ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο

2 ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ ΔΤΟΓΩΗ ΠΡΟΓΟΚΙΩΝ

3 Η Διιάδα γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ΓΑΓ Η Διιάδα είλαη ε αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη ε ρώξα κε ηελ κεγαιύηεξε αθηνγξακκή ζε κηα πνιύ επαίζζεηε πεξηνρή. Η γεσγξαθηθή καο ζέζε δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

4 GAG Η θξίζε είλαη κηα επθαηξία Γπλαηόηεηεο: Καζ όιε ηελ καθξά καο ηζηνξία νη Έιιελεο είκαζηε γλσζηνί σο έλαο δπλακηθόο ιαόο λαπηηθώλ, εκπόξσλ θαη δηαλννύκελσλ. Έρνπκε κηα κνλαδηθή, παλέκνξθε ρώξα ζε κηα θνκβηθή ηνπνζεζία κε καθξαίσλε ηζηνξία. Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο κε ηα πάξα πνιιά λεζηά ηεο είλαη ζεκαληηθό πιενλέθηεκα. Η αηηία ησλ ζεκεξηλώλ καο πξνβιεκάησλ: Τα Διιεληθά νηθνλνκηθά δεηλά είλαη ηα απνηειέζκαηα 38 εηώλ ζηξεβιώλ πνιηηηθώλ. Ο απμαλόκελνο θξαηηζκόο, θξαηηθόο παξεκβαηηζκόο, πξνζηαηεπηηζκόο, ε αλνρή θαη νη παξνρέο αύμεζαλ ην θόζηνο, θαηέζηξεςαλ επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγηθόηεηα. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε Η Διιελόθηεηε πνληνπόξνο λαπηηιία είλαη πξώηε ζηνλ θόζκν επεηδή είλαη αληαγσληζηηθή θαη πξνζαξκόδεηαη. Δθαξκόδεη δηεζλείο θαλνληζκνύο καθξηά από θξαηηθό παξεκβαηηζκό.

5 Η Διιάδα όπνηε αγθάιηαζε ηελ ζάιαζζα κεγαινύξγεζε Πξνσζώληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά καο ε Διιάδα κπνξεί θαη πάιη λα επεκεξήζεη αλ αλαπηπρζεί ζε: Ναπηηιηαθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνζειθύνληαο δηεζλείο επελδύζεηο Πξννξηζκό αλαςπρήο θαη ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνύ ηεο Δ.Δ. πξνζειθύνληαο αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν Κύξηα αθεηεξία (home-porting hub) θξνπαδηεξόπινησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Γηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθό θέληξν Σα αλσηέξσ δεκηνπξγνύλ ζπλέξγηεο θαη θξίζηκε κάδα. Η πνιηηηθή αζηάζεηα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θάλεη ηελ Διιάδα ειθπζηηθή. Όια είλαη δπλαηά αλ ππάξρεη όξακα θαη θαιά επεμεξγαζκέλε, ζηαζεξή θαη θηιηθή πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα λνκνζεζία πνπ λα πεξηνξίζεη ηηο ζεκεξηλέο λνκνζεηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιώζεηο. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα δεκηνπξγεζνύλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αληαγσληζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ώζηε λα επεκεξήζεη. GAG

6

7 GAG Διιελόθηεηε πνληνπόξνο λαπηηιία Οη Έιιελεο ειέγρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν ζηόιν ζε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα. Δίλαη επίζεο θαη ν λεώηεξνο. Έρνπκε επηηύρεη λα πξνζθέξνπκε αληαγσληζηηθέο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο γηα ηα εκπνξεύκαηα ησλ άιισλ. Τν κέζν κέγεζνο ηνπ Διιελόθηεηνπ ζηόινπ είλαη πεξίπνπ tdw. Τν κέζν κέγεζνο πινίνπ ζηνλ θόζκν είλαη πεξίπνπ tdw. Τν κέζν κέγεζνο ησλ πινίσλ παγθνζκίσο, εμαηξώληαο ηα Διιελόθηεηα πινία, είλαη πεξίπνπ tdw. Σα Διιελόθηεηα πινία είλαη πεξίπνπ 2.85 θνξέο κεγαιύηεξα από ηα ππόινηπα. Σπλεπάγεηαη όηη ε Διιελόθηεηε λαπηηιία κεηαθέξεη ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ καθξηλώλ απνζηάζεσλ. Ο Διιελόθηεηνο ζηόινο ζεσξείηαη αμηόπηζηνο ζηξαηεγηθόο εηαίξνο γηα ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο θπξίσο ησλ κεγάισλ εκπνξηθώλ ρσξώλ.

8 Ναπηηιία θαη Διιεληθή νηθνλνκία Η Διιεληθή πνληνπόξνο λαπηηιία πξνζθέξεη εηζξνέο κεηαμύ 13 θαη 19 δηο εηεζίσο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία αλάινγα κε ηα επίπεδα ηεο λαπιαγνξάο. Η πνληνπόξνο λαπηηιία αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ 7% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο απαζρνιεί άκεζα θαη έκκεζα πεξίπνπ άηνκα(*). Σήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 720 δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, απαζρνινύλ δε πεξίπνπ άηνκα. Γηαρεηξίδνληαη πάλσ από πινία κε ζπλνιηθή κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα πάλσ από 220 εθαηνκκύξηα tdw. Πνιιά πινία μέλεο πινηνθηεζίαο επίζεο δηαρεηξίδνληαη από εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ Διιάδα. GAG Σύκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ αξηζκνύο, ηελ πνηθηιία ησλ πινίσλ, ε λαπηηιηαθή γλώζε θαη πείξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Αζελώλ είλαη κνλαδηθή. Πνιινί δηεζλείο νίθνη παξνρήο ππεξεζηώλ, μέλεο ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, δηθεγόξνη, κεζίηεο, λενγλώκνλεο θαη άιινη δηαηεξνύλ πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζηελ Διιάδα. Με θηιηθό λνκνζεηηθό πεξηβάιινλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη αλάπηπμε, ζα έξζνπλ θαη άιινη. (*) Μειέηε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο 2005

9

10 GAG Ναπηηθή εθπαίδεπζε Σερληθή θαη νηθνλνκηθή κόξθσζε Τν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα Ναππεγώλ θαη Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Δπξώπε. Απνθνηηνύλ θάζε ρξόλν πεξίπνπ 50 άηνκα κε M.Sc. Από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Αlba, Deree θαη άιια Κνιιέγηα απνθνηηνύλ θάζε ρξόλν πεξί ηνπο 350 δηπισκαηνύρνπο κε B.Sc θαη M.Sc κε γλώζεηο πεξί ηα λαπηηιηαθά. Eθπαίδεπζε αμησκαηηθώλ πινίνπ Σύκθσλα κε ηελ BIMCO-ISF ηνπ 2010 αλαθέξεηαη έιιεηςε αμησκαηηθώλ κε απμεηηθέο ηάζεηο. Οη θαινί Έιιελεο αμησκαηηθνί είλαη αλάκεζα ζηνπο θαιύηεξνπο ηνπ θόζκνπ θαη έρνπλ κεγάιε δήηεζε. Η ππνινγηδόκελε έιιεηςε ζα δεκηνπξγήζεη κεγάιε δήηεζε γηα Έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη έηζη ζα έρνπλ εξγαζία πάξα πνιινί λένη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Λόγσ ηεο κεγάιεο αλεξγίαο ζηελ ρώξα καο (58% ζηνπο λένπο) πνιινί Έιιελεο ζθέπηνληαη ζνβαξά ην ελδερόκελν κηαο θαξηέξαο ζηελ ζάιαζζα. Τν 2012 έθαλαλ αίηεζε ζηηο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο αιιά κόλν έγηλαλ δεθηνί ιόγσ ηεο έιιεηςεο ππνδνκώλ ησλ Σρνιώλ. Τν θόζηνο γηα ηελ κόξθσζε ελόο αμησκαηηθνύ ζηηο Σρνιέο αλέξρεηαη ζηα πεξίπνπ. Σν ΝΔΔ ππνινγίδεη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 35ρξνλεο απαζρόιεζεο ελόο αμησκαηηθνύ ζην πινίν κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπ ζα θεξδίζεη πεξί ηα 2.5 εθαηνκκύξηα (κέζνο όξνο πεξίπνπ εηεζίσο). Η δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ αμησκαηηθώλ γηα λα θαιπθζεί ε δηεζλήο δήηεζε είλαη πξνο όθεινο ησλ λέσλ Διιήλσλ, ηνπ Διιεληθνύ λαπηηιηαθνύ πιέγκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Έηζη ζα θξαηήζνπκε ηελ λαπηηθή ηερλνγλσζία ζηελ Διιάδα.

11

12 GAG Διιεληθά νρεκαηαγσγά Σα Διιεληθή νρεκαηαγσγά εμππεξεηνύλ λεζηώηεο (πιελ ηεο Δύβνηαο) ή 14.2% ηνπ Πιεζπζκνύ. Δμππεξεηνύλ δε θαη ην 75% ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρώξα καο. Πξνζθέξνπλ όκσο αθξηβό κεηαθνξηθό έξγν πνπ επηβαξύλεη ηα λεζηά θαη απνηξέπεη ηνλ ηνπξηζκό. Λόγνη: Απαηηήζεηο Διιεληθήο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 177/74 πεξί ζπλζέζεσλ. θ.α.). Παξάδεηγκα: -Πινίν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Βόξεηα Δπξώπε κε 17 άηνκα πιήξσκα ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη 31 άηνκα!! -Πινίν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Δ.Δ. κε 32 άηνκα ζηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη 52!! Απνηέιεζκα: -Σηελ γξακκή ηεο Αδξηαηηθήο ην 2000 ππήξραλ 29 Διιεληθά πινία, θαλέλα δε μέλν. Σήκεξα ππάξρνπλ κόλν 5 πινία Διιεληθήο ζεκαίαο θαη άιια 5 ππό μέλε ζεκαία -Οη εηαηξείεο θαηαγξάθνπλ δεκίεο γηα 4 ζπλερή ρξόληα -Δλώ κέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ 90 θηίζηεθαλ 43 λέα Διιεληθά επηβαηεγά ελ όςεη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο κε απηήλ ηεο Δ.Δ., ιόγσ ηεο απαμίσζεο, από απηά 12 πνπιήζεθαλ θαη δηεγξάθεζαλ από ην λενιόγην Ο Διιεληθόο νρεκαηαγσγόο ζηόινο είλαη από ηνπο πιένλ εθζπγρξνληζκέλνπο θαη δηαζέηεη ηα γξεγνξόηεξα πινία ζηελ Δπξώπε. Σα Διιεληθά νρεκαηαγσγά: -εθηεινύλ 2.9 δηο ρηιηόκεηξα αλά επηβάηε εηεζίσο -κεηαθέξνπλ ιεσθνξεία/θνξηεγά θαη απηνθίλεηα θάζε ρξόλν -είλαη έλα αμηόπηζην κέζν ζε πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ όπσο κεηαθίλεζε πνιηηώλ από ηελ Ληβύε, ην Λίβαλν θ.α.

13 Δπηρνξεγήζεηο: -Κάζε Έιιελαο επηβαξύλεηαη γηα επηρνξεγήζεηο πξνο ΟΔ θαη ΟΑΑ κε εηεζίσο ( ) ελώ γηα ηελ αθηνπινΐα επηβαξύλεηαη κε κόλν 3.45 (2008) -Μόλν ν επηβάηεο ηεο αθηνπινΐαο επηβαξύλεηαη θαη κε 3% επίλαπιν γηα λα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη άγνλεο γξακκέο Όξακα: Να γίλνπλ νη αθηνπιντθέο ππεξεζίεο αληαγσληζηηθέο -Δθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηεο Δ.Δ. (νδεγία ) ρσξίο επηπξόζζεηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ελαξκόληζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ΙMO SOLAS/STCW. Η δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο επί ησλ πινίσλ λα αλακνξθσζεί θαη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο. -Δθαξκνγή ελόο εληαίνπ 6.5% ΦΠΑ θαη ζηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηβάηεο θαη ηα θνξηία όπσο εθαξκόδεηαη ζηνλ ηνπξηζκό δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη νηθνλνκίεο ησλ λεζηώλ καο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκό -Υηνζέηεζε ειαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηώλ ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ νη κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ λεζηώλ αληί ππνρξεσηηθά δξνκνιόγηα -Τα πινία ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο θαη ηα δξνκνιόγηά ηνπο θαηόπηλ πξνεηδνπνίεζεο. Σν ΝΔΔ ππνινγίδεη όηη αλ εθαξκνζζνύλ απηά ηα κέηξα ηόηε ηα νρεκαηαγσγά ζα κπνξέζνπλ λα: -κεηώζνπλ ην κεηαθνξηθό θόζηνο θαηά πεξίπνπ 30% -δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ επηζθέςεηο ζηα λεζηά ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν ΦΠΑ, πνιιαπιάζην ηεο όπνηαο απώιεηαο ηνπ ΦΠΑ από ηα εηζηηήξηα -δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο -εδξαηώζνπλ ηελ βησζηκόηεηα ηνπ νρεκαηαγσγνύ ζηόινπ Η Διιεληθή θπβέξλεζε πξόζθαηα πέξαζε λόκν γηα ηελ δεκηνπξγία εθζπγρξνληζκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηα επηβαηεγά θαη ηα νρεκαηαγσγά.

14

15 GAG Κξνπαδηεξόπινηα/Homeporting Τν ΝΔΔ θαη ην ΣΔΔΝ γηα πάξα πνιιά ρξόληα πξνζπαζνύζαλ λα αιιάμνπλ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Από ην 2005 ην ΝΔΔ ζπζηεκαηηθά θάλεη αλαγσγέο ησλ κειεηώλ ηνπ European Cruise Council γηα ηελ θξνπαδηέξα γηα λα εθηηκήζεη ηα νθέιε από ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο. Τν ΝΔΔ ζπλεξγάζηεθε θαη κε πνιινύο άιινπο θνξείο γηα λα επηηεπρζεί ε αιιαγή. Σν 2012 ε λνκνζεζία γηα ηα θξνπαδηεξόπινηα πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα έγηλε ζπκβαηή κε ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα όκσο αθόκε πζηεξεί ζε πξνζέιθπζε επελδπηώλ θαη εδξαίσζε ηνπ homeporting. Η Διιάδα ιόγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο, ηεο πινύζηαο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ κνλαδηθώλ λεζηώλ ηεο είλαη ν επηζπκεηόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο. Όηαλ ην home-porting ησλ θξνπαδηεξόπινησλ ζα αλαπηπρζεί πιήξσο ζα δεκηνπξγεζνύλ πεξίπνπ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πάλσ από 1 δηο επηπιένλ έζνδα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Με ηελ δεκηνπξγία θαη πξνζθνξά αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηώλ ηα νθέιε απηά κπνξεί λα απμεζνύλ ζεκαληηθά. Γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ην όθεινο πξέπεη νη ππνδνκέο λα αλαβαζκηζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ώζηε λα εμππεξεηνύλ απνηειεζκαηηθά κεγαιύηεξν αξηζκό θξνπαδηεξόπινησλ πνπ ζα επηζθέπηνληαη ηα Διιεληθά ιηκάληα. Ο ζηόρνο πξέπεη λα είλαη ε θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ επηβαηώλ.

16

17 ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ (ΝΜΑ) Πξόβιεκα: Η ΝΜΑ πάζρεη από έιιεηςε αληαγσληζηηθόηεηαο. Ο ζηόινο αλαλεώλεηαη αιιά κε αξγό ξπζκό. Υπάξρεη θαη πινίν 47 εηώλ. Λύζε: Πξέπεη λα κεησζνύλ θαη λα αλαπξνζαξκνζζνύλ νη ζπλζέζεηο ζε Δπξσπατθά επίπεδα γηα λα γίλεη ε ΝΜΑ πην αληαγσληζηηθή. Πξέπεη λα επηρνξεγεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ γεξαζκέλνπ πηα ζηόινπ γηα λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηεί ε αγνξά. ΡΤΜΟΤΛΚΑ Πξέπεη λα κεησζνύλ νη ζπλζέζεηο ζηα επίπεδα ησλ Δπξσπατθώλ Φσξώλ γηα λα κπνξέζεη ν θιάδνο λα πξνζθέξεη πην αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο.

18

19 GAG θάθε αλαςπρήο Τν Διιεληθό αξρηπέιαγνο κε ηα πεξίπνπ ρηιηόκεηξα αθηνγξακκήο, λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο είλαη ν επηζπκεηόο πξννξηζκόο αλαςπρήο. Η Διιάδα θηινμελεί πεξίπνπ ζθάθε αλαςπρήο όισλ ησλ ηύπσλ θαη ζεκαηώλ εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ είλαη άλσ ησλ 12 κ. Απηόο ν αξηζκόο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ ζθάθε αλαςπρήο πξνο ελνηθίαζε εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 500 είλαη επαλδξσκέλα. Ο αξηζκόο ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο αλά θάηνηθν ζηελ Διιάδα είλαη κόλν πεξίπνπ 25% απηνύ ηεο Δ.Δ. ιόγσ ηεο αθηιόμελήο καο λνκνζεζίαο. Σν ΝΔΔ έρεη πξνηείλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα λα πξνζειθύζνπκε πεξηζζόηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζηελ Διιάδα. Ο ηνκέαο ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα δεκηνπξγεί πεξίπνπ άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η Διιάδα έρεη αζθαιείο, ζύγρξνλεο καξίλεο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιύλζεηο γηα λα θηινμελεί ζθάθε κόληκα ή πεξαζηηθά. Θα έπξεπε λα δεκηνπξγεζνύλ πεξηζζόηεξεο καξίλεο γηα λα θηινμελνύληαη πεξηζζόηεξα. Λόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηνπ αξρηπειάγνπο καο, ε Διιάδα κπνξεί λα γίλεη ν πξνηηκώκελνο πξννξηζκόο ζθαθώλ αλαςπρήο ηεο Δπξώπεο πξνζειθύνληαο αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν. Με έλα θηιηθό θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη ηελ δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ καξίλσλ κε δπλαηόηεηα λα θηινμελεζνύλ πεξηζζόηεξα θαη κεγαιύηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζα δεκηνπξγνύλην πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο.

20

21 GAG Ο ρξόλνο είλαη ρξήκα Γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξόληα ην ΝΔΔ πξνσζεί ηελ ηδέα ηνπ Πεηξαηά ζαλ δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ επηκέλνληαο ζηελ αλάγθε πεξαηώζεσο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο Θξηαζίνπ-Ιθνλίνπ. Σν έξγν πνπ άξρηζε πξν εηθνζαεηίαο πεξίπνπ, ηώξα θαίλεηαη λα ηειεηώλεη. Τν Time as a Trade Barrier ησλ Hummels θαη Schaur Ιαλνπάξηνο 2012 ππνινγίδεη όηη κηαο εκέξαο θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ελόο θνξηίνπ απμάλεη ην θόζηνο ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζώλ θαηά 0.6% έσο 2.3%. Γηα θνξηία πξνο θαη από ηελ Άπσ Αλαηνιή κε πξννξηζκό ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε ν Πεηξαηάο κεηώλεη ηνλ κεηαθνξηθό ρξόλν θαηά 4 εκέξεο ή θαη πεξηζζόηεξν. Απηό θπξίσο νθείιεηαη ζηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Μεζόγεην. Με θαιή δηνίθεζε θαη δηεζλή πξόηππα ε COSCO Piraeus Container Terminal ζε 3 ρξόληα έρεη ηξηπιαζηάζεη ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ελώ ζπγρξόλσο αλαβαζκίδεη ηνλ ζηαζκό. Τα νθέιε γηα ηελ Διιάδα πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Ο Πεηξαηάο άιιαμε. Καζώο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα νθέιε ηνπ Πεηξαηά ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζα απμεζεί πεξαηηέξσ. Η πξόζθαηε ζπκθσλία κεηαμύ COSCO, Hewlett Packard θαη ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ δείρλεη ηνλ δξόκν. Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη.

22 GAG Η Διιάδα σο δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, πνπ κνηάδεη λα νινθιεξώλεηαη, ζα ελώλεη ηελ Διιάδα κε ην Δπξσπατθό εκπνξηθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη ζα πξνζθέξεη γξεγνξόηεξεο ππεξεζίεο κεηαμύ Άπσ Αλαηνιήο θαη Κεληξηθήο/Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Παξάδεηγκα: Shanghai/Budapest (Hungary): Shanghai/Warsaw (Poland): Shanghai/Bucharest (Romania): Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 23 εκέξεο Μέζσ Σεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο Μέζσ Ακβνύξγνπ πεξίπνπ 35 εκέξεο Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 24 εκέξεο Μέζσ Σεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο Μέζσ Gdansk πεξίπνπ 36 εκέξεο Μέζσ Ακβνύξγνπ πεξίπνπ 35 εκέξεο Μέζσ Πεηξαηώο πεξίπνπ 24 εκέξεο Μέζσ Σεξγέζηεο πεξίπνπ 28 εκέξεο Μέζσ Constanta πεξίπνπ 30 εκέξεο Σα Διιεληθά ιηκάληα θαίλεηαη λα είλαη νη θπζηθέο πύιεο πξνο θαη από ηελ Κεληξηθή/Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηελ άπσ Αλαηνιή κέζσ θαινύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ. Θα κπνξνύζαλ επίζεο λα γίλνπλ ηα θέληξα κεηαθόξησζεο πξνο ηελ Μαύξε Θάιαζζα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην κε ηξνθνδνηηθά πινία.

23 ΣΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΝ ΑΝΑΓΚΔ Σα ιηκάληα πξέπεη: -Να παξαθνινπζνύλ ηηο δηακνξθνύκελεο ηάζεηο ηνπ εκπνξίνπ θαη λα πξνζαξκόδνληαη ηαρύηαηα. Οη ππνδνκέο θαη ν πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο πξέπεη ζπλερώο λα αλαβαζκίδνληαη γηα λα ππνδέρνληαη ηα λέαο γεληάο πινία, λέεο ηερλνινγίεο θνξηνεθθόξησζεο, θαιύηεξεο θαη ηαρύηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο επηβάηεο. Γελ κπνξνύλ λα θηλνύληαη ζε ηαρύηεηεο δεκνζίνπ όπσο απηό ιεηηνπξγεί ζήκεξα. Μέρξη ην 1970 ηα εκπνξεύκαηα κεηαθέξνλην ζαθάδα ή ζε παιέηεο. Μεηά άξρηζαλ λα έξρνληαη ζε containers, αξρηθά ζε κηθξέο πνζόηεηεο. Σήκεξα ηα πινία κεηαθέξνπλ αθόκε θαη εκπνξεπκαηνθηβώηηα. -Να αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε όζνλ αθνξά ζέζε, ππνδνκέο, παξαγσγηθόηεηα άιισο νη ρξήζηεο ηα παξαθάκπηνπλ (ίδεηε: παιηόηεξεο, ηελ απνηπρία ησλ εγθαηαζηάζεσλ Πιαηηγπάιη (Αζηαθόο) Αηηνισαθαξλαλίαο, πνπ έγηλε ην 1984 σο ΝΑΒΙΠΔ, έκεηλε πεξίπνπ αρξεζηκνπνίεην θαη πξσηνιεηηνύξγεζε ην 2003 σο εκπνξηθό ιηκάλη, θ.α.). Οη ζέζεηο ησλ ιηκαληώλ δελ είλαη δεδνκέλεο θαη κόληκεο. Ληκάλη πνπ εμππεξεηνύζε κηα πόιε ελδερνκέλσο λα κελ είλαη θαηάιιειν γηα λα εμππεξεηήζεη κηα κεγάιε ελδνρώξα πνπ ρξεηάδεηαη άιινπο κεγαιύηεξνπο ρώξνπο θαη πξέπεη λα έρεη θαιή πξνζβαζηκόηεηα κε άλεηα νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα. Δλδερνκέλσο ην εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Αηηηθήο ζα έπξεπε λα είλαη ζηα Μέγαξα θαη ε επηβαηηθή θίλεζε ηνπ Αηγαίνπ λα εμππεξεηείηαη θαιύηεξα από ην Λαύξην.

24 GAG

25 GAG Ναππεγήζεηο θαη επηζθεπέο πινίσλ Η Διιάδα έρεη 4 λαππεγεία θαη πνιιέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο βάζεηο. Οη κεγαιύηεξεο λαππεγηθέο κνλάδεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα από Έιιελεο εθνπιηζηέο: -Τα Διιεληθά Ναππεγεία από ηνλ Νηάξρν ην 1956 ζηα νπνία θηίζηεθαλ 55 πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ κέρξη ηελ πώιεζή ηνπο ζην θξάηνο ην 1985 γηα $ 14 εθαηνκκύξηα, πνζό πνιύ κηθξόηεξν από ηελ ηηκή πώιεζεο ελόο κέζνπ λεόηεπθηνπ ηεο επνρήο!!! -Τα Ναππεγεία Διεπζίλαο από ηνλ Αλδξεάδε ζηα κέζα ηνπ 1960 ζηα νπνία θηίζηεθαλ 5 πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ κέρξη ην Τα Ναππεγεία Νεσξίνπ (Σύξνο) από ηνλ Ν.Ι. Γνπιαλδξή ην 1970 ηα νπνία πνπιήζεθαλ ην Τα Ναππεγεία Φαιθίδνο από ηνλ Ι.Κ. Καξξά ζηηο αξρέο ηνπ 1970 ηα νπνία κεηαζθεύαζαλ 2 πινία ζε θξνπαδηεξόπινηα θαη πνπιήζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 -Η Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή βάζε Σαιακίλαο από ηνλ Φαλδξή ην 1960 ε νπνία κεηαζθεύαζε 85 πινία ζε θξνπαδηεξόπινηα Η λαππεγνεπηζθεπή ζηελ Διιάδα θάπνηε έζθπδε. ήκεξα νη Διιεληθέο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο βάζεηο ππναπαζρνινύληαη από ηνλ εκπνξηθό ζηόιν ιόγσ έιιεηςεο αληαγσληζηηθόηεηαο παξ όιν ην θαιό, μεξό θιίκα θαη ηελ θεληξηθή καο ζέζε ζηελ Μεζόγεην Οη Έιιελεο ηερλίηεο είλαη πνιύ θαινί: -κεηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν κεηέηξεςαλ πάλσ από 200 θνξηεγά πινία θαη δεμακελόπινηα ζε νρεκαηαγσγά θαη θξνπαδηεξόπινηα -όηαλ ν νίθνο Φαλδξή έθαλε ζπκβόιαην γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ Galileo ζην Meyer Werft έζηεηιε από ηελ Διιάδα 500 εξγάηεο θαη ηερληθνύο γηα λα βνεζήζνπλ -ηα Διιεληθά επηβαηεγά θαη θξνπαδηεξόπινηα πνπ θηίζηεθαλ ζηελ Δπξώπε είραλ θάλεη πνιιά ζπκβόιαηα κε Διιεληθέο εηαηξείεο -πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηέιλνπλ εμεηδηθεπκέλα Διιεληθά ζπλεξγεία γηα επηζθεπέο ζην εμσηεξηθό Όιν απηό ην ηερληθό δπλακηθό απαμηώλεηαη από ζηξεβιέο πνιηηηθέο θαη ηελ θαηάρξεζε αληηπαξαγσγηθώλ ζπλδηθαιηζηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ δεκηνύξγεζαλ αζπλέπεηα από ην 1974 θαη κεηά. Σν πςειό θόζηνο ( 210) γηα νπζηαζηηθή εξγαζία 5.5 σξώλ εκεξεζίσο θαηαζηξέθεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο.

26 ΝΑΤΠΗΓΗΔΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΗΜΔΡΑ Η λαππεγηθή δξαζηεξηόηεηα ζήκεξα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξέο κνλάδεο ηνπηθήο θπξίσο λαπζηπινΐαο. Φνξηεγά πινία δελ θηίδνληαη νηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα. Η Διιεληθή αθηνπινΐα από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη ελ όςεη ηεο ελαξκόληζήο ηεο κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία παξάγγεηιε 43 επηβαηεγά πινία. Κηίζηεθαλ 10 ζηελ Γεξκαλία, 8 ζηελ Κνξέα, 6 ζηελ Ιηαιία, 5 ζηελ Σνπεδία/Ννξβεγία, 4 ζηελ Απζηξαιία, 3 ζηελ Οιιαλδία, 3 ζηελ Γαιιία θαη 2 ζηελ Φηιαλδία. Γειαδή 41 θηίζηεθαλ ζε Δπξσπατθέο θαη άιιεο ρώξεο κε πςειόηεξν, αθόκε θαη δηπιάζην, θαηά θεθαιή εηζόδεκα από ηελ Διιάδα!!! Σα 2 πινία πνπ θηίζηεθαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ην «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» θαη ην «ΝΗΣΟΣ ΦΙΟΣ» ηα νπνία αξρηθά παξαγγέιζεθαλ από ηελ BLUE STAR FERRIES ην Τν 2004, ζε εκηηειή θαηάζηαζε(!) ην πξώην εγθαηαιείθζεθε θαη αγνξάζηεθαλ από ηελ HELLENIC SEAWAYS. Τα πινία απηά νινθιεξώζεθαλ ην 2005 θαη ην 2007 από άιια λαππεγεία θαη ζπλεξγεία. Δδώ αο ζεκεησζεί όηη έρνπλ δνζεί ζε λαππεγία ηεο Ιηαιίαο, Γεξκαλίαο, Γαιιίαο θαη Φηλιαλδίαο παξαγγειίεο, γηα παξάδνζε από ην 2009 έσο ην 2018, γηα 54 θξνπαδηεξόπινηα θιηλώλ, ζπλνιηθά GT θαη αμίαο $ 34 δηο (www.amem.at). θεθζείηε κόλν, πέξαλ ησλ λαππεγείσλ, ζε πόζεο βηνκεραλίεο/ βηνηερλίεο μελνδνρεηαθώλ πξντόλησλ δίλνπλ δνπιεηά! Πξέπεη ε Διιάδα λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ζεκαληηθό ηνκέα ηεο λαππεγνεπηζθεπήο αλακνξθώλνληαο ην ιεηηνπξγηθό πιαίζην. Αλ άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο κπνξνύλ λα θηίζνπλ πινία, ηόηε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν κπνξνύκε θαη εκείο. Σα ζρόιηα πεξηηηεύνπλ. Σν δεηνύκελν είλαη αληαγσληζηηθόηεηα θαη ζπλέπεηα.

27 ΠΡΟΣΑΔΙ Πξνθεηκέλνπ λα αλαθάκςεη ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη λα δεκηνπξγεζνύλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ην ΝΔΔ πξνηείλεη : Τελ άξζε αληηπαξαγσγηθώλ θαη ππεξβνιηθώλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο Τελ δηαζθάιηζε ηνύ δηθαηώκαηνο ηεο εξγαζίαο όπσο θαη ηεο ειεύζεξεο επηινγήο εξγνδόηε θαη εξγαδόκελνπ Τνλ εμνξζνινγηζκό ακνηβώλ θαη αζθαιηζηηθνύ θόζηνπο Τελ αλακόξθσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ πνύ αθνξνύλ ηελ λαππήγεζε θαη λαππεγνεπηζθεπή ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη πεξηηηέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο Τελ εθκίζζσζε επηζθεπαζηηθώλ ρώξσλ ζε θνηλνπξαμίεο επηζθεπαζηώλ πνύ ζα αλαιάβνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ ρώξσλ απηώλ εθαξκόδνληαο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, θαζαξηόηεηαο, αλαβαζκίδνληαο ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θιπ. Οη εηαηξείεο απηέο δελ ζα παξέρνπλ επηζθεπαζηηθό έξγν Τελ θαηαβνιή θάζε δπλαηήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ άξζε ηνύ πεξηνξηζκνύ λαππήγεζεο εκπνξηθώλ πινίσλ από ηα Διιεληθά Ναππεγεία Τνλ εθζπγρξνληζκό ησλ λαππεγείσλ

28 GAG Η Διιεληθή λαπηηιηαθή νηθνλνκία έρεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο. Υξεηάδεηαη όκσο αιιαγή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη καθξόπλνε, επηρεηξεκαηηθά θηιηθή λνκνζεζία

29 Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο ΔΤΥΑΡΙΣΩ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο - 20ε Μαΐνπ 2013 Γξ. Γεψξγηνο Α. Γξάηζνο Πξφεδξνο Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο Η Διιάδα γεσγξαθηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ. Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ Σα νθέιε ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ νηθνλνκία Παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο «ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΣΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΟΝ ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηε Γσδεθάλεζν: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» - Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηηο Κπθιάδεο-Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» Νάμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα