Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/ του ιοικητικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/ του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/ ) ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/ ), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α/ ) «Ρυθµίσεις θεµάτων της χρηµατιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/ ) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων και άυλες µετοχές» όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/ ) όπως ισχύει. 3. Την παρ. 8 του άρθρου 32 α του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», όπως ισχύει. 4. Την απόφαση 3/304/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β 901/ ), όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, ιακανονισµού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.) ως διαχειρίστριας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων. 6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την τροποποίηση της απόφασης 3/304/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων», ως εξής:

2 Άρθρο 1 Το άρθρο 1 («Ορισµοί»), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκοπούς και την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού νοούνται : 1. Ως «αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση του ΧΑ» νοείται και ο Πολυµερής Μηχανισµός ιαπραγµάτευσης. 2. Ως «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (.Α.Κ.)»: νοούνται: α) τα νεοσυσταθέντα ελληνικά αµοιβαία κεφάλαια της παραγράφου 1 του άρθρου 24α του ν.3283/2004 και β) τα ήδη εισηγµένα σε αλλοδαπή οργανωµένη αγορά αλλοδαπά αµοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηµατιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, τα µερίδια των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του ΧΑ (Κατηγορία ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων). 3. Ως ικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. νοείται ο επενδυτής που κατέχει ΕΛ.ΠΙΣ. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή. 4. Ως Ειδικός ιαπραγµατευτής νοείται εκείνος που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2733/99 ή το άρθρο 22 Α του ν. 1806/88 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 5. Ως Ειδικός ιαπραγµατευτής Παραγώγων νοείται ο Ειδικός ιαπραγµατευτής τύπου Β (market maker) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2533/1997 και του άρθρου 2 της απόφασης 53/ του Σ του ΧΠΑ όπως ισχύει. 6. Ως Ειδικός ιαπραγµατευτής Μεριδίων.Α.Κ. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγµάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάµει σχετικής συµβάσεως µε την εκδότρια.α.κ. που διαχειρίζεται τα εν λόγω µερίδια. 7. Ως Εκδότρια νοείται η ανώνυµη εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγµάτευση σε αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση του ΧΑ ή έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ.. 8. Ως Eκδότρια.Α.Κ. νοείται για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού η προβλεπόµενη στο Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή η ιαχειρίστρια Εταιρία της Οδηγίας 85/611/ΕΚ. 9. Ως Εκδότρια Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) νοείται η προβλεπόµενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει

3 εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.). 10. Ως Εκδότρια των Παριστώµενων Μετοχών νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις µετοχές που παρίστανται µε τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας µέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2396/96 όπως ισχύει. 11. Ως ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται οι άυλες κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ Ως Θεµατοφύλακας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυµα που µπορεί να παρέχει νόµιµα στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων. 13. Ως Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ που έχει την ιδιότητα του µέλους αγοράς που τελεί υπό τη διαχείριση του Χ.Α. 14. Ως Μερίδια.Α.Κ. νοούνται τα άυλα µερίδια ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του ΧΑ..Για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού µε τον όρο κινητές αξίες νοούνται και τα Μερίδια.Α.Κ. 15. Ως Οµόλογα νοούνται οι άυλοι τίτλοι του Ελληνικού ηµοσίου που είναι καταχωρηµένοι στο Σύστηµα Παρακολούθησης. 16. Ως Οµολογίες νοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3α έως 3γ ΚΝ 2190/1920 και 58 παρ. 2 ν. 2533/97, όπως ισχύουν. 17. Ως Οµολογιούχος νοείται ο δικαιούχος των οµολογιών. 18. Ως Σύστηµα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) νοείται η µηχανογραφική διαδικασία καταχώρησης των άυλων αξιών και παρακολούθησης των επ αυτών µεταβολών, καθώς και το αντίστοιχο µηχανογραφικό - λειτουργικό σύστηµα. Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ελληνικά Χρηµατιστήρια ανώνυµη Εταιρία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, ιακανονισµού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.). 19. Ως Σύστηµα Παρακολούθησης νοείται το Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Tίτλων µε Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί µε το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. 20. Ως «Τ» νοείται η ηµέρα κατάρτισης χρηµατιστηριακής συναλλαγής. Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα κατάρτισης χρηµατιστηριακής συναλλαγής.

4 21. Ως Φορείς νοούνται οι φορείς του Συστήµατος Παρακολούθησης κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του (Π ΤΕ υπ αριθµ. 314A/ , όπως κάθε φορά ισχύει). 22. Ως Χειριστής νοείται το Μέλος ή ο Θεµατοφύλακας που έχει το δικαίωµα να κινεί Λογαριασµό Χειριστή. ικαίωµα να κινεί Λογαριασµό Χειριστή έχει και η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται για αυτήν στον παρόντα Κανονισµό και στον Κανονισµό Εκκαθάρισης και ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 2 Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 («Προσδιορισµός Μερίδων και Λογαριασµών»), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Σ.Α.Τ. δηµιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή, Ειδικού ιαπραγµατευτή Παραγώγων και Ειδικού ιαπραγµατευτή Μεριδίων.Α.Κ.. Σε καθεµιά από τις παραπάνω µερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασµοί µέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των αξιών: α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασµός Αξιών και Ειδικός Λογαριασµός. Κατ εξαίρεση στην περίπτωση µη εµφανισθέντος µετόχου σύµφωνα µε το άρθρο 56 στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται µόνο Ειδικός Λογαριασµός. β. Στη Μερίδα Εκδότριας τηρούνται Λογαριασµός Αξιών, Ειδικός Λογαριασµός και Μεταβατικός Λογαριασµός. γ. Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασµός Αξιών και Ειδικός Λογαριασµός. δ. Στη Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή τηρούνται Λογαριασµός Αξιών και Ειδικός Λογαριασµός. ε. Στη Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή Παραγώγων τηρούνται Λογαριασµός Αξιών και Ειδικός Λογαριασµός. στ. Στη Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή.α.κ. τηρούνται Λογαριασµός Αξιών και Ειδικός Λογαριασµός.» Άρθρο 3 Το άρθρο 10 («Μερίδα Μέλους, Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή και Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή Παραγώγων»), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Μερίδα Μέλους, Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή, Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή Παραγώγων και Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή.α.κ. 1. Για κάθε Μέλος τηρείται στο Σ.Α.Τ., πέραν της Μερίδας που αυτό τηρεί ως επενδυτής, µία ακόµη Μερίδα, η οποία ονοµάζεται Μερίδα Μέλους και δηµιουργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήµατος Άυλων Τίτλων. 2. Το Μέλος που έχει την ιδιότητα του Ειδικού ιαπραγµατευτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. µία επιπλέον Μερίδα, η οποία ονοµάζεται Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή. Η Μερίδα αυτή δηµιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του

5 Συστήµατος Άυλων Τίτλων, αφού το Μέλος προσκοµίσει σε αυτό την έγγραφη άδεια του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγµάτευσης επί της συγκεκριµένης κινητής αξίας. 3. Ο Λογαριασµός Αξιών της Μερίδας Ειδικού ιαπραγµατευτή περιλαµβάνει έναν µόνο Λογαριασµό Χειριστή, ο οποίος είναι προσβάσιµος και τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του συγκεκριµένου Μέλους υπό την ιδιότητά του ως Ειδικού ιαπραγµατευτή. Ο Λογαριασµός Χειριστή της Μερίδας Ειδικού ιαπραγµατευτή συνδέεται µε συγκεκριµένο Κωδικό ΟΑΣΗΣ, που το Μέλος έχει αποδώσει στον εαυτό του για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγµάτευσης των αξιών όλων των Εκδοτριών, για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός ιαπραγµατευτής. Κατ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στον παραπάνω Λογαριασµό Αξιών δύναται να δηµιουργηθεί και δεύτερος Λογαριασµός Χειριστή, ο οποίος, µε ευθύνη του Ειδικού ιαπραγµατευτή, χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις µεταφορές αξιών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των συναλλαγών του άρθρου 29 του Κανονισµού Εκκαθάρισης και ιακανονισµού Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλων Αξιών που το Μέλος διενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός ιαπραγµατευτής. 4. Στο Λογαριασµό της Μερίδας Ειδικού ιαπραγµατευτή, καταχωρούνται µε ευθύνη του Μέλους αποκλειστικά αξίες για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός ιαπραγµατευτής. Ο ορισµός Ειδικού ιαπραγµατευτή από Εκδότρια γνωστοποιείται στην ΕΧΑΕ από το Χ.Α.. Αξίες για τις οποίες το Μέλος ενεργεί ως Ειδικός ιαπραγµατευτής δεν δύνανται, µε ευθύνη του, να είναι καταχωρηµένες σε άλλο Λογαριασµό Μερίδας του, εκτός από το Λογαριασµό Χειριστή της Μερίδας Ειδικού ιαπραγµατευτή, που το Μέλος τηρεί και κινεί αποκλειστικά για τις ανάγκες ειδικής διαπραγµάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α.. 5. Ο Ειδικός ιαπραγµατευτής Παραγώγων πέραν της µερίδας επενδυτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονοµάζεται Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή Παραγώγων, και δηµιουργείται αποκλειστικά από την ΕΧΑΕ υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, αφού ο Ειδικός ιαπραγµατευτής Παραγώγων προσκοµίσει σε αυτό βεβαίωση του Χ.Α. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά του ως Ειδικού ιαπραγµατευτή Παραγώγων. Στη Μερίδα αυτή ο Ειδικός ιαπραγµατευτής Παραγώγων καταχωρεί, µε ευθύνη του, αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν: α. από την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και β. από την εκκαθάριση συναλλαγών σε αξίες που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή. Ως τέτοιες αξίες νοούνται αξίες που αποτελούν υποκείµενη αξία παραγώγων προϊόντων ή που συµµετέχουν σε δείκτη που αποτελεί υποκείµενη αξία παραγώγων προϊόντων ως προς τα οποία ο Ειδικός ιαπραγµατευτής Παραγώγων έχει αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγµάτευσης τύπου Β στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. 6. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, Μέλος που ενεργεί ως Ειδικός ιαπραγµατευτής Παραγώγων επί αξιών για τις οποίες έχει την ιδιότητα του Ειδικού ιαπραγµατευτή ή επί δείκτη στον οποίο συµµετέχουν οι εν λόγω αξίες, καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί µε ευθύνη του αξίες τέτοιες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός ιαπραγµατευτής Παραγώγων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές δεν έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγµάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α. 7. Ο Ειδικός ιαπραγµατευτής.α.κ. πέραν της µερίδας επενδυτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονοµάζεται Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή.α.κ. και δηµιουργείται αποκλειστικά από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, αφού το Μέλος προσκοµίσει σε αυτή την έγγραφη άδεια του Χ.Α. για την άσκηση ειδικής διαπραγµάτευσης επί του συγκεκριµένου µεριδίου.α.κ.. Στη Μερίδα αυτή

6 ο Ειδικός ιαπραγµατευτής.α.κ. καταχωρεί, µε ευθύνη του, αποκλειστικά αξίες που προκύπτουν: α. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί Μεριδίων.Α.Κ. που διενεργεί στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. υπό την ιδιότητά του αυτή και β. από την εκκαθάριση συναλλαγών επί των υποκείµενων αξιών του είκτη που παρακολουθούν τα ανωτέρω.α.κ. που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνει υπό την ιδιότητά του αυτή, ή για τη δηµιουργία/εξαγορά Μεριδίων. 8. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, όταν ο Ειδικός ιαπραγµατευτής.α.κ. είναι συγχρόνως και Ειδικός ιαπραγµατευτής επί των υποκείµενων αξιών του είκτη που παρακολουθεί το.α.κ., καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί µε ευθύνη του τις εν λόγω υποκείµενες αξίες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός ιαπραγµατευτής.α.κ. της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια της κάλυψης κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνει υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός ιαπραγµατευτής επί των µεριδίων.α.κ. ή στα πλαίσια της δηµιουργίας/εξαγοράς Μεριδίων.Α.Κ.. 9. Οι Λογαριασµοί της Μερίδας Μέλους, της Μερίδας Ειδικού ιαπραγµατευτή, Ειδικού ιαπραγµατευτή Παραγώγων και Ειδικού ιαπραγµατευτή.α.κ. θεωρούνται λογαριασµοί διακανονισµού σε αξίες και µπορούν να χρησιµοποιούνται από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών.» Άρθρο 4 Μετά το στοιχείο (θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 («Ειδικός Λογαριασµός») προστίθεται νέο στοιχείο (ι) ως εξής: «ι. Εισφοράς κινητών αξιών ή και µετρητών για τη δηµιουργία νέων µεριδίων.α.κ. ή µεταβίβασης µεριδίων.α.κ. προς εξαγορά τους.» Άρθρο 5 Μετά το άρθρο 16 προστίθεται νέο άρθρο 16 α, ως εξής: «Αρθρο 16 α Μεταβατικός Λογαριασµός Εκδότριας.Α.Κ. Στο Μεταβατικό Λογαριασµό διενεργούνται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ., αποκλειστικά προσωρινές καταχωρήσεις που αφορούν µερίδια.α.κ., που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια.Α.Κ. Η προσωρινή καταχώρηση στο Μεταβατικό Λογαριασµό αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώρηση µεριδίων είτε σε Λογαριασµό Μερίδας είτε σε Λογαριασµό Χειριστή της Εκδότριας.Α.Κ..» Άρθρο 6 Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 («Μεταφορές Αξιών µεταξύ Λογαριασµών Χειριστή της ίδιας Μερίδας»), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η µεταφορά αξιών µεταξύ Λογαριασµών Χειριστή της ίδιας Μερίδας πραγµατοποιείται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την εντολή του δικαιούχου της Μερίδας προς τον αρχικό Χειριστή ως εξής:

7 α. είτε απευθείας από τον αρχικό Χειριστή στο Λογαριασµό του νέου Χειριστή, εφόσον ο δικαιούχος της Μερίδας δηλώσει µε την εντολή του τον Χειριστή στον οποίο θέλει να µεταφερθούν οι αξίες του. β. είτε µε την πληκτρολόγηση από το νέο Χειριστή στο Σ.Α.Τ. του Κωδικού Μεταφοράς, ο οποίος εκδίδεται από τον αρχικό Χειριστή, παραδίδεται από αυτόν το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας στο δικαιούχο επενδυτή και από τον τελευταίο στο νέο Χειριστή.» Άρθρο 7 Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 ως εξής: «1. Μεταφορά αξιών µεταξύ διαφορετικών Μερίδων επιτρέπεται στις περιπτώσεις: Α. εκκαθάρισης χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Β. ενοποίησης Μερίδων. Γ. εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης εν ζωή.. κληρονοµικής διαδοχής ή εκποίησης αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3632/1928 και το άρθρο 29 παρ. 5 του ν. 2533/97, όπως ισχύουν. Ε. εταιρικών γεγονότων. Στ. εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και των αντισυµβαλλοµένων της στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. που απορρέουν από την εκκαθάριση παραγώγων προϊόντων. Ζ. διόρθωσης εσφαλµένων καταχωρήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισµού. Η. µετατροπής αξιών αλλοδαπής εταιρείας σε άυλες αξίες, προκειµένου να εισαχθούν στο Χ.Α. και το αντίστροφο σύµφωνα µε την παρ. 17 του άρθρου 33 του ν. 1806/88, όπως ισχύει. Θ. µε την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης, µεταξύ µερίδων που ο Χειριστής διατηρεί στο Σ.Α.Τ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Ι. Από και προς τη Μερίδα Ειδικού ιαπραγµατευτή ή Ειδικού ιαπραγµατευτή ΑΚ, µόνο στις περιπτώσεις έναρξης ή λήξης διενέργειας ειδικής διαπραγµάτευσης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Μέλους που θα συνοδεύεται από την απόφαση του Χ.Α. για την έναρξη ή την παύση της ειδικής διαπραγµάτευσης. Ια. Μεταξύ των Μερίδων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., κατόπιν αιτήµατός της προς την ΕΧΑΕ και µεταξύ της Μερίδας που το Μέλος τηρεί ως επενδυτής και εκείνης που τηρεί ως Μέλος. Ιβ. Από Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην ατοµική Μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και το αντίστροφο. Οι µεταφορές από Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην ατοµική Μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας και το αντίστροφο µπορούν να πραγµατοποιούνται από τους Χειριστές. Ιγ. ηµιουργίας νέων µεριδίων ΑΚ µέσω εισφοράς κινητών αξιών ή εξαγοράς µεριδίων ΑΚ.» Άρθρο 8 Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 45 («έσµευση αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης αυτών ή σύστασης βάρους επί αυτών»), προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για την εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου µε καταβολή της αξίας τους µε τη µορφή κινητών αξιών, οι δικαιούχοι των κινητών αξιών που εισφέρονται ως αντάλλαγµα υποβάλλουν γραπτή δήλωση πρόθεσης µεταβίβασης αξιών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από την ηµέρα υποβολής αίτησης συµµετοχής στο αµοιβαίο κεφάλαιο» Άρθρο 9

8 Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 46 («Μεταφορά αξιών λόγω εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης τους εν ζωή»), προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: «4. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εξωχρηµατιστηριακής µεταβίβασης αξιών λόγω εισφοράς για την απόκτηση µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου εφαρµόζεται η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 περίπτωση Β διαδικασία. Η µεταφορά των κινητών αξιών διενεργείται µέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της επόµενης ηµέρας από την υποβολή των οριζόµενων στην παράγραφο 1 περίπτωση Β στοιχείων.» Άρθρο 10 Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 48 («Καταχώρηση σύστασης ενεχύρου επί αξιών»), προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής: «7. Ειδικώς για την Καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. από την Ε.Χ.Α.Ε υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, ενεχύρου επί αξιών οι οποίες είναι καταχωρηµένες σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα ακολουθείται η περιγραφόµενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαδικασία εφόσον τα υπό στοιχεία β.αα και β.ββ έγγραφα έχουν υπογραφεί από όλους τους συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας.» Το Μέρος αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 11 «ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙ ΙΩΝ.Α.Κ. ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ.Α.Κ. Άρθρο 62 Μερίδα Εκδότριας Μεριδίων.Α.Κ. 1. Η Μερίδα Εκδότριας.Α.Κ. δηµιουργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού. 2. Η Εκδότρια Μεριδίων.Α.Κ. υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισµού 3. Στη Μερίδα Εκδότριας.Α.Κ. καταχωρούνται: α. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού και β. τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τα Μερίδια.Α.Κ. και τα τυχόν δικαιώµατα επ αυτών: αα. Στοιχεία Μεριδίων.Α.Κ.: i. Συνολικός αριθµός Μεριδίων.Α.Κ. που έχουν λάβει έγκριση εισαγωγής από το ΧΑ ii.. Συνολικός αριθµός εκδοθέντων Μεριδίων.Α.Κ. που διαπραγµατεύονται στο ΧΑ ιιι. Κωδικός διαπραγµάτευσής τους στην Αγορά Αξιών. Άρθρο 62α Μεταβολή αριθµού Μεριδίων.Α.Κ.

9 Η Εκδότρια.Α.Κ. είναι αποκλειστικά αρµόδια να προβαίνει σε µεταβολή (αύξηση - µείωση) του αριθµού των εκδοθέντων µεριδίων προς διαπραγµάτευση λόγω εξαγοράς υφισταµένων µεριδίων, δηµιουργίας νέων µεριδίων ή λόγω εταιρικών πράξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΡΙ ΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ.Α.Κ. Άρθρο 63 Στα Μερίδια.Α.Κ. που εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8,12,13,15 έως 24, 42, 43, 47 έως 51 και 57 του παρόντος Κανονισµού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» νοείται η Εκδότρια.Α.Κ.. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «µέτοχος» νοείται ο Μεριδιούχος Μεριδίων.Α.Κ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «µετοχές» νοούνται τα Μερίδια.Α.Κ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ.Α.Κ. Άρθρο 63α ηµιουργία Μεριδίων.Α.Κ. 1. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εισφοράς εις είδος κινητών αξιών για τη δηµιουργία νέων µεριδίων.α.κ. από τον Ειδικό ιαπραγµατευτή.α.κ. µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης, απαιτείται: α. Να προηγηθεί µεταφορά των µεταβιβασθησοµένων κινητών αξιών στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του µεταβιβάζοντα. β. Να υποβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ. τα εξής έγγραφα υπογεγραµµένα αντιστοίχως από τους εκάστοτε νοµίµους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων: αα. Αίτηση δηµιουργίας νέων µεριδίων του µεταβιβάζοντος προς την Εκδότρια.Α.Κ. ββ. αίτηση µεταφοράς των µεταβιβασθησοµένων υποκείµενων αξιών που αποτελούν την εισφορά σε είδος για τη δηµιουργία Μεριδίων από τον Ειδικό Λογαριασµό του µεταβιβάζοντα στον Ειδικό Λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας.Α.Κ. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής: i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συµβαλλοµένων (συµπεριλαµβανοµένων και των Κωδικών Αριθµών Μερίδας Επενδυτή τους). ii. το αντικείµενο και η αιτιολογία της µεταβίβασης. iii. τον Λογαριασµό Χειριστή στον οποίο η Εκδότρια.Α.Κ. επιθυµεί να καταχωρηθούν οι µεταβιβασθείσες αξίες. Εάν η Εκδότρια.Α.Κ. δεν δηλώσει Λογαριασµό Χειριστή, οι αξίες καταχωρούνται στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. γγ. Αποδοχή της δηµιουργίας των ανωτέρω µεριδίων από την Εκδότρια.Α.Κ. 2. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εισφοράς εις είδος κινητών αξιών για τη δηµιουργία νέων µεριδίων.α.κ. από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ειδικού ιαπραγµατευτή.α.κ. εφαρµόζονται οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος Κανονισµού. 3. Η µεταφορά από τον Ειδικό Λογαριασµό του µεταβιβάζοντος είτε στον Ειδικό Λογαριασµό είτε στο Λογαριασµό Χειριστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας

10 .Α.Κ., που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από την Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ.. 4. Μετά την ολοκλήρωση της µεταφοράς κινητών αξιών στη Μερίδα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Σ.Α.Τ., πιστώνει τη Μερίδα του µεταβιβάζοντος µε τα νέα µερίδια που έχει δηµιουργήσει. η Εκδότρια.Α.Κ.. Σε περίπτωση κατά την οποία η δηµιουργία νέων µεριδίων λαµβάνει χώρα µόνο έναντι µετρητών η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ., πιστώνει άµεσα τη Μερίδα του µεταβιβάζοντος µε τα νέα µερίδια που έχει δηµιουργήσει η Εκδότρια.Α.Κ. µετά τη λήψη σχετικής έγγραφης εντολής της Εκδότριας.Α.Κ.. Η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ., ενηµερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τις ανωτέρω µεταβολές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισµού. Άρθρο 63β Εξαγορά Μεριδίων.Α.Κ. 1. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. µεταφοράς µεριδίων από τον Ειδικό ιαπραγµατευτή µεριδίων.α.κ. προς την Εκδότρια.Α.Κ. µε σκοπό την εξαγορά τους απαιτείται: α. Να προηγηθεί η µεταφορά των ως άνω µεριδίων στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του µεταβιβάζοντα. β. Να υποβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ. τα εξής έγγραφα : αα. η αίτηση εξαγοράς µεριδίων του µεταβιβάζοντος προς την Εκδότρια.Α.Κ. ββ. αίτηση µεταφοράς των µεταβιβασθησοµένων προς διαγραφή µεριδίων από τον Ειδικό Λογαριασµό του µεταβιβάζοντα στον Ειδικό Λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας.Α.Κ., Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής: i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συµβαλλοµένων (συµπεριλαµβανοµένων και των Κωδικών Αριθµών Μερίδας Επενδυτή τους). ii. το αντικείµενο και η αιτιολογία της µεταβίβασης. γγ. Αποδοχή της εξαγοράς προς ακύρωση των ανωτέρω µεριδίων από την Εκδότρια δδ. αίτηση µεταφοράς των µεταβιβασθησοµένων υποκείµενων αξιών που αποτελούν το αντάλλαγµα της εν λόγω εξαγοράς από τον Ειδικό Λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου της Εκδότριας.Α.Κ. σε λογαριασµό του Ειδικού ιαπραγµατευτή. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής: i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συµβαλλοµένων (συµπεριλαµβανοµένων και των Κωδικών Αριθµών Μερίδας Επενδυτή τους). ii. το αντικείµενο και η αιτιολογία της µεταβίβασης. 2. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. µεταφοράς µεριδίων.α.κ. από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Ειδικού ιαπραγµατευτή.α.κ. µε σκοπό την εξαγορά τους εφαρµόζονται οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος Κανονισµού. 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 η µεταφορά µεριδίων.α.κ. από τον Ειδικό Λογαριασµό του µεταβιβάζοντος στον Ειδικό Λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται µε την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων ήτοι της υποβολής των υπό στοιχείο β αιτήσεων της παρ. 1 βάσει των οδηγιών του µεταβιβάζοντος. 4. Μετά την ολοκλήρωση της µεταφοράς των µεριδίων στη Μερίδα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και της µεταφοράς των υποκείµενων αξιών στη Μερίδα του µεταβιβάζοντος, τα µερίδια µεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του Αµοιβαίου στο

11 Μεταβατικό Λογαριασµό της Εκδότριας.Α.Κ. και ακυρώνονται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση κατά την οποία η εξαγορά µεριδίων λαµβάνει χώρα µόνο έναντι µετρητών, τα µερίδια µεταφέρονται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ., από τον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο Μεταβατικό Λογαριασµό της Εκδότριας.Α.Κ. και ακυρώνονται από την Ε.Χ.Α.Ε.. Η Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Σ.Α.Τ., ενηµερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τις ανωτέρω µεταβολές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΙ ΙΩΝ.Α.Κ. Άρθρο 63γ Για τα εταιρικά γεγονότα επί Μεριδίων.Α.Κ. που εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 25 έως 30, 33 έως 36 και 39 έως 42 του παρόντος. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότη» νοείται η Εκδότρια.Α.Κ.. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «µέτοχος» νοείται ο Μεριδιούχος Μεριδίων.Α.Κ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «µετοχές» νοούνται τα Μερίδια.Α.Κ.» Άρθρο 12 Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα µέλη

12

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/2.6.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/697/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/697/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/697/10.11.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΥΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΥΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΥΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΤΑΠΑΣΙ ΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινομένη Νομοθεσία για τα Διαπραγματεύσιμα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Προτεινομένη Νομοθεσία για τα Διαπραγματεύσιμα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00001419/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Προτεινομένη Νομοθεσία για τα Διαπραγματεύσιμα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση CSE Attachment: 1. CSE Announcement

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα