Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα"

Transcript

1 Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα είναι ελεφκερθ για τα ςχολεία που κζλουν να τθν επιςκεφτοφν. Ο χϊροσ παρκινγκ κα είναι ελεφκεροσ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ζκκεςθσ.

2 3 η Μ α θ η μ α τ ι κ ή Ε β δ ο μ ά δ α Σο Παράρτθμα Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρείασ ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία και τα περιςςότερα Παραρτιματά τθσ ανά τθν Ελλάδα, οργανϊνει από 2 ζωσ 6 Μαρτίου 2011 ςτο υνεδριακό Κζντρο τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Θεςςαλονίκθσ (ΔΕΘ), τθν 3 θ Μακθματικι Εβδομάδα με κζμα: Μαθηματιικέέςς δδιιαδδρροομέέςς στοο παρρόόμ,, στοο παρρεελλθόόμ καιι στοο μέέλλλλοομ κοπόσ τθσ Εβδομάδασ είναι θ διάδοςθ τθσ Μακθματικισ Επιςτιμθσ και θ ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ μζςα από τθν διακεματικότθτα των Μακθματικϊν και των άλλων επιςτθμϊν. Ο κεςμόσ τθσ Μακθματικισ Εβδομάδασ αποτελεί για πολλά χρόνια πόλο ζλξθσ όςων ενδιαφζρονται και αςχολοφνται με τα Μακθματικά. Ζδωςε και ςυνεχίηει να δίνει τθν ευκαιρία ςε όλουσ να ενθμερωκοφν και να ςυμμετάςχουν ςτισ εργαςίεσ που αφοροφν τισ νζεσ ανακαλφψεισ, τισ νζεσ αντιλιψεισ, τθ διαρκι ενθμζρωςθ ςτα κεωρθτικά και εφαρμοςμζνα μακθματικά. Θ Μακθματικι Εβδομάδα διευρφνει τθ κεματικι τθσ με παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ όπωσ, εκκζματα Μουςείων, εκκζςεισ βιβλίων, ηωγραφικισ και βραβεφςεισ. Θ Μακθματικι Εβδομάδα ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςει το γόνιμο διάλογο και τον προβλθματιςμό ςτα Μακθματικά, αλλά και να αναηθτιςει απαντιςεισ για τον ρόλο των Μακθματικϊν ςτθν εκπαίδευςθ, τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικισ, διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ. Ηθτιματα όπωσ, οι εξελίξεισ ςτθν ζρευνα, οι νζεσ τεχνολογίεσ, θ διδακτικι μεκοδολογία και οι εφαρμογζσ αποτελοφν ηθτιματα άμεςθσ προτεραιότθτασ ςτθ κεματικι των ειςθγιςεων που κα παρουςιαςκοφν ςτθν 3 θ Μακθματικι Εβδομάδα. Θ 3 θ Μακθματικι Εβδομάδα ζχει ωσ ςτόχο να προςεγγίςει με ςφγχρονο τρόπο και να απαντιςει ςε ερωτιματα που ζντονα απαςχολοφν ςιμερα τθν μακθματικι κοινότθτα και ιδιαίτερα ςε αυτά που κζτει θ ςτενι ςχζςθ των Μακθματικϊν με άλλεσ επιςτιμεσ και με ςθμαντικζσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Θα δϊςει, εκτόσ των άλλων, τθν ευκαιρία να τονιςτεί και ο ανκρωπιςτικόσ χαρακτιρασ των Μακθματικϊν και να μελετθκεί θ διαχρονικι τουσ ςυμβολι ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ του πολιτιςμοφ. τισ εργαςίεσ τθσ Μακθματικισ Εβδομάδασ ςυμμετζχουν με ειςθγιςεισ μακθματικοί όλων των βακμίδων τθσ Δευτεροβάκμιασ και Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κακϊσ και υποψιφιοι διδάκτορεσ. υμμετζχουν επίςθσ και εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτιτων που αςχολοφνται με τα Μακθματικά ςτα πλαίςια τθσ διακεματικότθτασ ι των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ. Θεματικζσ ενότθτεσ Σα Μακθματικά ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ςτα ΣΕΙ ΕΙ και ςτθ Δια ίου Μάκθςθ. Σα Μακθματικά ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Μακθματικά και νζεσ τεχνολογίεσ τρόποι προςζγγιςθσ τθσ Μακθματικισ ςκζψθσ. Διακεματικι προςζγγιςθ ςτα Μακθματικά, τισ Φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ Γλϊςςα και Ιςτορία με ΣΠΕ (Ψθφιακι τάξθ - Διαδραςτικοί πίνακεσ). Διαςυνδζςεισ των Μακθματικϊν με τθν Σζχνθ και τον Πολιτιςμό. Προτάςεισ για τισ ςχεδιαηόμενεσ αλλαγζσ ςτα ναλυτικά Προγράμματα Μακθματικϊν και διδακτικά βιβλία Δθμοτικοφ Γυμναςίου Λυκείου. Η Ιςτορία των Μακθματικϊν ςτθ Μακθματικι Εκπαίδευςθ. Μακθματικοί Διαγωνιςμοί και θ τζχνθ τθσ δθμιουργίασ και επίλυςθσ προβλθμάτων. Μακθματικά και ειδικι αγωγι. ηξνγγπιά ηξαπέδηα Θ ανάγκθ για νζα ναλυτικά Προγράμματα Μακθματικϊν ςτο Γυμνάςιο και ςτο Λφκειο. Σάςεισ, αναηθτιςεισ και προτάςεισ. Προβλιματα τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των Μακθματικϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Οι εκπαιδευτικοί κατακζτουν τθν εμπειρία τουσ.

3 (1ε λάξηεζε) ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΡΓΗΩΝ 3ε Μαζεκαηηθή Δβδνκάδα (2011) ΟΝΟΜ ΘΔΜ ΜΕΡ ΗΘ ΗΘ Ωξα Υαηξεηηζκνί ΔΝΡΞΖ ΣΕΣΡΣΘ Μπάεο ιθηβηάδεο (Καζεγεηήο) ΣΜΖΜ ΦΤΗΚΖ ΠΘ ιάκνο Παλαγηώηεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Η.Π. Παληνθξάηνξαο ζηέξηνο Καζεγεηήο ζην ηκήκα πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΓΠΘ Φπιάθεο ζαλάζηνο λησλίνπ Ησάλλεο Καινγεξόπνπινο Γξεγόξεο «Παγθόζκηεο κεηαβνιέο ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο: Παξειζόλ θαη κέιινλ» ΣΕΣΡΣΘ ΣΕΣΡΣΘ Μαζεκαηηθά Μνληέια ζηελ ηνπιεξνθνξηθή. ΣΕΣΡΣΘ Μηθξέο βηνγξαθίεο ζύγρξνλσλ Μαζεκαηηθώλ ΣΕΣΡΣΘ Σειεηή ξάβεπζεο λησλίνπ Ησάλλεο Καζεγεηήο, Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ΠΘ Γηεπζπληήο θαη Γηδάζθσλ ζην ΠΜ ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ΠΘ Φπιάθεο ζαλάζηνο Μσπζηάδεο Υξόλεο Θσκαΐδεο Γηάλλεο ξάβεπζε ησλ καζεηώλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνλ Μαζεκαηηθό Γηαγσληζκό "Ο Μηθξόο Δπθιείδεο" Μσπζηάδεο Υξόλεο Καξηζηώηεο Θεόδσξνο αζηιείνπ Παλαγηώηεο ΣΕΣΡΣΘ ΣΕΣΡΣΘ ΠΕΜΠΣΘ Σα Μαζεκαηηθά ησλ Πνιύπινθσλ Γηθηύσλ ΠΕΜΠΣΘ 16:15-16:30 Γ. Μεηαθίδεο Καζεγεηήο, Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ Γηδάζθσλ ζην ΠΜ ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ΠΘ Γ. Μαθξήο Καζεγεηήο ΜΔ, πόθνηηνο ηνπ ΠΜ ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ΠΘ Μαζεκαηηθά ζην Γηαδίθηπν ΠΕΜΠΣΘ Μαζεκαηηθά κε ηε Γιώζζα Μath ML ΠΕΜΠΣΘ 16:30-17:20 17:20-17:30 Γ. Μαθξήο Κξππηνγξαθία κε Υάνο ΠΕΜΠΣΘ Δ. Γαιακήηξα Καζεγήηξηα ΜΔ, πόθνηηνο ηνπ ΠΜ ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ΠΘ Πξνβιεκαηηθή Υξήζε Γηαδηθηύνπ. Πξώηεο ηαηηζηηθέο Δθηηκήζεηο ΠΕΜΠΣΘ ΓΗΛΔΗΜΜ ΠΕΜΠΣΘ 17:30-17:40 17:40-17:50 17:50-18:15 λησλίνπ Ησάλλεο Ε. θνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα ηνινγίαο ΠΘ Γηδάζθσλ ζην ΠΜ ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ΠΘ ληηπξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ ΝΟΖΗ Υ. Οπδνύλεο Καζεγεηήο, Σκήκα ηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ King s, Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ΔΚΔΣ, Γηδάζθσλ ζην ΠΜ ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ΠΘ πό ηελ Μαζεκαηηθή ζεκειίσζε ηεο Θεξκνδπλακηθήο θαηά Καξαζενδσξή ζηα ηνινγηθά Γίθηπα ΠΕΜΠΣΘ ηνινγηθά Γίθηπα ΠΕΜΠΣΘ Τπνινγηζηηθή ηνινγία θαη Γελεηηθά Γίθηπα ΠΕΜΠΣΘ 18:15-18:45 18:45-19:15 19:15-19:45

4 Η. Παληεο, Καζεγεηήο, Σκήκα ηνινγίαο ΠΘ ληηπξύηαλεο ΠΘ. γαξδέιεο, Καζεγεηήο, Σκήκα ηνινγίαο ΠΘ. Μαδαξεο Λέθηνξαο, Σκήκα ηνινγίαο ΠΘ Γηδάζθνληεο ζην ΠΜ ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ, ΠΘ Οηθνινγηθά Γίθηπα ΠΕΜΠΣΘ 19:45-20:30 Γεσξγία ιεμίνπ Φηιόινγνο 1 νπ ΓΔΛ πθεώλ λδξέαο Πεηξάθεο Πξντζηάκελνο ηνπ Γεληθνύ Σκήκαηνο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σζίληζηθαο Γεώξγηνο - ζπγγξαθέαο Μήηζηνπ Διέλε, Σζηγαξίδαο Παλαγηώηεο Κνκπαηζάξεο Νηθόιανο πύξνπ ζελά Φξηιίγθνο ηέιηνο ΠΕΜΠΣΘ «Σα ηζηνιόγηα σο δηδαθηηθό εξγαιείν» ΠΕΜΠΣΘ "λ-νζηέο ξίδεο ηεηξαγσληθώλ πηλάθσλ" ΠΕΜΠΣΘ Πξνβιήκαηα Γεσκεηξίαο ΠΕΜΠΣΘ "Γηαηξέηεο, Σέιεηα Σεηξάγσλα θαη 4 Κξηηήξηα" ΠΕΜΠΣΘ Ξέλνο Θαλάζεο - ζπγγξαθέαο Κσηζάθεο Γεώξγηνο Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γειεθαλιήο Παλαγηώηεο γγίζηα Πξώηε έξξεο (M.ed) Γηδαθηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ Δ.Κ.Π. Πνύινο λδξέαο - ζπγγξαθέαο ρεηηθέο ζέζεηο εθζεηηθήο θαη ινγαξηζκηθήο θακπύιεο Ζ ζπλάξηεζε (νινθιήξσκα) F(x) θαη νη εθαξκνγέο ηεο Ζ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΖ ΔΠΟΠΣΔΗ ΣΖΝ ΠΟΓΔΗΞΖ ΛΓΔΡΗΚΧΝ ΠΡΟΣΔΧΝ Δ ΠΔΡΗΛΛΟΝ ΓΤΝΜΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗ «Σα ηξίγσλα Ρειώ» ηδηόηεηεο ελόο ζρήκαηνο κε πνιιαπιό δηδαθηηθό ελδηαθέξνλ ΠΕΜΠΣΘ ΠΕΜΠΣΘ ΠΕΜΠΣΘ ΠΕΜΠΣΘ Θαξξαιίδεο Λεσλίδαο - ζπγγξαθέαο Κππξίδεκνο Κύπξνο, Δπηκνξθσηήο β Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ Θεόδσξνο Πηεξξάηνο, Τπ. Γηδάθηνξαο Σκ. Φπζηθήο ΠΘ, Δθπαηδεπηηθόο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Δπάγγεινο Κνιηζάθεο, Τπ. Γηδάθηνξαο Σκ. Φπζηθήο ΠΘ, Δθπαηδεπηηθόο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Υαξίησλ Πνιάηνγινπ, λ. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθήο, ΠΘ, Γαγδηιέιεο αζίιεηνο Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Μπάξπαο Γεώξγηνο επίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΔΠΔ, ΠΘ "αζηθέο Σερληθέο ηνπ Sudoku" ΠΕΜΠΣΘ Γαγδηιέιεο αζίιεο Καξαηάζηνο Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο "Ζ ζπκβνιή εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηε δηεξεύλεζε δύζθνισλ γεσκεηξηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ θαηαλόεζε δπζλόεησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Σξία (ή κεξηθά) παξαδείγκαηα κέζα από ηελ ύιε Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ." Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε δηδαζθαιίαο θαη καζεηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηελ ςεθηαθή ηάμε ΠΡΚΕΤΘ ΠΡΚΕΤΘ ΠΡΚΕΤΘ Σύπνο θαη όξακα ζηελ Δπηκόξθσζε ' επηπέδνπ ΠΡΚΕΤΘ Λεηηνπξγηθόο αλαιθαβεηηζκόο ζηα Μαζεκαηηθά: Έλα παηδαγσγηθό πξόβιεκα πνπ δελ έρνπκε αθόκε αλαγλσξίζεη. ΠΡΚΕΤΘ Μπνύληεο λαζηάζηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ «Ζ Πνιππινθόηεηα ηεο Φύζεο θαη ε Μαζεκαηηθή ηεο Μνληεινπνίεζε» ΠΡΚΕΤΘ 18.00

5 Καιηεληδίδεο Γηώξγνο Γεκνζηνγξάθνο Σα Μαζεκαηηθά ηεο Γεκνζηνγξαθίαο. ΠΡΚΕΤΘ Φπιάθεο ζαλάζηνο, Δπηκνξθσηήο Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ Σειεηή ξάβεπζεο Κσληθέο δηαδξνκέο από ηνλ πνιιώλην ζηελ Τπαηεία, κέρξη ηνλ A.Gaudi Φπιάθεο ζαλάζηνο Μσπζηάδεο Υξόλεο Θσκαΐδεο Γηάλλεο ξάβεπζε ησλ καζεηώλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνπο Μαζεκαηηθνύο Γηαγσληζκνύο "ν Θαιήο" θαη "ν Δπθιείδεο" ΠΡΚΕΤΘ ΠΡΚΕΤΘ ΠΡΚΕΤΘ ππξίδε Καηεξίλα,, Άκκνο έξνηαο Γεώξγηνο Υξ. Μαθξήο Γ.Δ. Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ (M.Ed.) Άλλα Ενπξλά ξηζηνηέιεην Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο Νίθνο Ησζεθίδεο Φξνληηζηήο Μπνπδάιεο Μηραήι επηκνξθσηήο β Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ ιέμηνο Λεγνληήο, Υεκηθόο, ππνςήθηνο δηδάθησξ ηκήκαηνο ΔΚΠ ΜΠΟΛΟΣΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ, ΜΘΖΜΣΗΚΟ, ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΖ ' ΔΠΗΠΔΓΟΤ Δκκαλνπειίδεο ξηζηείδεο θαζεγεηήο ΓΔΛ. Λαγθαδά ΚΡΤΓ ΥΡΖΣΟ 1 ν ΔΠΛ ίλδνπ Δγγνλόπνπινο Παπαδόπνπινο. - Φπιάθεο ζ. -Οξθαλνπδάθεο Δκ.- Διεπζεξηάδεο Μαξ. Δκκαλνπειίδεο ξηζηείδεο, Φπιάθε νθία, Πνύινο ηπιηαλόο Καξαπνζηνιάθεο Υξήζηνο, Παπαξδέια Δηξήλε ηπιηαλόο Σζηπνύξαο ρ. ύκβνπινο Πξντζηάκελνο Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο /ζκηαο Δθπ/ζεο Κ. Μαθεδνλίαο Μαθάξηνο Θεόδσξνο Κσλζηαληηλίδνπ Οιπκπία Κσζηαξέιεο Παλαγηώηεο ΠΡΚΕΤΘ Ζ Υξπζή ηνκή ΠΡΚΕΤΘ MathML ε γιώζζα ησλ «Μαζεκαηηθώλ» ηνπ Γηαδηθηύνπ «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ ξηζκώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» «Έλα πεηξακαηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπ Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα» ΠΡΚΕΤΘ ΠΡΚΕΤΘ ΠΡΚΕΤΘ ΖΜΔΗ ΓΗΦΧΝΗΧΝ ΠΡΚΕΤΘ Οη πξάμεηο ησλ αξηζκώλ κε ηηο Σ.Π.Δ. ΠΡΚΕΤΘ "ληρλεύνληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηηο ΣΠΔ, κέζα από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ θαηαζέηνπλ ζηελ Ηθηγέλεηα" "ΕΧΝΣΝΔΦΣΔ Σ ΥΖΜΣ ΣΟΤ ΗΛΗΟΤ: ΞΟΝ ΣΧΝ ΠΡΓΜΣΗΚΧΝ ΡΗΘΜΧΝ - ΟΡΘΟΓΧΝΗΟ ΤΣΖΜ ΤΝΣΔΣΓΜΔΝΧΝ" ΠΡΚΕΤΘ ΠΡΚΕΤΘ Υάνο θαη Σάμε ΠΡΚΕΤΘ Μεηαζρεκαηηζκόο Πνιπγώλνπ ζε ηζνδύλακν ηεηξάγσλν. ζβεζηόπνπινο Λεπηέξεο ηεξγίνπ λαγλώζηεο λαληάδεο σηήξηνο Πεηξακαηηθό Δπαγγεικαηηθό Λύθεην θαη εθαξκνγή ζε λέεο κεζόδνπο κάζεζεο δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο Ζ ΜΔΣΡΖΖ ΔΗΝΗ ΜΘΖΜΣΗΚΖ ή ΦΤΗΚΖ ΓΗΔΡΓΗ "Ζ δηδαζθαιία ηεο πεξηκέηξνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ γεσπίλαθα ζε καζεηέο ηεο Γεκνηηθνύ". ΠΡΚΕΤΘ

6 ΝΣΗ ΚΛΟΤΓΖ ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγσλ Θεζζαινλίθεο Δπηκνξθώηξηα ΣΠΔ ζηελ Δθπ/ζε "O ΡΟΜΝΣΗΜΟ, Ζ ΓΛΛΗΚΖ ΔΠΝΣΖ ΣΟΤ 1830, Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΝΣΖ, ΚΗ Ο ΦΗΛΔΛΛΖΝΗΜΟ. ΓΛΛΗ: Eugène Delacroix ( ). Οη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο σο πεγή δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ: ΗΣΟΡΗ - ΔΗΚΣΗΚ - ΜΟΤΗΚΖ -ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. λάγλσζε, πεξηγξαθή θαη αλάιπζε εηθαζηηθήο ηζηνξηθήο πεγήο" Καξαλίθαο Μάθεο Σαπαλίδεο Θεόδνπινο Γεκεηξηάδνπ Διέλε πνζηόιεο Παπαληθνιάνπ - Άξεο Μαπξνκκάηεο Καζεγεηέο Δζηηώλ Γλώζεο θαη Δπηζηεκώλ ΓΗΓΚΣΗΚΖ ΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΡΗΓΧΝΟΤ GALTON ΣΖ ΓΗΓΚΛΗ ΣΖ ΓΤΧΝΤΜΗΚΖ ΚΗ ΚΝΟΝΗΚΖ ΚΣΝΟΜΖ ΚΣΔΡΗΝ ΚΛΦΟΠΟΤΛΟΤ «Ζ απόιαπζε ηνπ θεηκέλνπ ζηελ ππεξεζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ.» Ν. Εαληαξίδεο - Κ. Παπαδόπνπινο παγσγή ζε Άηνπν Πνιπρξόλεο Καξαγθηνδίδεο M.Sc ρεκηθόο - ρνιηθόο ύκβνπινο «ηύπνο γηα ηελ εύξεζε ησλ ζρεηηθώλ ζέζεσλ πιαλεηώλ, δνξπθόξσλ θαη εμσπιαλεηώλ από ην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο» αζίιεηνο άιηαο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΣΔΗ Καβάιαο Ζ ρξήζε ηζηνξηθώλ καζεκαηηθώλ γεγνλόησλ σο κέζν γηα ηελ αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ηα Μαζεκαηηθά Ησαθεηκίδεο Γεκήηξηνο ύξπε Μαξίλα Γόξηζηνο Κσλ/λνο ΛΔΞΝΓΡΗΓΟΤ ΝΣΗΟΠΖ ηνπ Καιιηηερληθνύ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο ΜΘΖΜΣΗΚΖ ΔΠΓΧΓΖ ΔΝ ΚΗΝΖΔΗ 9.30 Γόξηζηνο Κσλ/λνο, ζ. ρνιηθόο ύκβνπινο Ο ΚΝΟΝ ΚΗ Ο ΓΗΖΣΖ ΠΟ ΣΟΝ ΟΜΖΡΟ ΜΔΥΡΗ ΣΟΝ ΔΤΚΛΔΗΓΖ Θενδσξάθε ηθαηεξίλε Γαζθάια Πεηξακαηηθό ρνιείν.π.θ. "ηαλ ε ηαηηζηηθή γίλεηαη παηρλίδη..." Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ M.S.Ed δάζθαινο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ΠΘ Ζ θαηαλόεζε ηνπ αξηζκεηηθνύ κέζνπ όξνπ από καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γεκόπνπινο πύξνο Διεπζεξηάδεο Μάξηνο Ησάλλνπ Γεκήηξηνο ΠΔΣΡΟ Κ. ΛΥΚΟ ΦΗΛΟΛΟΓΟ Γ.Φ. ΣΟΤ.Π.Θ. Ο Νηθεθόξνο Γξεγνξάο σο αζηξνλόκνο θαη καζεκαηηθόο ΣΩΝΖ ΝΣΗ Μ.Δ. ΦΗΛΟΟΦΗ ΚΗ ΜΘΖΜΣΗΚ Ή ΦΗΛΟΟΦΗ ΣΧΝ ΜΘΖΜΣΗΚΧΝ Οξθαλνπδάθεο Μαλώιεο Mhs πδαληηλήο Ηζηνξίαο Φηιόινγνο Φπιάθεο ζ. -Δγγνλόπνπινο- Παπαδόπνπινο. -Διεπζεξηάδεο Μ. Σν ηέινο ηεο αξραηόηεηαο. Ζ πεξίπησζε ηεο Τπαηίαο. πό ηνλ νξζνινγηζκό ζηελ κεηαθπζηθή Δπακεηλώλδαο Κ. Δπζύκνγινπ ρνιηθόο ύκβνπινο Μαζεκαηηθώλ ξρηκήδεο ( π.x.) Διεπζεξηάδεο Μάξηνο Δξκείδνπ νθία. αθεηάδεο Παλαγηώηεο Γήκθαο Κσλ/λνο Καηλνηόκεο ηδέεο θαη κέζνδνη επίιπζεο πξνβιεκάησλ από ηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ Μαξγαξίηεο Σξηαληάθπιινο καξαληίδεο άββαο Ξαλζόπνπινο Ζξαθιήο

7 Μηράιεο Γξ. όζθνγινπ (B.Sc., M.Sc., M.Phil., Ph.D.) Καζεγεηήο Σ.Δ.Η. Πάηξαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Ζ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣ ΣΖ ΓΗΓΚΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΓΚΛΗ ΣΧΝ ΜΘΖΜΣΗΚΧΝ Διέλε Γεκεηξηάδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Μαζεκαηηθώλ λαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο Ζ δηδαζθαιία ηεο απόδεημεο ζην Λύθεην: Μεξηθά δηδαθηηθά ζηηγκηόηππα Γηάλλεο Θσκαΐδεο ρνιηθόο ύκβνπινο Μαζεκαηηθώλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο Γεκήηξηνο Νηθνιαΐδεο Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Ζ εθαξκνγή ησλ αιγεβξηθώλ ηαπηνηήησλ από καζεηέο ηεο Γ Γπκλαζίνπ Παπαδόπνπινο Κώζηαο Ν. Εαληαξίδεο- Μαζεκαηηθνί Πξνζζεηηθή πλαξηεζηαθή Δμίζσζε ηνπ Cauchy γξαθηώηνπ Ξ., αζάθνο Θ. Γεκεηξηάδνπ Δ., Θσκαΐδεο Η., Καξαηάζηνο Γ., Καηζηάξεο Γ., Κνπθόο Θ., Οηθνλόκνπ Π., Πξηκεξάθεο Γ., ηαθπιίδνπ. Γξαθείν ρνιηθώλ πκβνύισλ Γ.Δ. Ννκνύ Υαιθηδηθήο Ζ ΓΗΓΚΛΗ ΣΧΝ ΜΘΖΜΣΗΚΧΝ ΣΟ ΠΔΡΗΛΛΟΝ ΣΖ ΦΖΦΗΚΖ ΣΞΖ ΠΟΣΔΛΔΜΣ ΜΗ ΔΡΔΤΝ Γηώξγνο Μαιεγηαλλάθεο - εξνλαππεγόο Δληεηαικέλνο Τθεγεηήο ε.α. ρνιή αεξνδηαζηεκηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπηγάξδεο Θσκαΐδεο Γηάλλεο Σζηπνύξαο ηπιηαλόο ηαθπιιίδνπ Μαηνύια πό ηελ δηαθνξηθή ζηελ πεπεξαζκέλε δηαηύπσζε ηεο ππνινγηζηηθήο Μεραληθήο πγνινύπεο ηαύξνο Καζεγεηήο ζηξνλνκίαο ηνπ ΠΘ Έλα πξσηόλην ζην Κέληξν Ππξεληθώλ Δξεπλώλ ηεο Διβεηίαο (CERN) δηεγείηαη κηα πηπρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζύκπαληνο Θνδσξήο λδξηόπνπινο - ζπγγξαθέαο Πνηνο ζθόησζε ηνλ θύξην Υ; (Έλα βξαβεπκέλν θόκηθ ζην νπνίν ηα καζεκαηηθά νδεγνύλ ζηελ εμηρλίαζε ελόο αζηπλνκηθνύ κπζηεξίνπ.) Εαραξηάδεο Θενδόζεο Καζεγεηήο ηκήκα Μαζεκαηηθό Παλεπηζηεκίνπ ζελώλ Σα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην. ΡΔΤ Σζεθάθε Μαξηάλα Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο ΠΘ Σα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην. ΡΔΤ Λνπδηώηεο αζίιεο ληηπξόεδξνο ΚΔΜΔΣΔ Σα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην. ΡΔΤ Θσκατδεο Ησάλλεο ρνιηθόο ύκβνπινο Μαζεκαηηθώλ Σα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην. ΡΔΤ Γεκεηξηάδεο Κσλζηαληίλνο Καηζόγηαλλεο Ζιίαο αθαινύδε λαζηαζία Δγγνλόπνπινο Παπαδόπνπινο. Φπιάθεο ζ.-οξθαλνπδάθεο Δκ.- Διεπζεξηάδεο Μαξ. Πξόηαζε γηα λέεο κεζόδνπο κάζεζεο κε ηελ δηαδξαζηηθή ηερλνινγία θαη ηελ ςεθηαθή κάζεζε ζην Δπαγγεικαηηθό Λύθεην (ΔΠ.Λ.) θαη ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠ..) - Πεξίπησζε κειέηεο ν Σνκέαο ησλ Ζιεθηξνληθώλ θαη Ζιεθηξνιόγσλ Καξηζαθιήο Υξήζηνο ηνπ ΓΔ.Λ Δπξσπνύ Οη Μαζεηέο έβαιαλ ηνλ Ήξσλα ζην ηξαπέδην Μόζρνο ιέμαλδξνο Aιιειεμάξηεζε θαη κνλνηνλία 17.00

8 Μαθάξηνο K. Θεόδσξνο Κσλζηαληηλίδνπ A. Οιπκπία Ζ ΓΗΓΚΛΗ ΣΖ ΔΤΚΛΔΗΓΔΗ ΓΔΧΜΔΣΡΗ ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ. ΓΗΔΞΟΓΟ ΚΗ ΤΠΔΡΖ Διεπζεξηάδεο Μάξηνο Φπιάθεο ζ. -Οξθαλνπδάθεο Μ. -Δγγνλόπνπινο Παπαδόπνπινο. ΚΩΝΣΝΣΗΝΟ Λ. ΝΚΟ ΜΘΖΜΣΗΚΟ M.Sc ΥΟΛΗΚΟ ΤΜΟΤΛΟ Μάγθνο ζαλάζηνο Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ (M.Ed.), πγεξηλόο Μηιηηάδεο, Γάζθαινο (M.Ed.). Θαλάζεο Σξηαληαθύιινπ Λάξηζα ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΠΡΗΜΔΡΚΖ M.Ed.) Υ. ΤΜΟΤΛΟ ΜΘΖΜΣΗΚΧΝ Ν. ΔΡΡΧΝ ηακπνιίδεο Νίθνο ρνιηθόο ύκβνπινο. Γεκεηξηάδεο Νηθόιανο αζάθνο Θσκάο Άιιηνο Πέηξνο Γεσκεηξηθή εξκελεία πξνβιεκάησλ κηγαδηθώλ θαη δηεξεύλεζε κε ΣΠΔ. ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΖ ΛΓΔΡ Μέζνδνο Horner- Τπόινηπν Γηαίξεζεο Πνιπσλύκσλ Δπέθηαζε ζε κε πξαγκαηηθέο ξίδεο Δγγνλόπνπινο αζίιεηνο ηακπνπιίδεο Νηθόιανο αγελάο Κώζηαο ΚΤΡΙΚΘ «Ζ δηδαζθαιία ησλ πνζνζηώλ ζε Δλήιηθεο» ΚΤΡΙΚΘ 9.30 ΜαζεκαηηθΔ «ΦΖθηδεζ» ζηελ πνίεζε ηνπ Γηώξγνπ έιηζνπ ΠΡΟΣΖ ΓΗ ΝΔΟ ΝΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΗ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΗ ΠΡΟΖ Δ ΣΡΗΣΟΘΜΗ ΔΚΠΗΓΔΤΖ "λάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ δηα κέζνπ ησλ ζπλεξγαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ησλ καζεκαηηθώλ θαη θπζηθώλ επηζηεκώλ" Σζαξηζαξάθεο Σξαταλόο Μνύκθαο Ησάλλεο Μπαιήο ηέθαλνο Σάξαο Γεώξγηνο ΚΤΡΙΚΘ ΚΤΡΙΚΘ ΚΤΡΙΚΘ ΚΤΡΙΚΘ Κεξακηδάο Κσλζηαληίλνο ρνιηθόο ύκβνπινο Φπζηθώλ "Παξαδείγκαηα από ηε Φπζηθή σο εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ - Ζ πεξίπησζε ηνπ δηαγσληζκνύ PISA" ΚΤΡΙΚΘ Ληγεξόο Νίθνο Ληπνξδέδεο ζαλάζηνο Μπαιήο ηέθαλνο Ζ αιιεινγξαθία Καξαζενδσξή Rosenthal. Ζ ζεσξία Somas ηνπ Καξαζενδσξή θαη ηα λέα ππνινγηζηηθά απνηειέζκαηα από απηή. ΚΤΡΙΚΘ Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ Μαζεκαηηθώλ ΚΤΡΙΚΘ Κνηνύια Εσή ζην 5 ν Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο «ΓΗΘΔΜΣΗΚΔ ΓΡΔΗ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΠΡΓΜΣΗΚΟΣΖΣ: Σ ΠΟΣΔΛΔΜΣ ΜΗ ΠΡΟΠΘΔΗ» ΚΤΡΙΚΘ Παξάιιειεο εθδειώζεηο Σεηάξηε - Πέκπηε - Παξαζθεπή - άββαην θαη Κπξηαθή πνπδέο ζηα Μαζεκαηηθά Μνπζείν Κ. Καξαζενδσξή Μνπζείν Δθπαίδεπζεο έξνηαο Δζηίεο Γλώζεο θαη Δπηζηεκώλ Υαιθίδαο ζήλαο θαη Πάηξαο. Φαξκάθεο Νηθόιανο Καζεγεηήο ηνπ Μαζεκαηηθνύ Σκήκαηνο ηνπ ΠΘ Ληπνξδέδεο ζαλάζηνο (Πξόεδξνο Μνπζείνπ Κνκνηελήο) πιαθίδεο Ησάλλεο, Εώθνο Κσλζηαληίλνο (Μέινο Γ.. Μνπζείνπ έξνηαο) πνζηόιεο Παπαληθνιάνπ - Άξεο Μαπξνκκάηεο, Καζεγεηέο Δζηηώλ Γλώζεο θαη Δπηζηεκώλ.

9 Έθζεζε γξακκαηνζήκσλ από όιν ηνλ θόζκν κε ζέκα ζεηηθέο επηζηήκεο ρνιεία πνπ παξνπζηάδνπλ δξαζηεξηόηεηεο Γξαθεία πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ Δπηζθέςεηο ρνιείσλ Πνύινο λδξέαο Καζεγεηήο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο Καλλιτεχνικό Γυμνάςιο και Λφκειο Θεςςαλονίκθσ, ΓΕΛ. Λαγκαδά, 5ο Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ, ΓΕΛ. Διαβατϊν, ΕΠΛ. Λαγκαδά, 7ο ΓΕΛ Καλαμαριάσ, 2ο Γυμνάςιο Λαγκαδά, κ.λ.π. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, λαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, εξξώλ Μαθάξηνο Θεόδσξνο Κσλζηαληηλίδνπ Οιπκπία ( ) ΠΡΟΥΔ ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ειεθηξνληθή εγγξαθή, παξέρνληαη ΓΧΡΔΝ: 1. εβαίσζε παξαθνινύζεζεο 2. ρεηηθό επηζηεκνληθό πιηθό ζε ςεθηαθή κνξθή 3. Φάθεινο ζπλέδξνπ 4. Μπινθ ζεκεηώζεσλ θαη ζηπιό 5. ηβιίν καζεκαηηθώλ από πξνζθνξά εθδνηώλ. 6. Καθέο κπνπθέο. ηα ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ κε δξαζηεξηόηεηεο, ζα δνζεί κε θιήξσζε έλαο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο, πξνζθνξά από ηελ SMART. Οργανωτική Επιτροπή Φπιάθεο ζαλάζηνο Καινγεξόπνπινο Γξεγόξεο Άιιηνο Πέηξνο καξαληίδεο άββαο ζβεζηά λαζηαζία ζβεζηόπνπινο Λεπηέξεο ηκαηδίδεο ζαλάζηνο ρηζαισηίδεο Υξηζηόθνξνο αγελάο Κώζηαο αγελάο Ησάλλεο ξπώλεο Ζιίαο Γεκεηξηάδεο Κσλζηαληίλνο. Γεκεηξηάδεο Νηθόιανο Γεκόπνπινο πύξνο Διεπζεξηάδεο Μάξηνο Δκκαλνπειίδεο ξηζηείδεο Εαξακπνύθα Διέλε Θνύαο Ησάλλεο Ησαθεηκίδεο Γεκήηξηνο Ησάλλνπ Γεκήηξηνο Καξαλίθαο Μάθεο Καηζόγηαλλεο Ζιίαο Κεηίπεο Γεώξγηνο Κιαπαλάξεο Γεώξγηνο Κνκπαηζηάξεο Νηθόιανο Κνπηαιηαλνύ Οιπκπία Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Πξόεδξνο Δ.Μ.Δ. Κνδάλεο π. Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Ζκαζίαο Γ.Δ. Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Σξηθάισλ Φνηηεηήο Μαζεκαηηθνύ ΠΘ Δθπαηδεπηηθόο ληηπξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ π. Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Μαγλεζίαο Δθπαηδεπηηθόο Φνηηήηξηα Μαζεκαηηθνύ ΠΘ Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Κηιθίο Γ.Δ. Γηεπζπληήο Γηεύζπλζεο Γ.Δ. Γξεβελώλ, Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Μαγλεζίαο Φνηηεηήο Μαζεκαηηθνύ Πξντζηάκελνο 2 νπ Γξαθείνπ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο

10 Κξεηηθόο Μαλόιεο Κσλζηαληηλίδνπ Οιπκπία Κσζηαξέιεο Παλαγηώηεο Ληπνξδέδεο ζαλάζηνο Λπδάξδνπ Καηεξίλα Μαθάξηνο Θεόδσξνο Μαιαθέθαο ζαλάζηνο Μαξγαξίηεο Σξηαληάθπιινο Μνύκθαο Ησάλλεο Μπαιήο ηέθαλνο Οξθαλνπδάθεο Μαλόιεο Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο Παπαδνπνύινπ Ίξηο Παπαινπθάο Γηάλλεο Πεηξάθνγινπ γνξαζηή Πηζζαλίδνπ ιγα Πνύινο λδξέαο πύξνπ ζελά ηαύξνγινπ ηαύξνο ηεθαλίδεο αζίιεηνο ύξπε Μαξίλα Σαπαλίδεο Θεόδνπινο Σάξαο Γεώξγηνο Σξηαληαθύιινπ λδξέαο Σζαξηζαξάθεο Σξαταλόο Σπξιήο Γηάλλεο Φσηηάδνπ Ννύιε Υαζηώηε Άζπα Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ ζελώλ. π. Πξόεδξνο Μνπζείνπ Κ. Καξαζενδσξή Δθπαηδεπηηθόο Μ.Sc. Δθπαηδεπηηθόο Γ.Δ. Μ.Sc. Μέινο Γ.. Δ.Μ.Δ. Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Υαιθίδαο Γ.Δ. Γ.Δ. Dr. Γ.Δ. Φνηηεηήο Μαζεκαηηθνύ ΠΘ MSc Πιεξνθνξηθόο Dr..Π.Θ. Γηεπζπληήο Γ.Δ. Υαιθηδηθήο Δπηκνξθσηήο Δπηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ Μέινο Γ.. ΔΜΔ Γξακκαηέαο Δ.Μ.Δ. Δθπαηδεπηηθόο Π.Δ. Δθπαηδεπηηθόο Επιςτημονική Επιτροπή λησλίνπ Ησάλλεο Φπιάθεο ζαλάζηνο αθαινύδε λαζηαζία αζάθνο Θσκάο αζηιείνπ Παλαγηώηεο ιάκνο Παλαγηώηεο Γαγδηιέιεο αζίιεηνο Γεκάθνο Γεώξγηνο Γεκεηξηάδνπ Διέλε Δγγνλόπνπινο Παπαδόπνπινο αζίιεηνο Διεπζεξηάδεο Μάξηνο Θσκαίδεο Γηάλλεο Καξαηάζνο Γεώξγηνο Καξηζηώηεο Θεόδσξνο Μσπζηάδεο Υξόλεο Παπαδόπνπινο αζίιεηνο ηακπνπιίδεο Νηθόιανο Πξόεδξνο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, Καζεγεηήο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ.Π.Θ. Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ρνιηθόο ύκβνπινο ρνιηθόο ύκβνπινο Κηιθίο Καζεγεηήο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ.Π.Θ. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ηόλην Παλεπηζηήκην Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ ζελώλ, ληηπξόεδξνο Δ.Μ.Δ. ρνιηθή ύκβνπινο λ. Θεζζαινλίθεο Dr. Πξντζηάκελνο 3 νπ Γξαθείνπ Γ.Δ. Γπηηθήο Θεο/λίθεο,, Πξόεδξνο ΔΔΦ Κ.Γ. Μαθεδνλίαο ληηπξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Δ.Μ.Δ ρνιηθόο ύκβνπινο Πεξηθεξεηαθόο Γ/ληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κ. Μαθεδνλίαο Πξόεδξνο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ.Π.Θ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ρνιηθόο ύκβνπινο

11 ηαθπιιίδνπ Μαηνύια Σζηπνύξαο ηπιηαλόο Υαηδεπαληειήο Θεόδσξνο ρνιηθή ύκβνπινο Υαιθηδηθήο Πξντζηάκελνο Δπηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο Για το Δ.. του παραρτιματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ τθσ Ε.Μ.Ε.

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ςγγπαθική ομάδα: ςνηονιζηέρ: Επιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ: ύνδεζμορ Επιθεωπηηήρ: Eνδοημημαηική Επιηποπή Μαθημαηικών: ύμβοςλοι Μαθημαηικών: Αζαλαζίνπ-Αιακπξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο. Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. Παλεπηζηεκίνπ 44

Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο. Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. Παλεπηζηεκίνπ 44 Δηνηθεηηθό πκβνύιην Επαγγεικαηηθνύ Επηκειεηεξίνπ Αζήλαο Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Παλεπηζηεκίνπ 44 ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΤ ΝΕΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩ 29 ΕΣΩΝ. 25 ε Απξηιίνπ 2013 ΚΟΠΟ είςοδοσ ςτην Περιφζρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

3 ε Ηκεξίδα Μαζεκαηηθώλ Ειιελνγαιιηθήο ρνιήο Καιακαξί. άββαην 13 Απξηιίνπ 2013

3 ε Ηκεξίδα Μαζεκαηηθώλ Ειιελνγαιιηθήο ρνιήο Καιακαξί. άββαην 13 Απξηιίνπ 2013 3 ε Ηκεξίδα Μαζεκαηηθώλ Ειιελνγαιιηθήο ρνιήο Καιακαξί άββαην 13 Απξηιίνπ 2013 Γξακκέλνο Δειηγθάο Μαζεκαηηθόο, MSc Δπηκνξθσηήο Β Δπηπέδνπ ζηηο Σ.Π.Δ Θαζεγεηήο ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Θαιακαξί ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα