ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 8-9 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 8-9 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 8-9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Βρυξελλών (ULB), Εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών), Ανώτερος Συνεργάτης KLC Law firm ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΩΝ

2

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Βρυξελλών (ULB), Εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών), Ανώτερος Συνεργάτης KLC Law firm ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΩΝ Ανάτυπο από το «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ» Τεύχος 8-9 / Έτος 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Τηλ.: Fax:

4 756 ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιδιωτικοποιήσεις και εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων: η ανάγκη κρίσιμων αποσαφηνίσεων * ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Βρυξελλών (ULB), Εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών), Ανώτερος Συνεργάτης KLC Law firm Η χορήγηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων στις υπό ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεις συνιστά ένα σοβαρό νομικοοικονομικό ανάχωμα στην διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Οι θέσεις της ενωσιακής νομολογίας και πρακτικής δεν έχουν πλήρως αποκρυσταλλωθεί σε ό,τι αφορά στον προσδιορισμό της νομικής οντότητας που είναι υπόχρεη προς ανάκτηση και την νομιμότητα των κρατικών εγγυήσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση του αζήμιου του αγοραστή σε περίπτωση ανάκτησης. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ανακοίνωση που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα θέματα που θέτουν οι ιδιωτικοποιήσεις ενόψει της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Ι. Εισαγωγικά - οριοθέτηση των σχετικών ζητημάτων Βασική παράμετρος της αντιστροφής του οικονομικού δόγματος 1 επί του οποίου βασίστηκαν οι εκτεταμένες εθνικοποιήσεις επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε ΕΟΚ) κατά την δεκαετίες , απετέλεσε το άνοιγμα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον ανταγωνισμό. Το άνοιγμα αυτό δεν συνεπάγεται μόνο την ενωσιογενή κατάργηση των αντίστοιχων νομικών (ex lege) μονοπωλίων, αλλά περιλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις, ως διακριτή πολιτική στόχευση και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού ελέγχου του κράτους στις δημόσιες επιχειρήσεις μέσω εκτεταμένων προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων, αν και κάτι τέτοιο δεν απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 345 ΣυνθΛΕΕ - αρχή της ιδιοκτησιακής ουδετερότητας της Συνθήκης). Μετά το ξέσπασμα της παρούσας κρίσης, σε κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα χρέους, οι αντίστοιχες συμφωνίες με τους δανειστές περιλαμβάνουν εκτεταμένα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για εκείνα τα κράτη μέλη που στην προηγούμενη περίοδο της ευφορίας είχαν, λιγότερο από άλλα, περιορίσει την έκταση του δημοσίου τομέα των οικονομιών τους. * Ο συγγραφέας επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Κωνσταντίνο Θ. Λουκόπουλο, Managing Partner της δικηγορικής εταιρίας KLC, για τις χρήσιμες επισημάνσεις του κατά τη συγγραφή της παρούσας μελέτης. Διευκρινίζεται πάντως ότι η ευθύνη των απόψεων που διαλαμβάνονται στην παρούσα βαρύνει μόνο τον συγγραφέα. 1. Σχετικά με την αντιστροφή του οικονομικού δόγματος, βλ. αναλυτικά Α. Σινανιώτη-Μαρούδη/Β. Καραγιάννη, «Σύγχρονες τάσεις στον έλεγχο της κρατικής οικονομικής παρέμβασης μέσω της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισμού», Εισήγηση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικολόγων, Πρακτικά του Συνεδρίου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ , ιδ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 καθόρισε τους βασικούς άξονες της πολιτικής της σχετικά με την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στην περίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων (βλ. παρακάτω υπό ΙΙ). Οι άξονες αυτοί δεν καλύπτουν δυστυχώς το σύνολο των ζητημάτων που είναι δυνατό να τεθούν σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης από τη σκοπιά της εφαρμογής του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων. Κρίσιμα παρεπόμενα ζητήματα αποτελούν η τύχη των προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων της επιχείρησης υπό ιδιωτικοποίηση σε συνάρτηση με τον καθορισμό του αποδέκτη της ενίσχυσης (νομική οντότητα που υπόκειται σε ανάκτηση σε περίπτωση παράνομης κρατικής ενίσχυσης) - (παρακάτω υπό ΙΙΙ) και η ενωσιακή νομιμότητα από τη σκοπιά των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων των εγγυητικών δηλώσεων του πωλητή - κράτους προς τον αγοραστή (παρακάτω υπό IV). Επί των ζητημάτων αυτών η ενωσιακή νομολογία και πρακτική (όπως θα δειχθεί στη συνέχεια) δεν έχει πλήρως αποκρυσταλλωθεί. ΙΙ. Η διενέργεια ανοικτού δημόσιου και πλειοδοτικού διαγωνισμού ως (μαχητό) τεκμήριο απουσίας στοιχείου κρατικής ενίσχυσης για την κύρια συναλλαγή Η Επιτροπή στην 23η Έκθεση πολιτικής ανταγωνισμού 2 διατύπωσε υπό τύπον κανονιστικής κωδικοποίησης τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικοποιήσεις προκειμένου να θεωρείται ότι δεν ενέχουν στοιχείο κρατικής ενίσχυσης 3. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν είτε άλλα αμάχητα, είτε άλλα μαχητά τεκμήρια ύπαρξης ή ανυπαρξίας κρατικής ενίσχυσης. 2. Βλ. κείμενο COM(94) 161 τελικό, Βρυξέλλες, , παρ Βλ. και Γ. Καρύδη, «Ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων υπό το φως των κανόνων της ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων», ΕΕΕυρΔ 2-3/2012, και ιδ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

5 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 757 Γενικώς, αμάχητο τεκμήριο ανυπαρξίας κρατικής ενίσχυσης υφίσταται όταν η ιδιωτικοποίηση λαμβάνει χώρα με πώληση μετοχών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Μάλιστα, δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση, ακόμη και εάν έχει προηγηθεί διαγραφή χρέους της ούτω πωλούμενης επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα έσοδα από την πώληση υπερβαίνουν το ποσό του διαγραφέντος χρέους. Επίσης, τεκμαίρεται ότι δεν υφίσταται στοιχείο κρατικής ενίσχυσης (και συνεπώς δεν απαιτείται κοινοποίηση στην Επιτροπή), όταν σωρευτικώς πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: - θα πρέπει να υπάρξει δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, διαφανής και ανεξάρτητη από τα αποτελέσματα άλλων πράξεων, όπως είναι απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από αυτά για τα οποία υποβάλλεται προσφορά ή η συνέχιση της άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - η επιχείρηση πρέπει να πωληθεί στον πλειοδότη και - οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο και στοιχεία για τη σωστή αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, βάσει των οποίων, θα υποβληθεί η προσφορά. Το τεκμήριο της πλειοδοσίας (απόλυτα υψηλότερης προσφοράς) θέτει ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα από την απάντηση στα οποία, μπορεί να ανιχνευθεί και ο αμάχητος ή μαχητός χαρακτήρας του. Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα εάν, σε κάθε περίπτωση, η πώληση πρέπει να κατακυρωθεί στον απόλυτο πλειοδότη (au plus offrant) ή εάν ο πωλητής-κράτος μπορεί να αξιολογεί συνολικά τις προσφορές κατακυρώνοντας την πώληση σε εκείνο τον προσφέροντα που υποβάλλει την οικονομικά καλύτερη προσφορά (au mieux offrant). Η Επιτροπή έχει δεχθεί ότι, υπό ορισμένες περιοριστικά ερμηνευόμενες περιστάσεις, είναι δυνατό να κατακυρώνεται η πώληση στην οικονομικά καλύτερη προσφορά 4. Κατά την άποψή μας, πρόκειται περισσότερο για αναγκαία εκλογίκευση του κριτηρίου και όχι τόσο για εφαρμοστικό περιορισμό του. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει δεκτό ότι το κριτήριο του πλειοδότη θα πρέπει να εκλαμβάνεται καταρχήν στην απόλυτη διάστασή του, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που καθιστούν την υψηλότερη προσφορά, προδήλως οικονομικά απρόσφορη. Η περιοριστική αυτή θεώρηση επιβεβαιώνεται και από την μεταγενέστερη υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της αυστριακής τράπεζας HYPO Bank Burgenland AG. Σε συνέχεια ανοικτού και διαφανούς διαγωνισμού, η πώληση κατακυρώθηκε στον δεύτερο πλειοδότη (με προσφερόμενο τίμημα 100,4 εκατομμύρια ευρώ) και όχι στον πρώτο (με προσφερόμενο τίμημα 155 εκατομμύρια ευρώ). Η Επιτροπή κατόπιν καταγγελίας του πρώτου πλειοδότη απεφάνθη ότι η μεταβί- 4. Βλ. απόφαση Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, 2000/647/ΕΚ, ΕΕ L 272/29, Η Επιτροπή δέχθηκε την αρχή της οικονομικά καλύτερης προσφοράς υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) οι δύο προσφορές υπό σύγκριση παρουσίαζαν απόκλιση μικρότερη της τάξεως του 1%, β) ο απόλυτος πλειοδότης είχε παράσχει εγγύηση, η οποία δεν ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου και γ) η προσφορά που επελέγη κινούνταν στην οροφή των τιμών που είχε καταλήξει ανεξάρτητος εκτιμητής από την πλευρά του πωλητή. βαση αυτή συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά το διαφέρον των δύο προσφερθέντων τιμημάτων 5. Το Γενικό Δικαστήριο επί προσφυγής επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής προβαίνοντας σε διασταλτική ερμηνεία του κριτηρίου της πλειοδοσίας 6. Συγκεκριμένα, το ΓΔικΕΕ θεώρησε ότι, όταν μια δημόσια αρχή σκοπεύει να πωλήσει επιχείρηση, η οποία της ανήκει και εφαρμόζει, προς τούτο, διαφανή και άνευ αιρέσεων διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, μπορεί να τεκμαίρεται ότι η αγοραία τιμή αντιστοιχεί στην υψηλότερη προσφορά, εφόσον η προσφορά αυτή είναι δεσμευτική και αξιόπιστη και δεν δικαιολογείται η συνεκτίμηση οικονομικών παραγόντων εκτός από την τιμή, όπως είναι οι εκτός ισολογισμού κίνδυνοι που υφίστανται μεταξύ των προσφορών 7. Τούτο δεν ανατρέπεται από το γεγονός ότι η δεύτερη προσφορά είναι ενδεχομένως εντός των αποδεκτών πλαισίων τιμήματος που έχει ορίσει για την μεταβιβαζόμενη επιχείρηση ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας εκτιμητής 8. Κατά την εκτίμηση αυτή δεν μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη προηγούμενες κρατικές εγγυήσεις υπό μορφή εγγυήσεων που έχουν χορηγήσει οι δημόσιες αρχές στη μεταβιβαζόμενη επιχείρηση και οι οποίες δεν πληρούν το κριτήριο του ιδιώτη επιχειρηματία 9, ούτε ει- 5. Βλ. απόφαση της Επιτροπής, της , 2008/719/ΕΚ, σχετικά με την κρατική ενίσχυση C-56/2006 (πρώην NN 77/06), χορηγηθείσα από την Αυστρία στο πλαίσιο της ιδιωτικοποιήσεως της Bank Burgenland, ΕΕ L 239, σ Βλ. ΓΔικΕΕ, , συνεκδ. υποθ. T 268/08 και T 281/08, Land Burgenland και Δημοκρατία της Αυστρίας, κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αδημ. ακόμη στη Συλλογή. 7. Βλ. σκέψη 70 της απόφασης. 8. Βλ. σκέψη 72 της απόφασης, η οποία διαλαμβάνει: «Πράγματι, η χρήση τέτοιων εκθέσεων για τον καθορισμό της αγοραίας τιμής της BB θα είχε νόημα μόνο σε περίπτωση που δεν είχε εφαρμοσθεί διαδικασία διαγωνισμού για την πώληση της επιχειρήσεως αυτής ή, ενδεχομένως, σε περίπτωση που είχε συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εφαρμοσθείσα διαδικασία διαγωνισμού δεν ήταν ανοικτή, διαφανής και άνευ αιρέσεων. Συναφώς, είναι αναμφισβήτητο ότι οι πράγματι και εγκύρως υποβληθείσες προσφορές στο πλαίσιο της διαδικασίας διαγωνισμού που κινήθηκε για την ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένης επιχειρήσεως συνιστούν, κατ αρχήν, καλύτερη κατά προσέγγιση αγοραία τιμή της εν λόγω επιχειρήσεως απ ό,τι οι εκθέσεις ανεξαρτήτων πραγματογνωμόνων. Συγκεκριμένα, τέτοιες εκθέσεις πραγματογνωμόνων, ανεξαρτήτως της μεθόδου και των παραμέτρων που επιλέγονται για την κατάρτισή τους, στηρίζονται σε ανάλυση συνιστάμενη σε προβολή στο μέλλον και, ως εκ τούτου, καταλήγουν σε εκτίμηση χαμηλότερης αγοραίας τιμής της επίμαχης επιχειρήσεως από αυτήν που προκύπτει από συγκεκριμένες και εγκύρως υποβληθείσες προσφορές στο πλαίσιο νομοτύπως διεξαχθείσας διαδικασίας διαγωνισμού». 9. Βλ. σκέψεις της απόφασης. Επρόκειτο για το καθεστώς κρατικών εγγυήσεων Ausfallhaftung που είχε θεσπίσει η Αυστρία υπέρ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονταν σε στάδιο εκκαθάρισης και το οποίο είχε τύχει μεταβατικής ανοχής εκ μέρους της Επιτροπής. Σύμφωνα με τις σκέψεις της αποφάσεως του ΓΔικΕΕ: «Η Επιτροπή περιέγραψε, στην προσβαλλομένη απόφαση (βλ., ειδικότερα, υποσημείωση 9 της αιτιολογικής σκέψεως 21), την Ausfallhaftung ως σύστημα εκ του νόμου εγγυήσεως, το οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατικών, ιδίως δε των περιφερειακών, αρχών να επέμβουν σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή θέσεως του οικείου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος υπό εκκαθάριση. Σύμφωνα με την εγγύηση αυτή, οι πιστωτές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να ασκούν ευθέως δικαίωμα έναντι της εγγυήτριας δημόσιας αρχής, σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τεθεί υπό εκκαθάριση ή βρεθεί σε Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

6 758 ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ καζόμενες δυσκολίες για την λήψη από τον πλειοδότη των αναγκαίων διοικητικών αδειών, όταν δεν προκύπτει σοβαρός κίνδυνος ματαίωσης της συναλλαγής 10. Οι ακόλουθες περιστάσεις, εφόσον συντρέχουν, συνηγορούν (μαχητό τεκμήριο) στην ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης (και, συνεπώς, η Επιτροπή φρονεί ότι απαιτείται κοινοποίηση): - πωλήσεις μετά από διαπραγμάτευση με ένα και μοναδικό μελλοντικό αγοραστή ή αριθμό επιλεγμένων προσφερόντων. - πωλήσεις στις οποίες προηγήθηκε η διαγραφή του χρέους από το κράτος, άλλες δημόσιες επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή. - πωλήσεις στις οποίες προηγήθηκε η μετατροπή του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο ή αύξηση του κεφαλαίου πωλήσεις με όρους που δεν είναι συνήθεις σε συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών φορέων. Κατά τη διατύπωση της 23ης Έκθεσης φαίνεται ότι δημιουργείται (αμάχητο) τεκμήριο ύπαρξης στοιχείου κρατικής ενίσχυσης εάν υπάρχει διάκριση που να βασίζεται στην ιθαγένεια των μελλοντικών αγοραστών των μετοχών ή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Αρνητική είναι γενικά η στάση της Επιτροπής στην περίπτωση των ομαδικών (συνδεδεμένων) πωλήσεων, ιδιαίτερα όταν πωλούνται μαζί μια αποδοτική και μια μη αποδοτική δραστηριότητα, (Cluster Sales) 12. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η κατάσταση αφερεγγυότητας και το ενεργητικό του εν λόγω ιδρύματος δεν επαρκεί για την ικανοποίησή τους. Οι προσφεύγοντες δεν αμφισβήτησαν τυπικώς τον εν λόγω ορισμό της Ausfallhaftung. Από την πρόταση της Επιτροπής για τη λήψη πρόσφορων μέτρων όσον αφορά την Ausfallhaftung προκύπτει ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας δεσμεύθηκε να καταργήσει την εγγύηση αυτή κατά το πέρας μιας μεταβατικής περιόδου. Συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από τη σκέψη 3 ανωτέρω, οι υποχρεώσεις που υφίσταντο στις 2 Απριλίου 2003 καλύπτονται από την Ausfallhaftung μέχρι την ημερομηνία λήξέως τους. Κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία διήρκεσε μέχρι την 1η Απριλίου 2007, εκτός αν τα οικεία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν ιδιωτικοποιηθεί σε προγενέστερη ημερομηνία, η Ausfallhaftung διατηρήθηκε σε ισχύ για τις νέες υποχρεώσεις των οποίων η ημερομηνία λήξεως είναι προγενέστερη της 30ής Σεπτεμβρίου 2017». 10. Βλ. σκέψεις της απόφασης. 11. Βλ. όμως την απόφαση της Επιτροπής της σχετικά με την κρατική ενίσχυση C-40/2008 (πρώην N 163/2008), 2010/691/ΕΕ, ΕΕ L 298/51 που αφορούσε σε μετοχοποίηση χρέους, η οποία τελικώς κρίθηκε σύμφωνη με το κριτήριο του ιδιώτη πωλητή. 12. Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2002, 2002/631/ΕΚΑΧ, ΕΕ L 203/52, , παράγραφος 56, όπου επαναλαμβάνεται η προδιατυπωθείσα θέση της Επιτροπής (επιστολή της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 1992 προς τη Γερμανία [SG(92)D/17613]), σύμφωνα με την οποία: «Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτής της μορφής δεν έχουν συμπτύξει τις δυνάμεις τους στην πορεία της ιστορικής τους εξέλιξης, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την άποψη ότι η τεχνητή συγχώνευση των επιχειρήσεων συμβαδίζει με την αξίωση που επιβάλλει από την πλευρά της, ότι οι προσφορές δεν επιτρέπεται να συνοδεύονται από όρους». [...] Η άποψη αυτή δεν είναι δυνατό να δικαιολογηθεί με παραπομπή στην προβλεπόμενη στάση που θα τηρούσε κάποιος κεφαλαιούχος ο οποίος δρα υπό τις συνθήκες λειτουργίας Επιτροπή θεωρεί γενικώς ότι υφίσταται «διεπιδότηση» της μη αποδοτικής δραστηριότητας από τα έσοδα της πώλησης της αποδοτικής, ενώ ένας ιδιώτης πωλητής κατά κανόνα θα προτιμούσε να διαλύσει (να τερματίσει) τη μη αποδοτική δραστηριότητα και δεν θα δέχονταν την μείωση των εσόδων από την πώληση της αποδοτικής δραστηριότητας. Πάντως, η Επιτροπή προστρέχει σχετικώς και στο κριτήριο των ιστορικών δεσμών μεταξύ των πωλούμενων δραστηριοτήτων. Επίσης, φαίνεται να προστρέχει και στο κριτήριο της ενιαίας νομικής προσωπικότητας, αν και δεν είναι απόλυτα σαφές εάν αυτό μόνο του αρκεί (ως τεκμήριο και για την ύπαρξη ιστορικών δεσμών) 13. Πάντως, εάν οι δραστηριότητες παρουσιάζουν τέτοιους ιστορικούς δεσμούς που δικαιολογούν την από κοινού πώλησή τους, η Επιτροπή συνάγει ότι δεν υφίσταται στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγηση επιβολής όρων προς τον αγοραστή, προκειμένου οι τελευταίος να διατηρήσει μέρος ή όλες τις θέσεις εργασίας στην πωλούμενη επιχείρηση προστρέχει σε έλεγχο αναλογικότητας. Εάν η διατήρηση κάποιου αριθμού θέσεων εργασίας κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης εν συγκρίσει και προς τις υπόλοιπες προσφορές, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο σχετικός όρος δεν είναι μεροληπτικός για τον αγοραστή και, επομένως, δεν υποκρύπτεται στοιχείο κρατικής ενίσχυσης 14. Πάντως, μεταγενέστερες αποφάσεις της Επιτροπής έχουν κρίνει ότι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας δεν συνάδουν με το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή και, ως εκ τούτου, είναι ικανές να επηρεάσουν προς τα κάτω το προσφερόμενο τίμημα 15. Σε άλλη περίπτωση, η Επιτροπή έκρινε ότι συμβιβάζονταν με το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή ρήτρες διατήρησης του υφιστάμενου επιπέδου απασχόλησης, οι οποίες δεν ήταν διατυπωμένες με επιτακτικό (δεσμευτικό για τον επενδυτή) τρόπο 16. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η θέση της ενωσιακής νομολογίας 17, σύμφωνα με την οποία, όταν η Επιτροπή κρίνει τη συμβατότητα της ιδιωτικοποίησης βάσει των ενωσιακών διατάξεων περί ελέγχου των συγκεντρώσεων, θα πρέπει παρεμπιπτόντως να λαμβάνει υπόψη της τόσο την επίδραση κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην πωλούμενη επιχείρηση, όσο και το ενδεχόμενο η ίδια η πώληση να θεωρηθεί ότι ενέχει στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. Βεβαίως, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο διαδικασίες (έλεγχος κρατικών της αγοράς υπό παρόμοιες περιστάσεις, ο οποίος θα προτιμούσε περισσότερο να διαλύσει κάποια επιχείρηση με αρνητική αξία, παρά να παραιτηθεί από τα έσοδα που θα μπορούσε να αποκομίσει από την πώληση της επιχείρησης με θετική αξία». Βλ. και απόφαση της Επιτροπής επί της ενισχύσεως Ν 49/1995, ΕΕ C 168 της , σελ Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2002, 2002/631/ΕΚΑΧ, ό.π., παρ Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2000, 2000/628/ ΕΚ, ΕΕ L 265/15, , παράγραφος 91. Έτσι και Marianne Dony/François Renard/Catherine Smits, Commentaire Mégret, «Contrôle des aides d état», Editions de l Université de Bruxelles, σελ Βλ. απόφαση της Επιτροπής της , 2008/717/ΕΚ, ΕΕ L 239/ Βλ. απόφαση της Επιτροπής της , 2008/767/ΕΚ, ΕΕ L 263/ ΓΔικΕΕ, , υποθ. Τ-156/98, RJB Mining κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2001, σελ. II-337, σκέψεις Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

7 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 759 ενισχύσεων / έλεγχος συγκεντρώσεων) είναι χρονικά ανεξάρτητες, έτσι ώστε δεν είναι ανάγκη η κρίση της Επιτροπής περί των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων να προηγηθεί της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση η μη της ιδιωτικοποίησης βάσει των διατάξεων περί συγκεντρώσεων. ΙΙΙ. Καθορισμός του αποδέκτη (οντότητα υποκείμενη σε ανάκτηση) της ενίσχυσης Το ζήτημα του καθορισμού της οντότητας που υπόκειται σε ανάκτηση έχει προέχουσα σημασία στην περίπτωση που η ιδιωτικοποιούμενη επιχείρηση έχει απολαύσει παράνομων (μη κοινοποιηθεισών) κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες μετά την πώληση ενδέχεται να κηρυχθούν από την Επιτροπή ασυμβίβαστες με την ενιαία αγορά και να διαταχθεί η ανάκτησή τους. Το ερώτημα ποιος (πωλητής ή αγοραστής) έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις παράνομες και ασυμβίβαστες ενισχύσεις έχει απασχολήσει έντονα την ενωσιακή νομολογία, η οποία έχει προβεί σε ορισμένες κρίσιμες αποσαφηνίσεις. α) Οι διακυμάνσεις της ενωσιακής νομολογίας Γίνεται δεκτό γενικά ότι, όταν υφίσταται θέμα απολαβής παράνομων κρατικών ενισχύσεων από επιχείρηση που μεταβιβάζεται, τον κίνδυνο ανάκτησης αυτών φέρει ο πωλητής, όταν εισέπραξε για τη μεταβίβαση αυτή αγοραίο τίμημα, ενώ αντίθετα τον κίνδυνο φέρει ο αγοραστής, όταν το καταβληθέν τίμημα υπολείπεται του αγοραίου. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται δεκτό ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παρέμεινε στην πλευρά του πωλητή, διότι η ωφέλεια από την παράνομη κρατική ενίσχυση ενσωματώθηκε στο εισπραχθέν τίμημα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θεωρείται ότι η ωφέλεια μεταβιβάστηκε στην πλευρά του αγοραστή 18. Οι νομολογιακές αυτές θέσεις αποσαφηνίζουν μεν ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε τίμημα που υπολείπεται του αγοραίου, η παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση που έχει λάβει η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση μπορεί να αναζητηθεί και στην πλευρά του αγοραστή (και συνακόλουθα από τις νομικές εκείνες οντότητες που συνιστούν μια «οικονομική ενότητα» με αυτόν), δεν αποσαφηνίζουν όμως πλήρως το ερώτημα, στην περίπτωση που η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε τιμή αγοράς, εάν η τελευταία (η οποία καθ υπόθεση ελέγχεται πλέον οικονομικά από τον αγοραστή) εξακολουθεί να υπόκειται (μόνον αυτή) στην υποχρέωση ανάκτησης. Σχετικά με αυτό το ερώτημα δύο προσεγγίσεις είναι δυνατές: κατά τη μια προσέγγιση, η επιχείρηση - νομική οντότητα - αποδέκτης της παράνομης ενίσχυσης ενέχεται σε περίπτωση ανάκτησης, χωρίς να είναι δυνατό η ευθύνη αυτή να μετακυλισθεί πιο πέρα - σε κάθετη ή οριζόντια γραμμή (σε άλλες νομικές οντότητες) - προς την πλευρά του αγοραστή (λειτουργική προσέγγιση της ενίσχυσης). Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, δεδομένου ότι, μετά τη μεταβίβαση, η μεταβι- 18. Βλ. γενικώς, Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Για μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις», 2007/C-272/2005, παρ και την εκεί διαλαμβανόμενη νομολογία και ΔιΚΕΕ, , C-390/1998, Banks, Συλλογή 2001, σελ. Ι-6117, σκέψη 77. βαζόμενη επιχείρηση εντάσσεται οικονομικά στην πλευρά του αγοραστή, οι νομικές οντότητες του πωλητή (ο οποίος έχει ενσωματώσει στο εισπραχθέν τίμημα το αντάλλαγμα για την αξία της ενισχύσεως) ενέχονται σε ανάκτηση και όχι (πλέον) η μεταβιβασθείσα επιχείρηση. Είναι αλήθεια ότι η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση απολαμβάνει τα λειτουργικά οφέλη της ενίσχυσης, τα οφέλη αυτά όμως δεν είναι χαριστικά, δεδομένου ότι η πλευρά του αγοραστή κατέβαλε αγοραίο τίμημα, στο οποίο τεκμαίρεται συμπεριλαμβανόμενο και το κόστος της ενίσχυσης (προσέγγιση της πραγματικά ωφελειθείσας επιχείρησης). Η αντιπαράθεση των δύο προσεγγίσεων και η τριβή των θέσεων της νομολογίας καταγράφονται με ενάργεια στις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Tizzano στην υπόθεση C-277/00, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Επιτροπής 19. Ο γενικός εισαγγελέας αναφέρεται εκτενώς στην προηγούμενη νομολογία του Δικαστηρίου εντοπίζοντας αποφάσεις που συνηγορούν προς την υιοθέτηση της μιας ή της άλλης προσεγγίσεως. Πάντως, από την ανάλυση, στην οποία προβαίνει ο γενικός εισαγγελέας προκύπτει ότι, έως τότε, το Δικαστήριο μάλλον σαφέστερα είχε εκδηλώσει προτίμηση προς την προσέγγιση της πραγματικά ωφελούμενης επιχειρήσεως 20 παρά προς την λειτουργική προσέγγιση 21. Ο γενικός εισαγγελέας τοποθετήθηκε υπέρ της λειτουργικής προσέγγισης. Πέρα από κάποια επιχειρήματα πρακτικού χαρακτήρα υποστήριξε κυρίως ότι, εφόσον το ζήτημα ξεκαθαρίσει πλέον, οι όροι της πώλησης θα λαμβάνουν υπόψη τους το ενδεχόμενο ανάκτησης των παράνομων ενισχύσεων 22. Στην απόφαση του Δικαστηρίου που επακολούθησε 23 τμήμα της θεωρίας 24 είδε ότι το Δικαστήριο υιοθέτησε αναμφίλεκτα την λειτουργική προσέγγιση, βασιζόμενο και στην προτίμηση που είχε διατυπώσει υπέρ αυτής ο γενικός εισαγγελέας Tizzano. 19. Βλ. προτάσεις της 19ης Ιουνίου 2003, ΣυλλΝομολ 2004, σελ. Ι Βλ. παρ. 80 των προτάσεων και τις προηγούμενα αναφερόμενες ΔικΕΕ, , υποθ. C-350/1993, Επιτροπή κατά Ιταλίας («ΕΝΙ- Lanerossi II»), ΣυλλΝομολ 1995, σελ. Ι-699, ΔικΕΕ, C-390/1998, Banks, ό.π., και ΔικΕΕ, , συνεκδ. υποθ. C-74/2000 Ρ και C-75/2000 Ρ, Falck, ΣυλλΝομολ 2002, σελ. I-7869, σκέψεις 180 και 181, διαλαμβανόμενες στις παρ των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα Tizzano. 21. Βλ. παρ των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα και την εκεί διαλαμβανόμενη ΔικΕΕ, , συνεκδ. υποθ. C-328/1999 και C-399/2000, Multimedia, ΣυλλΝομολ 2003, σελ. I Βλ. παρ. 84 των προτάσεων όπου αναφέρεται ότι: «... Εν πάση περιπτώσει, αν διευκρινιζόταν οριστικά ότι, ακόμη και στην περίπτωση πωλήσεως των μετοχών της στην τιμή της αγοράς, η δικαιούχος εταιρία εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση επιστροφής των ενισχύσεων που έλαβε, οι προοπτικές κέρδους για τον πωλητή θα μειώνονταν ουσιωδώς (και θα ανάγονταν στην πραγματικότητα στους συνήθεις κινδύνους των συναλλαγών), δεδομένου ότι το ενδεχόμενο παθητικό που απορρέει από την ανάκτηση των ενισχύσεων θα έπρεπε κατά κανόνα να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των όρων πωλήσεως». 23. ΔικΕΕ, , υποθ. C-277/2000, Γερμανία κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2004, σελ. I Βλ. L. Levi, «L identification du bénéficiaire de l aide», in M. Dony - C. Smits (dir.), «Aides d Etat», Editions de l Université de Bruxelles, Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

8 760 ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κατά την άποψή μας, η απόφαση του Δικαστηρίου δεν αίρει όλες τις αμφισβητήσεις. Αφενός, η σχετική διατύπωση του Δικαστηρίου επικεντρώνεται στην αδυναμία αναζήτησης της ενίσχυσης από τον αγοραστή 25. Αφετέρου, εάν ήταν τόσο σαφής η υιοθέτηση της λειτουργικής προσέγγισης, τούτο θα σήμαινε μεταστροφή από την μέχρι τότε νομολογία. Το Δικαστήριο, όχι μόνο δεν λέγει ρητά κάτι τέτοιο, αλλά τουναντίον στην προηγούμενη ακριβώς σκέψη από την επίμαχη 26 κάνει αναφορά στην απόφαση Banks, η οποία αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της προσέγγισης της πραγματικά ωφελούμενης επιχείρησης. Θα περίμενε κανείς ότι μια τόσο σημαντική μεταστροφή της νομολογίας θα είχε συντελεστεί με μεγαλύτερη «πανηγυρικότητα». β) Ο καθορισμός του αποδέκτη της ενίσχυσης ανάλογα με τη μέθοδο ιδιωτικοποίησης Παράλληλα με την προεκτεθείσα τριβή, σημασία, για την εκάστοτε προβληματική, έχει η επιλεγόμενη μορφή της ιδιωτικοποίησης. Διαφορετική παρουσιάζεται η κατάσταση στην περίπτωση συμβάσεως μεταβίβασης μετοχών (Shares Deal) και διαφορετική στην περίπτωση μεταβίβασης παγίων στοιχείων της ιδιωτικοποιούμενης επιχείρησης (Assets Deal). Ειδικότερα: 1. Shares Deal Στην περίπτωση που η ιδιωτικοποίηση συντελείται με μεταβίβαση μετοχών θα πρέπει να στραφούμε προς τα νομολογιακά δεδομένα που εκτέθηκαν ανωτέρω. Πάντως, ειδικότητα παρουσιάζει η περίπτωση της λεγόμενης μερικής ιδιωτικοποίησης. Όταν ο αγοραστής και ο πωλητής αποκτούν κοινό έλεγχο (joint control) 27 στη μερικώς ιδιωτικοποιούμενη επιχείρηση, φρονούμε ότι η όλη προβληματική σε σχέση με το αγοραίο ύψος του τιμήματος για τις μετοχές που μεταβιβάζονται, παρέλκει. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ούτως ή άλλως, υπόχρεος προς ανάκτηση είναι η μερικώς ιδιωτικοποιούμενη επιχείρηση ως νομική οντότητα Βλ. τη σκέψη 81 της απόφασης όπου διαλαμβάνεται: «Στην υπό κρίση υπόθεση, η επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκαν παράνομες ενισχύσεις διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και εξακολουθεί να ασκεί, για δικό της λογαριασμό, τις επιδοτούμενες από τις κρατικές ενισχύσεις δραστηριότητες. Επομένως, υπό κανονικές συνθήκες η επιχείρηση αυτή διατηρεί το συνδεόμενο με τις εν λόγω ενισχύσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, ως εκ τούτου, αυτή οφείλει να επιστρέψει ποσό ίσο προς αυτό των ενισχύσεων. Επομένως, δεν μπορεί να ζητηθεί από τον αγοραστή να επιστρέψει τις ενισχύσεις αυτές». 26. Βλ. σκέψη 80 της απόφασης. 27. Για την έννοια του κοινού ελέγχου, βλ. Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, 2008/C-95/2001, παρ Πρβλ. επίσης, ΓΔικΕΕ, , υποθ. T-282/02 Cementbouw κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2006, σελ. ΙΙ-319, σκέψεις 42, 52 και 67. Ο κοινός έλεγχος παραπέμπει σε όλες εκείνες τις νομικές και πραγματικές καταστάσεις κατά τις οποίες για την λήψη των στρατηγικών εμπορικών αποφάσεων της επιχείρησης περισσότεροι μέτοχοι πρέπει να συμπράξουν. 28. Πρβλ. ΔικΕΕ, , C-303/1988, Ιταλία κατά Επιτροπής (ENI- Lanerossi I), ΣυλλΝομολ 1991, σελ. Ι-1433, σκέψεις Assets Deal Διαφοροποιήσεις ως προς την περίπτωση της μεταβίβασης της επιχείρησης μέσω συμβάσεως πώλησης μετοχών παρουσιάζει η περίπτωση που η ιδιωτικοποίηση συντελείται με μεταβίβαση παγίων στοιχείων της επιχείρησης (Assets Deal). Καθόσον η μεταβιβάζουσα επιχείρηση συνεχίζει να υφίσταται και να δραστηριοποιείται στην αγορά και, εφόσον κατεβλήθη αγοραίο τίμημα, αυτή η επιχείρηση είναι υπόχρεη προς ανάκτηση. Διεύρυνση του κύκλου των φορέων που υπέχουν υποχρέωση για την επιστροφή της ενισχύσεως δικαιολογείται μόνον εάν η μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού προκαλεί κίνδυνο καταστρατηγήσεως των αποτελεσμάτων της διαταγής περί ανακτήσεως, και ιδίως εάν, κατόπιν της αγοράς στοιχείων του ενεργητικού, ο αρχικός δικαιούχος της ενισχύσεως απέμεινε ως ένα «κενό κέλυφος», από το οποίο δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η επιστροφή των παρανόμως χορηγηθεισών ενισχύσεων 29. Επομένως, στην περίπτωση μεταβίβασης παγίων στοιχείων της επιχείρησης η ανάκτηση πρέπει να περιορίζεται στον αρχικό αποδέκτη α) υπό την προϋπόθεση καταβολής αγοραίου τιμήματος και β) υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση καταστρατηγήσεως. Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο προϋποθέσεις είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, από τη νομολογία προκύπτει ότι, όταν έχει καταβληθεί αγοραίο τίμημα, είναι πολύ δύσκολο να θεωρηθεί ότι συντρέχει περίπτωση καταστρατηγήσεως που δικαιολογεί την επέκταση της υποχρέωσης ανάκτησης προς την πλευρά του αγοραστή 30. Επομένως, η συνδυαστική εφαρμογή της προεκτεθείσας νομολογίας μπορεί να οδηγήσει στο εξαντιδιαστολής συμπέρασμα ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων στοιχείων ιδιωτικοποιούμενης επιχείρησης, η υποχρέωση αναζήτησης πρέπει να περιορίζεται στον αρχικό αποδέκτη, εκτός εάν καταβλήθηκε τίμημα που υπολείπεται του αγοραίου, γεγονός από το οποίο (σε συνδυασμό και με τις λοιπές περιστάσεις) προκύπτει ότι, ως αποτέλεσμα καταστρατηγήσεως, ο αρχικός αποδέκτης απέμεινε ένα κενό κέλυφος, από το οποίο η παράνομη ενίσχυση δεν μπορεί να αναζητηθεί. Υπό αυτές τις περιστάσεις, η αναζήτηση της ενίσχυσης μπορεί να επεκταθεί προς την πλευρά του αγοραστή, ο οποίος τελικώς ωφελήθηκε από την ενίσχυση. γ) Η πτώχευση του αποδέκτη Ειδική μνεία πρέπει να γίνει επίσης στην περίπτωση που ο αρχικός αποδέκτης έχει τεθεί σε πτωχευτική διαδικασία. Από τη νομολογία προκύπτει ότι η αποκατάσταση της προτέρας καταστάσεως και η εξάλειψη της στρεβλώσεως του ανταγωνισμού που προκύπτει από παράνομες ενισχύσεις μπορούν να επέλθουν, καταρχήν, με την αναγραφή στο παθητικό της υπό εκκαθάριση επιχειρήσεως αντίστοιχης υποχρεώσεως σχετικά με την επιστροφή των οικείων ενισχύσεων, εκτός αν οι ενισχύσεις αυτές ωφέλησαν άλλη επιχείρηση. Πράγματι, κατά τη 29. Βλ. ΓΔικΕΕ, , υποθ. T 324/2000, CDA Datenträger Albrechts κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2005, σελ. II 4309, σκέψεις 98 επ. και ΓΔικΕΕ, , υποθ. Τ-291/2006, Operator ARP κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2009, σελ. II-2275, σκέψη Βλ. ΔικΕΕ, , υποθ. C-277/2000, ό.π., σκέψη 92 και ΓΔικΕΕ, , υποθ. Τ-318/2000, Freistaat Thüringen κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2005, σελ. II-4179, σκέψεις Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

9 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 761 νομολογία, η σχετική αναγραφή αρκεί προς εξασφάλιση της εκτελέσεως μιας αποφάσεως που διατάσσει την αναζήτηση κρατικών ενισχύσεων ασυμβίβαστων με την κοινή αγορά 31. IV. Oι εγγυήσεις του κράτους-πωλητή υπό το φως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων Σημαντικό νομικό ζήτημα που συνέχεται με το ζήτημα του καθορισμού της υπόχρεου προς ανάκτηση οντότητας είναι αυτό της ανάληψης εγγυητικής ευθύνης του πωλητή προς τον αγοραστή της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης σχετικά με τον κίνδυνο της ανάκτησης. Η θεωρία 32 διακρίνει δύο υποθέσεις ανάλογα με τον εάν η ανάληψη εγγυητικής ευθύνης από την πλευρά του πωλητή αφορά σε γεγονότα υφιστάμενα κατά το χρόνο μεταβίβασης του κινδύνου (παρεπόμενες εγγυήσεις) ή σε γεγονότα μεταγενέστερα (επιγενόμενα) (αυτοτελείς εγγυήσεις). Κατά κρατούσα γνώμη, γίνεται δεκτό ότι, σε περίπτωση που ο πωλητής εγγυήθηκε για γεγονότα υφιστάμενα κατά το χρόνο μεταβίβασης του κινδύνου της πωλούμενης επιχείρησης, το κοινό δίκαιο της πώλησης (έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας) είναι εφαρμοστέο (ΑΚ 534 επ.) 33, ενώ αντίθετα, σε περίπτωση που η εγγυητική δήλωση του πωλητή αφορά σε μεταγενέστερα της μεταβίβασης του κινδύνου γεγονότα, πρόκειται για ανάληψη αυτοτελούς εγγυήσεως, η ο- ποία, ως ανώνυμη σύμβαση, ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις (ΑΚ 335 επ., 363 επ., 340 επ., 382 επ., 249 επ.,). Η διάκριση αυτή είναι, κατά την άποψή μας, σημαντική και για την εφαρμογή του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων. α) Συνομολογηθείσες ιδιότητες - παρεπόμενες εγγυήσεις (εγγυητικές δηλώσεις) του πωλητή Φρονούμε ότι οι παρεπόμενες εγγυήσεις μόνο κατ εξαίρεση θα μπορούσαν να θεωρηθούν στοιχειοθετικές κρατικής ενισχύσεως υπέρ του αγοραστή. Τούτο θα συμβαίνει μόνο εάν από τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης προκύπτει ότι ένας συνετός ιδιώτης πωλητής δεν θα αναλάμβανε αντίστοιχες υποχρεώσεις. Γενικά, πάντως, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η συνομολόγηση ιδιοτήτων που αντιστοιχούν στην νομικοπραγματική κατάσταση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης είναι σύμφωνη με το κριτήριο του ιδιώτη πωλητή σε συνθήκες αγοράς. Έτσι, φρονούμε ότι δεν συνιστά, καταρχήν, κρατική ενίσχυση η συνήθως απαντώμενη στην πρακτική ρήτρα ότι η πωλούμενη επιχείρηση κατά την στιγμή της μεταβίβασης του κινδύνου δεν υπόκειται σε διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων (not subject to 31. Βλ. ΔικΕΕ, , υποθ. 52/84, Επιτροπή κατά Βελγίου, ΣυλλΝομολ 1986, σελ. 89, σκέψη 14 και ΔικΕΕ, , υποθ. C-142/1987, Βέλγιο κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 1990, σελ. I-959, σκέψεις 60 και 62 και ΓΔικΕΕ, , υποθ. Τ-318/2000, ό.π., σκέψη Βλ. σχετικώς, Α. Βαλτούδης, «Πώληση επιχείρησης», Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σελ Έτσι αντί άλλων και Γαζής, ΕρμΑΚ 513, αρ. 40, Κοτσίρης, και Hommelhof, ZHR 1976, 297, Hiddemann, ZGR 1982, 446 και Zimmer, NJW 1997, 2346 I/II. 33. Idem, σελ. 240 με παραπομπές, αντίθετα οι Huber, AcP 202, 225-6, Sorgel-Huber, 459 αριθμ. 216, 281, 285, 285a και Canaris, ZGR 1982, 412-3, σύμφωνα με τους οποίους και σε αυτή την περίπτωση υφίσταται αυτοτελής εγγυητική σύμβαση του πωλητή προς τον αγοραστή. outstanding recovery). Επίσης, δεν συνιστούν καταρχήν κρατικές ενισχύσεις και οι παρεπόμενες εγγυήσεις που αφορούν στην οικονομική πραγματικότητα της επιχείρησης κατά τη στιγμή της μεταβίβασης, όπως η εγγύηση του πωλητή για το ύψος των αφανών αποθεματικών, το υφιστάμενο επίπεδο οφειλών, την ορθότητα των ισολογιστικών δεδομένων της επιχείρησης 34 ή την τήρηση των εφαρμοστέων κανόνων για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης 35. β) Αυτοτελείς εγγυήσεις (εγγυητικές δηλώσεις) του πωλητή Οι αυτοτελείς εγγυήσεις του πωλητή για μελλοντική υποχρέωση ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την μεταβιβαζόμενη επιχείρηση είναι δυνατό να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Το τεκμήριο συμβατότητας με το κριτήριο του ιδιώτη πωλητή δεν μπορεί να ισχύσει για ευθυνοπαραγωγικά αίτια που σχετίζονται με μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα κατά τη στιγμή μεταβίβασης της επιχείρησης. Εντούτοις, το γεγονός αυτό δεν προδικάζει οριστικά την τύχη αυτών των εγγυήσεων, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω. γ) Οι διατυπωθείσες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η σχετική νομολογία Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάληψη αυτοτελούς εγγύησης από το κράτος υπέρ του αγοραστή ότι θα τον αποζημιώσει αναλόγως σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση κληθεί να καταβάλλει ποσά λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων (που χορηγήθηκαν πριν τη μεταβίβαση της πωλούμενης επιχείρησης) συνιστά κρατική ενίσχυση. Μάλιστα φαίνεται να θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει ακόμη και όταν η εγγύηση δεν είναι περιορισμένη ειδικά στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, αλλά είναι διατυπωμένη με γενικότερο τρόπο, είναι όμως δυνατό να καταλήξει στο ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα (δηλαδή της κάλυψης του αγοραστή σε περίπτωση ανάκτησης) 36. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ακυρώθηκε μερικώς από το Δικαστήριο, αλλά το ειδικό ζήτημα της ενωσιακής νομιμότητας των εγγυητικών δηλώσεων δεν αντιμετωπίστηκε 37. Τη θέση αυτή εφάρμοσε η Επιτροπή και στην υπόθεση των Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΝΑΕ), στην οποία θεώρησε ότι οι ρήτρες διατήρησης του αζημίου του αγοραστή σε περίπτωση ανάκτησης παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων σε βάρος της ΕΝΑΕ, συνιστούσαν per se κρατικές ενι- 34. Πρόκειται για την επονομαζόμενη εγγύηση «αντικειμενικής ορθότητας», βλ. Βαλτούδη, ό.π., σελ. 240 με παραπομπή σε Grabowski/ Harrer, DStR 1993, 21 I. 35. Πρόκειται για την επονομαζόμενη εγγύηση «υποκειμενικής ορθότητας», βλ. Grabowski/Harrer, DStR 1993, 21 I, Weitnauer, NJW 2002, 2515 f. 36. Βλ. απόφαση της Επιτροπής, , 92/317/ΕΟΚ, ΕΕ L 171/54, , VII και κωδικοποιημένη έκδοση (όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/242/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1996) έγγραφο CELEX 1992D EL Βλ. ΔικΕΕ, , συνεκδ. υποθ. C-278/1992, C-279/1992 και C-280/1992, Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 1994, σελ. I Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

10 762 ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ σχύσεις 38. Η θέση της Επιτροπής επικυρώθηκε επί προσφυγής από το Γενικό Δικαστήριο 39. Εντούτοις, από την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου δεν καθίσταται σαφές εάν η θέση αυτή συναρτάται ειδικώς προς την κακή οικονομική κατάσταση της ΕΝΑΕ (και επομένως έχει περιπτωσιολογικό χαρακτήρα) ή εάν έχει γενικότερο πεδίο εφαρμογής. Επιγενόμενη σχετικοποίηση της θέσης της Επιτροπής συνιστά η τοποθέτησή της με την Ανακοίνωσή της σχετικά με «μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις» 40. Σύμφωνα με την Επιτροπή: «Στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης εταιρίας που έχει λάβει ενίσχυση η οποία κρίθηκε συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά από την Επιτροπή, το κράτος μέλος μπορεί να συμπεριλάβει ρήτρα απαλλαγής από την ευθύνη στη συμφωνία ιδιωτικοποίησης για να προστατεύσει τον αγοραστή της εταιρίας έναντι του κινδύνου η αρχική απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ενίσχυση να ανατραπεί από τα κοινοτικά δικαστήρια και να αντικατασταθεί από απόφαση της Επιτροπής με την οποία διατάσσεται η επιστροφή της ενίσχυσης αυτής από τον αποδέκτη. Μια τέτοια ρήτρα θα μπορούσε να προβλέπει προσαρμογή της τιμής που καταβάλλεται από τον αγοραστή για την εταιρία που ιδιωτικοποιείται έτσι ώστε να ληφθεί κατάλληλα υπόψη η ευθύνη σε περίπτωση ανάκτησης» 41. Πρόκειται για μια θέση που είναι σαφώς επηρεασμένη από την νομολογία CELF 42 και τις θέσεις του Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμοστική εξειδίκευση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της δικαστικής αμφισβήτησης των αποφάσεων της Επιτροπής επί θεμάτων εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Από την διατυπωθείσα θέση της Επιτροπής συνάγεται, εξ αντιδιαστολής, ότι η Επιτροπή διατηρεί την αρχική θέση της πως η κάλυψη του αγοραστή για την περίπτωση ανάκτησης εξαρχής παράνομων και μη συμβιβάσιμων ενισχύσεων συνιστά με τη σειρά της per se κρατική ενίσχυση. V. Κριτικές σκέψεις - συμπεράσματα Θα διατυπώσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τα δύο κύρια ζητήματα που θίγει η παρούσα μελέτη: α) το ζήτημα του καθορισμού της υπόχρεου προς ανάκτηση νομικής οντότητας και τη θεωρία της λειτουργικής προσέγγισης και β) την ενωσιακή νομιμότητα των εγγυητικών δηλώσεων του πωλητή για την κάλυψη του αγοραστή σε περίπτωση ανάκτησης παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων. Καταρχήν, θεωρούμε ότι η λειτουργική προσέγγιση κατά τον καθορισμό του υπόχρεου προς ανάκτηση είναι συζητήσιμη. 38. Απόφαση της , 2009/610/ΕΚ σχετικά με τις ενισχύσεις C-16/2004 (ex NN 29/04, CP 71/02 και CP 133/05) υπέρ της ΕΝΑΕ, ΕΕ 2009, L 225, σελ Βλ. ΓΔικΕΕ, , υποθ. Τ-384/2008, Ελληνική Ναυπηγοεπισκευαστική ΑΕ κ.ά. κατά Επιτροπής, αδημ. ακόμη στη Συλλογή. 40. Βλ. 2007/C 272/ Βλ. παρ. 34, υποσημ. 41 της Ανακοίνωσης. 42. Βλ. ΔικΕΕ, , υποθ. C-199/2006, CELF and ministre de la Culture et de la Communication, ΣυλλΝομολ 2008, σελ. I-469 και ΔικΕΕ, , υποθ. C-1/2009, CELF and ministre de la Culture and de la Communication, ΣυλλΝομολ 2010, σελ. I Όταν το κράτος πωλεί απευθείας την (κρίσιμη) συμμετοχή του σε δημόσια επιχείρηση, η λειτουργική προσέγγιση έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό αδιέξοδο. Πράγματι, σε μια τέτοια περίπτωση, εάν ακολουθήσει κανείς την προσέγγιση της πραγματικά ωφελούμενης επιχείρησης, η ανάκτηση της ενίσχυσης καθίσταται αδύνατη, δεδομένου ότι ο δότης και πραγματικός λήπτης της ενίσχυσης (ο ωφελούμενος) ταυτίζονται (είναι το ίδιο το κράτος). Το αδιέξοδο αυτό είχε ήδη επισημανθεί από το Δικαστήριο στην απόφαση Banks 43. Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό το πραγματικό αδιέξοδο δεν συνεπάγεται αφεαυτού ότι καταμένει στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ο πραγματικά ωφελούμενος είναι το εν στενή εννοία κράτος. Όταν αντίθετα το κράτος πωλεί έμμεσα (π.χ. καθετοποιημένη δημόσια επιχείρηση πωλεί την 100% θυγατρική της εισπράττοντας το τίμημα), η προσέγγιση της πραγματικά ωφελούμενης επιχείρησης έχει έρεισμα. Πράγματι, στο παράδειγμα της καθετοποιημένης επιχείρησης, η ωφέλεια από την παράνομη ενίσχυση, μέσω του εισπραχθέντος τιμήματος μεταβιβάζεται στην νομική οντότητα του πωλητή, η οποία αποκτά αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ ο αγοραστής που ελέγχει, μετά τη μεταβίβαση, την πωληθείσα επιχείρηση, ακόμη και εάν διατηρεί λειτουργικό όφελος από την παράνομη ενίσχυση, δεν προσπορίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι το όφελος αυτό δεν είναι, όπως επισημάνθηκε πρωτύτερα, χαριστικό, αλλά ο αγοραστής έχει καταβάλει γι αυτό το αναλογούν τίμημα στον πωλητή. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν η λειτουργική προσέγγιση πρέπει να γίνει δεκτή για λόγους αναγόμενους στην ασφάλεια δικαίου, η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει με την θεώρηση των εγγυητικών δηλώσεων του πωλητή ως per se κρατικών ενισχύσεων. Ο γενικός εισαγγελέας Tizzano, υπεραμυνόμενος της λειτουργικής προσέγγισης μεταξύ άλλων επιχειρημάτων, προέβαλλε ότι, σε αυτή την περίπτωση, με ανάλογο τρόπο θα προσαρμοσθούν οι όροι της πωλήσεως. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι όροι της πώλησης περιορίζονται αποκλειστικά στο τίμημα. Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι συχνά η παροχή εγγύησης στον αγοραστή για το ενδεχόμενο η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση να υποστεί ανάκτηση παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης παρίσταται ως θεμιτή συμπεριφορά ιδιώτη πωλητή σε συνθήκες αγοράς. Αφενός, η παροχή εγγύησης συνάδει καλύτερα με τον στόχο επίτευξης του υψηλότερου δυνατού τιμήματος (ο οποίος πέρα από τη δημοσιονομική του διάσταση συναρτάται ευθέως με το κριτήριο του ιδιώτη επιχειρηματία στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων) και, αφετέρου, παρίσταται δικαιολογημένη όταν το risk assessment καταδεικνύει ότι ο κίνδυνος ανάκτησης δεν είναι μεγάλος. Επίσης, σημειωτέον ότι η μείωση του τιμήματος (αντί της παροχής εγγύησης) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων που κρίνεται αναγκαία η πώληση με ελάχιστο δεσμευμένο τίμημα (reserved price). Θα ήταν ευχής έργο, η Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις θέσεις της και να εκθέσει με συνολικό τρόπο την πολιτική κρατικών ενισχύσεων που θα ακολουθεί σε μια συνολική ανακοίνωση για τις ιδιωτικοποιήσεις. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην εμπέδωση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου, σε έναν τομέα που είναι κρίσιμος, όχι μόνο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και για την δημοσιονομική σταθεροποίηση. 43. Βλ. ΔικΕΕ, , C-390/1998, ό.π., σκέψη 79. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

11

12

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

24o Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου 17-19 Οκτωβρίου 2014 Ιωάννινα

24o Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου 17-19 Οκτωβρίου 2014 Ιωάννινα ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ (KLC LAW FIRM) 24o Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου 17-19 Οκτωβρίου 2014 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 3.6.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη χρηματοδότηση, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 6 Σκοπός Με

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα