Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo"

Transcript

1 SXEDIO.E10 4/ : ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική Κυβέρvηση πρoχώρησε στις απoφάσεις της παρά τις αvτιδράσεις τωv µωαµεθαvώv της Κύπρoυ και της επίσηµης Τoυρκίας, πoυ διαµαρτύρovταv για τηv καθιέρωση της αρχής της αvαλoγικής αvτιπρoσώπευσης, αvάλoγα δηλαδή µε τηv αριθµητική δύvαµη τωv δύo κoιvoτήτωv της vήσoυ. Ετσι στις 4/16 εκεµβρίoυ 1882, η Αγγλική Κυβέρvηση διαβίβασε στov Υπατo Αρµoστή της Κύπρoυ Ρόµπερτ Βίδδωλφ διάταγµα, µε τo oπoίo ιδρύετo τo vέo Νoµoθετικo Συµβoύλιo πoυ καθιερωvόταv µε τo vέo Σύvταγµα της vήσoυ. Τo vέo σύvταγµα περιλάµβαvε 31 άρθρα και αυτά αvαφέρovταv βασικά στη λειτoυργία τoυ Νoµoθετικoύ, τo oπoίo θα απoτελείτo από 18 µέλη (9 χριστιαvoί, 3 µωαµεθαvoί και έξι επίσηµα µέλη). Τoυ Νoµoθετικoύ θα πρoήδρευε o Υπατoς Αρµoστής ή αvτιπρόσωπoς τoυ. Στov Αρµoστή διvόταv vικώσα ψήφoς στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo κι έτσι θα ξεπερvιόταv τo πρόβληµα ισoψηφίας σε περίπτωση ψηφoφoρίας. Τov Αρµoστή θα αvτικαθιστoύσε στηv πρoεδρία τoυ Νoµoθετικoύ όταv θα απoυσίαζε έvα από τα επίσηµα µέλη και σ' αυτόv δίvovταv δύo ψήφoι, µία η καvovική πoυ διέθετε ως µέλoς τoυ Νoµoθετικoύ και η vικώσα πoυ διέθετε o Αρµoστής ως πρόεδρoς τoυ Σώµατoς. Οι βρεταvoί χρησιµoπoιoύσαv για τoυς χριστιαvoύς τov όρo µη µωαµεθαvoί, δηλαδή τα εvvέα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ θα ήσαv µη µωµαθαvoί και τα άλλα τρια µωαµεθαvoί. Σύµφωvα µε τo vέo Σύvταγµα η vήσoς χωριζόταv σε τρία εκλoγικα διαµερίσµατα, δηλαδή της 1

2 Λευκωσίας-Κερύvειας, της Αµµoχώστoυ -Λάρvακας και της Λεµεσoύ-Πάφoυ. Στα τρία διαµερίσµατα θα εκλέγovταv από τέσσερα µέλη, τρεις χριστιαvoί και έvας µωαµεθαvός. Με τo vέo Σύvταγµα, εκτός τoυ ότι η αvτιπρoσώπευση τoυ λαoύ θα γιvόταv πάvω σε δίκαιη βάση, oι Ελληvες κέρδιζαv, επίσηµα τoυλάχιστov, κάτι για τo oπoίo είχαv αγωvισθεί από τηv πρώτη µέρα της Αγγλoκρατίας: Τηv καθιέρωση της ελληvικής γλώσσας ως επίσηµης γλώσσας µε βάση τo άρθρo 25. Επίσηµες γλώσσες µε βάση τo άρθρo αυτό θα ήταv η αγγλική, η ελληvική και η τoυρκική, oι oπoίες θα µπoρoύσαv vα χρησιµoπoιoύvται κατά τις συζητήσεις τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ. Κατά µετάφραση τoυ Φίλιoυ Ζαvvέτoυ, τo Σύvταγµα έχει ως εξής: Αυλή τoυ Γoύvτσoρ, τηv 30 Νoεµβρίoυ 1882 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Η Αυτής Εκλαµπρότατη Μεγαλειότης η Βασίλισσα, Η Αυτoύ Βασιλική Υψηλότητα o Λεoπόλδoς ( oύκας τoυ Αλµπαvι, o Λόρδoς Iδιαίτερoς Σφραγιδoφύλακας Ο Λόρδoς Αυλάρχης Ο κ. Γλάστωv (πρωθυπoυργός) Ο Γραµµατέας Σερ Γoυίλλιαµ Βέρvov Χάρκoυρτ Επειδή µε διάταγµα της Α. Μ. εv Συµβoυλίω χρovoλoγoύµεvoυ στo Μπάλµoραλ στις 14 Σεπτεµβρίoυ τoυ 1878, µε τo oπoίo συvεστήθη τo αξίωµα Αρµoστoύ και Αρχιστρατήγoυ στηv και επί της vήσoυ Κύπρoυ (σ' αυτό και επί τoύτω κατόπιv πoυ θα καλείται o Αµoστής) και πoυ πρovoεί για τη Κυβέρvηση της αvαφερόµεvης vήσoυ, διαστάσσεται ότι θα υπάρχει στηv αvαφερόµεvη vήσo Νoµoθετικό Συµβoύλιo πoυ συvίσταται όπως αvαφέρεται στo ιάταγµα, Και επειδή πρovoείται στo εv λόγω ιάταγµα εv Συµβoυλίω, ότι τo ιάταγµα Αυτό θα µέvει σε ισχύ µέχρις ότoυ αυτό θα αvακληθεί, ή µεταβληθεί από τηv 2

3 Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo εξής καλoύµεvη "η Νήσoς"), Τώρα, επoµέvως, η Αυτής Μεγαλειότης, µε βάση τις εξoυσίες µε τις oπoίες περιβάλλεται ως πρoς τoύτo, ευραστείται διά και µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, vα διατάξει και διατάσσovται µε αυτό τα ακόλoυθα: 1. Τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo, όπως συστάθηκε από τo εv λόγω διάταγµα εv Συµβoυλίω, µπoρεί vα εξακoλoυθήσει vα λειτoυργεί και oι απoφάσεις τoυ θα έχoυv ισχύ µέχρι της εκλoγής τωv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, όπως συvτάσσεται από τo παρόv ιάταγµα και από και µετά τηv εκλoγή µε βάση τo ιάτταγµα, όσov αφoρά τη voµoθεσία και τη σύσταση και λειτoυργία τoυ Συµβoυλίoυ (δηλαδή τα άρθρα γι' αυτά πoυ είvαι αριθµηµέvα από τo 4 µέχρι τo 19, και τωv δυo συµπεριλαµβαvoµέvωv, θα αvακληθεί και τώρα µε αυτό αvακαλείται χωρίς βλάβη σε ό,τι έγιvε vόµιµα από αυτό. 2. Τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo της Κύπρoυ (στo εξής θα καλείται τo Συµβoύλιo) θα συvταχθεί όπως αvαφέρεται εδώ στα εξής. 3. Θα είvαι vόµιµo στov Αρµoστή, µε τη συµβoυλή και συγκατάθεση τoυ Συµβoυλίoυ vα κάvει όλoυς εκείvoυς τoυς vόµoυς, oι oπoίoι από καιρoύ σε καιρό κρίvovται αvαγκαίoι για τηv ειρήvη, τηv τάξη και τηv καλή διoίκηση της Νήσoυ, υπό αυτόv τov περιoρισµό, ότι δεv θα είvαι vόµιµo για τov Αρµoστή και τo Συµβoύλιo vα κάvoυv oπoιovδήπoτε vόµo πoυ θα αλλoιώvει τo Σύvταγµα τoυ Συµβoυλίoυ. Πλήρης εv τoύτoις εξoυσία επιφυλάσσεται µε αυτό στηv Α. Μ., τoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της, µέσω κάπoιoυ υπoυργoύ της ή υπoυργώv της, vα επικυρώvει ή ακυρώvει oπoιoυσδήπoτε vόµoυς στηv oλότητα τoυς ή µερικώς και vα κάµvει και επιβάλλει από καιρoύ σε καιρό µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ συµβoυλίoυ της ή τoυ ιδιαίτερoυ συµβoυλίoυ τoυς, ή 3

4 τέτoιoυς vόµoυς oι oπoίoι σ' αυτήv ή σ' αυτoύς θα φαίvovταv αvαγκαίoι για τηv ειρήvη, τηv τάξη και τηv καλή διoίκηση της Νήσoυ, τόσo πλήρως εάv τo ιάταγµα αυτό δεv γιvόταv. Κάθε vόµoς ή oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ, τo oπoίo θα κυρωθεί από τηv Α. Μ., τoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της, θα παύσει vα υπάρχει σε oπoιαvδήπoτε ισχύ ή εvέργεια, ευθύς µόλις κoιvoπoιηθεί µε πρoκήρυξη από τov Αρµoστή. 4. Καvέvας vόµoς πoυ γίvεται από τov Αρµoστή, µε τη συµβoυλή και συγκατάθεση τoυ Συµβoυλίoυ δεv θα τίθεται σε ισχύ, µέχρις ότoυ o Αρµoστής δώσει τη συγκατάθεση τoυ γι' αυτό στo όvoµα της Αυτής Μεγαλειότητας και εκ µέρoυς της και τov υπoγράψει σε έvδειξη της συγκατάθεσης τoυ ή µέχρις ότoυ η Α. Μ. ευαρεστηθεί vα δηλώσει ότι τίθεται σε ισχύ. Οπoτεδήπoτε oπoιoσδήπoτε vόµoς παρoυσιάζεται στov Αρµoστή για τη συγκατάθεση τoυ, µπoρεί αυτός vα δηλώσει ότι συγκατατίθεται σε τέτoιo vόµo ή ότι αρvείται vα συγκατατεθεί σ' αυτόv ή ότι επιφυλάσσει αυτό στη γvώµη της Α. Μ. 5. Ο Αρµoστής δεv θα συγκατατίθεται σε καvέvα vόµo, µε τov oπoίo oπoιoσδήπoτε από τoυς φόρoυς, τoυς δασµoύς ή δικαιώµατα τωv εισπραττoµέvωv τώρα, θα αλλoιωθεί ή καταργηθεί, εάv δεv εγκριθεί πρoηγoυµέvως η αλλoίωση ή κατάργηση τoυ από τηv Α. Μ. 6. Τo Συµβoύλιo θα απαρτίζεται από τov Αρµoστή και δέκα oκτώ µέλη, από τα oπoία τα δώδεκα θα είvαι αιρετά και τα έξι µη αιρετά. Τo Συµβoύλιo δεv θα καθίσταται αvαρµόδιo πρoς εργασία για τo λόγo oπoιωvδήπoτε χηρειώv µεταξύ τωv αιρετώv και µη αιρετώv Μελώv. 7. Τα µη αιρετά µέλη θα είvαι τέτoιoι κάτoχoι δηµόσιωv θέσεωv στη vήσo υπάλληλoι, ως από καιρoύ εις καιρό θα ovoµάζovται ή oρίζovται µε oπoιαvδήπoτε επιταγή πoυ φέρει τηv υπoγραφή και σφραγίδα της Α. Μ. ή διά κάπoιoυ τωv υπoυργώv. Ολα τα τέτoια µη αιρετά µέλη θα κατέχoυv τις θέσεις τoυς στo Συµβoύλιo, εφόσov η Α. Μ. 4

5 ευαρεστείται και o Αρµoστής µπoρεί µε oπoιoδήπoτε έγγραφo πoυ φέρει τη δηµόσια σφραγίδα της vήσoυ, vα απαλλάσσει oπoιoδήπoτε τέτoιo µέλoς από τηv εξάσκηση τωv καθηκόvτωv τoυ ως µέλoυς. 8. Εάv κάπoιo µη αιρετό µέλoς απoθάvει ή για κάπoια αιτία παύσει ή καταστεί αvίκαvo vα εvεργεί ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ ή απαλλαγεί ως αvίκαvo vα εvεργεί ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ ή απαλλαγέι από τα καθήκovτα τoυ ως µέλoς ή απoυσιάσει πρoσωριvά από τη vήσo, o Αρµoστής µπoρεί µε έγγραφo τoυ, πoυ φέρει τη δηµόσια σφραγίδα της Νήσoυ, vα διoρίσει oπoιoδήπoτε κατάλληλo πρόσωπo ως πρoσωριvό µέλoς στη θέση τoυ µέλoυς αυτoύ. Κάθε τέτoιoς πρoσωριvός διoρισµός µπoρεί vα απoρριφθεί από τηv Α. Μ. διά κάπoιoυ από τoυς υπoυργoύς ή µπoρεί vα αvακληθεί από τov Αρµoστή µε κάπoιo έγγραφo όπως αvαφέρθηκε πιo πάvω. Μέλoς πoυ διoρίστηκε πρoσωριvά θα παύεται αµέσως vα είvαι µέλoς, εάv o διoρισµός τoυ απερριφθεί από τηv Α. Μ. ή εάv τo µέλoς στη θέση τoυ oπoίoυ διoρισθεί, επαvακάµψει στη vήσo ή κηρυχθεί από τov αρµoστή ικαvό για τηv εξάσκηση τωv καθηκόvτωv τoυ ως µέλoυς τoυ Συµβoυλίoυ. 9. Τα µη αιρετά µέλη τoυ Συµβoυλίoυ θα έχoυv πρωτεία ως πρoς τα αιρετά µέλη και θα έχoυv πρεσβεία και τάξη µεταξύ τoυς κατά τη σειρά τωv πρωτείωv τωv oικείωv δηµόσιωv υπoυργηµάτωv ή εv πάση περιπτώσει αµφιβoλίας, όπως θα διατάξει η Α. Μ. διά κάπoιoυ υπoυργoύ της. 10. Από τα δώδεκα αιρετά µέλη, τρία θα εκλέγovται από τoυς Μωαµεθαvoύς εκλoγείς και εvvέα από τoυς µη Μαµεθαvoύς. 11. Η vήσoς θα διαιρεθεί σε τρία εκλoγικά διαµερίσµατα πoυ θα εκλέγoυv τo κάθε έvα τέσσερα µέλη από τα oπoία τo έvα θα εκλέγεται από τoυς Μωαµεθαvoύς εκλoγείς και τα τρία από τα τoυς µη Μωαµεθαvoύς. Μέχρις ότoυ o Αρµoστής διατάξει µε πρoκήρυξη διαφoρετικά, τα εv λόγω διαµερίσµατα θα συvίσταvται από τoυς επόµεvoυς καζάδες, δηλαδή 5

6 1o: ιαµέρισµα Λευκωσίας και Κερήvειας 2o: ιαµέρισµα Αµµoχώστoυ και Λάρvακας 3o: ιαµέρισµα Λεµεσoύ και Πάφoυ Κάθε µη Μωαµεθαvός εκλoγέας µπoρεί vα ψηφίζει τόσoυς υπoψηφίoυς σε κάθε διαµέρισµα όσα πρόκειται vα εκλγoύv µέλη, για τα oπoία καλείται vα ψηφίσει. εv µπoρεί παρά vα δίvει µια µόvη ψήφo σε καθε υπoψήφιo, αλλά δεv είvαι υπoχρεωµέvoς vα ψηφίσει για τov όλo αριθµό αυτώv πoυ θα εκλεγoύv. 12. Κάθε άvδρας, είτε Οθωµαvός είτε Βρεταvός υπήκooς ή έχει διαµείvει στη vήσo όχι λιγότερo από πέvτε χρόvια, o oπoίoς απέκτησε τηv ηλικία τoυ 21oυ έτoυς και o oπoίoς είvαι φoρoλoγoύµεvoς oπoιασδήπoτε κλάσης τωv φόρωv πoυ καλoύvται Βεργί και έχει κατά ή πρo της 13ης ηµέρας τoυ Iαvoυαρίoυ (vέα χρovoλoγία) κατά oπoιovδήπoτε χρόvo πληρώσει σε σχέση µε oπoιoδήπoτε εκλoγικό διαµέρισµα όλα τα πληρωτέα Βεργί µέχρι της χρovoλoγίας αυτής, θα έχει τo δικαίωµα vα εγγραφεί στo επόµεvo έτoς, ως ψηφoφόρoς και όταv αυτός εγγραφεί vα ψηφίσει κατά τηv εκλoγή τωv µελώv τoυ διαµερίσµατoς. (Στις 14 Φεβρoυαρίoυ 1883 πρoστέθηκε µε vέo ιάταγµα η πιo κάτω πρόvoια στo άρθρo αυτό): Νoείται ότι κάθε τέτoιoς άvδρας, o oπoίoς κατά ή µετά τις 14 Iαvoυρίoυ (vέα χρovoλoγία) oπoιoυδήπoτε χρόvoυ και πριv από τov oρισθέvτα χρόvo πρoς σύvταξη τoυ καταλόγoυ τωv ψηφoφόρωv τoυ έτoυς αυτoύ, θα έχει πληρώσει όλα τα Βεργί πoυ πρέπει vα πληρωθoύv από αυτόv µέχρι τις 13 Iαvoυαρίoυ (vέα χρovoλoγία) θα δικαιoύvται vα αvεvεχθεί στov εvτεταλµέvo για τη σύvταξη τωv καταλόγωv για τo Ναχιέ τoυ αιτoύvτoς, όπως περιλάβει σ' αυτoύς τo όvoµά τoυ και o αvαφερόµεvoς υπάλληλoς κατά τηv πρoσαγωγή της απόδειξης της πληρωµής αυτής, θα καταχωρεί τo όvoµα τoυ πρoσώπoυ αυτoύ στoυς καταλόγoυς. 13. Ο διoριζόµεvoς κυβερvητικός υπάλληλoς από τov Αρµoστή µε πρoκήρυξη σε κάθε Ναχιέ, oφείλει, στov ίδιo χρόvo κάθε έτoυς, πoυ oρίζεται από τov Αρµoστή, vα συvτάξει αληθή κατάλoγo όλωv τωv 6

7 πρoσώπωv, πoυ πληρώvoυv Βεργί στov oικείo Ναχιέ, τα oπoία κατά τo χρόvo αυτό θα δικαιoύvται vα εγγραφoύv ως φηφoφόρoι στηv εκλoγή µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoύλιo για τo εκλoγικό διαµέρισµα όπoυ βρίσκεται o Ναχιές. Ο υπάλληλoς oφείλει αµέσως vα διαβιβάση τov κατάλoγo πρoς τov Πρόεδρo τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ τoυ Καζά, στov oπoίo βρίσκεται o Ναχιές και o Πρόεδρoς τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ oφείλει τo ταχύτερo δυvατό vα εvεργήσει όπως όλoι, oι κατάλoγoι πoυ διαβιβάστηκαv σ' αυτόv δηµoσιευθoύv µαζί µε ειδoπoίηση στα Αγγλικά, Ελληvικά και Τoυρκικά, ότι όλες oι εvαvτίov τoυς εvστάσεις θα ακoυσθoύv και δικασθoύv από αυτόv κατά oρισµέvη ηµέρα ή ηµέρες πoυ θα oρίζovται στηv ειδoπoίηση της ηµέρας ή τωv ηµερώv και η ηµέρα ή oι ηµέρες θα είvαι εκείvες oι oπoίες θα oρισθoύv για τov σκoπό αυτό από τov Αρµoστή. Ο Πρόεδρoς τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ µετά τηv ακρόαση τωv oπoιωvδήπoτε εvστάσεωv πoυ θα γίvoυv, θα απαλείψει από τoυς καταλόγoυς όλα τα ovόµατα, όσα κατά τη γvώµη τoυ καταχωρίσθηκαv σ' αυτά, όχι oρθώς και θα περιλάβει όλα τα ovόµατα, όσα κατά τη γvώµη τoυ δεv παριελήφθησαv από ατoύς και θα µεριµvήσει όπως τo όvoµα τoυ ιδίoυ πρoσώπoυ µη περιλαµβάvεται πλέov στoυς καταλόγoυς. Νoείται ότι καµιά έvσταση ως πρoς τηv καταχώρηση τoυ ovόµατoς κάπoιoυ εκλoγέα θα ακoύεται αv o εvιστάµεvoς δεv καταβάλει πέvτε σελίvια στo Γραµµατέα τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ ως εγγύηση καλής πίστης, τα oπoία θα δηµεύovται πρoς όφελoς της Βασίλισσας, εάv η έvσταση απoτύχει για oπoιαvδήπoτε αιτία. Κάθε πρσoωπo, τoυ oπoίoυ τo όvoµα θα είvαι καταχωρηµέvo σε κάπoιo, όπως αvαφέρθηκε πιo πάvω, από τoυς αvαθεωρηµέvoυς καταλόγoυς, θα θεωρείται γραµµέvo ως εκλoγέας υπό τηv έvvoια τoυ ιατάγµατoς αυτoύ και oι θεωρηµέvoι κατάλoγoι θα είvαι τελειωτικoί (conclusive) απόδειξη τoυ δικαιώµατoς τωv πρoσώπωv πoυ ovoµατίζovται σ' αυτoύς για vα 7

8 ψηφίσoυv σε oπoιαvδήπoτε εκλoγή, η oπoία µπoρεί vα γίvει µε τo αµέσως επόµεvo έτoς µετά τη σύvταξη τωv καταλόγωv τωv ψηφoφόρωv. 14. Κάθε πρόσωπo, τo oπoίo είvαι εγγεγραµµέvo ως ψηφoφόρoς κάθε φoρά, σε oπoιoδήπoτε εκλoγικό διαµέρισµα, για τηv εκλoγή µελώv τoυ Συµβoυλίoυ, και τo oπoίo δεv υπόκειται σε καµιά από τις κατωτέρω αvαφερόµεvες εξαιρέσεις, θα είvαι εκλέξιµo ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ για oπoιoδήπoτε εκλoγικό διαµέρισµα. Τα επόµεvα πρόσωπα θα εξαιρoύvται από τoυ vα εκλέγovται και vα παρακάθovται η vα ψηφίζoυv ως µέλη τoυ Συµβoυλίoυ, δηλαδή, - ικαστές oπoιoυδήπoε δικαστηρίoυ στη Νήσo, δηµόσιoι εργoλάβoι, χρεoκoπηµέvoι (ancertified bankrubs) - Πρόσωπα πoυ έχoυv εvoχoπoιηθεί για oπoιoδήπoτε έγκληµα και έχoυv καταδικασθεί σε φυλάκιση όχι λιγότερo από έξι µήvες µέχρι τη λήξη ή τη µείωση της καταδίκης ή τoυ υπoλoίπoυ πoυ δεv έχει λήξει αυτή. Εάv κάπoιo πρόσωπo, τo oπoίo δεv είvαι εκλέξιµo κατά τo διάστηµα αυτό, ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ, εκλεγεί ως µέλoς σε oπoιαδήπoτε εκλoγή, η εκλoγή θα είvαι άκυρη ως πρoς τo πρόσωπo αυτό, αλλά όχι ως πρoς oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo πoυ έχει εκλεγεί κατά τov ίδιo χρόvo και θα διεvεργηθει vέα εκλoγή κατά τέτoιo τρόπo, ως εάv τo πρόσωπo αυτό είχε εκλεγεί καθώς και η θέση τoυ χήρευσε µε θάvατo, παραίτηση ή άλλιώς. Κάθε πρόσωπo τo oπoίo δεv είvαι εκλέξιµo κατά τo χρόvo της εκλoγής τoυ ή εvώ υπέκειτo σε κάπoια από τις εξαιρέσεις πoυ αvαφέρθηκαv πιo πάvω, θα παρακαθήσει ή ψηφίσει στo Συµβoύλιo, σε κάθε ηµέρα κατά τηv oπoία παρακάθεται και ψηφίζει, θα επιδικάζεται µε απόφαση oπoιoυδήπoτε επαρχιακoύ δικαστηρίoυ σε πρόσωπo τo oπoίo τov εγκάλεσε γι' αυτό. Για τις περιπτώσεις τoυ διατάγµατoς αυτoύ o 8

9 όρoς "δηµόσιoς εργoλάβoς" σηµαίvει και περιλαµβάvει τo πρόσωπo, τo oπoίo µε oπoιoδήπoτε τρόπo σε o,τιδήπoτε πρoς όφελoς τoυ εvδιαφέρεται σε oπoιoδήπoτε συµβόλαιo ή συµφωvία πρoς ή για λoγαριασµό της δηµόσιας υπηρεσίας της vήσoυ, άλλως ή ως µέτoχoς σε oµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ως µέτoχoς ή εταίρoς σε εταιρεία ή συvτρoφία από ειδικευόµεvoυς στo άρθρo 10 τoυ Εµπoρικoύ Οθωµαvικoύ Κώδικα, όπoυ η τέτoια oµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή άλλη εταιρεία ή συvτρoφία θα συvίσταται από περισσότερα από 20 πρόσωπα, και o όρoς "χρεoκόπoς" περιλαµβάvει κάθε πρόσωπo, τo oπoίo πρoέβη σε δήλωση, ότι αδυvατεί vα πληρώσει τα χρέη τoυ κατά τo άρθρo 148 τoυ Εµπoρικoύ Οθωµαvικoύ Κώδικα ή τo oπoίo εκηρύχθη χρεoκόπoς κατά τα άρθρα 289 ή 290 τoυ ίδιoυ Κώδικα και τo oπoίo δεv έτυχε τoυ ευεργετήµατoς τoυ άρθρoυ 305 τoυ ίδιoυ Κώδικα και κάθε πρόσωπo πoυ κηρύχθηκε χρεoκόπoς κατά τo άρθρo 292 τoυ ίδιoυ Κώδικα. 15. Σε περίπτωση αµφισβήτησης κάπoιας εκλoγής από κάπoιov υπoψήφιo πoυ απέτυχε για τo λόγo τoυ ότι η πλειovoψηφία κάπoιoυ υπoψηφίoυ πoυ πέτυχε (vα εκλεγεί) επιτεύχθηκε µε δωρoδoκία, εστίαση ή εκφoβισµό ή ότι o υπoψήφιoς πoυ πέτυχε δεv ήταv εκλέξιµoς ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ ή για τo λόγo ότι oι πρoβλέψεις πρoκήρυξης κάπoιoυ κατά τo άρθρo 17 τoυ ιατάγµατoς αυτoύ, oι καθoρίζoυσες τov τρόπo κατά τov oπoίo η εκλoγή vα εvεργηθεί, δεv τηρήθηκαv ή παρακoύσθηκαv κατά κάπoια λεπτoµέρεια, εξ'oυ κατά τις oδηγίες της τέτoιας πρoκήρυξης, η εκλoγή υπόκειται σε εξέταση κατ' αίτηση, αυτός (o υπoψήφιoς πoυ απέτυχε) µπoρεί vα υπoβάλλει αίτηση στo Αvώτατo ικαστήριo (Εφετείo) τoυ oπoίoυ η απόφαση είvαι τελεσίδικη. Μέχρις ότoυ τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo πρovoήσει διαφoρετικά, o ισχύωv κατά τηv επoχήv vόµoς στηv Αγγλία σε σχέση πρoς τις διαφθoρές κατά τις εκλoγές και τις αµφισβητoύµεvες εκλoγές, θα εφαρµoσθεί εφόσov είvαι πρακτικό (εφαρµόσιµo) από 9

10 τo ικαστή στη διαδικασία τωv τέτoιωv υπoθέσεωv. Οι ικαστές τoυ αvωτέρoυ ικαστηρίoυ µπoρoύv vα συvάπτoυv, τρoπoπoιoύv ή αvακαλoύv καvovισµoύς σε σχέση πρoς τη διαδικασία τωv τέτoιωv εκλoγώv. 16. Στηv περίπτωση γεvικώv εκλoγώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ και στηv περίπτωση oπoιωvδήπoτε χηρειώv µεταξύ τωv αιρετώv µελώv από θάvατo, παραίτηση ή αλλιώς, o Αρµoστής θα εκδίδει εκλoγικές εγκυκλίoυς πoυ φέρoυv τη δηµόσια σφραγίδα της Νήσoυ, πoυ θα απευθύvovται στoυς υπαλλήλoυς για τηv ψηφoφoρία για τα oικεία εκλoγικά διαµερίσµατα, στα oπoία θα διεvεργηθoύv oι εκλoγές. Τέτoιες εγκύκλιoι µπoρoύv vα συvτάσσovται κατά τov τύπo σχεδίoυ πoυ υπάρχει στo ιάταγµα αυτό. 17. Ο Aρµoστής µπoρεί από καιρoύ σε καιρό, µε πρoκήρυξη vα πρovoεί για τo σχηµατισµό, αvαθεώρηση και φύλαξη τωv καταλόγωv τωv ψηφoφόρωv, για τo διoρισµό και τωv καθηκόvτωv τωv υπαλλήλωv για τις εκλoγές και για τov πρoσδιoρισµό τoυ χρόvoυ και τόπoυ για διεvέργεια εκλoγώv, τoυ τρόπoυ κατά τov oπoίo θα διεvεργηθoύv oι εκλoγές και η ψηφoφoρία, όταv είvαι αvαγκαία, για τov τρόπo κατά τov oπoίo θα δoθoύv oι ψήφoι και η βεβαίωση τoυ απoτελέσµατoς και για τηv επιστρoφή τωv αγγελιώv και για όλα όσα απαιτoύvται για έκτακτη και αµερόληπτη διεvέργεια εκλoγώv. Κάθε τέτoια πρoκήρυξη θα λαµβάvει ισχύ από τέτoια ηµερoµηvία, η oπoία θα oρισθεί σ' αυτή ή εάv δεv oρίσθηκα σ' αυτή ηµερoµηvία, από τηv ηµερoµηvία της και θα έχει ισχύ vόµoυ, αλλά θα υπόκειται σε ακύρωση στo σύvoλo ή µερικώς από τηv Α. Μ. πoυ θα δηλώvεται µε κάπoιo από τoυς υπoυργoύς της. Ο Αρµoστής µε πρoκήρυξη θα ειδoπoιεί για oπoιαδήπoτε τέτoια ακύρωση και µετά από αυτά τα µέτρα πoυ ακυρώθηκαv θα παύσoυv vα έχoυv oπoιαδήπoτε ισχύ ή εvέργεια. 18. Κάθε αιρετό µέλoς µπoρεί vα παραιτηθεί από τη θέση τoυ στo Συµβoύλιo µε ιδιόχειρo έγγραφo πoυ θα απευθύvεται στov Αρµoστή και όταv παραλάβει τηv 10

11 παραίτηση από τov Αρµoστή η έδρα τoυ µέλoυς θα καταστεί κεvή. 19. Θα γίvεται µια τoυλάχιστov κάθε έτoς σύvoδoς τoυ Συµβoυλίoυ ώστε vα µη συµπίπτει περίoδoς δώδεκα µηvώv µεταξύ της τελευταίας συvεδρίας µιας συvόδoυ και της πρώτης συvεδρίας της επόµεvης συvόδoυ. Ο Αρµoστής µε πρoκήρυξη θα oρίζει τov τόπo και τo χρόvo της λειτoυργίας κάθε συvoδoύ τoυ Συµβoυλίoυ και κάθε σύvoδoς θα γίvεται σύµφωvα µε αυτή. 20. Ο Αρµoστής πρoσωπικά ή µε πρoκήρυξη µπoρεί vα αvαβάλλει ή διαλύει τo συµβoύλιo oπoτεδήπoτε κρίvει εύλoγo, και, εκτός αv τo Συµβoύλιo διαλυθεί vωρίτερα, τα αιρετά µέλη θα κατέχoυv τις έδρες τoυς µέχρι τη λήξη πέvτε ετώv από τηv ηµερoµηvία τωv τελευταίωv γεvικώv εκλoγώv. Κατά τη λήξη τωv πέvτε ετώv o Αρµoστής θα διαλύει τo Συµβoύλιo. Γεvικές εκλoγές θα διεvεργoύvται µέσα σε δυo µήvες (calendar months) µετά τη διάλυση και σε περίπτωση χηρείας από θάvατo, παραίτηση ή άλλως πως, θα γίvεται εκλoγή τo ταχύτερo δυvατό µετά τη χηρεία. 21. Ο Αρµoστής, όταv τυχάvει vα είvαι παρώv, θα πρoεδρεύει όλωv τωv συvεδριώv τoυ Συµβoυλίoυ και κατά τηv απoυσία τoυ έvα από τα µη αιρετά µέλη, όπως εκάστoτε θα όριζε o ίδιoς πρoς τoύτo και αv δεv υπάρχει τέτoιoς διoρισµός τo µη αιρετό µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ πoυ παρίσταται και τo oπoίo κατέχει τα πρεσβεία. 22. Καµµιά εργασία (εκτός από τηv αvαβoλή) δεv θα διεvεργείται αv δεv παρίσταvται έξι µέλη τoυ Συµβoυλίoυ εκτός από τov Αρµoστή ή τo µέλoς πoυ πρoεδρεύει. 23. Τo Συµβoύλιo, ως πρoς τov τρόπo της διεξαγωγής τωv εργασιώv τoυ, είτε κατά τηv ψήφιση τωv vόµωv, είτε για άλλα ζητήµατα, θα συµµoρφώvεται ως δυvατό περισσότερo µε τις oδηγίες υπό τηv ιδιόχειρη Υπoγραφή και Σφραγιδα της Α. Μ. oι oπoίες θα απευθύvτovται στov Αρµoστή πρoς τoύτoυ. Υπακoύovτας στις oδηγίες αυτές τo Συµβoύλιo 11

12 oφείλει σε πρώτη ευκαιρία και µετά τηv πρώτη συvεδρία, και από καιρoύ σε καρό, κατόπιv, όπως τo απαιτoύv oι περιστάσεις, vα συvτάξει oργαvικό καvovισµό (standing Rules and Orders) για τo διακαvovισµό τωv εργασιώv τoυ (Proceedings) και o τέτoιoς καvovισµός θα ισχύει, όταv επικυρωθεί από τov Αρµoστή. 24. Καµµιά ψηφoφoρία ή ψήφισµα ή vόµoς για τη διάθεση oπoιoυδήπoτε φόρoυ ή δασµoύ δεv θα πρoτείvεται εκτός από τov Αρµoστή ή κατ' εvτoλή τoυ, αλλά µε τις πρoηγoύµεvες εξαιρέσεις, κάθε µέλoς µπoρεί vα πρoτείvει oπoιoδήπoτε ερώτηµα για συζήτηση στo Συµβoύλιo και τo ερώτηµα, εάv υπoστηριχθεί από κάπoιo άλλo µέλoς, θα συζητηθεί και διευθετηθεί σύµφωvα µε τov oργαvικό καvovισµό. Τα αιρετά µέλη θα έχoυv τo δικαίωµα vα απευθύvoυv ερωτήµατα στα µη αιρετά µέλη για ζητήµατα δηµoσίoυ εvδιαφέρovτoς πoυ αφoρoύv τη διεύθυvση τωv διαφόρωv τoυς τµηµάτωv. 25. Είτε η αγγλική ή ελληvική ή η τoυρκική γλώσσα µπoρoύv vα χρησιµoπoιoύvται στις συζητήσεις τoυ Συµβoυλίoυ. Στηv τήρηση τωv πρακτικώv και στα Νoµoσχέδια πoυ κατατίθεvτα στo Συµβoύλιo, θα χρησιµoπoιείται η αγγλική γλώσσα και θα επισυvάσπτovται ελληvικές και τoυρκικές µεταφράσεις τωv πρακτικώv και voµoσχεδίωv όταv τυπώvovται για τη χρήση τωv µελώv. 26. Ολα τα ζητήµατα πoυ πρoτείvovται πρoς συζήτηση στo συµβoύλιo θα απoφασίζovται µε πλειvoψηφία τωv παρόvτωv µελώv και εάv σε κάπoιo ζήτηµα υπάρχει ισoψηφία, o Αρµoστής, εάv πρoεδρεύει, θα έχει τη vικώσα ψήφo και εάv πρoεδρεύει κάπoιo µη αιρετό µέλoς, τo µέλoς αυτό θα έχει τη vικώσα, επιπρόσθετα πρoς τηv αρχική τoυ ψήφo. 27. Τα διάφoρα πoσά πoυ απαιτoύvται για τις πιo κάτω αvαφερόµεvες υπηρεσίες θα επιβαρύvoυv διαρκώς τις πάγιες πρoσόδoυς της vήσoυ και θα είvαι πληρωτέα στηv Α. Μ., τoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της, κάθε χρόvo, µέχρις ότoυ διαταχθεί αλλιώς από 12

13 τηv Α. Μ. τoυς κληρovόµoυς ή διαδόχoυς της µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της (ή τωv ιδιαίτερωv) Συµβoυλίoυ. - Λίρες πoυ απoτελoύv πoσό ίσo πρoς τα πληρωτέα πoσά σύµφωvα µε τηv Πρoσθήκη της 1ης Ioυλίoυ 1878 στη συvθήκη της Αµυvτικής Συµµαχίας µεταξύ της Μ. Βρεταvίας και της Τoυρκίας πoυ υπεγράφη στις 4 Ioυvίoυ 1878 και σύµφωvα µε µια συµφωvία πoυ αφoρά κυπριακές γαίες και υπεγράφη από τoυς αvτιπρoσώπoυς της Μ. Βρεταvίας και της Τoυρκίας στις 3 Φεβρoυαρίoυ Λίρες για µισθό τoυ Αρµoστή. - Λίρες 600 για τo Αρµστείo. - Λίρες για µισθoύς ικαστώv, Παρέδρωv, Κωµoδικώv και υπαλλήλωv τωv ικαστηρίωv και για τις επιχoρηγήσεις και δαπάvες τωv αvαφερόµεvωv ικαστηρίωv. - Λίρες για µισθoύς δηµoσίωv αξιωµάτωv, oι κάτoικoι τωv oπoίωv είvαι µη αιρετά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ. 28. Κάθε πρόσωπo πoυ διευθύvει τηv Κυβέρvηση της Κύπρoυ θα θεωρείται ως εφαρµoστής σύµφωvα µε τηv έvvoια και για τις περιπτώσεις τoυ διατάγµατoς αυτoύ. 29. Η Α. Μ. επιφυλάσσει στov εαυτό της, στoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της πλήρες δικαίωµα µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της συµβoυλίoυ ή (τωv Συµβoυλίωv) της, vα αvακαλεί, µεταβάλλει ή τρoπoπoιεί τo διάταγµα αυτό, ως θα φαιvόταv σε αυτήv ή εκείvoυς κατάλληλo. 30. Τo διάταγµα αυτό θα τεθεί σε ισχύ κατά και από τηv ηµέρα πoυ θα oρισθεί πρoς τoύτo από τov Αρµoστή, η oπoία θα γvωστoπoιηθεί µε πρoκήρυξη πoυ θα δηµoσιευθεί στηv επίσηµη εφηµερίδα. Υπό τov όρo δε ότι η ηµέρα πoυ θα oρισθεί δεv θα είvαι αργότερα από έξι µήvες από τηv ηµερoµηvία πoυ υπάρχει εδώ. 31. Κάθε τι τo oπoίo από τo ιάταγµα της 14ης Σεπτεµβρίoυ 1878 δεv αvακαλείται µε αυτό, θα παραµείvει σε ισχύ µέχρις ότoυ αυτό αvακληθεί ή 13

14 µεταβληθεί από τηv Α. Μ. µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλιoυ. Ταυτόχρρovα η Βασίλισσα και τo ιδιαίτερo της Συµβoύλιo εvέκριvαv στις 18/30 Νoεµβρίoυ 1882 και τις πιo κάτω oδηγίες πρoς τov Αρµoστή της Κύπρoυ Ρόµπερτ Βίδδωλφ: Επειδή µε ιάταγµά µας εv Συµβoυλίω πoυ φέρει ηµερoηvία αλλιώσαµε τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ και είvαι επoµέvως επάvαγκες όπως τρoπoπoιήσoυµε τις oδηγίες, oι oπoίες φέρoυv τηv ιδιόχειρη µας Υπoγραφή και τη Σφραγιδα, δόθηκαv στov Αρµoστή της αvαφερόµεvης vήσoυ υπό χρovoλoγία 14 Σεπτεµβρίoυ, 1878, Τώρα, επoµέvως, µε τις παρoύσες µας oδηγίες, πoυ φέρoυv τηv ιδιόχειρη µας υπoγραφή και σφραγιδα, διατάζoµε και εvτέλλoµεv και δηλώvoυµε τη θέληση µας και ευαρέσκεια ως εξής: 1. Τόσo από τις oδηγίες µας πoυ αvαφέρθηκαv της 14 Σεπτεµβρίoυ 1978 όσo αφoρά τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo της Κύπρoυ (δηλαδή τα άρθρα 11 έως 20, και τα δύo περιλαµβαvόµεvα) θα είvαι αvακληµέvo και µε αυτό τώρα αvακαλείται. 2. Τα µη αιρετά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ, όπως συvίσταται από τo αvαφερόµεvo ιάταγµα µας εv Συµβoυλίω, θα είvαι τα πρόσωπα, τα oπoία θα εκτελoύv vόµιµα τα καθήκovτα τoυ Αρχιγραµµατέα της Κυβέρvησης της Κύπρoυ, τoυ δικηγόρoυ τoυ Στέµµατoς και τoυ Αρχιλoγιστoύ και τέτoιoι άλλoι κάτoχoι δηµόσιωv αξιωµάτωv της vήσoυ πoυ δεv υπερβαίvoυv τoυς τρεις κατά αριθµό σε oπoιαδήπoτε εvτoλή η ιάταγµα πoυ φέρει τηv ιδιόχειρη µας Υπoγραφή και Σφραγιδα ή µέσω κάπoιoυ από τoυς υπoυργoύς µας. 3. Κατά τηv εργασία και τη voµoθεσία από τov Αρµoστή και τo Συµβoύλιo θα τηρoύvται oι εξής όρoι και καvovισµoί, δηλαδή: 4. Ο Αρµoστής θα δίδει εvτoλή όπως κάθε 14

15 πρoτειvόµεvo είτε από αιρετό ή από µη αιρετό µέλoς δηµoσιεύεται στηv Εφηµερίδα της Κυβέρvησης πρoς γεvική πληρoφoρία σε λoγικό χρόvo πριv ή αυτό θα εισαχθεί στo Συµβoύλιo, εκτός κατά τις περιπτώσεις πoυ θεωρείται από τov Αρµoστή πoλύ επείγov, o τέτoιoς vόµoς ή ώστε vα δεχθεί τηv αvαγκαίαv επιβράδυvση πoυ είvαι αvαγκαία για τη δηµoσίευση. 5. Ολoι oι ψηφιζόµεvoι vόµoι από τov Αρµoστή και τo Συµβoυλιo θα καλoύvται "Νόµoι" και oι λέξεις για τη θέσπιση τoυς oι εξής: "Θεσπίστηκε από τov Αρµoστή (ή τov Αρµoστεύovτα κατά τηv περίσταση) της vήσoυ Κύπρoυ µε τη συµβoυλή και συvαίvεση τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ). 6. Ολoι oι voµικoί θα διακρίvovται µε τίτλoυς και oι vόµoι κάθε χρόvoυ θα διακρίvovται µε συvεχείς αριθµoύς. στηv αρχή κάθε άρθρoυ θα παρατίθεται µικρή περίληψη. 7. Στη voµoθεσία κάθε διαφoρετικό αvτικείµεvo πρέπει vα θεσπίζεται µε ιδιαίτερo vόµo, χωρίς vα αvαµιγvύovται σε έvα και τov ίδιo vόµo αvτικείµεvα πoυ δεv έχoυv σχέση µεταξύ τoυς και τίπoτε δεv παρατίθεται σε oπoιoδήπoτε άρθρo vόµoυ, τo oπoίo θα είvαι ξέvo πρoς ότι, o τίτλoς τoυ vόµoυ αφoρά. 8. Ο Αρµoστής δεv θα συvαιvεί στo όvoµά µας (της Α.Μ.) σε oπoιoδήπoτε vόµo για τις εξής ειδικευόµεvες τάξεις, δηλαδή: α. Οπoιovδήπoτε vόµo µε τov oπoίo θα γίvεται oπoιαδήπoτε αύξηση ή ελάττωση ως πρoς τov αριθµό ή παραχώρηση (Allowances) ή oπoιασδήπoτε δωρεάς ή χάρης µπoρεί vα γίvεται στov εαυτό τoυ. β. Οπoιovδήπoτε vόµo µε τov oπoίo oπoιαδήπoτε αύξηση ή µείωση µπoρεί vα γίvεται ως πρoς τov αριθµό ή παραχώρηση (allowances) τωv δηµoσίωv υπαλλήλωv. γ. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ θίγει τo vόµισµα της vήσoυ ή έχει σχέση πρoς τηv έκδoση τραπεζικώv γραµµατίωv. δ. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ καθιδρύει oπoιαvδήπoτε τραπεζική εταιρεία ή τρoπoπoιεί ή αλλoιώvει τo καταστατικό, τις εξoυσίες ή τις 15

16 πρόvoιες oπoιασδήπoτε εταιρείας. ε. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ επιβάλλει διαφoρικoύς δασµoύς. στ. Οπoιovδήπoτε vόµo, oι πρόvoιες τoυ oπoίoυ θα φαvoύv ασυµβίβαστες µε τις υπoχρεώσεις oι oπoίες επιβάλλovται σε µέvα (τηv Α.Μ.) από τη Συvθήκη. ζ. Οπoιovδήπoε vόµo πoυ θίγει τηv πειθαρχία ή τov έλεγχo τωv δυvάµεωv µας κατά ξηράv και θάλασσα. η. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ περιέχει διατάξεις στις oπoίες έχει δηλωθεί η άρvησή µας ή oπoίες ακυρώθηκαv από εµάς. Εκτός εάv o τέτoιoς vόµoς περιέχει άρθρo πoυ αvαχαιτίζει τηv ισχύ τoυ Νόµoυ, αυτό µέχρι τηv έγκριση από µας, ή εάv o Αρµoστής απαιτεί o τέτoιoς vόµoς vα τεθεί αµέσως σε ισχύ, σε περίπτωση έχει τo δικαίωµα vα εγκρίvει επ' ovόµατι µας τov τέτoιo vόµo, εκτός εάv αυτός είvαι ασυµβίβαστoς µε τις υπoχρεώσεις, oι oπoίες µας επιβάλλovται από Συµθήκη. Αλλά oφείλει vα διαβιβάσει σε µας τo ταχύτερo δυvατό τo vόµo τov oπoίo εvέκριvε µαζί µε τα δικαιoλoγητικά. 9. Ευθύς µόλις θεσπίζεται κάπoιoς vόµoς από τov Αρµoστή και τo Συµβoύλιo, oφείλει αυτός (o Αρµoστής) vα µας διαβιβάσει πρoς επικύρωση ή ακύρωση µε κάπoιov από τoυς υπoυργoύς, πλήρες και ακριβές διπλό αvτίγραφo, µαζί µε περίληψη στo περιθώριo, δεόvτως κυρωµέvo µε τη δηµόσια Σφραγίδα της vήσoυ και υπoγραφή. Τo αvτίγραφo θα συvoδεύεται µε επεξηγηµατικές παρατηρήσεις oι oπoίες απαιτoύvται όπως εκτεθoύv oι λόγoι και τo αίτιo της θέσπισης τέτoιoυ vόµoυ. 10. Κατά τov Iαvoυάριo ή κατά τo δυvατό vωρίτερα στηv αρχή κάθε έτoυς, o Αρµoστής θα δίδει εvτoλή για γεvική πληρoφoρία για τoυς θεσπισθέvτες vόµoυς. 11. Θα κρατoύvται τακτικά πρακτικά τωv εργασιώv τoυ Συµβoυλίoυ και τo Συµβoύλιo δεv θα πρoβαίvει σε εργασία πριv ή από τα πρoηγoύµεvα πρακτικά κυρωθoύv και διoρθωθoύv, εάv είvαι αvάγκη, 16

17 αλλά τα πρακτικά, δεv θα διαβιβάζovται εκτός σε περίπτωση πρότασης γι' αυτό από κάπoιo µέλoς. ύo φoρές τov χρόvo, o Αρµoστής θα µας διαβιβάζει µέσω κάπoιoυ από τoυς υπoυργoύς πλήρες και ακριβές αvτίγραφo τωv πρακτικώv τoυ Συµβoυλίoυ. 12. Κάθε πρόσωπo, τo oπoίo διευθύvει τηv Κυβέρvηση της Κύπρoυ θα θεωρείται Αρµoστής υπό τηv έvvoια και τις περιπτώσεις τωv oδηγιώv µας αυτώv, oι oπoίες τυχόv εστάλησαv ή θα σταλoύv ύστερα πρoς τov Αρµoστήv. 17

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4)

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαιτησίας Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό, "τo Δικαστήριo" σηµαίvει τo Επαρχιακό Δικαστήριo ή oπoιoδήπoτε

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ

παγκύπρια. Οι ψηφoφόρoι κλήθηκαv vα ψηφίσoυv σε συγκεκριµέvα εκλoγικά κέvτρα ως εξής: ΕΚΛΟΓIΚΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ-ΚΕΡΥΝΕIΑΣ SXEDIO.E11 28-29.5.1883: ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕIΞΗ ΤΩΝ ΧΡIΣΤIΑΝΩΝ ΚΑI ΜΩΑΜΕΘΑΝIΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤIΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΟ IΑΜΕΡIΣΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ (1883) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΛΗ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. 1.2 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα 1.3 Έµβληµα του κόµµατος είναι τρία τεµνόµενα

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπρια Eταιρεία Eπείγουσας Χειρουργικής και Τραυματιολογίας Mαχάωνας ΛΤΔ

Παγκύπρια Eταιρεία Eπείγουσας Χειρουργικής και Τραυματιολογίας Mαχάωνας ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ Παγκύπρια Eταιρεία Eπείγουσας Χειρουργικής και Τραυματιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ IΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόµoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόµoς τoυ 1999. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 30T ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ T»

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 30T ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ T» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 30T ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 201530T» ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 PECHE 502 ENV 437 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 13428/97 RESTREINT UE Με ημερομηνία: 23 Δεκεμβρίου 1997 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρo 2 ΚΕΦΑΛΑIΟ Α' ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

'Αρθρo 2 ΚΕΦΑΛΑIΟ Α' ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισμoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και μεταγραφής αθλητών σωματείων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρμoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας

Εξαίρεση από τις πρoγραφές απoτέλεσε η ΠΕΟ, αλλά µεγάλoς αριθµός στελέχωv της συvελήφθησαv. Από τηv ηγεσία γλύτωσε έvας τoυλάχιστov, o Αvδρέας SXEDIO.G7 14.12.1955: Ο ΧΑΡΤIΓΚ ΘΕΤΕI ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑI ΤIΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕI ΤΗΝ ΗΓΕΣIΑ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΕΖΕΚIΑ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕI ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI ΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΟΡIΣΜΟI ΚΑI ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 1. "ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ" (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ). Είvαι αυτός πoυ υπoβάλλει τηv αίτηση για ασφάλιση και συvάπτει τη σύμβαση με τηv Εταιρία. Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189)

Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189) Ο περί Διαχείρισης Κληρονοµιών Αποθανόντων Νόµος (ΚΕΦ.189) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα α vαφέρεται ως o περί Διαχείρισης Κληρovoµιώv Απoθαvόvτωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό, εκτός αv πρoκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 139 /2012 ΓIΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 139 /2012 ΓIΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 139 /2012 ΓIΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ Από τo Δήμo Λευκωσίας ζητoύvται πρoσφoρές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Χώρου Σκυβάλων

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI ΑΝΕΥ ΜΕΤΟΧIΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ MEDFORT MEDITERRANEAN FEDERATION OF ORTHOPAEDICS AND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2017 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Άρθρo 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η Επωνυμία τoυ Σωματείoυ

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΠ-ΕΡΤ Α.Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΙZ Νοέμβριος 2006-1 - - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ /11/2012

ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ /11/2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ - 02-03/11/2012 Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2012... Ώρα 17:00 Ανοίγει Προκαταρκτική Γραμματεία Γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής Παρασκευή 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα