κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» (περίπτωση BestLine

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» (περίπτωση BestLine"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (3α) Χρηµατοδότηση Οµίλου ΕΜΚΟ µε οµολογιακό δάνειο 21 εκατ. ευρώ Με το Πρακτικό της συνεδρίασης 73/ της Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από εµέ, τον Αντώνη Καµινάρη, Μάριο Βαρώτση, Γεώργιο Στάµνο, ιονύσιο Γκολφινόπουλο, Λυµπέρη Κατσιουλέρη και Σπύρο Πολίτη εγκρίθηκε οµόφωνα, µετά την από θετική εισήγηση της Υπο-Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από τους Μάριο Βαρώτση, Χαράλαµπο Γιαγκούδη και Φωτεινή Κρέστα, η χορήγηση οµολογιακού δανείου διάρκειας 6 ετών 21 εκ. ευρώ στην εταιρεία ΕΜΚΟ ΑΕ µε σκοπό αφενός µεν την αποπληρωµή υφιστάµενου δανεισµού 6,33 εκ ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ αφετέρου δε χρηµατοδότηση των εταιρικών σκοπών της µε το υπόλοιπο ποσό, τις ακόλουθες εξασφαλίσεις: i. Προσωπική Εγγύηση του. Κοντοµηνά για το σύνολο του δανείου ii. έσµευση του 50% των µετοχών της εταιρείας BestLine AE αξίας, σύµφωνα µε την αποτίµηση της εταιρείας τον Μάρτιο του 2008 από την Deloitte AE, 19,8 εκ ευρώ. iii. έσµευση του 30% των µετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ Ως προς την παντελώς αβάσιµη αιτίαση του κατηγορητηρίου ότι δήθεν οι εξασφαλίσεις, που αφορούν στη δέσµευση του 50% των µετοχών της εταιρείας BestLine AE και της προσωπικής εγγύησης του κου Κοντοµηνά, είναι είτε µη αποδεκτές σύµφωνα µε την Π ΤΕ 2588/2007 υπό τον τίτλο: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» (περίπτωση BestLine AE), είτε κρίνονται ως µηδενικής αξίας λόγω του συντελεστή αποµείωσης που χρησιµοποιεί η ΤτΕ στο πλαίσιο της Π ΤΕ 2588/2007, επαναλαµβάνω και πάλι, ότι η εν λόγω Π ΤΕ αφορά στην εκτίµηση της αξίας των εξασφαλίσεων για λόγους Κεφαλαιακής Επάρκειας και όχι στην

2 αποτίµηση των εξασφαλίσεων ως κάλυψη του αναλαµβανόµενου Πιστωτικού Κινδύνου. Η Π ΤΕ 2588/2007 είναι σαφές ότι αναλύει τις εξασφαλίσεις στα πλαίσια των διατάξεων για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Η διάταξη της οποίας γίνεται επίκληση στο Πόρισµα της κας Εισαγγελέως και στο κατηγορητήριο, δηλαδή το κεφάλαιο 18 παράγραφος Ι (ι) σχετίζεται µε την χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία, δηλαδή µια τεχνική µείωσης πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων της τράπεζας, προκειµένου να υπολογιστούν οι κεφαλαιακοί δείκτες. Στα πλαίσια αυτών των υπολογισµών αναφέρονται οι διάφορες εξασφαλίσεις που νοµίµως και αποδεκτά λαµβάνουν οι τράπεζες από τους πελάτες τους κατά τη χορήγηση πιστώσεων, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες των τραπεζών. Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι η εν λόγω Π ΤΕ σε καµία περίπτωση δεν εισάγει κανόνα, δια του οποίου να καθιστά την προσωπική εγγύηση ή το ενέχυρο µετοχών, δηλαδή µία από τις ισχυρότερες εµπράγµατες εξασφαλίσεις, µη αποδεκτή, ούτε ότι απαγορεύει ή καθιστά µη αποδεκτές την εγγυήσεις από τυχόν συνδεδεµένες εταιρείες. Αν πράγµατι ίσχυε αυτό, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει απαγορεύσει τις εν λόγω εξασφαλίσεις, αλλά στο πλαίσιο της εποπτείας της, επιτρέπει τις δανειοδοτήσεις µε αυτές τις εξασφαλίσεις και δη τις εξασφαλίσεις της προσωπικής εγγύησης, της ενεχυρίασης µετοχών κλπ, που ζητούνται καθηµερινά ως συνήθεις και επαρκέστατες εξασφαλίσεις από το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος; Συνέπεια και προέκταση της στρεβλής αυτής ερµηνείας, επαναλαµβάνω, είναι ότι η κατηγορία κατ ουσίαν χαρακτηρίζει παράνοµη και µη αποδεκτή όλη την τραπεζική θεωρία και πρακτική, που υιοθετείται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος από το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Ειδικότερα ως προς τις ανωτέρω εξασφαλίσεις, λεκτέα τα ακόλουθα: i. Η Τράπεζα ζήτησε και έλαβε την προσωπική εγγύηση του κ. ηµητρίου Κοντοµηνά για το σύνολο της αξίας του οµολογιακού δανείου, η οποία κάθε άλλο παρά µηδενική εξασφαλιστική αξία έχει. Και τούτο διότι, ο

3 ηµήτριος Κοντοµηνάς συνυπογράφοντας το δάνειο της ΕΜΚΟ ως εγγυητής δεσµεύτηκε ο ίδιος µε την προσωπική του περιουσία έναντι της εκπλήρωσης της δανειακής υποχρέωσης της ΕΜΚΟ και κατέστη ο ίδιος υποκείµενο ευθύνης έναντι του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Έτσι, στην υπέγγυα περιουσία του εν λόγω δανείου προσετέθη και ολόκληρη η προσωπική περιουσία του. Κοντοµηνά, η οποία ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική, όπως προέκυπτε από το Σηµείωµα E9, που προσκοµίστηκε στην Τράπεζα µε αίτηµα της τελευταίας, στο οποίο εµφανίζονται ακίνητα ελεύθερα βαρών στο Κολωνάκι και στη Βαρυµπόµπη, η δε η προσωπική του περιουσία κατά το χρόνο σύναψης του δανείου υπολογιζόταν στο ποσό των ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αξία του δανείου. Έτσι, ουδεµία σηµασία έχει που αυτή η προσωπική εγγύηση δεν συνοδεύτηκε από εµπράγµατες ασφάλειες, όπως αυθαίρετα καταλήγει το πόρισµα της κας Εισαγγελέως, αφού στην περίπτωση καταγγελίας του δανείου, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο θα είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει µέτρα συντηρητικής κατάσχεσης σε όλη την ανωτέρω περιουσία, το ύψος της οποίας κάλυπτε υπέρ του δέοντος το ύψος του εκδοθέντος οµολογιακού δανείου, µεταξύ των οποίων είναι και η εγγραφή προσηµείωσης σε ακίνητο, η δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών και άλλα. Άλλωστε ούτε και σχετική εκ του νόµου υποχρέωση υπάρχει (ή υπήρχε τότε) για την εγγραφή προσηµειώσεων σε όλη την ακίνητη περιουσία του δανειζόµενου. Αυτήν ακριβώς την έννοια έχει η παροχή προσωπικής εγγύησης και όταν αντισυµβαλλόµενος είναι ένας επιχειρηµατίας τέτοιας οικονοµικής επιφάνειας, αυτό συνυπολογίζεται και σταθµίζεται ως απόδειξη της ηθικής του δέσµευσης, της σοβαρότητάς και αξιοπιστίας του και της εµπιστοσύνης του στη µελλοντική πορεία και προοπτική της εταιρείας. Με την προσωπική εγγύηση, συνεπώς, που απαιτήθηκε εκ µέρους του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, στην περίπτωση καταγγελίας του δανείου, το τελευταίο εξασφάλιζε την απαίτησή του µε αντίκρισµα το σύνολο της προσωπικής περιουσίας του επιχειρηµατία, το προσωπικό προφίλ του οποίου και η επιχειρηµατική δραστηριότητα σαφέστατα επηρέασαν τα µέγιστα στην εκτίµηση της αξίας της προσωπικής του εγγυήσεως. Πράγµατι δεν είναι

4 δυνατό να µην αποτελεί εξασφάλιση για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο η αποδοχή προσωπικής εγγύησης του ηµητρίου Κοντοµηνά, όταν αυτός ήταν ιδρυτής της Interamerican, της Interbank, της Τράπεζας Novabank, ενός οργανισµού που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ίδιο δε χρονικό διάστηµα ο. Κοντοµηνάς κατείχε το 5% περίπου του Οµίλου BCP, του µεγαλύτερου τραπεζικού οµίλου της Πορτογαλίας. Περαιτέρω, στον εγγυητή του οµολογιακού δανείου είχαν επιβληθεί από κοινού µε την εκδότρια ΕΜΚΟ αυξηµένες υποχρεώσεις ενηµέρωσης της τράπεζας και σοβαρές δεσµεύσεις και περιορισµούς της ελεύθερης διοίκησης και διαχείρισης της προσωπική του περιουσίας (άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΩΝ του Προγράµµατος Εκδόσεως του Οµολογιακού ανείου Ευρώ ). ii. Η δέσµευση του 50% των µετοχών της εταιρείας BestLine AE αξίας 19,8 εκ ευρώ, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, µόνο θετικά µπορεί να αξιολογηθεί. Η αιτίαση ότι δήθεν οι µετοχές της ήταν επιβαρυµένες ήδη µε ενέχυρο υπέρ της άλλης τράπεζας (Τράπεζας Πειραιώς) ως εξασφάλιση δανείου µε υπόλοιπο ευρώ, είναι παντελώς αβάσιµη, καθώς µε την εκταµίευση του δανείου η ΕΜΚΟ ΑΕ προχώρησε στην αποπληρωµή του προηγούµενου δανείου προς την Τράπεζα Πειραιώς, µε αποτέλεσµα το ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς να εξαλειφθεί και το ενέχυρο του ΤΤ να µετατραπεί σε ενέχυρο ουσίας (πρώτης σειράς). iii. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, το 30% των µετοχών της οποίας δεσµεύτηκε ως εξασφάλιση του δανείου, παρουσιάζει ισχυρή κεφαλαιακή βάση µε ιδία κεφάλαια της τάξης των περίπου 27 εκ ευρώ, µηδενικό τραπεζικό δανεισµό και κερδοφορία τις προγενέστερες της χορήγησης οικονοµικές χρήσεις, εποµένως υπήρξε επαρκέστατη ως εξασφάλιση έναντι του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου, τα δε αόριστα και κατά παράδεκτη και υπεραπλουστευτική γενίκευση λεγόµενα στο κατηγορητήριο για τις µετοχές περί «ευµετάβλητου επενδυτικού προϊόντος» είναι έξω από κάθε οικονοµική λογική, καθώς είναι γεγονός ότι κρίσιµο

5 µέγεθος για την αξιολόγηση των µετοχών και της επάρκειάς τους ως ασφάλεια είναι η φερεγγυότητα του εκδότη. Εν προκειµένω, όπως είναι γνωστό και παρουσιάστηκε στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η εταιρεία INTEPTEK AE ιδρύθηκε το 1990 και οι µετοχές της εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ήδη από το έτος 1995, ενώ η εταιρεία αυτή είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας της Panasonic Corp., ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρονικών αγαθών στον κόσµο. Κατά τη χρήση 2008 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε ευρώ και τα ίδια κεφάλαια αυτής σε ευρώ. Σήµερα, οι αντίστοιχοι δείκτες είναι, επίσης, θετικοί ευρώ και ευρώ αντιστοίχως. Από εισαγωγής της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η εταιρεία διένειµε συνολικά µερίσµατα ύψους , ενώ κατά την επταετία κατέβαλε φόρους (κάθε είδους) ύψους και αµοιβές προσωπικού Κατά τον κρίσιµο χρόνο του Οκτωβρίου 2008, η µέση τιµή της µετοχής της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΧΑ ήταν 0,90, ενώ ένα έτος µετά, τον Οκτώβριο του 2009, η τιµή δεν είχε υποχωρήσει, αλλά ανερχόταν σε 0,99. Επί της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ο ηµήτριος Κοντοµηνάς δεν διατηρεί τον µετοχικό έλεγχο, αλλά η συµµετοχή του περιορίζεται σταθερά από το 2005 και έως σήµερα στο 49,34% - αµέσως κατά 44,36% καν µέσω της εταιρίας PRIME INSURANCE LTD κατά 4,98% - το πλειοψηφικό δε τµήµα βρίσκεται στο ευρύ κοινό. Συνεπώς, η κρίση του κατηγορητηρίου ότι η εν λόγω εισηγµένη εταιρία είναι του. Κοντοµηνά («του ιδίου του οφειλέτη») και άρα αποτελεί δήθεν συνδεδεµένο κίνδυνο, δεν ευσταθεί, πέραν του ότι είναι παντελώς αβάσιµη και στηρίζεται σε στρεβλή ερµηνεία της ως άνω Π ΤΕ, η οποία κατά τα ανωτέρω δεν απαγορεύει την παροχή εγγύησης από συνδεδεµένες εταιρείες, αλλά δεν τα υπολογίζει για τον προσδιορισµό των κεφαλαιακών δεικτών της Τράπεζας. Πλέον ανακριβής είναι και η κρίση ότι υπάρχει «µηδενική διασπορά» των µετοχών. Κατά τον κρίσιµο δε χρόνο (Οκτώβριος 2008), το πλήθος των µετόχων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανερχόταν σε πρόσωπα, εκ των οποίων µέτοχοι κατείχαν από 1 έως 1.000

6 µετοχές, 649 µέτοχοι από έως µετοχές και 92 µέτοχοι από έως µετοχές. Κατά τον τρέχοντα χρόνο, ο συνολικός αριθµός µετόχων είναι πρόσωπα και, κατά τις αντίστοιχες διακρίσεις 3.460, 465 και 83 πρόσωπα. Εποµένως, για το εν λόγω οµολογιακό δάνειο των Ευρώ έχουν δοθεί συνολικά προσωπικές εγγυήσεις ποσού (η ελεύθερη βαρών προσωπική περιουσία του. Κοντοµηνά και εµπράγµατες εξασφαλίσεις ποσού , το ύψος των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό της παρασχεθείσας πιστώσεως και ως εκ τούτου µία θεώρηση που στηρίζεται στο δεδοµένο ότι το οµολογιακό δάνειο δόθηκε µε «µηδενικές εξασφαλίσεις» δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Ως προς τον όρο που προβλέφθηκε στη σύµβαση του οµολογιακού δανείου, ότι δηλαδή η τράπεζα δεν θα υποχρεούται να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει ή να επαληθεύει τη χρήση του δανείου, ο όρος αυτός, όπως και το σύνολο της σύµβασης του οµολογιακού δανείου, αποτελεί προϊόν επεξεργασίας της αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας, ο δε συγκεκριµένος όρος περιλαµβάνεται σε όλες τις συµβάσεις οµολογιακών δανείων που έχουν συναφθεί και είναι απολύτως συνήθης όρος, που χρησιµοποιείται από τις Τράπεζες. Συγκεκριµένα, το άρθρο 4.2. του Προγράµµατος Έκδοσης Οµολογιακού ανείου, στην πληρότητά του έχει ως εξής: «Η Εκδότρια υπόσχεται και αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιήσει το Οµολογιακό άνειο για το σκοπό που χορηγείται. Ο ιαχειριστής Πληρωµών, ο Εκπρόσωπος ή οι Οµολογιούχοι ανειστές δεν θα υποχρεούνται, καθ' οιονδήποτε χρόνο, να παρακολουθούν, διαβεβαιώνουν ή επαληθεύουν την κατά τα ανωτέρω χρήση του προϊόντος του Οµολογιακού ανείου.». Τα ανωτέρω, βέβαια, πρέπει να συνδυαστούν µε το άρθρο παρ. (β) του Προγράµµατος του εν λόγω Οµολογιακού ανείου, σύµφωνα µε το οποίο η παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης της εκδότριας αποτελεί λόγο καταγγελίας του οµολογιακού δάνειου. Ο όρος αυτός, εποµένως, δεν σηµαίνει µη παρακολούθηση από µέρους της Τράπεζας, σηµαίνει, αντίθετα, την επιβολή υποχρέωσης στην

7 εταιρεία να χρησιµοποιήσει το δάνειο για το σκοπό της χρηµατοδότησης και την µη δυνατότητα της εταιρείας να προβάλει αντιρρήσεις στην καταγγελία της σύµβασης, στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούσε τα χρήµατα για το σκοπό, που δόθηκαν. Αν η σύµβαση προέβλεπε τα αναφερόµενα στο κατηγορητήριο, η διατύπωση θα ήταν ότι η Τράπεζα «δεν δικαιούται» να παρακολουθεί το δάνειο και όχι ότι «δεν υποχρεούται». Η πρόβλεψη στη σύµβαση υποχρέωσης της εταιρείας χρήσης του δανείου προς το συµφωνηθέντα σκοπό δεν σηµαίνει επ ουδενί αποκλεισµό της παρακολούθησης του δανείου από το ΤΤ, το οποίο ελέγχει περιοδικά τη χρήση των δανείων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες και µε τα µέσα που διαθέτει. Τέλος, ισχυρή απόδειξη για το καλώς έχειν της εν λόγω χρηµατοδότησης αποτελεί το γεγονός, ότι η εταιρεία κατέβαλε τις δόσεις την και , σύµφωνα µε το πρόγραµµα, εµφανίζοντας καθυστέρηση στην πληρωµή της τρίτης δόσης την , δηλαδή τρία χρόνια µετά την έγκριση και εκταµίευση του δανείου, γεγονός που αποδεικνύει ότι µεταγενέστεροι παράγοντες, απρόβλεπτοι κατά τη στιγµή της δανειοδότησης από τους παγκόσµιους οικονοµικούς φορείς, εµφιλοχώρησαν και προκάλεσαν την καθυστέρηση αποπληρωµής της τρίτης δόσης, τρία χρόνια µετά την έγκριση και εκταµίευση του δανείου, οι οποίοι συνδέονται αναπόφευκτα µε την κατάρρευση της οικονοµίας. Σε ευθεία συνάρτηση µε τα ανωτέρω, τονίζω, επίσης, ότι δεν είναι δυνατό να διερευνάται το ζήτηµα της απιστίας στην προκειµένη δανειοδότηση, χωρίς να προσδιορίζεται η ζηµία, που δήθεν ευθέως και αιτιωδώς προήλθε από την έγκριση της εν λόγω δανειοδότησης. Είναι σαφές ότι τα αναφερόµενα στο κατηγορητήριο είναι αόριστα και νόµω αβάσιµα και δεν δύνανται υπό καµία εκδοχή να θεµελιώσουν το αδίκηµα της απιστίας.

8 (3β) Χρηµατοδότηση INTERTEL SERVICES AE και D.C. MEDICAL AE Με το Πρακτικό της συνεδρίασης 85/ της Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από εµέ, τον Αντώνη Καµινάρη, Μάριο Βαρώτσο, Γεώργιο Στάµνο, Γεώργιο Μπρίνταλο, Λυµπέρη Κατσιουλέρη και Σπύρο Πολίτη εγκρίθηκε οµόφωνα, µετά την από 06/08/2009 θετική εισήγηση της Υπο-Επιτροπής Επενδύσεων, αποτελούµενης από τους Μάριο Βαρώτσο και Φωτεινή Κρέστα, η χορήγηση οµολογιακού δανείου 48 εκ. ευρώ στην εταιρεία INTERTEL SERVICES ΑΕ µε σκοπό την εξαγορά της Village Roadshow ΑΕ θυγατρικής του Οµίλου Village και 5 εκ ευρώ στην εταιρεία D.C. MEDICAL AE µε σκοπό την εξαγορά της Village Firms AE θυγατρικής επίσης του Οµίλου Village. Η χρηµατοδότηση της INTERTEL SERVICES ΑΕ (48 εκ ευρώ) έγινε µε τις ακόλουθες εξασφαλίσεις, i. Προσωπική Εγγύηση του. Κοντοµηνά ii. Εταιρική Εγγύηση της εταιρείας ΕΜΚΟ ΑΕ. iii. Ενεχύραση Α σειράς επί του συνόλου των µετοχών της εταιρείας INTERTEL SERVICES ΑΕ. ενώ η χρηµατοδότηση της D.C. MEDICAL AE (5 εκ ευρώ) έγινε µε τις ακόλουθες εξασφαλίσεις, i. Προσωπική Εγγύηση του. Κοντοµηνά ii. Εταιρική Εγγύηση της εταιρείας ΕΜΚΟ ΑΕ. iii. Ενεχύραση Α σειράς επί του συνόλου των µετοχών της εταιρείας D.C. MEDICAL AE. Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί εξαρχής είναι ότι, ενώ εν προκειµένω πρόκειται για δάνειο, το οποίο χορηγήθηκε µε σκοπό εξαγοράς από τις δανειοδοτηθείσες εταιρείες έτερων εταιρειών και δη των Village Roadshow ΑΕ και της Village Firms AE, θυγατρικών του Οµίλου Village, τόσο στο εισαγγελικό πόρισµα όσο και στο κατηγορητήριο τούτο παραγνωρίζεται πλήρως, σε ολοσχερή αντίθεση µε τους κανόνες της οικονοµικής επιστήµης και της τραπεζικής πρακτικής. Πράγµατι, οι δύο εταιρείες INTERTEL SERVICES ΑΕ και D.C. MEDICAL AE χρησιµοποιήθηκαν ως «οχήµατα»

9 (προσοµοιάζουν µε SPV Special Purpose Vehicles) για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής εξαγοράς και για το λόγο αυτό, όπως περιγράφεται και στην από θετική εισήγηση της Υποεπιτροπής Επενδύσεων, θα ακολουθούσε, όπως και έγινε, συγχώνευση δια απορρόφησης των δύο εταιρειών που εξαγόρασαν. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η αξία της εταιρείας-οχήµατος ενσωµατώνει και την αξία της εξαγοραζόµενης εταιρείας. Εποµένως, η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των δύο εταιρειών οχήµατα, πριν την συγχώνευση, πολύ µικρή σηµασία έχει στην αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Το αξιόχρεο των εν λόγω εταιρειών, λοιπόν, όφειλε να κριθεί µε βάση τα οικονοµικά µεγέθη, που θα διαµορφώνονταν µετά την εξαγορά, αφού τα νέα προκύψαντα µετά την απορρόφηση εταιρικά µορφώµατα ως καθολικοί διάδοχοι υπεισήλθαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των οχηµάτων και ανέλαβαν την αποπληρωµή του δανείου (!!). Σύµφωνα δε µε την µελέτη αποτίµησης της εταιρείας Village Roadshow Hellas AE, µητρικής εταιρείας των εξαγοραζόµενων εταιρειών, που πραγµατοποιήθηκε από την Deutsche Bank τον Ιούλιο του 2009, η αξία των εξαγοραζόµενων εταιρειών υπολογίστηκε στο ποσό των εκ ευρώ. Ακόµη και µε το απαισιόδοξο σενάριο της µεθόδου των προεξοφληµένων ταµειακών ροών η αξία υπολογίστηκε στην περιοχή των εκ ευρώ. Η δε Deutsche Bank είναι γνωστό ότι µια από τις µεγαλύτερες τράπεζες σε παγκόσµιο επίπεδο και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες τράπεζες στο χώρο της Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), η οποία καλύπτει τα πεδία των εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποτιµήσεων εταιρειών, δηµόσιες εγγραφές κλπ. Ενώ, λοιπόν, αποτιµήθηκε η αξία των ως άνω εταιρειών στο ανωτέρω ποσό, το τίµηµα εξαγοράς και η δανειοδότηση ορίστηκε πολύ χαµηλότερα, ήτοι στο ποσό των ευρώ για την Εταιρία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και Ευρώ για την Εταιρία VILLAGE FILMS. Σχετικά δε µε τις εξαγοραζόµενες εταιρείες, πρέπει να επισηµανθεί ότι η εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS είναι η εταιρεία, η οποία εκµεταλλεύεται

10 τις κινηµατογραφικές αίθουσες υπό το διακριτικό τίτλο VILLAGE CINEMAS. H εταιρεία αυτή κατά το χρόνο εξαγοράς της εκµεταλλευόταν 14 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο MALL ATHENS στο Μαρούσι, 21 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο VILLAGE SHOPPING & MORE στο Ρέντη, 11 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS στη Θεσσαλονίκη, 5 αίθουσες στο εµπορικό κέντρο MILLENIUM Παγκράτι, 4 αίθουσες σε εµπορικό κέντρο στο Βόλο, 9 αίθουσες στο έλτα Φαλήρου, κατά το χρόνο της εξαγοράς, µάλιστα, πραγµατοποιούσε το 40% των κινηµατογραφικών εισιτηρίων στην Ελλάδα. Η έτερη εξαγοραζόµενη εταιρεία VILLAGE FILMS έχει ως αντικείµενο της διανοµή σε Ελλάδα και Κύπρο κατ'αποκλειστικότητα ταινίες στους κινηµατογράφους, στην τηλεόραση ελεύθερη και συνδροµητική, σε DVD κλπ, αντιπροσωπεύει, µάλιστα, κατ αποκλειστικότητα την Αµερικανική εταιρεία Παραγωγής WARNER, ενώ το µερίδιο αγοράς της στην ελληνική επικράτεια ανέρχονταν κατά το έτος σε 20%. Για την εξαγορά των εταιρειών αυτών, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, αποφασίσθηκε η παγκοσµίως αποδεκτή τακτική να χρησιµοποιηθούν αρχικά δύο εταιρίες - οχήµατα, ήτοι εταιρείες ενεργές, οι οποίες όµως στα αποτελέσµατα τους ήταν οριακά θετικές ή/και αρνητικές. Η τακτική αυτή (leveraged buy out) είναι απολύτως αποδεκτή και συνηθισµένη στην εξαγορά εταιριών, αφού σκοπός είναι αυτές οι εταιρείες να µην εµφανίζουν ούτε κέρδη πολλά ούτε ζηµιές πολλές οι οποίες στη συνέχεια θα επιβαρύνουν τις εξαγοραζόµενες εταιρείες. Ως εκ τούτου στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε βάση το κατηγορητήριο εµφανίζονται αυτές οι δύο εταιρείες-οχήµατα, ήτοι η INTERTEL SERVICES ΑΕ και η D.C. MEDICAL AE ως δήθεν εταιρείες αφερέγγυες για το λόγο ότι η INTERTEL, που δανειοδοτήθηκε µε ευρώ δήθεν εµφάνιζε «αρνητική καθαρή θέση ευρώ, ενώ η DC Interactive είχε Ίδια Κεφάλαια ύψους ευρώ και ζηµιογόνο αποτελέσµατα», αναφορά, όµως, ολότελα εσφαλµένη, καθώς τα αποτελέσµατα των ως άνω εταιρειών είναι πράγµατι αυτά πλην όµως όχι σε εκατοµµύρια ευρώ, αλλά σε χιλιάδες ευρώ.!!! Τούτο, άλλωστε, προκύπτει τόσο από του Ισολογισµούς των Εταιριών αυτών όσο βέβαια και από τα Σχόλια Πιστούχων ΤΤ της ΤτΕ σελ. 13, όπου γίνεται

11 αναφορά σε χιλιάδες ευρώ και όχι σε εκατοµµύρια (Να σηµειωθεί ότι η αναφορά - 9,6 χιλ. αφορά χιλιάδες ευρώ, ενώ αν αφορούσε εκατοµµύρια θα αποτυπωνόταν χιλ) Τούτο και µόνον καθιστά παντελώς αβάσιµο το κατηγορητήριο ως προς το σκέλος αυτό, όταν µάλιστα ψευδώς αναγορεύεται το ποσόν των σε !!!. Εάν οι ως άνω εταιρείες, εξάλλου, είχαν τα αποτελέσµατα, που µνηµονεύονταν στο κατηγορητήριο δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σαν «οχήµατα», αφού θα επιβάρυναν µε τα αρνητικά αποτελέσµατα τους τις εξαγοραζόµενες εταιρείες. Τελικώς, πράγµατι αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αλλά και την παγκοσµίως χρησιµοποιούµενη πρακτική αξιοποίησης «οχηµάτων», προέβη στη δανειοδότηση αυτών, τα οποία εν συνεχεία προέβησαν σε εξαγορά των εταιριών VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και VILLAGE FILMS και στη συνέχεια συγχωνεύτηκαν από τις εξαγοραζόµενες εταιρίες, οι οποίες ως καθολικοί διάδοχοι υπεισήλθαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των οχηµάτων. Πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο αποφάσισε, µέχρι την κατακύρωση της απόφασης εξαγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά νόµο, το προϊόν του δανείου να παραµείνει δεσµευµένο σε λογαριασµό εκάστης εταιρείας που θα τηρείτο στην Τράπεζα. Σχετικά µε την αιτίαση του κατηγορητηρίου ότι οι εταιρείες VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και VILLAGE FILMS ήταν ζηµιογόνες, όπως δήθεν προκύπτει από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των υπό εξαγορά εταιριών για την τριετία , λεκτέα τα ακόλουθα: Οι χρήσεις της τριετίας είναι λογιστικά και µόνο ζηµιογόνες, καθώς οι εταιρείες είχαν λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και αυτό που τις καθιστούσε ζηµιογόνες ήταν οι µεγάλες τους αποσβέσεις, όπως αναλύεται κατωτέρω. Όµως, οι κινηµατογράφοι λόγω της φύσης τους έχουν µεγάλη ρευστότητα, γιατί οι υπηρεσίες τους πληρώνονται αµέσως, είναι γεγονός δε ότι και σήµερα τα σινεµά αυτά λειτουργούν κανονικά (πρόκειται για τα γνωστά Village).

12 Πράγµατι, είναι γεγονός ότι δεν λαµβάνεται υπόψη ένα βασικό γεγονός, ότι, δηλαδή η εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS κατά τα έτη 2005 και 2006 προέβη στις µεγαλύτερες επενδύσεις της, που την κατέστησαν κολοσσό στην Ελλάδα και ηγέτη στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Ειδικότερα, από απλή επισκόπηση των δηµοσιευµένων Ισολογισµών της εταιρείας προκύπτει αδιαµφισβήτητα ότι επένδυσε περί τα ευρώ για το άνοιγµα τεσσάρων νέων κινηµατογράφων και πλέον συγκεκριµένα του πολυκινηµατογράφου στο THE MALL ATHENS µε 14 αίθουσες, του πολυκινηµατογράφου στο COSMOS στη Θεσσαλονίκη µε 11 αίθουσες και του πολυκινηµατογράφου στο ΒΟΛΟ µε 4 αίθουσες, όλοι το έτος 2005, ενώ το έτος 2006 προέβη η εταιρία στο άνοιγµα του πολυκινηµατογράφου στο ΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ µε 9 αίθουσες. Το άνοιγµα των ανωτέρω κινηµατογράφων προκύπτει από τα ευρισκόµενα στη δικογραφία µισθωτήρια, ενώ η αξία της επένδυσης απεικονίζεται στον ελεγµένο Ισολογισµό της Εταιρίας για τη χρήση και συγκεκριµένα στη γραµµή Σύνολο Ακινητοποιήσεων, όπου προκύπτει µεταβολή στην αξία κτήσεως από ( ) στις ( ). Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παγκόσµια πρακτική, όταν µία εταιρία προβαίνει σε µία επένδυση αφενός η επένδυση δεν αποδίδει από την επόµενη ηµέρα, άλλως για να αποδώσει θα πρέπει πρώτα να αποσβεσθεί (απόσβεση µάλιστα η οποία απεικονίζεται στον ισολογισµό και επηρεάζει τα κέρδη της εταιρίας). Πλην όµως η ζηµιογόνα αυτή απεικόνιση είναι πλασµατική, διότι στην προκειµένη περίπτωση η εταιρία επένδυσε στα πιο κερδοφόρα κέντρα κινηµατογράφων, τα οποία βέβαια σήµερα, απεικονίζουν µεγάλη κερδοφορία. Επισηµαίνω, επίσης, ότι οι εν λόγω εταιρείες κατά την στιγµή της εξαγοράς παρουσίαζαν σηµαντική λειτουργική κερδοφορία. Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό ότι οι χρήσεις της τριετίας ήταν µεν ζηµιογόνες, αλλά µόνο λογιστικά και ένεκα των επενδύσεων που έγιναν από την τότε διοίκηση, εκ του αποτελέσµατος, όµως, κατέστησαν την εταιρία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ηγέτη στο χώρο.

13 Ως εκ τούτου, η αναφορά του κατηγορητηρίου στις ζηµιογόνες χρήσεις των ετών , οι οποίες είναι λογιστικού χαρακτήρα και µόνο είναι παραπλανητική, διότι µια προσεκτική ανάγνωση των ισολογισµών της και θα απεδείκνυε ότι η ζηµία που εµφανίζει η εταιρεία οφείλεται στις υψηλές αποσβέσεις που σχηµατίζει, ενδεικτικά στον ισολογισµό της (έτος που έλαβε χώρα η χρηµατοδότηση) εµφανίζει ζηµία ύψους 1,56 εκ ευρώ, µε τις αποσβέσεις να ανέρχονται σε 4,8 εκ ευρώ, οι αποσβέσεις δε αυτές οφείλονται στις ως άνω επενδύσεις, που πραγµατοποίησε η εταιρεία. Κρίσιµο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι, επίσης, η εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων ως απεικονίζεται στον κατωτέρω πίνακα:

14

15 Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι τα εν λόγω δάνεια εξυπηρετούνται. Πλέον συγκεκριµένα: (α) Από το έτος 2009 µέχρι και σήµερα για το δάνειο των ευρώ έχουν καταβληθεί ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους, σηµειώνεται δε ότι οι τόκοι που αποτελούν και την κερδοφορία της Τράπεζας που έχουν µέχρι και σήµερα καταβληθεί ανέρχονται σε ποσό ευρώ, (β) Από το έτος 2009 µέχρι και σήµερα για το δάνειο των ευρώ έχουν καταβληθεί ευρώ σε κεφάλαιο και τόκους, σηµειώνεται δε ότι οι που αποτελούν και την κερδοφορία της τράπεζας που έχουν µέχρι και σήµερα καταβληθεί ανέρχονται σε ποσό ευρώ. Ποια είναι η βλάβη, εποµένως, πώς συνδέεται δήθεν άµεσα και αιτιωδώς µε την απόφαση δανειοδότησης και πώς µπορεί να υποστηριχθεί ότι η Επιτροπή Επενδύσεων εν γνώσει της δήθεν ζηµίωσε την Τράπεζα, και µάλιστα οµόφωνα, όταν το δάνειο εξυπηρετείται; Για άλλη µια φορά αποδεικνύεται ότι µεταγενέστεροι παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται αναπόφευκτα µε την κατάρρευση της οικονοµίας, εµφιλοχώρησαν και προκάλεσαν οικονοµική δυσχέρεια, για την οποία υπό το καθεστώς της µεταγενέστερης διοίκησης, ζητήθηκε αναδιάρθρωση και αναχρηµατοδότηση. Ειδικότερα ως προς τις εξασφαλίσεις, λεκτέα τα ακόλουθα: Ως προς την προσωπική εγγύηση του κου ηµήτριου Κοντοµηνά αναφέροµαι ολοσχερώς στα ανωτέρω αναφερθέντα για την αξία της προσωπικής έγχυσης του εν λόγω επιχειρηµατία ως εξασφάλιση έναντι πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη την ακίνητη περιουσία του, που όπως προκύπτει από το έντυπο Ε9 που προσκοµίστηκε, αφορά σε ακίνητα στο Κολωνάκι και Βαρυµπόµπη, η δε η προσωπική του περιουσία κατά το χρόνο σύναψης του δανείου υπολογιζόταν στο ποσό των ευρώ. Η δε σύσταση ενεχύρου Α τάξης επί των µετοχών των εταιρειών INTERTEL SERVICES ΑΕ και D.C. MEDICAL AE (ουσιαστικά επί των µετοχών Village Roadshow ΑΕ και Village Firms AE) έχει την αξία των εταιρειών, όπως προσδιορίστηκε µε την µελέτη αποτίµησης της Deutsche

16 Bank τον Ιούλιο του 2009, δηλαδή στο ποσό των εκ. ευρώ για συνολική χρηµατοδότηση 53 εκ. ευρώ. Για άλλη µια φορά επαναλαµβάνω ότι το εισαγγελικό πόρισµα και η κατηγορία διαστρέφει πλήρως την Π ΤΕ 2588/2007, διαλαµβάνοντας ότι δήθεν η εν λόγω εξασφάλιση είναι άνευ αξίας και µάλιστα µη αποδεκτή ως προερχόµενη από συνδεδεµένη εταιρεία, καθότι η εν λόγω Π ΤΕ αφορά στην εκτίµηση της αξίας των εξασφαλίσεων για λόγους Κεφαλαιακής Επάρκειας και όχι στην αποτίµηση των εξασφαλίσεων ως κάλυψη του αναλαµβανόµενου Πιστωτικού Κινδύνου. Συµπερασµατικά, η χρηµατοδότηση για την εξαγορά του Οµίλου Village έγινε µε όρους, που συνηθίζονται σε παρόµοιες συναλλαγές, δηλαδή µελέτη αποτίµησης από ανεξάρτητο οίκο (Deutche Bank), χρήση επενδυτικών σχηµάτων (επενδυτικά «οχήµατα») και µακροπρόθεσµος δανεισµός, η δε αξία των εξαγοραζόµενων εταιρειών (80-90 εκ ευρώ) υπερκαλύπτει την αξία του δανεισµού (53 εκ. ευρώ). Περαιτέρω, γίνεται λόγος στο κατηγορητήριο για την εκχώρηση των συµβάσεων µε την Cosmote, ως εξασφάλιση των δανείων που δόθηκαν και ότι δήθεν η εκχώρηση αφορά µελλοντικές και µη γεγενηµένες απαιτήσεις και για το λόγο αυτό δήθεν δεν συνιστά επαρκή εξασφάλιση. Η αιτίαση αυτή, επίσης δεν ευσταθεί υπό καµία εκδοχή, καθώς οι εν λόγω συµβάσεις, οι οποίες εκχωρήθηκαν, ήταν συµβάσεις µε τον µεγαλύτερο προµηθευτή της Ελλάδος, δηλαδή τον Όµιλο ΟΤΕ τον πλέον φερέγγυο προµηθευτή και για το λόγο αυτό η εκτέλεση και πληρωµή τους δεν εµπεριείχε κανένα κίνδυνο. Κρίσιµη είναι, εν προκειµένω, η συµπεριφορά άλλων Τραπεζών, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω συγκριτικά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν έτερα χορηγηθέντα δάνεια στην εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS και VILLAGE FILMS, κάποια από τα οποία ελήφθησαν σε χρόνο µεταγενέστερο και µάλιστα εντός της κρίσης της ελληνικής οικονοµίας:

17

18

19 Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: (α) Η εταιρεία VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS, κατά το έτος 2005 και 2006, χρηµατοδοτήθηκε µε δύο δάνεια οµολογιακά (όπως και τα επίµαχα) συνολικής αξίας ( και ) ευρώ µε όρους, µάλιστα, ως προς το επιτόκιο πολύ ευνοϊκούς Euribor 6m + 2,5 % spread χωρίς διαφορετικές εξασφαλίσεις, παρά µόvo, δηλαδή, ως ενέχυρο επί του εξοπλισµού. Περαιτέρω κατά το έτος 2010 η Εταιρία δανειοδοτήθηκε (οµολογιακό δάνειο) από την Τράπεζα Πειραιώς για ποσό ευρώ µε µόνη εξασφάλιση την εκχώρηση συµβάσεως και µε όρους επιτοκίου όµοιους µε τα επίµαχα δάνεια. Σηµειώνεται ότι τα δύο αυτά δάνεια αποπληρώθηκαν εις ολόκληρον. (β) Η εταιρεία VILLAGE FILMS κατά το έτος 2002 δανειοδοτήθηκε µε µόνη εξασφάλιση εταιρική εγγύηση για ποσό 3.760,000 ευρώ από την Εµπορική, ενώ οµοίως κατά τα έτη 2012 και 2014 δανειοδοτήθηκε για ποσά ευρώ και ευρώ από τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική αντίστοιχα µε µόνη εξασφάλιση εκχώρηση συµβάσεως. Οι εν λόγω εταιρίες δανείστηκαν, εποµένως, από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µε όρους της κοινής τραπεζικής πρακτικής. Βέβαια, επισηµαίνεται ότι στα επίµαχα δάνεια (από σύγκριση µε αυτά των ανωτέρω πινάκων) έχουν δοθεί πολύ περισσότερες εξασφαλίσεις από ότι απαιτούσε η συναλλακτική αγορά τη δεδοµένη χρονική στιγµή, αφού δόθηκε όχι µόνο ενέχυρο στις µετοχές, αλλά και προσωπική εγγύηση από τον κο Κοντοµηνά, κατά τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν όλες οι Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Εµπορική, ALPHA BANK, Eurobank), από τις οποίες δανειοδοτήθηκαν οι εν λόγω εταιρείες µε ίδιους όρους µε αυτούς του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου τόσο σε χρόνο προγενέστερο όσο και σε χρόνο µεταγενέστερο των επίµαχων δανείων να διέπραξαν το αδίκηµα της απιστίας.

20 ..

21 6. άνεια προς ASPEN AE, ALMOND AE και EKTASIS AE Κατ αρχάς να σηµειωθεί ότι το δάνειο ποσού ευρώ που έλαβε η εταιρεία ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ την αποπληρώθηκε - εξοφλήθηκε στο σύνολό του, την , µε την πώληση του ακινήτου προς την εταιρεία PUNTA NA Α.Ε., αντί του ποσού των ευρώ. Αυτό και µόνο αποδεικνύει περίτρανα ότι η χρηµατοδότηση ήταν πλήρως καλυµµένη από την αξία του ακινήτου, πολλώ δε µάλλον, αφού η πώληση έλαβε χώρα το 2011 όταν ήδη οι εµπορικές τιµές των ακινήτων είχαν µειωθεί σηµαντικά και η κρίση στην αγορά ακινήτων ήταν εµφανής. Επίσης το δάνειο της εταιρείας EKTASIS DEVELOPMENT SA αρχικού ποσού ευρώ έχει αποπληρωθεί - εξοφληθεί στο σύνολό του µε την πώληση του ακινήτου στην εταιρεία Π. Λ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΕ, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη σελίδα 25 του εγγράφου µε τίτλο ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ, της ΤτΕ. Το τίµηµα της αγοραπωλησίας ήρθε προς εξόφληση των απαιτήσεων της τράπεζας από το εν λόγω δάνειο. Ως προς τις αιτιάσεις του κατηγορητηρίου, «1) Οι εισηγήσεις της Υπο-Επιτροπής παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου, καθώς απουσίαζε η ανάλυση των εκτιµώµενων χρηµατοροών που θα προέρχονταν από το υπέγγυο ακίνητο, εµφάνιζαν προβληµατικό budget plan, δεν αξιολογήθηκαν οι πραγµατικοί δικαιούχοι και η δυνατότητα τους να στηρίξουν της εταιρίες, όπως θα εκτεθεί και εν συνεχεία, και δεν ελήφθη υπόψη η επιδεινούµενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εµπορικών ακινήτων, η οποία ήταν εµφανής από τις αρχές του 2009.» Οι χρηµατοδοτήσεις προς τις εταιρείες ALMOND και ASPEN και EKTASIS DEVELOPMENT είναι ως ακολούθως:

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 27 Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 20 ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια 13 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα