Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες"

Transcript

1 Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες Σταματίνα Τσάφου*, Ματίνα Πολίτη** ή Περίληψη Στις σύγχρονες μεθόδους θεματικής αναπαράστασης, οργάνωσης και ανάκτησης πληροφοριών από ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης εντάσσονται οι θησαυροί και οι οντολογίες. Οι θησαυροί αποτελούν τη νοηματική οργάνωση οριζοντίων και κάθετων ιεραρχικών συσχετισμών των εννοιών. Οι οντολογίες, ως βασικό μέσο αναπαράστασης γνώσης στο σημασιολογικό ιστό, επιτρέπουν το διαμοιρασμό της γνώσης και των πληροφοριών και παρέχουν τους μηχανισμούς για την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών, τόσο από ανθρώπους όσο και από πράκτορες λογισμικού. Στον τομέα των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών όπου η πληροφορία πρέπει να παρουσιάζεται μονοσήμαντα, μέσω ενός καλά ορισμένου τρόπου αναπαράστασής της, ο ρόλος των θησαυρών και των οντολογιών είναι εξαιρετικά σημαντικός. Στην εισήγηση αυτή εξετάζεται η σχέση των θησαυρών με τις οντολογίες. Παρουσιάζονται οι ομοιότητες στη διαδικασία δόμησης θησαυρού και οντολογίας και η δυνατότητα χρήσης των θησαυρών στην οργάνωση των οντολογιών. Ακόμα παρουσιάζεται η δυνατότητα χρήσης του θησαυρού στις οντολογίες, μέσω συγκεκριμένων κανόνων και η χρήση των οντολογιών και των θησαυρών στην οργάνωση και ανάκτηση των πληροφοριών. Οι σημασιολογικές τεχνολογίες επιτρέπουν την περιγραφή των αντικειμένων και των θησαυρών γνώσεων. Ο κυριότερος στόχος τους είναι να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης συνακόλουθα και κατανοητά σε παρόμοιες τάξεις-κατηγορίες ψηφιακών αντικειμένων και υπηρεσιών, κατανεμημένα δια μέσου ετερογενών θησαυρών γνώσεων. Λέξεις κλειδιά: θησαυρός, οντολογία, σημασιολογικός ιστός, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ανάκτηση πληροφοριών

2 Abstract 1. Πεδίο Ανάπτυξης Thesauri and ontologies, as structures representing digital information sources, play an important role among the modern methods of knowledge representation and management and information retrieval. Thesauri constitute the horizontal and vertical meaning management of hierarchic correlations of significances. Ontologies, as the basic tool for knowledge representation in Semantic Web, allow knowledge distribution and provide mechanisms for effective exploitation of information both from humans and software agents. Concerning the domain of Digital Libraries, where information should be presented unambiguously via a well-defined representational way, the role of thesauri and ontologies is exceptionally important. In this paper the relations between thesauri and ontologies are examined by presenting the resemblances and differences in the procedure of structuring a thesaurus and ontology. Moreover, the use of a thesaurus into ontology is proposed through certain rules that map the elements and relations contained in the thesaurus to concepts and semantic relations of the ontology. Semantic technologies allow the description of objects and thesauri of knowledge. Our main objective is to have the ability to access consecutively and comprehensibly categories of digital objects and services, distributed by means of heterogeneous thesauri of knowledge. Keywords: thesaurus, ontology, semantic web, digital libraries, information retrieval Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάχυνε σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης όλων των επιστημών, με επακόλουθο την αύξηση των επιστημονικών κειμένων και των πληροφοριών. Η αύξηση αυτή δυσχεραίνει τον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης πληροφορίας που αναζητά ο χρήστης. Η ταυτόχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφόρησης επέφερε μεταβολές στις μεθόδους οργάνωσης και αποθήκευσης και επιτάχυνε τους ρυθμούς εντοπισμού και διακίνησης των πληροφοριών. Βασικό μέλημα των επιστημόνων της πληροφόρησης ήταν και είναι η βελτίωση των υπαρχόντων ή η εξεύρεση νέων, πλέον αποτελεσματικών μεθόδων θεματικής οργάνωσης των πληροφοριών. Ο χρήστης ερευνητής, στην άσκηση της επιστημονικής εργασίας, έχει ανάγκη να έχει στη ~ 2 ~

3 διάθεσή του την κατάλληλη πληροφορία όταν την χρειάζεται. Για το λόγο αυτό, η θεματική επεξεργασία των πληροφοριών, που εμπεριέχονται στα τεκμήρια αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα σε κάθε σύστημα πληροφόρησης. Πρώτη προσπάθεια θεματικής οργάνωσης των πληροφοριών ήταν η δημιουργία θεματικών ευρετηρίων. Η αποτελεσματικότητα των θεματικών ευρετηρίων, ως μέσου για την ταύτιση και την ανάκτηση τεκμηρίων, εξαρτιόταν από μια καλά δομημένη γλώσσα ευρετηρίασης. «Η ανάγκη απόδοσης των όρων ευρετηρίασης με τρόπο μοναδικό αντιμετωπίστηκε με τη χρήση γλώσσας ανάκτησης πληροφοριών, η οποία διαχρονικά είχε τη μορφή ταξινομικού συστήματος, δομημένου καταλόγου θεματικών επικεφαλίδων και πρόσφατα, δομημένου θησαυρού 1». Η γλώσσα ευρετηρίασης χρησιμοποιείται, τόσο για την ένταξη των πληροφοριών κάτω από ενιαίους όρους, όσο και για τη διεξαγωγή της έρευνας για την ανεύρεση των πηγών πληροφόρησης. Κύριο χαρακτηριστικό των γλωσσών ευρετηρίασης είναι η χρήση ενός δομημένου ελεγχόμενου λεξιλογίου. Η ανάπτυξη των υστεροσυνδυασμένων μεθόδων ευρετηρίασης με τη δημιουργία και χρήση θησαυρών συμβάλλει αποτελεσματικά στη θεματική οργάνωση και αναζήτηση των πληροφοριών. Με τον όρο θησαυρός χαρακτηρίζεται το λεξιλόγιο όρων μιας ελεγχόμενης γλώσσας ευρετηρίασης, δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνονται με σαφήνεια οι προϋπάρχουσες μεταξύ των εννοιών σχέσεις. Αποτελεί ένα εργαλείο για την ένταξη των γνώσεων και των πληροφοριών σε εννοιολογικές ομάδες, διευκολύνει τη θεματική οργάνωση των συλλογών, των καταλόγων των βιβλιοθηκών, των ευρετηρίων και των ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών. Η σάρωση του θησαυρού κατά την αναζήτηση επιτρέπει στον ερευνητή να καθορίζει το επίπεδο ανάκτησης πληροφοριών από γενικές σε ειδικές πληροφορίες και το αντίστροφο, ρυθμίζοντας το επίπεδο ανάκτησης που εκείνος επιθυμεί. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών τους πολλοί διαθέτες και διεθνείς οργανισμοί προχώρησαν στη δημιουργία θησαυρών σε συγκεκριμένα και σε σχετιζόμενα με αυτά θεματικά πεδία. Η διάσπαση των θησαυρών σε επιστημονικά πεδία δεν διευκόλυνε τους επιστήμονες στην εξαντλητική αναζήτηση πληροφοριών. Αυτό οφείλεται στη μη ταύτιση των όρων ή της εννοιολογικής τους ανάλυσης ή της ένταξής τους σε ιεραρχίες. Η δυσκολία αυτή προβλημάτισε τους επιστήμονες, κυρίως της πληροφορικής, οι οποίοι προσπάθησαν να αναπτύξουν αυτόματες μεθόδους θεματικού προσδιορισμού των 2 πληροφοριών με την ανάπτυξη οντολογιών. Οι περισσότεροι από τους επιστήμονες στον τομέα της πληροφορικής αποδέχονται τον ορισμό της οντολογίας που έδωσε ο Gruber: An ontology is a specification of a conceptualization, δηλαδή οντολογία είναι ο προσδιορισμός μιας αντίληψης με την έννοια της λειτουργίας, με την οποία ο άνθρωπος αποκτά γνώση της πραγματικότητας 3 με παρέμβαση του λογικού. Είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της γνώσης. 1 Σκανδάλη Αλκμήνη, 2003, σ.31 2 Zavitsanos E., Τριανταφυλλίδης, 1998 ~ 3 ~

4 Σύμφωνα με τους Biolchini και Patel 4 η οντολογία αναπαριστά τύπους γνώσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από επιστήμονες στη λογική ανάλυση (reasoning) και την εξαγωγή συμπερασμάτων (decision processes): την πραγματική (factual), τη σημασιολογική (semantic) και τη σχηματική (schematic). Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη του αυτοματισμού της οντολογίας, τόσο στην απόκτηση γνώσης, όσο και στις φάσεις οργάνωσής της. Οι οντολογίες βοηθάνε στην εξάπλωση του σημασιολογικού ιστού. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι το μέσο για τη μετάβαση από τον παγκόσμιο ιστό στη σημασιολογική του έκδοση (Semantic Web). Ο Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί την εξέλιξη του σημερινού παγκόσμιου ιστού, από τον οποίο διαφέρει στο ότι σ αυτόν παρέχεται η σημασιολογία των πληροφοριών που διαθέτει. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία μαζί με τη μεταπληροφορία που τη συνοδεύει είναι κατανοητή και κατάλληλη για να τη διαχειριστούν άνθρωποι και μηχανές. Ο θησαυρός συμβάλλει στην αποτελεσματική οργάνωση των πληροφοριών ενός πληροφοριακού συστήματος και στην ανάκτηση των πληροφοριών αυτών από το χρήστη. Οι οντολογίες στην πληροφόρηση, χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση πληροφοριών από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. Και οι δύο μέθοδοι συμβάλλουν στην εξαντλητική ανάκτηση των κατάλληλων για το χρήστη πληροφοριών περιορίζοντας το θόρυβο της ανάκτησης. 2. Η Χρήση των Θησαυρών σε Οντολογίες 2.1. Οντολογίες και επιστήμη της πληροφόρησης (βιβλιοθήκες) Στον κλάδο της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης της Πληροφόρησης, τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τις οντολογίες και για το κατά πόσο και με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στη λειτουργία και ανάπτυξη των Ψηφιακών, κυρίως, Βιβλιοθηκών. Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες προσφέρουν πρόσβαση σε πλήθος ψηφιακών πηγών πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Παραδοσιακές βιβλιοθήκες με τη μέθοδο της σάρωσης, μετατρέπουν τα έντυπα σε ηλεκτρονικά τεκμήρια έτσι ώστε οι πηγές πληροφόρησης, μέσω του παγκόσμιου ιστού, να είναι διαθέσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό. Η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν είναι αρκετή για την αξιοποίηση των πληροφοριών των ηλεκτρονικών τεκμηρίων, αλλά και γενικότερα, η ανάπτυξη των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών περιλαμβάνει την επεξεργασία, την ανάλυση και τη διάθεση όλων των τύπων ψηφιακών πληροφοριών. Ο στόχος της οντολογίας, στην εφαρμογή της στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, είναι η ηλεκτρονική ανάλυση των όρων και γενικά των εννοιών, που χρησιμοποιούνται για τη θεματική περιγραφή των καταχωρημένων πληροφοριών και κειμένων, 4 Biolchini Jorge, Patel Vilma L ~ 4 ~

5 προκειμένου να εξακριβωθεί η ταύτισή τους σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, ώστε να ανακτηθούν οι ζητούμενες πληροφορίες. Οι οντολογίες αξιοποιούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. «Ακόμα και ο τομέας των ψηφιακών βιβλιολθηκών έχει αρχίσει να περιγράφεται μέσω οντολογιών» 5, οπότε αυτό που απομένει είναι οι υπηρεσίες των ψηφιακών βιβλιοθηκών αλλά και η γνώση που περιέχεται σ αυτές να περάσουν σε "σημασιολογικό" επίπεδο. 6 Ο Fischer το 1998, εν αναμονή της δημοσίευσης της Οντολογίας (Cyc Upper Ontology) και με αφορμή τη δημοσίευση του προτύπου 2788 του ISO, συζητά τη χρήση θησαυρού ως βάση σε ένα νέο είδος οντολογίας για εφαρμογές στη τεχνητή Νοημοσύνη. 7 Ο Sebastian Ryszard Kruk το Σεπτέμβριο του 2006 αναφέρθηκε στο ρόλο των Οντολογιών στις Σημασιολογικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Υποστήριξε ότι χρειάζονται οντολογίες, οι οποίες να υποστηρίζουν τις βασικές οπτικές γωνίες τρόπων επεξεργασίας της γνώσης, όπως οι βιβλιογραφικές περιγραφές κ.ά. 8 Ο Boris Lauser προσπάθησε να αποδείξει σε τι διαφέρουν οι οντολογίες από τους θησαυρούς, στηριζόμενος σε ένα απλό παράδειγμα από τον τομέα των Safety Food χρησιμοποιώντας το θησαυρό AGROVOC. Στο παράδειγμα παρουσιάστηκε η δυνατότητα της χρήσης των γλωσσών προγραμματισμού RDFS, ώστε ένας θησαυρός να εξελιχθεί σε ένα σύνθετο μοντέλο οντολογίας με τη χρήση της γλώσσας OWL. Σε εθνικό επίπεδο, μερικές μελέτες αναφέρονται στις Οντολογίες και στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και όχι στις Οντολογίες και στους Θησαυρούς. Περισσότερο περιστρέφονται γύρω από τη Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων 9, τη Διαχείριση οντολογιών με μελέτη και εμβάθυνση στα βασικά τους προβλήματα, την παρουσίαση υφισταμένων οντολογιών 10 και την Οντολογία στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 11. Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται η μετατροπή ενός Βιβλιοθηκονομικού Θησαυρού σε Οντολογία με τη βοήθεια ενός συντάκτη οντολογιών (ontology editor), ώστε να αποφευχθεί η εκ του μηδενός σύνταξη της οντολογίας στη γλώσσα περιγραφής οντολογιών OWL. 2.2 Μετατροπή ενός θησαυρού σε οντολογία Προτεινόμενη μέθοδος 5 Αντωνάκης Δημήτρης, κ ά Fischer Dietrich H..., Lauser Boris. 9 Μπουντούρη, Λίνα, Γεργατσούλης, Μανόλης Γαϊτάνου, Πανωραία, Γεργατσούλης Μανόλης, Αντωνάκης Δημήτρης, κ ά ~ 5 ~

6 Η οργάνωση των θησαυρών αποτελεί προϊόν διανοητικής εργασίας ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι αποδίδουν τους όρους σύμφωνα με την ισχύουσα ορολογία του επιστημονικού πεδίου στον οποίο ανήκει ο όρος. Αντίθετα η οντολογία αποτελεί προϊόν αυτόματης επεξεργασίας των Η/Υ. Οι Η/Υ δεν διαθέτουν «νόηση» για την ανάλυση των εννοιών. Για τη μηχανική επεξεργασία οι όροι κωδικοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μια μηχανή να μπορεί να τους επεξεργαστεί και να καταλήξει σε συμπεράσματα, που ένας άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί μέσω του λογικού συλλογισμού. Σε ένα βιβλιοθηκονομικό θησαυρό η εννοιολογική ανάλυση ενός όρου περιλαμβάνει: ΔΣ (SN) Διευκρινιστική Σημείωση ΧΡ (USE) Χρησιμοποίησε ΧΑ (UF) Χρησιμοποίησε Αντί ΟΚ (ΤΤ) Όρος Κορυφή ΠΟ (BT) Πλατύτερος Όρος ΕΟ (ΝΤ) Ειδικότερος Όρος ΣΟ (RT) Σχετικός Όρος ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ ο οποίος δίνει την άποψη από την οποία χρησιμοποιείται ο όρος. Σε μια οντολογία χρησιμοποιούμε αντίστοιχα: Top Concept (όρος / έννοια κορυφή) Slot / Properties (ιδιότητες των εννοιών) Super class (υπερκατηγορία) ή super concept (υπερέννοια) Subclass (υποκατηγορία) ή sub concept (υποέννοια) Individual ή instance (τύπος, άτομο ή στιγμιότυπο) rdfs [Resource Description Frameworks (Πηγή Περιγραφής Πλαισίων)]: comment (σχόλιο) Μια οντολογία αναπαριστά με σαφή και αποδοτικό τρόπο ένα θεματικό τομέα. Συγκεκριμένα, αναπαριστά τη συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει σ αυτόν τον τομέα. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ιδιότητες του εν λόγω τομέα. Μάλιστα, η εξαγωγή συμπερασμάτων μπορεί να γίνει αποδοτικότερη, αν για την περιγραφή της οντολογίας έχει χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη γλώσσα, όπως η OWL DL, η οποία βασίζεται σε λογικές περιγραφής (Description Logics) και επιτρέπει τον ορισμό της λογικής, που διέπει τις έννοιες και τις σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών μιας οντολογίας. ~ 6 ~

7 Βασισμένη σε αυτές τις αρχές, μια οντολογία μπορεί να περιέχει έννοιες (αφηρημένες ή μη), σχέσεις υπαγωγής μεταξύ των εννοιών αυτών, στιγμιότυπα των εννοιών και άλλες σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Το βασικό πλεονέκτημα στο σημείο αυτό είναι ότι, παρέχει την ελευθερία για ορισμό σημασιολογικών σχέσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και του θεματικού τομέα που πρόκειται να αναπαρασταθεί. Επιπρόσθετα, προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής ελέγχων (cardinality restrictions), οι οποίοι μέσω μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμών, επιτρέπουν την αυτόματη παροχή σύνθετων πληροφοριών μεταξύ στιγμιότυπων δύο εννοιών, που συμμετέχουν σε μια σημασιολογική σχέση. Επίσης επιτρέπουν, τον ορισμό μιας έννοιας ως ενότητα (union) άλλων εννοιών, τον ορισμό μιας έννοιας ως ανεξάρτητη (disjoint) από κάποια άλλη, κλπ. Όλα τα τελευταία ομαδοποιούνται σε ένα σύνολο κανόνων, που ονομάζονται αξιώματα (axioms) στην οντολογία και αποτελούν τον πυρήνα για ένα μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων. Οι παραπάνω ιδιότητες της οντολογίας, βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι στην ουσία οι έννοιες είναι σύνολα από στιγμιότυπα (τύποι, ή άτομα) που τις ορίζουν. Θα μπορούσαμε να πούμε πως για την οντολογία δεν έχει τόσο σημασία το όνομα κάποιας έννοιάς της, αλλά οι ιδιότητές της και τα στιγμιότυπά της. Επομένως, είναι φανερό πως μέσω των εννοιών, των σημασιολογικών σχέσεων, των στιγμιότυπων και των ιδιοτήτων μιας οντολογίας, μπορούν να απαντηθούν ερωτήσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα, βασισμένα στις ιδιότητες των εννοιών και όχι σε απλή αναζήτηση στην οντολογία με λέξεις-κλειδιά. Για να μετατρέψουμε τον βιβλιοθηκονομικό θησαυρό σε οντολογία, θα χρησιμοποιήσουμε ένα συντάκτη οντολογίας (ontology editor). Οι συντάκτες οντολογίας (ontology editors) υποστηρίζουν την επεξεργασία των οντολογιών, διευκολύνουν την ανάπτυξη και την διαχείριση τους, τον καθορισμό και την τροποποίηση των εννοιών και μερικοί από αυτούς επιτρέπουν τη διερεύνηση και το «περιδιάβασμά» (browsing) τους. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ο συντάκτης οντολογίας Protégé ο οποίος διατίθεται ελεύθερα από το διαδίκτυο. Το Protégé είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιείται από επιστήμονες της πληροφορικής σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (domain experts), για να αναπτύξουν συστήματα πληροφόρησης, βασισμένα στην οργάνωση της ειδικευμένης γνώσης (knowledge based systems). Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με το Prot égé χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων, που δημιουργούν οι διαφορετικές αποδόσεις των εννοιών. Στο Protégé τους χαρακτηρισμούς των μεταξύ των όρων σχέσεων ενός βιβλιοθηκονομικού θησαυρού, μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε αντίστοιχα με χαρακτηρισμούς μιας οντολογίας ως εξής: ~ 7 ~

8 Θησαυρός Όρος ΔΣ ΟΚ ΧΡ / ΧΑ ΠΟ ΕΟ ΣΟ Οντολογία Έννοια (concept) rdfs: comment (rdfs:σχόλιο) Top Concept (όρος / έννοια κορυφή) Slot/Properties (ιδιότητες των εννοιών) Super class (subsumption relations) Subclass (subsumption relations) Individuals (στιγμιότυπα) Αναλυτικότερα: Με τον όρο έννοια (concept) νοείται ένα ή σύνολο αντικειμένων αλλά και μια αφηρημένη έννοια π.χ. η διασκέδαση. Αυτό ισχύει και στο θησαυρό και στην οντολογία και αποδίδεται με έναν όρο ή ένα λήμμα. Η Top Concept (όρος ή έννοια κορυφή), αποτελεί τον όρο που εκφράζει την γενικότερη κατηγορία, στην οποία ανήκει η έννοια που αναλύεται στην οντολογία και αντιστοιχεί στον ΟΚ ενός θησαυρού. Στο rdf:comment καταχωρείται σχόλιο με το οποίο, στην αντίστοιχη θέση επεξηγούνται, ο όρος, οι κατηγορίες ή οι υποκατηγορίες, οι ιδιότητες των εννοιών και των στιγμιότυπων. Στο θησαυρό η εργασία αυτή γίνεται με τη διευκρινιστική σημείωση (ΔΣ) και τον προσδιοριστή. Τα slot είναι οι ιδιότητες των εννοιών. Στη θέση αυτή γίνεται ο προσδιορισμός σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ δύο εννοιών μιας οντολογίας, πέρα από την καθορισμένη σχέση υπαγωγής. Στο θησαυρό η λειτουργία αυτή αντιμετωπίζεται με το χαρακτηρισμό του όρου ως προτιμώμενος, με την παραπομπή (ΧΑ) στον μη προτιμώμενο και αντίστροφα από τον μη προτιμώμενο στον προτιμώμενο με την παραπομπή ΧΡ. Μια ταξινομία (taxonomy) ορίζεται από σχέσεις τύπου υπαγωγής ή ταξινομικές (inclusion or subsumption relations ), οι οποίες ορίζουν υπέρ (Super class: subsumption relations) και υπό (Subclass: subsumption relations) ιεραρχικές έννοιες που έχουν άλλες σημασιολογικές σχέσεις. Στο θησαυρό οι σχέσεις αυτές δίνονται για τους ευρύτερους όρους ως ΠΟ (Πλατύτεροι όροι) και για το διαχωρισμό της έννοιας του όρου σε επιμέρους με τους ΕΟ (ειδικοί όροι). Τα στιγμιότυπα ή οι πραγματώσεις (individuals) εκφράζουν μια έννοια, που περιέχεται σε μια οντολογία και είναι τελικά ένα σύνολο από στιγμιότυπα που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι αποτελούν τους σχετικούς όρους (ΣΟ) ενός περιγραφέα σε ένα θησαυρό. 2.3 Παραδείγματα μετασχηματισμού λημμάτων θησαυρού σε οντολογία Για την εφαρμογή των παραπάνω στην πράξη, επιλέχτηκε ο όρος «Εκπαίδευση και πολιτισμός» (Education and culture) από την αλφαβητική λίστα του Θησαυρού της Unesco με διευκρινιστική σημείωση, με πλατύτερους, ειδικούς και σχετικούς όρους, ~ 8 ~

9 όπου η πρώτη εμφανίζεται με τη μορφή rdfs:comment, οι ΠΟ και ΕΟ ως Super class και Sub class αντίστοιχα και οι ΣΟ ως Individuals. Να σημειωθεί ότι οι όροι μπορούν να καταχωρούνται σε δύο γλώσσες, όπως στο παράδειγμα που εμφανίζεται σε Ελληνικά και Αγγλικά. Στη μεταφορά όρων από το συγκεκριμένο θησαυρό παρουσιάστηκε πρόβλημα από τη χρησιμοποίηση αρκετές φορές του ίδιου όρου σε πεδίο και υποπεδίο (class and subclass). Όμως, στην οντολογία δεν είναι δυνατόν δύο πεδία που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση ιεραρχίας και εμπεριέχουν λογικές έννοιες να αποδίδονται με τον ίδιο όρο. Αλλά και σ ένα θησαυρό οι όροι πρέπει να χαρακτηρίζονται από μονοσημαντότητα. Το παρακάτω παράδειγμα επιλέχτηκε επειδή δεν παρουσιάζει το πρόβλημα αυτό, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη μεταφορά όρου θησαυρού σε οντολογία. Το Protégé δέχεται τα link του θησαυρού και μας παραπέμπει στους ΠΟ ή ΕΟ του όρου. Εικόνα 1 Στην εικόνα 1 ξεκινώντας από αριστερά παρατηρούμε τους όρους Education and Culture και InterculturalEducation, με τους Πλατύτερους (ΠΟ) (Super Class) και Ειδικούς (ΕΟ) (Sub class) όρους στους οποίους αναλύονται. Στα δεξιά παρουσιάζεται η Διευκρινιστική Σημείωση ΔΣ (SN) ή rdfs:comment για το λήμμα Education and Culture. Κάτω και δεξιά παρουσιάζεται η ιδιότητα (Property) See Also, η οποία δεν αντιστοιχίζεται με την παραπομπή «Βλέπε επίσης» μιας θεματικής επικεφαλίδας, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να ορίζουμε τους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους (links) του συγκεκριμένου όρου του θησαυρού. Στην παραπάνω οντολογία θα μπορούσε επίσης να οριστεί η Έννοια Κορυφή (Top Concept), δηλαδή ο όρος κορυφής (ΟΚ) ή η ιεραρχία που ανήκει ο όρος. ~ 9 ~

10 Εικόνα 2 Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται οι Σχετικοί Όροι [ΣΟ (RT) ή Individuals], οι οποίοι αναφέρονται στο λήμμα Education and Culture. Στην παρουσίαση της ιεραρχικής δομής εμφανίζεται ο αριθμός των Individuals που ανήκουν στον όρο. Για παράδειγμα στη συγκεκριμένη εικόνα δίπλα στο λήμμα Education and Culture και InterculturalEducation μέσα σε παρένθεση εμφανίζεται ο αριθμός 3 και 9 αντίστοιχα, γιατί τόσα είναι τα Individuals που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα λήμματα. Εικόνα 3 Στην εικόνα 3 αναλύεται η εντολή παραπομπής από προτιμώμενο όρο σε μη προτιμώμενο με την εντολή ΧΑ (UF) που στην οντολογία αποτελεί Property για το λήμμα InterculturalEducation. ~ 10 ~

11 Εικόνα 4 Στην εικόνα 4 παρουσιάζονται οι πληροφορίες σχετικά με τον ΠΟ (ΒΤ) ή Super class του λήμματος Education and Culture, αλλά επιπλέον κάτω δεξιά παρουσιάζεται και ο μη προτιμώμενος όρος με την παραπομπή ΧΑ (UF), που στην οντολογία είναι Property του ΠΟ ή Supper Concept InterculturalEducation, όπου το σύμβολό του εμφανίζεται μέσα σε παρένθεση. 3. Σχόλια Στο παραπάνω παράδειγμα ο όρος του θησαυρού μετατράπηκε σε οντολογία, χωρίς να χαθούν πληροφορίες και όλη η λειτουργία του θησαυρού μεταφέρθηκε στη λειτουργικότητα της οντολογίας. Ο θησαυρός βοηθάει την οντολογία στο σαφή ορισμό των εννοιών της, καθορίζει τη μονοσημαντότητα των όρων, συμβάλλει στην εννοιολογική ανάλυση των εννοιών που εμπλουτίζουν μια οντολογία και καθορίζει τις σχέσεις τους στην ανάλυση της ιεραρχίας της οντολογίας. Η οντολογία ενισχύει τη χρήση των θησαυρών οι οποίοι παρέχουν μόνο σχέσεις εννοιών. Από ένα θησαυρό δεν μπορεί να εξαχθεί γνώση, ενώ με τη χρήση γλωσσών οντολογιών όπως η OWL DL, μέσω μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων, επιτρέπεται η διαμόρφωση άποψης και γνώσης 12. Η δημιουργία πολυθεματικών θησαυρών θα διευκόλυνε την εξ αρχής θεματική οργάνωση και ανάκτηση των πληροφοριών σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία και τη 12 Lauser Boris. ~ 11 ~

12 θεματική συσχέτιση των πληροφοριών για την ανάκτηση των σχετιζομένων με οποιοδήποτε τρόπο πληροφοριών και θα διευκόλυνε την ανάπτυξη της οντολογίας. Έντυπη: Βιβλιογραφία 1. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Δημήτρης, ΜΗΤΡΕΛΗΣ Άγγελος, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κωνσταντίνος ο Θεόδωρος, ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος. Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. 15 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών:1-3 Νοεμβρίου ΓΑΪΤΑΝΟΥ Πανωραία, ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Μανόλης. Διαχείριση Οντολογιών: μελέτη και εμβάθυνση στα βασικά προβλήματα που την αφορούν και παρουσίαση ο υπαρχόντων βιβλιοθηκών οντολογιών. 15 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης. Πανεπιστήμιο Πατρών:1-3 Νοεμβρίου ΕΛΟΤ1321. Τεκμηρίωση-κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών, Αθήνα ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΕΣΗ, Δάφνη. Κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. Αθήνα: Ίων, 1999, 100 σ. 5. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ Λίνα, ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Μανόλης. Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών. 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών:1-3 Νοεμβρίου ΜΠΩΚΟΣ Γ. Τεχνολογία και Πληροφόρηση. Αθήνα: Παπασωτηρίου, ΣΚΑΝΔΑΛΗ, Αλκμήνη. Σχέδιο Σημειώσεων στην Επιστήμη της Πληροφόρησης. επιμ. Τσάφου Σταματίνα, Αθήνα: 2002, σ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη: BIOLCHINI Jorge, PATEL Vilma L.. From Thesauri towards Ontologies?. Ios: Amsterdam, DAGOBERT, S. Thesauri and ontologies in digital libraries. Joint Conference on digital libraries. Portland, FISCHER, Dietrich H.. From Thesauri towards Ontologies? GMD ISI: LAUSER, Boris. From Thesauri to Ontologies: A short case study in the food safety area in low ontologies is more powerful than thesauri. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 13. NABIL R. Adam, BHARAT K. Bhorgava, MILTON Halem, YESHA Yelena (Eds). Digital Libraries Research and Technology Advances. Germany: Springer, 1996, Chapter10, p. 116, ZAVITSANOS E., PALIOURAS G., VOUROS G. A., PETRIDIS S.. Discovering Subsumption Hierarchies of Ontology Concepts from Text Corpora. IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, Ηλεκτρονική: ~ 12 ~

13 16. Karlsruhe.de/Publikationen (YORK, Sure, RUDI Studer. Semantic Web Technologies for Digital Libraries: Library Management 26 (415): April 2005, Special Issue: Semantic Web, ISSN: Kalsruhe.de/Publikationen (DE BRUIJN, Jos. Using Ontologies Enabling Knowledge Sharing and Reuse on the Semantic Web: Report on a Study of Literature, October ~ 13 ~

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ»

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 2010-2011 2011-2012 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας θα δημιουργήσετε μια οντολογία που να αναπαριστά

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Using Ontologies for Modeling Knowledge Domains in Distance Learning Γεωργία Σολωμού, Αγγελική Κουνέλη, Dr. Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

DECO-DECoration Ontology.

DECO-DECoration Ontology. Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO-DECoration Ontology. Ο ν τ ο λ ο γ ί α κ α ι ε φ α ρ μ ο γ έ ς σ η μ α σ ι ο λ ο γ ι κ ή ς α ν α ζ ή τ η σ η ς κ α ι υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 8 Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αναπαράσταση Γνώσης Σύνολο συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου

15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου 1 15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων, ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas 1 2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πορεία της μέχρι σήμερα, η επιστήμη της πληροφόρησης χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί σύνολα όρων για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Επιχειρήσεων/Οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης. Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας

Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης. Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας Εισαγωγή Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους, οι θησαυροί αξιοποιούνται στο πλαίσιο προηγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικός Λογικός Προγραμματισμός και Aσαφείς Λογικές Περιγραφής

Επαγωγικός Λογικός Προγραμματισμός και Aσαφείς Λογικές Περιγραφής .. και Aσαφείς Λογικές Περιγραφής Άγγελος Χαραλαμπίδης Στασινός Κωνσταντόπουλος ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» {acharal,konstant}@iit.demokritos.gr .. Σκελετός Ομιλίας Εισαγωγή .. Ορισμός Προβλήματος Γενικότερο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Αριστοµένη Μακρή ΟΒΙ (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας) µετά από διεθνή διερεύνηση του European Patent Office (2005).

ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Αριστοµένη Μακρή ΟΒΙ (Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας) µετά από διεθνή διερεύνηση του European Patent Office (2005). 1 2 Μεθοδολογία δόµησης, δηµιουργίας και αξιοποίησης εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού για την καλύτερη κατανόηση της λογικής και της χρήσης µηχανογραφικών εφαρµογών, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

*Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece

*Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece *Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece Θησαυροί και θεματική Ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Γενική περιγραφή Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Σκοπός του συστήματος είναι η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα Γιαννούτσου Περίληψη Οι οντολογίες και οι θησαυροί είναι τρόποι κωδικοποίησης της γνώσης συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου. Οι καταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Δρ. Οδυσσέας Ι. Πυροβολακης Πρόεδρος ΔΣ ΕΜηΠΕΕ Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) συνοπτικά Ιδρύθηκε το 1987, ως Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα