Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 o Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: Α ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: , Fax: , Αθήνα 07/06/2014 Αριθ. Πρωτ. :537 Προς :.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Θέµα : ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυκτικού, χωρίς την απαιτούµενη άδεια. Κύριος στόχος της Οµοσπονδίας µας, είναι η προάσπιση του επαγγέλµατος των αδειούχων ψυκτικών εν γένει και ειδικώς των µελών του. Μέχρι πρότινος η µεγαλύτερη µάστιγα του κλάδου µας ήταν η ανεξέλεγκτη άσκηση ψυκτικών εργασιών από µη αδειούχους και συνήθως µη καταρτισµένους «ψυκτικούς». Με ικανοποίηση υποδεχτήκαµε το ν. 3982/2011, δια του οποίου έγινε από το νοµοθέτη προσπάθεια υπαγωγής του επαγγέλµατος των ψυκτικών µεταξύ των «νοµοθετικά ρυθµισµένων επαγγελµάτων», ήτοι των επαγγελµάτων, που για της άσκησή τους απαιτείται πλέον αυστηρά η έκδοση σχετικής άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας και πολύ συγκεκριµένες προϋποθέσεις για να εφοδιαστεί κανείς µε αυτές. Οι προϋποθέσεις αυτές ετέθησαν ειδικώς από το Π.. 01/2013. ια του ιδίου αυτού Π.. επιτυγχάνεται η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της Ε.Ε., από τους οποίους επιβάλλεται ως αναγκαιότητα, σε περιπτώσεις διαχείρισης φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, και η πιστοποίηση των αδειούχων ψυκτικών από τους αρµόδιους φορείς. Ειδικότερα: 1. Κατά τα άρθρα 2 και 7 του Π 01/2013, απαιτείται να εφοδιάζονται µε Α ΕΙΑ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ τα πρόσωπα που ασκούν τις ακόλουθες επαγγελµατικές δραστηριότητες: o Υλοποίηση της µελέτης ψυκτικής εγκατάστασης, όπου η µελέτη αυτή απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία. (Η υλοποίηση της µελέτης ψυκτικής εγκατάστασης αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση, σύνδεση, τοποθέτηση όλων των µερών της ψυκτικής εγκατάστασης, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να τεθεί σε κανονική λειτουργία.) o Κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και εξυπηρέτηση της εν λόγω εγκατάστασης, έλεγχος για διαρροές, καθώς και ανάκτηση του ψυκτικού µέσου της εγκατάστασης. (Η συντήρηση, η επισκευή και η εξυπηρέτηση ψυκτικής εγκατάστασης αφορούν το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται ή/και να αποκαθίσταται η καλή και ασφαλής λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης. Στη συντήρηση συµπεριλαµβάνεται και ο έλεγχος για διαρροές, καθώς και η ανάκτηση του ψυκτικού µέσου της εγκατάστασης.)

2 o Στις επαγγελµατικές δραστηριότητες συµπεριλαµβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων συγκολλήσεων των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Με το ανωτέρω Π.. 01/2013 διαµορφώνονται τρεις βαθµίδες επαγγελµατικών προσόντων που ασκούν τις ανωτέρω δραστηριότητες (το άρθρο 3 του Π 01/2013 καθορίζει τις επιµέρους εργασίες που εκτελεί ο καθένας): o τεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στην πρώτη (1η) βαθµίδα: οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας o αρχιτεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στη δεύτερη (2η) βαθµίδα: οφείλει να έχει άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού o εργοδηγός ψυκτικός, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθµίδα: οφείλει να έχει άδεια εργοδηγού ψυκτικού 2. Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 303/2008, η πιστοποίηση των επαγγελµατιών ψυκτικών απαιτείται για όσους ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) έλεγχος για διαρροές των εφαρµογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, καθώς και των εφαρµογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου σε ερµητικώς σφραγισµένα συστήµατα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήµανση β) ανάκτηση γ) εγκατάσταση δ) συντήρηση ή εξυπηρέτηση. Η πιστοποίηση διακρίνεται σε βαθµίδες Ι και ΙΙ: α) οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας Ι µπορούν να ασκούν όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 β) οι κάτοχοι πιστοποιητικού της κατηγορίας II µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες ελέγχου για διαρροές των εφαρµογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου, καθώς και των εφαρµογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερµοκηπίου σε ερµητικώς σφραγισµένα συστήµατα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήµανση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν απαιτούν παρέµβαση στο κύκλωµα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου. 3. Οι νέες ρυθµίσεις προβλέπουν τις εξής διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση έλλειψης άδειας ή/και της απαιτούµενης πιστοποίησης Το αρ. 12 ΤΟΥ Ν. 3982/2011 (και ΥΑ ΦΓ 96/οικ 15712/1013/2011) τιµωρεί την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας άνευ άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας ή/και την παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας. Στην ίδια διάταξη παραπέµπει και το άρθρο 7 παρ. 5 του Π 01/2013, το οποίο αναφέρεται στις κυρώσεις σε περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητας άνευ άδειας ή/και πιστοποίησης ή παροχής χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών. Οι κυρώσεις που προβλέπονται συνεπώς για τον ασκούντα την επαγγελµατική δραστηριότητα χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή/και την απαιτούµενη πιστοποίηση ή/και παρέχοντα υπηρεσίες κακής ποιότητας εκτείνονται

3 από την προσωρινή ή οριστική ανάκληση αδείας ή και επιβολή προστίµου ύψους από έως και Οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που απασχολούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις ανωτέρω απαιτήσεις ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κυµαίνονται από προσωρινή ή οριστική ανάκληση της αδείας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίµου ύψους από έως και Οι αποφάσεις των κυρώσεων δηµοσιεύονται. Η διαδικασία επιβολής των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων περιγράφεται στο αρ. 11 του ν. 3982/2011 και προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων (αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας) από διµελή όργανα που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό από την περιφέρεια του τόπου όπου παρασχέθηκε η ελεγχόµενη υπηρεσία. Τα στάδια εκτέλεσης του ελέγχου είναι τα εξής: Καταγγελία στην περιφέρεια όπου παρασχέθηκε η ελεγχόµενη υπηρεσία, µε καταβολή παραβόλου ύψους 100 ευρώ που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό της Περιφέρειας. ιενέργεια ελέγχου από διµελή όργανα που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό από την Περιφέρεια του τόπου όπου παρασχέθηκε η ελεγχόµενη υπηρεσία. Σύνταξη έκθεσης από το ελεγκτικό όργανο Αν η καταγγελία είναι βάσιµη, τότε το παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και επιβάλλονται οι κυρώσεις του αρ ιοικητικές κυρώσεις µπορούν να προκύψουν για τους µη πιστοποιηµένους επαγγελµατίες ψυκτικούς και από το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 περί της προστασίας του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε αυτό «Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ` εξουσιοδότηση του εκδιδόµενων διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ή της Περιφέρειας (όπως θα αναλυθεί κατωτέρω), ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο από πεντακόσια (500) µέχρι δύο εκατοµµύρια ( ) ευρώ». Ειδικότερα: Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 περ (β) του Ν. 1650/1986, «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάµενα και σε νέα έργα και δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι πιθανό να υποβαθµίσει την ατµόσφαιρα, περιορισµοί και µέτρα κατά κατηγορία και περιοχή για την προστασία της. Οι περιορισµοί και τα µέτρα αυτά µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των έργων ή δραστηριοτήτων, τη σηµασία τους για την εθνική οικονοµία και µε το αν αφορούν νέα ή υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες Οι περιορισµοί και τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνουν ιδίως: α), β) Όταν πρόκειται για οχήµατα ή µηχανήµατα: οριακές τιµές αέριων

4 αποβλήτων, τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των οχηµάτων ή µηχανηµάτων που εισάγονται ή κατασκευάζονται στην ηµεδαπή, ώστε να περιλαµβάνουν συστήµατα για τη µείωση των εκποµπών καυσαερίων, υποχρεώσεις εισαγωγέων και εµπόρων ανταλλακτικών και εξοπλισµού, υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης σχετικές µε τον εξοπλισµό που χρησιµοποιούν και τα προσόντα του προσωπικού που απασχολούνται σε αυτά, χρήση υγραερίου ή βελτιωµένων καυσίµων και περιορισµούς κυκλοφορίας». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθµ. ΗΠ/18694/658/ε 103/2012, µε την οποία προβλέφθηκε ότι «Τα πρόσωπα και το προσωπικό εταιρειών ή επιχειρήσεων που ασχολούνται: α) µε εργασίες ελέγχου, ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισµού ψύξης, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας, που περιέχει ορισµένα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου,. πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού µε το οποίο βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησης για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα πρόσωπα ή προσωπικό που έχουν πετύχει σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους Κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 303/2008, 304/2008, 305/2008 και 306/2008 αντίστοιχα για τις ανωτέρω κατηγορίες (α) έως (δ).» (αρ. 7) Συνεπώς, η πιστοποίηση του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ συνιστά τον περιορισµό/µέτρο που τίθεται για την αποφυγή του κινδύνου υποβάθµισης του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1650/1986 και η παράλειψή της τιµωρείται µε τις σχετικές ως άνω διοικητικές κυρώσεις. 4. Στον ασκούντα έργο ψυκτικού χωρίς τη σχετική άδεια ή/και πιστοποίηση επιβάλλονται ωστόσο και ποινικές κυρώσεις, βάσει των κάτωθι πιο γενικών διατάξεων: 4.1. Βάσει του ν. 6422/ (όπως τροποποιήθηκε µε τον ΑΝ 501/1937): Άσκηση έργου άνευ προβλεπόµενου πτυχίου αδείας: ποινή φυλάκισης 1-12 µηνών ή / και χρηµατική ποινή ΑΡ. 386 ΠΚ: ΑΠΑΤΗ: Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Εν προκειµένω, ο εκτελών έργο ψυκτικού χωρίς άδεια, αποκρύπτει µε δόλο στον εργοδότη του ότι στερείται της προβλεπόµενης αδείας και των απαραίτητων προσόντων για την εν λόγω εργασία Περαιτέρω, µπορεί να στοιχειοθετηθεί και ποινική ευθύνη για υποβάθµιση του περιβάλλοντος, αν από τη διαχείριση των φθοριούχων υγρών θερµοκηπίου, που κάνει κάποιος, πιστοποιηµένος ή µη, προκύπτει πραγµατική υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή ρύπανση αυτού. 5. Από όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι υφίσταται πλέον ένα ελάχιστο πλέγµα διατάξεων, προς αποτροπή της «µαύρης» εργασίας µη αδειούχων

5 «ψυκτικών» και της διαχείρισης φθοριούχων αερίων και υγρών από µη πιστοποιηµένους για ην εργασία αυτή ψυκτικούς. Εντούτοις, κατά την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτουν σηµαντικά, πρακτικά κυρίως, προβλήµατα, που ερείδονται είτε στην ελλιπή ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων και των οργάνων της τάξης σχετικά µε τις ενέργειες, στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν, είτε στην καθυστέρηση ανταπόκρισής τους στις κλήσεις των µελών του σωµατείου µας. Πιο συγκεκριµένα, το σωµατείο µας, στην προσπάθειά του να συνδράµει την Πολιτεία στην εφαρµογή των υπό κρίση διατάξεων για την τιµωρία (διοικητική ή ποινική) των παρανοµούντων, «µάχεται» καθηµερινά για τον εντοπισµό και την καταγγελία των προσώπων αυτών. Ωστόσο, η ανταπόκριση των οργάνων της τάξης στις σχετικές κλήσεις των µελών του Σωµατείου µας, είναι τόσο καθυστερηµένη, ώστε αρκετές φορές όλο το εγχείρηµα καταρρέει, διότι τα όργανα της τάξης καταφθάνουν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών των συνεργείων των δήθεν ψυκτικών και την αποχώρησή τους από το εκάστοτε έργο. Ακόµη όµως και όταν τα όργανα της τάξης καταφθάνουν εγκαίρως στο σηµείο που καλούνται προς έλεγχο των εκτελούντων ψυκτικές εργασίες, δεν γνωρίζουν τις σχετικές διατάξεις και τις κυρώσεις που προβλέπονται, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να αρνούνται ακόµη και να καταγράψουν ως συµβάν τη σχετική παρανοµία. Πολλώ δε µάλλον αρνούνται συνήθως να προσάγουν τους παρανοµούντες στο αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα για την άσκηση σε βάρος τους ποινικής δίωξης για τα ανωτέρω περιγραφόµενα αδικήµατα. Εκ του λόγου αυτού, η φιλότιµη προσπάθειά µας αναδεικνύεται πολλές φορές ατελέσφορη. Για τους λόγους αυτούς, ζητούµε την καθ οιονδήποτε τρόπο συνδροµή σας για την άµεση εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων για την προστασία του επαγγέλµατός µας. Είναι σαφές ότι από την πάταξη της «µαύρης» εκτέλεσης ψυκτικών εργασιών, θα προκύψουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για το κράτος, καθώς οι εκτελούντες παράνοµα τις ψυκτικές εργασίες δεν αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους στο Ελληνικό ηµόσιο. Για το.σ. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας Πουλιάνος Παναγιώτης Σωτηρίου Σωτήρης

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα