Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ : Επιλογή, πρόσληψη και τοποθέτηση Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Ιχθυολόγων, Γεωλόγων, Δασολόγων, Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολόγων Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής και Δασοπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για λόγους πρακτικής άσκησης Έχοντας υπόψη : Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Τ.Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4 α του Ν. 2538/97 (Φ.Ε.Κ. 242/ΤΑ / ) «Τροποποίηση τις κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και τις διατάξεις» τις αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2732/99 (Φ.Ε.Κ. 154/ΤΑ / ) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. 135/ΤΑ / ) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». 4. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Tις διατάξεις του Ν. 4024/ (ΦΕΚ 226/Τ.Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1476/84 σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 9. Τις διατάξεις του Π. Δ. 410/88 ( ΦΕΚ. 191/Α / ) «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου» 10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. δ του Π.Δ. 104/2005 (ΦΕΚ 137/Α/ ) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων». 11. Την αριθμ / (ΦΕΚ.1820/Β / ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως ισχύει σήμερα (311323/ , ΦΕΚ 1970/Τ.Β / ), με την οποία καθορίστηκε αφενός ο αριθμός των θέσεων, κατά ειδικότητα και αφετέρου η κατανομή αυτών των θέσεων κατά υπηρεσία. 1

2 12. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 6/60/10624/11906,11748,8226/ εγκριτική απόφαση τις επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 τις αριθμ. 33/ Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α /2006), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τετρακοσίων είκοσι (420) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 13. Την αριθμ π.ε./ Απόφαση-Προκήρυξη, με την οποία προκηρύχθηκε η πλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420), συνολικώς, θέσεων. 14. Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη δέσμευση πίστωσης. 15. Τους από πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Επιλέγουμε τους υποψηφίους, όπως αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες προσληφθέντων: Ι «Πίνακας προσληφθέντων στις Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στα Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για λόγους πρακτικής άσκησης» και ΙΙ «Πίνακας προσληφθέντων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας για λόγους πρακτικής άσκησης», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και προσλαμβάνουμε αυτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ένα χρόνο), τους οποίους και τοποθετούμε στην έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενη υπηρεσία. 2. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ , Κ.Α.Ε. 0345, 0355 οικ.έτους 2012). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ) ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:10) 1 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 3 ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 ΒΟΥΖΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 ΚΡΟΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7 ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 ΣΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4 1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 3 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2 1 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4 1 ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΚΑΠΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛ 4 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:11) 1 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΓΕΑΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:12) ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΠΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:13) 1 ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3

4 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:14) 1 ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:15) 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:16) 1 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:17) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 2 1 ΣΚΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:18) 1 ΞΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:19) 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:20) 1 ΜΠΑΡΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:21) 1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΚΩΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 4

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΤΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΚΕΝTΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:22) 1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:23) 1 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΚΑΤΣΙΠΗ ΖΩΗ ΑΒΕΡΚΙΟΣ 7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:24) 1 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:25) 1 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ 9. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:26) 1 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:27) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΠΑΛΙΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΓΕΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:28) 1 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:29) 1 ΠΕΤΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟY (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:30) 1 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 12. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:31) 1 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:32) 1 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΓΕΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:33) 1 ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:34) 1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:35) 1 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:36) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΤΖΗΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6

7 13. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:37) 1 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΓΕΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:38) 1 ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΧΩΒ-Σ24 1 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:39) 1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΛΥΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:40) 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:41) 1 ΛΑΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:42) 1 ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:43) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:44) 1 ΣΙΑΤΗΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 7

8 16. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:45) 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:46) 1 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΓΕΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:47) 1 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:48) 1 ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΓΕΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:49) 1 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:50) 1 ΜΗΤΣΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2 ΤΙΒΙΚΕΛΗ ΒΑΪΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 19. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:51) 1 ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:52) 1 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:53) 1 ΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:54) 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΙΞΟΣ 8

9 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:55) 1 ΧΟΧΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:8) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΑΦΕΤΙΝ 22. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:56) 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:7) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΚΑΝΔΥΛΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 1. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:78) 1 ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:79) 1 ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:80) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5 1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 3 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:81) ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 15 1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΚΟΚΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6 ΚΟΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 7 ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9

10 8 ΝΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12 ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5 1 ΓΙΑΧΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΣΧΟΣ 2 ΜΙΣΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3 ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:82) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5 1 ΒΗΤΟΥ ΟΛΓΑ ΣΑΒΒΑΣ 2 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 ΜΥΤΙΛΕΚΑ ΑΓΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΧΑΜΠΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:83) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 8 1 ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 4 ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΥΡΩΝ 5 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 ΞΗΜΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:84) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5 1 ΖΟΡΖΟΜΠΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΜΠΑΚΑΪΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:85) 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΧΟΥΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΔΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΣΤΕΦΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΤΣΟΥΚΑ ΝΑΤΑΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 10

11 9. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:86) 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:87) 1 ΜΠΕΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΦΥΤΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 2 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΚΟΥΚΟΥΡΑΝΟΣ ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) 1. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:88) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4 1 ΚΑΝΙΑΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4 ΧΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 3 ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:89) 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΝΟΝΑ ΝΟΝΤΑΡΗΣ 1 ΜΠΕΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΝΑΣ 1 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 11

12 3. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:90) 1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΜΠΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1 ΑΠΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΚΥΛΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:91) 1 ΜΟΛΛΑ ΕΡΟΛ ΙΔΡΙΣ 2 ΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 1 ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:92) 1 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 2 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΝΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΧΑΛΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:93) 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΣΔΡΟΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:94) 1 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΦΟΥΡΝΟΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:95) 1 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 ΝΤΑΝΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12

13 ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΚΟΥΣΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:96) 1 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΚΡΙΤΑΣ 2 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1 ΚΙΤΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 ΤΣΟΥΚΤΟΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:97) 1 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:98) 1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1 ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:99) 1 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2 ΜΠΟΥΤΖΕΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΓΚΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣ 2 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ-ΦΑΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:100) 1 ΜΑΣΤΟΡΟΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 14. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:101) 1 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΓΑΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΣΙΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΑΪΑ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 13

14 15. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:102) 1 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2 ΜΟΡΙΧΟΒΙΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3 ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 ΖΗΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:103) 1 ΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΖΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:104) 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ 1 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18. ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:105) 1 ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:106) 1 ΚΟΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1 ΦΑΪΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 20. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:107) 1 ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:108) 1 ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΜΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 22. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:109) 1 ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗΣ 1 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14

15 23. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:110) 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΑΡΤΣΙΑΦΛΕΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΥΛΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΝΙΚΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:111) 1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ 3 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΣΤΑΘΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:112) 1 ΖΟΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:113) 1 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:114) 1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2 ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΡΗΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΣΟΥΛΑΪ ΜΠΛΕΡΙΝΑ ΝΙΑΖΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15

16 1 ΒΛΟΧΑΪΤΗ ΦΛΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:115) 1 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1 ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:116) 1 ΚΑΖΑΝΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:2) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΠΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΦΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΓΟΥΒΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:117) 1 ΠΑΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΔΙΑΚΡΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 31. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:118) 1 ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΡΑ ΛΑΜΙΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:119) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΣΤΡΙΦΤΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 ΤΕΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΔΗΜΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΜΟΡΦΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΣΦΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:120) 1 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 34. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:121) 1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1 ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:122) 1 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΣΩΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΛΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΧΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36. ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ &ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:123) 1 ΔΕΝΑΞΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΚΛΕΙΩ ΠΕΤΡΟΣ 2 ΡΕΓΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΖΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:124) 1 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΑΒΒΑΣ 1 ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΟΣ 39. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:126) 1 ΑΪΝΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΑΡΧΟΝΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΒΟΡΚΑ ΚΛΕΙΤΩ ΑΝΔΡΕΑΣ 17

18 1 ΚΕΡΕΝΤΖΗ ΓΙΑΣΕΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1 ΓΚΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΑΣΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:127) 1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1 ΣΑΡΗΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:128) 1 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 42. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:129) 1 ΑΡΩΝΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΟΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΚΑΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:130) 1 ΓΕΩΡΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 44. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:131) 1 ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΚΟΥΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:132) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4 1 ΒΕΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2 ΓΚΟΤΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ 3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΦΕΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΞΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΤΖΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ 3 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18

19 46. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:133) 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47. ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:134) ΓΕΩΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:1) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 5 1 ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΤΡΕΜΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 5 ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:4) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 4 1 ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:135) 1 ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 ΦΡΑΓΚΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 ΣΙΜΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 49. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:136) 1 ΑΓΓΕΛΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 ΒΕΝΕΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 3 1 ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 ΓΑΒΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 ΣΙΓΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19

20 50. ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:137) 1 ΛΙΑΠΑΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΣΦΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ) ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:57) ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:58) 1 ΠΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:59) 1 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:60) 1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:61) ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΣΕΪΤΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:62) ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:3) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΤΣΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:6) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:63) 1 ΠΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:64) 1 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:65) ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21

22 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:66) 1 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:67) ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΤΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:68) 1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:69) ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 70) 1 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 71) 1 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 72) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 73) ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 74) 1 ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:75) ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:76) 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 22

23 7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ:77) ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ (ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:5) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ(ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:9) ΠΡΟΚ. ΘΕΣΕΙΣ : 1 1 ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ #363413-ΑΙΤΗΣΗ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363827-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΗΚΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363852-ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ_ΜΙΧΑΗΛ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ : 109,111,112,118,121,130,132,133 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 1735 ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ172624

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 17-08-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 3627/87145 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΣΠΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΑ ΕΣΠΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 32 730 BAKAKH ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Χανιά ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 77 1462 ΑΝΔΡΕΑ ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κορινθία ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 88 1599 ΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος)

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 2. B ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλεφωνήτρια στη VODAFONE, συνδικαλίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1288/27577 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚ ΠΙΝΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚ ΠΙΝΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚ ΠΙΝΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣ ΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΟΧΙ Γ 2275 Αιτωλοακαρνανία 2 ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα