ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο

2 ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ ΔΤΟΓΩΗ ΠΡΟΓΟΚΙΩΝ

3 Η Διιάδα γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ΓΑΓ Η Διιάδα είλαη ε αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη ε ρώξα κε ηελ κεγαιύηεξε αθηνγξακκή ζε κηα πνιύ επαίζζεηε πεξηνρή. Η γεσγξαθηθή καο ζέζε δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

4 GAG Η θξίζε είλαη κηα επθαηξία Γπλαηόηεηεο: Καζ όιε ηελ καθξά καο ηζηνξία νη Έιιελεο είκαζηε γλσζηνί σο έλαο δπλακηθόο ιαόο λαπηηθώλ, εκπόξσλ θαη δηαλννύκελσλ. Έρνπκε κηα κνλαδηθή, παλέκνξθε ρώξα ζε κηα θνκβηθή ηνπνζεζία κε καθξαίσλε ηζηνξία. Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο κε ηα πάξα πνιιά λεζηά ηεο είλαη ζεκαληηθό πιενλέθηεκα. Η αηηία ησλ ζεκεξηλώλ καο πξνβιεκάησλ: Τα Διιεληθά νηθνλνκηθά δεηλά είλαη ηα απνηειέζκαηα 38 εηώλ ζηξεβιώλ πνιηηηθώλ. Ο απμαλόκελνο θξαηηζκόο, θξαηηθόο παξεκβαηηζκόο, πξνζηαηεπηηζκόο, ε αλνρή θαη νη παξνρέο αύμεζαλ ην θόζηνο, θαηέζηξεςαλ επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγηθόηεηα. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε Η Διιελόθηεηε πνληνπόξνο λαπηηιία είλαη πξώηε ζηνλ θόζκν επεηδή είλαη αληαγσληζηηθή θαη πξνζαξκόδεηαη. Δθαξκόδεη δηεζλείο θαλνληζκνύο καθξηά από θξαηηθό παξεκβαηηζκό.

5 Η Διιάδα όπνηε αγθάιηαζε ηελ ζάιαζζα κεγαινύξγεζε Πξνσζώληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά καο ε Διιάδα κπνξεί θαη πάιη λα επεκεξήζεη αλ αλαπηπρζεί ζε: Ναπηηιηαθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνζειθύνληαο δηεζλείο επελδύζεηο Πξννξηζκό αλαςπρήο θαη ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνύ ηεο Δ.Δ. πξνζειθύνληαο αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν Κύξηα αθεηεξία (home-porting hub) θξνπαδηεξόπινησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Γηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθό θέληξν Σα αλσηέξσ δεκηνπξγνύλ ζπλέξγηεο θαη θξίζηκε κάδα. Η πνιηηηθή αζηάζεηα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θάλεη ηελ Διιάδα ειθπζηηθή. Όια είλαη δπλαηά αλ ππάξρεη όξακα θαη θαιά επεμεξγαζκέλε, ζηαζεξή θαη θηιηθή πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα λνκνζεζία πνπ λα πεξηνξίζεη ηηο ζεκεξηλέο λνκνζεηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιώζεηο. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα δεκηνπξγεζνύλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αληαγσληζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ώζηε λα επεκεξήζεη. GAG

6

7 GAG Διιελόθηεηε πνληνπόξνο λαπηηιία Οη Έιιελεο ειέγρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν ζηόιν ζε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα. Δίλαη επίζεο θαη ν λεώηεξνο. Έρνπκε επηηύρεη λα πξνζθέξνπκε αληαγσληζηηθέο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο γηα ηα εκπνξεύκαηα ησλ άιισλ. Τν κέζν κέγεζνο ηνπ Διιελόθηεηνπ ζηόινπ είλαη πεξίπνπ tdw. Τν κέζν κέγεζνο πινίνπ ζηνλ θόζκν είλαη πεξίπνπ tdw. Τν κέζν κέγεζνο ησλ πινίσλ παγθνζκίσο, εμαηξώληαο ηα Διιελόθηεηα πινία, είλαη πεξίπνπ tdw. Σα Διιελόθηεηα πινία είλαη πεξίπνπ 2.85 θνξέο κεγαιύηεξα από ηα ππόινηπα. Σπλεπάγεηαη όηη ε Διιελόθηεηε λαπηηιία κεηαθέξεη ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ καθξηλώλ απνζηάζεσλ. Ο Διιελόθηεηνο ζηόινο ζεσξείηαη αμηόπηζηνο ζηξαηεγηθόο εηαίξνο γηα ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο θπξίσο ησλ κεγάισλ εκπνξηθώλ ρσξώλ.

8 Ναπηηιία θαη Διιεληθή νηθνλνκία Η Διιεληθή πνληνπόξνο λαπηηιία πξνζθέξεη εηζξνέο κεηαμύ 13 θαη 19 δηο εηεζίσο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία αλάινγα κε ηα επίπεδα ηεο λαπιαγνξάο. Η πνληνπόξνο λαπηηιία αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ 7% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο απαζρνιεί άκεζα θαη έκκεζα πεξίπνπ άηνκα(*). Σήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 720 δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, απαζρνινύλ δε πεξίπνπ άηνκα. Γηαρεηξίδνληαη πάλσ από πινία κε ζπλνιηθή κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα πάλσ από 220 εθαηνκκύξηα tdw. Πνιιά πινία μέλεο πινηνθηεζίαο επίζεο δηαρεηξίδνληαη από εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. GAG Σύκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ αξηζκνύο, ηελ πνηθηιία ησλ πινίσλ, ε λαπηηιηαθή γλώζε θαη πείξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Αζελώλ είλαη κνλαδηθή. Πνιινί δηεζλείο νίθνη παξνρήο ππεξεζηώλ, μέλεο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, δηθεγόξνη, κεζίηεο, λενγλώκνλεο θαη άιινη δηαηεξνύλ πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζηελ Διιάδα. Με θηιηθό λνκνζεηηθό πεξηβάιινλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη αλάπηπμε, ζα έξζνπλ θαη άιινη. (*) Μειέηε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο 2005

9

10 GAG Ναπηηθή εθπαίδεπζε Σερληθή θαη νηθνλνκηθή κόξθσζε Τν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα Ναππεγώλ θαη Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Δπξώπε. Απνθνηηνύλ θάζε ρξόλν πεξίπνπ 50 άηνκα κε M.Sc. Από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Αlba, Deree θαη άιια Κνιιέγηα απνθνηηνύλ θάζε ρξόλν πεξί ηνπο 350 δηπισκαηνύρνπο κε B.Sc θαη M.Sc κε γλώζεηο πεξί ηα λαπηηιηαθά. Eθπαίδεπζε αμησκαηηθώλ πινίνπ Σύκθσλα κε ηελ BIMCO-ISF ηνπ 2010 αλαθέξεηαη έιιεηςε αμησκαηηθώλ κε απμεηηθέο ηάζεηο. Οη θαινί Έιιελεο αμησκαηηθνί είλαη αλάκεζα ζηνπο θαιύηεξνπο ηνπ θόζκνπ θαη έρνπλ κεγάιε δήηεζε. Η ππνινγηδόκελε έιιεηςε ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιε δήηεζε γηα Έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη έηζη ζα έρνπλ εξγαζία πάξα πνιινί λένη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Λόγσ ηεο κεγάιεο αλεξγίαο ζηελ ρώξα καο (58% ζηνπο λένπο) πνιινί Έιιελεο ζθέπηνληαη ζνβαξά ην ελδερόκελν κηαο θαξηέξαο ζηελ ζάιαζζα. Τν 2012 έθαλαλ αίηεζε ζηηο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο αιιά κόλν έγηλαλ δεθηνί ιόγσ ηεο έιιεηςεο ππνδνκώλ ησλ Σρνιώλ. Τν θόζηνο γηα ηελ κόξθσζε ελόο αμησκαηηθνύ ζηηο Σρνιέο αλέξρεηαη ζηα πεξίπνπ. Σν ΝΔΔ ππνινγίδεη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 35ρξνλεο απαζρόιεζεο ελόο αμησκαηηθνύ ζην πινίν κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπ ζα θεξδίζεη πεξί ηα 2.5 εθαηνκκύξηα (κέζνο όξνο πεξίπνπ εηεζίσο). Η δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ αμησκαηηθώλ γηα λα θαιπθζεί ε δηεζλήο δήηεζε είλαη πξνο όθεινο ησλ λέσλ Διιήλσλ, ηνπ Διιεληθνύ λαπηηιηαθνύ πιέγκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Έηζη ζα θξαηήζνπκε ηελ λαπηηθή ηερλνγλσζία ζηελ Διιάδα.

11

12 GAG Διιεληθά νρεκαηαγσγά Σα Διιεληθή νρεκαηαγσγά εμππεξεηνύλ λεζηώηεο (πιελ ηεο Δύβνηαο) ή 14.2% ηνπ Πιεζπζκνύ. Δμππεξεηνύλ δε θαη ην 75% ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρώξα καο. Πξνζθέξνπλ όκσο αθξηβό κεηαθνξηθό έξγν πνπ επηβαξύλεη ηα λεζηά θαη απνηξέπεη ηνλ ηνπξηζκό. Λόγνη: Απαηηήζεηο Διιεληθήο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 177/74 πεξί ζπλζέζεσλ. θ.α.). Παξάδεηγκα: -Πινίν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Βόξεηα Δπξώπε κε 17 άηνκα πιήξσκα ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη 31 άηνκα!! -Πινίν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Δ.Δ. κε 32 άηνκα ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη 52!! Απνηέιεζκα: -Σηελ γξακκή ηεο Αδξηαηηθήο ην 2000 ππήξραλ 29 Διιεληθά πινία, θαλέλα δε μέλν. Σήκεξα ππάξρνπλ κόλν 5 πινία Διιεληθήο ζεκαίαο θαη άιια 5 ππό μέλε ζεκαία -Οη εηαηξείεο θαηαγξάθνπλ δεκίεο γηα 4 ζπλερή ρξόληα -Δλώ κέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ 90 θηίζηεθαλ 43 λέα Διιεληθά επηβαηεγά ελ όςεη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο κε απηήλ ηεο Δ.Δ., ιόγσ ηεο απαμίσζεο, από απηά 12 πνπιήζεθαλ θαη δηεγξάθεζαλ από ην λενιόγην Ο Διιεληθόο νρεκαηαγσγόο ζηόινο είλαη από ηνπο πιένλ εθζπγρξνληζκέλνπο θαη δηαζέηεη ηα γξεγνξόηεξα πινία ζηελ Δπξώπε. Σα Διιεληθά νρεκαηαγσγά: -εθηεινύλ 2.9 δηο ρηιηόκεηξα αλά επηβάηε εηεζίσο -κεηαθέξνπλ ιεσθνξεία/θνξηεγά θαη απηνθίλεηα θάζε ρξόλν -είλαη έλα αμηόπηζην κέζν ζε πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ όπσο κεηαθίλεζε πνιηηώλ από ηελ Ληβύε, ην Λίβαλν θ.α.

13 Δπηρνξεγήζεηο: -Κάζε Έιιελαο επηβαξύλεηαη γηα επηρνξεγήζεηο πξνο ΟΔ θαη ΟΑΑ κε εηεζίσο ( ) ελώ γηα ηελ αθηνπινΐα επηβαξύλεηαη κε κόλν 3.45 (2008) -Μόλν ν επηβάηεο ηεο αθηνπινΐαο επηβαξύλεηαη θαη κε 3% επίλαπιν γηα λα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη άγνλεο γξακκέο Όξακα: Να γίλνπλ νη αθηνπιντθέο ππεξεζίεο αληαγσληζηηθέο -Δθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία ) ρσξίο επηπξόζζεηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ελαξκόληζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ΙMO SOLAS/STCW. Η δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο επί ησλ πινίσλ λα αλακνξθσζεί θαη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο. -Δθαξκνγή ελόο εληαίνπ 6.5% ΦΠΑ θαη ζηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηβάηεο θαη ηα θνξηία όπσο εθαξκόδεηαη ζηνλ ηνπξηζκό δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη νηθνλνκίεο ησλ λεζηώλ καο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκό -Υηνζέηεζε ειαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηώλ ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ νη κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ λεζηώλ αληί ππνρξεσηηθά δξνκνιόγηα -Τα πινία ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο θαη ηα δξνκνιόγηά ηνπο θαηόπηλ πξνεηδνπνίεζεο. Σν ΝΔΔ ππνινγίδεη όηη αλ εθαξκνζζνύλ απηά ηα κέηξα ηόηε ηα νρεκαηαγσγά ζα κπνξέζνπλ λα: -κεηώζνπλ ην κεηαθνξηθό θόζηνο θαηά πεξίπνπ 30% -δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ επηζθέςεηο ζηα λεζηά ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν ΦΠΑ, πνιιαπιάζην ηεο όπνηαο απώιεηαο ηνπ ΦΠΑ από ηα εηζηηήξηα -δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο -εδξαηώζνπλ ηελ βησζηκόηεηα ηνπ νρεκαηαγσγνύ ζηόινπ Η Διιεληθή θπβέξλεζε πξόζθαηα πέξαζε λόκν γηα ηελ δεκηνπξγία εθζπγρξνληζκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηα επηβαηεγά θαη ηα νρεκαηαγσγά.

14

15 GAG Κξνπαδηεξόπινηα/Homeporting Τν ΝΔΔ θαη ην ΣΔΔΝ γηα πάξα πνιιά ρξόληα πξνζπαζνύζαλ λα αιιάμνπλ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Από ην 2005 ην ΝΔΔ ζπζηεκαηηθά θάλεη αλαγσγέο ησλ κειεηώλ ηνπ European Cruise Council γηα ηελ θξνπαδηέξα γηα λα εθηηκήζεη ηα νθέιε από ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο. Τν ΝΔΔ ζπλεξγάζηεθε θαη κε πνιινύο άιινπο θνξείο γηα λα επηηεπρζεί ε αιιαγή. Σν 2012 ε λνκνζεζία γηα ηα θξνπαδηεξόπινηα πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα έγηλε ζπκβαηή κε ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα όκσο αθόκε πζηεξεί ζε πξνζέιθπζε επελδπηώλ θαη εδξαίσζε ηνπ homeporting. Η Διιάδα ιόγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο, ηεο πινύζηαο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ κνλαδηθώλ λεζηώλ ηεο είλαη ν επηζπκεηόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο. Όηαλ ην home-porting ησλ θξνπαδηεξόπινησλ ζα αλαπηπρζεί πιήξσο ζα δεκηνπξγεζνύλ πεξίπνπ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πάλσ από 1 δηο επηπιένλ έζνδα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Με ηελ δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηώλ ηα νθέιε απηά κπνξεί λα απμεζνύλ ζεκαληηθά. Γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ην όθεινο πξέπεη νη ππνδνκέο λα αλαβαζκηζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ώζηε λα εμππεξεηνύλ απνηειεζκαηηθά κεγαιύηεξν αξηζκό θξνπαδηεξόπινησλ πνπ ζα επηζθέπηνληαη ηα Διιεληθά ιηκάληα. Ο ζηόρνο πξέπεη λα είλαη ε θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ επηβαηώλ.

16

17 ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ (ΝΜΑ) Πξόβιεκα: Η ΝΜΑ πάζρεη από έιιεηςε αληαγσληζηηθόηεηαο. Ο ζηόινο αλαλεώλεηαη αιιά κε αξγό ξπζκό. Υπάξρεη θαη πινίν 47 εηώλ. Λύζε: Πξέπεη λα κεησζνύλ θαη λα αλαπξνζαξκνζζνύλ νη ζπλζέζεηο ζε Δπξσπατθά επίπεδα γηα λα γίλεη ε ΝΜΑ πην αληαγσληζηηθή. Πξέπεη λα επηρνξεγεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ γεξαζκέλνπ πηα ζηόινπ γηα λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηεί ε αγνξά. ΡΤΜΟΤΛΚΑ Πξέπεη λα κεησζνύλ νη ζπλζέζεηο ζηα επίπεδα ησλ Δπξσπατθώλ Φσξώλ γηα λα κπνξέζεη ν θιάδνο λα πξνζθέξεη πην αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο.

18

19 GAG θάθε αλαςπρήο Τν Διιεληθό αξρηπέιαγνο κε ηα πεξίπνπ ρηιηόκεηξα αθηνγξακκήο, λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο είλαη ν επηζπκεηόο πξννξηζκόο αλαςπρήο. Η Διιάδα θηινμελεί πεξίπνπ ζθάθε αλαςπρήο όισλ ησλ ηύπσλ θαη ζεκαηώλ εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ είλαη άλσ ησλ 12 κ. Απηόο ν αξηζκόο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ ζθάθε αλαςπρήο πξνο ελνηθίαζε εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 500 είλαη επαλδξσκέλα. Ο αξηζκόο ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο αλά θάηνηθν ζηελ Διιάδα είλαη κόλν πεξίπνπ 25% απηνύ ηεο Δ.Δ. ιόγσ ηεο αθηιόμελήο καο λνκνζεζίαο. Σν ΝΔΔ έρεη πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα λα πξνζειθύζνπκε πεξηζζόηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζηελ Διιάδα. Ο ηνκέαο ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα δεκηνπξγεί πεξίπνπ άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η Διιάδα έρεη αζθαιείο, ζύγρξνλεο καξίλεο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιύλζεηο γηα λα θηινμελεί ζθάθε κόληκα ή πεξαζηηθά. Θα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνύλ πεξηζζόηεξεο καξίλεο γηα λα θηινμελνύληαη πεξηζζόηεξα. Λόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηνπ αξρηπειάγνπο καο, ε Διιάδα κπνξεί λα γίλεη ν πξνηηκώκελνο πξννξηζκόο ζθαθώλ αλαςπρήο ηεο Δπξώπεο πξνζειθύνληαο αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν. Με έλα θηιηθό θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη ηελ δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ καξίλσλ κε δπλαηόηεηα λα θηινμελεζνύλ πεξηζζόηεξα θαη κεγαιύηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζα δεκηνπξγνύλην πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο.

20

21 GAG Ο ρξόλνο είλαη ρξήκα Γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξόληα ην ΝΔΔ πξνσζεί ηελ ηδέα ηνπ Πεηξαηά ζαλ δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ επηκέλνληαο ζηελ αλάγθε πεξαηώζεσο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο Θξηαζίνπ-Ιθνλίνπ. Σν έξγν πνπ άξρηζε πξν εηθνζαεηίαο πεξίπνπ, ηώξα θαίλεηαη λα ηειεηώλεη. Τν Time as a Trade Barrier ησλ Hummels θαη Schaur Ιαλνπάξηνο 2012 ππνινγίδεη όηη κηαο εκέξαο θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ελόο θνξηίνπ απμάλεη ην θόζηνο ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζώλ θαηά 0.6% έσο 2.3%. Γηα θνξηία πξνο θαη από ηελ Άπσ Αλαηνιή κε πξννξηζκό ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε ν Πεηξαηάο κεηώλεη ηνλ κεηαθνξηθό ρξόλν θαηά 4 εκέξεο ή θαη πεξηζζόηεξν. Απηό θπξίσο νθείιεηαη ζηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Μεζόγεην. Με θαιή δηνίθεζε θαη δηεζλή πξόηππα ε COSCO Piraeus Container Terminal ζε 3 ρξόληα έρεη ηξηπιαζηάζεη ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ελώ ζπγρξόλσο αλαβαζκίδεη ηνλ ζηαζκό. Τα νθέιε γηα ηελ Διιάδα πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Ο Πεηξαηάο άιιαμε. Καζώο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα νθέιε ηνπ Πεηξαηά ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζα απμεζεί πεξαηηέξσ. Η πξόζθαηε ζπκθσλία κεηαμύ COSCO, Hewlett Packard θαη ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ δείρλεη ηνλ δξόκν. Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη.

22 GAG Η Διιάδα σο δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, πνπ κνηάδεη λα νινθιεξώλεηαη, ζα ελώλεη ηελ Διιάδα κε ην Δπξσπατθό εκπνξηθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη ζα πξνζθέξεη γξεγνξόηεξεο ππεξεζίεο κεηαμύ Άπσ Αλαηνιήο θαη Κεληξηθήο/Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Παξάδεηγκα: Shanghai/Budapest (Hungary): Shanghai/Warsaw (Poland): Shanghai/Bucharest (Romania): Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 23 εκέξεο Μέζσ Σεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο Μέζσ Ακβνύξγνπ πεξίπνπ 35 εκέξεο Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 24 εκέξεο Μέζσ Σεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο Μέζσ Gdansk πεξίπνπ 36 εκέξεο Μέζσ Ακβνύξγνπ πεξίπνπ 35 εκέξεο Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 24 εκέξεο Μέζσ Σεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο Μέζσ Constanta πεξίπνπ 30 εκέξεο Σα Διιεληθά ιηκάληα θαίλεηαη λα είλαη νη θπζηθέο πύιεο πξνο θαη από ηελ Κεληξηθή/Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηελ άπσ Αλαηνιή κέζσ θαινύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ. Θα κπνξνύζαλ επίζεο λα γίλνπλ ηα θέληξα κεηαθόξησζεο πξνο ηελ Μαύξε Θάιαζζα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην κε ηξνθνδνηηθά πινία.

23 ΣΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΑΝΑΓΚΔ Σα ιηκάληα πξέπεη: -Να παξαθνινπζνύλ ηηο δηακνξθνύκελεο ηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ θαη λα πξνζαξκόδνληαη ηαρύηαηα. Οη ππνδνκέο θαη ν πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο πξέπεη ζπλερώο λα αλαβαζκίδνληαη γηα λα ππνδέρνληαη ηα λέαο γεληάο πινία, λέεο ηερλνινγίεο θνξηνεθθόξησζεο, θαιύηεξεο θαη ηαρύηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο επηβάηεο. Γελ κπνξνύλ λα θηλνύληαη ζε ηαρύηεηεο δεκνζίνπ όπσο απηό ιεηηνπξγεί ζήκεξα. Μέρξη ην 1970 ηα εκπνξεύκαηα κεηαθέξνλην ζαθάδα ή ζε παιέηεο. Μεηά άξρηζαλ λα έξρνληαη ζε containers, αξρηθά ζε κηθξέο πνζόηεηεο. Σήκεξα ηα πινία κεηαθέξνπλ αθόκε θαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα. -Να αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε όζνλ αθνξά ζέζε, ππνδνκέο, παξαγσγηθόηεηα άιισο νη ρξήζηεο ηα παξαθάκπηνπλ (ίδεηε: παιηόηεξεο, ηελ απνηπρία ησλ εγθαηαζηάζεσλ Πιαηηγπάιη (Αζηαθόο) Αηηνισαθαξλαλίαο, πνπ έγηλε ην 1984 σο ΝΑΒΙΠΔ, έκεηλε πεξίπνπ αρξεζηκνπνίεην θαη πξσηνιεηηνύξγεζε ην 2003 σο εκπνξηθό ιηκάλη, θ.α.). Οη ζέζεηο ησλ ιηκαληώλ δελ είλαη δεδνκέλεο θαη κόληκεο. Ληκάλη πνπ εμππεξεηνύζε κηα πόιε ελδερνκέλσο λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα λα εμππεξεηήζεη κηα κεγάιε ελδνρώξα πνπ ρξεηάδεηαη άιινπο κεγαιύηεξνπο ρώξνπο θαη πξέπεη λα έρεη θαιή πξνζβαζηκόηεηα κε άλεηα νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα. Δλδερνκέλσο ην εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Αηηηθήο ζα έπξεπε λα είλαη ζηα Μέγαξα θαη ε επηβαηηθή θίλεζε ηνπ Αηγαίνπ λα εμππεξεηείηαη θαιύηεξα από ην Λαύξην.

24 GAG

25 GAG Ναππεγήζεηο θαη επηζθεπέο πινίσλ Η Διιάδα έρεη 4 λαππεγεία θαη πνιιέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο βάζεηο. Οη κεγαιύηεξεο λαππεγηθέο κνλάδεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα από Έιιελεο εθνπιηζηέο: -Τα Διιεληθά Ναππεγεία από ηνλ Νηάξρν ην 1956 ζηα νπνία θηίζηεθαλ 55 πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ κέρξη ηελ πώιεζή ηνπο ζην θξάηνο ην 1985 γηα $ 14 εθαηνκκύξηα, πνζό πνιύ κηθξόηεξν από ηελ ηηκή πώιεζεο ελόο κέζνπ λεόηεπθηνπ ηεο επνρήο!!! -Τα Ναππεγεία Διεπζίλαο από ηνλ Αλδξεάδε ζηα κέζα ηνπ 1960 ζηα νπνία θηίζηεθαλ 5 πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ κέρξη ην Τα Ναππεγεία Νεσξίνπ (Σύξνο) από ηνλ Ν.Ι. Γνπιαλδξή ην 1970 ηα νπνία πνπιήζεθαλ ην Τα Ναππεγεία Φαιθίδνο από ηνλ Ι.Κ. Καξξά ζηηο αξρέο ηνπ 1970 ηα νπνία κεηαζθεύαζαλ 2 πινία ζε θξνπαδηεξόπινηα θαη πνπιήζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 -Η Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή βάζε Σαιακίλαο από ηνλ Φαλδξή ην 1960 ε νπνία κεηαζθεύαζε 85 πινία ζε θξνπαδηεξόπινηα Η λαππεγνεπηζθεπή ζηελ Διιάδα θάπνηε έζθπδε. ήκεξα νη Διιεληθέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο βάζεηο ππναπαζρνινύληαη από ηνλ εκπνξηθό ζηόιν ιόγσ έιιεηςεο αληαγσληζηηθόηεηαο παξ όιν ην θαιό, μεξό θιίκα θαη ηελ θεληξηθή καο ζέζε ζηελ Μεζόγεην Οη Έιιελεο ηερλίηεο είλαη πνιύ θαινί: -κεηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν κεηέηξεςαλ πάλσ από 200 θνξηεγά πινία θαη δεμακελόπινηα ζε νρεκαηαγσγά θαη θξνπαδηεξόπινηα -όηαλ ν νίθνο Φαλδξή έθαλε ζπκβόιαην γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ Galileo ζην Meyer Werft έζηεηιε από ηελ Διιάδα 500 εξγάηεο θαη ηερληθνύο γηα λα βνεζήζνπλ -ηα Διιεληθά επηβαηεγά θαη θξνπαδηεξόπινηα πνπ θηίζηεθαλ ζηελ Δπξώπε είραλ θάλεη πνιιά ζπκβόιαηα κε Διιεληθέο εηαηξείεο -πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηέιλνπλ εμεηδηθεπκέλα Διιεληθά ζπλεξγεία γηα επηζθεπέο ζην εμσηεξηθό Όιν απηό ην ηερληθό δπλακηθό απαμηώλεηαη από ζηξεβιέο πνιηηηθέο θαη ηελ θαηάρξεζε αληηπαξαγσγηθώλ ζπλδηθαιηζηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ δεκηνύξγεζαλ αζπλέπεηα από ην 1974 θαη κεηά. Σν πςειό θόζηνο ( 210) γηα νπζηαζηηθή εξγαζία 5.5 σξώλ εκεξεζίσο θαηαζηξέθεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο.

26 ΝΑΤΠΗΓΗΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΗΜΔΡΑ Η λαππεγηθή δξαζηεξηόηεηα ζήκεξα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξέο κνλάδεο ηνπηθήο θπξίσο λαπζηπινΐαο. Φνξηεγά πινία δελ θηίδνληαη νηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα. Η Διιεληθή αθηνπινΐα από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη ελ όςεη ηεο ελαξκόληζήο ηεο κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία παξάγγεηιε 43 επηβαηεγά πινία. Κηίζηεθαλ 10 ζηελ Γεξκαλία, 8 ζηελ Κνξέα, 6 ζηελ Ιηαιία, 5 ζηελ Σνπεδία/Ννξβεγία, 4 ζηελ Απζηξαιία, 3 ζηελ Οιιαλδία, 3 ζηελ Γαιιία θαη 2 ζηελ Φηιαλδία. Γειαδή 41 θηίζηεθαλ ζε Δπξσπατθέο θαη άιιεο ρώξεο κε πςειόηεξν, αθόκε θαη δηπιάζην, θαηά θεθαιή εηζόδεκα από ηελ Διιάδα!!! Σα 2 πινία πνπ θηίζηεθαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ην «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» θαη ην «ΝΗΣΟΣ ΦΙΟΣ» ηα νπνία αξρηθά παξαγγέιζεθαλ από ηελ BLUE STAR FERRIES ην Τν 2004, ζε εκηηειή θαηάζηαζε(!) ην πξώην εγθαηαιείθζεθε θαη αγνξάζηεθαλ από ηελ HELLENIC SEAWAYS. Τα πινία απηά νινθιεξώζεθαλ ην 2005 θαη ην 2007 από άιια λαππεγεία θαη ζπλεξγεία. Δδώ αο ζεκεησζεί όηη έρνπλ δνζεί ζε λαππεγία ηεο Ιηαιίαο, Γεξκαλίαο, Γαιιίαο θαη Φηλιαλδίαο παξαγγειίεο, γηα παξάδνζε από ην 2009 έσο ην 2018, γηα 54 θξνπαδηεξόπινηα θιηλώλ, ζπλνιηθά GT θαη αμίαο $ 34 δηο (www.amem.at). θεθζείηε κόλν, πέξαλ ησλ λαππεγείσλ, ζε πόζεο βηνκεραλίεο/ βηνηερλίεο μελνδνρεηαθώλ πξντόλησλ δίλνπλ δνπιεηά! Πξέπεη ε Διιάδα λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ζεκαληηθό ηνκέα ηεο λαππεγνεπηζθεπήο αλακνξθώλνληαο ην ιεηηνπξγηθό πιαίζην. Αλ άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο κπνξνύλ λα θηίζνπλ πινία, ηόηε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν κπνξνύκε θαη εκείο. Σα ζρόιηα πεξηηηεύνπλ. Σν δεηνύκελν είλαη αληαγσληζηηθόηεηα θαη ζπλέπεηα.

27 ΠΡΟΣΑΔΙ Πξνθεηκέλνπ λα αλαθάκςεη ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ην ΝΔΔ πξνηείλεη : Τελ άξζε αληηπαξαγσγηθώλ θαη ππεξβνιηθώλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο Τελ δηαζθάιηζε ηνύ δηθαηώκαηνο ηεο εξγαζίαο όπσο θαη ηεο ειεύζεξεο επηινγήο εξγνδόηε θαη εξγαδόκελνπ Τνλ εμνξζνινγηζκό ακνηβώλ θαη αζθαιηζηηθνύ θόζηνπο Τελ αλακόξθσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ πνύ αθνξνύλ ηελ λαππήγεζε θαη λαππεγνεπηζθεπή ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη πεξηηηέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο Τελ εθκίζζσζε επηζθεπαζηηθώλ ρώξσλ ζε θνηλνπξαμίεο επηζθεπαζηώλ πνύ ζα αλαιάβνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ ρώξσλ απηώλ εθαξκόδνληαο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, θαζαξηόηεηαο, αλαβαζκίδνληαο ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θιπ. Οη εηαηξείεο απηέο δελ ζα παξέρνπλ επηζθεπαζηηθό έξγν Τελ θαηαβνιή θάζε δπλαηήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ άξζε ηνύ πεξηνξηζκνύ λαππήγεζεο εκπνξηθώλ πινίσλ από ηα Διιεληθά Ναππεγεία Τνλ εθζπγρξνληζκό ησλ λαππεγείσλ

28 GAG Η Διιεληθή λαπηηιηαθή νηθνλνκία έρεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο. Υξεηάδεηαη όκσο αιιαγή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη καθξόπλνε, επηρεηξεκαηηθά θηιηθή λνκνζεζία

29 Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο ΔΤΥΑΡΙΣΩ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα