Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014"

Transcript

1 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη ζήκεξα ηα ελδηάκεζα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Πσιήζεηο: απμεκέλεο θαηά 12,9% ζηα 2.981,6 εθ. επξώ έλαληη 2.641,8 εθ. επξώ ην ελλεάκελν ηνπ Οη πσιήζεηο ηνπ γ ηξηκήλνπ απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 19,1% θαη αλήιζαλ ζηα 1.068,8 εθ. επξώ (έλαληη 897,6 εθ. επξώ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013), αύμεζε ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ ηζρπξή επίδνζε ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ θαη ηε ζπλερηδόκελε αύμεζε ηνπ ηνηρήκαηνο. Καζαξά έζνδα (GGR) ελλεακήλνπ απμεκέλα θαηά 10,0% ζηα 961,8 εθ. επξώ (9Μ 2013: 874,8 εθ. επξώ). Σα θαζαξά έζνδα γ ηξηκήλνπ απμήζεθαλ θαηά 17,9% ζηα 345,6 εθ. επξώ (γ ηξίκελν 2013: 293,2 εθ. επξώ), ζεκεηώλνληαο πεξαηηέξσ βειηίσζε έλαληη ηεο αύμεζεο ηνπ α εμακήλνπ 2014 ύςνπο 6%. Σα θέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ελλεακήλνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 239,1 εθ. επξώ (9M 2013: 174,1 εθ. επξώ). ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2014 ηα EBITDA αλήιζαλ ζε 94,2 εθ. επξώ (Q3 2013: 70,8 εθ. επξώ), απμεκέλα ζεκαληηθά θαηά 33,1% ή 14 κνλάδεο βάζεο πςειόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σν πεξηζώξην EBITDA εληζρύζεθε θαη δηακνξθώζεθε ζε 24,9% (ελλεάκελν 2013: 19,9%), παξά ην γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ είλαη ζε αξρηθό αθόκα ζηάδην. Ζ αύμεζε απηή είλαη απόξξνηα θπξίσλ ησλ ζπλερηδόκελσλ πξνζπαζεηώλ ηνπ Οκίινπ λα πεξηνξίζεη ηα ειεγρόκελα ιεηηνπξγηθά έμνδα, κε ηα έμνδα δηάζεζεο λα ζεκεηώλνπλ πηώζε θαηά 23% ζηα 58,5 εθ. επξώ (9Μ 2013: 75,5 εθ. επξώ), ελώ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαη ην ηερλνινγηθό θόζηνο. Καζαξά θέξδε: 121,3 εθ. επξώ έλαληη 111,7 εθ. επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ Σα θαζαξά θέξδε ζην γ ηξίκελν ηνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 55,9 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 25,9% (γ ηξίκελν 2013: 44,4 εθ. επξώ). Ζ ηακεηαθή ζέζε παξακέλεη ηζρπξή ζηα 176,6 εθ. επξώ. Πιεξσκή πνζνύ 0,23 επξώ αλά κεηνρή ζηνπο κεηόρνπο (πξνκέξηζκα & αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά) ζύκθσλα κε ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηελ εηαηξεία. 1. ΤΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Πσιήζεηο 1.068,8 897,6 19, , ,8 12,9 Γ% Καζαξά έζνδα πξν θόξνπ (GGR) 345,6 293,2 17,9 961,8 874,8 10,0 EBITDA 94,2 70,8 33,1 239,1 174,1 37,3 Απνδόζεηο ζε ληθεηέο - Payout (%) Πεξηζώξην EBITDA (πσιήζεηο) 67,7% 67,3% 67,7% 66,9% 8,8% 7,9% 8,0% 6,6% Πεξηζώξην EBITDA (GGR) 27,3% 24,1% 24,9% 19,9% Καζαξά θέξδε 55,9 44,4 25,9 121,3 111,7 8,6 Πεξηζώξην Καζαξώλ θεξδώλ (πσιήζεηο) Πεξηζώξην Καζαξώλ θεξδώλ (GGR) 5,2% 4,9% 4,1% 4,2% 16,2% 15,1% 12,6% 12,8% Κέξδε αλά κεηνρή 0,18 0,14 25,9 0,38 0,35 8,6 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

2 Πσιήζεηο EBITDA Οη πσιήζεηο ζην ελλεάκελν 2014 απμήζεθαλ θαηά 12,9% ζε 2.981,6 εθ. επξώ έλαληη 2.641,8 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Οη πσιήζεηο ζην γ ηξίκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 1.068,8 εθ. επξώ, απμεκέλεο θαηά 19,1%, έλαληη 897,6 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2013, μεπεξλώληαο ηελ αύμεζε ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ ύςνπο 1,7% ιόγσ ηεο πνιύ θαιήο επίδνζεο ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ θαη ηνπ ηνηρήκαηνο. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 239,1 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 37,3% ζε ζύγθξηζε κε πέξπζη. Σα EBITDA γ ηξηκήλνπ 2014 απμήζεθαλ θαηά 33,1% ζηα 94,2 εθ. επξώ, έλαληη 70,8 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν Παξά ηελ πςειόηεξε απόδνζε ζηνπο ληθεηέο, ε αύμεζε ηνπ EBITDA ήηαλ θαηά 14 κνλάδεο βάζεο κεγαιύηεξε από ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θπξίσο ιόγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ Οκίινπ. φνολο: ,9% φνολο: M M 2014 φνολο: φνολο: M 2014* φνολο: ,1% φνολο: Q Q * Σα κεγέζε πεξηιακβάλνπλ ην 100% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 9Μ 2014 ηεο Διιεληθά Λαρεία ,3% Q2 2014* +33,1% 9M M 2014 Q Q Ελληνικά Λαχεία ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ Καζαξά θέξδε Σα θαζαξά θέξδε γηα ην ελλεάκελν 2014 εληζρύζεθαλ θαηά 8,6% ζηα 121,3 εθ. επξώ έλαληη 111,7 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Σα θαζαξά θέξδε ζην γ ηξίκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 55,9 εθ. επξώ από 44,4 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 25,9% ζε εηήζηα βάζε ,6% ,9% 56 9M M 2014 Q Q ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

3 ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ γ ηξηκήλνπ 2014, ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ θ. Kamil Ziegler, αλαθέξεη: ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014 ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, επηβεβαηώλνληαο ηε ζηαζεξή καο πνξεία. Ζ εηζαγσγή λέσλ παηρληδηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαδσνγόλεζε ησλ πθηζηάκελσλ, απνηεινύλ βαζηθνύο θαηαιύηεο ησλ επηδόζεώλ καο, θαζώο ην ΚΡΑΣ εμαθνινπζεί λα ηπγράλεη ζεξκήο απνδνρήο από ην θνηλό, ελώ ηα έζνδα από ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ απμήζεθαλ γηα έλα αθόκε ηξίκελν. ε επίπεδν επηρεηξεζηαθήο αλαδηάξζξσζεο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ήδε εκθαλή ζε ηνκείο όπσο π.ρ. ην θόζηνο δηάζεζεο, ην πξνζσπηθό θαη ην θόζηνο πιεξνθνξηθήο, νδεγώληαο ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο. Παξακέλνπκε ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμνη γηα ην κέιινλ θαη επηθεληξώλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζηελ έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ καο ζρεδηαζκνύ, πνπ ζηνρεύεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ VLTs έσο ην ηέινο ηνπ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Πσιήζεηο αλά παηρλίδη γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 γ ηξίκελν γ ηξίκελν Γ% ελλεάκελν ελλεάκελν Γ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ , ,5 ΠΡΟΠΟ (41,9) (29,8) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (72,4) (56,7) MONITOR GAMES (24,2) (17,4) GO LUCKY (37,0) (40,4) ΤΝΟΛΟ ΣΟΗΥΖΜΑΣΗΜΟΤ , ,3 % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 34,8 35,1-38,4 34,9 - KINO (4,00) (0,7) ΣΕΟΚΔΡ , (8,1) ΛΟΣΣΟ (15,7) (20,6) Super (15,0) (12,0) PROTO (19,1) (2,7) Extra (10,9) (5,3) ΤΝΟΛΟ ΑΡΗΘΜΟΛΑΥΔΗΧΝ (2,8) (2,1) % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 52,9 64,9-56,5 65,1 - θξάηο Λατθό Δζληθό ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 12, ,1 - - ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ , ,9 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

4 Αζιεηηθόο ζηνηρεκαηηζκόο Αξηζκνιαρεία Οη πσιήζεηο ησλ παηρληδηώλ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ αλήιζαλ ζηα 1.145,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2014 έλαληη 921,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013, απμεκέλεο θαηά 24,3% ζε εηήζηα βάζε. ην γ ηξίκελν 2014 νη πσιήζεηο ηνπ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ ζεκείσζαλ αύμεζε 21,1%, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία γηα 5ν ζπλερόκελν ηξίκελν. Ζ νινθιήξσζε ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέινπ ηνλ Ηνύιην, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλερείο ελέξγεηεο αλαλέσζεο θαη ηελ επηηπρία ηνπ live betting είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ γηα ην ηξίκελν. Σα έζνδα από ηα αξηζκνιαρεία κεηώζεθαλ θαηά 2,1% ζηα 1.685,1 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2014 έλαληη 1.720,5 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν ην γ ηξίκελν 2014 ηα έζνδα ηνπ KINO δηακνξθώζεθαλ ζηα 484,0 εθ. επξώ, κεησκέλα θαηά 4,0% ζε εηήζηα βάζε, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο δηνίθεζεο ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 γηα κνλνςήθηα πηώζε ην ππόινηπν ηεο ρξνληάο, ιόγσ θαη ηεο έλαξμεο ησλ ζηηγκηαίσλ ιαρείσλ (ΚΡΑΣ) ηνλ Μάην. +24,3% M M ,1% M M 2014 Ειιεληθά Λαρεία Οη πσιήζεηο 1 ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ αλήιζαλ ζηα 252,1 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν Οη πσιήζεηο ζην γ ηξίκελν 2014 έθζαζαλ ζηα 131,3 εθ. επξώ θαη ζπλίζηαληαη ζε 88,4 εθ. επξώ ΚΡΑΣ θαη 42,9 εθ. επξώ Λαρεία. Σα έζνδα ηνπ γ ηξηκήλνπ αληαλαθινύλ ηελ νκαινπνίεζε ησλ πσιήζεσλ θαη εθηηκάηαη όηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί. ε επίπεδν θεξδνθνξίαο, ηα πεξηζώξηα απμήζεθαλ ζεκαληηθά, παξά ην ζρεηηθά αξρηθό ζηάδην ιεηηνπξγίαο. Passive 72 Scratch 180 Απνδόζεηο ζε ληθεηέο Σα θέξδε ζηνπο ληθεηέο ησλ παηγληδηώλ (payout) ζην ελλεάκελν 2014 αλήιζαλ ζε 67,7% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ έλαληη 66,9% ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. ην γ ηξίκελν 2014 γηα ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ ην αληίζηνηρν πνζνζηό (payout) έθζαζε ζην 71,4% έλαληη 68,7% ζην γ ηξίκελν 2013, θπξίσο ιόγσ ηεο απμεκέλεο ζηάζκηζεο ηνπ live betting έλαληη ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ, ζε εηήζηα βάζε. Σα θαζαξά έζνδα πξν θόξνπ (GGR) ηνπ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ γηα ην γ ηξίκελν αλήιζαλ ζηα 102 εθ. επξώ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 10,7% ζε εηήζηα βάζε. ην γ ηξίκελν 2014 ην payout ζην KINO δηακνξθώζεθε ζην 69,1% έλαληη 69,6% ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Απνδόζεηο ζε ληθεηέο ,7% 67,3% 67,7% 66,9% M M 2014 Q Q % 80% 60% 40% 20% 0% 1 Ζ Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. ελνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο έσο , ελώ ε κέζνδνο ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο εθαξκόζηεθε από ηελ εθεμήο. ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

5 Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 γ ηξίκελν γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν ελλεάκελν Γ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Πξνκήζεηεο Πξαθηόξσλ , ,3 Απνζβέζεηο , ,7 Παξνρέο Σξίησλ (28,5) (8,3) Πξνκήζεηεο Αλαδόρσλ , ,6 Κόζηνο Πξνζσπηθνύ (14,2) ,2 Τπόινηπα έμνδα θόζηνπο ππεξεζηώλ , (26,1) πλνιηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ , ,8 % ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ 13,2 14,0 13,4 14,5 Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθε ζηα 400,4 εθ. επξώ έλαληη 382,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013 απμεκέλν θαηά 4,8% ζε εηήζηα βάζε. Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην γ ηξίκελν 2014 αλήιζε ζηα 141,5 εθ. επξώ έλαληη 126,0 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2013, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 12,3% ζε εηήζηα βάζε, ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθά Λαρεία. εκεηώλεηαη όηη ε παξαπάλσ αύμεζε παξακέλεη 6,8 κνλάδεο βάζεο ρακειόηεξα από ηνλ ξπζκό αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. +4,8% ,3% M M 2014 Q Q Κόζηνο δηάζεζεο γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Γηαθήκηζε , ,3 Γσξεέο Οηθνλ. εληζρύζεηο (32,7) (53,4) Υνξεγίεο Έμνδα εθζέζεσλ (57,4) (29,6) Μεξηθό ύλνιν (37,9) (26,3) Λνηπά έμνδα δηάζεζεο , ,0 ύλνιν (29,9) (22,5) Γ% Κόζηνο δηάζεζεο Σα ζπλνιηθά έμνδα δηάζεζεο δηακνξθώζεθαλ ζην ελλεάκελν 2014 ζε 58,5 εθ. επξώ έλαληη 75,5 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, απμεκέλα θαηά 22,5%. Σα έμνδα δηάζεζεο ζην γ ηξίκελν 2014 κεηώζεθαλ θαηά 29,9% θπξίσο ιόγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ εμόδσλ ρνξεγηώλ θαηά 57,4% ζε εηήζηα βάζε. Ζ αύμεζε ησλ εμόδσλ δηαθήκηζεο ζηα 3,5 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2014 απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγσ ζηελ έλαξμε δηάζεζεο ηνπ ΚΡΑΣ. -22,5% ,9% M M 2014 Q Q ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

6 Κόζηνο δηνίθεζεο γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Δειηίν Σύπνπ γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 ύλνιν , ,1 Γ% Κόζηνο δηνίθεζεο Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ην ελλεάκελν 2014 απμήζεθαλ θαηά 20,1% ζηα 27,1 εθ. επξώ, έλαληη 22,6 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν Γηα ην γ ηξίκελν 2014, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο απμήζεθαλ θαηά 36,0% ζηα 9,6 εθ. επξώ, θπξίσο ιόγσ ησλ ζρεηηθώλ εμόδσλ γηα ηα Διιεληθά Λαρεία ,1% ,0% 10 9M M 2014 Q Q Σακεηαθέο ξνέο ελλεακήλνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Γ% Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 163, ,774 (8.9) 17,568 (40,175) - (246,870) (218,382) - Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 163,8 εθ. επξώ από 179,7 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, θαζώο ε πςειόηεξε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία αληηζηαζκίζηεθε από ην δηαθνξεηηθό ρξνληζκό θαηαβνιήο δόζεσλ θόξνπ GGR Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε εηζξνέο 17,6 εθ. επξώ θαη αληαλαθινύλ θπξίσο αύμεζε ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ απνξξένπλ από ηελ πιήξε ελνπνίεζε ηεο Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. Σαμειακά Διαθζςιμα ΣΡ από λειτουργικζσ ΣΡ από χρηματοδοτικζσ ΣΡ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ δραςτηριότητεσ δραςτηριότητεσ Σαμειακά Διαθζςιμα Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 αλήιζαλ ζε 246,9 εθ. επξώ ιόγσ ηεο πξόσξεο πιήξνπο απνπιεξσκήο ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ θαη ηεο πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο κέζα ζην β' ηξίκελν ηνπ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

7 3. ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε & Δηαλνκή Πξνκεξίζκαηνο Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ) ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ Πέκπηε 18 Γεθεκβξίνπ 2014 κε ζθνπό ηελ έγθξηζε δηαλνκήο ησλ αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ ηεο Δηαηξίαο ύςνπο ,64 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Νόκνπ 4172/2013. Δπίζεο ην Γ αλαθνηλώλεη ηε δηαλνκή πξνκεξίζκαηνο ρξήζεο 2014 ζηνπο κεηόρνπο, ύςνπο ,36 πξν παξαθξάηεζεο θόξνπ. Σν Γ πξνηείλεη ε θαηαβνιή ησλ αλσηέξσλ δπν πόζσλ (αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά & πξνκέξηζκα) λα πξαγκαηνπνηεζεί από θνηλνύ. πλεπώο, γηα ηε πιεξσκή ησλ 0,23 αλά κεηνρή, πξνηείλεηαη εκεξνκελία απνθνπήο ε Γεπηέξα, 12 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ε Γεπηέξα, 19 Ηαλνπαξίνπ Αλαθήξπμε σο πξνηηκεηένο επηηπρώλ πιεηνδόηεο γηα ην ακνηβαίν ηππνδξνκηαθό ζηνίρεκα Ζ OPAP Investment Ltd. (100% ζπγαηξηθή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.) αλαθεξύρζεθε Πξνηηκεηένο Δπηηπρώλ Πιεηνδόηεο γηα ηε ρνξήγεζε 20-εηνύο δηθαηώκαηνο απνθιεηζηηθήο δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ακνηβαίνπ ηππνδξνκηαθνύ ζηνηρήκαηνο, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ). Ζ πξνζθνξά ηεο OPAP Investment Ltd αλήιζε ζηα 40,5 εθ. Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο Payzone Hellas Έπεηηα από ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθώλ εγθξίζεσλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο αληαγσληζκνύ, ε OPAP Investment Ltd. (100% ζπγαηξηθή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.) ππέγξαςε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2014 ηελ ηειηθή ζύκβαζε γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 90% ηεο Payzone Hellas A.E έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο 7,75 εθ. επξώ. Ζ Payzone Hellas Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη ην κεγαιύηεξν δίθηπν ηεξκαηηθώλ πιεξσκήο ζηελ Διιάδα γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαηξνθνδόηεζεο πξνπιεξσκέλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ γηα ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ππεξεζηώλ πιεξσκήο ινγαξηαζκώλ. Σν πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο αλαγλσξίδεη & επηβεβαηώλεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο ΟΠΑΠ Α.Ε γηα ηε δηεμαγσγή ηπρεξώλ παηγλίσλ ζηελ Ειιάδα Ζ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά από κηα καθξά δηθαζηηθή πνξεία, εμέδσζε δύν απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο θξίλεη θαηεγνξεκαηηθά όηη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ ΟΠΑΠ ΑΔ γηα ηε δηελέξγεηα ηπρεξώλ παηγλίσλ είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εμέιημε απηή επηβεβαηώλεη απόιπηα ηόζν ηηο ζπλαθείο επηινγέο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο όζν θαη ηηο πάγηεο ζέζεηο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ ζσξαθίδνληαο ηαπηόρξνλα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Σν πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο βάζηζε ηελ θξίζε ηνπ ζην αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ην ειιεληθό ξπζκηζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηελέξγεηα ησλ παηγλίσλ ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ είλαη ηδηαηηέξσο απζηεξό θαη ζπλεπέο, ιόγσ θαη ησλ όισο εληζρπκέλσλ ξπζκηζηηθώλ θαη ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο παηγλίσλ, αιιά θαη ησλ νπζηαζηηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο ζπλαθνύο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηαθίλεζεο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία από ηνλ εζηζκό ησλ εππαζώλ θαηεγνξηώλ. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη ακεηάθιεηεο θαη δελ ρσξεί θαλέλα έλδηθν κέζν θαηά απηώλ ελώπηνλ εζληθνύ ή ελσζηαθνύ δηθαζηεξίνπ. ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

8 Πξόζθιεζε Σειεδηάζθεςεο γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα α εμακήλνπ 2014 Σεηάξηε, 26 Ννεκβξίνπ, :00 κ.κ. (Αζήλα) / 2:00 κ.κ. (Λνλδίλν) / 09:00 π.κ. (Νέα Τόξθε) Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ελλεακήλνπ 2014, ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο εηαηξείαο, κία (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηειεδηάζθεςεο. ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ: πκκεηέρνληεο από Μεγάιε Βξεηαλία +44 (0) πκκεηέρνληεο από Διιάδα πκκεηέρνληεο από ΖΠΑ πκκεηέρνληεο από ππόινηπεο ρώξεο +44 (0) Live Webcast: Ζ ηειεδηάζθεςε ζα κεηαδνζεί θαη κέζσ live webcast ζην αθόινπζν link: or ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ζηε δηαζύλδεζε παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Δ. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη Νίθνο Πνιπκελάθνο - Γηεπζπληήο Γ/λζεο ρέζεσλ κε Μεηόρνπο - Σει : Γηώξγνο Βηησξάθεο - IRO, Business Analyst - Σει : ΤΝΗΜΜΕΝΑ 1. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη 2013 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

9 1. Κατάςταςη Χρηματοοικονομικήσ Θζςησ τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ) ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Κυκλοφοροφν ενεργητικό Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα Δεςμευμζνα διακζςιμα Αποκζματα Απαιτιςεισ Λοιπά ςτοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία Επενδφςεισ ςε ακίνθτα Υπεραξία Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από πελάτεσ Λοιπά ςτοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργθτικοφ φνολο μη κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ Δάνεια Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Φόροι Λοιπζσ υποχρεϊςεισ φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Αναβαλλόμενοι φόροι πακθτικοφ Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ Προβλζψεισ Άλλεσ μακροπρόκεςμεσ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

10 υποχρεϊςεισ φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων Κδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποκεματικά Κζρδθ εισ νζον Δικαιϊματα μειοψθφίασ φνολο ιδίων κεφαλαίων ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

11 2. Κατάςταςη υνολικοφ Ειςοδήματοσ τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ πλθν των κερδϊν ανά μετοχι) ΟΜΙΛΟ Κφκλοσ εργαςιϊν Κζρδθ ςτουσ νικθτζσ παιχνιδιϊν Καθαρά ζςοδα προ φόρου (30%) Φόροσ επί των κακαρϊν εςόδων Καθαρά ζςοδα μετά φόρου (30%) Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν Μικτό κζρδοσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα Δαπάνεσ διάκεςθσ Δαπάνεσ διοίκθςθσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα / (ζξοδα) Λειτουργικό αποτζλεςμα Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από πϊλθςθ παγίων Ζςοδα / (Ηθμιζσ) από ςυγγενείσ επιχειριςεισ Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ Αναβαλλόμενοσ φόροσ Κζρδη μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Δικαιϊματα μειοψθφίασ υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Δικαιϊματα μειοψθφίασ Βαςικά κζρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ςε 0,3802 0,1752 0,3502 0,1391 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

12 3. Κατάςταςη υνολικοφ Ειςοδήματοσ τησ ΟΠΑΠ Α.Ε. τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ πλθν των κερδϊν ανά μετοχι) ΕΣΑΙΡΕΙΑ Κφκλοσ εργαςιϊν Κζρδθ ςτουσ νικθτζσ παιχνιδιϊν Καθαρά ζςοδα προ φόρου (30%) Φόροσ επί των κακαρϊν εςόδων Καθαρά ζςοδα μετά φόρου (30%) Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν Μικτό κζρδοσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα Δαπάνεσ διάκεςθσ Δαπάνεσ διοίκθςθσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα / (ζξοδα) Λειτουργικό αποτζλεςμα Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από πϊλθςθ παγίων Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα Μερίςματα από κυγατρικζσ Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ Αναβαλλόμενοσ φόροσ Κζρδη μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Βαςικά κζρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ςε 0,4047 0,1608 0,3610 0,1398 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

13 4. Κατάςταςη Σαμειακών Ροών τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ) ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Κζρδθ προ φόρων Προςαρμογή για: Αποςβζςεισ Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ Άλλεσ προβλζψεισ Συναλλαγματικζσ διαφορζσ Ηθμίεσ / (κζρδθ) από ςυγγενείσ Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ φνολο Μεταβολζσ ςτο κεφάλαιο κίνηςησ (Αφξθςθ) / μείωςθ αποκεμάτων (Αφξθςθ) / μείωςθ απαιτιςεων Αφξθςθ / (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) Αφξθςθ / (μείωςθ) φόρων πλθρωκζντων φνολο Τόκοι ζξοδα Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωκζντεσ Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Είςπραξθ από πϊλθςθ παγίων Σφςταςθ ςυγγενοφσ εταιρείασ Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ Εκροι για αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Εκροι για ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Μερίςματα από κυγατρικζσ Τόκοι ζςοδα Αφξθςθ ταμειακϊν διακεςίμων λόγω αλλαγισ μεκόδου ενοποίθςθσ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Ειςπράξεισ από δάνειο Πλθρωμζσ δόςεων δανείου Πλθρωμζσ τόκων χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Πλθρωμζσ κεφαλαίου χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Μερίςματα πλθρωκζντα ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

14 Σαμειακζσ ροζσ από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) διαθεςίμων και ταμειακών ιςοδφναμων Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου Διαθζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα τζλουσ περιόδου Δειηίν Σύπνπ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα