Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014"

Transcript

1 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη ζήκεξα ηα ελδηάκεζα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Πσιήζεηο: απμεκέλεο θαηά 12,9% ζηα 2.981,6 εθ. επξώ έλαληη 2.641,8 εθ. επξώ ην ελλεάκελν ηνπ Οη πσιήζεηο ηνπ γ ηξηκήλνπ απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 19,1% θαη αλήιζαλ ζηα 1.068,8 εθ. επξώ (έλαληη 897,6 εθ. επξώ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013), αύμεζε ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ ηζρπξή επίδνζε ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ θαη ηε ζπλερηδόκελε αύμεζε ηνπ ηνηρήκαηνο. Καζαξά έζνδα (GGR) ελλεακήλνπ απμεκέλα θαηά 10,0% ζηα 961,8 εθ. επξώ (9Μ 2013: 874,8 εθ. επξώ). Σα θαζαξά έζνδα γ ηξηκήλνπ απμήζεθαλ θαηά 17,9% ζηα 345,6 εθ. επξώ (γ ηξίκελν 2013: 293,2 εθ. επξώ), ζεκεηώλνληαο πεξαηηέξσ βειηίσζε έλαληη ηεο αύμεζεο ηνπ α εμακήλνπ 2014 ύςνπο 6%. Σα θέξδε πξν ηόθσλ, θόξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ελλεακήλνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 239,1 εθ. επξώ (9M 2013: 174,1 εθ. επξώ). ην 3 ν ηξίκελν ηνπ 2014 ηα EBITDA αλήιζαλ ζε 94,2 εθ. επξώ (Q3 2013: 70,8 εθ. επξώ), απμεκέλα ζεκαληηθά θαηά 33,1% ή 14 κνλάδεο βάζεο πςειόηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σν πεξηζώξην EBITDA εληζρύζεθε θαη δηακνξθώζεθε ζε 24,9% (ελλεάκελν 2013: 19,9%), παξά ην γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ είλαη ζε αξρηθό αθόκα ζηάδην. Ζ αύμεζε απηή είλαη απόξξνηα θπξίσλ ησλ ζπλερηδόκελσλ πξνζπαζεηώλ ηνπ Οκίινπ λα πεξηνξίζεη ηα ειεγρόκελα ιεηηνπξγηθά έμνδα, κε ηα έμνδα δηάζεζεο λα ζεκεηώλνπλ πηώζε θαηά 23% ζηα 58,5 εθ. επξώ (9Μ 2013: 75,5 εθ. επξώ), ελώ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαη ην ηερλνινγηθό θόζηνο. Καζαξά θέξδε: 121,3 εθ. επξώ έλαληη 111,7 εθ. επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ Σα θαζαξά θέξδε ζην γ ηξίκελν ηνπ 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 55,9 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 25,9% (γ ηξίκελν 2013: 44,4 εθ. επξώ). Ζ ηακεηαθή ζέζε παξακέλεη ηζρπξή ζηα 176,6 εθ. επξώ. Πιεξσκή πνζνύ 0,23 επξώ αλά κεηνρή ζηνπο κεηόρνπο (πξνκέξηζκα & αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά) ζύκθσλα κε ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηελ εηαηξεία. 1. ΤΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Πσιήζεηο 1.068,8 897,6 19, , ,8 12,9 Γ% Καζαξά έζνδα πξν θόξνπ (GGR) 345,6 293,2 17,9 961,8 874,8 10,0 EBITDA 94,2 70,8 33,1 239,1 174,1 37,3 Απνδόζεηο ζε ληθεηέο - Payout (%) Πεξηζώξην EBITDA (πσιήζεηο) 67,7% 67,3% 67,7% 66,9% 8,8% 7,9% 8,0% 6,6% Πεξηζώξην EBITDA (GGR) 27,3% 24,1% 24,9% 19,9% Καζαξά θέξδε 55,9 44,4 25,9 121,3 111,7 8,6 Πεξηζώξην Καζαξώλ θεξδώλ (πσιήζεηο) Πεξηζώξην Καζαξώλ θεξδώλ (GGR) 5,2% 4,9% 4,1% 4,2% 16,2% 15,1% 12,6% 12,8% Κέξδε αλά κεηνρή 0,18 0,14 25,9 0,38 0,35 8,6 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

2 Πσιήζεηο EBITDA Οη πσιήζεηο ζην ελλεάκελν 2014 απμήζεθαλ θαηά 12,9% ζε 2.981,6 εθ. επξώ έλαληη 2.641,8 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Οη πσιήζεηο ζην γ ηξίκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 1.068,8 εθ. επξώ, απμεκέλεο θαηά 19,1%, έλαληη 897,6 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2013, μεπεξλώληαο ηελ αύμεζε ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ ύςνπο 1,7% ιόγσ ηεο πνιύ θαιήο επίδνζεο ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ θαη ηνπ ηνηρήκαηνο. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε 239,1 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 37,3% ζε ζύγθξηζε κε πέξπζη. Σα EBITDA γ ηξηκήλνπ 2014 απμήζεθαλ θαηά 33,1% ζηα 94,2 εθ. επξώ, έλαληη 70,8 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν Παξά ηελ πςειόηεξε απόδνζε ζηνπο ληθεηέο, ε αύμεζε ηνπ EBITDA ήηαλ θαηά 14 κνλάδεο βάζεο κεγαιύηεξε από ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θπξίσο ιόγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ Οκίινπ. φνολο: ,9% φνολο: M M 2014 φνολο: φνολο: M 2014* φνολο: ,1% φνολο: Q Q * Σα κεγέζε πεξηιακβάλνπλ ην 100% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 9Μ 2014 ηεο Διιεληθά Λαρεία ,3% Q2 2014* +33,1% 9M M 2014 Q Q Ελληνικά Λαχεία ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΟΙΧΗΜΑ Καζαξά θέξδε Σα θαζαξά θέξδε γηα ην ελλεάκελν 2014 εληζρύζεθαλ θαηά 8,6% ζηα 121,3 εθ. επξώ έλαληη 111,7 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Σα θαζαξά θέξδε ζην γ ηξίκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 55,9 εθ. επξώ από 44,4 εθ. επξώ, απμεκέλα θαηά 25,9% ζε εηήζηα βάζε ,6% ,9% 56 9M M 2014 Q Q ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

3 ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ γ ηξηκήλνπ 2014, ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ θ. Kamil Ziegler, αλαθέξεη: ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014 ζπλερίδεηαη ε αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, επηβεβαηώλνληαο ηε ζηαζεξή καο πνξεία. Ζ εηζαγσγή λέσλ παηρληδηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαδσνγόλεζε ησλ πθηζηάκελσλ, απνηεινύλ βαζηθνύο θαηαιύηεο ησλ επηδόζεώλ καο, θαζώο ην ΚΡΑΣ εμαθνινπζεί λα ηπγράλεη ζεξκήο απνδνρήο από ην θνηλό, ελώ ηα έζνδα από ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ απμήζεθαλ γηα έλα αθόκε ηξίκελν. ε επίπεδν επηρεηξεζηαθήο αλαδηάξζξσζεο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ήδε εκθαλή ζε ηνκείο όπσο π.ρ. ην θόζηνο δηάζεζεο, ην πξνζσπηθό θαη ην θόζηνο πιεξνθνξηθήο, νδεγώληαο ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο. Παξακέλνπκε ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμνη γηα ην κέιινλ θαη επηθεληξώλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζηελ έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ καο ζρεδηαζκνύ, πνπ ζηνρεύεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ VLTs έσο ην ηέινο ηνπ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Πσιήζεηο αλά παηρλίδη γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 γ ηξίκελν γ ηξίκελν Γ% ελλεάκελν ελλεάκελν Γ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ , ,5 ΠΡΟΠΟ (41,9) (29,8) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (72,4) (56,7) MONITOR GAMES (24,2) (17,4) GO LUCKY (37,0) (40,4) ΤΝΟΛΟ ΣΟΗΥΖΜΑΣΗΜΟΤ , ,3 % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 34,8 35,1-38,4 34,9 - KINO (4,00) (0,7) ΣΕΟΚΔΡ , (8,1) ΛΟΣΣΟ (15,7) (20,6) Super (15,0) (12,0) PROTO (19,1) (2,7) Extra (10,9) (5,3) ΤΝΟΛΟ ΑΡΗΘΜΟΛΑΥΔΗΧΝ (2,8) (2,1) % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 52,9 64,9-56,5 65,1 - θξάηο Λατθό Δζληθό ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ % ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 12, ,1 - - ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ , ,9 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

4 Αζιεηηθόο ζηνηρεκαηηζκόο Αξηζκνιαρεία Οη πσιήζεηο ησλ παηρληδηώλ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ αλήιζαλ ζηα 1.145,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2014 έλαληη 921,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013, απμεκέλεο θαηά 24,3% ζε εηήζηα βάζε. ην γ ηξίκελν 2014 νη πσιήζεηο ηνπ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ ζεκείσζαλ αύμεζε 21,1%, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία γηα 5ν ζπλερόκελν ηξίκελν. Ζ νινθιήξσζε ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέινπ ηνλ Ηνύιην, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλερείο ελέξγεηεο αλαλέσζεο θαη ηελ επηηπρία ηνπ live betting είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ γηα ην ηξίκελν. Σα έζνδα από ηα αξηζκνιαρεία κεηώζεθαλ θαηά 2,1% ζηα 1.685,1 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2014 έλαληη 1.720,5 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν ην γ ηξίκελν 2014 ηα έζνδα ηνπ KINO δηακνξθώζεθαλ ζηα 484,0 εθ. επξώ, κεησκέλα θαηά 4,0% ζε εηήζηα βάζε, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο δηνίθεζεο ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014 γηα κνλνςήθηα πηώζε ην ππόινηπν ηεο ρξνληάο, ιόγσ θαη ηεο έλαξμεο ησλ ζηηγκηαίσλ ιαρείσλ (ΚΡΑΣ) ηνλ Μάην. +24,3% M M ,1% M M 2014 Ειιεληθά Λαρεία Οη πσιήζεηο 1 ησλ Διιεληθώλ Λαρείσλ αλήιζαλ ζηα 252,1 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν Οη πσιήζεηο ζην γ ηξίκελν 2014 έθζαζαλ ζηα 131,3 εθ. επξώ θαη ζπλίζηαληαη ζε 88,4 εθ. επξώ ΚΡΑΣ θαη 42,9 εθ. επξώ Λαρεία. Σα έζνδα ηνπ γ ηξηκήλνπ αληαλαθινύλ ηελ νκαινπνίεζε ησλ πσιήζεσλ θαη εθηηκάηαη όηη ε ηάζε απηή ζα ζπλερηζηεί. ε επίπεδν θεξδνθνξίαο, ηα πεξηζώξηα απμήζεθαλ ζεκαληηθά, παξά ην ζρεηηθά αξρηθό ζηάδην ιεηηνπξγίαο. Passive 72 Scratch 180 Απνδόζεηο ζε ληθεηέο Σα θέξδε ζηνπο ληθεηέο ησλ παηγληδηώλ (payout) ζην ελλεάκελν 2014 αλήιζαλ ζε 67,7% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ έλαληη 66,9% ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. ην γ ηξίκελν 2014 γηα ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ ην αληίζηνηρν πνζνζηό (payout) έθζαζε ζην 71,4% έλαληη 68,7% ζην γ ηξίκελν 2013, θπξίσο ιόγσ ηεο απμεκέλεο ζηάζκηζεο ηνπ live betting έλαληη ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ, ζε εηήζηα βάζε. Σα θαζαξά έζνδα πξν θόξνπ (GGR) ηνπ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ γηα ην γ ηξίκελν αλήιζαλ ζηα 102 εθ. επξώ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 10,7% ζε εηήζηα βάζε. ην γ ηξίκελν 2014 ην payout ζην KINO δηακνξθώζεθε ζην 69,1% έλαληη 69,6% ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Απνδόζεηο ζε ληθεηέο ,7% 67,3% 67,7% 66,9% M M 2014 Q Q % 80% 60% 40% 20% 0% 1 Ζ Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. ελνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο έσο , ελώ ε κέζνδνο ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο εθαξκόζηεθε από ηελ εθεμήο. ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

5 Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 γ ηξίκελν γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν ελλεάκελν Γ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Πξνκήζεηεο Πξαθηόξσλ , ,3 Απνζβέζεηο , ,7 Παξνρέο Σξίησλ (28,5) (8,3) Πξνκήζεηεο Αλαδόρσλ , ,6 Κόζηνο Πξνζσπηθνύ (14,2) ,2 Τπόινηπα έμνδα θόζηνπο ππεξεζηώλ , (26,1) πλνιηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ , ,8 % ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ 13,2 14,0 13,4 14,5 Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθε ζηα 400,4 εθ. επξώ έλαληη 382,3 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2013 απμεκέλν θαηά 4,8% ζε εηήζηα βάζε. Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην γ ηξίκελν 2014 αλήιζε ζηα 141,5 εθ. επξώ έλαληη 126,0 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2013, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 12,3% ζε εηήζηα βάζε, ε νπνία απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Διιεληθά Λαρεία. εκεηώλεηαη όηη ε παξαπάλσ αύμεζε παξακέλεη 6,8 κνλάδεο βάζεο ρακειόηεξα από ηνλ ξπζκό αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. +4,8% ,3% M M 2014 Q Q Κόζηνο δηάζεζεο γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Γηαθήκηζε , ,3 Γσξεέο Οηθνλ. εληζρύζεηο (32,7) (53,4) Υνξεγίεο Έμνδα εθζέζεσλ (57,4) (29,6) Μεξηθό ύλνιν (37,9) (26,3) Λνηπά έμνδα δηάζεζεο , ,0 ύλνιν (29,9) (22,5) Γ% Κόζηνο δηάζεζεο Σα ζπλνιηθά έμνδα δηάζεζεο δηακνξθώζεθαλ ζην ελλεάκελν 2014 ζε 58,5 εθ. επξώ έλαληη 75,5 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, απμεκέλα θαηά 22,5%. Σα έμνδα δηάζεζεο ζην γ ηξίκελν 2014 κεηώζεθαλ θαηά 29,9% θπξίσο ιόγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ εμόδσλ ρνξεγηώλ θαηά 57,4% ζε εηήζηα βάζε. Ζ αύμεζε ησλ εμόδσλ δηαθήκηζεο ζηα 3,5 εθ. επξώ ζην γ ηξίκελν 2014 απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγσ ζηελ έλαξμε δηάζεζεο ηνπ ΚΡΑΣ. -22,5% ,9% M M 2014 Q Q ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

6 Κόζηνο δηνίθεζεο γ ηξηκήλνπ θαη ελλεάκελνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Δειηίν Σύπνπ γ ηξίκελν 2014 γ ηξίκελν 2013 Γ% ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 ύλνιν , ,1 Γ% Κόζηνο δηνίθεζεο Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ην ελλεάκελν 2014 απμήζεθαλ θαηά 20,1% ζηα 27,1 εθ. επξώ, έλαληη 22,6 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν Γηα ην γ ηξίκελν 2014, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο απμήζεθαλ θαηά 36,0% ζηα 9,6 εθ. επξώ, θπξίσο ιόγσ ησλ ζρεηηθώλ εμόδσλ γηα ηα Διιεληθά Λαρεία ,1% ,0% 10 9M M 2014 Q Q Σακεηαθέο ξνέο ελλεακήλνπ 2014 θαη 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ελλεάκελν 2014 ελλεάκελν 2013 Γ% Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 163, ,774 (8.9) 17,568 (40,175) - (246,870) (218,382) - Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζηα 163,8 εθ. επξώ από 179,7 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, θαζώο ε πςειόηεξε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία αληηζηαζκίζηεθε από ην δηαθνξεηηθό ρξνληζκό θαηαβνιήο δόζεσλ θόξνπ GGR Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 δηακνξθώζεθαλ ζε εηζξνέο 17,6 εθ. επξώ θαη αληαλαθινύλ θπξίσο αύμεζε ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ απνξξένπλ από ηελ πιήξε ελνπνίεζε ηεο Διιεληθά Λαρεία Α.Δ. Σαμειακά Διαθζςιμα ΣΡ από λειτουργικζσ ΣΡ από χρηματοδοτικζσ ΣΡ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ δραςτηριότητεσ δραςτηριότητεσ Σαμειακά Διαθζςιμα Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οη ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2014 αλήιζαλ ζε 246,9 εθ. επξώ ιόγσ ηεο πξόσξεο πιήξνπο απνπιεξσκήο ηνπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ θαη ηεο πιεξσκήο ηνπ κεξίζκαηνο κέζα ζην β' ηξίκελν ηνπ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

7 3. ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε & Δηαλνκή Πξνκεξίζκαηνο Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ) ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ Πέκπηε 18 Γεθεκβξίνπ 2014 κε ζθνπό ηελ έγθξηζε δηαλνκήο ησλ αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ ηεο Δηαηξίαο ύςνπο ,64 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, ηνπ Νόκνπ 4172/2013. Δπίζεο ην Γ αλαθνηλώλεη ηε δηαλνκή πξνκεξίζκαηνο ρξήζεο 2014 ζηνπο κεηόρνπο, ύςνπο ,36 πξν παξαθξάηεζεο θόξνπ. Σν Γ πξνηείλεη ε θαηαβνιή ησλ αλσηέξσλ δπν πόζσλ (αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά & πξνκέξηζκα) λα πξαγκαηνπνηεζεί από θνηλνύ. πλεπώο, γηα ηε πιεξσκή ησλ 0,23 αλά κεηνρή, πξνηείλεηαη εκεξνκελία απνθνπήο ε Γεπηέξα, 12 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ε Γεπηέξα, 19 Ηαλνπαξίνπ Αλαθήξπμε σο πξνηηκεηένο επηηπρώλ πιεηνδόηεο γηα ην ακνηβαίν ηππνδξνκηαθό ζηνίρεκα Ζ OPAP Investment Ltd. (100% ζπγαηξηθή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.) αλαθεξύρζεθε Πξνηηκεηένο Δπηηπρώλ Πιεηνδόηεο γηα ηε ρνξήγεζε 20-εηνύο δηθαηώκαηνο απνθιεηζηηθήο δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ακνηβαίνπ ηππνδξνκηαθνύ ζηνηρήκαηνο, από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ). Ζ πξνζθνξά ηεο OPAP Investment Ltd αλήιζε ζηα 40,5 εθ. Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο Payzone Hellas Έπεηηα από ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθώλ εγθξίζεσλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο αληαγσληζκνύ, ε OPAP Investment Ltd. (100% ζπγαηξηθή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.) ππέγξαςε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2014 ηελ ηειηθή ζύκβαζε γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 90% ηεο Payzone Hellas A.E έλαληη ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο 7,75 εθ. επξώ. Ζ Payzone Hellas Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη ην κεγαιύηεξν δίθηπν ηεξκαηηθώλ πιεξσκήο ζηελ Διιάδα γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαηξνθνδόηεζεο πξνπιεξσκέλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ γηα ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ππεξεζηώλ πιεξσκήο ινγαξηαζκώλ. Σν πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο αλαγλσξίδεη & επηβεβαηώλεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο ΟΠΑΠ Α.Ε γηα ηε δηεμαγσγή ηπρεξώλ παηγλίσλ ζηελ Ειιάδα Ζ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά από κηα καθξά δηθαζηηθή πνξεία, εμέδσζε δύν απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο θξίλεη θαηεγνξεκαηηθά όηη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ ΟΠΑΠ ΑΔ γηα ηε δηελέξγεηα ηπρεξώλ παηγλίσλ είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εμέιημε απηή επηβεβαηώλεη απόιπηα ηόζν ηηο ζπλαθείο επηινγέο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο όζν θαη ηηο πάγηεο ζέζεηο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ ζσξαθίδνληαο ηαπηόρξνλα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Σν πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο βάζηζε ηελ θξίζε ηνπ ζην αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ην ειιεληθό ξπζκηζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηελέξγεηα ησλ παηγλίσλ ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ είλαη ηδηαηηέξσο απζηεξό θαη ζπλεπέο, ιόγσ θαη ησλ όισο εληζρπκέλσλ ξπζκηζηηθώλ θαη ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ ηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο παηγλίσλ, αιιά θαη ησλ νπζηαζηηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο ζπλαθνύο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηαθίλεζεο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία από ηνλ εζηζκό ησλ εππαζώλ θαηεγνξηώλ. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη ακεηάθιεηεο θαη δελ ρσξεί θαλέλα έλδηθν κέζν θαηά απηώλ ελώπηνλ εζληθνύ ή ελσζηαθνύ δηθαζηεξίνπ. ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

8 Πξόζθιεζε Σειεδηάζθεςεο γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα α εμακήλνπ 2014 Σεηάξηε, 26 Ννεκβξίνπ, :00 κ.κ. (Αζήλα) / 2:00 κ.κ. (Λνλδίλν) / 09:00 π.κ. (Νέα Τόξθε) Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ελλεακήλνπ 2014, ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηόηνπν ηεο εηαηξείαο, κία (1) ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηειεδηάζθεςεο. ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ: πκκεηέρνληεο από Μεγάιε Βξεηαλία +44 (0) πκκεηέρνληεο από Διιάδα πκκεηέρνληεο από ΖΠΑ πκκεηέρνληεο από ππόινηπεο ρώξεο +44 (0) Live Webcast: Ζ ηειεδηάζθεςε ζα κεηαδνζεί θαη κέζσ live webcast ζην αθόινπζν link: or ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ζηε δηαζύλδεζε παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Δ. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη Νίθνο Πνιπκελάθνο - Γηεπζπληήο Γ/λζεο ρέζεσλ κε Μεηόρνπο - Σει : Γηώξγνο Βηησξάθεο - IRO, Business Analyst - Σει : ΤΝΗΜΜΕΝΑ 1. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2014 θαη 2013 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

9 1. Κατάςταςη Χρηματοοικονομικήσ Θζςησ τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ) ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Κυκλοφοροφν ενεργητικό Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα Δεςμευμζνα διακζςιμα Αποκζματα Απαιτιςεισ Λοιπά ςτοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία Επενδφςεισ ςε ακίνθτα Υπεραξία Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από πελάτεσ Λοιπά ςτοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργθτικοφ φνολο μη κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ Δάνεια Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Φόροι Λοιπζσ υποχρεϊςεισ φνολο βραχυπρόθεςμων υποχρεώςεων Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Αναβαλλόμενοι φόροι πακθτικοφ Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ Προβλζψεισ Άλλεσ μακροπρόκεςμεσ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

10 υποχρεϊςεισ φνολο μακροπρόθεςμων υποχρεώςεων Κδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποκεματικά Κζρδθ εισ νζον Δικαιϊματα μειοψθφίασ φνολο ιδίων κεφαλαίων ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

11 2. Κατάςταςη υνολικοφ Ειςοδήματοσ τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ πλθν των κερδϊν ανά μετοχι) ΟΜΙΛΟ Κφκλοσ εργαςιϊν Κζρδθ ςτουσ νικθτζσ παιχνιδιϊν Καθαρά ζςοδα προ φόρου (30%) Φόροσ επί των κακαρϊν εςόδων Καθαρά ζςοδα μετά φόρου (30%) Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν Μικτό κζρδοσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα Δαπάνεσ διάκεςθσ Δαπάνεσ διοίκθςθσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα / (ζξοδα) Λειτουργικό αποτζλεςμα Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από πϊλθςθ παγίων Ζςοδα / (Ηθμιζσ) από ςυγγενείσ επιχειριςεισ Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ Αναβαλλόμενοσ φόροσ Κζρδη μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Δικαιϊματα μειοψθφίασ υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Δικαιϊματα μειοψθφίασ Βαςικά κζρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ςε 0,3802 0,1752 0,3502 0,1391 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

12 3. Κατάςταςη υνολικοφ Ειςοδήματοσ τησ ΟΠΑΠ Α.Ε. τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ πλθν των κερδϊν ανά μετοχι) ΕΣΑΙΡΕΙΑ Κφκλοσ εργαςιϊν Κζρδθ ςτουσ νικθτζσ παιχνιδιϊν Καθαρά ζςοδα προ φόρου (30%) Φόροσ επί των κακαρϊν εςόδων Καθαρά ζςοδα μετά φόρου (30%) Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν Μικτό κζρδοσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα Δαπάνεσ διάκεςθσ Δαπάνεσ διοίκθςθσ Άλλα λειτουργικά ζςοδα / (ζξοδα) Λειτουργικό αποτζλεςμα Κζρδθ / (Ηθμιζσ) από πϊλθςθ παγίων Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα Μερίςματα από κυγατρικζσ Κζρδη προ φόρου ειςοδήματοσ Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ Αναβαλλόμενοσ φόροσ Κζρδη μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά φόρων Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ Βαςικά κζρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή ςε 0,4047 0,1608 0,3610 0,1398 ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

13 4. Κατάςταςη Σαμειακών Ροών τισ 30 επτεμβρίου 2014 και τησ εννεάμηνησ περιόδου που ζληξε την ημερομηνία αυτή (Ποςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ) ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Κζρδθ προ φόρων Προςαρμογή για: Αποςβζςεισ Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα Προγράμματα παροχϊν προςωπικοφ Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ Άλλεσ προβλζψεισ Συναλλαγματικζσ διαφορζσ Ηθμίεσ / (κζρδθ) από ςυγγενείσ Αποτελζςματα από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ φνολο Μεταβολζσ ςτο κεφάλαιο κίνηςησ (Αφξθςθ) / μείωςθ αποκεμάτων (Αφξθςθ) / μείωςθ απαιτιςεων Αφξθςθ / (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) Αφξθςθ / (μείωςθ) φόρων πλθρωκζντων φνολο Τόκοι ζξοδα Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωκζντεσ Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Είςπραξθ από πϊλθςθ παγίων Σφςταςθ ςυγγενοφσ εταιρείασ Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κυγατρικισ Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ Εκροι για αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Εκροι για ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ Μερίςματα από κυγατρικζσ Τόκοι ζςοδα Αφξθςθ ταμειακϊν διακεςίμων λόγω αλλαγισ μεκόδου ενοποίθςθσ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Ειςπράξεισ από δάνειο Πλθρωμζσ δόςεων δανείου Πλθρωμζσ τόκων χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Πλθρωμζσ κεφαλαίου χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων Μερίςματα πλθρωκζντα ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

14 Σαμειακζσ ροζσ από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) διαθεςίμων και ταμειακών ιςοδφναμων Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου Διαθζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα τζλουσ περιόδου Δειηίν Σύπνπ ην ελλεάκελν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης Αθήνα 31 Μαρτίου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιηµένα οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ 2011 ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΟΚΗΙΟΤ ΟΣΔ ΓΗΑ ΣΟ Γ ΣΡΗΚΖΛΟ ΘΑΗ ΓΧΓΔΘΑΚΖΛΟ ΤΚΦΧΛΑ ΚΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηξηκήλνπ επηδεηθλύνπλ αληνρή παξά ην αληίμνν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Ο πεξηνξηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ 2012 (ΓΠΥΑ) Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Δλλεακήλνπ (ΓΠΥΑ) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΝΔΑΜΗΝΟΤ Αύμεζε πσιήζεσλ θαηά 3% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Αύμεζε ηνπ EBITDA θαηά 8% ζε ζύγθξηζε κε ην ελλεάκελν ηνπ Με επαλαιακβαλόκελε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014

Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Αποηελέζμαηα Ομίλος ΕΤΕ: 2014 Επαπκήρ πεςζηόηηηα και ιζσςποποίηζη ηος ιζολογιζμού Επαπκήρ πεςζηόηηηα παπά ηιρ δςζμενείρ ζςνθήκερ Δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο ζην 95% ζε επίπεδν Οκίινπ, θαη 83% ζηελ Γιιάδα Τξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ελτίο Τύπου 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2011 Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), ανακοινώνει σήµερα τα ενδιάµεσα οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016 Αθήνα 22 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα