Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: «Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χώρασ» Ανακζτουςα Αρχι: ΕΣΨ (Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ) Ρροχπολογιςμόσ: ,40 (πλζον άυα) Διάρκεια: 12 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτήριο την οικονομικά ςυμφερότερη προςφορά Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: HH/MM/EE Θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Ε.Ε.: ΘΘ/ΠΠ/ΕΕ Θμερομθνία αποςτολισ ςτο ά.ε.ξ.: ΘΘ/ΠΠ/ΕΕ Θμ/νία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό Ψφπο: ΘΘ/ΠΠ/ΕΕ Κωδικόσ ΟΡΣ Χελίδα 1 από 88

2 Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Ρίνακασ Ρεριεχομζνων C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών... 4 C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ... 5 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ... 6 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ... 7 C1.4 Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειώματοσ... 8 C2. Πίνακεσ Συμμόρφωςησ... 9 C2.1 Δείγμα Κειμενικοφ Υλικοφ... 9 C2.2 Δείγμα Βίντεο C2.3 Δείγμα Φωτογραφιών C2.4 Ομάδεσ Ζργου C3. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C3.1 Κειμενικό Υλικό C3.2 Υλικό Βίντεο C3.3 Φωτογραφικό Υλικό C3.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου C4. Παραρτήματα που αφοροφν το Έργο C4.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ C4.2 Ραράρτθμα Α : C4.3 Ραράρτθμα Β : Αναλυτικόσ κατάλογοσ προσ προμικεια κειμζνων (825 λιμματα/ λζξεισ) C4.4 Ραράρτθμα Γ : Κατάλογοσ μνθμείων, μουςείων, ςπθλαίων και αρχαιολογικών χώρων 71 C4.4.1 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ άοίφλραχ C4.4.2 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ C4.4.3 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΣΗΑΡΘΧ C4.4.4 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΓΦΕΒΕΡίΡ C4.4.5 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΥΕΟΟΑΧ C4.4.6 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΘΠΑΚΛΑΧ C4.4.7 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΥΛΕΦΛΑΧ C4.4.8 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΛΟΞΛΧ C4.4.9 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ έαοξλδλξθχ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΧΕΦΦίΡ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΑΒΑΟΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΔΦΑΠΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΡΚΘΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΦΣΔΣΥΘΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΕΒΦΣΩ Χελίδα 2 από 88

3 C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΛίΑΡΡΛΡίΡ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΥΦΕΒΕΗΘΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΦΨΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΚΕΧΥΦίΨΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΛΨίΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΕΦΞΩΦΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΕάΑΟΟΘΡΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΟΕΩΞΑΔΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΗΑΞΩΡΚΣΩ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΕΧ ΕΡΣΨΘΨΕΧ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ ΞΑΛ ΧΥΣΦΑΔίΡ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΟΑΦΛΧΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΦΛΞΑΟίΡ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ άίξλδαχ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ άκλίψλδαχ C ΑΚΘΡΑ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΒΣΛίΨΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΦΞΑΔΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑέΑΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΘΟΕΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΟΑΞίΡΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ έαρλίρ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΦΕΚΩΠΡΣΩ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ C ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΟΑΧΛΚΛΣΩ C ΔίΔΕΞΑΡΘΧΑ C ΞΩΞΟΑΔΕΧ C έλσχ-σλρσωχεχ-ήαφα C ΧΑΠΣΧ-ΛΞΑΦΛΑ-άΣΩΦΡΣΛ C ΟΕΧΒΣΧ-ΟΘΠΡΣΧ-ΑΓΛΣΧ ΕΩΧΨΦΑΨΛΣΧ C ΧΥΘΟΑΛΑ Χελίδα 3 από 88

4 C1. Υποδείγματα Εγγυθτικών Επιςτολών ΟΔΘΓΙΑ Ι: Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ μποροφν να ζχουν οριςμζνθ διάρκεια που κακορίηεται κατά περίπτωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι με πρόβλεψθ ανανζωςθσ όταν αυτό απαιτείται. ΟΔΘΓΙΑ ΙΙ: Υαρατθριςτε ότι: Θ εγγφθςθ προκαταβολισ δεν απαιτεί άυα. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει άυα. Χφμφωνα με το ΥΔ 118/07 θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να κρίνει τθν αξία τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (αρ. 25 παρ. 12). Χελίδα 4 από 88

5 C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ΕΞΔΣΨΘΧ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Υροσ: τον ΕΣΨ Διεφκυνςθ: Tςόχα 7, Αμπελόκθποι Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΨΞ..,} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...ψξ β).. οδόσ... αρικμόσ...ψξ γ).. οδόσ... αρικμόσ...ψξ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ).. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου).. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον άυα)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ.} Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Χθμείωςθ προσ τθν Ψράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Υροςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ρ.Υ.Δ.Δ. και ςτα Ρ.Υ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Ψράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Χελίδα 5 από 88

6 C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ ΕΞΔΣΨΘΧ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Υροσ: τον ΕΣΨ Διεφκυνςθ: Tςόχα 7, Αμπελόκθποι Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ Σδόσ. Αρικμόσ. Ψ.Ξ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Ψ.Ξ... β) οδόσ αρικμόσ. Ψ.Ξ... γ) οδόσ αρικμόσ. Ψ.Ξ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου)... ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον άυα)..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ρ.Υ.Δ.Δ. και ςτα Ρ.Υ.Λ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Ψράπεηά μασ. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Χελίδα 6 από 88

7 C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ ΕΞΔΣΨΘΧ... Θμερομθνία ζκδοςθσ... Υροσ: τον ΕΣΨ Διεφκυνςθ: Tςόχα 7, Αμπελόκθποι Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ αρικμ... για ευρώ... Πε τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ {Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ. Σδόσ. Αρικμόσ. Ψ.Ξ. } {ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν α) οδόσ αρικμόσ. Ψ.Ξ... β) οδόσ αρικμόσ. Ψ.Ξ... γ) οδόσ αρικμόσ. Ψ.Ξ... μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ.} για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του άυα, ευρϊ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον άυα)..., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι)... πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Ξοινοπραξίασ, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Ξανονιςμοφ Υρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. Ψο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) Χελίδα 7 από 88

8 C1.4 Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειώματοσ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Ρατρώνυμο: Πνομα: Μθτρώνυμο: Θμερομθνία Γζννθςθσ: / / Τόποσ Γζννθςθσ: Τθλζφωνο: Fax: Διεφκυνςθ Κατοικίασ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία Απόκτθςθσ Ρτυχίου ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ όλοσ 1 και Κακικοντα ςτο Ζργο (ι Θζςθ) Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο Ρερίοδοσ (από ζωσ) / / - / / / / - / / ΑΠ 2 / / - / / 1 ίσ Φόλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Χελίδα 8 από 88

9 C2. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. C2.1 Δείγμα Κειμενικοφ Υλικοφ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ Α/Α C Δείγμα Ελλθνικών Κειμζνων 1 Ξείμενο Υροοριςμοφ ΡΑΛ 2 Ξείμενο Single see/do (sights/activities) ΡΑΛ 3 Ξείμενο Compo see/do (sights/activities = experience) ΡΑΛ 4 Ξείμενο Extended info (ιςτορίεσ, παραδόςεισ, ικθ και ζκιμα, transportation, μικρό λεξικό, ταινίεσ και βιβλία, παρουςίαςθ τοπικοφ ΡΑΛ προϊόντοσ, ςυνταγζσ, χλωρίδα και πανίδα) 5 Ξείμενο εκδθλϊςεισ (one off and seasonal) ΡΑΛ 6 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν - Διαμονι ΡΑΛ 7 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Άλλο (Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων, ςπορ, εςτιατόριο, ΡΑΛ κλπ) 8 Υλιρθσ μεταβίβαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και ΡΑΛ διάρκεια Α/Α C Δείγμα Αγγλικών Κειμζνων 1 Ξείμενο Υροοριςμοφ ΡΑΛ 2 Ξείμενο Single see/do (sights/activities) ΡΑΛ 3 Ξείμενο Compo see/do (sights/activities = experience) ΡΑΛ 4 Ξείμενο Extended info (ιςτορίεσ, παραδόςεισ, ικθ και ζκιμα, transportation, μικρό λεξικό, ταινίεσ και βιβλία, παρουςίαςθ τοπικοφ ΡΑΛ προϊόντοσ, ςυνταγζσ, χλωρίδα και πανίδα) 5 Ξείμενο εκδθλϊςεισ (one off and seasonal) ΡΑΛ 6 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν - Διαμονι ΡΑΛ 7 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Άλλο (Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων, ςπορ, εςτιατόριο, ΡΑΛ κλπ) 8 Υλιρθσ μεταβίβαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και ΡΑΛ διάρκεια Α/Α C Δείγμα Γερμανικών Κειμζνων 1 Ξείμενο Υροοριςμοφ ΡΑΛ 2 Ξείμενο Single see/do (sights/activities) ΡΑΛ 3 Ξείμενο Compo see/do (sights/activities = experience) ΡΑΛ 4 Ξείμενο Extended info (ιςτορίεσ, παραδόςεισ, ικθ και ζκιμα, transportation, μικρό λεξικό, ταινίεσ και βιβλία, παρουςίαςθ τοπικοφ ΡΑΛ προϊόντοσ, ςυνταγζσ, χλωρίδα και πανίδα) 5 Ξείμενο εκδθλϊςεισ (one off and seasonal) ΡΑΛ 6 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν - Διαμονι ΡΑΛ 7 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Άλλο (Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων, ςπορ, εςτιατόριο, ΡΑΛ Χελίδα 9 από 88

10 ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ κλπ) 8 Υλιρθσ μεταβίβαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και ΡΑΛ διάρκεια Α/Α C Δείγμα Ιςπανικών Κειμζνων 1 Ξείμενο Υροοριςμοφ ΡΑΛ 2 Ξείμενο Single see/do (sights/activities) NAI 3 Ξείμενο Compo see/do (sights/activities = experience) ΡΑΛ 4 Ξείμενο Extended info (ιςτορίεσ, παραδόςεισ, ικθ και ζκιμα, transportation, μικρό λεξικό, ταινίεσ και βιβλία, παρουςίαςθ τοπικοφ ΡΑΛ προϊόντοσ, ςυνταγζσ, χλωρίδα και πανίδα) 5 Ξείμενο εκδθλϊςεισ (one off and seasonal) ΡΑΛ 6 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν - Διαμονι ΡΑΛ 7 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Άλλο (Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων, ςπορ, εςτιατόριο, ΡΑΛ κλπ) 8 Υλιρθσ μεταβίβαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και ΡΑΛ διάρκεια Α/Α C Δείγμα ωςικών Κειμζνων 1 Ξείμενο Υροοριςμοφ ΡΑΛ 2 Ξείμενο Single see/do (sights/activities) ΡΑΛ 3 Ξείμενο Compo see/do (sights/activities = experience) ΡΑΛ 4 Ξείμενο Extended info (ιςτορίεσ, παραδόςεισ, ικθ και ζκιμα, transportation, μικρό λεξικό, ταινίεσ και βιβλία, παρουςίαςθ τοπικοφ NAI προϊόντοσ, ςυνταγζσ, χλωρίδα και πανίδα) 5 Ξείμενο εκδθλϊςεισ (one off and seasonal) ΡΑΛ 6 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν - Διαμονι ΡΑΛ 7 Ξείμενο Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Άλλο (Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων, ςπορ, εςτιατόριο, ΡΑΛ κλπ) 8 Υλιρθσ μεταβίβαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια ΡΑΛ C2.2 Δείγμα Βίντεο Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ 1 Ψρίλεπτο βίντεο ΡΑΛ 2 Short version ενόσ λεπτοφ NAI 3 TV Spot 30 δευτερολζπτων ΡΑΛ 4 Υλιρθσ μεταβίβαςθ πνευματικϊν και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ χριςθ και διάρκεια ΡΑΛ Χελίδα 10 από 88

11 C2.3 Δείγμα Φωτογραφιών Α/Α ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ 1 Αρικμόσ φωτογραφιϊν 50 2 Σριηόντιεσ Οιψεισ ΡΑΛ 3 Ξάκετεσ Οιψεισ ΡΑΛ 4 Ανάλυςθ 300dpi ΡΑΛ 5 CD με όλεσ τισ φωτογραφίεσ ΡΑΛ 6 Εκτφπωςθ όλων των φωτογραφιϊν ΡΑΛ 7 Scale Resolution 300dpi 8 Scale Dimension 01/10 9 Πεγάλθ πλευρά φωτογραφίασ (εκτόσ πανοραμικϊν) Πζχρι 5000 pixels 10 Πεγάλθ πλευρά φωτογραφίασ (πανοραμικϊν) > 5000 pixels 11 Υλιρθσ μεταβίβαςθ πνευματικϊν και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ ΡΑΛ χριςθ και διάρκεια C2.4 Ομάδεσ Ζργου ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΘ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ Α/Α C Ομάδα ζργου για βίντεο και φωτογραφίεσ 1 Ωπεφκυνοσ δθμιουργικοφ ΡΑΛ 2 Ξαλλιτεχνικόσ διευκυντισ ΡΑΛ 3 Χκθνοκζτθσ ΡΑΛ 4 Χεναριογράφοσ κειμενογράφοσ ΡΑΛ 5 Θχολιπτθσ ΡΑΛ 6 Ωπεφκυνοσ μοντάη ΡΑΛ 7 άωτογράφοσ ΡΑΛ 8 Εικονολιπτθσ (οπερατζρ) ΡΑΛ Α/Α C Ομάδα ζργου για κείμενα και τισ μεταφράςεισ 1 Ωπεφκυνοσ ςφνταξθσ φλθσ ΡΑΛ 2 Χυγγραφζασ κειμενογράφοσ ΡΑΛ 3 Πεταφραςτζσ ςε όλεσ τισ ηθτοφμενεσ γλϊςςεσ ΡΑΛ 4 Επιμελθτζσ διορκωτζσ κειμζνων ΡΑΛ 5 Λκαγενείσ ομιλθτζσ τθσ κάκε μίασ από τισ ηθτοφμενεσ γλϊςςεσ για τθ ςυγγραφι/ςφνταξθ κειμζνων ΡΑΛ Χελίδα 11 από 88

12 C3. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Χθμείωςθ: Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει Εγγφθςθ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ «Ξόςτουσ Χυντιρθςθσ» κα πρζπει να εμφανίηουν μθδενικά κόςτθ. C3.1 Κειμενικό Υλικό Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Α. ΚΛΑΣΙΚΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (Λζξεισ) 1 Ελλθνικά Ξείμενα Αγγλικά Ξείμενα Γερμανικά Ξείμενα Λςπανικά Ξείμενα Φωςικά Ξείμενα ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + C3.2 Υλικό Βίντεο Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Α. ΚΛΑΣΙΚΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ 1 Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο 5 1 ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + Χελίδα 12 από 88

13 Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 6 Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Σμάδα Βίντεο Βίντεο 60 λεπτϊν 1 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + Χελίδα 13 από 88

14 C3.3 Φωτογραφικό Υλικό Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Α. ΚΛΑΣΙΚΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (Τεμάχια) 1 άωτογραφία ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΤΙΜΘ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ * + C3.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου Α/Α 1 Ξειμενικό Ωλικό 2 Ωλικό Βίντεο 3 άωτογραφικό Ωλικό ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ ΧΩΙΣ ΦΡΑ * + ΦΡΑ * + ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥΜΕ ΦΡΑ * + Χελίδα 14 από 88

15 C4. Ραραρτιματα που αφοροφν το Ζργο C4.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ ΣΥΜΒΑΣΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ Χτθν Ακινα ςιμερα τθν μεταξφ αφενόσ: Α. του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ (του λοιποφ αναφερομζνου ωσ ΕΣΨ ι Ανακζτουςα αρχι), Ρομικοφ Υροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου, που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Ψςόχα 7, ο οποίοσ νόμιμα εκπροςωπείται ςτθν παροφςα από τον του Ε.Σ.Ψ. κο, βάςει τθσ υπϋ αρικμ. / απόφαςθσ Ωπουργοφ (άεξ../ωσδδ/ - - ) περί διοριςμοφ. ςτον ΕΣΨ, και ςε εκτζλεςθ τθσ υπϋαρικμ. απόφαςθσ ΕΣΨ Ξαι αφϋ ετζρου Β. τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «.Α.Ε.», θ οποία εδρεφει., οδόσ αρ.., θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν παροφςα από τ.. κάτοχο του υπϋαρικμ. δελτίου ταυτότθτοσ, κάτοικο, οδόσ., αρικμό.., βάςει του από. πρακτικοφ Δ.Χ. (άεξ./αε & ΕΥΕ/....) ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα εξισ : ΡΟΟΙΜΙΟ Α Θ εταιρεία.. ζλαβε μζροσ ςτον.. διαγωνιςμό του Ε.Σ.Ψ.» Ψο αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε με τθν υπϋαρικμ..απόφαςθ Υροζδρου ΕΣΨ Β Θ «εταιρεία» με το παρόν δθλϊνει ανεπιφφλακτα προσ τον Ε.Σ.Ψ., ότι αναλαμβάνει να εκτελζςει το ζργο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκήρυξησ και με τθν τεχνικι πρόταςθ και οικονομικι προςφορά που κατζκεςε και εγκρίκθκε με τθν υπϋαρικμ Απόφαςθ ΕΣΨ και ςφμφωνα με τισ παραπάνω αποφάςεισ του Ε.Σ.Ψ., τισ οποίεσ δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ και παρζλαβε αντίγραφα αυτισ, αποδεχόμενθ ανεπιφφλακτα όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα ανωτζρω ζγγραφα και τζλοσ, ςφμφωνα και με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΘΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ του ζργου «.. ΑΘΟ 2 ο ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Ξάκε επικοινωνία μεταξφ του ΕΣΨ και του Αναδόχου γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτθν ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Υαραδοτζα και όλο το υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. ΑΘΟ 3 ο ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Ψα τεφχθ τθσ Διαδικαςίασ που μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποτελοφν τα ςυμβατικά τεφχθ, είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα: θ Χφμβαςθ θ Απόφαςθ Ξατακφρωςθσ το αναλυτικό τεφχοσ προκιρυξθσ με τα παραρτιματά τθσ θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου θ τεχνικι προςφορά του αναδόχου. Χελίδα 15 από 88

16 ΑΘΟ 4 ο ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ του ΕΣΨ και τθσ Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ: Για τθν Ανακζτουςα Αρχι: Για τθν Ανάδοχο εταιρεία : «ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ Α. ΨΧΣέΑ 7, ΨΞ ΑΚΘΡΑ ΨΘΟ άα : 210 Ψθλ. fax 210 Χε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι του Εγγράφου και τθν απόδειξθ τθσ. Τποτε ςτθ Χφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. ΑΘΟ 5 ο ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 5.1 έωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του ΕΣΨ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Χφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Χε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, ο ΕΣΨ δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν κετικισ αποδεδειγμζνθσ ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 5.2 Σ Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του ΕΣΨ οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτον ΕΣΨ και δεν δεςμεφει τον ΕΣΨ, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. ΑΘΟ 6 ο ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 6.1 Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Χφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του ΕΣΨ. Ξατ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι του ΕΣΨ για τθν καταβολι Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ, ςε Ψράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, και ςε νομίμωσ λειτουργοφςεσ τράπεηεσ ςε χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ και τθσ ΧΔΧ του ΥΣΕ οι οποίεσ κυρϊκθκαν από τθν Ελλάδα με τον Ρ.2513/1997 (άεξ 139Α). 6.2 Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του ΕΣΨ, θ τελευταίοσ δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Χφμβαςθσ. ΑΘΟ 7 ο ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 7.1 Σ Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει προςδιορίςει ςτθν Υροςφορά για το εκεί προςδιοριηόμενο τμιμα. 7.2 Σι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τον ΕΣΨ (Ανακζτουςα Αρχι). Χελίδα 16 από 88

17 7.3 Σ Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 7.4 Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, εφόςον ο νζοσ υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ και εγκρικεί από τον ΕΣΨ. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει προθγουμζνωσ τον ΕΣΨ κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου υπεργολάβου και το αντικείμενο που κα εκτελζςει. 7.5 Σ ΕΣΨ δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ του, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ ΕΣΨ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ. 7.6 Επίςθσ ο ΕΣΨ δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που ζχουν: κθρυχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. Τςοι ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ. Τςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 43.1 του ΥΔ 60/2007, ιτοι υπάρχει εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΑΘΟ 8 ο ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 8.1 Σ ΕΣΨ κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το αργότερο μζχρι τθν Θμερομθνία Εκκίνθςθσ, τουσ τυχόν ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΣΔΕ. 8.2 Σ ΕΣΨ με απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ του κα ςυςτιςει Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του Ζργου. ΑΘΟ 9 ο ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ - ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ Σ ΕΣΨ οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι του και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, κατόπιν γραπτοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. 9.2 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Χφμβαςθσ. Χελίδα 17 από 88

18 ΑΘΟ 10 ο ΡΑΟΧΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ Σ ΕΣΨ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ τουσ φορείσ διαχείριςθσ πολιτιςτικϊν πόρων (Εφορίεσ, μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, Ξ.Α.Χ.) για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ και για τα ςτοιχεία του Αναδόχου, κακϊσ και να ηθτιςει να παραςχεκεί ςτον Ανάδοχο, από τουσ παραπάνω φορείσ, κάκε δυνατι διευκόλυνςθ, όςον αφορά τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ και εγκρίςεισ για τισ κατά τόπουσ φωτογραφίςεισ. ΑΘΟ 11 ο ΣΥΝΔΟΜΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΟΥΣ Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι του Ε.Σ.Ψ. προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. ΑΘΟ 12ο ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 12.1 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το ζργο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ωσ και τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και με τθν προςφορά του, θ οποία ζγινε δεκτι με τθν απόφαςθ του ΕΣΨ και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τζχνθσ και πάντοτε αποβλζπουςα ςτο αλθκζσ ςυμφζρον του ΕΣΨ και του Ελλθνικοφ Ψουριςμοφ γενικότερα Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του Χε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ άάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 12.4 Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ: 12.5 ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των παραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι Υροςφορά του Αναδόχου ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ Θ ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει παραδοκεί μζροσ του εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ, αλλά είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί από το άορζα Οειτουργίασ (ι τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ, αν ο άορζασ Οειτουργίασ ταυτίηεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι), λόγω κακυςτερθμζνθσ μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου για τθ λειτουργία εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ Σ ΕΣΨ δεν αναγνωρίηει οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια του αναδόχου πζραν του ζργου που κα κακοριςτεί με τθν παροφςα ςφμβαςθ Σ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμβάλλεται με τουσ υπεργολάβουσ που ζχει περιλάβει δεςμευτικά ςτισ αρχικζσ προτάςεισ του Φθτά ςυνομολογείται ότι ο ΑΡΑΔΣέΣΧ υπόςχεται και εγγυάται ζναντι του ΕΣΨ τα πάςθσ φφςεωσ πνευματικά δικαιϊματα που αφοροφν ςτο ζργο ωσ και τθν απρόςκοπτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ τοφτων από τον ΕΣΨ ελεφκερα από υποχρεϊςεισ για πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα οιουδιποτε, για τθν καταβολι των οποίων ευκφνεται ο ΑΡΑΔΣέΣΧ ζναντι των δικαιοφχων τοφτων και ζναντι του ΕΣΨ, θ οποία και υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον ΕΣΨ κάκε ςχετικό ζγγραφο κτιςεωσ των δικαιωμάτων τοφτων. Για τυχόν αξιϊςεισ τρίτων δθμιουργϊν κτλ. κατά του ΕΣΨ για τθ χριςθ και εκμετάλλευςθ του υλικοφ αυτοφ από τον ΕΣΨ ι και τουσ τρίτουσ, ςτουσ οποίουσ κα το ζχει αυτόσ παραχωριςει κατά τα ανωτζρω, θ «ΑΡΑΔΣέΣΧ» υποχρεοφται να αςκιςει πρόςκετθ παρζμβαςθ υπζρ του ΕΣΨ και κατά των τρίτων και να καταβάλει αυτι ςτουσ ενάγοντεσ τα όποια Χελίδα 18 από 88

19 ποςά ικελε τυχόν επιδικαςκοφν ςτουσ ενάγοντεσ με εκτελεςτι απόφαςθ μετά των τόκων υπερθμερίασ και των δικαςτικϊν δαπανϊν, ςε περίπτωςθ δε που ο ΕΣΨ ικελε υποχρεωκεί ςε καταβολι ςτουσ ενάγοντεσ των ανωτζρω χρθμάτων, κα δικαιοφται να αναηθτιςει τθν είςπραξθ τοφτων παρά τθσ «ΑΡΑΔΣέΣΩ», που κα υποχρεοφται ςτθν προσ αυτόν καταβολι τουσ, εφαρμοηομζνου, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ τθσ, ςτθν κατάπτωςθ ποινικισ ριτρασ υπζρ του ΕΣΨ και ςε βάροσ τθσ «ΑΡΑΔΣέΣΩ» ποςοφ (ΕΞΑΨΣ χιλιάδων ευρϊ), θ οποία ςυμφωνείται με τθν παροφςα και ςωρευτικά με υποχρζωςθ τθσ «ΑΡΑΔΣέΣΩ» αποηθμίωςθσ για κάκε είδουσ ηθμίασ του ΕΣΨ. Σι ςχετικζσ απαιτιςεισ του ΕΣΨ ειςπράττονται και μζςω τθσ εισ χείρασ του εγγυθτικισ επιςτολισ μετά δε τθν τυχόν επιςτροφι τθσ, με κάκε νόμιμο τρόπο Σι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Σ ΕΣΨ ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, χωρίσ να καταβάλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ Σι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθν παροφςα Χφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου άυα) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ Σι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ παράδοςθσ παραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου από υπαιτιότθτα του Αναδόχου Σι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων επιβάλλονται με απόφαςθ του ΕΣΨ και παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι καταβάλλονται από τον ίδιο ι καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Ξαλισ Εκτζλεςθσ Πε ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν τμθματικζσ προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Σι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν, βαρφνουν τον Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί Σ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ κάκε Υαραδοτζου που απορρίπτεται από τθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ του Ζργου Χε περίπτωςθ όπου το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν υπερβεί το 20% του προχπολογιςμοφ του Ζργου, τότε ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ Σ ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Ε.Σ.Ψ. για τθν ορκι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και θ παροχι του πρζπει να εξαςφαλίηει τθν ποιότθτα, όςο και τθν νομιμότθτα τθσ, άλλωσ, μπορεί να καταπζςει υπζρ του Ε.Σ.Ψ. θ εγγφθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ ωσ ποινικι ριτρα υπζρ του Ε.Σ.Ψ. και ςε βάροσ του αναδόχου, ενϊ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον ςε πλιρθ αποηθμίωςθ του Ε.Σ.Ψ. για οποιοδιποτε είδοσ ηθμίασ ικελε υποςτεί Από τισ ςυμβάςεισ και τισ οποιεςδιποτε ςχζςεισ του αναδόχου με τουσ τρίτουσ που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ΕΣΨ, ουδεμία υποχρζωςθ ι δζςμευςθ ι ευκφνθ κα ζχει ο ΕΣΨ ζναντι των τρίτων αυτϊν, του αναδόχου βαρυνομζνου αποκλειςτικά με κάκε φφςεωσ δαπάνθ δικι του ι τρίτων που κα αφορά με οποιοδιποτε τρόπο τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςεωσ με τον ΕΣΨ. Χε περίπτωςθ παράβαςθσ του όρου αυτοφ, ο ανάδοχοσ υπζχει ζναντι του ΕΣΨ υποχρζωςθ να αποκαταςτιςει πλιρωσ οποιαδιποτε ηθμία του ΕΣΨ. Αν ο τρίτοσ ικελε τυχόν ςτραφεί κατά του ΕΣΨ, παράλλθλα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςκιςει πρόςκετθ παρζμβαςθ υπζρ του ΕΣΨ ςε οποιαδιποτε ςχετικι δίκθ και να καταβάλει ςτον ΕΣΨ όλεσ τισ δαπάνεσ για τθ δίκθ του ΕΣΨ ςτθν θμεδαπι ι ςτθν αλλοδαπι. Ψισ αυτζσ υποχρεϊςεισ υπζχει ο ανάδοχοσ ζναντι του ΕΣΨ και για οποιαδιποτε ηθμία ςε πρόςωπα ι πράγματα ικελε προκλθκεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτοφ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςεωσ του με τον ΕΣΨ ι με αφορμι αυτι, ευκυνόμενοσ αυτόσ αποκλειςτικά ςε αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ περιλαμβανομζνθσ και τθσ Χελίδα 19 από 88

20 θκικισ βλάβθσ ςε βάροσ οιουδιποτε τρίτου. Υαράβαςθ οιαςδιποτε των ανωτζρω υποχρεϊςεων του αναδόχου ζναντι του ΕΣΨ κα ςυνεπάγεται ςε βάροσ του τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τον ΕΣΨ, τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ και τθν αποκατάςταςθ από τον ανάδοχο κάκε είδουσ ηθμίασ του ΕΣΨ Χε περίπτωςθ παράβαςθσ από τον ανάδοχο οιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του, ο ΕΣΨ δικαιοφται να κθρφξει με απόφαςι του τον ανάδοχο ζκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ για τον ΕΣΨ. Χτθν περίπτωςθ αυτι κα επζρχονται ςε βάροσ του αναδόχου οι ςυνζπειεσ τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ και κα ευκφνεται αυτόσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμίασ του ΕΣΨ από τθν παράβαςθ για τθν οποία επιβλικθκε θ ζκπτωςθ κτλ. Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Πετά τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει, εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν, αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν (Υρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο καταςτατικό του Ζργου, τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. Ψο Υρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ Πελζτθ Εφαρμογισ ι άλλα παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του Ζργου Ξακ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να υποβάλλει μθνιαίεσ αναφορζσ προόδου (progress reports) ςχετικά με τισ εκτελοφμενεσ δραςτθριότθτεσ και να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν το Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων Σ Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Σμάδασ Ζργου που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Χφμβαςθ. Χε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ Σ Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Υροςφορά του επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Χφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Σμάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Σμάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ Χε περίπτωςθ όπου μζλθ τθσ Σμάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται αφενόσ να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ με άλλουσ αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χελίδα 20 από 88

21 12.27 Σ Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του άορζα Οειτουργίασ Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο οφτε να ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Χφμβαςθσ οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Χε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κτλ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Χε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Ψράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Ψράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κτλ.), θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Ψράπεηασ Σ Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Χφμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Υροςφοράσ του ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι και τον Ξφριο του Ζργου ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ Χφμβαςθσ Χε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα πραγματικά περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ανικει ςτισ ευκφνεσ του ΑΡΑΔΣέΣΩ, ο οποίοσ φζρει κάκε υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ, χαρτοςιμου, φόρου, τζλουσ, ενςιμου, δαπάνθσ, αποηθμίωςθσ, χρθματικισ ικανοποίθςθσ και γενικά κάκε ποςοφ λόγω αςφαλιςτικισ κάλυψθσ του εκτελοφντοσ το ζργο προςωπικοφ του ΑΡΑΔΣέΣΩ ι λόγω εργατικοφ ατυχιματοσ. Θ ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων Σ Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά των υλικϊν μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του Χε περίπτωςθ όπου ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Ξοινοπραξία, τα Πζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/Ξοινοπραξία κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Ψυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνο ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Πζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Πελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου Χε περίπτωςθ όπου ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Ξοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ οποιαδιποτε από τα Πζλθ τθσ Ζνωςθσ/Ξοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Πζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Χφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ Χε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Χφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Χφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα Χελίδα 21 από 88

22 εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Χφμβαςθ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κτλ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Χφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Χε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Υροκαταβολισ και Ξαλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Χφμβαςθ Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ προκφπτουν από τουσ Ξανονιςμοφσ ΕΞ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΞ 1828/2006 (άρκρα 2-10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/παραδοτζων/εκπαιδευτικοφ υλικοφ/χϊρων εκπαίδευςθσ/εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ άορζα και εκπαιδευομζνων ςχετικά με τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ). Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. ΑΘΟ 13 ο ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ 13.1 ΕΓΓΩΘΧΘ ΥΦΣΞΑΨΑΒΣΟΘΧ Σ Ανάδοχοσ κατζκεςε τισ υπϋ αρικμ. α) με α.α. εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ τθσ Ψράπεηασ ποςοφ. που αντιςτοιχοφν ςτο 20% τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ ά.υ.α. Ξατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του Ζργου ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ Σ Ανάδοχοσ κατζκεςε τισ υπϋ αρικμ. α) με α.α. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Ψράπεηασ ποςοφ. που αντιςτοιχοφν ςτο 10% τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ άνευ άυα. Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι επιςτρζφεται ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Σι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παράςχει νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν προθγοφμενθ ςχετικι όχλθςθ του ΕΣΨ. Χελίδα 22 από 88

23 Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, ο ΕΣΨ δικαιοφται να καταγγείλει τθ Χφμβαςθ. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. ΑΘΟ 14 ο ΑΣΦΑΛΙΣΘ 14.1 Σ Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα παραδοκοφν ςτον ΕΣΨ ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι, ακόμθ και αντικατάςταςι τουσ. Πετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι Σ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων του ΕΣΨ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμιάσ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. ΑΘΟ 15 ο ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ 15.1 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον ΕΣΨ για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ του Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ Χφμβαςθ ι τθν Υροςφορά Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τον ΕΣΨ για κάκε κετικι αποδεδειγμζνθ ηθμία που ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτόν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντρζχει, με δαπάνεσ του, τον ΕΣΨ, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΑΘΟ 16 ο ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Εντόσ. (..) θμερϊν από τθν Θμερομθνία Ωπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει και κα υποβάλει ςτον ΕΣΨ λεπτομερζσ πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, ςτο οποίο κα εμφανίηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Ζργου και οι πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ. ΑΘΟ 17 ο ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου, αρχίηει από τθν Θμερομθνία Ωπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ και διαρκεί μζχρι.. (.) μινεσ. Χελίδα 23 από 88

24 ΑΘΟ 18 ο ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 18.1 Ψα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια τθσ Χφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ, με τα οριηόμενα ςτο Αναλυτικό Ψεφχοσ τθσ Υροκιρυξθσ του ζργου και ςτθν Υροςφορά του Αναδόχου Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτο αναλυτικό τεφχοσ προκιρυξθσ, ςτθν προςφορά του αναδόχου και ςτθ Χφμβαςθ, κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτον ΕΣΨ. Χτθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. ΑΘΟ 19 ο ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 19.1 Ψο πλιρεσ και αποκλειςτικό περιουςιακό δικαίωμα επί του λογιςμικοφ εφαρμογϊν που ο Ανάδοχοσ κα καταςκευάςει εξ αρχισ ςε εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, μεταβιβάηεται για απεριόριςτο χρονικό διάςτθμα, ςτον ΕΣΨ για πλιρθ και απόλυτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ από αυτόν Ψα δικαιϊματα επί του βαςικοφ λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, παραμζνουν ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Πε τθν οριςτικι παραλαβι, ο ΕΣΨ αποκτά τθ αποκλειςτικι άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχει νομίμωσ κζςει ο κατά περίπτωςθ καταςκευαςτισ τουσ Τλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, γραφικά, προδιαγραφζσ, πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία του ΕΣΨ. Σ Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία που κατιρτιςε επ ευκαιρία τθσ παροφςασ, ςτον Ε.Σ.Ψ. Σ Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ πλθν τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του ΕΣΨ Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων, που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ' αυτϊν ι όταν ο ΕΣΨ εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων επ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ. 2121/93 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ Χε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά του ΕΣΨ από τρίτο για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, ο Ε.Σ.Ψ. οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό του Ε.Σ.Ψ., ζναντι του τρίτου. Σ ΕΣΨ δφναται να προςεπικαλζςει τον Ανάδοχο ςτθν διανοιγείςα δίκθ. Χε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει ο Ε.Σ.Ψ. εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον Ε.Σ.Ψ. για κάκε ηθμία που κα υποχρεωκεί δικαςτικϊσ θ τελευταία να καταβάλει από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου Τλο το υλικό που κα παραχκεί και κα χρθςιμοποιθκεί από τον ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ, κα παραδοκεί ςτον ΕΣΨ από τον ανάδοχο ταυτόχρονα με τθ λιξθ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ και κα αποτελεί ιδιοκτθςία του ΕΣΨ. Τλα τα αποτελζςματα, μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο, o πθγαίοσ κϊδικασ (source code) και οι βάςεισ δεδομζνων, όπου επιτρζπεται και δεν αποτελεί απλϊσ Χελίδα 24 από 88

25 παραχϊρθςθ άδειασ χριςθσ, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του Ζργου κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του άορζα Οειτουργίασ, που μποροφν να τα διαχειρίηονται πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται (όχι εμπορικά) για απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια, εκτόσ και αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά δικαιϊματα Ψα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ Αρχι και του Ξυρίου του Ζργου/άορζα Οειτουργίασ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ και, εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (άορζα Οειτουργίασ) κατά τθν κακ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Χφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ/διαχείριςι τουσ Πε τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που κα παραχκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου και τυχόν δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω παραγράφουσ μεταβιβάηονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτο άορζα Οειτουργίασ (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόςωπο), οι οποίοι κα είναι πλζον οι αποκλειςτικοί δικαιοφχοι επί του Ζργου και κα φζρουν όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων τθσ εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ του λογιςμικοφ με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εξουςία φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά και τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ παρζχεται ανζκκλθτα διά τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ Τλο το υλικό που κα παραχκεί και κα χρθςιμοποιθκεί από τον ΑΡΑΔΣέΣ για τθν εκτζλεςθ γενικότερα του ζργου τθσ ΧΩΠΒΑΧΘΧ, ωσ και κάκε ςχετικι μελζτθ, ζκκεςθ κτλ. που αφορά το ζργο κα παραδοκοφν ςτον ΕΣΨ από τον ΑΡΑΔΣέΣ ταυτόχρονα με τθ λιξθ τθσ ΧΩΠΒΑΧΘΧ και κα αποτελοφν ιδιοκτθςία και περιουςιακό ςτοιχείο του ΕΣΨ, ο οποίοσ κα ζχει το δικαίωμα να τα επαναχρθςιμοποιεί ελεφκερα και για απεριόριςτο χρόνο, χωρίσ οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ ι υποχρζωςι του, ζναντι του ΑΡΑΔΣέΣΩ και ζναντι των όποιων δθμιουργϊν/ςυντακτϊν κτλ. του ζργου, πζραν τθσ αναφερομζνθσ αμοιβισ, κακόςον ςτθ αμοιβι του ΑΡΑΔΣέΣΩ κα ζχει ςυνυπολογιςκεί και ςυμπεριλθφκεί το αντάλλαγμα που κα καταβάλλει ο ΕΣΨ για τθν παραπάνω χριςθ του ζργου, ωσ επίςθσ κα περιλαμβάνονται ςε αυτι και τα πάςθσ φφςεωσ πνευματικά δικαιϊματα όλων των ςυντελεςτϊν εκπονιςεωσ του ζργου, που αφοροφν τόςο τθ ςφνταξθ αυτοφ όςο και τθ για απεριόριςτο χρόνο και με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο χριςθ αυτοφ από τον ΕΣΨ, για τθν πλθρωμι των οποίων βαρφνεται αποκλειςτικά ο ΑΡΑΔΣέΣΧ, υποχρεοφμενοσ ςε ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ του ΕΣΨ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ τθσ υποχρζωςισ του αυτισ Ψα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα και θ με οποιονδιποτε τρόπο χριςθ και εκμετάλλευςθ του ςχετικοφ υλικοφ και των μελετϊν κα ανικουν πλιρωσ και αποκλειςτικά ςτον ΕΣΨ για απεριόριςτο χρονικό διάςτθμα, ςτον οποίο τα εκχωρεί με τθν παροφςα ςφμβαςθ ο ΑΡΑΔΣέΣΧ, χωρίσ οποιοδιποτε πρόςκετο αντάλλαγμα προσ αυτόν ι τρίτουσ εκ μζρουσ του ΕΣΨ, κακόςον το αντάλλαγμα αυτό ζχει ςυνυπολογιςτεί και περιλαμβάνεται ςτθ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου Σ ΑΡΑΔΣέΣΧ κα δθλϊνει ότι παραιτείται ςε κάκε περίπτωςθ επί παντόσ εκ των παραπάνω ςχετικϊν δικαιωμάτων και κα υπόςχεται ρθτά ότι θ μελζτθ που κα παραδϊςει ςτον ΕΣΨ και το ςχετικό υλικό του κα είναι ελεφκερα οικονομικϊν υποχρεϊςεων για πλθρωμι προσ αυτιν ι τρίτουσ των ςχετικϊν πνευματικϊν και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων και για τθν ελεφκερθ και απεριόριςτθ ωσ προσ τον τρόπο και τθ χρονικι διάρκεια χριςθ και εφαρμογι αυτϊν από τον ΕΣΨ, κακόςον τα δικαιϊματα αυτά κα ζχουν καταβλθκεί ςτουσ δικαιοφχουσ από τον ΑΡΑΔΣέΣ, οποιαδιποτε δε τυχόν υποχρζωςθ ανακφψει για πλθρωμι τζτοιων δικαιωμάτων κα βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον τον ΑΡΑΔΣέΣ που αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ με τθ Χφμβαςθ. ΑΘΟ 20 ο ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ Χελίδα 25 από 88

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκλθρωμζνθ Δράςθ για τθν Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και Κοινωνικισ Συμμετοχισ για το Διμο Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τησ Ρράξησ: «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ, ΨΘΦΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Αναθζτουςα Αρχή: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ και Ραροχϊν Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,583,756.10 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 12

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00, (χωρίσ ΦΡΑ)

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00, (χωρίσ ΦΡΑ) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΡΑΞΟΙ: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00, (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με Πολιτικι Επιςτροφϊν Εξωτερικά Αιςκθτικά Ελαττϊματα: Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα