Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ"

Transcript

1 Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ: 1220 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 20 ΠΡΟ: Ω Π.Γ ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛ: Α. Μαπξνκάηε FAX: ΘEMA: Κοινοποίηζη ηηρ ςπ. απιθμ. 171/2014 Γνωμοδόηηζηρ ηος Νομικού ςμβοςλίος ηος Κπάηοςρ αναθοπικά με ηο σπόνο παπαγπαθήρ βεβαιωμένηρ απαιηήζεωρ ηος Γημοζίος από ανάκηηζη παπάνομηρ κπαηικήρ ενίζσςζηρ. αο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξωζε θαη εθαξκνγή εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπηωζε, ηελ 171/2014 Γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Α Σκήκα), ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίωλ Δζόδωλ ζηηο Με ηε Γλωκνδόηεζε απηή έγηλε νκόθωλα δεθηό όηη βεβαηωκέλν ρξένο από αλάθηεζε παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη άξζξν 22 λ. 4002/2011, ην νπνίν θξίζεθε όηη ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (ΛΔΔ) είλαη αζπκβίβαζην κε ηελ εζωηεξηθή αγνξά ζύκθωλα κε ηελ C16/2010 αξηζκ. Δ (2011) 3504/ Απόθαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Δλίζρπζε ζε νξηζκέλα Καδίλν», είλαη ρξένο πνπ γελλήζεθε από θαηαινγηζκό θαη ππόθεηηαη ζηελ εηθνζαεηή παξαγξαθή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 2362/1995 (Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ηωλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο), ήηνη ε αλωηέξω ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία από ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ελ ζηελή ελλνία βεβαίωζε απηήο, γεγνλόο ην νπνίν δελ απαιιάζζεη ηε Γηνίθεζε από ηελ ππνρξέωζή ηεο λα επηδηώμεη ηελ αλάθηεζε απηήο «ακειιεηί», θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ αξηζκ. 659/1999 θαλνληζκνύ ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο. ςν.: αθξηβέο αληίγξαθν ηεο 171/2014 Γλωκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Ζ Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΤΑΝΘΗΑ ΥΑΣΕΖΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ

2 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1.Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 2.Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 3. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάιωλ Δπηρεηξήζεωλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ) 4. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλωλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π) 5..Όια ηα Σειωλεία θαη ηα Σνπηθά Σειωλεηαθά Γξαθεία απηώλ 6. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-eθαξκνγέο) - Σκήκα Β Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Α έωο θαη Γ (εθηόο ηωλ Γ.Ο.Τ., ηωλ Σειωλείωλ θαη ηωλ Σνπηθώλ Σειωλεηαθώλ Γξαθείωλ απηώλ) 2. Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ, Γελ. Γξακκ. Τπνδνκώλ θαη Δπελδύζεωλ, Γελ. Γ/λζε Δπελδύζεωλ θαη Αλάπηπμεο, Γ/λζε Δπνπηείαο Καδίλν, Ακαιίαο 12, Σ.Κ , Αζήλα (ζρεη. 5893/2013 έγγξαθό ηνπ) Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γπαθείο κ. Τποςπγού 2. Γπαθείο κ. Αναπληπωηή Τποςπγού 3. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού 4. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γπαμμαηέων 5. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γιεςθςνηών 6. Όλερ ηιρ Γιεςθύνζειρ, Σμήμαηα και Ανεξάπηηηα Γπαθεία ηος Τποςπγείος Οικονομικών 7. Γιεύθςνζη Πολιηικήρ Διζππάξεων Σμήμαηα Α-Δ, Γπαμμαηεία 8. Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. Πεπιοδικό Φοπολογική Δπιθεώπηζη 9. Γπαθείο Σύπος και Γημοζίων σέζεων 10. Γπαθείο Δπικοινωνίαρ και Πληποθόπηζηρ Πολιηών

3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛIO TOY KΡΑΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΔΩ : 171/2014 ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (TMHMA Α ) σλεδρίαζε ηες 14ες ΤΝΘΔΗ : Πρόεδρος : Μηραήι Απέζζνο, Αληηπξφεδξνο Ν..Κ. Μέιε : Kσλζηαληίλνο Υαξαιακπίδεο, ηπιηαλή Υαξηηάθε, Δπθξνζχλε Μπεξληθφια, Γαξπθαιηά θηάλε, Κσλζηαληίλνο Καηζνχιαο, Γεκήηξηνο Μαθαξνλίδεο, Αιέμαλδξνο Ρντιφο, Κπξηαθή Παξαζθεπνπνχινπ, Διέλε Παζακηράιε, Υξηζηίλα Γηβάλε, Ννκηθνί χκβνπινη ηνπ Κξάηνπο. Δηζεγεηής : Δπζχκηνο Σζάθαο, πάξεδξνο Ν..Κ. Αρηζκός Δρφηήκαηος : Σα ππ αξηζκ. πξση.: α) ΓΠΔΙ B ΔΞ 213/ θαη β) ΓΠΔΙ B ΔΞ 2014/ έγγξαθα ηεο Γηεπζχλζεσο Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Περίιευε Δρφηήκαηος : Πνηνο είλαη ν ρξφλνο παξαγξαθήο βεβαησζείζεο απαηηήζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ αλάθηεζε παξαλφκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο ην Α Σκήκα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γλσκνδνηεί σο εμήο :

4 Ι.- ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟ Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ εξσηήκαηνο, ζηελ Γ.Ο.Τ..έρεη βεβαησζεί κε ην αξ. Α.Σ.Β 1886/ , εηο βάξνο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία πνζφ νθεηιήο χςνπο.. επξψ, ην νπνίν καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο χςνπο. επξψ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζχκθσλα κε ηνλ απφ πίλαθα ρξεψλ ηεο αλσηέξσ Γ.Ο.Τ. ζε.. επξψ. Η αλσηέξσ ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε θαηφπηλ ηνπ ππ αξηζκ. 5893/ εγγξάθνπ ηεο Γηεπζχλζεσο Δπνπηείαο Καδίλν ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηελ αλσηέξσ Γ.Ο.Τ, ν ππ αξηζκ. 3/5893/ ρξεκαηηθφο θαηάινγνο θαη πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε βεβαηψζεσο εζφδσλ απφ ηελ αλάθηεζε παξαλφκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, ζχκθσλα κε ηελ C16/2010 αξηζκ. Δ (2011) 3504/ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Δλίζρπζε ζε νξηζκέλα Καδίλν». Ο αλσηέξσ ρξεκαηηθφο θαηάινγνο αθνξνχζε ζπλνιηθφ πνζφ γηα βεβαίσζε απφ ηελ παξαπάλσ αηηία χςνπο.επξψ (θεθάιαην επξψ θαη ηφθνπο..επξψ) κε Κ.Α.Δ (θσδηθφ αξηζκφ εζφδσλ πξνυπνινγηζκνχ) 3934 Έζνδα απφ ηελ αλάθηεζε παξαλφκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 λ.4002/2011. ΙΙ.- ΚΡΙΙΜΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. ύκθφλα κε ηελ σπ αρηζκ. Δ (2011) 3504 ηειηθή/ απόθαζε ηες Δσρφπαχθής Δπηηροπής «ζτεηηθά κε θραηηθή ελίζτσζε ζε ορηζκέλα Διιεληθά Καδίλα»: Άξζξν 1 Οη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ έζεζε ζε εθαξκνγή ε Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη ζπλίζηαληαη ζηε δηαθξηηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ππέξ νξηζκέλσλ θαδίλσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ κεξηθψο επηηαθηηθψλ θαη παξαιιήισο ηζρπνπζψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ εληαίνπ θφξνπ 80% επί ηεο ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ εηζφδνπ, θαη ηνλ νξηζκφ δχν άληζσλ λφκηκσλ ηηκψλ εηζηηεξίσλ εηζφδνπ χςνπο 6 θαη 15 επξψ αληίζηνηρα γηα ηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά θαδίλα, ηέζεθαλ παξάλνκα ζε εθαξκνγή απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 108 παξάγξαθνο 3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ

5 ζπκβηβάδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, δηφηη πξνζδίδνπλ ζηα αθφινπζα θαδίλα απνδέθηεο :.θαη (εθφζνλ δελ είλαη πιένλ απνδέθηεο ελίζρπζεο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1999) αδηθαηνιφγεην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Άξζξν 2 1. Η Διιεληθή Γεκνθξαηία αλαθηά απφ ηα θαδίλα απνδέθηεο ηε κε ζπκβηβάζηκε ελίζρπζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1, ε νπνία ρνξεγήζεθε κεηά ηελ 21 ε Οθησβξίνπ Δπί ησλ πνζψλ εληζρχζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαθηεζνχλ νθείινληαη ηφθνη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ησλ δηθαηνχρσλ κέρξη ηνλ ρξφλν ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο αλάθηεζεο. 3. Οη ηφθνη ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ αλαηνθηζκνχ, ζχκθσλα κε ην θεθάιαην V ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 794/ Η Διιεληθή Γεκνθξαηία αθπξψλεη θάζε εθθξεκνχζα θνξνινγηθή δηάθξηζε ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ησλ εληζρχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 κε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Άξζξν 3 1. Η αλάθηεζε ηεο ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 είλαη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή. 2. Η Διιεληθή Γεκνθξαηία εμαζθαιίδεη φηη ε παξνχζα απφθαζε ζα εθαξκνζηεί εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζήο ηεο. Άξζξν 4 1. Δληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία ππνβάιιεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή : α) θαηάινγν ησλ απνδεθηψλ πνπ έιαβαλ εληζρχζεηο βάζεη ηνπ θαζεζηψηνο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ πνπ έιαβε έθαζηνο ζην πιαίζην ηνπ επίκαρνπ κέηξνπ, ππνινγηδφκελν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, β) ην ζπλνιηθφ πνζφ (αξρηθφ θεθάιαην θαη ηφθνη αλάθηεζεο) πνπ ζα πξέπεη λα αλαθηεζεί απφ ηνλ απνδέθηε,

6 γ) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ παξνχζα απφθαζε, δ) έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρεη δνζεί εληνιή ζηνλ απνδέθηε λα επηζηξέςεη ηελ ελίζρπζε. 2. Η Διιεληθή Γεκνθξαηία ηεξεί ηελ Δπηηξνπή ελήκεξε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εζληθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάθηεζεο ησλ εληζρχζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1. Δθφζνλ ηεο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, παξέρεη ακέζσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ έρεη ήδε ιάβεη ή πξφθεηηαη λα ιάβεη γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ παξνχζα απφθαζε. Παξέρεη επίζεο ιεπηνκέξεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζά ηεο ελίζρπζεο θαη ησλ ηφθσλ αλάθηεζεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθηεζεί απφ ηελ απνδέθηε. Άξζξν 5 Η παξνχζα απφθαζε απεπζχλεηαη ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία. 2. ύκθφλα κε ηο άρζρο 14 ηοσ θαλοληζκού (Δ.Κ.) αρηζκ. 659/1999 ηοσ σκβοσιίοσ ηες «γηα ηελ ζέζπηζε ιεπηοκερώλ θαλόλφλ εθαρκογής ηοσ άρζροσ 93 ηες ζσλζήθες Δ.Κ.»: Άξζξν 14 Αλάθηεζε ηεο ελίζρπζεο 1. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απφθαζεο γηα ππφζεζε παξάλνκσλ εληζρχζεσλ, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ελίζρπζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν (εθεμήο απνθαινχκελε «απφθαζε αλάθηεζεο»). Η Δπηηξνπή δελ απαηηεί αλάθηεζε ηεο ελίζρπζεο εάλ απηφ αληίθεηηαη ζε θάπνηα γεληθή αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 2. Σν πνζφ πνπ πξέπεη λα αλαθηεζεί δπλάκεη απφθαζεο αλάθηεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηφθνπο, ππνινγηδφκελνπο κε ην δένλ επηηφθην πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή. Οη ηφθνη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε παξάλνκε ελίζρπζε εηέζε ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο αλάθηεζεο ηεο. 3. Με ηελ επηθχιαμε απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 185 ηεο ζπλζήθεο, ε αλάθηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ακειιεηί θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο, εθφζνλ απηέο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε θαη πξαγκαηηθή εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζε πεξίπησζε θηλήζεσο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ, ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα πνπ δηαζέηνπλ ζηα αληίζηνηρα λνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.

7 3.- ύκθφλα κε ηο άρζρο 22 ηοσ λ.4002/2011, όπφς ηο άρζρο ηροποποηήζεθε θαη ηζτύεη: Άξζξν 22 Αλάθηεζε παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 1. Κξαηηθέο εληζρχζεηο, νη νπνίεο έρεη θξηζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 107 ΛΔΔ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, δπλάκεη απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξέπεη λα αλαθηεζνχλ, αλαθηψληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, σο εμήο: α. Με πξσηνβνπιία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, απνζηέιιεηαη ζηνλ απνδέθηε ηεο ελίζρπζεο θαη εηδηθφηεξα, ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αληίγξαθν ηεο απφθαζεο κε πξφζθιεζε γηα θαηαβνιή ηνπ εθεί νξηδφκελνπ πνζνχ εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. β. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε αξκφδηα ππεξεζία ζπληάζζεη ρξεκαηηθφ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν Α.Φ.Μ. ηνπ, νη Α.Φ.Μ. ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ είλαη ππφρξεα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ ζα βεβαησζεί ζηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην πξνο αλάθηεζε πνζφ, ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ εζφδνπ, "θαζψο θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνζεζκία αλάθηεζεο πνπ ηίζεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1" ηνλ απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ηνπ πνζνχ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. «Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ Α.1 θαη Α.2 ηεο παξ. Α' ηνπ φξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) θαη θάζε άιιεο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο δηάηαμεο πεξί δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ή άιιεο ηζρχνπζαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, νη νθεηιέο πνπ βεβαηψλνληαη κε ηηο πξάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη ζε νπνηαδήπνηε δηεπθφιπλζε ή ξχζκηζε θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ή ρνξήγεζε δηνηθεηηθήο αλαζηνιήο».

8 2. Νφκηκν ηίηιν γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ απνηειεί ε απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ Αξκφδηα ππεξεζία "θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1" είλαη ε ππεξεζία πνπ επνπηεχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε παξάλνκε θξαηηθή ελίζρπζε. «Αλ ε αλαθηεηέα θξαηηθή ελίζρπζε αθνξά πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηψλ, αξκφδηα είλαη ε ππεξεζία πνπ επνπηεχεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ». 4. Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ αλαθηψληαη θαηά ην παξφλ άξζξν νξίδεηαη ε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 5. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη λνκηθφ πξφζσπν λνείηαη θαη επηρείξεζε θάζε κνξθήο πνπ κπνξεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα είλαη απνδέθηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο. 6. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνληαη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 4. ύκθφλα κε ηο άρζρο 3 παρ. 6 ηοσ ΚΔΓΔ (όπφς ε παρ. 6 έτεη προζηεζεί κε ηο άρζρο 75 παρ. 1 ηοσ λ.4172/2013): «6. Αλαθηήζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ θξηζεί αζπκβίβαζηεο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), ποσ αθορούλ ηα θαηαιογηζζέληα ποζά, θαηαβάιινληαη εθάπαμ θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε θαηαβνιήο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4002/2011 (Α' 180)». 5. Σέιος, ζύκθφλα κε ηελ παρ. 1, 2 θαη 3 ηοσ άρζροσ 86 ηοσ λ.2362/1995 «περί Γεκοζίοσ Λογηζηηθού»: 1. Κακκία ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ δελ ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή πξηλ λα βεβαησζεί πξάγκαηη πξνο είζπξαμε σο δεκφζην έζνδν ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ή ην αξκφδην Σεισλείν (βεβαίσζε ελ ζηελή ελλνία). Ο θαλφλαο απηφο δελ αιινηψλεηαη απφ ηελ ηπρφλ βξαδεία ηνηαχηε βεβαίσζε.

9 2 Η ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ κεηά ησλ ζπκβεβαηνπκέλσλ πξνζηίκσλ παξαγξάθεηαη κεηά πεληαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν βεβαηψζεθε ελ ζηελή ελλνία θαη θαηέζηε απηή ιεμηπξφζεζκε. 3. Υξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ : α) απνξξέεη απφ ζχκβαζε πνπ απηφ έρεη θαηαξηίζεη, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπκβάζεσο εθείλεο πνπ βαζίδεηαη ζε πξαθηηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πεξί εμσπησρεπηηθήο ξπζκίζεσο ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο πησρεπηηθψλ πξνο ην Γεκφζην ρξεψλ, ε νπνία εμνκνηψλεηαη πιήξσο κε κεηαπησρεπηηθή έλλνκε ζρέζε ηνπ πησρνχ, β) απνξξέεη απφ ηειεζίδηθε απφθαζε (αλαγλσξηζηηθή ή θαηαςεθηζηηθή) νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, γ) γελλήζεθε ζπλεπεία άπηζηεο δηαρεηξίζεσο, δ) απνξξέεη απφ δηάηαμε ηειεπηαίαο βνπιήζεσο, ε) αθνξά ζε πεξηνδηθέο παξνρέο, ζη) γελλήζεθε απφ θαηαινγηζκφ πνπ έγηλε απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δεκφζηα αξρή, δ) γελλήζεθε απφ απηνηειή πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ δηνηθεηηθέο αξρέο, ε) αθνξά ζε απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ ή γηα ινγαξηαζκφ απηνεηζπξαρζέλησλ θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, ζ) απνξξέεη απφ θαηάπησζε εγγπήζεσλ ηξίησλ, παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κέζα ζην νπνίν έγηλε ε ελ ζηελή ελλνία βεβαίσζε απηήο. ΙΙΙ.- ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: α) πξνθεηκέλνπ πεξί αλαθηήζεσο θξαηηθήο εληζρχζεσο, ε νπνία κε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έρεη θξηζεί αζπκβίβαζηε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 107 παξ. 1 ηεο ΛΔΔ ην άξζξν 14 παξ. 3 ηνπ θαλνληζκνχ 659/1999 επηηάζζεη ηελ «ακειιεηί» αλάθηεζε. β) φπσο πξνθχπηεη έκκεζα, αιιά ζαθψο, απφ ηελ δηαηχπσζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., ε πξάμε «αλαθηήζεσο» ζεσξείηαη σο «θαηαινγηζκφο» (βιεπ. παξ. 6 «πνπ αθνξνχλ ηα θαηαινγηζζέληα πνζά»). γ) πξν ηεο βεβαηψζεσο ησλ σο άλσ πνζψλ ε απαίηεζε δελ ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 2362/1995 «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ».

10 δ) κεηά ηελ βεβαίσζε ηνπ πνζνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ λ.4002/2011 ε ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία απφ ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ελ ζηελή ελλνία βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.2362/1995 «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ». ε) επηζεκαίλεηαη φκσο φηη ε αλσηέξσ καθξνρξφληα παξαγξαθή, νπδφισο απαιιάζζεη ηελ Γηνίθεζε απφ ηελ ππνρξέσζή ηεο λα επηδηψμεη ηελ αλάθηεζε ηεο παξάλνκεο θξαηηθήο εληζρχζεσο «ακειιεηί», θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ αλσηέξσ θαλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. IV.- Καη αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, επί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Α Σκήκα) γλσκνδνηεί νκνθψλσο φηη ε αλσηέξσ ρξεκαηηθή απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ παξαγξάθεηαη κεηά εηθνζαεηία απφ ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ελ ζηελή ελλνία βεβαίσζε απηήο. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αθήνα, Ο Πρόεδρος ηοσ Σμήμαηος Μιιταήλ Απέζζος Ανηιπρόεδρος Ν..Κ Ο Ειζηγηηής Εσθύμιος Σζάκας Πάρεδρος Ν..Κ Γίνεηαι δεκηή Ακριβές Ανηίγραθο Αθήνα, Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας Η Γενική Γραμμαηέας Δημοζίων Εζόδων Α. αββαΐδοσ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα