ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί έν πολλοΐς άνεξερεύνητον είσέτι κεφάλαιον τής ιστορίας τοϋ μακεδονικού Ελληνισμού κατά τον τελευταϊον αίώνα τής τουρκοκρατίας. Εϊς δλας σχεδόν τάς πόλεις καί κωμοπόλεις, άλλα καί εις άρκετά χωρία, ύπήρχον ώργανωμένοι σύλλογοι μέ φιλεκπαιδευτικόν καί φιλανθρωπικόν χαρακτήρα, οί όποιοι όμως έκ παραλλήλου έξυπηρέτουν σπουδαία έθνικά συμφέροντα τού Γένους. Ή δραστηριότης πολλών έξ αυτών έχει άρκούντως μελετηθή, ενώ ή ιστορία μερικών είναι ολίγον γνωστή καί περισσοτέρων παντελώς άγνωστος. Προσφάτως, κατά τήν έρευναν εις τό ιστορικόν άρχεΐον τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, έπεσημάνθη άρχειακόν υλικόν, προάγον καί διαφωτίζον έπί πλέον τάς γνώσεις μας περί τής δράστηριότητος αγνώστων είσέτι ή πολύ ολίγον γνωστών φιλεκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών συλλόγων εϊς τήν Θεσσαλονίκην καί τά περίχωρα αύτής, τάς Σέρρας καί τήν Γευγελή. Ή δραστηριότης, ή όργάνωσις καί ή σκοπιμότης μερικών συλλόγων τής κατηγορίας, τήν όποιαν άνεφέραμεν, θά άπασχολήση τήν παρούσαν έργασίαν, έν τέλει τής οποίας δημοσιεύονται καί ώρισμένοι κανονισμοί συλλόγων, οί όποιοι χειρόγραφοι σφζονται εϊς τό μνημονευθέν άρχεΐον. Α' 1. ΣΓΛΛΟΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σπουδαιότερος έξ όλων ύπήρξεν ό «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης» ίδρυθείς τό Άλλοι σύλλογοι: «Ό Σωτήρ», «Ό Εύαγγελισμός» ίδρυθείς τό 1883, ό «Όμιλος Φιλομούσων» ίδρυθείς τό 1899 (έξ αυτού προήλθεν ό γυμναστικός σύλλογος «Ό Ηρακλής» ίδρυθείς τό 1908), ό «Σύνδεσμος Ερασιτεχνών» ίδρυθείς τό 1901, ό «Όρφεύς» ίδρυθείς τό 1901, ό «Απόλλων» ίδρυθείς τό 1909, ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης τών Κυρίων» ίδρυθεϊσα τό 1871, ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών» ίδρυθεΐσα τό 1873 (έξ αύτής προήλθεν ή «Αδελφότης τών Δεσποινίδων»), ή «Όμόνοια» ίδρυθεϊσα τό Περί τών άνωτέρω φιλεκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών συλλόγων βλ. Στ. Πα-

2 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 343 Έκ της έρεύνης των σχετικών φακέλλων του ιστορικού άρχείου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης έπεσημάνθη ή ίίπαρξις καί άλλων φιλεκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών συλλόγων είς τήν πόλιν αύτήν. Οί σύλλογοι ούτοι κατά χρονολογικήν σειράν ίδρύσεως είναι οί έξής: «Αγάπη καί 'Ομόνοια»1 ίδρυθεΐσα το 1884, «Σωτήριος 'Οδηγός»* 2 1 ίδρυθείς τό 1902, «Ή Ελπίς»3 ίδρυθεΐσα τό 1904, «Ό Ευαγγελισμός»4 ίδρυθείς τό 1904, «'Άγιος Μηνάς»5 ίδρυθείς τό 1904, «Ανατολική Ένωσις»6 ίδρυθεΐσα τό 1908 καί ό «Πολιτικός Σύνδεσμος»7 ίδρυθείς τό «Σωτήριος Ό δ η γ ό ς»: Συνεστήθη κατόπιν πρωτοβουλίας τών: Βασιλείου Κυριάκου, Παναγιώτου Καραγκιωνίδου καί Θεοφάνους Παναγιωτοπούλου δι αίτήσεώς των πρός τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αθανάσιον (άπό 27 Ίανουαρίου 1902)8. Έκ του συναπτομένου τή αιτήσει σχετικού κανονισμού (άρθρ. I)9 συνάγεται ότι «σκοπός τής Αδελφότητος ταύτης εσεται ή έκμάθησις τών Δογμάτων, Μυστηρίων καί εντολών τού θείου Νόμου πρός σωτηρίαν ψυχικήν τών Αδελφών καί ύπεράσπισιν τής Αγίας ήμών Εκκλησίας υπό τών έτέρως φρονούντων καί παντί σθένει προσπαθούντων νά άποπλανώσιν άπλουστέρους τινάς Αδελφούς Χριστιανούς». παδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τού 'Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ , όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Εκτός τών φιλεκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών σωματείων ΰπήρχον καί άλλα μέ καθαρώς κοινωνικόν, έπαγγελματικόν (συντεχνίαι) καί πολιτικόν χαρακτήρα. Είς τήν Θεσσαλονίκην σύλλογοι τής δευτέρας αυτής κατηγορίας ύπήρξαν : ή «'Ελληνική Λέσχη» ίδρυθεΐσα τό 1879, ή «Επίκουρος τών έν Μακεδονίμ διδασκάλων Εταιρεία» ίδρυθεΐσα τό 1909, ό «Σύνδεσμος τών Οθωμανών 'Ελλήνων διδασκάλων» ίδρυθείς τό 1912 καί ό «Εθνικός Σύνδεσμος» ίδρυθείς μετά τήν άνακήρυξιν τού νεοτουρκικού συντάγματος. Πρβλ. Στ. Παπαδοπούλου, αύτόθι, σ Περισσότερα στοιχεία περί τών μνημονευθέντων τούτων συλλόγων βλ. είς τό άρχεΐον τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (είς τό έξής ΑΜΘ), Φακέλλους (είς τό έξής Φ.) , ένθα σφζεται ή αλληλογραφία τών συλλόγων μετά τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ενταύθα ύπάρχει, ωσαύτως, χρήσιμον ύλικόν κυρίως διά τά έπαγγελματικά σωματεία (συντεχνίαι) Θεσσαλονίκης. 1. ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , ένθα σφζεται αδέσποτος ό σχετικός κανονισμός χειρόγραφος. 5. ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ , ένθα έπισυνάπτεται ό σχετικός κανονισμός χειρόγραφος, περιλαμβάνων τέσσαρα έν όλω άρθρα τό κείμενον δημοσιεύεται έν τέλει τού παρόντος, ώς ύπ άριθ. 1.

3 344 Αθανασίου Άγγελοπούλου Τά μέσα, διά τών όποιων θά έπετύγχανε τήν άποστολήν της ή άδελφότης αυτή, συνίσταντο είς τον καθ έκάστην Κυριακήν καί έορτήν υποδειγματικόν έκκλησιασμόν απάντων των μελών, εις τάς συγκεντρώσεις άπαξ τής έβδομάδος, τό έσπέρας τής Κυριακής, προς άνάγνωσιν του Κυριακοδρομίου του Νικηφόρου Θεοτόκη, των διδασκαλιών του Ήλία Μηνιάτη, τών λόγων του Γρηγορίου Γώγου καί τής 'Ιερδς Κατηχήσεως τοϋ Πλάτωνος Μόσχας καί είς τήν καθ έκάστην έβδομάδα τακτικήν συνδρομήν είς τό ταμεΐον δι 1 72 γροσίου προς ΐδρυσιν βιβλιοθήκης τής άδελφότητος. «Ά γιος Μηνάς»: 'Ο σύνδεσμος Βαρδαρίου «"Αγιος Μηνάς» είχε, σύν τοΐς άλλοις, ώς άποστολήν του τήν εθνικήν έπαγρύπνησιν επί τών μελών τής ένορίας «Αγίου Μηνά», όπου είργάζετο ή σλαβική προπαγάνδα1. «Ό Ε ύ α γ γ ε λ ι σ μ ό ς»: Ό σκοπός τοϋ σωματείου τούτου, βάσει τοϋ κανονισμοϋ του (άρθρ. I)1 2, ήτο τριπλοϋς: Πρώτον «ή συναδέλφωσις καί πνευματική τών μελών άνάπτυξις», δεύτερον «νά έπέρχεται βοηθός είς τούς άδυνατοΰντας νά έκπληρώσωσι τά τελευταία αυτών Χριστιανικά καθήκοντα» καί τρίτον «ή άνακούφισις παντός άποδεδειγμένου άπορου διά παροχής χρημάτων». Τά μέσα προς έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ τούτου συνίσταντο: είς τήν ΐδρυσιν οικήματος προς συνάθροισιν τών μελών δι άνταλλαγήν ιδεών καί σύσφιγξιν τών φιλικών δεσμών, είς τήν ήθικήν συμπαράστασιν καί συνεργασίαν τών μελών προς άλληλα, είς τήν σύστασιν άναγνωστηρίου καί σχηματισμόν βιβλιοθήκης καί είς τήν όργάνωσιν διαλέξεων περί επικαίρων καί ώφελίμων ζητημάτων. Τον συντονισμόν τής άνωτέρω δραστηριότητος είχον άναλάβει δύο τμήματα: τό έντευκτήριον καί τό άναγνωστήριον (άρθρ. 3), τά όποια έλειτούργουν βάσει ειδικών κανονισμών καί διηυθύνοντο υπό διμελοϋς κοσμητείας (άρθρ. 27, 28 καί 30). Τό σωματεΐον διωκεΐτο υπό έννεαμελοϋς διοικητικοϋ συμβουλίου, άποτελουμένου έξ ένός προέδρου, άντιπροέδρου, γενικοϋ γραμματέως, είδικοϋ γραμματέως, ταμίου, εϊδικοϋ ταμίου καί τριών συμβούλων (άρθρ. 26) καί έκλεγομένου εν γενική συνεδρία τών μελών δι εν έτος άπό 22 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου (άρθρ. 29). Επέτειος έορτή τής άδελφότητος είχεν όρισθή 1. ΑΜΘ, Φ , άριθ. έγγρ Ό κανονισμός οδτος άποτελεΐται έκ 54 άρθρων είς όκτώ κεφάλαια: τό πρώτον όμιλε! περί τοϋ σκοποϋ (άρθρ. 1-3), τό δεύτερον περί τών μελών (άρθρ. 4-13), τό τρίτον περί γενικών διατάξεων (άρθρ ), τό τέταρτον περί δωρητών καί εύεργετών (άρθρ. 23), τό πέμπτον περί πόρων τοϋ σωματείου (άρθρ ), τό έκτον περί γενικής διοικήσεως (άρθρ ), τό έβδομον περί Ιδιαιτέρων καθηκόντων τοϋ διοικητικού συμβουλίου (άρθρ ) καί τό όγδοον περί γενικών συνεδριάσεων (άρθρ )- τό κείμενον δημοσιεύεται έν τέλει τοϋ παρόντος, ώς ύπ άριθ. 2.

4 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 345 ή τρίτη Κυριακή τοϋ μηνός Μαΐου (αρθρ. 51), ώς σύμβολον δέ κατά τάς έορτάς καί έκδηλώσεις παρουσιάζετο «ταινία έλληνικοϋ χρώματος, έφ ής διά μελανών γραμμάτων έφέρετο ή έπωνυμία Σωματεΐον ô Ευαγγελισμός 1904» (αρθρ. 52). «Ά νατολική Έ ν ω σ ι ς»: Εις έγγραφον τοϋ σωματείου προς τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αλέξανδρον (άπό 6 Μαρτίου 1908), ύπογεγραμμένον υπό των: Ίω. Γεωργιάδου, Κ. Νικολοπούλου καί Α. Μπαχαράκη, έζητεΐτο ή μεσολάβησις τοϋ μητροπολίτου παρά τή Κυβερνήσει, όπως άναγνωρισθή τό σωματεΐον των, άνετίθετο ή έπίσημος προεδρία είς τον μητροπολίτην καί καθωρίζετο ό σκοπός τοϋ σωματείου ώς καθαρώς άγαθοεργός, ήτοι περίθαλψις των έκ τοϋ έξωτερικοϋ προσφύγων καί άρωγή των άπορων1. «Πολιτικός Σύνδεσμος»: Ό σύλλογος ούτος είχε πολιτικόν χαρακτήρα. Τοϋτο ύποδηλοΐ βεβαίως ή ονομασία του, άλλά έξάγεται κυρίως εκ τίνος έγγράφου τοϋ συλλόγου προς τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αλέξανδρον, προς τον όποιον έκοινοποιεΐτο ό διορισμός δύο μελών τοϋ διοικητικοϋ συμβουλίου τοϋ συνδέσμου, τοϋ Δ. Ρίζου καί Κ. Χατζηαντωνίου, «όπως μετ άλλων άντιπροσώπων συσκεφθώσι έν τή 'Ιερά Μητροπόλει περί ύποδείξεως υποψηφίων όμογενών βουλευτών τοϋ Σαντζακιού Θεσσαλονίκης» Ο ΕΝ ΑΣΒΕΣΤΟ ΧΩΡΙΟ «ΣΤΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ» ΚΑΙ Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ» «Σύλλογος τών Κυριών»: Είς τό Άσβεστοχώριον ύπήρχον τά κάτωθι σωματεία: «Μνημόσυνον» καί «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών» διαλυθεΐσαι τό , ή «Λέσχη τών Νέων» διαλυθεΐσα συντόμους, ό «"Ομιλος Εύελπίδων» ίδρυθείς τό 1903 καί διαλυθείς τό 1911 υπό τών τουρκικών άρχών καί ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών» ίδρυθεΐσα τό 1906 καί δρώσα μέχρι σήμερον3. Τής τελευταίας ταύτης άδελφότητος εϋρομεν τό αρχικόν χειρόγραφον τοϋ καταστατικού της άποτεθειμένον είς τό ιστορικόν άρχείον τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης4. 1. ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ ΑΜΘ, Φ , άρ. έγγρ Γ. Τ σ έ κ ο υ, Ιστορία του Άσβεστοχωρίου, Θεσσαλονίκη 1957, σ , Πρβλ. Στ. Παπαδοπούλου, ε.ά., σ ΑΜΘ, Φ. 843, άρ. έγγρ Ό κανονισμός ούτος κάμνει λόγον περί τού σκοπού τού συλλόγου, τών μέσων προς έπίτευξιν τού σκοπού του, περί τών πόρων καί τής διοικήσεως αύτοϋ, περί τών συνεδριών καί τών καθηκόντων τού διοικητικού συμβουλίου. Διά τό δυσεύρετον τού κειμένου, ό κανονισμός ούτος δημοσιεύεται έν τέλει τού παρόντος, ώς ύπ άριθ. 3.

5 346 Αθανασίου Άγγελοπούλου Σκοπός τής άδελφότητος ταύτης, συμφώνως προς τό άρθρον 1 του καταστατικού της, ύπήρξε: Πρώτον «ή ύποστήριξις απόρων μαθητών καί μαθητριών διά τής παροχής ένδυμάτων καί υποδημάτων δίς τοϋ έτους άναλόγως τών πόρων τοϋ Συλλόγου» καί δεύτερον «ή αποφυγή παντός κακοϋ ξενικού εθίμου καί ή έπικράτησις αρχών τεινουσών είς την εύδαιμονίαν τοϋ οίκογενειακοΰ βίου, καί είς τήν Ελληνοπρεπή μόρφωσιν τών τέκνων», δηλαδή άπέβλεπεν είς καθαρώς φιλανθρωπικούς καί εν συνεχεία έθνικούς λαογραφικούς σκοπούς. Ό «Σύλλογος τών Κυριών» Άσβεστοχωρίου διωκεϊτο ύπό έννεαμελοΰς συμβουλίου, άποτελουμένου ύπό προέδρου, ταμίου, γραμματέως καί εξ συμβούλων, έκλεγομένων έν γενική συνεδριάσει τών μελών, ώρισμένως κατ Ιανουάριον έκάστου έτους, δι εν έτος. «Ό μιλος Εύελπίδων»: Από επιστολήν τοϋ ομίλου προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αλέξανδρον (24 Ιουνίου 1905), ύπογεγραμμένην ύπό τοϋ προέδρου αύτοϋ Χρήστου Πελτέκη καί τοϋ γραμματέως Χρήστου Θωμαΐδη, δύναταί τις νά προσδιορίση επακριβώς τόν σκοπόν, διά τόν όποιον ίδρύθη ούτος, ώς καί τήν έν γένει δραστηριότητά του1. Διπλοΰς ύπήρξεν ό σκοπός τοϋ ομίλου : Πρώτον ή επιδίωξις τής ένισχύσεως τοϋ εθνικοΰ καί θρησκευτικού φρονήματος τών κατοίκων καί δεύτερον ή άγρυπνος περιφρούρησις τοϋ χωρίου κατά πάσης διεισδύσεως τών ξένων προπαγανδών (τής βουλγαρικής Εξαρχίας καί τοϋ ρωμαιοκαθολικού τάγματος τοϋ 'Αγίου Παύλου) καί συγχρόνως ή πρόληψις άπό τοϋ προσηλυτισμοΰ είς αύτάς τών άπλοϊκών καί άνερματίστων έθνικώς κατοίκων1 2. Τά μέσα προς ένίσχυσιν τοϋ έθνικοϋ καί θρησκευτικού φρονήματος τών πολιτών συνίσταντο: είς τάς κατ ιδίαν συζητήσεις έπί έθνικών καί θρησκευτικών θεμάτων, είς τόν άδιάλειπτον συγχρωτισμόν μετ αύτών, είς τάς δημοσίας διαλέξεις είς τήν αίθουσαν τοϋ ομίλου καί τέλος τήν έκμίσθωσιν είδικοϋ διδασκάλου προς συστηματικήν διαφώτισιν τών κατοίκων. Ό όμιλος είχε συλλάβει, ώσαύτως, τό σχέδιον ίδρύσεως νυκτερινής σχολής διά τούς άπορους νέους καί τούς άναλφαβήτους πολίτας3. Ή άνωτέρω δράστηριότης τών ώργανωμένων νέων Ασβεστοχωρίου έπεξετείνετο καί είς τά πέριξ χωρία4. 1. ΑΜΘ, Φ. 543, άρ. έγγρ Λόγω της σπουδαιότητος, τήν όποιαν ένέχει διά τήν ιστορίαν καί τήν δράσιν τού «'Ομίλου Εύελπίδων», τό έγγραφον τούτο δημοσιεύεται νυν τό πρώτον έν τέλει τού παρόντος, ώς ύπ άριθ ΑΜΘ, Φ. 543, άρ. έγγρ , σ. I. 3. ΑΜΘ, αύτόθι, σ ΑΜΘ, αύτόθι, σ. 3.

6 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία Η ΕΝ ΜΠΕΡΟΒΟ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Η ΕΛΠΙΣ» Ή ελληνική κοινότης Μπέροβο (ή Μπέροβα καί Μπερόβη, σήμερον Βερτίσκος), υπαγόμενη διοικητικός εις τον καζάν (επαρχίαν) Λαγκαδά, κατέβαλε φιλότιμους προσπάθειας κατά τάς άρχάς τοϋ αίώνος μας (άπό του 1901 καί έξης) διά τήν σχολικήν, κοινωνικήν προκοπήν των μελών της1. Οί κάτοικοί της, παρ δλην τήν πτωχείαν των, ιδιαιτέρως έμερίμνησαν διά τήν άνοικοδόμησιν σχολείου, το όποιον απέκτησαν κατόπιν πολυετών άγώνων καί θυσιών, τή συμπαραστάσει κυρίως τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί των μονών τοϋ 'Αγίου "Ορους12. Ή κοινότης τοϋ Μπερόβου κατά τό 1905 έκαμε εν περαιτέρω βήμα εις τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν άνάπτυξίν της ίδρυσε τήν άγαθοεργόν άδελφότητα υπό τήν έπωνυμίαν «Ή Ελπίς». Αυτή έταξεν ως βασικόν σκοπόν τής ύπάρξεώς της, συμφώνως προς τό άρθρον 1 τοϋ κανονισμοΰ της3, 1. Είναι λίαν συγκινητική μία εκκλησις τής κοινότητος ταύτης άπό 20 Σεπτεμβρίου 1901 διά τήν άνοικοδόμησιν νηπιαγωγείου' έχει δέ ώς έξης: «Βλέποντες τά πέριξ ήμών χωρία μεριμνώντα περί των έκπαιδευτικών αύτών διά τής βελτιώσεως τών σχολείων των καί διά τής άνιδρύσεως νέων προς έξημέρωσιν καί έξανθρωπισμόν τών τέκνων των καί σχηματισμόν τής κοινωνίας κατά θεόν, θά ύπελειπόμεθα καί ήμεΐς κατά πολύ, αν μή έδεικνύομεν ζήλον καί προθυμίαν διά τον εύγενή τούτον άγώνα. Καί άπό πολλοΰ μέν είχομεν συλλαβή (sic) κατά νοΰν τήν άνίδρυσιν νηπιαγωγείου, ένεκα όμως τής έλλείψεως κοινοτικών πόρων καί τής μεγάλης πενίας τής μαστιζούσης ήμάς, ακοντες άνεβάλομεν τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως, περιμένοντες εύνοϊκωτέρας περιστάσεις. Επειδή δέ, τών έτών παρερχομένων, ούδεμία βελτίωσις τής οικονομικής ήμών καταστάσεως έγένετο,ή δέ έλλειψις τοιούτου σχολείου καθίστατο έπί μάλλον καί μάλλον έπαισθητή, έσκέφθημεν, όπως καταφύγωμεν είς τούς φιλομούσους όμογενεϊς, έξαιτούμενοι τήν συνδρομήν αύτών, βέβαιοι όντες ότι οδτοι δέν θέλουσιν άρνηθή τόν όβολόν των ύπέρ τοσοϋτον ιερού σκοπού. Πρός τούτο λοιπόν διωρίσαμεν αντιπρόσωπον τόν πατριώτην μας κύριον Άστέριον Δημητρίου, είς τόν όποιον δύναται ό βουλόμενος νά προσφέρη ό,τι προαιρείται, καταχωρίζων τήν συνδρομήν του εις τό έπί τούτφ βιβλίον συνδρομών, έσφραγισμένον ύπό τής χωρικής σφραγΐδος καί έπικεκυρωμένον ύπό τής αυτού παναγιότητος τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Εύελπιστοϋντες ότι ή εκκλησις ήμών αυτή είς τά φιλόμουσα αίσθήματά σας θέλει εύρη ήχώ έν ταϊς καρδίαις ύμών, διατελοΰμεν έκ τών προτέρων εύγνώμονες». Τό κείμενον τής ανωτέρω έκκλήσεως σφζεται είς τό ΑΜΘ, Φ. 540β, άριθ. έγγρ ΑΜΘ, Φ. 540β, άρ. έγγρ : «...ή στέρησις σχολείου μάς ήνάγκασε νά άρχήσωμεν (sic) τήν άνέγερσιν τοιούτου πρό διετίας, ώς γνωρίζει ή ιερά Μητρόπολις. Άλλ ή άνέχοια (sic) άφησε τό εργον άτελές καί ή άπελπισία μάς ήνάγκασε νά στρέψωμεν τά βλέμματα καί πάλιν πρός τούς έν 'Αγίφ Όρει Πατέρας κοινώς άπεφασήσθη (sic) νά σταλώσιν ώς έπίτροποι τής κοινότητος οί Αίδεσιμώτατοι παπά Νικόλαος καί κ. Παναγιώτης Χ"Δημητρίου, πληρεξουσίους (sic) πρός συνδρομήν καί άποπεράτωσιν τού έργου, έλείπεται (sic) όμως ή σύστασις τής Ύμετέρας Παναγιώτητος (sic) καί παρακαλοΰμεν νά έκδώσητε συστατικήν, δυνάμει τής όποιας δυνηθώσιν νά συνάξωσιν συνδρομήν...». 3. Σφζεται χειρόγραφος είς τό ΑΜΘ, Φ. 540β, άριθ. έγγρ , περιλαμβάνων 28 άρθρα είς έξ κεφάλαια: τό πρώτον όμιλεϊ περί.τού σκοπού τής άδελφότητος (άρθρ. 1),

7 348 Αθανασίου Άγγελοπούλου πρώτον «τήν βελτίωσιν καί προαγωγήν τής έγχωρίου έλληνικής ορθοδόξου έκπαιδεύσεως», δεύτερον «τήν πνευματικήν καί ήθικήν των μελών καί τού καθόλου ομογενούς στοιχείου διάπλασιν» καί τρίτον «τήν άνακούφισιν των απόρων καί πασχόντων ομογενών». Ό ανωτέρω σκοπός, τονίζεται ακολούθως εις τό αύτό άρθρον τού κανονισμού, θά υλοποιείτο: πρώτον «διά τής ήθικής καί υλικής ύποστηρίξεως τών σχολείων Μπερόβης άναλόγως τών πόρων αύτής», δεύτερον «διά συστάσεως βιβλιοθήκης καί άναγνωστηρίου» (άρθρ. 21), τρίτον «διά δημοσίων ήθικών καί διδακτικών διαλέξεων καί κοινωφελών αναγνωσμάτων εις ά όφείλουσι νά παρευρίσκωνται πάντα τά μέλη» (άρθρ ) καί τέταρτον «διά τής παροχής βοηθειών τοϊς άπόροις καί πάσχουσιν όμογενέσι κατά τάς έορτάς ιδία τών Χριστουγέννων καί τού Πάσχα». Ό σύλλογος δίφκεΐτο ύπό συμβουλίου έξ ένός προέδρου, άντιπροέδρου, ταμίου, γραμματέως καί τριών μελών, έκλεγομένων κατ έτος υπό τών τακτικών μελών εν γενική συνεδρία τών μελών. 4. Ο ΣΓΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΤΣ» Έξ έγγράφου προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αθανάσιον, υπ άριθ. πρωτ. 398 καί ήμερομηνίαν 23 Νοεμβρίου 1902, φυλασσομένου εις τόν φάκελλον τού άρχείου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πληροφορούμεθα ότι εις Ζάροβο (ή Ζαρόβη, σήμερον Νικόπολις) τής έπαρχίας Λαγκαδά ύπήρχε φιλεκπαιδευτικός σύλλογος ύπό τήν έπωνυμίαν «Αγαπάτε Άλλήλους», ό όποιος συνετήρει δι ιδίων πόρων τό σχολεϊον τής περισωθείσης μικρός έλληνικής κοινότητος έκ 10 περίπου οικογενειών. Ή έθνική προσφορά τού συλλόγου τούτου προς τήν μικράν αύτήν εστίαν τού έλληνισμοΰ ύπήρξεν άξιόλογος, λαμβανομένου ύπ οψιν ότι έκ τού χωρίου τούτου άνεπήδησε ή πρώτη φλόξ τής βουλγαρικής προπαγάνδας εις τήν περιοχήν Λαγκαδά. 5. Η ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΚΩΝ «Ο ΕΓΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Εις τάς Σέρρας γνωστοί διά τήν πολυσχιδή σχολικήν, εθνικήν καί κοινωνικήν δραστηριότητά των είναι οί κάτωθι σύλλογοι: «Ό Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» ίδρυθείς τό 1870, ή «Φιλόμουσος Αδελφότης Ουρανία Σερρών» ίδρυθεΐσα τό 1879, ό «Όρφεύς» ίδρυθείς τό 1905, ό τό δεύτερον περί τών μελών καί τών ευεργετών της αδελφότητος (άρθρ. 2-17), τό τρίτον περί τού διοικητικού συμβουλίου τής Αδελφότητος (άρθρ. 8-15), τό τέταρτον περί τών συνεδριάσεων (αρθρ ), τό πέμπτον περί βιβλιοθήκης (άρθρ. 2-23) καί τό εκτον περί γενικών τινών διατάξεων (άρθρ ). Διά τό δυσεύρετον τού κειμένου, ό κανονισμός ούτος δημοσιεύεται έν τέλει τού παρόντος, ώς όπ άριθ. 5.

8 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι èv Μακεδονία 349 «Εθνικός Σύνδεσμος» ίδρυθείς το 1909 καί τα φιλανθρωπικά σωματεία: «Πρόνοια», «Τό Θειον Κήρυγμα» καί «Αδελφότης Κυρίων»1. Ή άδελφότης Καμενίκων «Ό Ευαγγελισμός» ίδρύθη τό 1890 καί έδραστηριοποιήθη βάσει κανονισμού1 2. Σκοπός τής άδελφότητος ταύτης, όπως δηλοϋται οδτος εις τό πρώτον άρθρον του κανονισμού της, ύπήρξε «κατά πρώτον μέν λόγον ή έκ βάθρων άνέγερσις κτιρίου εν τώ μέσφ τών δύο συνοικιών, Άνω καί Κάτω Καμενίκης, ΐνα χρησιμεύση ως έλληνική πλήρης δημοτική σχολή, κατά δεύτερον δέ λόγον ή μετά τήν ιδρυσιν τής σχολής άρωγή προς συντήρησιν αύτής». Κατά βάσιν όμως ή σκοπιμότης τής άδελφότητος ταύτης δεν ήτο ά- πλώς ή ϊδρυσις καί ή συντήρησις σχολείου διά τάς εκπαιδευτικός άνάγκας τών δύο τούτων συνοικισμών, άλλά βαθυτέρα καί ουσιαστικωτέρα: ή διά τού σχολείου εθνική άντίδρασις κατά τής σλαβικής προπαγάνδας, ή όποια εις τούς δύο συνοικισμούς, Άνω καί Κάτω Καμενίκης, εΐχεν εισχωρήσει έπικινδύνως καί είχε προχωρήσει εις τήν ιδρυσιν μεγαλοπρεπούς σχολείου προς προσηλυτισμόν είς αυτό τών τέκνων τών κατοίκων τών δύο συνοικισμών3. Ή άδελφότης εις έπιστολήν της άπό 25 Μαΐου 1894 προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αθανάσιον, τήν συμπαράστασιν τού όποιου έξαιτεϊται διά τήν εύόδωσιν τού έργου της, σαφώς έκθέτει τήν άνωτέραν εθνικήν σημασίαν τού έργου της: «Τό τελευταΐον ατυχές γεγονός, τό απασχολούν τήν άλγεινήν μέριμναν τής Μητρός ήμών Εκκλησίας, Σεβασμιώτατε, διερμηνεύει σαφέστερα τήν σημασίαν Σχολείου, ίδρυθησομένου έν τώ μέσω τών δύο συνοικιών τής ήμετέρας πόλεως, έν αΐς οί δεινοί άντίπαλοι, καταχθόνια βουλεύματα κατά τής ίερδς ορθοδοξίας βουλευόμενοι, τήν σαγηνευτικήν αυτών προπαγάνδαν έστησαν καί παντοίας έξακολουθοΰσι μηχανώμενοι ένεργείας προς επιτυχίαν τού έπικινδύνου δι ήμάς σκοπού των. 1. Περί τών συλλόγων τούτων βλ. Στ. Παπαδοπούλου, ε.ά., σ , ένθα λεπτομερέστερον περί τών είς Σέρρας συλλόγων μετά σχετικής βιβλιογραφίας. 2. Έδημοσιεύθη είς ίδιον τεύχος είς Αθήνας τό 1894 ύπό τόν τίτλον «Κανονισμός τής έν Σέρραις Φιλοπροοδευτικής Άδελφότητος Καμενίκων Ό Εύαγγελισμός» καί περιλαμβάνει 29 έν δλιρ άρθρα είς 8 κεφάλαια: τό πρώτον καθορίζει τόν σκοπόν τής άδελφότητος, τό δεύτερον κάμνει λόγον περί τών μελών αύτής (άρθρ. 2-7), τό τρίτον όμιλεΐ περί δωρητών, ευεργετών καί μεγάλων ευεργετών (άρθρ. 8), τό τέταρτον περί διοικήσεως τής άδελφότητος (άρθρ. 9-18), τό πέμπτον περί συνεδριών αύτής (άρθρ ), τό εκτον περί πόρων καί προσόδων (άρθρ. 24), τό έβδομον ορίζει τά περί έορτών καί άρχαιρεσιών τής άδελφότητος (άρθρ. 25), τό όγδοον περί ειδικών έπιτρόπων (άρθρ ) καί τό ένατον περί σφραγΐδος (άρθρ ) διά τό δυσεύρετον τού κειμένου, άναδημοσιεύεται ό κανονισμός ούτος έν τέλει τού παρόντος, ώς ύπ άριθ Ν. Βλάχου, Τό Μακεδονικόν ώς φάσις τού Ανατολικού Ζητήματος , Άθήνβι 1935, σ. 134.

9 350 Αθανασίου Άγγελοπούλου Μεταξύ δε τών άλλων δελεαστικών μέσων, ών χρήσιν ενδελεχή καί σύντονον ποιούνται, κυριώτατον καί άποτελεσματικώτατον έθεώρησαν τήν ΐδρυσιν Σχολείου έπιδεικτικοϋ καί δυναμένου νά θαμβώνη τα ομματα τών έν ταϊς δύο συνοικίαις, "Ανω καί Κάτω Καμενίκη, οίκούντων, ών οί πλειστοι διά τήν άγροτικότητα τού βίου καί άγνοιαν εύδελέαστοι καί ευσαγήνευτοι εικότως νομίζονται. Προς ματαίωσιν λοιπών καί εξουδετέρωσιν τού επίφοβου σκοπού τών δεινών άντιπάλων ή έπί τω σκοπώ τούτφ συστάσα ήμετέρα Αδελφότης ένόμισε καθήκον αύτής άπαραίτητον νά έντείνη τάς πρός ΐδρυσιν ήμετέρου σχολείου εν τω μέσω τών δύο είρημένων συνοικιών προσπάθειας της καί νά έπισπεύση τό εργον, εξαιτουμένη πρός τούτο ενθέρμως τήν φιλογενή συνδρομήν τών τε έγχωρίων καί τών απανταχού ομογενών»1. Ή αδελφότης δκρκεΐτο ύπό ένδεκαμελοΰς επιτροπής: εκ τού προέδρου, άντιπροέδρου, ταμίου, δύο γραμματέων, γενικού καί ειδικού ταμίου καί εξ συμβούλων, έκλεγομένης κατ έτος εν γενική συνεδριάσει τής α δελφότητος εκ τών τακτικών μελών (άρθρ. 9), τήν Παρασκευήν τής Ζωοδόχου Πηγής (άρθρ. 25), καί έώρταζε δίς τού έτους, τήν 26ην Σεπτεμβρίου, έορτήν τού άγιου Ίωάννου τού Θεολόγου, επ όνόματι τού όποιου έτιμάτο ό ναός τής "Ανω Καμενίκης καί τήν 25ην Μαρτίου, έορτήν τού Ευαγγελισμού, δτε έπανηγύριζεν ό ναός τής Κάτω Καμενίκης. 6. ΣΤΛΛΟΓΟΙ ΓΕΤΓΕΛΗΣ Ύπήρχον: ή «Αδελφότης Κυριών», ή «Αδελφότης Έλληνίδων Κυριών» καί ένας φιλεκπαιδευτικός σύλλογος, εργον τού όποιου ύπήρξεν ή ϊδρυσις καί συντήρησις τού πρώτου νηπιαγωγείου τής πόλεως1 2. Από έγγραφον τού φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Γευγελής πρός τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αθανάσιον πληροφορούμεθα έπί πλέον ότι ό σύλλογος ουτος ίδρύθη περί τά τέλη τού 1902 καί έπωνομάζετο «Φιλόπτωχος καί Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης». Πρώτος πρόεδρος αύτής είχε διατελέσει ό Θ. Γεωργίου καί γραμματεύς ό Γ. Μοσχόπουλος3. Β' ΚΕΙΜΕΝΑ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» Ά ρ θ ρ ο V Α'. Ό σκοπός τής Αδελφότητος ταύτης έσεται ή έκμάθησις τών Δογμάτων, Μυστηρίων καί εντολών τού θείου Νόμου πρός σω 1. ΑΜΘ, Φ. 5395, άρ. έγγρ , ένθα έπισυνάπτεται ό περί οδ ό λόγος κανονισμός. 2. Στ. Παπαδοπούλου, 6.ά., σ ΑΜΘ, Φ , 6νθα άδέσποτον σφζεται τό δπ άριθ. πρωτ. 11 καί ήμερομηνίαν 3 Δεκεμβρίου 1902 έγγραφον.

10 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 351 τηρίαν ψυχικήν των Αδελφών καί ύπεράσπισιν τής 'Αγίας ήμών Εκκλησίας ύπό των έτέρως φρονούντων καί παντί σθένει προσπαθούντων νά άποπλανώσιν άπλουστέρους τινάς Αδελφούς Χριστιανούς. Ά ρ θ ρ ο V Β'. Όφείλουσιν άπαντες οί αδελφοί έκάστην Κυριακήν καί Εορτήν νά πηγαίνωσιν εις τήν Εκκλησίαν λίαν πρωΐ, έκτος μεγάλης άνάγκης, καί μετ άπαιτουμένης προσοχής καί άκρας εύλαβείας νά ϊστανται καί άκροάζωνται τήν Ίεράν ακολουθίαν καί λειτουργίαν καί τα αναγνώσματα τοϋ λόγου του Θεοϋ. Ά ρ θ ρ ο V Γ'. Έκάστην Κυριακήν τό έσπέρας θά συνέρχωνται τά μέλη αυτής καί θά άναγινώσκωσιν τό Κυριακοδρόμιον τοϋ Νικηφόρου Θ ε ο τ ό κ η, τάς διδασκαλίας Ήλία Μηνιάτη, τούς λόγους Γ ρ η γ ο ρίου Γώγου, τήν 'Ιερόν Κατήχησιν του Πλάτωνος Μόσχας καί άλλων Διδασκάλων τής Ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας. Ά ρ θ ρ ο V Δ'. "Εκαστον μέλος τής Αδελφότητος θά καταθέτη εις τό ταμείον Χ/2 γρόσιον καθ έβδομάδα προς αγοράν τών άναγκαιούντων αύτή βιβλίων. Έν Θεσσαλονίκη τη 27 Ίανουαρίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TOT ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΤ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΙΔΡΤΘΕΝΤΟΣ ΤΟ 1904 Κεφάλαιον Α' Σκοπός τοϋ Σωματείου "Αρθρον Ιον Συναινέσει άδιαιρέτων αδελφών, ιδρύεται σήμερον τήν 21ην Μαΐου Σωματεΐον υπό τήν επωνυμίαν «Σωματεϊον ό Ευαγγελισμός», τοϋ οποίου σκοπός είναι: α) Ή συναδέλφωσις καί σωματική τών μελών άνάπτυξις. β) Νά έπέρχηται βοηθός εις τούς άδυνατοΰντας νά έκπληρώσωσι τά τελευταία αύτών Χριστιανικά καθήκοντα καί γ) Ή άνακούφισις παντός άποδεδειγμένου άπορου διά παροχής χρημάτων. Άρθρον 2ον Ό δέ τρόπος τής ένεργείας αύτοΰ προς έπιτυχίαν τοϋ σκοποΰ τούτου είναι: α) Ή ΐδρυσις οικήματος πρός συνάθροισιν τών μελών, άνταλλαγήν ιδεών καί σύσφιγξιν τών φιλικών πρός άλλήλους δεσμών, β) Ή ήθική τών μελών άλληλοβοήθεια καί ή συνεργασία αύτών υπέρ τοϋ άμοιβαίου σκοπού. γ) Ή σύστασις λαϊκοΰ άναγνωστηρίου καί σχηματισμός βιβλιοθήκης, δ) Ή σύστασις ομιλιών ή άναγνωσμάτων περί ενδιαφερόντων καί ώφελίμων ζητημάτων.

11 352 Αθανασίου Άγγελοπούλου Αρθρον 3ον Ή προς έκτέλεσιν των άνωτέρω έργασία είναι διανεμημένη είς δύο τμήματα: α) Έντευκτήριον, β) Αναγνώστηριον. Τήν λειτουργίαν δέ ένός έκαστου των τμημάτων τούτων όρίζουσιν ειδικοί κανονισμοί. Κεφάλαιον Β' Περί Μελών Άρθρον 4ον Τά μέλη του σωματείου διακρίνονται εις τακτικά, συνδρομητάς, άντεπιστέλλοντα καί επίτιμα. Άρθρον 5ον Τακτικόν μέλος δύναται νά γίνη πας οστις παραδεχόμενος τον σκοπόν του Σωματείου έχει ήθικόν άδιαφιλονείκητον καί άμεμπτον προηγουμένην συμπεριφοράν προς τό Σωματεΐον. "Αρθρον 6ον Συνδρομητής λογίζεται ό χρηματικός (sic) συνδράμων τον σκοπόν του Σωματείου. "Αρθρον 7ον Άντεπιστέλλον μέλος θεωρείται τό τακτικόν μέλος όπερ εύρίσκεται μακράν τής Θεσσαλονίκης εξακολουθεί δέ τήν άπότησιν (sic) τής συνδρομής του, διαγράφεται δέ τού μητρώου, εάν καθυστερήση τήν συνδρομήν επί εν έτος. Άρθρον 8ον Επίτιμον μέλος άναγορεύεται πας οστις μεγάλως θά εχει (sic) συντελέσει διά τής ήθικής του ύποστηρίξεως έπ άγαθώ του Σωματείου. Άρθρον 9ον Επίτιμος Πρόεδρος του Σωματείου αυτοδικαίως θεωρείται ό έκάστοτε Μητροπολίτης. Άρθρον ΙΟον "Ινα τις έγγραφή μέλος του Σωματείου υποβάλλει αϊτησιν προς τό Δ. Συμβούλιον, όπερ, έάν θεωρηθή ότι τό προτεινόμενον μέλος έχει τά ύπό του Κανονισμού οριζόμενα προσόντα, έκθέτει κάλπην έν ή ψηφίζουσι τά μέλη. Ή κάλπη μένει έκτεθημένη (sic) έπί δύο έβδομάδας καί, έάν τά ψηφίσαντα μέλη είναι τουλάχιστον τά δύο τρίτα 2/3, άνοίγεται αυτή ένώπιον τοϋ Δ. Συμβουλίου, τότε ό ψηφιζόμενος θεωρείται μέλος, όταν εχη υπέρ αύτοϋ τήν πλειοψηφίαν.

12 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 353 Άρθρον 11ον Άν το Δ. Συμβούλιον μετά τήν έξέλεγξιν τής κάλπης νομίσει (sic) δτι ή ψηφοφορία δέν εγεινεν (sic) ορθή, δικαιοϋται νά άκυρώση αυτήν έκθέτων (sic) νέαν κάλπην. Άρθρον 12ον Άμα τή ψηφίσει ένός τακτικού μέλους στέλλεται αύτω έγγραφος είδοποίησις τής άποφάσεως καί ταύτοχρόνως έγγράφεται έν τω μητρφω του Σωματείου. Άρθρον 13ον Οί συνδρομηταί καί τά έπίτιμα μέλη άναγορεύονται μόνον υπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. Κεφάλαιον Γ' Γενικαί διατάξεις Άρθρον 14ον "Εκαστον τακτικόν μέλος οφείλει νά συμμορφωθή προς δλας τάς διατάξεις τοϋ παρόντος κανονισμού. Άρθρον 15ον Απαγορεύεται αυστηρότατα πάσα συζήτησις μή συνάδουσα τόν σκοπόν τοϋ Σωματείου (sic) καί άφορώσα εις ζητήματα άλλότρια, ήγουν πολιτικά, κοινοτικά καί τά τούτοις όμοια, ώς καί παν τό άντιβαΐνον εις τήν αυστηρόν ήθικήν καί τούς νόμους τοϋ κράτους. Άρθρον 16ον Πας δστις ήθελε θεωρηθή έπιβλαβής εις τό συμφέρον τοϋ Σωματείου, ή ή διαγωγή του μή άξιοπρεπής είς τόν σκοπόν αύτοΰ διαγράφεται τοϋ Μητρφου δι άποφάσεως τής όλομελείας επί τούτου συγκαλουμένης. Άρθρον 17ον Παν μέλος καθυστερούν άδικαιολογήτως επί τρεις μήνας τήν συνδρομήν του ή άλλο τι χρηματικόν ποσόν ή πράγμα παύει τοϋ νά θεωρήται μέλος αύτοΰ, έφ δσον δέν ήθελε πληρώσει τά καθυστερούμενα. Άρθρον 18ον Παν μέλος διαγραφόμενον κατά τά άνωτέρω ή παραιτούμενον έκουσίως δι οίονδήποτε λόγον δέν δικαιοϋται νά άπαιτήση τήν καταβληθεΐσαν ύπ αύτοΰ συνδρομήν ή τι έκ τής περιουσίας τοϋ Σωματείου. Άρθρον 19ον Έν ή περιπτώσει οί δι άποχρώντα λόγον άποχοροΰντες (sic) τοϋ Σω- 23

13 354 Αθανασίου Άγγελοπούλου ματείου ζητήσωσι μετά καιρόν τήν άνανέωσιν τής έγγραφης των γίνονται δεκτοί, πληρώνοντες έκ νέου δικαίωμα εγγραφής τής άνανεώσεώς των, συνάμα δέ καί τό ëv τρίτον (%) τής απουσίας των. 'Αρθρον 20ον Παν τακτικόν μέλος εχει τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν καί τοϋ μετέχειν όλων των τμημάτων, έκλέγεσθαι δέ μετά εξ μήνας άπό τής εγγραφής του. "Αρθρον 21ον Οί συνδρομηταί καί τά λοιπά μέλη εχουσι τό δικαίωμα τοϋ έλευθέρως φοιτάν είς τό οίκημα τοϋ Σωματείου καί τοϋ μετέχειν τοϋ άναγνωστηρίου. "Αρθρον 22ον Τά μέλη τοϋ Σωματείου διά παν παράπονον, ή παρατήρησιν κατά τίνος των συναδέλφων των ή κατά των κοσμητόρων άπευθύνονται προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον είς ο έπίκειται ή περαιτέρω φροντίς. Κεφάλαιον Δ' Δωρηταί - Εϋεργέται "Αρθρον 23ον Δωρητής λογίζεται πας ό εφάπαξ προσφέρων είς τό Σωματεΐον άπό δύο (2) λίρας Τουρκίας μέχρι πέντε (5), ευεργέτης άνω των πέντε μέχρι δέκα (10) καί μέγας ευεργέτης άνω των δέκα (10) λιρών, τά ονόματα δέ αυτών άναγράφονται έν ίδιαιτέρω πίνακι μεγάλοις γράμμασι άνηρτημένφ εν τή αιθούση τοϋ Σωματείου. Κεφάλαιον Ε' Πόροι τοϋ Σωματείου "Αρθρον 24ον Οί πόροι τοϋ Σωματείου είναι: α) Τό δικαίωμα έγγραφής των μελών έκ δέκα (10) γρ. άργυρων προκαταβαλλομένων. β) Αί μηνιαΐαι συνδρομαί αύτών είς γροσ. άργ. εξ (6). γ) Αί είδικαί πρόσοδοι των τμημάτων, οριζόμενοι ύπό των είδικων κανονισμών, δ) Αί των Συνδρομητών έκ γροσίων άργ. εξ (6). ε) Αί έκτακτοι πρόσοδοι των χορευτικών έσπερίδων καί άλλων, στ) Αί δωρεαί, τά ευεργετήματα, τά κληροδοτήματα καί παν ό,τι νομίσει συμφέρον ή άρμόδιον τό Δ. Συμβούλιον. "Αρθρον 25ον Έκ των έκάστοτε έτησίων προσόδων 40% κρατούνται προς σχηματισμόν άποθεματικοΰ κεφαλαίου, όπερ κατατίθεται εις τινα τράπεζαν, έγγρα-

14 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 355 φόμενον έξ άδιαιρέτου έπ όνόματι τριών μελών τοϋ Σωματείου, εκλεγόμενων έν Γενική συνελεύσει. Κεφάλαιον Στ' Γενική Διοίκησις "Αρθρον 26ον Ή Γενική Διοίκησις τών Σωματείων άνατίθεται είς έννεαμελές Διοικητικόν Συμβούλιον, δπερ άποτελοϋσιν: Είς Πρόεδρος, εις Αντιπρόεδρος, είς Γενικός Γραμματεύς, είς Ειδικός Γραμματεύς, είς Ταμίας, είς Είδ. Ταμίας καί τρεις Σύμβουλοι. "Αρθρον 27ον Ή δέ διεύθυνσις ένός έκάστου τών τμημάτων άνατίθεται εις ιδιαίτερον Κοσμήτορα. "Αρθρον 28ον Διά τήν λειτουργίαν τοϋ Αναγνωστηρίου έκλέγεται Κοσμήτωρ έπιφορτισμένος καί τά τής Βιβλιοθήκης, δστις οφείλει νά τηρή αυτήν έν τάξει καί καλή καταστάσει συμφώνως τοϋ είδικοϋ προγράμματος αυτής (sic). "Αρθρον 29ον Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκλέγεται έν γενική συνεδριάσει τών μελών, ή διάρκεια αύτοΰ ορίζεται δγ έν έτος άπό 22 Μαΐου μέχρι τής 31 Μαΐου. Πάσαι δε αί άλλαι έπιτροπαί έκλέγονται υπό τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου. "Αρθρον 30όν Τό Δ. Συμβούλιον φροντίζει περί τών γενικών συμφερόντων τοϋ Σωματείου καί τών έξωτερικών αύτοΰ σχέσεων, έπιτηρεΐ τήν τήρησιν τών διατάξεων τοϋ Κανονισμού καί τήν λειτουργίαν ένός έκάστου τών τμημάτων, φροντίζει περί προσαρτήσεως νέων μελών καί περί τής έπαυξήσεως τών προσόδων τοϋ Σωματείου, συντάττει ή τροποποιεί τούς ειδικούς τών τμημάτων Κανονισμούς, έκλέγει τήν κοσμητείαν καί έν γένει αποφασίζει περί πάσης ύποθέσεως τοϋ σωματείου, έφ όσον αυτή δέν άντίκειται είς τό πνεΰμα τοϋ Κανονισμοΰ. "Αρθρον 31ον Τό Δ. Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς μέν άπαξ τής έβδομάδος έκτάκτως δέ οσάκις παραστή άνάγκη, απαρτία θεωρείται, όταν παρώσι πέντε (5) τών μελών αύτοΰ αί δέ αποφάσεις των λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν διά μυστικής ψηφοφορίας.

15 356 'Αθανασίου Άγγελοπούλου Κεφάλαιον Ζ' Ιδιαίτερα καθήκοντα του Δ. Συμβουλίου "Αρθρον 32ον 'Ο Πρόεδρος α) Αντιπροσωπεύει τό Σωματεΐον είς τάς εξωτερικός αυτού σχέσεις, β) Επιβλέπει τήν εργασίαν των τμημάτων, γ) Συγκαλεΐ καί διευθύνει τάς γενικάς καί τοϋ Δ. Συμβουλίου συνεδριάσεις, δίδων καί άφαιρών τον λόγον άφ έκάστου των μελών, δ) Συνεννοείται έν ίδιαιτέραις συνεντεύξεσι μετά των Κοσμητόρων περί των άναγκών, των διαφόρων τμημάτων, ύποβάλλων τάς σχετικός αιτήσεις είς τό Δ. Συμβούλιον. ε) Υπογράφει τάς έπιστολάς καί παν επίσημον έγγραφον του Σωματείου ώς καί τα εντάλματα πληρωμών, χαίρει δικαίωμα (sic) 2 ψήφων. "Αρθρον 33ον Ό Αντιπρόεδρος α) Υπογράφει τάς αποδείξεις εισπράξεων, β) Επιβλέπει τάς πράξεις τοϋ Γραμματέως καί Ταμείου, γ) Συντάττει μετά τοϋ Είδ. Γραμματέως τά Πρακτικά των γενικών συνεδριάσεων, δ) Αντικαθιστά τόν Πρόεδρον άπουσιάζοντα. "Αρθρον 34ον Ό Γεν. Γραμματεύς α) Κρατεί τήν αλληλογραφίαν τοϋ Σωματείου, τά αρχεία καί τήν σφραγίδα αύτοϋ. β) Σφραγίζει καί συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου παν έκδιδόμενον έγγραφον, γ) Κρατεί τακτικά βιβλία εσόδων καί εξόδων, δ) Εκθέτει κατά τριμηνίαν συνοπτικώς τήν οικονομικήν κατάστασιν τοϋ ταμείου έν συνεδριάσει τοϋ Δ. Συμβουλίου. "Αρθρον 35ον 'Ο Ειδικός Γραμματεύς α) Εγγράφει έν τω μητράκρ τά μέλη, β) Συντάσσει τά πρακτικά όλων των συνεδριάσεων μετά τοϋ Αντιπροέδρου, γ) Εκδίδει τάς μηνιαίας άποδείξεις καί δελτία έγγραφης, έν γένει βοηθεΐ τόν γεν. Γραμματέα είς τά καθήκοντά του. "Αρθρον 36ον Ό Γενικός Ταμίας α) Ενεργεί όλας τάς πληρωμάς τοϋ Σωματείου, λαμβάνων άπόδειξιν διά πάσαν πληρωμήν, β) Υπογράφει τάς άποδείξεις έγγραφης, τηρων τακτικόν βιβλίον ταμείου κλειόμενον κατά μήνα, γ) Πάσαν δέ τριμηνίαν υποβάλλει εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνοπτικήν κατάστασιν τοϋ Ταμείου,

16 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 357 ύποχρεούμενος νά καταθέτη εις όποιανδήποτε περίστασιν ζητηθώσιν υπό του Δ. Συμβουλίου τά έν τώ Ταμείφ εύρισκόμενα χρήματα, δ) Εύθύνεται άτομικώς διά τα έμπιστευόμενα αύτω χρήματα, τό δέ εις τάς χεΐρας του ταμειακόν ύπόλοιπον δέον ϊνα μηδέποτε υπερβαίνει (sic) τάς 5 λίρας Τουρκίας, τό δέ ύπερβάλλον ποσόν κατατίθεται εις τινα τράπεζαν συμφώνως του 25ου άρθρου (sic) του Κανονισμού. "Αρθρον 37ον Ό Ειδικός Ταμίας α) Εισπράττει τάς μηνιαίας συνδρομάς, κρατών βιβλίον των προσωπικών λογαριασμών τών μελών, β) Δίδει κατά μήνα λογαριασμόν τώ Ταμία, παραδίδων τό είσπραχθέν ποσόν καί λαμβάνει άπόδειξιν παρ αύτοϋ καί ουτος εύθύνεται άτομικώς διά τά είς τάς χεϊράς του χρήματα. "Αρθρον 38ον "Εκαστος τών κοσμητόρων διευθύνει τήν έκτέλεσιν τής έργασίας τού τμήματός του συμφώνως προς τάς διατάξεις τού κανονισμού αυτού καί τάς άποφάσεις τού Δ. Συμβουλίου, έκτελών τάς διά τού τμήματός του έγκρινομένας δαπάνας καί εισπράττει τάς τυχόν είδικάς προσόδους τών οποίων τό ισότιμον μετρά καθ έβδομάδα τώ Ταμία έπί αποδείξει. Συννενοεΐται (sic) μετά τού Προέδρου περί πάσης ύποθέσεως άφορώσης τό τμήμά του. "Αρθρον 39ον Έν περιπτώσει παραιτήσεως τού Προέδρου ή τού Γ. Ταμία διεξάγεται νέα έκλογή, τών δέ λοιπών ή άντικατάστασις γίνεται διά τού άμέσως έπιλαχόντος, έάν έχη λάβει δέκα (10) τουλάχιστον ψήφους, έν έλλείψει τοιούτου έκλέγεται νέον πρόσωπον έν Γενική Συνεδριάσει τών μελών. Αρθρον 40όν Παν μέλος τού Δ. Συμβουλίου, μή έκπληροΰν τά καθήκοντά του ή άπουσιάζον έπί δίμηνον έκ τών συνεδριάσεων άνευ άποχρώντος λόγου, αντικαθίσταται. Κεφάλαιον Η' Γενικαί Συνεδριάσεις Άρθρον 41ον Τά μέλη τού Σωματείου συγκαλοΰνται είς γενικήν συνεδρίασιν κατ έτος εις τά τέλη τού μηνός Μαΐου, όπως λάβωσι γνώσιν τών πεπραγμένων υπό τού Δ. Συμβουλίου καθ όλον τό έτος καί καταρτίσωσι τήν έξελεγκτικήν έπιτροπήν έκ τριών προσώπων, ήτις έντός μιας έβδομάδος όφείλει νά έξελέγξη τό έργον τού Δ. Συμβουλίου καί νά ύποβάλλη (sic) γραπτώς τό άποτέλεσμα.

17 358 'Αθανασίου Άγγελοπούλου Άρθρον 42ον Μετά έπτά ήμέρας άπό τής άνω γενικής συνεδριάσεως γίνεται δευτέρα γενική συνεδρίασις, όπως γνωρίσωσι τα μέλη τό έξελεγκτικόν εργον καί προβώσιν εις νέας έκλογάς. Άρθρον 43ον Εκτάκτως τά μέλη καλούνται εις γενικήν συνεδρίασιν, οσάκις παραστή άνάγκη. Άρθρον 44ον Πάσα πρόσκλησις δέον ν' άναφέρη ώρισμένως την ήμέραν καί ώραν ώς καί τό θέμα, τό όποιον θά συζητηθή. Άρθρον 45ον Ή συνεδρίασις λογίζεται έν άπαρτία διά μέν τάς έκλογάς, έάν παρίστανται τά δύο τρίτα 2/3 των μελών, διά δέ τάς άλλας υποθέσεις τό ήμισυ των μελών πλέον ένός, μή γενομένης δέ άπαρτίας κατά τήν πρώτην πρόσκλησιν, προσκαλούνται εκ δευτέρου οπότε λογίζεται άπαρτία όσαδήποτε των μελών καί άν παραστώσιν. Άρθρον 46ον Κατά τάς γενικάς συνεδριάσεις συντάσσονται πρακτικά, άναφέροντα τον άριθμόν των λαβόντων μέρος μελών ώς ύπογράφονται παρ' αύτών. Άρθρον 47ον Έν περιπτώσει άσθενείας μέλους τίνος παραχωρείται δωρεάν έκ μέρους τού Σωματείου ΐατρός, φάρμακα καί πάσα άλλη άδελφική περίθαλψις. Άρθρον 48ον Άφίεται είς τήν εγκρισιν τού Δ. Συμβουλίου ή διανομή συνδρομών εις τούς άποδεδειγμένους άπορους κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί τού Πάσχα, τά όνόματα δέ αύτών θά καταχωρώνται εις τό έπί τούτφ βιβλίον κατά χρονολογικήν τάξιν. Άρθρον 49ον Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τίνος γονέων, γυναικών, τέκνων καί άδελφών ύποχρεοΰνται τά μέλη νά παρακολουθήσωσι τήν κηδείαν, άλλως καθυποβάλλονται εις πρόστιμον (5) πέντε γροσίων αργυρών. Άρθρον 50όν Απαγορεύεται ή άπό τής συνεδριάσεως άποχώρησις μελών, τό κάπνισμα έν ώρμ αυτής καί πάσα άλλη συζήτησις, μή άφορώσα τά τής συνεδριάσεως.

18 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 359 Ά,ρθρον 5Ιον 'Ως επέτειος έορτή τοϋ Σωματείου ώρίσθη ή τρίτη Κυριακή τοϋ μηνός Μαΐου, ήτις θά τελείται (sic) εις τινα Εκκλησίαν ή εις τό ίδιον αύτοϋ οίκημα. "Αρθρον 52ον Τό Σωματεΐον έχει ώς σύμβολον αύτοϋ ταινίαν έλληνικοϋ χρώματος, έφ ής διά μελανών γραμμάτων φέρεται ή έπωνυμία «Σωματεΐον ό Ευαγγελισμός 1904». λαρθρον 53ον Ή σφραγίς τοϋ Σωματείου φέρει πέριξ μέν την έπιγραφήν «Σωματεΐον ό Ευαγγελισμός 1904», έν τώ μέσω δέ τήν εικόνα του Εύαγγελισμοϋ (είκ. 1). Ά,ρθρον 54ον Τό Σωματεΐον δέν διαλύεται καί αν ακόμη (6) εξ μόνον έκ των μελών ήθελον τήν συντήρησιν αύτοϋ, έν περιπτώσει δέ διαλύσεως άπασα ή περιουσία αύτοϋ άφιεροϋται εις τό ένταϋθα Χαρίσειον Γηροκομεΐον. Άρθρον 55ον 'Ο παρών Κανονισμός έγκριθείς έν γενική συνεδριάσει τίθεται είς ενέργειαν άπό τής σήμερον, θέλει δέ ίσχύση μέχρι νεωτέρας άναθεωρήσεως, ήτις δύναται νά γίνη μετά δύο έτη, έάν ζητηθή υπό τών 2/3 τών μελών. Έν Θεσσαλονίκη τή 17η Δεκεμβρίου 1904 Τ.Σ. 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TOT ΣΤΛΛΟΓΟΪ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ Σκοπός τοϋ Συλλόγου Σκοπός τοϋ Συλλόγου τών Κυριών είναι: Α'. Ή υποστήριξις άπορων μαθητών καί μαθητριών διά τής παροχής ένδυμάτων καί υποδημάτων δίς τοϋ έτους άναλόγως τών πόρων τοϋ Συλλόγου. Β'. Ή άποφυγή παντός κακοϋ ξενικοϋ έθίμου καί ή έπικράτησις άρχών τεινουσών είς τήν εύδαιμονίαν τοϋ οίκογενειακοϋ βίου, εις τήν Ελληνοπρεπή μόρφωσιν τών τέκνων. Μέσα προς έπίτευξιν αυτών Α'. Οί πόροι τοϋ Συλλόγου. Β'. Ή υποβολή γνωμών έν τε τώ συμβουλίφ καί γενικαΐς συνεδρίαις. Πόροι τοϋ Συλλόγου Α'. Αι συνδρομαί τών μελών.

19 360 Αθανασίου Άγγελοπούλου Β'. Αί δωρεαί. Γ'. Τα ευεργετήματα. Καν μέλη μέν καταγράφονται άνεξαιρέτως πάσαι αί προκαταβάλλουσαι άπαξ μέν γρ. άργ. 5, κατά μήνα δέ γρ. 2. Δωρηταί δέ οί προσφέροντες 1-2 λίρας. Εύεργέται οί προσφέροντες 2-5 λίρας. Διοίκησνς τοϋ Συλλόγου Ό Σύλλογος διοικεΐται υπό έννεαμελοΰς συμβουλίου άποτελουμένου ύπό προέδρου, ταμίου, γραμματέως καί εξ συμβούλων. Συνεδρίαι Α'. Αί συνεδρίαι είναι γενικαί καί μερικαί. Β'. Αί γενικαί συνεδρίαν άποτελοΰνται ύπό πάντων των μελών καί συγκαλοΰνται τακτικως μέν τήν τελευταίαν Κυριακήν έκάστου Τανουαρίου, δτε λήγει τό συλλογικόν έτος, δίδεται λόγος των πεπραγμένων καί γίνονται αί άρχαιρεσίαι έκτάκτως δέ οσάκις τό διοικητικόν συμβούλιον θεωρήσει (sic) τούτο άναγκαϊον ή οσάκις τό τρίτον των μελών ένυπογράφως ζητήσει (sic) τούτο παρά τής προέδρου. Γ'. Απαρτία θεωρείται εν τε ταΐς γενικαΐς καί μερικαΐς συνεδρίαις, όσαδήποτε τών μελών καί αν παρευρεθώσι. Δ'. Αί μερικαί συνεδρίαι άποτελοΰνται ύπό τού διοικητικού συμβουλίου, τό όποιον συγκαλεΐται ύπό τής προέδρου τακτικως μέν τήν τελευταίαν Κυριακήν έκάστου μηνός έκτάκτως δέ οσάκις ή πρόεδρος θεωρήσει (sic) τούτο άναγκαϊον. Ε'. Παν μέλος δύναται νά παρίσταται είς τάς μερικάς συνεδρίας, χωρίς να λαμβάνη μέρος είς τάς συζητήσεις. Στ'. Απαγορεύεται έν ταΐς συνεδρίαις πάσα συζήτησις άσχετος προς τόν σκοπόν τού Συλλόγου. Ζ'. Τά μέλη όφείλουσιν έν ταΐς συζητήσεσι νά μή παραβαίνωσι τούς όρους τής εύγενείας καί σεμνοπρεπείας προς άλληλα- ή παραβαίνουσα τό άρθρον μετά πρώτην καί δευτέραν παρατήρησιν διαγράφεται όπως καί παν μέλος μή συμμορφούμενον πρός τόν κανονισμόν έν γένει καί παν τό όποιον ήθελε παραμελήση έπί δύο μήνας τήν συνδρομήν. Καθήκοντα τού διοικητικού συμβουλίου Α'. Ή πρόεδρος συγκαλεϊ τά μέλη καί διευθύνει τάς τε γενικάς καί μερικάς συνεδρίας υπογράφει τάς έπιστολάς, τά πρακτικά καί παν έγγραφον τού Συλλόγου. Εν τέλει δέ τού συλλογικού έτους δίδει λόγον των πεπραγμένων. Β'. Ή ταμίας υπεύθυνος οΰσα διά τά είσπραττόμενα χρήματα κρατεί

20 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι èv Μακεδονία 361 τακτικώς τον λογ/σμόν των έσόδων καί έξόδων εισπράττει έπί αποδείξει τάς συνδρομάς καί εξοφλεί τάς υπό τής προέδρου καί γραμματέως ύπογεγραμμένας χρεωστικάς του Συλλόγου άποδείξεις καί ύποβάλλει εις τό διοικητικόν συμβούλιον λογ/σμόν δίς του έτους, όπότε θά πρόκειται νά γείνη (sic) ή παρασκευή των βοηθημάτων. Γ'. Ή γραμματεύς κρατεί βιβλίον των μελών, των δωρητών καί ευεργετών- προετοιμάζει τάς προς εϊσπραξιν άποδείξεις, τάς όποιας ύπογράφει ή ταμίας- συντάσσει τά πρακτικά τά όποια συνυπογράφει μετά τής προέδρου, ως καί παν έγγραφον του συλλόγου. Δ'. Ή ολομέλεια του συμβουλίου φροντίζει περί τής έκπληρώσεως του σκοπού του συλλόγου καί περί τής αύξήσεως των πόρων αύτοΰ- προνοεΐ περί των βοηθημάτων καί συντάσσει τόν κατάλογον των άπορων μαθητών καί μαθητριών. Ε'. Έάν οί πόροι δέν έπαρκοϋν προς ίκανοποίησιν τών εν καταλόγω άπορων, τότε προτιμώνται οί διά τής πλειοψηφίας άποδεικνυόμεναι άπορώτεροι. Στ'. Έάν οί πόροι άναλόγως του άριθμοϋ τών ένδεδειγμένων άπορων παρουσιάζουν περίσσευμα, τότε σχηματίζεται άποθεματικόν κεφάλαιον, τό όποιον, άμα ύπερβή τάς 3 λίρ. τουρκικάς κατατίθεται εις άσφαλές μέρος έντόκως τή άποφάσει τοΰ διοικητικού συμβουλίου. Ζ'. Έν περιπτώσει διαλύσεως του συλλόγου τό έν λόγφ άποθεματικόν κεφάλαιον μεταβιβάζεται είς τό ταμεΐον τών σχολείων. Η'. Δέον νά άποφύγη τάς διά τής δημοσιογραφίας επιδείξεις καί έν γένει νά έργάζηται άθορύβως. Θ'. Πάσαι αί άποφάσεις θά λαμβάνωνται διά ψηφοφορίας ή δι άπλής έρωτήσεως. Υπερισχύει ή πλειοψηφία, έν δέ ίσοψηφία βαρύνει ή ψήφος τής προέδρου. I'. Ό παρών κανονισμός ισχύει διά μίαν τριετίαν, καθ ήν διατελεΐ έν ένεργεία τό διοικητικόν συμβούλιον. 4. ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT «ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ Παναγιώτατε, Βαθυσεβάστως άναφερόμενοι τή Ύμ. Παναγιότητι τή τόσον λατρευτική καί δημοφιλεστάτη καταστάσει παρά τώ ποιμνίφ Αύτής, φέρομεν είς γνώσιν ο,τι (sic) άπό του παρελθόντος Δεκεμβρίου καί έτους ύφίσταται ίδρυθέν ύφ ήμών έν τώ χωρίφ μας Νεοχωρίφ (σήμερον Άσβεστοχώριον) δπερ προάσθειον (sic) τής Θεσσαλονίκης έστί σωματεΐον τών νέων ύπό τό όνομα «Όμιλος Εύελπίδων», σκοπός τοϋ όποιου έστίν ή διά παντός νομίμου τρόπου καί χρηστού μέσου τελεσφορωτέρα έπιδίωξις τής ένισχύσεως

21 362 Αθανασίου Άγγελοπούλου καί έξάρσεως τοϋ εθνικού καί θρησκευτικού φρονήματος των κατοίκων καί ή άγρυπνος περιφρούρησις του χωρίου μας κατά πάσης είσπηδήσεως ξένων προπαγάνδων έν αύτω καί πρόληψις από του προσηλυτισμοϋ εις αύτάς των άπλοϊκωτέρων κατοίκων, δν τοσοϋτον άνενδότως μετά τοσαύτας έστω άποτυχίας αύτών συστηματικώς έπιδιώκουσιν αύται. Επειδή δέ ούτως ό βουλγαρικός εχθρός ελλοχεύει άγρυπνος πάντοτε καί καραδοκών πάσαν ευκαιρίαν όπως ύπεισέλθη είς τό χωρίον μας προς τόν βουλγαρικόν δέ κύνδυνον (sic) νέος κύνδυνος (sic) προστίθεται ήμΐν εκ τής γειτνιάσεως καί τής ψευδογεωργικής άλλα κυρίως προσυλιτιστικής (sic) σχολής των Φρέριδων τοϋ τάγματος τοϋ άγιου Παύλου διά τής αγοράς ύπ αύτων καί τής ίδρύσεως (sic) τοιαύτης σχολής έν αύτφ τοϋ ού μακράν τοϋ χωρίου μας άλλά πολύ έγγύς εύρισκομένου αύτοΰ Ρουντζικίου τής περιονύμου (sic) ποτέ έπαύλεως τοϋ όμογενοϋς Τζέκη. Διά τοΰτο έθεωρήσαμεν καλόν καί έπιβεβλημένον ύψίστως ήμών (sic) ύπό των περιστάσεων τήν ϊδρυσιν(8ΐε)τοΰ έν λόγω σωματείου μας προς όσον τό δυνατόν στεναροτέραν (sic) περκρρούρησιν τοϋ χωρίου μας καί τοϋ όρθοδόξου Έλληνισμοΰ αύτοΰ άπό των τοιούτων κυνδύνων (sic). Τόν συστηματικόν φρονηματισμόν έν τή βαθυτέρα υπέρ τής έθνικής ιδέας καί θρησκείας κατηχείση (sic) των απλοϊκών (sic) κατοίκων καί ιδίως έν Βουλγαρία καί έθνικώς δλως ανερμάτιστων έπιστρεφόντων είς τό χωρίον μας θέλει έπιδιώξει τό σωματεϊον ού μόνον διά τής κατ ιδίαν διδασκαλίας καί άναπτύξεως των θεμάτων έν τή συζητήσει καί τφ άδιαλείπτω συγχρωτισμφ μετ αύτων δν θέλουσιν έπιδιώξη (sic) τά μέλη αύτοΰ αλλά καί διά δημοσίων διαλέξεων άς θέλη διοργανώση (sic) τοΰτο έν τή αιθούση αύτοΰ ύπό τε των μελών αύτοΰ άλλά άργότερον καί δι έπί τούτω έκμισθομένου (sic) καταλλήλου διδασκάλου ύπό τοϋ σωματείου προς τόν σκοπόν τοϋτον. Τό εργον τής γενικωτέρας έθνικής φρονηματήσεως (sic) μάλιστα τών κατοίκων μελετά άργότερον νά έπιδιώξη τό σωματεϊον μας καί διά τών νυκτερινών σχολών αύτοΰ άς σκέπτεται νά ίδρύση (sic) διά τε τούς απόρους νέους άλλά καί τούς τέλειον (sic) άγραμμάτους έκ τών συγχωρίων μας, προς οϋς προς τά μηχανικά καί τά κοινά Ελληνικά γράμματα καί τήν άριθμητικήν παρουσιάζηται ούτω διαρκής εύκαιρία τφ διδάσκοντι όπως καί εύρυτέραν καί συστηματικήν νύξιν πάντοτε ποιή καί περί τών έλληνικών καί θρησκευτικών ύποχρεώσεων ήμών καί διδάσκει περί τών έλληνικών καί όρθοδόξων καθηκόντων ήμών φανατίζων ούτω τούς πάντας ύπέρ τής πατρώας θρησκείας καί τοϋ έθνισμοϋ ήμών καί διαθέτων ούτως αύτούς ασφαλώς κατά παντός άντεθνικοϋ προσηλιτισμοϋ (sic) καί προσχωρήσεως. Έπείσης (sic) δέ τό έθνικώτατον εργον τοΰτο καί μετάδοσιν τών άρχών του τό σωματεϊον μας θέλει έπιδιώξει καί διά τά πλησιόχωρα τής πατρίδος μας μέρη έφ ών τήν έπίβλεψιν μάλιστα άπό τοΰδε εχομεν έφαρμόσει.

22 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 363 Προς τον σκοπόν δέ τοϋτον θά έπιτρέψη ύμΐν ή Ύμ. τόσον λαοφιλής (sic) Παναγιώτης (sic) πρωτίστως να άποτανθώμεν Αυτή τήν προστασίαν Αυτής έκζητουντες καί έκλιπαροΰντες τήν πρόφρονα μεσολάβησιν Αυτής πανταχοΰ όπου διά του άναμφισβητήτου κύρους Αυτής καί πειθοϋς δύναται να φανή χρήσιμος Αυτή ήμΐν έν τή ένισχύσει τοΰ σωματείου μας διά τής έξασφαλίσεως τής υπέρ αύτοΰ συνδρομής παντός μέν ομογενούς άλλ ιδίως τής εύέλπιδος των Θεσσαλονικέων νεολαίας καί των διαφόρων σωματείων αυτής άτι να ήθικώς δύνανται να μάς συνδράμωσιν είς το έθνικώτατον εργον τοΰ σωματείου ήμών όπερ ώς άπό σκοπού τήν αύστηρωτάτην (sic) φύλαξιν των έλληνικών παραδώσεων (sic) ήμών, δι ών μακρόθεν έγαλουχήθημεν καί τήν διατήρησιν ασβέστου καί άκμαίου του εθνικού ζήλου καί ιερού πυρός τής άγάπης καί τής άφωσιώσεως (sic) προς τήν πίστιν καί τήν γλώσσαν τοΰ ένδοξου γένους ήμών καί εκτείνοντες έπί μάλλον διά τής καταπολεμήσεως πάσης εθνικής χαλαρώσεως τοΰ συνδέσμου τής προς τό δλον έθνικόν σώμα ένότητος ήμών δέον να τύχη τής έκθύμου όποστηρίξεως έκ μέρους τών ομηλίκων μας ιδίως νέων Θεσσαλονικέων καί τών διαφόρων σωματείων αυτών καί τοΰ Πανελληνίου. Εΰελπιστοΰντες ο,τι (sic) θέλη άξιώση (sic) τής δεούσης προσοχής ή Ύμετέρα Παναγιώτης (sic) ταύτην μας καί έκζητοΰντες τάς θεοπειθεΐς Αυτής εύχάς υπέρ τής εύωδόσεως (sic) τοΰ ίεροΰ σκοποΰ τοΰ σωματείου μας καί ήμών διατελοΰμεν κατασπαζόμενοι τήν χαριτόβρυτον δεξιάν Αυτής πειθήνια καί πιστά πνευματικά τέκνα Αύτής. Έν Άσβεστοχωρίω τή 24η Ιουνίου 1905 Ό γραμματεύς Ό πρόεδρος Χρήστ. Γ. Θωμαΐδης Τ.Σ. Χρήστος Πελτέκης Μητρόπολις Θεσσαλονίκης Άριθ. πρωτ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΜΠΕΡΟΒΙΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΤ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «Η ΕΛΠΙΣ» Κεφάλαιον Α' Σκοπός τής Αδελφότητος Α ρ θ ρ ο V 1. Θεία άρωγή καί υπό τήν άμφιλαφή σκιάν τής Α.Α.Μ. τοΰ κραταιοτάτου καί φιλοπροόδου "Ανακτος Σουλτάν Άβδούλ Χαμήτ τοΰ II καί ταΐς εύλογίαις τής Μητρός Εκκλησίας συνιστάται έν Μπερόβη αγαθοεργός Αδελφότης «ή έλπίς» σκοπόν εχουσα: α) τήν βελτίωσιν καί προαγωγήν τών έγχωρίων Ελληνικής Ορθοδόξου έκπαιδεύσεως, β) τήν πνευματικήν καί ήθικήν τών μελών καί τοΰ καθόλου όμογενοΰς στοιχείου διάπλασιν, γ) τήν άνακούφισιν τών άπορων καί πασχόντων όμογενών. Ό σκοπός ούτος έπιδιώκεται: α) διά τής ήθικής καί υλικής ύποστηρίξεως τών

23 364 Αθανασίου Άγγελοπούλου σχολείων Μπερόβης άναλόγως των πόρων αύτής, β) διά συστάσεως βιβλιοθήκης καί αναγνωστηρίου, γ) διά δημοσίων ήθικών καί διδακτικών διαλέξεων καί κοινωφελών άναγνωσμάτων εις ά όφείλουσι νά παρευρίσκωνται πάντα τα μέλη, δ) διά τής παροχής βοηθειών τοΐς άπόροις καί πάσχουσιν όμογενέσι κατά τάς έορτάς Ιδία τών Χριστουγένων καί τοϋ Πάσχα. Κεφάλαιον Β' Μέλη καί εύεργέται τής αδελφότητος Ά ρ θ ρ ο V 2. Ή Αδελφότης άποτελεΐται εκ μελών διακρινομένων εις Τακτικά, Επίτιμα, καί Άντεπιστέλλοντα. Τακτικά μέλη γίνονται πάντες οί δυνάμενοι νά συντελέσωσιν εις τόν σκοπόν τής Αδελφότητος. Άντεπιστέλλοντα οί έκτος τής έδρας αυτής διαμένοντες. Επίτιμα δέ οί διαφερόντως εύεργετήσαντες τήν Αδελφότητα. Ά ρ θ ρ ο V 3. "Εκαστον μέλος έγγράφεται τή συστάσει τουλάχιστον τεσσάρων μελών τής Αδελφότητος, εάν ψηφισθή υπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. "Α ρ θ ρ ο V 4. Τά εν Μπερόβη τακτικά μέλη όφείλουσι: α) Νά παρευρίσκωνται εν ταΐς Γενικαΐς Συνεδριάσεσιν. β) Νά καταβάλλωσιν εφάπαξ μέν γρόσια αργυρά όχι όλιγώτερα τών πέντε (5), έβδομαδιαίως δέ γρόσιον άργυροϋν ήμισυ (V2) Ά ρ θ ρ ο V 5. Τά τακτικά μέλη τά μή καταβάλλοντα τήν συνδρομήν των έπί τρεις (3) μήνας, τά δέ άντεπιστέλλοντα έπί εξ (6) διαγράφονται τοϋ Μητρφου περί ου απλώς ειδοποιείται ή Αδελφότης, δύνανται όμως καί πάλιν νά προσέλθωσιν, έάν καταβάλωσιν άπάσας τάς καθυστερουμένας συνδρομάς των. Επίσης διαγράφονται καί έκεΐνοι, ών ή διαγωγή ήθελεν άποδειχθή έναντία τώ σκοπώ τής Αδελφότητος, δπερ αποφασίσει τό Δ. Συμβούλιον. "Α ρ θ ρ ο V 6. Εις ούδέν μέλος παραιτούμενον ή διαγραφόμενον αποδίδονται τά παρ αύτοΰ καταβληθέντα χρήματα. να ρ θ ρ ο V 7. Δωρητάς ονομάζει ή αδελφότης τούς δωρουμένους αύτή εις χρήμα ή κτήμα ή είδος άξίας είκοσι (20) γροσίων άργυρών. Εύεργέτας τούς παρέχοντας αύτή ώς ανωτέρω ποσόν άξίας 40 γροσίων. Μεγάλους Εύεργέτας δέ τούς χορηγοΰντας αύτή ώς άνωτέρω ποσόν άξίας μιας (1) λίρας όθωμανικής. Τά όνόματα τών δωρητών, Ευεργετών καί Μεγάλων Εύεργετών άναγράφονται μεγάλοις γράμμασιν έπί πίνακος άνηρτημένου έν τή αιθούση τής Αδελφότητος.

24 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 365 Κεφάλαχον Γ' Περί Διοικητικού Συμβουλίου τής Αδελφότητος Ά ρ θ ρ ο V 8. Ό κατά καιρούς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έστίν ό μόνος Επίτιμος Πρόεδρος τής Αδελφότητος. να ρ θ ρ ο V 9. Τό Δ. Συμβούλιον τής Αδελφότητος άπαρτίζεται εξ έπτά (7) μελών έκλεγομένων κατ έτος υπό των τακτικών μελών έν Γενική Συνεδρία διά μυστικής ψηφοφορίας καί κατά σχετικήν πλειονοψηφίαν των κατά τήν εκλογικήν συνεδρίαν παρευρισκομένων μελών. Τό Δ. Συμβούλιον άποτελεΐται: Έκ τού Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμίου, Γραμματέως, καί τριών (3) Συμβούλων. να ρ θ ρ ο V 10. Ό Πρόεδρος άντιπροσωπεύων τήν Αδελφότητα κρατεί τήν σφραγίδα αύτής, συγκαλεΐ τα μέλη τής Αδελφότητος καί τού Συμβουλίου εις συνεδρίας, συνυπογράφει τά πρακτικά των συνέδριων μεθ όλου τού Δ. Σ., δίδει τόν λόγον τω αίτοϋντι καί άφαιρεΐ αύτόν από των παρεκτρεπομένων, φροντίζει περί τής έκτελέσεως των αποφάσεων τού Συμβουλίου καί περί τής ακριβούς έκτελέσεως τού Κανονισμού. Ά ρ θ ρ ο V 11. Ό Αντιπρόεδρος άναπληροΐ τόν Πρόεδρον άπόντα, τούτον δε άπόντα ό πρεσβύτερος των συμβούλων. Α ρ θ ρ ο V 12. Ό Ταμίας υπεύθυνος ών διά πάντα τά έμπεπιστευμένα αότω χρήματα, ένεργεΐ πάσαν εΐσπραξιν έπί διπλοτύπω αποδείξει, κρατεί τά βιβλία των έσόδων καί έξόδων, ούδεμίαν χρηματικήν πληρωμήν ένεργεΐ άνευ έντάλματος υπογεγραμμένου υπό τού Προέδρου καί τού Γραμματέως, δίδει τόν λόγον εις τό Δ.Σ. περί τής καταστάσεως τού ταμείου, οσάκις ζητηθή ύπ αύτοΰ. Α ρ θ ρ ο V 13. Ό Γραμματεύς έγγράφει έν τω Μητρφω τά μέλη, κρατεί τά βιβλία, ύπογράφει μετά τού Ταμίου τάς άποδείξεις παραλαβής καί έκτελεΐ πάσαν έν. γένει γραφικήν έργασίαν. Τούτον άπόντα άναπληροΐ εν των μελών τού Δ.Σ. όριζόμενον ύπό τού Προέδρου. Ά ρ θ ρ ο V 14. Τά λοιπά τού Συμβουλίου τρία (3) μέλη λαμβάνουσι μέρος εις τάς συνεδρίας αύτοΰ τακτικός καί έκτάκτους καί ύπογράφουσι τά πρακτικά. Έν περιπτώσει άποχωρήσεως ή άποβιώσεως Συμβούλου προσκαλείται ό έπιλαχών. Ά ρ θ ρ ο V 15. Τό Δ. Συμβούλιον όφείλει νά ένοικιάση διά τάς έργασίας του κατάλληλον οίκημα.

25 366 Αθανασίου Άγγελοπούλου Κεφάλαιον Δ' Αί συνεδριάσεις "Α ρ θ ρ ο V 16. Τό Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μέν δίς του μηνάς τήν Κυριακήν, εκτάκτως δέ έν ανάγκη καί άποφασίζει κατά πλειονοψηφίαν. Απαρτία του Δ.Σ. θεωρείται, δταν παρευρεθωσι τά τέσσαρα (4) των μελών αύτοϋ, έν περιπτώσει δέ ισοψηφίας ισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου. Όλαι αί άποφάσεις γίνονται διά μυστικής ψηφοφορίας. Ά ρ θ ρ ο V 17. Έν ταις συνεδριάσεσι δέον νά τηρήται ή προσήκουσα κοσμιότης μή έπιτρεπομένων τοδν προσωπικών διαπληκτισμών, θορύβων καί ύβρεων κατά τάς συζητήσεις.έάν δέ συμπέση μέλος τι νά παρεκτροπή δικαιούται καί όφείλει ό Πρόεδρος νά έπαναγάγη αύτό εις τήν τάξιν ή ν άφαιρέση τον λόγον παρ αύτοΰ. 'Ωσαύτως άπαγορεύονται έν ταις συνεδριάσεσι συζητήσεις άλλότριαι τω σκοπώ τής Αδελφότητος, δηλ. πολιτικοί, θρησκευτικοί καί ιδιωτικοί, ως καί τό κάπνισμα. να ρ θ ρ ο V 18. Ό Πρόεδρος κατ έτος συγκαλεΐ έπί τούτφ Γενικήν Συνεδρίαν, άναγινώσκει τήν λογοδοσίαν αυτού καί ευθύς γίνονται αί άρχαιρεσίαι τής Αδελφότητος διά μυστικής ψηφοφορίας κατά πλειονοψηφίαν. Δύνανται δέ καί πάλιν τά αυτά μέλη νά έκλεγωσιν. Εις έκτάκτους συνεδρίας καλεϊ πάντα τά μέλη, οσάκις τό Δ.Σ. κρίνη τούτο αναγκαίον. Ά ρ θ ρ ο V 19. Έν Γενική Συνεδρία ή Αδελφότης έκλέγει τριμελή έπιτροπήν προς έξέλεγξιν τής έτησίας διαχειρίσεως τού Δ.Σ. αυτή δέ εντός έβδομάδος από τής έκλογής αύτής υποβάλλει τό άποτέλεσμα τής έξελέγξεως εις τό νέον Συμβούλιου. "Α ρ θ ρ ο V 20. Τό Δ.Σ. διαχειρίζεται τούς πόρους τής άδελφότητος. Κεφάλαιον Ε' Περί βιβλιοθήκης "A ρ θ ρ ο V 21. 'Η Αδελφότης κέκτηται βιβλιοθήκην άπαρτιζομένην έκ τής προαιρετικής προσφοράς των μελών καί άλλων καί έξ άγορων. να ρ θ ρ ο V 22. Τά άναγνώσματα καί δημόσια μαθήματα, οντα σύμφωνα προς τόν σκοπόν τής Αδελφότητος, θά γίνωνται κατά μέθοδον πρακτικήν καί τοτς πάσιν καταληπτήν. να ρ θ ρ ο V 23. Ή διδασκαλία των δημοσίων μαθημάτων γίνεται υπό τών έκάστοτε διδασκάλων άποφάσει τού Δ.Σ., ύφ ου όρίζονται καί τά είδη των μαθημάτων καί ό χρόνος τής διδασκαλίας.

26 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 367 Κεφάλαιον Στ' Γενικαί διατάξεις Ά θ ρ ο V 24. 'Ως έπέτειος έορτή τής Αδελφότητος ορίζεται καί τελείται μετά λειτουργίας μνημονευομένων πάντων των μελών, δωρητών, ευεργετών καί μεγάλων ευεργετών τής Αδελφότητος. "Α ρ θ ρ ο V 25. Μετά τήν θείαν καί ίεράν λειτουργίαν άπαντα τά μέλη, οί προσκεκλημένοι καί λοιποί φιλέορτοι μεταβαίνουσιν εις τήν αίθουσαν τής Αδελφότητος, ένθα μετά τήν είθισμένην ιεροτελεστίαν, απαγγέλλει τόν κατάλληλον πανηγυρικόν ρήτωρ έγκαίρως προς τούτο προσκληθείς. "Α ρ θ ρ ο V 26. Όταν ό αριθμός τών μελών φθάση κατωτέρω τών δέκα (10), ή Αδελφότης θεωρείται ώς μή ύφισταμένη, άπασα δέ ή περιουσία αυτής μεταβιβάζεται εις τά ενταύθα έκπαιδευτήρια, ών ή Εφορία έκτελεϊ τό παρόν άρθρον. "Α ρ θ ρ ο ν 27. Ή σφραγίς τής Αδελφότητος φέρει πέριξ μέν «Αγαθοεργός Αδελφότης ή ελπίς εν Μπερόβη 1905» έν τώ μέσφ δέ σταυρόν. "Αρθρον 28. Ό παρών κανονισμός δύναται νά τροποποιηθή μετά τριετίαν, εάν τά 3/4 τών μελών ζητήσωσι τούτο, άμεταβλήτου μένοντος πάντοτε του 26ου άρθρου. Εν Μπερόβη τή 8η Οκτωβρίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΤΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΚΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Κεφάλαιον Α' Σκοπός τής Αδελφότητος "Αρθρον 1. Σκοπός τής έν Σέρραις φιλοπροοδευτικής Αδελφότητος «ό Ευαγγελισμός» είναι κατά πρώτον μέν λόγον ή έκ βάθρων άνέγερσις κτιρίου έν τώ μέσφ τών δύο συνοικιών, "Ανω καί Κάτω Καμενίκης, ϊνα χρησιμεύση ώς Ελληνική πλήρης δημοτική σχολή, κατά δεύτερον δέ λόγον ή μετά τήν ίδρυσιν τής σχολής άρωγή προς συντήρησιν αυτής. Κεφάλαιον Β' Περί μελών τής Αδελφότητος "Αρθρον 2. Τήν Αδελφότητα άποτελοΰσι μέλη τακτικά, άντεπιστέλλοντα, καί έπίτιμα. "Α ρ θ ρ ο V 3. Τακτικόν μέλος τής Αδελφότητος δύναται νά γείνη (sic)

27 368 Αθανασίου Άγγελοπούλου πας Ορθόδοξος, οστις έγγραφόμενος μέν πληρώνει έφάπαξ ώς δικαίωμα έγγραφης γρόσια πέντε (5), καταβάλλει δέ τακτικώς τήν ώρισμένην έτησίαν συνδρομήν εν (1) άργυροΰν μετζίτιον. Όσοι έκ των ένοριτών τής "Ανω καί Κάτω Καμενίκης, έπιθυμοϋντες νά είναι μέλη, άδυνατοϋσι να καταβάλωσι τήν ώρισμένην έτησίαν συνδρομήν, δύνανται κατ έξαίρεσιν νά πληρώνωσι μόνον τό ήμισυ αυτής. Εις παν τακτικόν μέλος χορηγείται τό οίκεΐον δίπλωμα, φέρον τήν σφραγίδα καί τήν υπογραφήν του Προέδρου καί του Γραμματέως. Ά ρ θ ρ ο V 4. Παν τακτικόν μέλος, εύρισκόμενον μέν έκτος τώνσερρών, καταβάλλον δέ τακτικώς τήν ώρισμένην έτησίαν συνδρομήν αύτοΰ, καλείται άντεπιστέλλον καί δικαιούται νά ζητή καί νά λαμβάνη πληροφορίας περί τών έργασιών τής άδελφότητος παρά του Προεδρείου. Α ρ θ ρ ο V 5. Επίτιμον μέλος άνακηρύσσεται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως πας έκτος τών Σερρών ομογενής, οστις συντελεί εις τήν προαγωγήν τοϋ σκοποϋ τής Αδελφότητος. Α ρ θ ρ ο V 6. "Απαντα τά τακτικά μέλη έχουσιν ανεξαιρέτως ϊσην ψήφον. Ά ρ θ ρ ο V 7. Παν μέλος, όπερ ήθελε παρεμβάλη προσκόμματα εις τήν προαγωγήν του έργου τής Αδελφότητος, ή άρνεΐται νά καταβάλη τήν συνδρομήν του, διαγράφεται έκ τοϋ Μητρφου. Κεφάλαιον Γ' Περί δωρητών, ευεργετών καί μεγάλων εύεργετών "Α ρ θ ρ ο V 8. Ανεξαιρέτως φύλου Δωρηταί μέν τής Αδελφότητος καλούνται οί συνεισφέροντες έφάπαξ μίαν όθ. λίραν, Εύεργέται δέ οί συνεισφέροντες έφάπαξ άπό πέντε εως είκοσι λίρας. Μεγάλοι δέ εύεργέται οί προσφέροντες είκοσι (20) λίρας καί πλέον. Αί δέ προσφοραί έννοοϋνται ή εις χρήμα ή εις είδη άντιστοίχου αξίας. Κεφάλαιον Δ' Περί διοικήσεως τής Αδελφότητος να ρ θ ρ ο V 9. Ή Διοικητική Επιτροπή τής Αδελφότητος είναι ένδεκαμελής, συγκειμένη έκ τοϋ Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμίου, δύο Γραμματέων, γενικοϋ καί είδικοϋ καί εξ συμβούλων. Γίνεται δέ ή έκλογή αυτής κατ έτος έν γενική συνεδριάσει τής Αδελφότητος έκ τών τακτικών μελών

28 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι έν Μακεδονία 369 κατ άπόλυτον πλειονοψηφίαν των παρόντων έν τη συνεδριάσει μελών. Ή δέ διάρκεια αύτής είναι ένιαυσία. "Αρθρον 10. Ή Δ. Επιτροπή συνέρχεται τακτικως μέν κατά μήνα, έκτάκτως δέ, οσάκις έγκρίνη ό Πρόεδρος ή τό άπαιτήσωσι δύο έκ των μελών αύτής, καί συσκέπτεται περί πάντων των άφορώντων τήν Αδελφότητα καί άποφασίζει κατά πλειονοψηφίαν. Εργάζεται δέ έγκύρως μέχρι τής νομίμου άντικαταστάσεως αύτής υπό τής διαδόχου Επιτροπής. "Α ρ θ ρ ο V 11. Ή Δ. Επιτροπή γενικώς μέν όφείλει να προνοή περί έπαυξήσεως καί άσφαλείας τής περιουσίας τής Αδελφότητος, ειδικά δέ καθήκοντα εχει 1) να έπισκέπτηται κατά τάς ονομαστικός έορτάς τούς άνεγνωρισμένους εύεργέτας τής Κοινότητος καί τά τακτικά μέλη 2) νά κάμνη συγχαρητήριον έπίσκεψιν εις τά μνηστευόμενα μέλη 3) νά δημοσιεύη διά των έφημερίδων εύχαριστήρια έγγραφα προς τούς Δωρητάς, Εύεργέτας καί Μ. Εύεργέτας 4) νά γράφη προς έπίσημα πρόσωπα υπέρ του σκοπού τής Αδελφότητος 5) νά συνεννοήται μετά τής Είσπρακτορικής Επιτροπής- 6) νά δαπανά διά τάς άνάγκας του Σωματείου τάς άπαραιτήτους δαπάνας καί 7) νά συνεννοήται μετά τοϋ Ταμίου περί διαθέσεως του διαθεσίμου ποσού- άλλ όταν τοϋτο ύπερβαίνη τάς 25 λίρας, οφείλει νά τό διαθέτη εις πρόσωπα, άπερ ήθελαν έγκρίνη τά δύο τρίτα των έν τη Γενική Συνεδριάσει παρόντων μελών διά μυστικής ψηφοφορίας μέ άσφαλή έγγύησιν τοϋ δανειζομένου. "Α ρ θ ρ ο V 12. Καθήκοντα τοϋ Προέδρου είναι: 1) νά κηρύττη τήν εναρξιν καί λήξιν των συνεδριάσεων 2) νά διευθύνη τάς συζητήσεις, δίδων είς έκαστον των μελών τόν λόγον, θέτων τά ζητήματα εις ψηφοφορίαν, έπανάγων τούς παρεκτρεπομένους εις τήν τάξιν καί παραχωρών τήν έδραν είς τόν Αντιπρόεδρον, οσάκις αύτός λαμβάνη μέρος έν ταϊς συζητήσεσν 3) νά ύπογράφη τά πρακτικά των συνεδριάσεων 4) νά υπογράφη τά προς πληρωμήν έντάλματα, διπλώματα καί πάντα τά έκ τοϋ Γραφείου έξερχόμενα έγγραφα 5) νά έκτελή τάς άποφάσεις τής Αδελφότητος- 6) νά συγκαλή είς τακτικός καί έκτάκτους συνεδριάσεις τήν Δ. έπιτροπήν (κατά τό 10 άρθρον), καί τά μέλη τής Αδελφότητος είς τακτικός καί έκτάκτους γενικός συνεδριάσεις (κατά τό 19 άρθρον) 7) νά συγκαλή τήν Δ. έπιτροπήν προς έκτέλεσιν των υπό τοϋ ένδεκάτου άρθρου όριζομένων έπισκέψεων 8) νά συγκαλή τά μέλη είς συνοδείαν των κηδευομένων νεκρών, όταν οι προσκαλοϋντες οικείοι προσφέρωσι μίαν λίραν καί έπέκεινα καί 9) νά φροντίζη περί τής άκριβοϋς έφαρμογής τοϋ Κανονισμοϋ. "Αρθρον 13. Τόν Πρόεδρον άπόντα άναπληροί ό Αντιπρόεδρος, τοϋτον δέ τό πρεσβύτερον μέλος τής έπιτροπής. 24

29 370 Αθανασίου Άγγελοπούλου *Α ρ θ ρ ο V 14. Επίτιμος Πρόεδρος άνακηρύσσεται υπό του Σωματείου έν γενική συνεδριάσει πας άνήρ γενικής φήμης επί αίσθήμασι φιλομουσίας καί φιλογενείας άπολαύων. Ά ρ θ ρ ο V 15. Ό Ταμίας καθήκοντα έχει 1) νά είναι φύλαξ τής περιουσίας τής Αδελφότητος καί παντός σχετικού προς ταύτην εγγράφου 2) νά είσπράττη έκδίδων διπλοτύπους άποδείξεις, έσφραγισμένας διά τής σφραγΐδος τής Αδελφότητος 3) νά ένεργή πάσαν πληρωμήν δι ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό τοϋ Προέδρου λαμβάνων τάς αναγκαίας αποδείξεις 4) νά κρατή τά άναγκαϊα ειδικά βιβλία έν τάξει καί κατά τό τέλος του έτους νά παρουσιάζη εις τήν επιτροπήν κατάστασιν τής περιουσίας τής Αδελφότητος καί 5) νά συνεννοήται μετά τής Δ. επιτροπής, οσάκις πρόκηται νά διαθέση τό έκάστοτε έν τφ Ταμείω διαθέσιμον ποσόν προς ωφέλειαν τής Αδελφότητος. Ά ρ θ ρ ο V 16. Ό γενικός Γραμματεύς καθήκον έχει 1) νά φυλάττη τά άρχεΐα καί τήν σφραγίδα τής Αδελφότητος 2) νά τηρή τήν αλληλογραφίαν 3) νά έγγράφη τά μέλη έν τφ Μητρφω 4) νά συντάσση τά πρακτικά των Γ. συνεδριάσεων καί νά συνυπογράφη αυτά μετά του Προέδρου καί 5) νά συνυπογράφη μετά τοϋ Προέδρου πάντα τά έκ τοϋ Γραφείου έξερχόμενα έγγραφα. Απών άναπληροϋται ύπό τοϋ ειδικού γραμματέως. Ά. ρ θ ρ ο V 17. Ό ειδικός γραμματεύς καθήκον έχει 1) νά συντάσση τά πρακτικά των συνεδριάσεων τής Δ. έπιτροπής 2) νά παρουσιάζη τά διπλώματα- 3) νά βοηθή τον γενικόν γραματέα εις σύνταξιν καί άντιγραφήν έπιστολών, προσκλητηρίων καί άλλων έγγράφων, καί 4) νά άναπληροΐ τον γενικόν γραμματέα, όταν άπουσιάζη. Τόν δέ ειδικόν γραμματέα άπουσιάζοντα άναπληροΐ εν μέλος τής Δ. έπιτροπής. Ά ρ θ ρ ο V 18. Απαρτία τής Δ. έπιτροπής θεωρείται, όταν ήνε επτά τουλάχιστον των μελών αυτής παρόντα. Αί δέ αποφάσεις γίνονται κατά πλειονοψηφίαν των παρόντων. Κεφάλαιον Ε' Περί συνεδριάσεων τής Αδελφότητος "Α ρ θ ρ ο V 19. Ή Αδελφότης συνεδριάζει τακτικώς μέν κατά διμηνίαν έκτάκτως δέ, όσάκις έγκρίνη ή Δ. έπιτροπή ή τό άπαιτήσωσιν έγγράφως τουλάχιστον δέκα τακτικά μέλη τής Αδελφότητος. να ρ θ ρ ο V 20. Ή Αδελφότης συνερχομένη εις γενικήν συνέλευσιν θεωρείται έν απαρτία, όταν ήνε παρόντα τριάκοντα τουλάχιστον μέλη.

30 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι êv Μακεδονία 371 Έν αποτυχία δε απαρτίας κατά τήν πρώτην πρόσκλησιν, κατά τήν δευτέραν πρόσκλησιν άπαρτία θεωρείται καί έξ είκοσι μόνον μελών παρόντων. Άρθρον 21. Ή ήμερησία διάταξις έκάστης συνεδριάσεως, προπαρασκευαζομένη ύπό τοϋ Προέδρου καί του γενικού γραμματέως, περιλαμβάνει άνάγνωσιν των πρακτικών τής προηγουμένης συνεδριάσεως, άτινα εγκριθέντα υπό τής Αδελφότητος συνυπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου καί τοϋ Γ. γραμματέως, δήλωσιν τής έγγραφής νέων μελών, κοινοποίησιν των προσφορών, προτάσεων των μελών καί τής Δ. έπιτροπής, καί συζήτησιν επ αύτών. Ά ρ θ ρ ο V 22. Αί διάφοροι προτάσεις δέον να στέλλωνται προς τόν γραμματέα δύο τούλάχιστον ήμέρας προ τής συνεδριάσεως- άλλα καί νέαι προτάσεις, μή εγγεγραμμένοι εν τή ήμερησία διατάξει, είναι δυνατόν να συζητηθώσιν, όταν αύται άναφέρωνται εις ουσιώδη συμφέροντα τοϋ Σωματείου, μετά τήν έξάντλησιν τής ήμερησίας διατάξεως. Άρθρον 23. Έάν μέλος τι έν γενική συνεδριάσει ζητήση πληροφορίας περί τής οικονομικής καταστάσεως τής Αδελφότητος, ή Δ. έπιτροπή οφείλει νά δίδη τοιαύτας. Κεφάλαιον Στ' Περί πόρων καί προσόδων Ά ρ θ ρ ο V 24. Οί πόροι τής Αδελφότητος προέρχονται 1) εκ τών έτησίων συνδρομών τών τακτικών μελών καί τών δικαιωμάτων τής εγγραφής- 2) εκ τής προαιρετικής συνεισφοράς τών μελών αυτής- 3) έκ τών προσφορών καί δωρεών φιλομούσων πολιτών άλλοδαπών 4) έκ τών προσφορών τών δεχομένων τάς έορταστικάς καί συγχαρητηρίους έπισκέψεις τής Δ. έπιτροπής καί 5) έκ τής προσφοράς διά τήν συνοδείαν λειψάνων. Κεφάλαιον Ζ' Περί έορτών καί Αρχαιρεσιών Ά ρ θ ρ ο V 25. Ή Αδελφότης εορτάζει δίς τοϋ έτους, τή 26η 7/βρίου, εορτή τοϋ άγ. Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, καθ ήν έορτάζει ό ιερός ναός τής 'Ανω Καμενίκης, καί τή 25η Μαρτίου, έορτή τοϋ Εύαγγελισμοΰ, καθ ήν πανηγυρίζει ό ιερός ναός τής Κάτω Καμενίκης, όπότε άπαγγέλλεται ό πανηγυρικός τής έορτής ύπό τοϋ προ δύο τούλάχιστον έβδομάδων ύπό τής Δ. έπιτροπής όριζομένου προσώπου. Αί δε άρχαιρεσίαι γίνονται τή Παρασκευή τής Ζωοδόχου Πηγής μετά προηγουμένην λογοδοσίαν τής τέως Δ. έπιτρο-

31 372 Αθανασίου Άγγελοπούλου ΕΙκ. 1. Σφραγίδες συλλόγων Θεσσαλονίκης

32 Φιλεκπαιδευτικοί καί φιλανθρωπικοί σύλλογοι èv Μακεδονία 373 Είκ. 2. Σφραγίδες συλλόγων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Γευγελής, Μπερόβης, Ά σβεστοχωρίον

33 374 Αθανασίου Άγγελοπούλου πής, ήτις έκτυπωθεΐσα δι έκτάκτου έπί τούτφ συνδρομής τών μελών, διανέμεται εις πάντα τά μέλη, τακτικά, άντεπιστέλλοντα καί έπίτιμα καί εις τούς δωρητάς καί εύεργέτας. Κεφάλαιον Η' Περί ειδικών έπιτροπών Ά ρ θ ρ ο V 26. Κατά τήν ήμέραν τών Αρχαιρεσιών έκλέγεται ύπό τής Αδελφότητος τριμελής έξελεγκτική έπιτροπή έκ των μελών αυτής προς έξέλεγξιν των λογαριασμών του Ταμείου, ήτις υποβάλλει τήν σχετικήν εκθεσιν εις τό Προεδρείον, υπογεγραμμένην υπό τών μελών αυτής. Ά ρ θ ρ ο V 27. Ή Είσπρακτορική έπιτροπή, ής ό άριθμός τών μελών όρίζεται κατά τάς άνάγκας, έκλεγομένη υπό τής Γ. Συνελεύσεως, εργον έχει νά είσπράττη τάς συνδρομάς τών μελών, δίδουσα αποδείξεις ύπογεγραμμένας παρά του Ταμίου, άμα δέ νά ένεργή προς εγγραφήν νέων μελών. Κεφάλαιον Θ' Περί σφραγΐδος "Α ρ θ ρ ο V 28. Ή Αδελφότης έχει σφραγίδα, φέρουσαν έν μέσω τήν εικόνα του Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, πέριξ δέ τάς λέξεις Φιλοπροοδευτική Αδελφότης Καμενίκων «ό Εύαγγελισμός». Έν Σέρραις 1890 (είκ. 2). Άκροτελεύτιον Άρθρον Ά ρ θ ρ ο V 29. Ό παρών Κανονισμός ισχύει έπί διετίαν, μεθ ήν άναθεωρεΐται. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ

34 RÉSUMÉ Athanase Angelopoulos, Associations culturels et Associations de bienfaisance en Macédoine durant les dernières années de la domination turque. Thessalonique, Serrés, Ghevgheli. La recherche des Archives historiques de métropole de Théssalonique (dossiers Nos 539, 540β, 543, 843, et 1.079) nous renseignent sur l activité nationale, éducative et sociale des associations culturels et des associations de bienfaisance à Théssalonique et ses environs, à Serrés et à Ghevgheli, durant les dernières années de la domination turqe ( ). L objet de cette étude est l activité des associations, inconnues où peut connues jusqu à maintenant, à savoir: «Affection et Concorde» (1884), «Guide salutaire» (1902), «Espéiance» (1904), «Annonciation» (1904), «Saint Minas» (1904), «Groupement d orient» (1908), et «Association politique» (1909) à Théssalonique- «Association des Dames» (1906) et «Club des jeunes» (1903) à Asvestochorion «Espérance» (1905) à Berovo (Vertiskos) «Aimer les uns les autres» (fondée avant 1902) à Zarovo (Nikopolis) et «Annonciation» (1890) à Serrés. D ailleurs, l étude contient quelques statuts existant en manuscrits aux Archives cités.

Μακεδονικά Φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας: Θεσσαλονίκη-Σέρραι-Γευγέλη

Μακεδονικά Φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας: Θεσσαλονίκη-Σέρραι-Γευγέλη Μακεδονικά Τομ. 11, 1971 Φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας: Θεσσαλονίκη-Σέρραι-Γευγέλη Αγγελόπουλος Αθανάσιος http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.947

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον Αντωνίω Μπενάκη ΑΘΗΝΑ 1936

Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον Αντωνίω Μπενάκη ΑΘΗΝΑ 1936 Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Ενεκρίθη κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των Εταίρων τη 20 Μαρτίου 1932). Επίσημος έγκρισις του καταστατικού Δελτίον XAE 2 (1933), Περίοδος Γ'. Χαριστήριον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοποί και δραστηριότητες Συνδέσμου Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι: H εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Γονέων του Ελληνικού Συμπληρωματικού Σχολείου Βρέμης και Κάτω Σαξονίας

Σύλλογος Γονέων του Ελληνικού Συμπληρωματικού Σχολείου Βρέμης και Κάτω Σαξονίας Τα άρθρα του Συλλόγου Σύλλογος Γονέων του Ελληνικού Συμπληρωματικού Σχολείου Βρέμης και Κάτω Σαξονίας Περιεχόμενο 1 Όνομα, έδρα, εγγραφή, οικονομικό έτος 2 Σκοπός 3 Ανιδιοτέλεια 4 Σύνθεση / ιδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ.

ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ α.σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονοµασία, έδρα, οικονοµικό έτος 1.1 Η Εταιρία φέρει την ονοµασία «ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 117 ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 117 ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 117 ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ Άρθρο 1.- ΙΔΡΥΣΗ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται τριτοβάθμια Ένωση, Λαϊονικών Σωματείων (Ομοσπονδιών Θεμάτων ), μη Κερδοσκοπικού και μη Κυβερνητικού χαρακτήρα με την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 13/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 13 Αρ. 2110 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Συμβουλίου Αμπελουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

(Τροποποιηθείς κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε, 12/4/2006, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ψ)

(Τροποποιηθείς κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε, 12/4/2006, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ψ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (Τροποποιηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981

Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 E.E. Πα*. Ill (I) 583 Κ.Δ.Π. 158/87 Αρ. 2234, 5ΛΠ Αριθμός 1» Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1981 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13(1 Κι) Το Συμβοίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Birth Forward» στην Κύπρο, που στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν ο «Σύνδεσμος». Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) Άρθρο 1: Ίδρυση-επωνυμία-έδρα 1.1. Ιδρύεται επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία "Πανελλήνια Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892)

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892) Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1892-31 Δεκεμβρίου 1892) Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Σελ. 107-111 ΑΘΗΝΑ 1894 107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 18W 31 Δεκεμβρίου 1892). Ζ7ρος την Γενικην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Παγκύπριος Σύνδεσμος Χημικών Μηχανικών (Cyprus Chemical Engineers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νομοθεσίας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου που εδρεύει στo Κoρωπί με την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κορωπίου». Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία -Έδρα Iδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου που εδρεύει στo Κoρωπί με την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κορωπίου». Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία -Έδρα Iδρύεται 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου που εδρεύει στo Κoρωπί με την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κορωπίου». Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία -Έδρα Iδρύεται Σωματείο με έδρα το Κορωπί και με την επωνυμία: «Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα