ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 Τ.Κ.: Τηλ: / / : Αθήνα, 06 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ. Κ.Μ.Κ.Ε ΕΞ 2014 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό, εποπτεία και υποστήριξη των φορέων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, με το ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107), η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ), η οποία έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία. Παράλληλα, αναμένεται η σύσταση των Aποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) στα υπόλοιπα Υπουργεία. Έως τότε, για την αποτελεσματική εφαρμογή του ν.4152/2013, είναι απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με την επικοινωνία και συνεργασία των εμπλεκόμενων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων φορέων με την ΚεΜΚΕ. Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της ΚεΜΚΕ είναι: 1. Ο έλεγχος κάθε σχεδιαζόμενου μέτρου ενίσχυσης ως προς τη συμβατότητά του με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, με την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 2. Η κοινοποίηση των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το αρ. 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ. 3. Η επικοινωνία - ως μοναδικό επίσημο σημείο επαφής των ελληνικών αρχών - με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα κρατικών ενισχύσεων. 4. Ο συντονισμός και η καθοδήγηση των αρμόδιων φορέων σχετικά με την υλοποίηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές πως οι διαδικασίες για την έγκριση και σύννομη υιοθέτηση κρατικών μέτρων που ενδέχεται να συνιστούν κρατική ενίσχυση, καθώς και για κάθε είδους επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς επί ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων, έχουν πλέον μεταβληθεί, καθώς, απαραίτητη προϋπόθεση, αποτελεί η προηγούμενη παρεμβολή της ΚεΜΚΕ, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω. Ως εκ τούτου, κάθε εμπλεκόμενος φορέας οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των κατωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς του. Έννοια της κρατικής ενίσχυσης Ως κρατική ενίσχυση, βάσει του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, νοείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, το οποίο σωρευτικά: - χορηγείται με κρατικούς πόρους άμεσα ή έμμεσα, και με οποιαδήποτε μορφή, 1

2 - αποτελεί ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων μόνο επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής, - επηρεάζει το ενδoενωσιακό εμπόριο και νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται ως πιθανές μορφές ενίσχυσης οι επιχορηγήσεις, οι φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις, οι εγγυήσεις, οι επιδοτήσεις επιτοκίου, οι κρατικές εισφορές ή οι συμμετοχές σε κεφάλαιο επιχειρήσεων, η διαγραφή χρεών, η μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο, οι ιδιωτικοποιήσεις με ευνοϊκότερους της αγοράς όρους, ο ευνοϊκός διακανονισμός χρέους, το ευνοϊκό κοστολόγιο από κρατικούς φορείς κλπ. 1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Κάθε σχέδιο νόμου, τροπολογίας σε σχέδιο νόμου, κανονιστικής πράξης ή άλλης νομικής/διοικητικής πράξης που ενδέχεται να εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, υποβάλλεται για γνωμοδότηση στην ΚεΜΚΕ από την αρμόδια υπηρεσία ή τον αρμόδιο φορέα πριν την κατάθεσή του προς ψήφιση ή την τελική υπογραφή του από το αρμόδιο όργανο (και σε περίπτωση συναρμοδιότητας πριν την τελική υπογραφή του από το επισπεύδον όργανο). Σε κάθε περίπτωση, τα σχέδια νόμων και τροπολογιών υποβάλλονται στην ΚεΜΚΕ πριν την αποστολή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση Επεξεργασίας Σχεδίων Νόμων και Κανονιστικών Πράξεων -Δ21) για τη σύνταξη της Έκθεσης του άρθρου 75 του Συντάγματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλεπόμενες χρονικές προθεσμίες. Ομοίως, και τα σχέδια κανονιστικών διοικητικών πράξεων, υποβάλλονται στην ΚεΜΚΕ πριν την αποστολή τους για επεξεργασία στις κατά περίπτωση συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι οι σχετικές γνωμοδοτήσεις της ΚεΜΚΕ συνοδεύουν τα σχέδια νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων κατά την προώθησή τους προς υπογραφή από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς. Εάν κριθεί ότι το μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση με την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, η ΚΕΜΚΕ εκδίδει σχετική έγγραφη γνωμοδότηση η οποία προσαρτάται και συνοδεύει το σχέδιο. Όταν το σχέδιο εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, η ΚεΜΚΕ δύναται να προτείνει στην αρμόδια υπηρεσία ή στον αρμόδιο φορέα βελτιώσεις, προκειμένου το μέτρο να είναι συμβατό με τους εν λόγω κανόνες. Ακολούθως: - Εάν το μέτρο δεν απαιτείται να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση (όπως ενδεικτικά αν εμπίπτει στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία, ή στον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), στο βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η ΚεΜΚΕ εκδίδει θετική γνώμη, η οποία προσαρτάται στο σχέδιο. - Εάν το μέτρο δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης κοινοποίησης, η ΚεΜΚΕ ενημερώνει τον Φορέα ότι το προωθούμενο μέτρο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, παρέχοντας οδηγίες για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες, όπως η συλλογή των δικαιολογητικών του φακέλου κοινοποίησης. Σημειώνεται πως σε κάθε περίπτωση, ένα προωθούμενο σχέδιο που ενδέχεται να συνιστά κρατική ενίσχυση δεν μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς είτε τη θετική γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, είτε την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Κεντρικής Μονάδας και της χορηγούσας αρχής, επιδιώκεται η εξεύρεση κοινά αποδεκτού σημείου επαφής και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, η υπόθεση 2

3 παραπέμπεται στη Διυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων, όπως προβλέπεται στο ν. 4152/ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η διαδικασία κοινοποίησης σχεδίου μέτρου κρατικής ενίσχυσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος SANI (State Aid Notification Interactive) της ΕΕ. Η ΚεΜΚΕ βάσει του ν.4152/2013 έχει την κεντρική διαχείριση του SANI και την ευθύνη για την προσυπογραφή της υποβολής των κοινοποιήσεων της χώρας στο σύστημα, προκειμένου να επικυρωθούν από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ώστε να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την κοινοποίηση, η χορηγούσα αρχή της ενίσχυσης (με την συνδρομή της ΑΜΚΕ, όπου υπάρχει) εισάγει τα απαιτούμενα δεδομένα και υποστηρικτικά έγγραφα στο SANI και οριστικοποιεί την δική της ηλεκτρονική υποβολή. Στη συνέχεια, η χορηγούσα αρχή υποβάλλει έγγραφο αίτημα, αρμοδίως υπογεγραμμένο, προς την ΚεΜΚΕ για την τελική προσυπογραφή του εν λόγω μέτρου. Η ΚεΜΚΕ έχει επίσης την κεντρική διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος SARΙ (State Aid Reporting Interactive) μέσω του οποίου υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ετήσια έκθεση κρατικών ενισχύσεων. Προς το σκοπό αυτό, οι φορείς/υπηρεσίες καταχωρούν τις ετήσιες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δράσεων κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητάς τους, με βάση της οδηγίες της ΚεΜΚΕ. Κάθε υπηρεσία/ φορέας που χρειάζεται πρόσβαση στο SANI /SARI μπορεί να απευθύνει το σχετικό αίτημα μέσω στο 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σύμφωνα με το ν. 4152/2013, η ΚεΜΚΕ αποτελεί το μοναδικό επίσημο σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (καθώς και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς) για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση μιας ενιαίας θέσης της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προϋποθέτει το συντονισμό όλων των αρμόδιων εθνικών φορέων. Ως εκ τούτου, η επίσημη αλληλογραφία της χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέραν της κοινοποίησης προς έγκριση, θα πρέπει να υπογράφεται αρμοδίως από την ΚεΜΚΕ και να προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ). Ως αντικείμενα επίσημης αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρονται ενδεικτικά η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων, όπως και η αίτηση παράτασης προθεσμίας για την παροχή αυτών. Σε περίπτωση αιτημάτων παροχής στοιχείων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΚεΜΚΕ συντονίζει τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίοι της παρέχουν, εντός των τιθέμενων προθεσμιών, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους, κάθε στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο, με σκοπό την υποβολή ενιαίων απαντήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι η υποβολή εμπρόθεσμων απαντήσεων, εκ μέρους των φορέων, αποτελεί προϋπόθεση για την συμμόρφωση της χώρας με τις τιθέμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προθεσμίες και τη διασφάλιση αγαστής συνεργασίας. Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες καλούνται επίσης να κοινοποιούν στην ΚεΜΚΕ κάθε άτυπη αλληλογραφία τους με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με σκοπό π.χ. την 3

4 διευκρίνιση ασαφών σημείων), κατά προτίμηση μέσω στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στο ίδιο πνεύμα, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η διεξαγωγή συνάντησης των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται μέσω της ΚεΜΚΕ και της ΜΕΑ. 4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Η ΚεΜΚΕ συντονίζει τις ενέργειες της χώρας σχετικά με την ανάκτηση της ενίσχυσης από τους τελικούς αποδέκτες και προσδιορίζει τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση. Ειδικότερα: - Σε περίπτωση που η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τους αποδέκτες και το ποσό της ενίσχυσης που πρέπει να ανακτηθεί, η ΚεΜΚΕ συμβουλεύει τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τον προσδιορισμό των ωφελούμενων από την ενίσχυση αποδεκτών και των ποσών των ενισχύσεων, καθώς και τον υπολογισμό των αναλογούντων τόκων. - Η υπηρεσία ή ο φορέας που χορήγησε την προς ανάκτηση ενίσχυση υποβάλλει στην ΚεΜΚΕ κάθε απαιτούμενο στοιχείο για την εν λόγω ενίσχυση. - Ο αρμόδιος φορέας για την ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων ενημερώνει την ΚεΜΚΕ σχετικά με: - την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης με πρόσκληση για καταβολή του εκεί οριζόμενου ποσού και την (σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την καταβολή του ποσού) σύνταξη χρηματικού καταλόγου με την αποστολή του στην αρμόδια ΔΟΥ προς βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού. - την εγγραφή στον πίνακα απαιτήσεων και κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη προς το σκοπό ικανοποίησης της σχετικής απαίτησης του Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση που οι εταιρείες από τις οποίες ζητείται η ανάκτηση των ποσών των ενισχύσεων βρίσκονται σε καθεστώς πτώχευσης. 5. ΕΡΓΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) και της αρ. πρωτ /οικ (ΦΕΚ Β 1482/ ) ΚΥΑ, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΕΠ) έχει αρμοδιότητες συντονισμού του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από τα Διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. δράσεων κρατικών ενισχύσεων, υποστηρίζοντας τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων. Η υποβολή στην ΚεΜΚΕ των σχεδιαζόμενων μέτρων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ καθώς επίσης και της σχετικής αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πραγματοποιείται μέσω της ΕΥΣΕΕΠ, στην οποία θα απευθύνονται καταρχήν οι φορείς για τα θέματα αρμοδιότητάς της. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Οικονομικών α. Όλες οι Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας β. Όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς γ. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Ακαδημίας 68 και Χ. Τρικούπη, ΑΘΗΝΑ 2. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, Αθήνα α. Γραφείο Υπουργού β. Δ/νση Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς, αρμοδιότητάς του) γ. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους ΟΤΑ α και β βαθμού) 3. Λοιπά Υπουργεία α. Γραφείο Υπουργού β. Δ/νση Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς, αρμοδιότητάς τους) 4. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Κτήριο Βουλής των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές i. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα ii. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πειραιώς 132, Αθήνα iii. Επιτροπή Ανταγωνισμού Κότσικα 1Α, Αθήνα iv. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6ος όροφος, Αθήνα v. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Τσακάλωφ 34 & Δημοκρίτου, Κολωνάκι Αθήνα vi. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), Λέκκα 31, Αθήνα 6. Τράπεζα της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου , Αθήνα 5

6 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. Rue Jacques de Lalaing Bruxelles (μέσω ) 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΕΠ) Νίκης 10, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 3. Γραφείο Υφυπουργού 4. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 5. Γραφεία Γενικών Δ/ντών 6. Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 6

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Βουλιέρη, Δ. Σία Τηλ.: 210 3736142 Fax: 210 3736143 Email: voulieri_g@mintour.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Βουλιέρη, Δ. Σία Τηλ.: 210 3736142 Fax: 210 3736143 Email: voulieri_g@mintour. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Καταστατικό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 290 Α ), τροποποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα