδοχεία κοντά ςτθ κάλαςςα. Κοντινι παραλία είναι θ Βάρδια, θ οποία είναι επίςθσ δίπλα ςτο λιμάνι τθσ Φολεγανδρου, με εφκολθ πρόςβαςθ κατεβαίνοντασ κάποια λικόκτιςτα ςκαλοπάτια. Λατινάκι - Βιτςζντηου Πουντάκι: Αυτζσ οι τρεισ μικρζσ παραλίεσ που κα ςυναντιςετε ακολουκϊντασ τον παραλιακό δρόμο από το λιμάνι

13 προσ το Λιβάδι προςφζρουν απίκανθ θρεμία και ςασ δίνουν τθν ευκαιρία να χαλαρϊςετε και να απολαφςετε τα κακαρά νερά τουσ. Κάτεργο: τθν παραλία Κάτεργο, θ πρόςβαςθ γίνεται κατά κφριο λόγο με καραβάκια από τον Καραβοςτάςθ, οι κάτοικοι τθσ περιοχισ χρθςιμοποιοφν ζνα εναλλακτικό μονοπάτι που ξεκινά από το Λιβάδι, το οποίο όμωσ απαιτεί προςοχι από αυτοφσ που δεν το ζχουν δοκιμάςει ξανά. Αγκάλθ: Για τθν Αγκάλθ υπάρχει οδικι πρόςβαςθ με λεωφορείο ι με αυτοκίνθτο αλλά και με καραβάκι από τον Καραβοςτάςθ. Αποτελεί άλλθ μια οικογενειακι παραλία. Τπάρχουν ταβζρνεσ και ενοικιαηόμενα δωμάτια. Κοντινζσ παραλίεσ: Πολφ κοντά ςτθν παραλία τθσ Αγκάλθσ είναι θ μικρι παραλία Φθρά (μονοπάτι, 10') και ο Γαλίφοσ, ακολουκϊντασ το μονοπάτι προσ τον Άγιο Νικόλαο (10'). τον Γαλίφο υπάρχουν λίγα ενοικιαηόμενα δωμάτια χωρίσ θλεκτρικό ρεφμα. Άγιοσ Νικόλαοσ: Η πρόςβαςθ ςτθν παραλία αυτι γίνεται είτε με τα καραβάκια από τθν Αγκάλθ και τον Καραβοςτάςθ είτε από τα μονοπάτια που ξεκινοφν από τθν Αγκάλθ (20') είτε από τθν Άνω Μεριά (45'). Λιβαδάκι: Η πρόςβαςθ γίνεται με τα καραβάκια από τον Καραβοςτάςθ και τθν Αγκάλθ. Επίςθσ, με τα πόδια από τθν Άνω Μεριά (45'). Αρκετά κακαρι και ιρεμθ παραλία με λεία πετρϊματα που μπορείτε να ξαπλϊςετε και να απολαφςετε τον ιλιο. Αμπζλι: Η πρόςβαςθ ςε αυτιν τθν παραλία γίνεται με αυτοκίνθτο ι με τα πόδια από τθν Άνω Μεριά αλλά και με καραβάκι. Και αυτι επίςθσ χαρακτθρίηεται από πετρϊδεσ ζδαφοσ και ιρεμο περιβάλλον.

14 Άγιοσ Γιωργιόσ: Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ βρίςκεται ςτο βορειότερο ςχεδόν άκρο του νθςιοφ. Είναι μια παραλία με ψιλό βότςαλο και άμμο ενϊ διακζτει και ζνα μικρό λιμανάκι ςτο οποίο αράηουν ψαρόβαρκεσ. Τπάρχει δρόμοσ για ΙΧ μετά το τζλοσ του χωριοφ τθσ Άνω Μεριάσ, ςτο μεγαλφτερο μζροσ του χωματόδρομοσ, που οδθγεί ςτθν παραλία (20min), ενϊ υπάρχει και ζνα μονοπάτι που υποδεικνφεται με ταμπζλα λίγο πριν το τζλοσ του χωριοφ (45 min). Πθγαίνοντασ κάποιοσ με ΙΧ μπορεί να ςταματιςει για μπάνιο και ςτθν μικρι παραλία τθσ Λυγαριάσ που βρίςκεται λίγο πριν τον Άγιο Γεϊργιο. Σα Φθρά: Σα Φθρά είναι μια μικρι παραλία αριςτερά τθσ Αγκάλθσ με βότςαλο, από τθν οποία ο ιλιοσ χάνεται αργά το απόγευμα. Η πρόςβαςθ ςτα Φθρά επιτυγχάνεται μόνο με τα πόδια είτε μζςω ενόσ μονοπατιοφ απο τθν Αγκάλθ (10min), είτε μζςω ενόσ άλλου μονοπατιοφ που ξεκινά λίγο μετά τον οικιςμό τθσ Χϊρασ αυξάνοντασ όμωσ τθν απόςταςθ ςε περίπου 50 λεπτά περπάτθμα. Σο ερφιώτικο: Σο ερφιϊτικο είναι μια παραλία που φτάνει κανείσ μόνο μζςω ενόσ μονοπατιοφ που ξεκινά λίγο πριν το τζρμα τθσ Άνω Μεριάσ (45min).

15 Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΤ Οη πξώηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ θαίλεηαη λα ήηαλ νη Κάξεο. Βξέζεθαλ θαη ζηελ Φνιέγαλδξν εξείπηα πνπ αλήθνπλ ζε πξσηνθπθιαδηθό νηθηζκό. Σνπο Κάξεο αθνινύζεζαλ νη Κξήηεο, ηνπο νπνίνπο κάιηζηα ε παξάδνζε ηνπο ζέιεη σο πξώηνπο νηθηζηέο κε αξρεγό ηνλ Φνιέγαλδξν, γην ηνπ Μηλώα, από ηνλ νπνίνλ πήξε ην όλνκα ην λεζί. ε αληίζεζε κε ηελ ίθηλν, ζηε Φνιέγαλδξν δελ εγθαηαζηήζεθαλ νη Ίσλεο αιιά νη Γσξηείο. Απηόο ήηαλ ν ιόγνο πνπ ην λεζί δελ ζπκκεηείρε από ηελ αξρή ζηελ Αζελαίθε ζπκκαρία, αιιά αξγόηεξα πήξε κέξνο (γύξσ ζην 425 π.χ). Σν 338 π.χ πέξαζε από ηελ εμνπζία αξρηθά ησλ καθεδόλσλ βαζηιέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ δηαδόρσλ ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Πηνιεκαίσλ. Οη Ρσκαίνη, πνπ έγηλαλ θύξηνη ηνπ λεζηνύ ηνλ 1ν αηώλα π.χ., ην

16 ρξεζηκνπνίεζαλ ζπρλά ζαλ ηόπν εμνξίαο, ελώ θαηα ηε κάξθα βπδαληηλή πεξίνδν (4νο αηώλαο κ.χ. - 12νο αηώλαο κ.χ) ε Φνιέγαλδξνο πεξηέπεζε ζε αθάλεηα. Σν 1207 ν ελεηόο Μάξθνο αλνύδνο θαηέιαβε ηα πεξηζζόηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηε Φνιέγαλδξν, ηδξύνληαο έηζη ην δνπθάην ηεο Νάμνπ ή ηνπ Αξρηπειάγνπο. Σε θπξηαξρία ησλ αλνύδσλ ζηηο Κπθιάδεο δηέθνςε ην 1269 ε εκθάληζε ηνπ ηηαινύ λαπάξρνπ Λπθάξηνπ, πνπ πνιεκνύζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα Μηραήι Η' Παιαηνιόγνπ θαη θαηέθηεζε ηα λεζηά Ίν, Φνιέγαλδξν, ηθηλό θαη ίθλν κέρξη ην 1307, νπόηε θαηαιήθζεθαλ από ηνλ ηζπαλό Γηαλλνύιε Γαθνξόληα. Σν 1467 ηνπο Γαθνξόληα δηαδέρηεθαλ ζηελ εμνπζία νη Γνδαδίλνη, επγελείο θαηαγόκελνη από ηελ Βνλσλία ηεο Ιηαιίαο. Η θαηάιεςε ηνπ λεζηνύ από ηνπο Σνύξθνπο ην 1617, ζήκαηλε ην ηέινο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Φξάγθσλ ζηηο Κπθιάδεο. Η Φνιέγαλδξνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, όρη κόλν πιήξσλε, όπσο θαη ηα άιια λεζηά, ην θόξν ππνηέιεηαο, αιιά ην 1715 ππέζηε από ηνλ Καπνπδάλ παζά Σδαλνύκ Χόηδα ηξνκεξή ιεειαζία θαη εμαδξαπνδηζκό. Σελ ηνπξθηθή θαηνρή ζηε Φνιέγαλδξν θαη ηα αιιά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ δηέθνςε πξνζσξηλά ην 1770 ν Ρσζνηνπξθηθόο πόιεκνο θαη ε θαηάιεςε ηνπο γηα ηέζζεξα ρξόληα από ηνπο Ρώζνπο. Σειηθά, ε Φνιέγαλδξνο απειεπζεξώζεθε κε ηνλ Αγώλα ηνπ 1821 θαη ελώζεθε κε ηελ ππόινηπε Διιάδα.

17 Προςπακιςαμε να ςασ μαηζψουμε όςεσ πιο πολλζσ πλθροφορίεσ για το νθςί και κα προςπακιςουμε εμείσ οι ίδιεσ να κάνουμε τθ διαμονι ςασ ςτο νθςί μασ αξζχαςτθ. Μπορείτε να καυμαςετε πάνω από 500 φωτογραφίεσ του νθςιου και να πάρετε οποιαδιποτε πλθροφορία κελετε από τισ πολλζσ ςελιδεσ μασ. Αν χρειαςτειτε κάτι το οποίο δεν υπαρχει ι δεν το βρίςκετε, ςασ παρακαλϊ επικοινωνιςτε με το ι ςτα τθλζφωνα / και κα χαροφμε να ςασ ακουςουμε.

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο νησί µε απότοµη ορεινή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κείμενο/Φωτογράφθςθ: Χάρθσ Παπαϊωάννου Στόχοσ του παρόντοσ άρκρου είναι θ εξερεφνθςθ του ςχεδιαςμοφ περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςυςτθματικι παρουςίαςθ κάποιων

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Ο νομός Χανίων...5 Η πόλη των Χανίων...6 Νέα Χώρα...9 Χανιά (Ανατολικά από τα Ενετικά τείχη)...9 Καλαμάκι...9 Άγιοι Απόστολοι... 10 Η χερσόνησος

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές Αγίου Πνεύματος ΠΑΤΜΟΣ...το ιερό νησί του Αιγαίου Προσφορές για έγκαιρες

εκδρομές Αγίου Πνεύματος ΠΑΤΜΟΣ...το ιερό νησί του Αιγαίου Προσφορές για έγκαιρες εκδρομές Αγίου Πνεύματος & Προσφορές για έγκαιρες Καλοκαιρινές κρατήσεις 2013 ΠΑΤΜΟΣ...το ιερό νησί του Αιγαίου με διαμονή στο ξενοδοχείο PATMOS AKTIS HOTEL & SPA 5* ή στο SILVER BEACH 3*Sup. 1η μέρα:

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα