ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετι κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Έβορας (Πορτογαλία) και το Πανεπιστήμιο La Sapienza Ρώμης (Ιταλία), με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος» ( Master Course in Archaeological Materials Science ARCHMAT) Αντικατάσταση της αριθμ /Β7/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1660 Β ) όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμή ματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Αναμόρφωση του προγράμματος Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 22 Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ιταλική Γλώσ σα και Πολιτισμός» Αναμόρφωση Προγράμμα τος... 3 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 1236/Β7/ (ΦΕΚ 227 Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναμόρφωση του Προ γράμματος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1940/B7 (1) Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Έβο ρας (Πορτογαλία) και το Πανεπιστήμιο La Sapienza Ρώμης (Ιταλία), με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμ μα στην Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέ ροντος» ( Master Course in Archaeological Materials Science ARCHMAT). O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.36/200 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 14 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/200 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ) και του άρθρου 37 παρ. του Ν. 34/2010 (ΦΕΚ 71Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 0 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 402/2011 (ΦΕΚ 22 Α ), του άρθρου, παρ. του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/200 και ιδίως τα άρθρα 14 και 1 (ΦΕΚ 19 Α ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 9 Α ).

2 334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Το Π.Δ. 9 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυ ση συγκρότηση, μετονομασία Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 6. Την από 16/12/200 πρόσκληση για υποβολή προ τάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Mundus. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ (αριθμ. 21/ ).. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ΑΠΘ (αριθμ. 14/ , 14/ και 16/9 2014). 9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πα νεπιστημίου της Έβορας (Πορτογαλία) και του Πανεπι στημίου La Sapienza Ρώμης (Ιταλία), περί ιδρύσεως και λειτουργίας του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επι στήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος» ( Master Course in Archaeological Materials Science ARCHMAT). 10. Το από έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. 11. Το αριθμ. 110/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο λόγηση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επι στημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Έβορας (Πορτογαλία) και το Πα νεπιστήμιο La Sapienza Ρώμης (Ιταλία), με τίτλο «Μετα πτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη Υλικών Αρχαιολο γικού Ενδιαφέροντος» ( Master Course in Archaeological Materials Science ARCHMAT) ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Έβορας (Πορτογαλία) και το Πανεπιστήμιο La Sapienza Ρώμης (Ιταλία) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστή μη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος» ( Master Course in Archaeological Materials Science ARCHMAT). Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το συντονισμό της λειτουργίας του Σ. αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο της Έβορας (Πορτογαλία), σύμφωνα με το Ειδικό Πρω τόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκ παίδευση στον χαρακτηρισμό, την διάγνωση φθοράς και την διάσωση υλικών και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, καθώς και στον έλεγχο και την βελτίωση ποικίλων υλικών και μεθόδων προστασίας τους. Ο σκο πός αυτός συνεπάγεται τη δημιουργία επιστημονικού δυ ναμικού ικανού να αντιμετωπίσει τρέχοντα προβλήματα και να αναπτύξει νέα τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία στο προαναφερόμενο γνωστικό πεδίο. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να διερευνήσουν την φύση, προέλευση, χρονολόγηση και κατασκευαστική τεχνολογία των υλικών και αντικειμέ νων, και περαιτέρω να κατανοήσουν την παθολογία τους και να σχεδιάσουν προστατευτικά υλικά και διεργασίες. Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η δι επιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προ βλημάτων, καθώς και η διαπολιτισμικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τους φοιτητές και την προσέγγιση των προβλημάτων. Άρθρο 3 Mεταπτυχιακοί τίτλοι Το κοινό ΠΜΣ απονέμει χωριστό Μεταπτυχιακό Δίπλω μα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμη Υλικών Αρχαιο λογικού Ενδιαφέροντος (Master Course in Archaeological Materials Science ARCHMAT)». Το Δίπλωμα θα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο ο φοιτητής εκπονεί την Μεταπτυχιακή Διπλωμα τική Εργασία του. Άρθρο 4 Kατηγορίες Πτυχιούχων Στο Κοινό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άλλων συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα πής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλο δαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης καθώς και άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία, η οποία γράφεται στην αγ γλική γλώσσα, κατατίθεται στο τέλος του Δ εξαμήνου με την οριστική μορφή της και υποστηρίζεται στο Πα νεπιστημιακό Ίδρυμα που επιλέγεται. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του κοινού ΠΜΣ παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. (Όλοι οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Έβορα) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Ψηφιακές Τεχνικές για τη Μοντελοποίηση και Οπτικοποίηση Αρχαιολογικών Δεδομένων 3 Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία 6 Μεγαλιθικός Πολιτισμός 3

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS Θεωρητικές, Πρακτικές και Ασκήσεις Πεδίου σε Αρχαιομετρικές Μελέτες Περιπτώσεων Ι 6 Εισαγωγή στην Συγγραφή Επιστημονικών Διατριβών Ι 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(1 εκ των κάτωθι) Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά 9 Αρχαιολογία Μέθοδοι και Τεχνικές Αρχαιολογικών Ανασκαφών 9 ΣΥΝΟΛΟ 30 (Όλοι οι φοιτητές στο Α.Π.Θ.) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Ελληνική Αρχαιολογία 4 Προχωρημένες Επιστημονικές Μέθοδοι στην Αρχαιομετρία 6 Προληπτική Συντήρηση Αρχαιολογικών χώρων 6 Θεωρητικές, Πρακτικές και Ασκήσεις Πεδίου σε Αρχαιομετρικές Μελέτες Περιπτώσεων ΙΙ Παρακολούθηση Εξειδικευμένων Σεμιναρίων 4 Εισαγωγή στη Διατριβή ΙΙ (Όλοι οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Μέθοδοι και Τεχνικές Αρχαιολογικής Έρευνας Εργαστήρια Αρχαιομετρίας Προχωρημένες Χημικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Αρχαιολογικών Υλικών Αρχαιομετρία: Μέθοδοι Χρονολόγησης και στατιστική επεξεργασία δεδομένων Θεωρητικές, Πρακτικές και Ασκήσεις Πεδίου σε Αρχαιομετρικές Μελέτες Περιπτώσεων ΙΙΙ Εισαγωγή στη Διατριβή ΙΙΙ (Πανεπιστήμιο Έβορας ή Α.Π.Θ. ή Πανεπιστήμιο Ρώμης) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 2 κατ έτος. Άρθρο Προσωπικό Στο Κοινό ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμή ματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και διδάσκοντες των υπόλοιπων δύο (2) συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. Επίσης, θα δι δάξουν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ καθώς και των άλλων δύο (2) Πανεπιστημίων που συμμετέχουν. Η βιβλιοθήκη και οι ειδικές βιβλιοθήκες των τριών (3) ιδρυμάτων θα προσφέρουν στους φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α, του άρθρου 0, του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της Ελληνικής συμμετο χής στο Πρόγραμμα υπολογίζεται σε , θα καλυ φθεί από τις εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. του προγράμματος Erasmus Mundus και αναλύεται ως εξής: α/α Δαπάνη Ποσό 1. Μετακινήσεις Αναλώσιμα Γενικά Έξοδα Άλλες Δαπάνες Σύνολο Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ νεργασίας και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 1964/B7 (2) Αντικατάσταση της αριθμ /Β7/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1660 Β ) όπως έχει τροποποιηθεί με νεό τερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Πολι τικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Τε χνικών Έργων». Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 36/200 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 14 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/200 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27

4 336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ) και του άρθρου 37, παρ. του ν. 34/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 0 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη καν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 402/2011 (ΦΕΚ 22 Α ), της παρ. του άρθρου του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 19 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 1 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/200 (ΦΕΚ 9 Α ).. Τις διατάξεις του Π.Δ. 9/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάργη ση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 6. Την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1660 Β ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. 124/Β7/ (ΦΕΚ 3 Β ) υπουργική απόφαση. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μη χανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης (Α.Π.Θ.) (συνεδρίαση με αριθμ 6/ ).. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση (Σ.Ε.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης (Α.Π.Θ.) (συνεδρίαση με αριθμ. 10/ ). 9. Το αριθμ. 30/ έγγραφο της ΑΔΙΠ σύμ φωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο λόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. 10. Το αριθμ. 13/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την Υ.Α. αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1660 Β ) όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης του πολιτικού μηχα νικού κατά τις τελευταίες δεκαετίες και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξής της στο άμεσο μέλλον δημιουργούν την ανάγκη μιας δυναμικής παρέμβασης από μέρους του ΤΠΜ στη διαδικασία παραγωγής νέων γνώ σεων και τεχνολογιών και σύνδεσής τους με τις ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας. Αντικείμενο του παρόντος ΠΜΣ αποτελεί η λειτουρ γία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνι κών Έργων» με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ανάπτυξη και σύζευξη των τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του. Ειδικότερα στοχεύει στην ταχεία ειδίκευση των πολιτικών μηχανικών αλλά και μηχανικών ή επιστημό νων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στη διοίκηση και δι αχείριση των τεχνικών έργων, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, σύγχρονων αντιλήψεων και τεχνικών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες διαχείρισης (στις φάσεις μελέτης κατασκευής εκμετάλλευσης συντήρησης) των τεχνικών έργων. Η σκοπιμότητα και η πρακτική αξία του ΠΜΣ προκύ πτει από τα ακόλουθα: α) Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική και σε βάθος εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα επιστημονικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. β) Η πραγματοποιημένη μέσω του ΠΜΣ εξειδίκευση στο εν λόγω ζωτικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανι κού προσδιορίζεται από το σύντομο χρονικό διάστημα (1 έτος), που απαιτείται για την απόκτησή της και από τον πρακτικό της χαρακτήρα. Οι εξειδικευμένοι στό χοι του προτεινόμενου ΠΜΣ όπου στη διατύπωσή τους λαμβάνεται υπόψη και η διεθνής εμπειρία είναι οι εξής: Η απόκτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα των βα σικών γνωστικών και μεθοδολογικών εργαλείων στη διοίκηση και διαχείριση των τεχνικών έργων στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η πληροφόρηση για τη διεθνή πρακτική και εμπειρία. Η πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένα προβλήματα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής. γ) Η απόκτηση της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής ει δίκευσης αποτελεί ουσιαστικό προσόν για τον κάτοχό της, καθώς αυτός θα μπορεί να εργασθεί με επιτυχία τόσο σε επιχείρηση που πιθανά θα δημιουργήσει ο ίδιος, όσο και σε επιχειρήσεις αλλά και ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς της χώρας ή του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυ ναμικού τους. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των τμημάτων των πολυτεχνικών σχολών, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων θετικής κατεύθυνσης πανεπι στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμη μάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 337 Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό και αντιστοι χεί σε 7 ECTS. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Α Εξάμηνο Τίτλος ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα: Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων Στοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων Θεωρία Αποφάσεων Συστήματα Ποιότητας και Δραστική Αναδιάρθρωση Κατ επιλογή 2 από τα μαθήματα: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα Διοίκηση και Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ 30 B Εξάμηνο Τίτλος ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα: Διαχείριση της Κατασκευής Τεχνικών Έργων Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων Πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Στρατηγικός Σχεδιασμός Κατ επιλογή 2 από τα μαθήματα: Διαχείριση Γεωτεχνικών Έργων Διαχείριση Δομικών Έργων Διαχείριση Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων Διαχείριση Γης και Εγκαταστάσεων Μέθοδοι κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων ΣΥΝΟΛΟ 30 Θερινοί μήνες Τίτλος ECTS Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7 Ο φόρτος εργασίας που επιβάλλεται να καταβάλει κάθε φοιτητής για την απόκτηση του ΠΜ αποτιμάται σε 220 ώρες που αντιστοιχούν σε 2 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως. Άρθρο Προσωπικό Στο ΠΜΣ απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πο λιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ καθώς και άλλων τμημάτων του ιδίου πανεπιστημίου ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του νόμου 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδο μή του Τμήματος σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, όργανα, εξοπλισμό κλπ. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 0 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 19 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο του νόμου 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ και αναλύεται ως εξής: Α/Α Είδος Ποσό (ευρώ) Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων, φοιτητών και προσκεκλημένων ομιλητών Συμμετοχή διδασκόντων και φοιτητών σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες Δαπάνες δημοσιότητας εκδόσεις και συνδρομές Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, Η/Υ, λογισμικού, κ.λπ Αναλώσιμα Συντήρηση Αναβάθμιση ιστοσελίδας Άλλες δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. και το υπόλοιπο ποσό από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως επι χορηγήσεις του τμήματος από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, κονδύλια του ΤΣΜΕΔΕ, εξωτερικές χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, κ.τ.λ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά ξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία.

6 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ. 199/B7 (3) Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 22 Β ) Υπουρ γικής Απόφασης που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης με τίτλο «Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός» Αναμόρφωση Προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.36/200 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 14 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/200 (ΦΕΚ 177 Α 2 200), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ) και του άρθρου 37, παρ. του ν. 34/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 0 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 402/2011(ΦΕΚ 22 Α ), του άρθρου, παρ. του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν.411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/200 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 1 (ΦΕΚ 19 Α, ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 9 Α ).. Το Π.Δ. 9 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυ ση συγκρότηση, μετονομασία Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 6. Την Υπουργική απόφαση αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 22 Β ) υπουργική απόφαση «Έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός». 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (συνεδρίαση με αριθμ. 13/ ).. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ει δικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμ.16/9 2014). 9. Το έγγραφο με αριθ.1674/ της Α.Δ.Ι.Π., σύμ φωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο λόγηση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση με αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 22/τ.Β / ) ως ακο λούθως: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φι λοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών με νέο τίτλο «Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα σης αυτής και τις διατάξεις του Ν.36/200 (ΦΕΚ 14 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολο γίας έχει ως αντικείμενο την προώθηση της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της γλώσσας και εκπαίδευσης, της μετάφρασης, των εκδόσεων, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού. Σκοπός του ΠΜΣ είναι: (α) η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας, (β) η παραγωγή πρωτότυπων επιστη μονικών μελετών, (γ) η παραγωγή εξειδικευμένου επι στημονικού, ερευνητικού και επαγγελματικού δυναμικού με ειδίκευση σε αυτές τις γνωστικές περιοχές, (δ) η μετεκπαίδευση, επιπλέον κατάρτιση και επικαιροποί ηση γνώσεων πτυχιούχων σε σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές ανάλυσης της μετάφρασης, της λογοτεχνί ας και του πολιτισμού, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς των επιστημών γλώσσας και εκπαίδευσης, (ε) η κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών στη θεω ρία και πρακτική της μετάφρασης, (στ) η διερεύνηση των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ του ελληνικού και άλλων πολιτισμών, (ζ) η κατάρτιση επιστημόνων που προσφέρουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εξειδικεύσεις αιχμής των επιστημών γλώσσας και εκπαίδευσης, όπως η διδακτική των γλωσσών με χρήση Η/Υ και οι γλωσσικές διαταραχές. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να αξιο ποιηθούν στον ακαδημαϊκό χώρο, στη δημόσια και ιδι ωτική εκπαίδευση, στην ανάπτυξη νέων επιστημών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και στις απαιτήσεις της αγοράς, στη διερεύνηση των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ του ελληνικού και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου, στην αγορά εκδόσεων και μετάφρασης, υπηρεσιών τουρισμού και πολιτισμού. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτι σμού» στις εξής κατευθύνσεις: α) Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση β) Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος γ) Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί δ) Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Φιλολογίας και άλ λων Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπου δών, Σπουδών της Πληροφορίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 339 Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπό ριο, Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας, Τουριστικών Επαγ γελμάτων και Λογοθεραπείας των ΤΕΙ. Άρθρο Χρονική διάρκεια Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει δίκευσης προβλέπεται φοίτηση συνολικής διαρκείας τριών (3) εξαμήνων. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων των τεσσάρων κατευθύνσεων παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες: α. Κατεύθυνση «Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση» Για την κατεύθυνση «Τεχνολογία και γλωσσική εκπαί δευση» ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει στο Α εξάμηνο ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και ένα (1) σεμινάριο με συνολικά 30 ECTS και στο β εξάμηνο τρία (3) μαθήματα επιλογής και ένα (1) σεμινάριο με συνολικά 30 ECTS, ή το αντίστροφο (σύνολο α και β εξαμήνου 60 ECTS). Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ γασίας γίνεται κατά το γ εξάμηνο και έχει συνολική βαρύτητα τριάντα (30) ΕCTS. Α & Β εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα α/α Τίτλος μαθήματος 1. Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική ανάλυση Μαθήματα επιλογής ΕCTS α/α Τίτλος μαθήματος ΕCTS 1. Αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας 2. Εναλλακτικός σχεδιασμός μαθήματος ξένης γλώσσας και δυναμική αξιολόγηση 3. Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης 4. Σημειωτική της εικόνας με εφαρμογές στην εκ παίδευση. Γλωσσικές περιοχές έρευνας και ιστορική γλωσ σολογία 6. Γλωσσική αξιολόγηση και τεχνολογία 7. Διδακτική των γλωσσών. Γλωσσική διδασκαλία και υπολογιστές 9. Επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσμάτων τεστ 10. Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση 11. Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές 12. Τεχνολογίες διαδικτύου 13. Μοντέλα αξιολόγησης και εφαρμογές στην γλωσσική εκπαίδευση 14. Σεμινάριο ειδίκευσης (Ι) 6 1. Σεμινάριο ειδίκευσης (ΙΙ) 6 Γ εξάμηνο 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 β. Κατεύθυνση «Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος» Για την κατεύθυνση «Μετάφραση, επικοινωνία και εκ δοτικός χώρος» ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει στο Α και β εξάμηνο, από ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα, και από τρία (3) μαθήματα επιλογής με συνολικά 60 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ γασίας γίνεται κατά το γ εξάμηνο και έχει συνολική βαρύτητα τριάντα (30) ΕCTS. Α & Β εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα α/α Τίτλος μαθήματος ΕCTS 1. Μεθοδολογία έρευνας 6 2. Ερευνητικό σεμινάριο 6 Μαθήματα επιλογής α/α Τίτλος μαθήματος ΕCTS 1. Θεωρίες μετάφρασης 2. Το επάγγελμα του μεταφραστή 3. Μετάφραση ιταλικής λογοτεχνίας στα ελληνικά 4. Μετάφραση ισπανόφωνης λογοτεχνίας στα ελληνικά. Εκδοτικές στρατηγικές στο χώρο της μετάφρασης 6. Σημειωτική και μετάφραση Κριτική προσέγγιση μεταφράσεων από τα ιταλικά στα ελληνικά Κριτική προσέγγιση μεταφράσεων από τα ισπανικά στα ελληνικά Ιστορία της μετάφρασης ιταλικών λογοτεχνικών κειμένων στα ελληνικά Ιστορία της μετάφρασης ισπανόφωνων 10. λογοτεχνικών κειμένων στα ελληνικά 11. Υποτιτλισμός (ιταλικά ελληνικά) 12. Υποτιτλισμός (ισπανικά ελληνικά) 13. Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης 14. Workshop Eιδικό workshop με μεταφραστικό project 1. Μετάφραση αγγλικών κειμένων στα ελληνικά 16. Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος 17. Πολιτισμικά στοιχεία στη μετάφραση 1. Αντίστροφη μετάφραση από τα ελληνικά στα ιταλικά 19. Αντίστροφη μετάφραση από τα ελληνικά στα ισπανικά 20. Μετάφραση ιταλικών κειμένων στα ελληνικά 21. Μετάφραση ισπανικών κειμένων στα ελληνικά Μετάφραση ιταλικών ιστοριογραφικών κειμένων 22. στα ελληνικά 23. Έκδοση πηγών της ευρωπαϊκής ιστορίας Ρομανική γλωσσολογία: διαχρονία και συγχρονία. Εφαρμογές στη μετάφραση ισπανόφωνων κειμένων Μετάφραση της δόκιμης καθομιλουμένης ισπανικής γλώσσας. Εφαρμογή στη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων Γ εξάμηνο 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 γ. Κατεύθυνση «Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί»

8 3390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την κατεύθυνση «Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτι σμοί» ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει στο Α και β εξάμηνο, από ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα, και από τρία (3) μαθήματα επιλογής με συνολικά 60 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ γασίας γίνεται κατά το γ εξάμηνο και έχει συνολική βαρύτητα τριάντα (30) ΕCTS. Α & Β εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα α/α Τίτλος μαθήματος ΕCTS 1. Μεθοδολογία έρευνας 6 2. Ερευνητικό σεμινάριο 6 Μαθήματα επιλογής α/α Τίτλος μαθήματος ΕCTS 1. Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής λογοτεχνίας 2. Θεωρία λογοτεχνίας και κριτικής 3. Ειδικό θέμα ιταλικής λογοτεχνίας Ι 4. Ειδικό θέμα ιταλικής λογοτεχνίας ΙΙ. Ειδικό θέμα ιταλικής λογοτεχνίας ΙΙΙ 6. Σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία: πεζογραφία 7. Σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία: ποίηση. Ιστορία και ρεύματα ιταλικής τέχνης Ι 9. Ιστορία και ρεύματα ιταλικής τέχνης ΙΙ 10. Γενική και συγκριτική γραμματολογία 11. Γενική και συγκριτική γραμματολογία: η μικρή φόρμα 12. Κοινωνιολογία της λογοτεχνίας 13. Ιστορία των ιταλικών κρατών: κοινωνία και πολιτισμός 14. Ελληνοϊταλικές σχέσεις: ιστορία των ιδεών και του πολιτισμού 1. Σημειωτική και πολιτισμός 16. Ιταλική ποίηση: προοπτικές του κειμένου 17. Μεθοδολογία ανάλυσης κειμένων Γ εξάμηνο 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 δ. Κατεύθυνση «Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευ τική παρέμβαση» Για την κατεύθυνση «Γλωσσικές διαταραχές και εκ παιδευτική παρέμβαση» ο φοιτητής πρέπει να παρακο λουθήσει στο Α εξάμηνο ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και ένα (1) σεμινάριο με συνολικά 30 ECTS και στο β εξάμηνο τρία (3) μαθήματα επιλογής και ένα (1) σεμινάριο με συνολικά 30 ECTS, ή το αντίστροφο (σύνολο α και β εξαμήνου 60 ECTS). Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ γασίας γίνεται κατά το γ εξάμηνο και έχει συνολική βαρύτητα τριάντα (30) ΕCTS. Α & Β εξάμηνο Υποχρεωτικό μάθημα α/α Τίτλος μαθήματος ΕCTS 1. Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική ανάλυση Μαθήματα επιλογής α/α Τίτλος μαθήματος ΕCTS 1. Γλώσσα και εγκέφαλος 2. Νευρογλωσσολογία Νευροαναπτυξιακές διαταραχές γλώσσας (με έμφαση στην ειδική γλωσσική διαταραχή) Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές γραπτού λόγου. Γλωσσική ανάπτυξη σε άτομα με γενετικά σύνδρομα 6. Γλωσσική ανάπτυξη στις διαταραχές ακοής 7. Πραγματολογική ανάπτυξη και διαταραχές. Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης 9. Θέματα γλωσσικής αξιολόγησης: δοκιμασίες γλώσσας 10. Γλωσσική αξιολόγηση και τεχνολογία 11. Θέματα θεραπευτικής παρέμβασης στις διαταραχές γλώσσας 12. Αναπτυξιακές διαταραχές και εκμάθηση ξένων γλωσσών 13. Γλωσσολογία: επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 14. Σεμινάριο ειδίκευσης (I) 6 1. Σεμινάριο ειδίκευσης (II) 6 Γ εξάμηνο 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο Προσωπικό Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχο ληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται η υπάρ χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και των άλλων Τμη μάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 0 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο του Ν.36/200 (ΦΕΚ 14 Α ) το 6% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ετησίως και αναλύεται ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ/ευρώ Αμοιβές Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων και φοιτητών

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3391 Προμήθεια της βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό).000 Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεων και εκδόσεις Αναλώσιμα και δαπάνες δημοσιότητας 2.00 Υποτροφίες και δαπάνες προς όφελος των φοιτητών ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δί δακτρα, καθώς και άλλες πηγές (ερευνητικά προγράμ ματα, χορηγίες, δωρεές και άλλοι μη κρατικοί πόροι). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υπουρ γικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα Υπουργι κή Απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μετα πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 192/B7 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 1236/Β7/ (ΦΕΚ 227 Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 36/200 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 14 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/200 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ) και του άρθρου 37, παρ. του ν. 34/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 0 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 402/2011 (ΦΕΚ 22 Α ), της παρ. του άρθρου του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 19 Α ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 1 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/200 (ΦΕΚ 9 Α ).. Τις διατάξεις του Π.Δ. 9/2013 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάργη ση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 6. Την υπ αριθμ. 1236/Β7/ (ΦΕΚ 227 Β ) και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 3 Β ) υπουρ γική απόφαση. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) (συνεδρίαση με αριθ. 1/ ).. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση (ΣΕΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθ. 1/ ). 9. Το με αριθ. 347/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι κή αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 10. Το αριθμ. πρωτ. 22/ έγγραφο του Κοσμή τορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την με αριθ. 1236/Β7/ (ΦΕΚ 227 Β ) ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί με νεό τερες αποφάσεις ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος ανα μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από φασης και του Ν. 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση στους επι μέρους κλάδους της Επιστήμης του Δικαίου. Σκοπός του είναι η παροχή συστηματικών γνώσεων εξειδίκευσης στον αντίστοιχο κλάδο, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Με ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και να αποκτούν προσόντα εξειδίκευσης σημαντικά για την σταδιοδρομία τους. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω επιστημονικές κατευθύνσεις: α) Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δι καίου, β) Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, γ) Διεθνών Σπουδών, δ) Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, ε) Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δι καίου και στ) Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, καθώς και Τμημάτων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

10 3392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Σε όλες τις κατευθύνσεις οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κα τεύθυνση ως εξής: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αστικό Δίκαιο I Αστικό Δικονομικό Δίκαιο I Εργατικό Δίκαιο I Προετοιμασία Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αστικό Δίκαιο II Αστικό Δικονομικό Δίκαιο II Εργατικό Δίκαιο IΙ Ολοκλήρωση Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αστικό Δίκαιο III Αστικό Δικονομικό Δίκαιο III Εργατικό Δίκαιο IΙI Προετοιμασία Διπλωματικής Εργασίας 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αστικό Δίκαιο IV Αστικό Δικονομικό Δίκαιο IV Εργατικό Δίκαιο IV Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Συνταγματικό Δίκαιο I Διοικητικό Δίκαιο I Δημοσιονομικό Δίκαιο I Πολιτική Επιστήμη I Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο I Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία I Προετοιμασία Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 από τα κάτωθι): Συνταγματικό Δίκαιο II Διοικητικό Δίκαιο II Δημοσιονομικό Δίκαιο IΙ Πολιτική Επιστήμη IΙ Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο IΙ Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία IΙ Ολοκλήρωση Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 από τα κάτωθι): Συνταγματικό Δίκαιο III Διοικητικό Δίκαιο III Δημοσιονομικό Δίκαιο IΙI Πολιτική Επιστήμη IΙI Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο I Διοικητική Επιστήμη I Προετοιμασία Διπλωματικής Εργασίας 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 από τα κάτωθι): Συνταγματικό Δίκαιο IV Διοικητικό Δίκαιο IV Δημοσιονομικό Δίκαιο IV Πολιτική Επιστήμη IV Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο IΙ Διοικητική Επιστήμη IΙ Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο I Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο I Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης I Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο I Συγκριτικό Δίκαιο I Διπλωματική Ιστορία I Διεθνείς Σχέσεις I Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) I Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών I Προετοιμασία Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο II Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο II Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης IΙ Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο IΙ Συγκριτικό Δίκαιο IΙ Διπλωματική Ιστορία IΙ Διεθνείς Σχέσεις IΙ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3393 Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) IΙ Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών IΙ Ολοκλήρωση Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο III Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο III Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης IΙI Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο IΙI Συγκριτικό Δίκαιο IΙI Διπλωματική Ιστορία IΙI Διεθνείς Σχέσεις IΙI Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) IΙI Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών IΙI Προετοιμασία Διπλωματικής Εργασίας 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο IV Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο IV Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης IV Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο IV Συγκριτικό Δίκαιο IV Διπλωματική Ιστορία IV Διεθνείς Σχέσεις IV Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έδρα Jean Monnet) IV Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών IV Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δίκαιο Εταιρειών I Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών I Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων Αγαθών Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή I Ναυτικό Δίκαιο I Τραπεζικό Δίκαιο I Προετοιμασία Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Δίκαιο Εταιρειών II Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών II Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων Αγαθών Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή IΙ Ναυτικό Δίκαιο IΙ Τραπεζικό Δίκαιο IΙ Ολοκλήρωση Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Δίκαιο Εταιρειών III Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών III Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων Αγαθών Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή IΙI Ναυτικό Δίκαιο IΙI Τραπεζικό Δίκαιο IΙI Προετοιμασία Διπλωματικής Εργασίας 1 Δίκαιο Εταιρειών IV Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών IV Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Άυλων Αγαθών Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή IV Ναυτικό Δίκαιο IV Τραπεζικό Δίκαιο IV Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (3 από τα κάτωθι): Εκκλησιαστικό Δίκαιο I Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου I Κοινωνιολογία του Δικαίου I Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου I Δίκαιο και Πληροφορική I Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος 20ος αιώνας I Προετοιμασία Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Εκκλησιαστικό Δίκαιο II Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου II Κοινωνιολογία του Δικαίου IΙ Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου II Δίκαιο και Πληροφορική II Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος 20ος αιώνας II Ολοκλήρωση Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Εκκλησιαστικό Δίκαιο III Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου III Κοινωνιολογία του Δικαίου IΙI Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου III Δίκαιο και Πληροφορική III Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος 20ος αιώνας III Προετοιμασία Διπλωματικής Εργασίας 1 Εκκλησιαστικό Δίκαιο IV

12 3394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ιστορία του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου IV Κοινωνιολογία του Δικαίου IV Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου IV Δίκαιο και Πληροφορική IV Θεσμοί των Ευρωπαϊκών λαών, 19ος 20ος αιώνας IV Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ και ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ποινικό Δίκαιο I Ποινική Δικονομία I Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποι νικό Δίκαιο I Εγκληματολογία Σωφρονιστική I Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου I Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο I Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων I Προετοιμασία Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Ποινικό Δίκαιο II Ποινική Δικονομία II Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποι νικό Δίκαιο IΙ Εγκληματολογία Σωφρονιστική IΙ Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου IΙ Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο IΙ Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων IΙ Ολοκλήρωση Συνθετικής Ευρύτερης Εργασίας 1 Ποινικό Δίκαιο III Ποινική Δικονομία III Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποι νικό Δίκαιο IΙI Εγκληματολογία Σωφρονιστική IΙI Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου I Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο I Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων I Προετοιμασία Διπλωματικής Εργασίας 1 Ποινικό Δίκαιο IV Ποινική Δικονομία IV Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποι νικό Δίκαιο IV Εγκληματολογία Σωφρονιστική IV Φιλοσοφία Ποινικού Δικαίου II Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο II Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων II Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 1 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ, δεν μπορεί να υπερ βαίνει τους εκατόν πενήντα (10) κατ έτος. Άρθρο Διδάσκοντες Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδα πής, καθώς και οι λοιπές κατηγορίες διδασκόντων κατά το άρθρο του Ν. 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη διεξαγωγή του ΠΜΣ χρησιμοποιείται η υλικοτε χνική υποδομή της Νομικής Σχολής και ιδίως οι αίθου σες διδασκαλίας, η αίθουσα πολυμέσων, η βιβλιοθήκη, οι χώροι συνεργασίας διδασκόντων διδασκομένων, καθώς και τα γραφεία διδασκόντων. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 0 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19/ τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 36/200 (ΦΕΚ 14 Α ) το 6% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσό ( ) Αμοιβές Αποζημιώσεις Διδακτικού, Τεχνικού α και Διοικητικού Προσωπικού β. Δαπάνες μετακινήσεων 9.70 Αγορά βιβλίων και συνδρομές σε επιστημο γ νικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων δ. Δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής ε. Δαπάνες Δημοσιότητας στ. Αναλώσιμα 1.90 ζ. Άλλες δαπάνες 1.90 Σύνολο Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κλπ.). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά ξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2468 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 101346/ B7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 796/Β7/6 6 1 (ΦΕΚ 184/Β/6 6 1) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 741τΒ/18..04 (ΦΕΚ 10048/ Β7/6..2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 304 11 Νοεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 7306/Β7/10 07 2003 (ΦΕΚ 1023 τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3357 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 27533/Β7/30 5 2003 (ΦΕΚ 823 τ.β ) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β /30 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 Ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ.: 2310 807 525 Fax: 2310 474 520 E-mail: infosoh@ihu.edu.gr www.hum.ihu.edu.gr Θεσσαλονίκη, 17/03/2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»

ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» Ακαδ. έτος 2016-17 ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» Κανονισμός Λειτουργίας Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3382 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα