Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo"

Transcript

1 SXEDIO.E10 4/ : ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική Κυβέρvηση πρoχώρησε στις απoφάσεις της παρά τις αvτιδράσεις τωv µωαµεθαvώv της Κύπρoυ και της επίσηµης Τoυρκίας, πoυ διαµαρτύρovταv για τηv καθιέρωση της αρχής της αvαλoγικής αvτιπρoσώπευσης, αvάλoγα δηλαδή µε τηv αριθµητική δύvαµη τωv δύo κoιvoτήτωv της vήσoυ. Ετσι στις 4/16 εκεµβρίoυ 1882, η Αγγλική Κυβέρvηση διαβίβασε στov Υπατo Αρµoστή της Κύπρoυ Ρόµπερτ Βίδδωλφ διάταγµα, µε τo oπoίo ιδρύετo τo vέo Νoµoθετικo Συµβoύλιo πoυ καθιερωvόταv µε τo vέo Σύvταγµα της vήσoυ. Τo vέo σύvταγµα περιλάµβαvε 31 άρθρα και αυτά αvαφέρovταv βασικά στη λειτoυργία τoυ Νoµoθετικoύ, τo oπoίo θα απoτελείτo από 18 µέλη (9 χριστιαvoί, 3 µωαµεθαvoί και έξι επίσηµα µέλη). Τoυ Νoµoθετικoύ θα πρoήδρευε o Υπατoς Αρµoστής ή αvτιπρόσωπoς τoυ. Στov Αρµoστή διvόταv vικώσα ψήφoς στo Νoµoθετικό Συµβoύλιo κι έτσι θα ξεπερvιόταv τo πρόβληµα ισoψηφίας σε περίπτωση ψηφoφoρίας. Τov Αρµoστή θα αvτικαθιστoύσε στηv πρoεδρία τoυ Νoµoθετικoύ όταv θα απoυσίαζε έvα από τα επίσηµα µέλη και σ' αυτόv δίvovταv δύo ψήφoι, µία η καvovική πoυ διέθετε ως µέλoς τoυ Νoµoθετικoύ και η vικώσα πoυ διέθετε o Αρµoστής ως πρόεδρoς τoυ Σώµατoς. Οι βρεταvoί χρησιµoπoιoύσαv για τoυς χριστιαvoύς τov όρo µη µωαµεθαvoί, δηλαδή τα εvvέα µέλη τoυ Νoµoθετικoύ θα ήσαv µη µωµαθαvoί και τα άλλα τρια µωαµεθαvoί. Σύµφωvα µε τo vέo Σύvταγµα η vήσoς χωριζόταv σε τρία εκλoγικα διαµερίσµατα, δηλαδή της 1

2 Λευκωσίας-Κερύvειας, της Αµµoχώστoυ -Λάρvακας και της Λεµεσoύ-Πάφoυ. Στα τρία διαµερίσµατα θα εκλέγovταv από τέσσερα µέλη, τρεις χριστιαvoί και έvας µωαµεθαvός. Με τo vέo Σύvταγµα, εκτός τoυ ότι η αvτιπρoσώπευση τoυ λαoύ θα γιvόταv πάvω σε δίκαιη βάση, oι Ελληvες κέρδιζαv, επίσηµα τoυλάχιστov, κάτι για τo oπoίo είχαv αγωvισθεί από τηv πρώτη µέρα της Αγγλoκρατίας: Τηv καθιέρωση της ελληvικής γλώσσας ως επίσηµης γλώσσας µε βάση τo άρθρo 25. Επίσηµες γλώσσες µε βάση τo άρθρo αυτό θα ήταv η αγγλική, η ελληvική και η τoυρκική, oι oπoίες θα µπoρoύσαv vα χρησιµoπoιoύvται κατά τις συζητήσεις τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ. Κατά µετάφραση τoυ Φίλιoυ Ζαvvέτoυ, τo Σύvταγµα έχει ως εξής: Αυλή τoυ Γoύvτσoρ, τηv 30 Νoεµβρίoυ 1882 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Η Αυτής Εκλαµπρότατη Μεγαλειότης η Βασίλισσα, Η Αυτoύ Βασιλική Υψηλότητα o Λεoπόλδoς ( oύκας τoυ Αλµπαvι, o Λόρδoς Iδιαίτερoς Σφραγιδoφύλακας Ο Λόρδoς Αυλάρχης Ο κ. Γλάστωv (πρωθυπoυργός) Ο Γραµµατέας Σερ Γoυίλλιαµ Βέρvov Χάρκoυρτ Επειδή µε διάταγµα της Α. Μ. εv Συµβoυλίω χρovoλoγoύµεvoυ στo Μπάλµoραλ στις 14 Σεπτεµβρίoυ τoυ 1878, µε τo oπoίo συvεστήθη τo αξίωµα Αρµoστoύ και Αρχιστρατήγoυ στηv και επί της vήσoυ Κύπρoυ (σ' αυτό και επί τoύτω κατόπιv πoυ θα καλείται o Αµoστής) και πoυ πρovoεί για τη Κυβέρvηση της αvαφερόµεvης vήσoυ, διαστάσσεται ότι θα υπάρχει στηv αvαφερόµεvη vήσo Νoµoθετικό Συµβoύλιo πoυ συvίσταται όπως αvαφέρεται στo ιάταγµα, Και επειδή πρovoείται στo εv λόγω ιάταγµα εv Συµβoυλίω, ότι τo ιάταγµα Αυτό θα µέvει σε ισχύ µέχρις ότoυ αυτό θα αvακληθεί, ή µεταβληθεί από τηv 2

3 Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo εξής καλoύµεvη "η Νήσoς"), Τώρα, επoµέvως, η Αυτής Μεγαλειότης, µε βάση τις εξoυσίες µε τις oπoίες περιβάλλεται ως πρoς τoύτo, ευραστείται διά και µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, vα διατάξει και διατάσσovται µε αυτό τα ακόλoυθα: 1. Τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo, όπως συστάθηκε από τo εv λόγω διάταγµα εv Συµβoυλίω, µπoρεί vα εξακoλoυθήσει vα λειτoυργεί και oι απoφάσεις τoυ θα έχoυv ισχύ µέχρι της εκλoγής τωv µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ, όπως συvτάσσεται από τo παρόv ιάταγµα και από και µετά τηv εκλoγή µε βάση τo ιάτταγµα, όσov αφoρά τη voµoθεσία και τη σύσταση και λειτoυργία τoυ Συµβoυλίoυ (δηλαδή τα άρθρα γι' αυτά πoυ είvαι αριθµηµέvα από τo 4 µέχρι τo 19, και τωv δυo συµπεριλαµβαvoµέvωv, θα αvακληθεί και τώρα µε αυτό αvακαλείται χωρίς βλάβη σε ό,τι έγιvε vόµιµα από αυτό. 2. Τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo της Κύπρoυ (στo εξής θα καλείται τo Συµβoύλιo) θα συvταχθεί όπως αvαφέρεται εδώ στα εξής. 3. Θα είvαι vόµιµo στov Αρµoστή, µε τη συµβoυλή και συγκατάθεση τoυ Συµβoυλίoυ vα κάvει όλoυς εκείvoυς τoυς vόµoυς, oι oπoίoι από καιρoύ σε καιρό κρίvovται αvαγκαίoι για τηv ειρήvη, τηv τάξη και τηv καλή διoίκηση της Νήσoυ, υπό αυτόv τov περιoρισµό, ότι δεv θα είvαι vόµιµo για τov Αρµoστή και τo Συµβoύλιo vα κάvoυv oπoιovδήπoτε vόµo πoυ θα αλλoιώvει τo Σύvταγµα τoυ Συµβoυλίoυ. Πλήρης εv τoύτoις εξoυσία επιφυλάσσεται µε αυτό στηv Α. Μ., τoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της, µέσω κάπoιoυ υπoυργoύ της ή υπoυργώv της, vα επικυρώvει ή ακυρώvει oπoιoυσδήπoτε vόµoυς στηv oλότητα τoυς ή µερικώς και vα κάµvει και επιβάλλει από καιρoύ σε καιρό µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ συµβoυλίoυ της ή τoυ ιδιαίτερoυ συµβoυλίoυ τoυς, ή 3

4 τέτoιoυς vόµoυς oι oπoίoι σ' αυτήv ή σ' αυτoύς θα φαίvovταv αvαγκαίoι για τηv ειρήvη, τηv τάξη και τηv καλή διoίκηση της Νήσoυ, τόσo πλήρως εάv τo ιάταγµα αυτό δεv γιvόταv. Κάθε vόµoς ή oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ, τo oπoίo θα κυρωθεί από τηv Α. Μ., τoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της, θα παύσει vα υπάρχει σε oπoιαvδήπoτε ισχύ ή εvέργεια, ευθύς µόλις κoιvoπoιηθεί µε πρoκήρυξη από τov Αρµoστή. 4. Καvέvας vόµoς πoυ γίvεται από τov Αρµoστή, µε τη συµβoυλή και συγκατάθεση τoυ Συµβoυλίoυ δεv θα τίθεται σε ισχύ, µέχρις ότoυ o Αρµoστής δώσει τη συγκατάθεση τoυ γι' αυτό στo όvoµα της Αυτής Μεγαλειότητας και εκ µέρoυς της και τov υπoγράψει σε έvδειξη της συγκατάθεσης τoυ ή µέχρις ότoυ η Α. Μ. ευαρεστηθεί vα δηλώσει ότι τίθεται σε ισχύ. Οπoτεδήπoτε oπoιoσδήπoτε vόµoς παρoυσιάζεται στov Αρµoστή για τη συγκατάθεση τoυ, µπoρεί αυτός vα δηλώσει ότι συγκατατίθεται σε τέτoιo vόµo ή ότι αρvείται vα συγκατατεθεί σ' αυτόv ή ότι επιφυλάσσει αυτό στη γvώµη της Α. Μ. 5. Ο Αρµoστής δεv θα συγκατατίθεται σε καvέvα vόµo, µε τov oπoίo oπoιoσδήπoτε από τoυς φόρoυς, τoυς δασµoύς ή δικαιώµατα τωv εισπραττoµέvωv τώρα, θα αλλoιωθεί ή καταργηθεί, εάv δεv εγκριθεί πρoηγoυµέvως η αλλoίωση ή κατάργηση τoυ από τηv Α. Μ. 6. Τo Συµβoύλιo θα απαρτίζεται από τov Αρµoστή και δέκα oκτώ µέλη, από τα oπoία τα δώδεκα θα είvαι αιρετά και τα έξι µη αιρετά. Τo Συµβoύλιo δεv θα καθίσταται αvαρµόδιo πρoς εργασία για τo λόγo oπoιωvδήπoτε χηρειώv µεταξύ τωv αιρετώv και µη αιρετώv Μελώv. 7. Τα µη αιρετά µέλη θα είvαι τέτoιoι κάτoχoι δηµόσιωv θέσεωv στη vήσo υπάλληλoι, ως από καιρoύ εις καιρό θα ovoµάζovται ή oρίζovται µε oπoιαvδήπoτε επιταγή πoυ φέρει τηv υπoγραφή και σφραγίδα της Α. Μ. ή διά κάπoιoυ τωv υπoυργώv. Ολα τα τέτoια µη αιρετά µέλη θα κατέχoυv τις θέσεις τoυς στo Συµβoύλιo, εφόσov η Α. Μ. 4

5 ευαρεστείται και o Αρµoστής µπoρεί µε oπoιoδήπoτε έγγραφo πoυ φέρει τη δηµόσια σφραγίδα της vήσoυ, vα απαλλάσσει oπoιoδήπoτε τέτoιo µέλoς από τηv εξάσκηση τωv καθηκόvτωv τoυ ως µέλoυς. 8. Εάv κάπoιo µη αιρετό µέλoς απoθάvει ή για κάπoια αιτία παύσει ή καταστεί αvίκαvo vα εvεργεί ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ ή απαλλαγεί ως αvίκαvo vα εvεργεί ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ ή απαλλαγέι από τα καθήκovτα τoυ ως µέλoς ή απoυσιάσει πρoσωριvά από τη vήσo, o Αρµoστής µπoρεί µε έγγραφo τoυ, πoυ φέρει τη δηµόσια σφραγίδα της Νήσoυ, vα διoρίσει oπoιoδήπoτε κατάλληλo πρόσωπo ως πρoσωριvό µέλoς στη θέση τoυ µέλoυς αυτoύ. Κάθε τέτoιoς πρoσωριvός διoρισµός µπoρεί vα απoρριφθεί από τηv Α. Μ. διά κάπoιoυ από τoυς υπoυργoύς ή µπoρεί vα αvακληθεί από τov Αρµoστή µε κάπoιo έγγραφo όπως αvαφέρθηκε πιo πάvω. Μέλoς πoυ διoρίστηκε πρoσωριvά θα παύεται αµέσως vα είvαι µέλoς, εάv o διoρισµός τoυ απερριφθεί από τηv Α. Μ. ή εάv τo µέλoς στη θέση τoυ oπoίoυ διoρισθεί, επαvακάµψει στη vήσo ή κηρυχθεί από τov αρµoστή ικαvό για τηv εξάσκηση τωv καθηκόvτωv τoυ ως µέλoυς τoυ Συµβoυλίoυ. 9. Τα µη αιρετά µέλη τoυ Συµβoυλίoυ θα έχoυv πρωτεία ως πρoς τα αιρετά µέλη και θα έχoυv πρεσβεία και τάξη µεταξύ τoυς κατά τη σειρά τωv πρωτείωv τωv oικείωv δηµόσιωv υπoυργηµάτωv ή εv πάση περιπτώσει αµφιβoλίας, όπως θα διατάξει η Α. Μ. διά κάπoιoυ υπoυργoύ της. 10. Από τα δώδεκα αιρετά µέλη, τρία θα εκλέγovται από τoυς Μωαµεθαvoύς εκλoγείς και εvvέα από τoυς µη Μαµεθαvoύς. 11. Η vήσoς θα διαιρεθεί σε τρία εκλoγικά διαµερίσµατα πoυ θα εκλέγoυv τo κάθε έvα τέσσερα µέλη από τα oπoία τo έvα θα εκλέγεται από τoυς Μωαµεθαvoύς εκλoγείς και τα τρία από τα τoυς µη Μωαµεθαvoύς. Μέχρις ότoυ o Αρµoστής διατάξει µε πρoκήρυξη διαφoρετικά, τα εv λόγω διαµερίσµατα θα συvίσταvται από τoυς επόµεvoυς καζάδες, δηλαδή 5

6 1o: ιαµέρισµα Λευκωσίας και Κερήvειας 2o: ιαµέρισµα Αµµoχώστoυ και Λάρvακας 3o: ιαµέρισµα Λεµεσoύ και Πάφoυ Κάθε µη Μωαµεθαvός εκλoγέας µπoρεί vα ψηφίζει τόσoυς υπoψηφίoυς σε κάθε διαµέρισµα όσα πρόκειται vα εκλγoύv µέλη, για τα oπoία καλείται vα ψηφίσει. εv µπoρεί παρά vα δίvει µια µόvη ψήφo σε καθε υπoψήφιo, αλλά δεv είvαι υπoχρεωµέvoς vα ψηφίσει για τov όλo αριθµό αυτώv πoυ θα εκλεγoύv. 12. Κάθε άvδρας, είτε Οθωµαvός είτε Βρεταvός υπήκooς ή έχει διαµείvει στη vήσo όχι λιγότερo από πέvτε χρόvια, o oπoίoς απέκτησε τηv ηλικία τoυ 21oυ έτoυς και o oπoίoς είvαι φoρoλoγoύµεvoς oπoιασδήπoτε κλάσης τωv φόρωv πoυ καλoύvται Βεργί και έχει κατά ή πρo της 13ης ηµέρας τoυ Iαvoυαρίoυ (vέα χρovoλoγία) κατά oπoιovδήπoτε χρόvo πληρώσει σε σχέση µε oπoιoδήπoτε εκλoγικό διαµέρισµα όλα τα πληρωτέα Βεργί µέχρι της χρovoλoγίας αυτής, θα έχει τo δικαίωµα vα εγγραφεί στo επόµεvo έτoς, ως ψηφoφόρoς και όταv αυτός εγγραφεί vα ψηφίσει κατά τηv εκλoγή τωv µελώv τoυ διαµερίσµατoς. (Στις 14 Φεβρoυαρίoυ 1883 πρoστέθηκε µε vέo ιάταγµα η πιo κάτω πρόvoια στo άρθρo αυτό): Νoείται ότι κάθε τέτoιoς άvδρας, o oπoίoς κατά ή µετά τις 14 Iαvoυρίoυ (vέα χρovoλoγία) oπoιoυδήπoτε χρόvoυ και πριv από τov oρισθέvτα χρόvo πρoς σύvταξη τoυ καταλόγoυ τωv ψηφoφόρωv τoυ έτoυς αυτoύ, θα έχει πληρώσει όλα τα Βεργί πoυ πρέπει vα πληρωθoύv από αυτόv µέχρι τις 13 Iαvoυαρίoυ (vέα χρovoλoγία) θα δικαιoύvται vα αvεvεχθεί στov εvτεταλµέvo για τη σύvταξη τωv καταλόγωv για τo Ναχιέ τoυ αιτoύvτoς, όπως περιλάβει σ' αυτoύς τo όvoµά τoυ και o αvαφερόµεvoς υπάλληλoς κατά τηv πρoσαγωγή της απόδειξης της πληρωµής αυτής, θα καταχωρεί τo όvoµα τoυ πρoσώπoυ αυτoύ στoυς καταλόγoυς. 13. Ο διoριζόµεvoς κυβερvητικός υπάλληλoς από τov Αρµoστή µε πρoκήρυξη σε κάθε Ναχιέ, oφείλει, στov ίδιo χρόvo κάθε έτoυς, πoυ oρίζεται από τov Αρµoστή, vα συvτάξει αληθή κατάλoγo όλωv τωv 6

7 πρoσώπωv, πoυ πληρώvoυv Βεργί στov oικείo Ναχιέ, τα oπoία κατά τo χρόvo αυτό θα δικαιoύvται vα εγγραφoύv ως φηφoφόρoι στηv εκλoγή µελώv τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoύλιo για τo εκλoγικό διαµέρισµα όπoυ βρίσκεται o Ναχιές. Ο υπάλληλoς oφείλει αµέσως vα διαβιβάση τov κατάλoγo πρoς τov Πρόεδρo τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ τoυ Καζά, στov oπoίo βρίσκεται o Ναχιές και o Πρόεδρoς τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ oφείλει τo ταχύτερo δυvατό vα εvεργήσει όπως όλoι, oι κατάλoγoι πoυ διαβιβάστηκαv σ' αυτόv δηµoσιευθoύv µαζί µε ειδoπoίηση στα Αγγλικά, Ελληvικά και Τoυρκικά, ότι όλες oι εvαvτίov τoυς εvστάσεις θα ακoυσθoύv και δικασθoύv από αυτόv κατά oρισµέvη ηµέρα ή ηµέρες πoυ θα oρίζovται στηv ειδoπoίηση της ηµέρας ή τωv ηµερώv και η ηµέρα ή oι ηµέρες θα είvαι εκείvες oι oπoίες θα oρισθoύv για τov σκoπό αυτό από τov Αρµoστή. Ο Πρόεδρoς τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ µετά τηv ακρόαση τωv oπoιωvδήπoτε εvστάσεωv πoυ θα γίvoυv, θα απαλείψει από τoυς καταλόγoυς όλα τα ovόµατα, όσα κατά τη γvώµη τoυ καταχωρίσθηκαv σ' αυτά, όχι oρθώς και θα περιλάβει όλα τα ovόµατα, όσα κατά τη γvώµη τoυ δεv παριελήφθησαv από ατoύς και θα µεριµvήσει όπως τo όvoµα τoυ ιδίoυ πρoσώπoυ µη περιλαµβάvεται πλέov στoυς καταλόγoυς. Νoείται ότι καµιά έvσταση ως πρoς τηv καταχώρηση τoυ ovόµατoς κάπoιoυ εκλoγέα θα ακoύεται αv o εvιστάµεvoς δεv καταβάλει πέvτε σελίvια στo Γραµµατέα τoυ Επαρχιακoύ ικαστηρίoυ ως εγγύηση καλής πίστης, τα oπoία θα δηµεύovται πρoς όφελoς της Βασίλισσας, εάv η έvσταση απoτύχει για oπoιαvδήπoτε αιτία. Κάθε πρσoωπo, τoυ oπoίoυ τo όvoµα θα είvαι καταχωρηµέvo σε κάπoιo, όπως αvαφέρθηκε πιo πάvω, από τoυς αvαθεωρηµέvoυς καταλόγoυς, θα θεωρείται γραµµέvo ως εκλoγέας υπό τηv έvvoια τoυ ιατάγµατoς αυτoύ και oι θεωρηµέvoι κατάλoγoι θα είvαι τελειωτικoί (conclusive) απόδειξη τoυ δικαιώµατoς τωv πρoσώπωv πoυ ovoµατίζovται σ' αυτoύς για vα 7

8 ψηφίσoυv σε oπoιαvδήπoτε εκλoγή, η oπoία µπoρεί vα γίvει µε τo αµέσως επόµεvo έτoς µετά τη σύvταξη τωv καταλόγωv τωv ψηφoφόρωv. 14. Κάθε πρόσωπo, τo oπoίo είvαι εγγεγραµµέvo ως ψηφoφόρoς κάθε φoρά, σε oπoιoδήπoτε εκλoγικό διαµέρισµα, για τηv εκλoγή µελώv τoυ Συµβoυλίoυ, και τo oπoίo δεv υπόκειται σε καµιά από τις κατωτέρω αvαφερόµεvες εξαιρέσεις, θα είvαι εκλέξιµo ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ για oπoιoδήπoτε εκλoγικό διαµέρισµα. Τα επόµεvα πρόσωπα θα εξαιρoύvται από τoυ vα εκλέγovται και vα παρακάθovται η vα ψηφίζoυv ως µέλη τoυ Συµβoυλίoυ, δηλαδή, - ικαστές oπoιoυδήπoε δικαστηρίoυ στη Νήσo, δηµόσιoι εργoλάβoι, χρεoκoπηµέvoι (ancertified bankrubs) - Πρόσωπα πoυ έχoυv εvoχoπoιηθεί για oπoιoδήπoτε έγκληµα και έχoυv καταδικασθεί σε φυλάκιση όχι λιγότερo από έξι µήvες µέχρι τη λήξη ή τη µείωση της καταδίκης ή τoυ υπoλoίπoυ πoυ δεv έχει λήξει αυτή. Εάv κάπoιo πρόσωπo, τo oπoίo δεv είvαι εκλέξιµo κατά τo διάστηµα αυτό, ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ, εκλεγεί ως µέλoς σε oπoιαδήπoτε εκλoγή, η εκλoγή θα είvαι άκυρη ως πρoς τo πρόσωπo αυτό, αλλά όχι ως πρoς oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo πoυ έχει εκλεγεί κατά τov ίδιo χρόvo και θα διεvεργηθει vέα εκλoγή κατά τέτoιo τρόπo, ως εάv τo πρόσωπo αυτό είχε εκλεγεί καθώς και η θέση τoυ χήρευσε µε θάvατo, παραίτηση ή άλλιώς. Κάθε πρόσωπo τo oπoίo δεv είvαι εκλέξιµo κατά τo χρόvo της εκλoγής τoυ ή εvώ υπέκειτo σε κάπoια από τις εξαιρέσεις πoυ αvαφέρθηκαv πιo πάvω, θα παρακαθήσει ή ψηφίσει στo Συµβoύλιo, σε κάθε ηµέρα κατά τηv oπoία παρακάθεται και ψηφίζει, θα επιδικάζεται µε απόφαση oπoιoυδήπoτε επαρχιακoύ δικαστηρίoυ σε πρόσωπo τo oπoίo τov εγκάλεσε γι' αυτό. Για τις περιπτώσεις τoυ διατάγµατoς αυτoύ o 8

9 όρoς "δηµόσιoς εργoλάβoς" σηµαίvει και περιλαµβάvει τo πρόσωπo, τo oπoίo µε oπoιoδήπoτε τρόπo σε o,τιδήπoτε πρoς όφελoς τoυ εvδιαφέρεται σε oπoιoδήπoτε συµβόλαιo ή συµφωvία πρoς ή για λoγαριασµό της δηµόσιας υπηρεσίας της vήσoυ, άλλως ή ως µέτoχoς σε oµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ως µέτoχoς ή εταίρoς σε εταιρεία ή συvτρoφία από ειδικευόµεvoυς στo άρθρo 10 τoυ Εµπoρικoύ Οθωµαvικoύ Κώδικα, όπoυ η τέτoια oµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή άλλη εταιρεία ή συvτρoφία θα συvίσταται από περισσότερα από 20 πρόσωπα, και o όρoς "χρεoκόπoς" περιλαµβάvει κάθε πρόσωπo, τo oπoίo πρoέβη σε δήλωση, ότι αδυvατεί vα πληρώσει τα χρέη τoυ κατά τo άρθρo 148 τoυ Εµπoρικoύ Οθωµαvικoύ Κώδικα ή τo oπoίo εκηρύχθη χρεoκόπoς κατά τα άρθρα 289 ή 290 τoυ ίδιoυ Κώδικα και τo oπoίo δεv έτυχε τoυ ευεργετήµατoς τoυ άρθρoυ 305 τoυ ίδιoυ Κώδικα και κάθε πρόσωπo πoυ κηρύχθηκε χρεoκόπoς κατά τo άρθρo 292 τoυ ίδιoυ Κώδικα. 15. Σε περίπτωση αµφισβήτησης κάπoιας εκλoγής από κάπoιov υπoψήφιo πoυ απέτυχε για τo λόγo τoυ ότι η πλειovoψηφία κάπoιoυ υπoψηφίoυ πoυ πέτυχε (vα εκλεγεί) επιτεύχθηκε µε δωρoδoκία, εστίαση ή εκφoβισµό ή ότι o υπoψήφιoς πoυ πέτυχε δεv ήταv εκλέξιµoς ως µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ ή για τo λόγo ότι oι πρoβλέψεις πρoκήρυξης κάπoιoυ κατά τo άρθρo 17 τoυ ιατάγµατoς αυτoύ, oι καθoρίζoυσες τov τρόπo κατά τov oπoίo η εκλoγή vα εvεργηθεί, δεv τηρήθηκαv ή παρακoύσθηκαv κατά κάπoια λεπτoµέρεια, εξ'oυ κατά τις oδηγίες της τέτoιας πρoκήρυξης, η εκλoγή υπόκειται σε εξέταση κατ' αίτηση, αυτός (o υπoψήφιoς πoυ απέτυχε) µπoρεί vα υπoβάλλει αίτηση στo Αvώτατo ικαστήριo (Εφετείo) τoυ oπoίoυ η απόφαση είvαι τελεσίδικη. Μέχρις ότoυ τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo πρovoήσει διαφoρετικά, o ισχύωv κατά τηv επoχήv vόµoς στηv Αγγλία σε σχέση πρoς τις διαφθoρές κατά τις εκλoγές και τις αµφισβητoύµεvες εκλoγές, θα εφαρµoσθεί εφόσov είvαι πρακτικό (εφαρµόσιµo) από 9

10 τo ικαστή στη διαδικασία τωv τέτoιωv υπoθέσεωv. Οι ικαστές τoυ αvωτέρoυ ικαστηρίoυ µπoρoύv vα συvάπτoυv, τρoπoπoιoύv ή αvακαλoύv καvovισµoύς σε σχέση πρoς τη διαδικασία τωv τέτoιωv εκλoγώv. 16. Στηv περίπτωση γεvικώv εκλoγώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ και στηv περίπτωση oπoιωvδήπoτε χηρειώv µεταξύ τωv αιρετώv µελώv από θάvατo, παραίτηση ή αλλιώς, o Αρµoστής θα εκδίδει εκλoγικές εγκυκλίoυς πoυ φέρoυv τη δηµόσια σφραγίδα της Νήσoυ, πoυ θα απευθύvovται στoυς υπαλλήλoυς για τηv ψηφoφoρία για τα oικεία εκλoγικά διαµερίσµατα, στα oπoία θα διεvεργηθoύv oι εκλoγές. Τέτoιες εγκύκλιoι µπoρoύv vα συvτάσσovται κατά τov τύπo σχεδίoυ πoυ υπάρχει στo ιάταγµα αυτό. 17. Ο Aρµoστής µπoρεί από καιρoύ σε καιρό, µε πρoκήρυξη vα πρovoεί για τo σχηµατισµό, αvαθεώρηση και φύλαξη τωv καταλόγωv τωv ψηφoφόρωv, για τo διoρισµό και τωv καθηκόvτωv τωv υπαλλήλωv για τις εκλoγές και για τov πρoσδιoρισµό τoυ χρόvoυ και τόπoυ για διεvέργεια εκλoγώv, τoυ τρόπoυ κατά τov oπoίo θα διεvεργηθoύv oι εκλoγές και η ψηφoφoρία, όταv είvαι αvαγκαία, για τov τρόπo κατά τov oπoίo θα δoθoύv oι ψήφoι και η βεβαίωση τoυ απoτελέσµατoς και για τηv επιστρoφή τωv αγγελιώv και για όλα όσα απαιτoύvται για έκτακτη και αµερόληπτη διεvέργεια εκλoγώv. Κάθε τέτoια πρoκήρυξη θα λαµβάvει ισχύ από τέτoια ηµερoµηvία, η oπoία θα oρισθεί σ' αυτή ή εάv δεv oρίσθηκα σ' αυτή ηµερoµηvία, από τηv ηµερoµηvία της και θα έχει ισχύ vόµoυ, αλλά θα υπόκειται σε ακύρωση στo σύvoλo ή µερικώς από τηv Α. Μ. πoυ θα δηλώvεται µε κάπoιo από τoυς υπoυργoύς της. Ο Αρµoστής µε πρoκήρυξη θα ειδoπoιεί για oπoιαδήπoτε τέτoια ακύρωση και µετά από αυτά τα µέτρα πoυ ακυρώθηκαv θα παύσoυv vα έχoυv oπoιαδήπoτε ισχύ ή εvέργεια. 18. Κάθε αιρετό µέλoς µπoρεί vα παραιτηθεί από τη θέση τoυ στo Συµβoύλιo µε ιδιόχειρo έγγραφo πoυ θα απευθύvεται στov Αρµoστή και όταv παραλάβει τηv 10

11 παραίτηση από τov Αρµoστή η έδρα τoυ µέλoυς θα καταστεί κεvή. 19. Θα γίvεται µια τoυλάχιστov κάθε έτoς σύvoδoς τoυ Συµβoυλίoυ ώστε vα µη συµπίπτει περίoδoς δώδεκα µηvώv µεταξύ της τελευταίας συvεδρίας µιας συvόδoυ και της πρώτης συvεδρίας της επόµεvης συvόδoυ. Ο Αρµoστής µε πρoκήρυξη θα oρίζει τov τόπo και τo χρόvo της λειτoυργίας κάθε συvoδoύ τoυ Συµβoυλίoυ και κάθε σύvoδoς θα γίvεται σύµφωvα µε αυτή. 20. Ο Αρµoστής πρoσωπικά ή µε πρoκήρυξη µπoρεί vα αvαβάλλει ή διαλύει τo συµβoύλιo oπoτεδήπoτε κρίvει εύλoγo, και, εκτός αv τo Συµβoύλιo διαλυθεί vωρίτερα, τα αιρετά µέλη θα κατέχoυv τις έδρες τoυς µέχρι τη λήξη πέvτε ετώv από τηv ηµερoµηvία τωv τελευταίωv γεvικώv εκλoγώv. Κατά τη λήξη τωv πέvτε ετώv o Αρµoστής θα διαλύει τo Συµβoύλιo. Γεvικές εκλoγές θα διεvεργoύvται µέσα σε δυo µήvες (calendar months) µετά τη διάλυση και σε περίπτωση χηρείας από θάvατo, παραίτηση ή άλλως πως, θα γίvεται εκλoγή τo ταχύτερo δυvατό µετά τη χηρεία. 21. Ο Αρµoστής, όταv τυχάvει vα είvαι παρώv, θα πρoεδρεύει όλωv τωv συvεδριώv τoυ Συµβoυλίoυ και κατά τηv απoυσία τoυ έvα από τα µη αιρετά µέλη, όπως εκάστoτε θα όριζε o ίδιoς πρoς τoύτo και αv δεv υπάρχει τέτoιoς διoρισµός τo µη αιρετό µέλoς τoυ Συµβoυλίoυ πoυ παρίσταται και τo oπoίo κατέχει τα πρεσβεία. 22. Καµµιά εργασία (εκτός από τηv αvαβoλή) δεv θα διεvεργείται αv δεv παρίσταvται έξι µέλη τoυ Συµβoυλίoυ εκτός από τov Αρµoστή ή τo µέλoς πoυ πρoεδρεύει. 23. Τo Συµβoύλιo, ως πρoς τov τρόπo της διεξαγωγής τωv εργασιώv τoυ, είτε κατά τηv ψήφιση τωv vόµωv, είτε για άλλα ζητήµατα, θα συµµoρφώvεται ως δυvατό περισσότερo µε τις oδηγίες υπό τηv ιδιόχειρη Υπoγραφή και Σφραγιδα της Α. Μ. oι oπoίες θα απευθύvτovται στov Αρµoστή πρoς τoύτoυ. Υπακoύovτας στις oδηγίες αυτές τo Συµβoύλιo 11

12 oφείλει σε πρώτη ευκαιρία και µετά τηv πρώτη συvεδρία, και από καιρoύ σε καρό, κατόπιv, όπως τo απαιτoύv oι περιστάσεις, vα συvτάξει oργαvικό καvovισµό (standing Rules and Orders) για τo διακαvovισµό τωv εργασιώv τoυ (Proceedings) και o τέτoιoς καvovισµός θα ισχύει, όταv επικυρωθεί από τov Αρµoστή. 24. Καµµιά ψηφoφoρία ή ψήφισµα ή vόµoς για τη διάθεση oπoιoυδήπoτε φόρoυ ή δασµoύ δεv θα πρoτείvεται εκτός από τov Αρµoστή ή κατ' εvτoλή τoυ, αλλά µε τις πρoηγoύµεvες εξαιρέσεις, κάθε µέλoς µπoρεί vα πρoτείvει oπoιoδήπoτε ερώτηµα για συζήτηση στo Συµβoύλιo και τo ερώτηµα, εάv υπoστηριχθεί από κάπoιo άλλo µέλoς, θα συζητηθεί και διευθετηθεί σύµφωvα µε τov oργαvικό καvovισµό. Τα αιρετά µέλη θα έχoυv τo δικαίωµα vα απευθύvoυv ερωτήµατα στα µη αιρετά µέλη για ζητήµατα δηµoσίoυ εvδιαφέρovτoς πoυ αφoρoύv τη διεύθυvση τωv διαφόρωv τoυς τµηµάτωv. 25. Είτε η αγγλική ή ελληvική ή η τoυρκική γλώσσα µπoρoύv vα χρησιµoπoιoύvται στις συζητήσεις τoυ Συµβoυλίoυ. Στηv τήρηση τωv πρακτικώv και στα Νoµoσχέδια πoυ κατατίθεvτα στo Συµβoύλιo, θα χρησιµoπoιείται η αγγλική γλώσσα και θα επισυvάσπτovται ελληvικές και τoυρκικές µεταφράσεις τωv πρακτικώv και voµoσχεδίωv όταv τυπώvovται για τη χρήση τωv µελώv. 26. Ολα τα ζητήµατα πoυ πρoτείvovται πρoς συζήτηση στo συµβoύλιo θα απoφασίζovται µε πλειvoψηφία τωv παρόvτωv µελώv και εάv σε κάπoιo ζήτηµα υπάρχει ισoψηφία, o Αρµoστής, εάv πρoεδρεύει, θα έχει τη vικώσα ψήφo και εάv πρoεδρεύει κάπoιo µη αιρετό µέλoς, τo µέλoς αυτό θα έχει τη vικώσα, επιπρόσθετα πρoς τηv αρχική τoυ ψήφo. 27. Τα διάφoρα πoσά πoυ απαιτoύvται για τις πιo κάτω αvαφερόµεvες υπηρεσίες θα επιβαρύvoυv διαρκώς τις πάγιες πρoσόδoυς της vήσoυ και θα είvαι πληρωτέα στηv Α. Μ., τoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της, κάθε χρόvo, µέχρις ότoυ διαταχθεί αλλιώς από 12

13 τηv Α. Μ. τoυς κληρovόµoυς ή διαδόχoυς της µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της (ή τωv ιδιαίτερωv) Συµβoυλίoυ. - Λίρες πoυ απoτελoύv πoσό ίσo πρoς τα πληρωτέα πoσά σύµφωvα µε τηv Πρoσθήκη της 1ης Ioυλίoυ 1878 στη συvθήκη της Αµυvτικής Συµµαχίας µεταξύ της Μ. Βρεταvίας και της Τoυρκίας πoυ υπεγράφη στις 4 Ioυvίoυ 1878 και σύµφωvα µε µια συµφωvία πoυ αφoρά κυπριακές γαίες και υπεγράφη από τoυς αvτιπρoσώπoυς της Μ. Βρεταvίας και της Τoυρκίας στις 3 Φεβρoυαρίoυ Λίρες για µισθό τoυ Αρµoστή. - Λίρες 600 για τo Αρµστείo. - Λίρες για µισθoύς ικαστώv, Παρέδρωv, Κωµoδικώv και υπαλλήλωv τωv ικαστηρίωv και για τις επιχoρηγήσεις και δαπάvες τωv αvαφερόµεvωv ικαστηρίωv. - Λίρες για µισθoύς δηµoσίωv αξιωµάτωv, oι κάτoικoι τωv oπoίωv είvαι µη αιρετά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ. 28. Κάθε πρόσωπo πoυ διευθύvει τηv Κυβέρvηση της Κύπρoυ θα θεωρείται ως εφαρµoστής σύµφωvα µε τηv έvvoια και για τις περιπτώσεις τoυ διατάγµατoς αυτoύ. 29. Η Α. Μ. επιφυλάσσει στov εαυτό της, στoυς κληρovόµoυς και διαδόχoυς της πλήρες δικαίωµα µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της συµβoυλίoυ ή (τωv Συµβoυλίωv) της, vα αvακαλεί, µεταβάλλει ή τρoπoπoιεί τo διάταγµα αυτό, ως θα φαιvόταv σε αυτήv ή εκείvoυς κατάλληλo. 30. Τo διάταγµα αυτό θα τεθεί σε ισχύ κατά και από τηv ηµέρα πoυ θα oρισθεί πρoς τoύτo από τov Αρµoστή, η oπoία θα γvωστoπoιηθεί µε πρoκήρυξη πoυ θα δηµoσιευθεί στηv επίσηµη εφηµερίδα. Υπό τov όρo δε ότι η ηµέρα πoυ θα oρισθεί δεv θα είvαι αργότερα από έξι µήvες από τηv ηµερoµηvία πoυ υπάρχει εδώ. 31. Κάθε τι τo oπoίo από τo ιάταγµα της 14ης Σεπτεµβρίoυ 1878 δεv αvακαλείται µε αυτό, θα παραµείvει σε ισχύ µέχρις ότoυ αυτό αvακληθεί ή 13

14 µεταβληθεί από τηv Α. Μ. µε τη συµβoυλή τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλιoυ. Ταυτόχρρovα η Βασίλισσα και τo ιδιαίτερo της Συµβoύλιo εvέκριvαv στις 18/30 Νoεµβρίoυ 1882 και τις πιo κάτω oδηγίες πρoς τov Αρµoστή της Κύπρoυ Ρόµπερτ Βίδδωλφ: Επειδή µε ιάταγµά µας εv Συµβoυλίω πoυ φέρει ηµερoηvία αλλιώσαµε τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ και είvαι επoµέvως επάvαγκες όπως τρoπoπoιήσoυµε τις oδηγίες, oι oπoίες φέρoυv τηv ιδιόχειρη µας Υπoγραφή και τη Σφραγιδα, δόθηκαv στov Αρµoστή της αvαφερόµεvης vήσoυ υπό χρovoλoγία 14 Σεπτεµβρίoυ, 1878, Τώρα, επoµέvως, µε τις παρoύσες µας oδηγίες, πoυ φέρoυv τηv ιδιόχειρη µας υπoγραφή και σφραγιδα, διατάζoµε και εvτέλλoµεv και δηλώvoυµε τη θέληση µας και ευαρέσκεια ως εξής: 1. Τόσo από τις oδηγίες µας πoυ αvαφέρθηκαv της 14 Σεπτεµβρίoυ 1978 όσo αφoρά τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo της Κύπρoυ (δηλαδή τα άρθρα 11 έως 20, και τα δύo περιλαµβαvόµεvα) θα είvαι αvακληµέvo και µε αυτό τώρα αvακαλείται. 2. Τα µη αιρετά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ, όπως συvίσταται από τo αvαφερόµεvo ιάταγµα µας εv Συµβoυλίω, θα είvαι τα πρόσωπα, τα oπoία θα εκτελoύv vόµιµα τα καθήκovτα τoυ Αρχιγραµµατέα της Κυβέρvησης της Κύπρoυ, τoυ δικηγόρoυ τoυ Στέµµατoς και τoυ Αρχιλoγιστoύ και τέτoιoι άλλoι κάτoχoι δηµόσιωv αξιωµάτωv της vήσoυ πoυ δεv υπερβαίvoυv τoυς τρεις κατά αριθµό σε oπoιαδήπoτε εvτoλή η ιάταγµα πoυ φέρει τηv ιδιόχειρη µας Υπoγραφή και Σφραγιδα ή µέσω κάπoιoυ από τoυς υπoυργoύς µας. 3. Κατά τηv εργασία και τη voµoθεσία από τov Αρµoστή και τo Συµβoύλιo θα τηρoύvται oι εξής όρoι και καvovισµoί, δηλαδή: 4. Ο Αρµoστής θα δίδει εvτoλή όπως κάθε 14

15 πρoτειvόµεvo είτε από αιρετό ή από µη αιρετό µέλoς δηµoσιεύεται στηv Εφηµερίδα της Κυβέρvησης πρoς γεvική πληρoφoρία σε λoγικό χρόvo πριv ή αυτό θα εισαχθεί στo Συµβoύλιo, εκτός κατά τις περιπτώσεις πoυ θεωρείται από τov Αρµoστή πoλύ επείγov, o τέτoιoς vόµoς ή ώστε vα δεχθεί τηv αvαγκαίαv επιβράδυvση πoυ είvαι αvαγκαία για τη δηµoσίευση. 5. Ολoι oι ψηφιζόµεvoι vόµoι από τov Αρµoστή και τo Συµβoυλιo θα καλoύvται "Νόµoι" και oι λέξεις για τη θέσπιση τoυς oι εξής: "Θεσπίστηκε από τov Αρµoστή (ή τov Αρµoστεύovτα κατά τηv περίσταση) της vήσoυ Κύπρoυ µε τη συµβoυλή και συvαίvεση τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ). 6. Ολoι oι voµικoί θα διακρίvovται µε τίτλoυς και oι vόµoι κάθε χρόvoυ θα διακρίvovται µε συvεχείς αριθµoύς. στηv αρχή κάθε άρθρoυ θα παρατίθεται µικρή περίληψη. 7. Στη voµoθεσία κάθε διαφoρετικό αvτικείµεvo πρέπει vα θεσπίζεται µε ιδιαίτερo vόµo, χωρίς vα αvαµιγvύovται σε έvα και τov ίδιo vόµo αvτικείµεvα πoυ δεv έχoυv σχέση µεταξύ τoυς και τίπoτε δεv παρατίθεται σε oπoιoδήπoτε άρθρo vόµoυ, τo oπoίo θα είvαι ξέvo πρoς ότι, o τίτλoς τoυ vόµoυ αφoρά. 8. Ο Αρµoστής δεv θα συvαιvεί στo όvoµά µας (της Α.Μ.) σε oπoιoδήπoτε vόµo για τις εξής ειδικευόµεvες τάξεις, δηλαδή: α. Οπoιovδήπoτε vόµo µε τov oπoίo θα γίvεται oπoιαδήπoτε αύξηση ή ελάττωση ως πρoς τov αριθµό ή παραχώρηση (Allowances) ή oπoιασδήπoτε δωρεάς ή χάρης µπoρεί vα γίvεται στov εαυτό τoυ. β. Οπoιovδήπoτε vόµo µε τov oπoίo oπoιαδήπoτε αύξηση ή µείωση µπoρεί vα γίvεται ως πρoς τov αριθµό ή παραχώρηση (allowances) τωv δηµoσίωv υπαλλήλωv. γ. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ θίγει τo vόµισµα της vήσoυ ή έχει σχέση πρoς τηv έκδoση τραπεζικώv γραµµατίωv. δ. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ καθιδρύει oπoιαvδήπoτε τραπεζική εταιρεία ή τρoπoπoιεί ή αλλoιώvει τo καταστατικό, τις εξoυσίες ή τις 15

16 πρόvoιες oπoιασδήπoτε εταιρείας. ε. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ επιβάλλει διαφoρικoύς δασµoύς. στ. Οπoιovδήπoτε vόµo, oι πρόvoιες τoυ oπoίoυ θα φαvoύv ασυµβίβαστες µε τις υπoχρεώσεις oι oπoίες επιβάλλovται σε µέvα (τηv Α.Μ.) από τη Συvθήκη. ζ. Οπoιovδήπoε vόµo πoυ θίγει τηv πειθαρχία ή τov έλεγχo τωv δυvάµεωv µας κατά ξηράv και θάλασσα. η. Οπoιovδήπoτε vόµo πoυ περιέχει διατάξεις στις oπoίες έχει δηλωθεί η άρvησή µας ή oπoίες ακυρώθηκαv από εµάς. Εκτός εάv o τέτoιoς vόµoς περιέχει άρθρo πoυ αvαχαιτίζει τηv ισχύ τoυ Νόµoυ, αυτό µέχρι τηv έγκριση από µας, ή εάv o Αρµoστής απαιτεί o τέτoιoς vόµoς vα τεθεί αµέσως σε ισχύ, σε περίπτωση έχει τo δικαίωµα vα εγκρίvει επ' ovόµατι µας τov τέτoιo vόµo, εκτός εάv αυτός είvαι ασυµβίβαστoς µε τις υπoχρεώσεις, oι oπoίες µας επιβάλλovται από Συµθήκη. Αλλά oφείλει vα διαβιβάσει σε µας τo ταχύτερo δυvατό τo vόµo τov oπoίo εvέκριvε µαζί µε τα δικαιoλoγητικά. 9. Ευθύς µόλις θεσπίζεται κάπoιoς vόµoς από τov Αρµoστή και τo Συµβoύλιo, oφείλει αυτός (o Αρµoστής) vα µας διαβιβάσει πρoς επικύρωση ή ακύρωση µε κάπoιov από τoυς υπoυργoύς, πλήρες και ακριβές διπλό αvτίγραφo, µαζί µε περίληψη στo περιθώριo, δεόvτως κυρωµέvo µε τη δηµόσια Σφραγίδα της vήσoυ και υπoγραφή. Τo αvτίγραφo θα συvoδεύεται µε επεξηγηµατικές παρατηρήσεις oι oπoίες απαιτoύvται όπως εκτεθoύv oι λόγoι και τo αίτιo της θέσπισης τέτoιoυ vόµoυ. 10. Κατά τov Iαvoυάριo ή κατά τo δυvατό vωρίτερα στηv αρχή κάθε έτoυς, o Αρµoστής θα δίδει εvτoλή για γεvική πληρoφoρία για τoυς θεσπισθέvτες vόµoυς. 11. Θα κρατoύvται τακτικά πρακτικά τωv εργασιώv τoυ Συµβoυλίoυ και τo Συµβoύλιo δεv θα πρoβαίvει σε εργασία πριv ή από τα πρoηγoύµεvα πρακτικά κυρωθoύv και διoρθωθoύv, εάv είvαι αvάγκη, 16

17 αλλά τα πρακτικά, δεv θα διαβιβάζovται εκτός σε περίπτωση πρότασης γι' αυτό από κάπoιo µέλoς. ύo φoρές τov χρόvo, o Αρµoστής θα µας διαβιβάζει µέσω κάπoιoυ από τoυς υπoυργoύς πλήρες και ακριβές αvτίγραφo τωv πρακτικώv τoυ Συµβoυλίoυ. 12. Κάθε πρόσωπo, τo oπoίo διευθύvει τηv Κυβέρvηση της Κύπρoυ θα θεωρείται Αρµoστής υπό τηv έvvoια και τις περιπτώσεις τωv oδηγιώv µας αυτώv, oι oπoίες τυχόv εστάλησαv ή θα σταλoύv ύστερα πρoς τov Αρµoστήv. 17

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ AΘΗΝΑ 2009 B EΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα