Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ"

Transcript

1 Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο θάησζη θσδηθνχο: 37: Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 38: Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 39: Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Μέγεθορ Επισείπηζηρ Ανώηαηο όπιο ζςνολικού επισοπηγούμενος Καηώηαηο όπιο ζςνολικού επισοπηγούμενος Μεζαία Ποζοζηό Δημόζιαρ Υπημαηοδόηηζηρ επί ηος ζςνολικού εγκεκπιμένος 30% γηα ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο 35% γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Κξήηεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Σηεξεάο Διιάδαο 40% γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ηπείξνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο Διιάδαο Μικπή ή πολύ μικπή % γηα ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο 40% γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Κξήηεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Σηεξεάο Διιάδαο 45% γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ηπείξνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Πεινπνλλήζνπ & Γπηηθήο Διιάδαο

2 Η Ίδηα Σπκκεηνρή ζα αλέξρεηαη ζην 25% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο ζα αλέξρεηαη ζην 50% επί ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δεν δύναηαι λα ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαρ (2007, 2008 θαη 2009). Επιλέξιμερ επισειπήζειρ Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα παξαθάησ: Η δξαζηεξηφηεηα ηνπο αληηζηνηρεί ηοςλάσιζηον ζε έλαλ απφ ηνπο θάησζη θσδηθνχο: 37: Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 38: Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 39: Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ μεπεξλά ηα 50 εκαη. θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο δελ μεπεξλά ηα 43 εκαη.. Απαζρνινχλ κέρξη διακόζιοςρ πενήνηα (250) εξγαδνκέλνπο Γελ είλαη πξνβιεκαηηθέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2004/C/244/02). Λεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη δηαζέηνπλ ζηελ επσλπκία ηνπο άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή ζρεηηθφ απαιιαθηηθφ (γηα ηηο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο). Υπάξρνπλ απνδεηθηηθά θάιπςεο ηεο Ιδίαο Σπκκεηνρήο Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ην παξφλ πξφγξακκα σο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη απηέο πνπ έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ ηπειρ (3) πιήξεηο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Διάπκεια ςλοποίηζηρ Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νξίδεηαη ζε 24 μήνερ, κε δπλαηφηεηα εμάκελεο παξάηαζεο γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. Γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νξίδεηαη ζε 30 μήνερ, ελψ ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εμάκελεο παξάηαζεο.

3 Επιλέξιμερ ενέπγειερ Οη θχξηεο επηιέμηκεο ελέξγεηεο, εθ ησλ νπνίσλ μία ηοςλάσιζηον πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεηαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην, αθνξνχλ επελδχζεηο ζηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο δηαρείξηζεο ή/θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. ςλλογή: Η ζπγθέληξσζε θαη ν δηαρσξηζκφο απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ή/θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ή/θαη αλάκεημε ησλ απνβιήησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Μεηαθοπά: Τν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κεηαθίλεζεο απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ απφ ηα κέζα ζπιινγήο ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο ή κεηαθφξησζεο. Μεηαθόπηωζη: Οη εξγαζίεο κεηαθίλεζεο απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ απφ ηα κέζα ζπιινγήο ζε άιια κέζα κεηαθνξάο. Πποζωπινή αποθήκεςζη: Η ηνπνζέηεζε απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζε νξηζκέλν θαη θαηάιιειν ρψξν κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή ηνπο Επεξεπγαζία: Οη θάησζη εξγαζίεο, κεηά ηελ παξάδνζε ησλ απνβιήησλ ή/θαη εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ ζηε κνλάδα: Απνξξχπαλζε Απνζπλαξκνιφγεζε Τεκαρηζκφο Αλάθηεζε ή αλαγέλλεζε δηαιπηψλ Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο Αλαθχθισζε ή αλάθηεζε κεηάιισλ ή κεηαιιηθψλ ελψζεσλ Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δέζκεπζε ξχπσλ Αμηνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαιχηεο Αλαγέλλεζε ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ Γηαζπνξά ζην έδαθνο ρξήζηκε απφ γεσξγηθή ή νηθνινγηθή άπνςε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη άιισλ κεηαηξνπψλ βηνινγηθνχ ραξαθηήξα Δπίζεο, δεςηεπεύοςζερ επηιέμηκεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ: Παπακολούθηζη εκπομπών πύπων (π.ρ. Απηφκαηε παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ, Σπζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ εθπνκπψλ, Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θπζηθνρεκηθψλ αλαιχζεσλ ξχπσλ θ.ιπ. Ενζωμάηωζη πεπιβαλλονηικών πποηύπων/ζςζηημάηων (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL) Δπηζεκαίλεηαη φηη επελδχζεηο κε κνλαδηθή ελέξγεηα ηε κεηαθνξά ή ηε κεηαθφξησζε δεν είλαη επηιέμηκεο.

4 ςνοπηική πεπιγπαθή επισοπηγούμενων δαπανών Επιλέξιμη Καηηγοπία Δαπάνηρ Ανέγεπζη/Επέκηαζη/Διαμόπθωζη κηιπίων & σώπων Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, ςπό ηην πποϋπόθεζη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηέγαζε ή/θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ή λένπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ςπό ηην πποϋπόθεζη φηη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο Γαπάλεο δηακφξθσζεο θηηξίσλ θαη ρψξσλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ Ππομήθεια μησανημάηων και εξοπλιζμού Αγνξά θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ Κφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ Κφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηαθοπικά μέζα (πλην επιβαηικών) Πξνκήζεηα θαηλνχξησλ εηδηθά δηαζθεπαζκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ρξήζε εληφο ή εθηφο ηεο κνλάδαο Ππομήθεια Λογιζμικού Αγνξά θαη εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηε δηαζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε εζληθά ή δηεζλή δίθηπα, ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ e- business θαη e-marketing, ηε ζχλδεζε ζε marketplaces, ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο INTRANET θαη EXTRANET, ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ERP θαη CRP θ.ι.π. ημειώνεηαι φηη ζε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ πνπ απεπζχλεηαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν (WCAG), έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ. Πιζηοποίηζη, Επαλήθεςζη, Επικύπωζη ζςζηημάηων πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ - Δοκιμέρ και επαληθεύζειρ από επγαζηήπια Γαπάλεο πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο -πεξηβάιινληνο - πγηεηλήο & αζθάιεηαο ζηηο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δεν είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα αλαλέσζε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Αγοπά ηεσνογνωζίαρ Απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ Αμοιβέρ ζςμβούλων Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο ζρεηηθέο κε ην επελδπηηθφ ζρέδην Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ, benchmarking θ.ι.π., ζρεηηθή κε ην επελδπηηθφ ζρέδην Σχληαμε εγρεηξηδίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη κφλν εθφζνλ πινπνηεζεί ε πηζηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο. Μέγιζηο επιλέξιμο ποζοζηό 25% 100% 20% 10% 5% 5% 10%

5 Επιζημάνζειρ για ηιρ Επιλέξιμερ Δαπάνερ Σηηο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο δαπαλψλ, πνπ επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε. Ωο επηιέμηκε επέλδπζε κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ λνείηαη απνθιεηζηηθά λένο ζχγρξνλνο θαη φρη κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκφο. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα. Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζην Πξφγξακκα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ Πίλαθα: Α/Α Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ 1 Φχζε ησλ πξνο δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηελ επηθηλδπλφηεηα, ηνπο Δζληθνχο Σηφρνπο φπσο ηζρχνπλ 2 Ο νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ (Σπιινγή, κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, επεμεξγαζία) ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ κέξνο ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ 3 Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ θαη παξαγσγή πξντφλησλ - πξνζηηζέκελε αμία ςνηελεζηήρ βαπύηηηαρ 4 Δπίπεδν πξνηεηλφκελεο ηερλνινγίαο θαη ζηνηρεία θαηλνηνκίαο 20 5 Βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο 10 6 Αμηνπηζηία θνξέα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο- Ωξηκφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο- Δμαζθάιηζε πινπνίεζεο έξγνπ 7 Δγθαηάζηαζε λέαο Δπηρείξεζεο ζε ΒΔΠΔ Τπεύθςνοι Επικοινωνίαρ Ππογπάμμαηορ: ΠΑΠΑΔΙΟΥΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ ΗΡΕΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα