Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας"

Transcript

1 Ενότητα Γ2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής

2 Ενότητα 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση: Συμπεριφορισμός, Γνωστικός κονστρουκτιβισμός, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις μάθησης Επιπτώσεις των θεωρήσεων αυτών στην οργάνωση διδακτικών καταστάσεων και ο ρόλος των ΤΠΕ 2

3 1. Εισαγωγή 2. Γενικά στοιχεία για τη μάθηση - Ορισμός μάθησης: (α) η διαρκής μεταβολή της συμπεριφοράς ενός ατόμου η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης (β) η μεταβολή της κατανόησης, στάσεων, γνώσεων, πληροφοριών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων του ατόμου. Σύγχρονη αντίληψη: μάθηση είναι η απόκτηση και η μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, πεποιθήσεων, στάσεων και διάφορων μορφών συμπεριφοράς, δηλ. η διαδικασία κατά την οποία αλλάζει το γνωστικό δυναμικό του υποκειμένου ως αποτέλεσμα των ποικίλων εμπειριών τις οποίες το άτομο επεξεργάζεται. 3

4 3. Σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση - Συμπεριφοριστικές (μάθηση = διαδικασία πρόσκτησης γνώσης) - Γνωστικές κονστρουκτιβισμός (μάθηση = διαδικασία δημιουργίας γνώσης) - Κοινωνιοπολιτισμικές (μάθηση = αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες) 4

5 Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης - Μάθηση είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς (behaviorism). - Λαμβάνονται υπόψη μόνο μεταβολές της εξωτερικά παρατηρούμενης συμπεριφοράς. Το μανθάνον υποκείμενο είναι ένα «μαύρο κουτί» του οποίου αγνοούμε το περιεχόμενο. - Μάθηση = σύνδεση ερεθισμάτων ανταπόκρισης. Οι επαναλήψεις ενισχύουν τις συνδέσεις, άρα και τη μάθηση. - Η γνώση είναι οντότητα που μπορεί να μεταδοθεί. - Πρόδρομος αυτής της σχολής ο I. Pavlov. - Βασικοί εκπρόσωποί της οι J.B. Watson, E.L. Thorndike και B. F. Skinner. 5

6 Το μάθημα με βάση το συμπεριφορισμό προϋποθέτει: α) ενεργό συμμετοχή του μαθητή β) ανάλυση διδακτέας ύλης σε επιμέρους τμήματα γ) διδασκαλία επιμέρους τμημάτων με βαθμιαία πρόοδο, από τα απλούστερα στα συνθετότερα δ) ανατροφοδότηση άμεση (θετική ή αρνητική) μέσω των απαντήσεων των μαθητών ε) οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν τίθενται εκ νέου με άλλη σειρά ή άλλη διατύπωση μέχρι να απαντηθούν σωστά Με βάση τις θεωρίες αυτές αναπτύχθηκαν μοντέλα διδασκαλίας, όπως η Προγραμματισμένη διδασκαλία και ο Διδακτικός Σχεδιασμός. 6

7 Ο Διδακτικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει πέντε στάδια: 1. Ανάλυση αναγκών ομάδας στόχου 2. Σχεδίαση μαθημάτων 3. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού 4. Εφαρμογή 5. Αξιολόγηση και επιστροφή στο πρώτο στάδιο. Μοντέλο ADDIE: Analyse, Design, Develop, Emplement, Evaluate Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού με διδακτικό χαρακτήρα (tutorials). 7

8 Tα Λογισμικά καθοδήγησης, διδασκαλίας (tutorials) και πρακτικής εξάσκησης (drill & practice) βασίζονται σε αυτές τις θεωρίες. Είναι κατάλληλα για εξάσκηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου (π.χ. εκτέλεση πράξεων, απομνημόνευση κ.α.), για την αξιολόγηση των μαθητών, για εποπτική διδασκαλία. Επηρέασαν τη σχεδίαση και χρήση των εφαρμογών ΤΠΕ κυρίως με την έμφαση που έδωσαν στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή, την ενθάρρυνση και την εξάσκησή του. 8

9 Γνωστικές θεωρίες μάθησης - κονστρουκτιβισμός - Βαρύτητα στις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του ατόμου. - Η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά είναι διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται σε προγενέστερες γνώσεις. Συνεπώς, η μάθηση απαιτεί αναδιάταξη και αναδόμηση των νοητικών δομών του ατόμου, ώστε αυτές να προσαρμοστούν με τη νέα γνώση. - Jean Piaget ο βασικός εισηγητής του εποικοδομισμού ή δομισμού (κονστρουκτιβισμού). Σύμφωνα με τη θεωρία του η ανάπτυξη της λογικής και επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι εξελικτική διαδικασία με διάφορα στάδια. Η θεωρία του στον αντίποδα του συμπεριφορισμού, γιατί ο μαθητής δεν είναι παθητικός υποδοχέας γνώσεων αλλά κατασκευάζει τη γνώση με δικό του τρόπο. 9

10 Ο J. Bruner εισηγήθηκε ως θεωρία για τη μάθηση την ανακαλυπτική μάθηση. Ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση. Η σταδιακή ανακάλυψη των εσωτερικών δομών, αρχών και νόμων που διέπουν ένα φαινόμενο συντελούν στη βαθύτερη κατανόησή του από το μαθητή. Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του εμψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης. Ο μαθητής αντιμετωπίζει προβλήματα που τα επιλύει με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Η προσπάθεια, εντούτοις, πραγματοποιείται με βάση το ρυθμό, τις αποφάσεις και τις επιλογές του μαθητή. 10

11 Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα που στηρίζονται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης πρέπει: να υποστηρίζουν την ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή να ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση των μαθητών και να υποστηρίζουν την προσωπική τους εμπλοκή να παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, πολλαπλές αναπαραστάσεις των εννοιών, σχέσεων και οντοτήτων που είναι υπό διαπραγμάτευση σε κάθε μάθημα, να μην υποδεικνύουν ορθές διαδικασίες αλλά να επιτρέπουν την έκφραση των απόψεων του μαθητή Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα περιβάλλοντα των ανοικτών μικρόκοσμων (Logo). 11

12 Κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης - Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων. - Σημαντικός ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό κενό αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, όπου η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται. - Βασικοί εκπρόσωποι των θεωριών αυτών: L. Vygotsky, Doise και Mugny. 12

13 Η θεωρία του L. Vygotsky αποδίδει μεγάλη σημασία στη γλώσσα, ως παράγοντα μάθησης και στηρίζεται στην υπόθεση της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ). Η ΖΕΑ αποτελεί ένα σύνολο των γνώσεων το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ο μαθητής με τη βοήθεια του περιβάλλοντος αλλά όχι ακόμη μόνος του. Συνεπώς, ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, του σχολείου και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και μαθαίνει ο μαθητής. Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές της. Ένα μάθημα οργανωμένο με βάση αυτές τις θεωρίες πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και την κοινωνική αλληλεπίδραση. 13

14 Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες -είναι συμβατές με όλη τη νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία ενσωματώνουν πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών. -παρέχουν ένα συγκροτημένο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Web 2.0 και η κοινωνική δικτύωση. - επηρέασαν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά λογισμικά εντάσσονται στη διδασκαλία, καθώς ευνόησαν το μοντέλο των μαθητών που συνεργάζονται με τη βοήθεια των ΤΠΕ με πολλαπλούς τρόπους, αντί να προσπαθούν ατομικά να επιλύσουν τα προτεινόμενα προβλήματα. 14

15 Ενότητα 2.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική και δημιουργία πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων δραστηριοτήτων διδακτικού υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ όπως: ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέθοδος σχεδίου δράσης (project) και επίλυση προβλημάτων (problem solving) Ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη συμβολή των ΤΠΕ 15

16 Χαρακτηριστικά των ρόλων διδασκόντων και μαθητών στα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα 1. Εισαγωγή 2. Βασικές έννοιες και ορολογία - Μέθοδος διδασκαλίας: ένα πρότυπο οργάνωσης μαθήματος (pattern) και συμπεριφοράς εκπαιδευτικού, ένα οργανωμένο σύνολο διδακτικών στοιχείων που εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο σε μια σειρά μαθημάτων. - Στρατηγικές διδασκαλίας: ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνουν περισσότερες από μια μεθόδους και συνιστούν διδακτικές παρεμβάσεις συγκροτημένες σε μια ακολουθία με βάση κάποιες αρχές. 16

17 - Μοντέλο διδασκαλίας: ακόμη ευρύτερη έννοια, που αποτελεί μια διδακτική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει την ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων, συγκεκριμένες διδακτικές διαδικασίες και προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η τάξη και γενικότερα η διδασκαλία. - Στη βιβλιογραφία δεν είναι ξεκάθαρη η χρήση των τριών παραπάνω όρων και άλλων παραλλαγών τους και ενίοτε δημιουργείται σύγχυση. 17

18 3. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και ΤΠΕ Η ίδια η ύπαρξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία «ακυρώνει» έμπρακτα κάποιες παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς διανοίγει νέες δυνατότητες που δεν είναι δυνατό να αγνοηθούν. Για παράδειγμα η πρόσβαση των μαθητών στο Διαδίκτυο καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε ένα τεράστιο απόθεμα πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα. 18

19 Δημιουργία άλλων μοντέλων και μεθόδων διδασκαλίας μέσω των ΤΠΕ: - WebQuests ( ) OpenWebQuest( ) Ιστοεξερευνήσεις (μέθοδος, μοντέλο διδασκαλίας) - Ομαδοσυνεργατική μάθηση Πολλά διδακτικά πλεονεκτήματα, κοινωνική αλληλεπίδραση, συνεργατική, ομαδική μάθηση. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας προσφέρουν πολλές δυνατότητες: -επικοινωνίας (με ήχο, εικόνα, κείμενο), - συνεργασίας (συνεπεξεργασία κειμένων, από κοινού επίλυση προβλημάτων), -διαμοίρασης ψηφιακών πόρων, -συμμετοχής σε Κοινότητες, ιστολόγια, wikis και -ασύγχρονης επικοινωνίας. Η επιλογή αυτή έχει διδακτικό «κόστος» (ομάδες, διδακτικός θόρυβος, ) 19

20 - Σχέδια συνεργατικής έρευνας μέθοδος project (Ι) Δεν αποτελούν μεθόδους διδασκαλίας, αν και οδηγούν σε αποτελέσματα μάθησης. Θεωρούνται οι ομαδικές εργασίες που εκτελούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσκοπώντας στην παραγωγή ενός τελικού προϊόντος, το οποίο αξιολογείται από τα μέλη της ομάδας. Δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιήσει ανώτερες μορφές μάθησης και νοητικών δεξιοτήτων: δημιουργικότητα, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, Τρία σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου project : 1. Τονίζει τη σημασία της διαδικασίας και όχι του αποτελέσματος μάθησης 2. Μαθαίνει τους μαθητές να θέτουν στόχους 3. Στηρίζεται στην ομαδική εργασία και συνεργασία 20

21 - Σχέδια συνεργατικής έρευνας μέθοδος project (ΙΙ) Απαραίτητα βήματα διαδικασίας: επιλογή θέματος στοχοθεσία συνεργατικός σχεδιασμός αναζήτηση πηγών εκτέλεση παρουσίαση τελικού προϊόντος αξιολόγηση Η επιτυχία της μεθόδου οφείλεται στο ότι η εργασία των μαθητών κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα μάθησης. 21

22 - Επίλυση προβλημάτων problem solving Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης θέτουν το πρόβλημα και την επίλυση προβλημάτων στο επίκεντρο των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Πρόβλημα: η κατάσταση κατά την οποία το άτομο προσπαθεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και πρέπει να βρει τα μέσα και τους τρόπους, ώστε να τον πετύχει. Επίλυση προβλημάτων: η προσπάθειες που καταβάλλει ένα άτομο, προκειμένου να πετύχει ένα σκοπό, για τον οποίο δεν έχει έτοιμη λύση. Δύο είδη προβλημάτων: σαφώς διατυπωμένα προβλήματα (δίνουν στο λύτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίλυση) και ασαφώς διατυπωμένα προβλήματα (δε δίνουν επαρκείς πληροφορίες). 22

23 Η συμβολή των ΤΠΕ Σε τρία επίπεδα: α) επίπεδο περιεχομένου Το ψηφιακό υλικό (CD, Διαδίκτυο) αυξάνει τις δυνατότητες για ανεύρεση και συνδυασμό πληροφοριών για διάφορα θέματα β)επίπεδο διεκπεραίωσης και οργάνωσης δεδομένων Ανάλογα με το θέμα, χρήση forum, chat, blog, wiki κ.ά. γ) επίπεδο προέκτασης των καινοτόμων πρακτικών Οι ΤΠΕ δίνουν πολλές δυνατότητες. Για παράδειγμα Webjects (Συνδυασμός Web Quest και Projects) 23

24 4. Διδακτικά σενάρια και διαθεματικότητα - Διδακτικό σενάριο: περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Περιγραφή της αλληλεπίδρασης και των ρόλων των συμμετεχόντων, καθώς και των αντιλήψεων των μαθητών. - Σχέδιο μαθήματος: περιγραφή μιας διδασκαλίας από την οποία μπορεί να απουσιάζει η περιγραφή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού. Περισσότερο μηχανιστική περιγραφή των φάσεων/σταδίων μιας διδασκαλίας. Στη σύγχρονη Διδακτική οι δυο όροι τείνουν να ταυτιστούν. 24

25 4. Διδακτικά σενάρια και διαθεματικότητα - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Η υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου γίνεται μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Άρα, είναι τμήματα ενός σεναρίου και μπορούν να είναι απλές, σύνθετες κ.ά. - Διεπιστημονικότητα: εμπλοκή περισσοτέρων από μια γνωστικών περιοχών στη μελέτη ενός φαινομένου (π.χ. το Πυθαγόρειο θεώρημα από μαθηματική και γλωσσική άποψη). - Διαθεματικότητα: επέκταση της ανάλυσης ενός υπό μελέτη αντικειμένου σε σφαίρες που επεκτείνονται πέρα από τα αυστηρά όρια μιας γνωστικής περιοχής, προκειμένου η μελέτη αυτή να εγγραφεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να διασυνδεθεί με άλλες έννοιες (π.χ. το Πυθαγόρειο θεώρημα: η ιστορία του, ο ρόλος του στα μαθηματικά, η εφαρμογή του στις ανθρώπινες δραστηριότητες). 25

26 Ενότητα 2.3 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης 1. Εισαγωγή 2. Βασικές έννοιες και ορολογία - Η έννοια της Κοινότητας [Σύνολο ανθρώπων με κοινά (κοινωνικά) χαρακτηριστικά. Ανιχνεύονται: κοινή ορολογία κοινές αξίες, στάσεις, απόψεις, πρακτικές. Ακόμη: δεσμοί, διαπροσωπικές σχέσεις, «κοινωνικό κεφάλαιο».] 26

27 - Η έννοια της Κοινότητας Πρακτικής και Μάθησης [Εκτός από το κοινωνικό κεφάλαιο αναπτύσσεται και γνωσιακό κεφάλαιο. Η συμμετοχή σε Κοινότητες Πρακτικής βασικός παράγοντας μάθησης.] - Οι Ψηφιακές Κοινότητες. Online Κοινότητες και Εικονικές (Virtual) Κοινότητες [Οι Online Κοινότητες στηρίζονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν τη σύγχρονη επικοινωνία με ήχο, βίντεο. Οι Η/Υ έχουν διαμεσολαβητική λειτουργία και δεν αποτελούν απλώς μέσα επικοινωνίας. Νέοι ρόλοι: moderator, member, κ.ά.] 27

28 3. Ψηφιακές Κοινότητες: περιβάλλοντα - Skype, Elluminate, - Κοινωνική Δικτύωση Web2.0 και Εκπαίδευση Web2.0 Οι Online κοινότητες μεγάλης σημασίας για τους εκπαιδευτικούς: επικοινωνία σύγχρονη, ασύγχρονη, πολυμεσική, κειμενική πληροφόρηση διαμοίραση υλικού συνεργασία σχεδίαση και υλοποίηση projects για εκπαιδευτικούς σκοπούς 28

29 4. Μερικά σημαντικά στοιχεία από Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης - Επιστημονικές Ενώσεις - Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις (Για παράδειγμα:) Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση - Διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις (Για παράδειγμα:) International Society for Technology in Education - Συνέδρια, Ημερίδες, Περιοδικά, 29

30 Ελληνικοί ιστοχώροι που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις ΤΠΕ: AlfaVita ( Esos ( Θρανίο ( e-paideia.net ( Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου ( και άλλοι πολλοί 30

31 Ενότητα 2η Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 教 育 综 合 基 础 知 识 考 试 大 纲 摇 摇 教 育 综 合 基 础 知 识 主 要 考 查 作 为 一 个 合 格 教 师 所 必 须 具 备 的 教 育 理 论 基 本 素 养, 包 括 八 个 方 面 的 内 容 即 教 育 学 原 理 教 育 心 理 学 教 育 政 策 法 规 德 育 和 师 德 教 育 课 程 与 教 学 的 基 本 理 论 与 实 践 班 主 任 工 作 常

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 4 短 篇 小 说 : 文 学 常 态 下 的 精 益 求 精 摘 要 : 2014 年 对 短 篇 小 说 而 言 是 一 个 常 态 的 文 学 时 段, 真 正 做 到 精 益 求 精 的 短 篇 小 说 还 是 太 少 作 家 的 立 场 表 现 了 对 于 真 善 美 的 维 护, 对 于 正 义 平 等 自 由 等 人 类 共 同 精 神 价 值 的 捍 卫 的 倾 向 因 此 作 家

Διαβάστε περισσότερα

90 AECT 1994 (AECT 94 ) ( ) ( ) ( ) [1] ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) E-Learning ( ); ( ) ( ) E-Learning ; ( ) ( ) ( ) 20 ( ) ( AECT 94 ) 6

90 AECT 1994 (AECT 94 ) ( ) ( ) ( ) [1] ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) E-Learning ( ); ( ) ( ) E-Learning ; ( ) ( ) ( ) 20 ( ) ( AECT 94 ) 6 [ ]1003-1553(2010)05-0005-15 ( 100875) [ ] [ ] ; ; ; ; ; ; [ ] G40-057 [ ] A ( ) 60 ( ) 80 ( ) ( ) ) ( 21 ( ) ) ; ; ( ) ( 5 90 AECT 1994 (AECT 94 ) ( ) ( ) ( ) [1] ( ) ( ) ( ( ) ) 20 90 ( ) E-Learning

Διαβάστε περισσότερα

裕泽证券投资基金2002年中期报告.PDF

裕泽证券投资基金2002年中期报告.PDF 2002 2002 2002 8 28 184705 5 15 2000 5 17 7088 29 7088 29 518040 7088 29 0755-83169999 0755-83195140 1 25 2002 55 100032 55 010-66106912 010-66106904 333 Mr. Kent Watson 021-63863388 021-63863300 ( ) 158

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 幼稚園課程與教學1011102

Microsoft Word - 幼稚園課程與教學1011102 台 灣 首 府 大 學 101 學 年 度 幼 稚 園 課 程 與 教 學 模 擬 考 試 題 日 期 :101 年 11 月 2 日 請 作 答 於 答 案 卷 上 一 選 擇 題 : 每 題 2 分, 計 60 分 考 試 時 間 : 共 80 分 鐘 ( )1. 以 下 有 關 幼 兒 教 育 課 程 模 式 的 敘 述, 正 確 敘 述 的 組 合 為 何? 甲. 蒙 特 梭 利 模 式 相

Διαβάστε περισσότερα

菩提道次第廣論

菩提道次第廣論 菩 提 道 次 第 广 论 下 士 道 ( 二 ) 深 信 业 果 18 ( 分 别 业 的 轻 重 3 ) 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 我 们 继 续 说 明 为 什 么 业 特 别 重 大 的 原 因 第 二 个, 是 它 所 依 门, 所 依 门 的 缘 故, 依 它 所 依 的 内 容 而 有 轻 重 的 差 别 第 一 个, 它 所 依 的 是 什 么 呢? 就 是 你 是 不

Διαβάστε περισσότερα

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本 午 睡 中 午, 門 鈴 又 響, 我 去 開 門 門 眼 外 的 玄 關 很 暗, 燈 關 上 了, 我 看 見 一 個 男 人 站 在 門 外, 低 著 頭, 我 猜 他 在 看 信, 他 的 髮 旋 對 著 我, 沒 有 表 情 有 些 陌 生, 我 打 開 內 門, 那 個 男 人 露 出 臉, 隔 著 鐵 門 露 出 微 笑, 我 說 爸, 他 回 一 聲 我 遲 疑 著 轉 開 鎖, 打

Διαβάστε περισσότερα

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀 屏 東 縣 繁 華 國 小 慶 祝 101 學 年 度 母 親 節 活 動 實 施 計 劃 壹 依 據. 一. 本 校 101 年 度 推 廣 教 育 優 先 區 親 職 教 育 及 社 區 化 教 育 辦 理 二. 本 校 101 學 年 度 第 二 學 期 行 事 曆 計 劃 辦 理 貳 目 的. 一. 建 立 正 確 的 現 代 父 母 角 色, 發 揮 親 職 教 育 之 功 能 二. 增

Διαβάστε περισσότερα

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區 序 農 產 品 經 營 業 者 名 稱 1 劉 士 魁 2 林 東 詳 3 林 俊 堯 廖 本 源 5 林 碧 龍 10 年 驗 戶 名 冊 ( 生 產 加 工 分 裝 流 通 ) 地 址 彰 化 縣 永 靖 鄉 崙 子 村 九 分 路 192 巷 21 屏 東 縣 屏 東 市 空 翔 里 2 鄰 迪 化 一 街 67 台 中 市 太 平 區 育 誠 街 12 巷 1 屏 東 縣 屏 東 市 華 盛

Διαβάστε περισσότερα

45 45 67 1935 10 7 1937 4 6 1943 1945 4 1952 46 47 5 5 1 5 1979 1964 1949 1954 1966 1967 1 9 48 49 1960 70 12 16 1 2 3 4 5 6 1970 1964 1966 50 51 1993 2001 1990 1993 9 25 1950 6 5 7 96 811 12 8 10 1972

Διαβάστε περισσότερα

育儿小故事(四)

育儿小故事(四) 9998.00 (1CD, ) I...1...2...4...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...21...23...38...44...44...50...52...70...74...79...84...89...97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft Word - 97\244G\247\336\245\256\253O\270\325\303D.doc)

(Microsoft Word - 97\244G\247\336\245\256\253O\270\325\303D.doc) 第 1 頁, 共 5 頁 1. 維 高 斯 基 (Vygotsky) 的 理 論 重 點 (A) 制 約 作 用 (B) 成 人 對 兒 童 的 教 導 有 助 於 兒 童 的 學 習 (C) 需 求 的 滿 足 (D) 正 向 關 懷 2. 艾 瑞 克 森 (Erikson) 的 心 理 社 會 理 論 主 張 嬰 兒 期 (A) 需 要 發 展 對 照 顧 者 的 信 賴 (B) 在 自 主 與

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

1-2 教 師 檢 定 歷 屆 試 題 氤 氳 之 氣 蘊 藉 酩 酊 大 醉 叮 囑 下 列 中 的 注 音 寫 成 國 字 後, 字 形 相 同 的 是 那 一 項? 想 天 開 標 新 立 忍 不 拔 難 困 苦 天 人 權 頗 盛 名 弱 無 能 千 金 一 下 列 中 之 詞 彙 運 用

1-2 教 師 檢 定 歷 屆 試 題 氤 氳 之 氣 蘊 藉 酩 酊 大 醉 叮 囑 下 列 中 的 注 音 寫 成 國 字 後, 字 形 相 同 的 是 那 一 項? 想 天 開 標 新 立 忍 不 拔 難 困 苦 天 人 權 頗 盛 名 弱 無 能 千 金 一 下 列 中 之 詞 彙 運 用 100 年 教 師 檢 定 各 類 試 題 1-1 100 高 級 中 等 以 下 學 校 及 幼 稚 園 教 師 資 格 檢 定 考 試 類 別 : 各 類 科 科 目 : 國 語 文 能 力 測 驗 壹 選 擇 題 蘇 軾 日 喻 : 生 而 眇 者 不 識 日 中 的 眇 字, 音 讀 與 意 義 應 為 下 列 那 一 項?, 視 力 弱, 獨 眼, 瞎 眼, 眼 睛 小 布 法 令 染 誇

Διαβάστε περισσότερα

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

Διαβάστε περισσότερα

现代幼教1正文 .fit)

现代幼教1正文 .fit) 卷 首 语 孩 子 袁 你 快 乐 吗? 音 安 徽 省 灵 璧 县 幼 儿 园 张 晓 红 暑 假 后 开 学 的 第 一 天 袁 我 问 小 朋 友 们 暑 假 里 有 哪 些 快 乐 的 尧 难 忘 的 事 情 袁 孩 子 们 一 个 个 面 面 相 觑 袁 出 现 了 茫 然 的 神 色 袁 好 像 在 对 我 说 院 野 我 们 并 没 有 什 么 趣 事 呀 浴 冶 于 是 袁 我 给

Διαβάστε περισσότερα

变与不变

变与不变 法 学 实 践 教 学 : 国 际 的 经 验 和 中 国 的 反 应 Practice in Legal Education: International Experience and Chinese Response 孔 庆 江 摘 要 : 本 文 详 细 考 察 了 法 学 教 育 有 代 表 性 的 国 家 进 行 法 学 实 践 教 育 的 制 度 和 机 制, 指 出 了 目 前 世 界

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

142

142 6 142 第六篇 數位學習融入藝術教育課程理論與實務 從以上新課綱中有關數位科技的內容來看 不難發現新課綱希望融入數位 資訊的努力 但深入探究也可發現 新課綱提到的數位科技 大部分仍集中在 網際網路 的利用 究竟數位學習在藝術課程中的角色 除了網路之外 還 有沒有其他的應用面向 如何應用 是否有相關實例可供教師參考 這些都是 本章將持續討論的重點 本文將從數位學習的趨勢 數位學習的範圍 原理與 方法

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

第一章 什么是科学

第一章    什么是科学 探 究 式 科 学 教 育 教 学 指 导 书 韦 钰 P.Rowell( 加 ) 2005 年 7 月 1 序 言 做 中 学 科 学 教 育 试 点 工 作 在 中 国 开 展 已 经 三 年 多 了, 第 一 批 中 国 的 五 个 优 选 案 例 集 成 做 中 学 在 中 国 一 书, 也 已 经 由 教 育 科 学 出 版 社 出 版 据 我 了 解, 取 得 较 好 成 绩 的 试 点

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ <

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ < ! # % & # ( )(! &! & +, +,. / 0. 1. +.,. / 2 + 3,.3 +, + 3, 3 2 3 5 / 3 6 + # 6 7, 30 3 3. 3 / / 0. 2 / 3 2 6 % 8 9 : ; 7 < 8 = 6 > 8 6? 6 8 8 8 Α Β 6 6 = 8 Χ 9 8 Δ = + 8 Ε 7 Α

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Presentation - Overview of Child Development

PowerPoint Presentation  -  Overview of  Child Development 故 事 分 享 幼 兒 身 心 發 展 第 四 講 從 行 為 主 義 談 學 齡 前 兒 童 身 心 發 展 By 一 個 心 理 分 析 家 告 訴 我 一 個 年 輕 人 的 故 事 他 六 歲 時 對 一 個 七 歲 女 孩 表 示 一 點 性 的 興 趣, 當 時 他 被 他 父 親 抓 住, 於 是 狠 狠 打 了 他 一 頓 這 頓 毒 打 使 他 一 輩 子 成 為 一 個 膽 小

Διαβάστε περισσότερα

焦 阳 微 根 尖 手 术 薛 芃 常 蓓 11 折 页 类 桂 林 医 学 院 廖 远 峰 增 强 牙 齿 健 康, 增 进 身 体 健 康 12 折 页 类 浙 江 中 医 药 大 学 口 腔 医 学 院 洪 骋 远 爱 牙 专 刊 13 折 页 类 南 京 医 科 大 学 附 属 口 腔 医

焦 阳 微 根 尖 手 术 薛 芃 常 蓓 11 折 页 类 桂 林 医 学 院 廖 远 峰 增 强 牙 齿 健 康, 增 进 身 体 健 康 12 折 页 类 浙 江 中 医 药 大 学 口 腔 医 学 院 洪 骋 远 爱 牙 专 刊 13 折 页 类 南 京 医 科 大 学 附 属 口 腔 医 中 华 口 腔 医 学 会 高 露 洁 杯 口 腔 健 康 科 普 作 品 创 作 大 赛 获 奖 名 单 特 等 奖 序 号 类 别 单 位 姓 名 作 品 标 题 1 视 频 类 解 放 军 全 军 306 医 院 史 亮 刘 玉 乔 车 玉 秋 王 振 杰 牙 齿 天 使 圆 梦 2 视 频 类 武 汉 大 学 口 腔 医 院 雷 成 家 蒋 楚 剑 口 腔 健 康 知 识 系 列 - 牙 周

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3BDADC3F1D5FEB5DA39C6DA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3BDADC3F1D5FEB5DA39C6DA2E646F63> 卷 首 语 8 月 14 日, 李 强 省 长 在 杭 州 嘉 兴 调 研 养 老 服 务 业 发 展 情 况, 先 后 考 察 了 桐 乡 荣 星 村 居 家 养 老 服 务 照 料 中 心 和 济 颐 养 院 雅 达 国 际 健 康 生 态 产 业 园, 杭 州 华 丰 社 区 居 家 养 老 服 务 照 料 中 心 杭 州 社 会 福 利 中 心 随 后, 他 主 持 召 开 了 座 谈 会,

Διαβάστε περισσότερα

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 =

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 = !! % & ( & ),,., / 0 1. 0 0 3 4 0 5 3 6!! 7 8 9 8!! : ; < = > :? Α 4 8 9 < Β Β : Δ Ε Δ Α = 819 = Γ 8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε 8 9 0 Μ Ε 8 > 9 8 9 = 8 9 = 819 8 9 =

Διαβάστε περισσότερα

6. 问 : 如 何 享 受 早 期 优 惠 价 格? 答 : 注 册 费 须 在 8 月 21 日 18:00 点 汇 出, 如 8 月 21 日 18:00 点 之 前 没 有 查 收 到 汇 款, 则 需 要 出 示 当 日 汇 出 的 汇 款 凭 据 企 业 付 款 流 程 慢 有 两 种

6. 问 : 如 何 享 受 早 期 优 惠 价 格? 答 : 注 册 费 须 在 8 月 21 日 18:00 点 汇 出, 如 8 月 21 日 18:00 点 之 前 没 有 查 收 到 汇 款, 则 需 要 出 示 当 日 汇 出 的 汇 款 凭 据 企 业 付 款 流 程 慢 有 两 种 PMI( 中 国 ) 项 目 管 理 大 会 2011 常 见 问 题 解 答 1. 问 : 什 么 是 2011 年 PMI( 中 国 ) 项 目 管 理 大 会? 答 :PMI( 中 国 ) 项 目 管 理 大 会 2011 是 由 PMI( 中 国 ) 主 办 的 第 二 届 项 目 管 理 大 会, 致 力 于 为 中 国 广 大 项 目 管 理 专 业 人 士 和 来 自 世 界 各 国

Διαβάστε περισσότερα

教育智库 1岁宝宝 第一个月 帮助您避免在不知不觉中因求好心切而揠苗助长 负面地影响宝宝的发展 更重要的是 我们将秉持着 教子有方 一贯的宗旨 继续协助您提升孩子的 情绪智商 EQ 与 智慧智商 IQ 同时也为培养一个乐观 进取 快乐而有自信的新生命 与您共同 努力 盼望家长们能够持续渐进地 不要心

教育智库 1岁宝宝 第一个月 帮助您避免在不知不觉中因求好心切而揠苗助长 负面地影响宝宝的发展 更重要的是 我们将秉持着 教子有方 一贯的宗旨 继续协助您提升孩子的 情绪智商 EQ 与 智慧智商 IQ 同时也为培养一个乐观 进取 快乐而有自信的新生命 与您共同 努力 盼望家长们能够持续渐进地 不要心 教育智库 EDUCATION INTELLIGENCE 1岁宝宝 第一个月 大步迈向崭新里程的小生命 亲爱的家长们 在为宝宝庆祝周岁生日的兴奋与喜悦逐渐为规律的生活节奏所取代 之后 您是否也和大多数的父母们一般 心中依然激荡着一份揉合了欣慰 惶恐 紧张 若有所失 甜蜜窝心和期许未来的复杂心情 您和宝宝在过去的一年中 共同经历了许多永不会被磨灭的深刻经验 宝宝在您的 呵护带领下 成功地超越了一个接一个的成长里程碑

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C577BCD6AAEFA4FDBBBFAF5BB279>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C577BCD6AAEFA4FDBBBFAF5BB279> 壹 方 案 發 展 背 景 與 動 機 一 方 案 發 展 的 背 景 屏 東 縣 外 海 有 一 個 美 麗 的 小 琉 球, 是 全 台 唯 一 的 珊 瑚 礁 島 嶼, 造 就 出 豐 富 的 海 岸 自 然 景 觀, 因 此 有 海 上 公 園 之 稱 不 只 如 此, 小 琉 球 在 人 文 也 具 有 特 色, 居 民 靠 海 謀 生, 從 諺 語 討 海 人, 三 分 命 可 知, 他

Διαβάστε περισσότερα

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α 5 6! # % # & () +,. /,. + 1 2 3 4 5 6! 7 7! 8 84 5 6 9 5 6 8 84 / 5 6 5 6 56 56 5 6 56 5 6! / 49 8 9 9! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! 9 5 8 4 6? 4 9 99 8 8 99 9 7 4 4 7 : ;

Διαβάστε περισσότερα

課 程 大 綱 3-1 日 本 統 治 時 期 殖 民 統 治 的 建 立 1

課 程 大 綱 3-1 日 本 統 治 時 期 殖 民 統 治 的 建 立 1 台灣史 台灣史 日本統治時期 歷史種子教師團隊 信望愛基金會 歷史種子教師團隊 課 程 大 綱 3-1 日 本 統 治 時 期 殖 民 統 治 的 建 立 1 一 臺灣民主國與武裝抗日 一 臺灣民主國成立 1. 1895 年馬關條約後 臺 澎割讓給日本 a. 1894 年 光緒 20 年 清廷與日本因朝鮮問題開戰 日本陸戰海戰皆勝 清廷於 1895 年與日本簽訂馬關條約 b. 馬關條約主要內容 清廷承認朝鮮自主

Διαβάστε περισσότερα

2012年全国大学生“西门子杯”工业自动化挑战赛

2012年全国大学生“西门子杯”工业自动化挑战赛 2013 年 全 国 大 学 生 西 门 子 杯 工 业 自 动 化 挑 战 赛 实 施 方 案 2013 版 2013-03 目 录 一 竞 赛 总 则... 1 ( 一 ) 竞 赛 宗 旨... 1 ( 二 ) 竞 赛 组 织... 1 ( 三 ) 竞 赛 模 式... 1 ( 四 ) 竞 赛 内 容... 2 ( 五 ) 参 赛 对 象... 2 ( 六 ) 竞 赛 环 境... 2 ( 七

Διαβάστε περισσότερα

红 罐 王 老 吉 品 牌 定 位 战 略 来 源 : 成 美 营 销 官 网 品 牌 释 名 凉 茶 是 广 东 广 西 地 区 的 一 种 由 中 草 药 熬 制, 具 有 清 热 去 湿 等 功 效 的 药 茶 在 众 多 老 字 号 凉 茶 中, 又 以 王 老 吉 最 为 著 名 王 老 吉 凉 茶 发 明 于 清 道 光 年 间, 至 今 已 有 175 年, 被 公 认 为 凉 茶 始

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4ADA46AACA1B0CAA5DCA8D2A4BAAE6539362E31312E3236>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4ADA46AACA1B0CAA5DCA8D2A4BAAE6539362E31312E3236> 第 一 節 班 級 活 動 理 念 與 實 例 國 立 台 中 文 華 高 中 李 健 維 (960904) 壹 理 念 身 為 綜 合 活 動 科 五 大 活 動 班 級 活 動 社 團 活 動 學 生 自 治 會 活 動 學 生 服 務 學 習 活 動 及 學 校 特 色 活 動 之 首, 班 級 活 動 之 重 要 性 以 及 實 施 策 略 之 多 樣 化 自 不 言 而 喻 依 據 普 通

Διαβάστε περισσότερα

有 一 个 流 传 甚 广 以 至 于 有 点 老 套 的 类 比, 说 的 是 假 设 存 在 时 间 隧 道,100 多 年 前 的 医 生 穿 越 到 今 天 的 手 术 室, 他 们 很 难 想 象 得 出 这 是 在 医 院, 而 一 位 100 多 年 前 的 教 师 置 身 于 今 天

有 一 个 流 传 甚 广 以 至 于 有 点 老 套 的 类 比, 说 的 是 假 设 存 在 时 间 隧 道,100 多 年 前 的 医 生 穿 越 到 今 天 的 手 术 室, 他 们 很 难 想 象 得 出 这 是 在 医 院, 而 一 位 100 多 年 前 的 教 师 置 身 于 今 天 有 一 个 流 传 甚 广 以 至 于 有 点 老 套 的 类 比, 说 的 是 假 设 存 在 时 间 隧 道,100 多 年 前 的 医 生 穿 越 到 今 天 的 手 术 室, 他 们 很 难 想 象 得 出 这 是 在 医 院, 而 一 位 100 多 年 前 的 教 师 置 身 于 今 天 的 教 室, 八 成 还 推 断 得 出 那 是 在 学 校 因 为 当 代 科 技 的 限 制,

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

報名簡章核定版.doc

報名簡章核定版.doc 1 1. 55 2. 50 3. 4. 1. 2 2. 3. 10 4. 5. 21 31 326 414 421 426 2 3 1. 130,000 2. 1 40,000 2 33,600 3 27,200 3. 80,000 2 4. 1 6 9 2 6 8 3 8 7 12 4 8 13 15 59 8 5. Blog 2,000 6. 4 7. 99-1. 10,000 5,000 2.

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FACEEFBDCCD3FDD0C5CFA2BCBCCAF5BDCCB3CC5F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FACEEFBDCCD3FDD0C5CFA2BCBCCAF5BDCCB3CC5F315F2E646F63> 生 物 教 育 信 息 技 术 教 程 胡 银 亨 著 电 子 科 技 大 学 出 版 社 内 容 提 要 本 书 根 据 现 代 教 学 工 作 对 教 师 职 业 素 质 的 要 求 信 息 工 程 技 术 向 职 业 教 学 工 作 的 渗 透 以 及 广 大 教 学 工 作 者 的 迫 切 需 要, 结 合 作 者 在 教 学 工 作 中 的 经 验 编 写 而 成 本 书 分 为 教 法

Διαβάστε περισσότερα

.... 1....2..3....4...6...7...8..10. 11...14..15...16..17.19

.... 1....2..3....4...6...7...8..10. 11...14..15...16..17.19 V1.0 2003/08/24 1 .... 1....2..3....4...6...7...8..10. 11...14..15...16..17.19 - 4 4 3 3 3 1 ( ) 3 ( ) 4 4 3 4 7/28~7/31 7/287/297/30 7/314 7/28 7/31 18:00 Web 18:00 2 2 1. ( ) 3/20~3/24 2 ( ) 92 3 92

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Διαβάστε περισσότερα

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( %

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % ,. /, / 0 0 1,! # % & ( ) + /, 2 3 4 5 6 7 8 6 6 9 : / ;. ; % % % % %. ) >? > /,,

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9

ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν 0 Θ Π < Β < Φ Ρ Σ Ο ΟΦ Ρ Σ ) Ο Τ 4 Μ 4 Ν Π Υ Φ Μ ς 6 7 6Ω : 8? 9 : 8 ; 7 6Ω 1 8? ; 7 : ; 8 ; 9 !! # % # & ( & ) #, #,., # / 01. 0 3 4 4!! 5 6 7 6 7 8 9 : 9 ; 6 1 7 < 1? :! ; = >, 8 8 9 ; Α < 1 6 7 Β 6 7 6. Χ : 9 8? 9 ; 7 8? 9 ; = = Δ Ε Φ Γ 5 =!!? ΗΗ Β Η Η Η ϑ ΗΙ ( > ( > 8 Κ Κ 9 Λ! 0 Μ 4 Ν ΟΠ 4 Ν

Διαβάστε περισσότερα

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc 佛 山 市 教 育 局 主 动 公 开 佛 教 招 2016 9 号 佛 山 市 教 育 局 关 于 调 整 面 向 全 市 招 收 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 考 试 内 容 及 大 纲 的 通 知 各 区 教 育 局, 市 直 属 学 校 : 广 东 省 普 通 高 考 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 基 础 技 能 测 试 的 总 分 合 成 方 面 从 今 年 起 进 行 调 整,

Διαβάστε περισσότερα

感覺統合

感覺統合 感 覺 統 合 何 立 博 編 92.5.22 什 麼 是 感 覺 統 合 治 療 案 例 一 : 小 廷, 小 學 三 年 級, 小 學 三 年 級, 自 幼 稚 園 中 班 開 始, 幼 稚 園 老 師 即 抱 怨 其 活 動 量 大, 注 意 力 短 暫, 在 教 室 裏 常 常 會 突 然 站 起 來 走 動 或 離 開 教 室 戶 外 活 動 時, 喜 歡 動 作 幅 度 大 的 活 動,

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Διαβάστε περισσότερα

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9 ! # %& ( %) & +, + % ) # % % )./ 0 12 12 0 3 4 5 ). 12 0 0 61 2 0 7 / 94 3 : ;< = >?? = Α Β Β Β Β. Β. > 9. Δ Δ. Ε % Α % Φ. Β.,,.. Δ : : 9 % Γ >? %? >? Η Ε Α 9 Η = / : 2Ι 2Ι 2Ι 2Ι. 1 ϑ : Κ Λ Μ 9 : Ν Ο 0

Διαβάστε περισσότερα

9202reply-s.doc

9202reply-s.doc 1 16 () (A) (B) (C) (D) B () B D (B) (D)22 (A) (B) (C) 5 12 C C 34 2 3 1. 89 42 (B) 2. 42 151 44 27 () () 69 79 89 (A) ( ) 1,803 2,039 2,217 (B) (/) 4.8 4.0 3.3 (C) 65 (%) 4.1 6.1 8.5 (D) (%) 9.9 15.8

Διαβάστε περισσότερα

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E

: : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po in t ), : (16 ),,,,, ( ),,, P 20, ;, βκ,, 20, βλ, ( ) ( ), ( ) :?, ( ),,, : ( ) China Academic Journal E 30 ( ) 1999 3 :,, ( ),, :, ( ) :,, : : (1989),, : ( ),,,,,,,,, 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net : : 31 ( ),, ( Coun tpo in t [ ] Po

Διαβάστε περισσότερα

資 訊 國 力 發 展 論 壇 2016 年 度 報 告 資 訊 軟 體 人 力 向 下 扎 根 與 培 育 指 導 單 位 : 教 育 部 行 政 院 科 技 會 報 主 辦 單 位 : 國 立 成 功 大 學 國 立 臺 灣 科 技 大 學 國 立 臺 灣 師 範 大 學 協 辦 單 位 : 電 腦 學 會 資 訊 學 會 執 行 單 位 : 教 育 部 資 通 訊 軟 體 創 新 人 才 推

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布

006 2014 年 第 6 期 总 第 322 期 一 寻 找 博 尔 赫 斯 向 中 心 汇 聚 过 来 的 街 道, 五 条 街 道, 六 条 街 道, 我 在 水 中 央 仿 佛 一 朵 莲 花 盛 开, 有 千 万 片 花 瓣 在 摇 曳 舒 展 不 知 道 该 往 哪 个 方 向 走 布 005 葛 芳,1975 年 出 生 于 江 苏 江 阴 中 国 作 家 协 会 会 员, 江 苏 省 作 家 协 会 签 约 作 家, 获 紫 金 山 文 学 奖 和 冰 心 散 文 奖 鲁 迅 文 学 院 第 十 九 届 中 青 年 作 家 高 研 班 学 员 著 有 散 文 集 空 庭 隐 约 江 南 中 短 篇 小 说 集 纸 飞 机 现 居 苏 州 实 力 作 家 向 南 极 眺 望 葛

Διαβάστε περισσότερα

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚 1. 認 識 老 化 在 各 系 統 的 生 理 改 變 2. 認 識 身 體 系 統 老 化 對 老 人 產 生 的 影 響 3. 認 識 如 何 對 老 人 執 行 身 體 評 估 4. 認 識 皮 膚 與 足 部 的 護 理 5. 認 識 老 人 之 活 動 障 礙 問 題 6. 瞭 解 相 關 知 識 對 於 銀 髮 產 業 的 關 係 皮 膚 系 統 的 老 化 改 變 人 類 老 化 的

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1D0A87CA4DFB27ABEC72DBD75A457B8D5BE5CAAA9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1D0A87CA4DFB27ABEC72DBD75A457B8D5BE5CAAA9> 教 育 心 理 學 第 一 節 教 育 心 理 學 概 述 壹 教 育 心 理 學 的 界 說 與 發 展 一 教 育 心 理 學 的 發 展 與 分 期 時 間 分 期 人 物 及 研 究 方 式 1 桑 代 克 : 最 早 經 由 動 物 實 驗 建 構 學 習 定 律 的 人, 促 使 教 育 心 科 學 實 證 期 : 將 科 學 心 理 學 研 究 走 向 科 學 化, 人 稱 現 代 教

Διαβάστε περισσότερα

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Διαβάστε περισσότερα

第三章 国内外小组合作学习的应用情况

第三章 国内外小组合作学习的应用情况 摘 要 论 文 题 目 : 小 组 合 作 学 习 在 上 海 高 中 信 息 科 技 教 学 中 的 应 用 专 业 : 现 代 教 育 技 术 学 位 申 请 人 : 朱 翠 凤 指 导 教 师 : 孟 琦 摘 要 小 组 合 作 学 习 是 目 前 世 界 上 许 多 国 家 普 遍 采 用 的 一 种 富 有 创 意 的 教 学 理 论 与 策 略, 其 在 培 养 学 生 的 合 作 精

Διαβάστε περισσότερα

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 83 80 (Gabrielsen & Holtzer,1965) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 89 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 (Outdoor Education) Outdoor Teaching 2 3 4 4 5 Piaget Piaget (Stage of concrete operations) Bruner Ausubel Bruner Bruner

Διαβάστε περισσότερα

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

Διαβάστε περισσότερα

30?? 10 43

30?? 10 43 30?? 10 43 44 ; ; 2008 100 10 ; 30 2008 4 2008 12 200 2009 10 200 27 3 2008 8 2005 9 2005 10 45 46 43 8 ; 150 20 2009 : 2006 (11) 2009 12 : 2008 : 10~20 ; ; ;! ; ( ) 47 湖北教育 综合资讯 关注 FOCUS 红领巾学校青年教师吴琪展示一堂优质课

Διαβάστε περισσότερα

全國新住民火炬計畫(草案)

全國新住民火炬計畫(草案) 全 國 新 住 民 火 炬 計 畫 行 動 方 案 中 華 民 國 101 年 6 月 21 日 內 政 部 台 內 移 字 第 1010932941 號 教 育 部 臺 國 ( 一 ) 字 第 1010112838B 號 會 銜 函 頒 101 年 7 月 24 日 內 政 部 核 定 修 正 一 計 畫 緣 起 隨 著 全 球 化 人 口 快 速 且 頻 繁 的 移 動, 我 國 人 跨 國 (

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled ...1... 1...2... 2... 3... 4... 5...6... 6... 7... 8... 9...11...11... 12... 12...13... 13 ... 13... 14... 15... 16... 18... 19... 20... 20... 21... 22... 22... 23... 23...24... 24... 25... 25... 26...

Διαβάστε περισσότερα

玉田國小100學年度上學期品德教育月主題

玉田國小100學年度上學期品德教育月主題 月 份 核 心 概 念 玉 田 國 小 100 學 年 度 上 學 期 品 德 教 育 月 主 題 學 校 願 景 : 健 康 關 懷 卓 越 適 性 學 習 目 標 9 月 勤 學 10 月 互 助 11 月 整 潔 12 月 守 禮 1 月 寬 容 學 校 預 訂 : 班 級 自 訂 : 學 校 預 訂 : 班 級 自 訂 : 學 校 預 訂 : 班 級 自 訂 : 學 校 預 訂 : 班 級

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc)

(Microsoft Word - 1_\252\354\244p\257S\300u_\254\374\304R\252\272\254K\244\321.doc) 一 教 案 作 品 名 稱 美 麗 的 春 天 參 賽 組 別 初 小 組 適 用 年 級 一 年 級 教 學 總 節 數 3 節 A-1-5-4-1 能 應 用 注 音 符 號, 輔 助 表 達 自 己 的 經 驗 和 想 法 A-1-6 能 應 用 注 音 符 號, 擴 充 語 文 學 習 的 空 間, 增 進 語 文 學 習 興 趣 B-1-1-2-1 能 自 然 安 靜 的 聆 聽 B-1-2-4-3

Διαβάστε περισσότερα

2012_2_3_P1

2012_2_3_P1 福 建 中 學 ( 小 西 灣 ) Fukien Secondary School (Siu Sai Wan) 校 務 簡 報 Newsletter 17/2/2012 23/3/2012 新 加 坡 姊 妹 學 校 到 訪 交 流 Visitors from Our Sister School in Singapore 本 校 的 姊 妹 學 校 新 加 坡 毅 道 中 學 副 校 長 及 師 生

Διαβάστε περισσότερα

电邮.FIT)

电邮.FIT) 理 论 性 政 策 性 服 务 性 摄 影 : 麦 积 山 雪 景 ( 天 水 市 第 一 人 民 医 院 : 张 景 文 ) 摄 影 : 感 动 常 在 ( 省 紧 急 医 疗 救 援 中 心 : 张 生 杰 ) 国 画 ( 白 银 市 第 一 人 民 医 院 : 刘 富 华 ) 书 法 楷 书 ( 天 水 市 麦 积 区 中 医 院 : 高 志 林 ) 甘 肃 省 卫 生 厅 主 办 要 闻 集

Διαβάστε περισσότερα

Novell Teaming 1

Novell Teaming 1 www.novell.com 10 10 2.... 2.... 3..... 3.... 1 4..... 2 4..... 3 5..... 4 5..... 5 6..... 6 7..... 7 7..... 8 8..... 9 8..... 10 9..... Novell Teaming 1 Novell myspace.com facebook.com Novell 2 10 www.novell.com

Διαβάστε περισσότερα

2003-1 ----------------------------------------1 ----------------------------------------------3 --------------------------------4 ------------------------------------6 -------------------10 -----------------------------------------13

Διαβάστε περισσότερα

8 9 < ; ; = < ; : < ;! 8 9 % ; ϑ 8 9 <; < 8 9 <! 89! Ε Χ ϑ! ϑ! ϑ < ϑ 8 9 : ϑ ϑ 89 9 ϑ ϑ! ϑ! < ϑ < = 8 9 Χ ϑ!! <! 8 9 ΧΧ ϑ! < < < < = 8 9 <! = 8 9 <! <

8 9 < ; ; = < ; : < ;! 8 9 % ; ϑ 8 9 <; < 8 9 <! 89! Ε Χ ϑ! ϑ! ϑ < ϑ 8 9 : ϑ ϑ 89 9 ϑ ϑ! ϑ! < ϑ < = 8 9 Χ ϑ!! <! 8 9 ΧΧ ϑ! < < < < = 8 9 <! = 8 9 <! < ! # % ( ) ( +, +. ( / 0 1) ( 2 1 1 + ( 3 4 5 6 7! 89 : ; 8 < ; ; = 9 ; ; 8 < = 9! ; >? 8 = 9 < : ; 8 < ; ; = 9 8 9 = : : ; = 8 9 = < 8 < 9 Α 8 9 =; %Β Β ; ; Χ ; < ; = :; Δ Ε Γ Δ Γ Ι 8 9 < ; ; = < ; :

Διαβάστε περισσότερα

心理學-林美色-全-940825-1.doc

心理學-林美色-全-940825-1.doc 心 理 學 第 一 講 : 心 理 學 心 理 學 第 一 講 心 理 學 壹 什 麼 是 心 理 學? 1 心 理 學 家 知 道 你 在 想 什 麼, 2 心 理 學 就 是 心 理 諮 詢, 3 心 理 學 家 只 研 究 變 態 的 人, 4 心 理 學 家 會 催 眠, 5 心 理 學 就 是 夢 的 分 析 很 多 人 是 從 電 視 電 影 報 紙 和 雜 誌 上 認 識 心 理 學

Διαβάστε περισσότερα

學 科 100% ( 單 複 選 擇 題 混 合, 每 題 2 分, 共 100 分 ) 1. 下 列 何 者 是 分 析 學 習 者 對 學 習 內 容 的 態 度 的 重 要 向 度? (A) 教 育 程 度 (B) 特 定 年 齡 (C) 迷 思 概 念 (D) 語 言 能 力 2. 下 列

學 科 100% ( 單 複 選 擇 題 混 合, 每 題 2 分, 共 100 分 ) 1. 下 列 何 者 是 分 析 學 習 者 對 學 習 內 容 的 態 度 的 重 要 向 度? (A) 教 育 程 度 (B) 特 定 年 齡 (C) 迷 思 概 念 (D) 語 言 能 力 2. 下 列 ITE 資 訊 專 業 人 員 鑑 定 數 位 學 習 類 - 數 位 學 習 概 論 試 題 試 卷 編 號 :EL103 注 意 事 項 一 本 測 驗 為 單 面 印 刷 試 題, 共 計 十 二 頁 第 二 至 十 二 頁 為 五 十 道 學 科 試 題, 每 題 2 分, 總 分 100 分, 測 驗 時 間 90 分 鐘 二 執 行 ITE 測 驗 系 統 -Client 端 程 式,

Διαβάστε περισσότερα

no36.p65

no36.p65 因緣聚會 寫於建中 1972 級校友畢業三十五周年重聚 胡玉衡 1972 年畢業 中華民國九十六年十二月九日應該是個特 資源 神出鬼沒地找出許多失聯的北一女同學 別的日子 因為那一天許多睽違多年的建中老 在她熱心安排聯絡下 那一屆的北一女重聚 同學 要回到滾滾黃沙的建中操場參加畢業三 辦得威震武林 驚動萬教 光是在美西那一場 十五周年重聚 就有兩百多校友參加 成功是會上癮的 那次 少小離家老大回 鄉音無改鬢毛衰

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63> 内 容 简 介 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 是 教 育 专 家 尹 建 莉 的 教 子 手 记, 相 比 许 多 家 教 图 书, 这 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 有 以 下 特 点 : 第 一 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 首 次 提 出 一 些 令 人 耳 目 一 新 的 家 庭 教 育 原 则, 使 父 母 在 教 育 孩 子 的 时 候 有 章 可 循 第 二, 书 中 给 出 许

Διαβάστε περισσότερα

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原 2013 年 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 科 目 参 考 书 目 学 科 目 001 611 数 学 分 析 数 学 分 析 ( 第 三 版 ), 华 东 师 范 大 学 数 学 系 编, 高 等 教 育 出 版 社 范 围 : 除 第 二 十 二 章 第 四 节 以 及 第 二 十 三 章 内 容 外, 其 余 均 考 001 432 统 计 学 见 考 试 大 纲 001 801 高 等

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 17-附錄二大事紀.doc

Microsoft Word - 17-附錄二大事紀.doc 附 錄 二 大 事 紀 附 錄 二 1 月 至 12 月 教 育 大 事 紀 年 月 日 事 件 98 1 1 教 育 部 元 旦 正 式 推 出 重 訂 標 點 符 號 手 冊 修 訂 15 種 標 點 符 號 公 佈 網 址 為 http://www.edu.tw.file.site_content/m0001/hau/f2.html 6 教 育 部 部 務 會 報 通 過 僑 生 回 國 就

Διαβάστε περισσότερα

8177云南龙陵保山盒装石斛,麦冬西洋参石斛泡水_草之灵霍山石斛 甘草石斛

8177云南龙陵保山盒装石斛,麦冬西洋参石斛泡水_草之灵霍山石斛 甘草石斛 8177 云 南 龙 陵 保 山 盒 装 石 斛, 麦 冬 西 洋 参 石 斛 泡 水 _ 草 之 灵 霍 山 石 斛 甘 草 石 斛 fan9fan.com http://fan9fan.com 8177 云 南 龙 陵 保 山 盒 装 石 斛, 麦 冬 西 洋 参 石 斛 泡 水 _ 草 之 灵 霍 山 石 斛 甘 草 石 斛 关 键 词 : 黄 芪 治 疗 糖 尿 病, 黄 芪 治 疗 糖 尿

Διαβάστε περισσότερα

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 <

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 < 0 1 2 / 1! % & ( ), %. / %. 4 5! 6 7 8 7 8 9 : ;! < < < ? : 1! > ΑΒ Χ, %? :! 6 =! Ε Φ 28 = 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) 7 2 8 ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ

Διαβάστε περισσότερα

陳偉補習班環境介紹

陳偉補習班環境介紹 肆 各 专 业 科 目 可 报 考 学 校 一 览 表 选 考 : 经 济 学 ( 含 政 治 经 济 学 微 观 经 济 学 宏 观 经 济 学 ) 020201 国 民 经 济 学 8 北 京 光 华 管 理 学 020204 金 融 学 83 020205 产 业 经 济 学 4 清 华 经 济 管 理 学 020100 理 论 经 济 学 020200 应 用 经 济 学 6 020201

Διαβάστε περισσότερα

國語 領域計畫表

國語 領域計畫表 新 竹 市 曙 光 國 民 小 學 105 學 年 度 三 年 級 上 學 期 社 會 領 域 課 程 計 畫 表 設 計 者 : 李 麗 娟 一 本 領 域 每 週 學 習 節 數 節, 本 學 期 共 6 節 二 本 學 期 課 程 架 構 : 第 一 單 元 我 的 家 庭 第 1 課 我 們 的 姓 名 第 2 課 家 庭 的 生 活 社 會 上 第 二 單 元 家 庭 與 倫 理 第 三

Διαβάστε περισσότερα

豐佳燕.PDF

豐佳燕.PDF Application of Information Literacy to chiayen@estmtc.tp.edu.tw information literacy Theme-oriented teaching. Abstract Based on the definition of Information Literacy and Six core concepts of the problem

Διαβάστε περισσότερα

Sharpe : 3. : 1. Sharpe Ben field & Francis [10] : Clarke Lindsay McKenna & New : 10

Sharpe : 3. : 1. Sharpe Ben field & Francis [10] : Clarke Lindsay McKenna & New : 10 2009 1 ( 189 ) [ ]1003-1553(2009)01-0009-06 ( 100875) [ ] [ ] ; ; ; ; [ ] G423 [ ] A Singh & Reed Singh & Reed 2. Wood [7] [1][8][15] ( ) ; : 1. 9 Sharpe : 3. : 1. Sharpe Ben field & Francis [10] : 2.

Διαβάστε περισσότερα

用 照 片 說 故 事 舊 區 有 舊 區 的 故 事, 它 沒 有 高 聳 入 雲 的 大 廈, 沒 有 縱 橫 交 錯 的 天 橋 沒 有 五 彩 繽 紛 的 商 場, 更 沒 有 林 林 總 總 的 名 牌, 有 的 只 是 差 點 被 人 遺 忘 的 東 西 又 一 城 時 代 廣 場 IF

用 照 片 說 故 事 舊 區 有 舊 區 的 故 事, 它 沒 有 高 聳 入 雲 的 大 廈, 沒 有 縱 橫 交 錯 的 天 橋 沒 有 五 彩 繽 紛 的 商 場, 更 沒 有 林 林 總 總 的 名 牌, 有 的 只 是 差 點 被 人 遺 忘 的 東 西 又 一 城 時 代 廣 場 IF 用 照 片 說 故 事 P.2 歷 史 故 事 P.3-4 甡 編 輯 委 員 會 主 編 : 鄒 蓉 笑 ( 中 四 甲 ) 副 主 編 : 鄧 子 恒 ( 中 五 甲 ) 陳 韻 同 ( 中 四 甲 ) 林 可 燊 ( 中 四 甲 ) 編 委 : 韋 婉 玲 ( 中 五 甲 ) 楊 欣 怡 ( 中 五 甲 ) 曾 倩 儀 ( 中 五 甲 ) 李 美 儀 ( 中 四 甲 ) 謝 思 逸 ( 中 四

Διαβάστε περισσότερα

桃園縣中小學98年度教師創意教學獎工作坊

桃園縣中小學98年度教師創意教學獎工作坊 果 然 健 康 in 龍 源 主 要 領 域 : 健 康 與 體 育 參 賽 者 姓 名 : 羅 玫 玲 黃 美 華 廖 靜 君 劉 秀 琴 邱 欣 怡 學 校 名 稱 : 桃 園 縣 龍 潭 鄉 龍 源 國 民 小 學 壹 創 意 教 學 背 景 說 明 : 許 多 食 物 都 含 有 危 害 身 體 健 康 的 人 工 素 色, 舉 凡 飲 料 蜜 餞 餅 乾 零 食 麵 食 蛋 糕 冰 淇 淋

Διαβάστε περισσότερα

《记忆》九十九期

《记忆》九十九期 记 忆 九 十 九 期 目 录 专 稿 周 家 琮 文 革 春 秋 文 革 与 历 史 关 系 的 几 点 思 考 唐 金 鹤 浅 谈 孙 耘 的 我 的 文 革 心 路 历 程 清 华 文 革 孙 耘 直 面 良 知 : 我 的 文 革 心 路 历 程 读 良 知 的 拷 问 之 后 的 一 次 谈 话 ( 二 ) 述 往 公 孙 雨 抬 马 记 插 队 轶 事 之 二 序 与 跋 启 之 故 事

Διαβάστε περισσότερα

Ps22Pdf

Ps22Pdf g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong b n g o zhong

Διαβάστε περισσότερα

senior_article_2010.pdf

senior_article_2010.pdf 我 的 家 呂 心 婕, 新 竹 市 矽 谷 雙 語 國 小 六 年 二 班 家, 是 我 休 息 的 地 方 ; 家, 是 我 念 書 的 場 所 ; 家, 其 實 是 我 最 溫 暖 的 避 風 港 和 大 部 分 的 人 一 樣, 我 的 家 也 只 是 個 小 家 庭, 家 裏 只 有 爸 爸 媽 媽 妹 妹 和 我 爸 爸 是 個 早 出 晚 歸, 回 家 還 是 要 繼 續 加 班 的

Διαβάστε περισσότερα

目 录 第 一 章 2015 届 毕 业 生 就 业 情 况... 1 一 2015 届 毕 业 生 总 体 就 业 情 况... 1 二 2015 届 本 科 生 就 业 情 况... 3 1. 本 科 生 就 业 单 位 性 质 分 析... 3 2. 本 科 生 就 业 行 业 分 析...

目 录 第 一 章 2015 届 毕 业 生 就 业 情 况... 1 一 2015 届 毕 业 生 总 体 就 业 情 况... 1 二 2015 届 本 科 生 就 业 情 况... 3 1. 本 科 生 就 业 单 位 性 质 分 析... 3 2. 本 科 生 就 业 行 业 分 析... 首 都 经 济 贸 易 大 学 2015 年 度 毕 业 生 就 业 质 量 报 告 2015 年 12 月 31 日 目 录 第 一 章 2015 届 毕 业 生 就 业 情 况... 1 一 2015 届 毕 业 生 总 体 就 业 情 况... 1 二 2015 届 本 科 生 就 业 情 况... 3 1. 本 科 生 就 业 单 位 性 质 分 析... 3 2. 本 科 生 就 业 行

Διαβάστε περισσότερα

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600892 2005 2005... 1... 1... 2... 3... 4... 6... 8... 33 1 2005 1 2 3 4 1 HUDA TECHNOLOGY & EDUCATION DEVELOPMENT CO.,LTD. 2 A A ST A 600892 3 51 51 050000 shiquanye@sina.com 4 5 0311-86033034 0311-86033718

Διαβάστε περισσότερα

本期內容 潮州 舊文化 新思維 戲說曲中之妙 發行 國立屏東教育大學文化創意產業學系 發行人 易毅成 編輯單位 文化創意產業學系系學會 發行日期 2012 11 12 會 副 長 董欣婷 陳湘綺 主編 林怡伶 美編指導 王藝蓉 文字撰稿 李季寰 蔡沂珊 關國賢 林映廷 楊宗曄 李昀珊 張學人 鄭郁芬

本期內容 潮州 舊文化 新思維 戲說曲中之妙 發行 國立屏東教育大學文化創意產業學系 發行人 易毅成 編輯單位 文化創意產業學系系學會 發行日期 2012 11 12 會 副 長 董欣婷 陳湘綺 主編 林怡伶 美編指導 王藝蓉 文字撰稿 李季寰 蔡沂珊 關國賢 林映廷 楊宗曄 李昀珊 張學人 鄭郁芬 樂 行 育 住 食 衣 文 陳湘綺 圖 易毅成主任 秋末十月 台灣南端的屏東教育大學舉辦了一場盛事 一段與美食邂逅的 早晨時光 屏東教育大學文化創意產業學系易主任所協助辦理的 101年度創意食 有機料理競賽 在上個月初於校園裡盛大舉辦 充滿有機食物料理出來的香 味 足足代表了南台灣擁有的熱及美 主辦單位 南島有機協會 的陳理事長 表示此次競賽不但吸引了許多從未接觸過有機食品的民眾外 同時也確實地達

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc 彰 化 縣 九 六 度 第 大 村 國 民 小 六 級 國 語 領 域 計 畫 表 設 計 者 : 六 級 團 隊 課 程 架 構 圖 : 第 第 課 第 課 第 三 課 過 故 莊 雨 花 石 植 物 安 養 院 第 第 課 第 五 課 第 六 課 走 進 原 始 雨 林 閱 讀 大 地 徐 霞 客 神 祕 城 堡 國 語 6 下 第 三 第 七 課 第 八 課 第 九 課 蓮 娜 故 事 朱 銘

Διαβάστε περισσότερα