ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2013 και ώρα µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ. 424/2013 Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 28/8/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 21/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αρ. Πρωτ.:... ΘΕΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οριστική παραλαβή της Μελέτης αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και µετατροπή του σε πνευµατικό κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και ανάθεση της έκδοσης οικοδοµικής άδειας από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Καρδίτσας Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. Στη συνεδρίαση προήδρευε -απόντων των κ.κ προέδρου και αντιπροέδρου- ο δηµοτικός σύµβουλος Αθανάσιος Μαρκινός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδ. 2 παρ. 2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 16) Σούφλα Ουρανία 1) Νασιάκου Αλεξάνδρα 2) Αναστασίου Απόστολος 17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 3) Αρβανιτάκου Σοφία 18) Βερίλλης οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 4) Γούλας Σωτήριος 19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Ντελής Ιωάννης 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 20) Καρκαλέτση Θεοδώρα 6) Ζορµπάς Ιωάννης 21) Ντούρλιας ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 7) Καραγιάννης Νικόλαος 22) Σουφλάκος Βασίλειος 8) Κατσιαβάρας Θωµάς 23) Τσίπρας Εµµανουήλ 9) Κωστόπουλος ηµήτριος 24) Γιοβάνης Γεώργιος 10) Κωτούλας Φίλιππος 25) Μακροστέργιος Αθανάσιος 11) Μαρκινός Αθανάσιος 26) Παπαδηµητρίου Φώτιος 12) Μουζιούρας Νικόλαος 27) Αρχοντής ηµήτριος 13) Μπατζιάκας Βασίλειος 28) Τσαντήλας Βασίλειος 14) Μπουραζάνης Αθανάσιος 29) Χάρµπας Θωµάς 15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

2 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε οριστική παραλαβή της Μελέτης αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και µετατροπή του σε πνευµατικό κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και ανάθεση της έκδοσης οικοδοµικής άδειας από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του κ. ηµάρχου, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στην µεγάλη σπουδαιότητα του έργου για το ήµο Καρδίτσας, έκανε ιστορική αναδροµή και ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες όλων των πρώην ηµάρχων, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό. Αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερα σηµαντική δωρεά των αδελφών Βασιλείου & Αθανασίου Μπρακατσούλα, οι οποίοι χρηµατοδότησαν τη µελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής. 2. Την τεχνική εισήγηση της αρχιτέκτονος µηχανικού της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κυρ. Κοτσαµπάση, η οποία έχει ως εξής: «Η µελέτη αποτελεί δωρεά των αδελφών Μπρακατσούλα, η οποία έγινε δεκτή µε την απόφαση 471 Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.:17825/ Απόσπασµα από το υπ αριθµ19ο/ Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καρδίτσας) Εκπονήθηκε από τα γραφεία µελετών: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΓΡΑΦΕΙΟ 75-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε κατηγορία 6 τάξη Ε κατηγορία 7 τάξη Ε Εκπρόσωπος: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ-ΚΙΚΚΟΣ αρχιτέκτων µηχανικός Συνεργάτες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥΚΑΚΑΡΟΥ αρχιτέκτων µηχανικός ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΛΑΚΗ αρχιτέκτων µηχανικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ, οµότιµος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον Τοµέα Τεχνολογικής Αιχµής του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε κατηγορία 8 τάξη Ε Εκπρόσωπος: ηµήτρης Κόκκας πολιτικός µηχανικός Συνεργάτης :Τσιτσινάκη Μυρτώ πολιτικός µηχανικός, Μsc, Προστασία Μνηµείων Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: Κων/νος Οικονοµόπουλος µηχανολόγος µηχανικός κατηγορία 9 τάξη Β κατηγορία 27 τάξη Α Μετά την ανακατασκευή στο κτήριο θα περιλαµβάνονται οι εξής χώροι:

3 Κεντρική αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων 148 τ.µ Πολυλειτουργικές αίθουσες 2x 64 τ.µ 128,5 τ.µ Κεντρική είσοδος -foyer 44,5 τ.µ Κυλικείο 45,00 τ.µ Χώροι διοίκησης 53,9 τ.µ Χώροι υγιεινής 44,5 τ. Αποθηκευτικός χώρος 15,5 τ.µ Χώροι κυκλοφορίας, κλιµακοστάσια, ανελκυστήρας 50,5 τ.µ ΣΥΝΟΛΟ 529,9 τ.µ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Οι αρχές επέµβασης που τηρήθηκαν κατά την εκπόνηση της µελέτης ήταν: -Η ανάδειξη της ιστορίας και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτηρίου -Προστασία και ανάδειξη του κελύφους. -Αναστρεψιµότητα της πρότασης. -Η διατήρηση - στο µέγιστο δυνατό βαθµό- των αυθεντικών δοµικών υλικών. -Η διακριτότητα των επεµβάσεων. -Ο σεβασµός στο δοµικό σύστηµα του κτηρίου και επιλογή ήπιων προτάσεων στερέωσης µε συµβατά υλικά. Με την προτεινόµενη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γίνεται ανάδειξη και απελευθέρωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου µε σκοπό την λειτουργία του ως δηµοσίου χώρου και σύνδεσή του µε το αστικό δίκτυο πεζοδρόµων και πλατειών του κέντρου της πόλης. Η επίβλεψη της µελέτης έγινε από τη ΤΥ η οποία θα µεριµνήσει και για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Η µελέτη έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ευρώ ( ,10 για εργασίες +ΟΕ+ απρόβλεπτα +αναθεώρηση και ,81 για ΦΠΑ).Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται και ο απαραίτητος για τη λειτουργία του κτηρίου βασικός εξοπλισµός του οποίου η προεκτιµώµενη δαπάνη είναι περίπου Η κατασκευή θα γίνει µετά από δηµοπράτηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν3669/08 για την κατασκευή των ηµοσίων έργων Μετά από όσα αναφέρθηκαν εισηγούµαστε την παραλαβή της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ "ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ" ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ KAI ANAΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» 3. Την εισήγηση της αν. Προϊσταµένης ιεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισµού, Ευ. Τσίβου, σχετικά µε την νοµιµότητα των διαδικασιών εκπόνησης της «Μελέτης αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και µετατροπή του σε πνευµατικό κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου», η οποία έχει ως εξής: «ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Παλαιά Ηλεκτρική αποτελούµενη από το συγκρότηµα βιοµηχανικών κτιρίων (πέτρινο κτίριο εργοστασίου και διώροφο κτίριο γραφείων), εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1910

4 και στέγασε την πρώτη ιδιωτική ηλεκτρική εταιρεία Καρδίτσας. Μεταπολεµικά, τον 1950 συγκεκριµένα µε την ίδρυση της ΕΗ και την ρύθµιση των περιουσιακών της στοιχείων, το συγκρότηµα της Παλαιάς Ηλεκτρικής µε το οικόπεδο του περιήλθε στο ήµο Καρδίτσας. Το 1986 (και εν όσο το κτίριο δεν ήταν ακόµα διατηρητέο), επί δηµαρχίας ηµ. Αρχοντή προκηρύχτηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, µε αντικείµενο την διαµόρφωση στο χώρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής κτιρίου για την στέγαση ηµοτικού Θεάτρου της πόλης. Η µελέτη ανατέθηκε στην σύµπραξη που κέρδισε το πρώτο βραβείο του διαγωνισµού (1989). Επί δηµαρχίας Αθ. Κανταρτζή η εκπόνηση της µελέτης προχώρησε σηµαντικά, µε περιορισµό ωστόσο του αντικείµενου της, το οποίο θεωρήθηκε τεράστιο και µη ρεαλιστικό για τα δεδοµένα της Καρδίτσας. Επί δηµαρχίας Χρ. Τέγου έγιναν σοβαρές προσπάθειες ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού. Υπήρξε η κατηγορηµατική απάντηση ότι τα Θέατρα δεν είναι επιλέξιµα και ότι θα πρέπει να τροποποιήσουµε την µελέτη στην κατεύθυνση του Συνεδριακού Κέντρου που ήταν επιλέξιµο, πράγµα που έγινε και η µελέτη προχώρησε περεταίρω, τροποποιούµενη. Επί δηµαρχίας οµ. Βερίλλη ενηµερωθήκαµε ότι ο σχεδιασµός και η κατασκευή συνεδριακών κέντρων στην υτική Θεσσαλία έχει καλυφθεί και ότι το έργο µε την συγκεκριµένη µελέτη δεν ήταν επιλέξιµο σε κανένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο, τρέχων ή σχεδιαζόµενο. Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου το 233/2009 διεκόπη η σύµβαση µε τους µελετητές. Επί πλέον, στο πλαίσιο προετοιµασίας της Προγραµµατικής Περιόδου του ΕΣΠΑ σε επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής των Προϊσταµένων της ιαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Θεσσαλίας, ενηµερωθήκαµε ότι ο µόνος τρόπος ένταξης του έργου είναι η κήρυξη του σε διατηρητέο, διότι θα χρηµατοδοτηθεί µε προτεραιότητα, έναντι άλλων κτιριακών υποδοµών. Επί δηµαρχίας Κων. Παπαλού από τις πρώτες µέρες της θητείας του, διατυπώθηκε πρόταση από τους δωρητές αδελφούς Βασίλειο και Αθανάσιο Μπρακατσούλα, για την χρηµατοδότηση µιας σηµαντικής για τον ήµο Καρδίτσας µελέτης, µε στόχο την ένταξη ενός πολιτιστικού έργου στο ΕΣΠΑ. Κατατέθηκε στη συνέχεια (30/4/2011) πρόταση από τους αδελφούς Μπρακατσούλα προς την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας µε αντικείµενο την δωρεά πλήρους Τεχνικής Μελέτης Ανάπλασης της Παλαιάς Ηλεκτρικής του ήµου Καρδίτσας και του περιβάλλοντος χώρου. Κατόπιν εισήγησης του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Στ. Παπαγεωργίου, η δωρεά µε του όρους της έγινε οµόφωνα δεκτή µε την απόφαση 471/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής, που τροποποιήθηκε µε την 11/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καρδίτσας, κατόπιν αιτήµατος των δωρητών. Για τη δωρεά µελέτης και τις προβλεπόµενες ειδικές προϋποθέσεις νοµιµότητας τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόµου 4014/2011, Αρθρο 29 περί ωρεάς Μελετών. ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Με βάση τα παραπάνω, ακολούθησε η κάτωθι σειρά διοικητικών ενεργειών και αδειοδοτήσεων: 1. Αίτηµα του ηµάρχου Καρδίτσας κήρυξης διατηρητέου του κελύφους του κτιρίου της παλαιάς ηλεκτρικής του δήµου Καρδίτσας (αρ. πρωτ της 6 ης /9/2011) και κατάθεση πλήρους φακέλου. 2. Έγκριση του κτιριολογικού προγράµµατος από το ηµοτικό Συµβούλιο (αποφ. 545 της 29 ης /11/2011).

5 3. Παρουσίαση της προµελέτης για την Ανάπλαση του Κτιρίου της Παλαιάς Ηλεκτρικής ήµου Καρδίτσας στο ηµοτικό Συµβούλιο (αποφ. 14 της 16 ης ). 4. Απόφαση χαρακτηρισµού ως µνηµείου του κελύφους του Κτηριακού Συγκροτήµατος της Παλαιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας του ήµου Καρδίτσας (ΦΕΚ107/Α.Α.Π./ ) µε οµόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων. 5. Αίτηµα (µε αρ. πρωτ. 129της 1/08/2012) του ηµάρχου Καρδίτσας προς τη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων για έγκριση της «Μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου συγκροτήµατος της Παλαιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και µετατροπή του σε Πνευµατικό Κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου». 6. Ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης του Νόµου 4014/2011, Άρθρο 29 µε βεβαίωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ήµου και την ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 7. Έγκριση της µελέτης από το Περιφερειακό Συµβούλιο ηµοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (αριθ. Πρακτικού 2/ ), κατ επιταγή του Νόµου 4014/2011, Άρθρο Έγκριση της µελέτης αποκατάστασης (Α Α: ΒΕΝΓΓ-Λ5Λ της ) από την ιεύθυνση Αναστήλωσης Νεοτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Με την παραλαβή από το ηµοτικό Συµβούλιο Καρδίτσας, ολοκληρώνεται το πλαίσιο που προβλέπετε από τον νόµο Νόµου 4014/2011, Άρθρο 29 περί ωρεάς Μελετών, και η µελέτη µε τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και µετατροπή του σε πνευµατικό κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου», είναι νοµίµως υφιστάµενη. Σηµείωση:Τις παραπάνω ενέργειες συντόνισε και υλοποίησε Οµάδα Εργασίας που συστάθηκε µε την 548/2011 Απόφαση ηµάρχου Καρδίτσας για τον σκοπό αυτό και αποτελείται από τις υπαλλήλους του ήµου Καρδίτσας: 1. Ευαγγελία Τσίβου ΠΕ ιοικητικό, 2. Λαµπρινή Παρθένη Πολιτικό Μηχανικό, 3. Κυριακή Κοτσάµπαση Αρχιτέκτονα Μηχανικό Σηµειώσεις για ενηµερωση: Ένα δηµόσιο κτίριο το οποίο είναι 100 και πλέον ετών, είναι υπό καθεστώς νοµικής δέσµευσης από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων και χρήζει ειδικών αδειοδοτήσεων για την κάθε επέµβαση σε αυτό, χωρίς όµως να σηµαίνει ότι αυτό είναι διατηρητέο. Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο διατηρητέο πρέπει να έχει αρχιτεκτονική και ιστορική αξία µαζί µε την παλαιότητα. Το καθεστώς του «διατηρητέου» έχει προνόµια ως προς την ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και την προβολή του κτιρίου και δεσµεύσεις ως προς το περιεχόµενο της µελέτης ανάπλασης (η όποια εγκρίνεται από το Συµβουλή Νεοτέρων Μνηµείων και δε επιδέχεται καµιάς αλλαγής), αλλά τις µελλοντικές επεµβάσεις και χρήσεις στο έργο. Ο ήµος Καρδίτσας διαθέτει (ως περιουσιακά στοιχεία) τρία χαρακτηρισµένα διατηρητέα κτίρια: 1. Το Εσπερινό Λύκειο Καρδίτσας 2. Την ηµοτική Αγορά Καρδίτσας 3. Την Παλαιά Ηλεκτρική Εταιρεία Καρδίτσας» 4. Την παρουσίαση της µελέτης από την αρχιτέκτονα µηχανικό Ιω. Βολάκη, µέλους της οµάδας µελέτης για την αποκατάσταση της Παλιάς Ηλεκτρικής, η οποία µεταξύ άλλων ανέφερε:

6 5. Την τοποθέτηση του πρώην δηµάρχου Καρδίτσας ηµ. Αρχοντή, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης και τις ενέργειες που έγιναν επί των ηµερών του, διατύπωσε την ικανοποίησή του για τη µελέτη και δήλωσε ότι συµφωνεί µε την παραλαβή της. Αποφάσισε οµόφωνα 1. Την οριστική παραλαβή της Μελέτης αποκατάστασης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Παλιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και µετατροπή του σε πνευµατικό κέντρο, ανάκτηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 2. Αναθέτει στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Καρδίτσας τις διαδικασίες για την έκδοση οικοδοµικής άδειας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας, κ.κ Τσίπρας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τσαντήλας και Χάρµπας, οι οποίοι αποχώρησαν µετά την έναρξη της συνεδρίασης. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 424/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 24 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015 -------- ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθµός Απόφασης: 199/2015 ΘΕΜΑ: ηµόσια διαβούλευση επί της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα