ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των διατάξεων του οργανισμού του ιδρύματος με την επωνυμία «Ιστορικό Λαογρα φικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώ του Γαρταγάνη», που κυρώθηκε με το π.δ. 809/ (ΦΕΚ 290/Α), όπως τροποποιήθηκε με το από όμοιο (ΦΕΚ 2281/Β)» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/22133/0022/ (ΦΕΚ Β 1371) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κωδικο ποίηση Διατάξεων Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλο δαπής Στρατιωτικού Προσωπικού Ε.Δ. Καθορι σμός Επιδόματος σε Νεοσύστατη Θέση» για τον προσδιορισμό του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλο δαπής στη Θέση ΣΑ/ΕΕ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνολι κού ποσού ευρώ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας των Δ.Ο.Υ., της Κτηματικής Υπηρεσί ας και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσε ων του Ν. Θεσσαλονίκης Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβα ση σε βάρος της εταιρείας «RENESANS IMPORT EXPORT LTD» Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά βαση στον SVETOZAR NENKΟV του IVAN, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «RENESANS IMPORT EXPORT LTD» Τροποποίηση της αριθμ /οικ (ΦΕΚ 2091/Β) κοινής απόφασης υπουργών με θέμα «προ ώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας (Ο.Ε.Υ.) του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδί ου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) Τροποποίηση των διατάξεων του οργανισμού του ιδρύ ματος με την επωνυμία «Ιστορικό Λαογραφικό Μου σείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρτα γάνη», που κυρώθηκε με το π.δ. 809/ (ΦΕΚ 290/Α), όπως τροποποιήθηκε με το από όμοιο (ΦΕΚ 2281/Β)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) της υπ αριθμ / πράξης του συμβο λαιογράφου Αθηνών Επαμ. Π. Τριάντου, με την οποία η Αλκμήνη χήρα Β. Πετροπούλου σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ιστορικό Λαογραφικό Μου σείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη», β) του από π.δ. (ΦΕΚ 123/Α), με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του ανωτέρω ιδρύματος και του π.δ. 809/ (ΦΕΚ 290/Α), με το οποίο κυρώθη κε ο οργανισμός του, όπως τροποποιήθηκε με το από π.δ. (ΦΕΚ 2281/Β). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 98 του α.ν. 2039/1939, 110 του Αστικού Κώδικα και 101 και 119 του ΕισΝΑΚ καθώς και των άρθρων 51 παρ. 1 και 52 του N. 4182/ Την υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2011/ (ΦΕΚ 1670/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. 4. Το υπ αριθμ. 117/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 5. Την από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων. Με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Τροποποιείται ο οργανισμός του ιδρύματος με την επωνυμία «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πε

2 5136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη», που εγκρίθηκε με το π.δ. 809/ (ΦΕΚ 290/Α ) και τροποποιήθηκε με το από π.δ. (ΦΕΚ 2281/Β ), ως εξής: «Άρθρο Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει. 2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται σε φορέα που θα επιλέξει το Διοικη τικό Συμβούλιο αυτού με ομόφωνη απόφασή του, κατά προτίμηση στο Δήμο Κορινθίων, με την προϋπόθεση ότι το Μουσείο θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κτίριο που στεγάζεται και υπό τα ονόματα Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη και ότι η περιουσία που θα περιέλθει στον φορέα θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία του Μουσείου αυτού και μόνο. 3. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, τότε όλη η περιουσία του ιδρύματος θα περιέλθει στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται στην Αθήνα, το οποίο θα στεγάσει τα εκθέματα τούτου στο ίδιο αυτό Μουσείο ή σε ανάλογο επαρχιακό, συγκεντρωμένα σε ιδιαίτερη αίθουσα και υπό τα ονόματα Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη». Στους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/9879/0022 (2) Τροποποίηση της αριθμ. 2/22133/0022/ (ΦΕΚ Β 1371) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Διατάξεων Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής Στρα τιωτικού Προσωπικού Ε.Δ. Καθορισμός Επιδόματος σε Νεοσύστατη Θέση» για τον προσδιορισμό του Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής στη Θέση ΣΑ/ΕΕ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). γ) Του άρθρου 40 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ Α 232) «Περί παροχής Κινήτρων δια την ενίσχυση της Περιφερειακής και Οικονομικής Αναπτύξεως της Χώρας», όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/ Την αριθμ. Υ304/ Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β 1635). 3. Την αριθμ. Υ48/ Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β 2105). 4. Το άρθρο 47 παράγραφος 3 του ν.2238/1994 «Κώδι κας Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α 151), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 5. Καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση η οποία για τα έτη 2013, 2014 και 2015, θα ανέλθει στα , ,44 και 8.387,48 αντί στοιχα και θα βαρύνει τον ΕΦ , ΚΑΕ 0484 του Π/Υ ΓΕΣ. Για τους Π/Υ ΓΕΝ και ΓΕΑ δεν υφίσταται δαπάνη, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη κάλυψης της θέσης, μέχρι την παρούσα φάση, από τους Κλάδους αυτούς. 6. Την αριθμ. Φ.837/9/699863/Σ.5499/ απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού ,83 στον ΕΦ ΚΑΕ 0484 του Π/Υ ΓΕΣ της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΣ, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε, από 1 Απριλίου 2013 και μέχρι 31 Μαρ τίου 2015, τις περιπτώσεις α και (α) των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα της με αριθμ. 2/22133/0022/ κοι νής υπουργικής απόφαση (ΦΕΚ Β 1371), ως ακολούθως: «α. ΣΑ/ΣΕΒΑΣ ΣΑ/ΕΕ Υποδιοικητής του Στρατηγείου DCOM CC LAND MADRID SPAIN ΣΑ/ΑΣΣΔΕ 95%» «(α) Στο ΣΑ/ΣΕΒΑΣ, στο ΣΑ/ΕΕ και στον Υποδιοικη τή DCOM CC LAND MADRID, σε ποσοστό ίσο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο στον αρχαιότερο ή μοναδικό Σύμβουλο σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία». Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/22133/0022/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1371). Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Αριθ. 2/8450/0025 (3) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνολικού ποσού ευρώ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: (α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ) (β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α ) (γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) (δ) του Π.Δ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5137 Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ ) (ε) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012). (στ) Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β/ ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 2. Την υπ αρ /Β 2884/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β ) και την τροποποιητική αυτής απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/ Την υπ αρ. 2/5121/0025/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β ). 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 6. Το με αριθμ. SA (2013/Ν) έγγραφο της Ευρω παϊκής Επιτροπής. 7. Τα από 18/12/2013 και 30/1/2014 αιτήματα της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το απόσπα σμα πρακτικών της από 24/5/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της τράπεζας. 8. Την υπ αρ. 2/ απόφαση Διυπουργικής Επι τροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Το υπ αρ. 2139/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας. 10. Την αριθμ. 394/ εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 11. Την με Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2014/ (ΦΕΚ 116/ Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευ στότητας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 μέχρι 31/12/ Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2013/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008», αποφασίζει: Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συ νολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί: (Α) Ελληνικό κείμενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής. Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο νομικών με την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων (όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά ξης Εγγύησης. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης: Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω νυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23. Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 6/2/2014, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής α^ας ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμ ματος (Programme) με ημερομηνία 10/7/2013 και τους Τελικούς Όρους (inal Terms) ημερομηνίας περί την 6/2/2014, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: ανώ νυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: , (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο EURIBOR 3 μηνών πλέον περιθωρίου 12,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης περί την 6/2/2015 και (ε) αρ. ISIN XS Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 4 Φεβρουα ρίου Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. (Β) Αγγλικό κείμενο: DEED O GUARANTEE THIS DEED O GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic. The Guarantee Terms as issued and published by the Minister of Economy and inance by means of Decision No. 2/5121/0025/ , under Article 2 of Law 3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined therein) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Deed of Guarantee as if the same had been set out herein. or the purposes of this Deed of Guarantee: Credit Institution means ATTICA BANK S.A. with registered office at 23, Omirou Street, Athens. Debt Obligations means any obligation arising from an issue, under law 3156/2003, on or about 6/2/2014 of bonds of an aggregate amount of euro pursuant to the provisions of a programme established on 10/7/2013 and inal Terms dated on or about 6/2/14 including, inter alia the following: (a) number and form of bonds: bearer bonds; (b) denomination : euro ; (c) interest rate: floating EURIBOR 3m plus relevant margin 12,00% per annum; (d) maturity date on or about 6/2/2015; (e) ISIN code XS ; and Execution Date means 4 ebruary This Deed of Guarantee is executed as a deed by the Minister of inance on behalf of The Hellenic Republic. ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυ μα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.

4 5138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5209/Β. 237/ Απόφαση του Υπουργού Οικονο μικών, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 108 μονάδες βάσης (ACT/ACT). III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αριθ. 629 (4) Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθα ριότητας των Δ.Ο.Υ., της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Ν. Θεσσαλονίκης. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Υ.Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/ Την / απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός κυρίων διατακτών». 3. Την /6414/004/ (Β 858/97), απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 4. Το Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου». 5. Την /69 Απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί δι αδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών» (Β 777). 6. Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091 /0026/ από φασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας κ.λπ.» (Β 285), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014, των Δ.Ο.Υ., της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Υποδιεύθυνσης Εσωτε ρικών Υποθέσεων του Ν. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: α/α ΔΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΟΣ 1 Α Δ.Ο.Υ , ,80 2 Δ Δ.Ο.Υ , ,40 3 Ε Δ.Ο.Υ , ,70 4 ΣΤ Δ.Ο.Υ , ,57 5 Ζ Δ.Ο.Υ , ,00 6 Η Δ.Ο.Υ , ,00 7 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ , ,70 8 Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ , ,89 9 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ , ,90 10 Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ , ,35 11 Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ 7.778,52 648,21 12 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,00 867,50 13 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90 23/231 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από τον Προϊστάμενο κάθε Υπηρεσίας, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων των Δ.Ο.Υ., της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Ν. Θεσσαλονίκης. Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής κάθε Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της πί στωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο λογητικά στην Υπηρεσία του. Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2014 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ (5) Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβα ση σε βάρος της εταιρείας «RENESANS IMPORT EXPORT LTD». Με την υπ αριθμ. 34/2011/2013 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσ/νίκης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν.2960/01. καταλογίσθηκαν σε βάρος της εταιρείας «RENESANS IMPORT EXPORT LTD», με ΑΦΜ , αγνώστου έδρας, ως αλληλέγγυα αστικά συνυπεύθυνη, πολλαπλά τέλη ύψους ,05 (πενήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ και πέντε λεπτά). Η εται ρεία «REMESANS IMPORT EXPORT LTD» κηρύχθηκε με την ανωτέρω Καταλογιστικη πράξη αλληλέγγυα αστικά συνυπεύθυνη για λαθρεμπορία των άρθρων 142 παρ. 2 και 455 παρ. 1β του Ν. 2960/01. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ (6) Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση στον SVETOZAR NENKΟV του IVAN, νόμιμο εκπρό σωπο της εταιρείας «RENESANS IMPORT EXPORT LTD». Με την υπ αριθμ. 34/2011/2013 Καταλογιστική πρά ξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/01 καταλογίσθηκαν στον SVETOZAR

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5139 NENKΟV του IVAN, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «RENESANS IMPORT EXPORT LTD», με αριθμ. Διαβατη ρίου αρχών Βουλγαρίας, αγνώστου διαμο νής, πολλαπλά τέλη ,05 (πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ και πέντε λεπτά). Ο IVAN IVANOV του SLAVCHΟ, κηρύχθηκε με την ανωτέρω Κα ταλογιστική πράξη υπεύθυνος για λαθρεμπορία των άρθρων 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1β του Ν. 2960/01. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ Αριθ /οικ (7) Τροποποίηση της αριθμ /οικ (ΦΕΚ 2091/Β) κοινής απόφασης υπουργών με θέμα «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει. 2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο » και ιδίως τα άρθρα 5 παρ. 2 περ. δ και 10 παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποί ηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδι κασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 3. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει. 4. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει. 5. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) για τη μετο νομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 6.α. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών», με το οποίο διορί στηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 6.β. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 94) 7.α. Την υπ αρ. οικ.2303 (ΦΕΚ 1632/Β/ ) Από φαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου. 7.β. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β). 8. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτι κών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», η οποία μετο νομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλ λων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α), όπως ισχύει. 9. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει. 10. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει. 11. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμά των διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει. 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευ ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 15. Την με αριθμό 7725/ απόφαση της Ευρω παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγι κού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 16. Την με αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφα ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. Την με αριθμό C/2007/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002), καθώς και τις αριθμ. Ε(2011) 8228/ και αριθμ. C(2012) 9777/ Αποφάσεις για την τροποποίηση αυτής. 18. Την με αριθμό C/2007/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003), καθώς και τις από και Αποφάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση αυτής. 19. Την με αριθμ. Ε(2007)/5339/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Κωδικός CCI 2007GR161PO002), καθώς και τις αριθμ. Ε(2011) 6982/ και αριθμ. C(2012) 9306/ Αποφάσεις για την τροποποίηση αυτής. 20. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 21. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπρά ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 22. Τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6 5140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23. Το άρθρο 29 του Ν.1262/82 (ΦΕΚ/Α/70/ ) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και πε ριφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων». 24. Το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) Προστα σία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 25. Το Ν.4152/2013 (παρ. ΙΔ) «Επείγοντα μέτρα εφαρ μογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 26. Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό / όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ γίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολού θησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρ θρωση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/ Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) κοινή από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίηση της με αριθμό / όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ γίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομά ζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 28. Την με αριθμό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/ Την με αριθμ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οι κονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 30. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ χου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 31. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και δι αχείριση προγραμμάτων. 32. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατι κών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 33. Την ανάγκη καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικα σία Εφαρμογής της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. 34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. 35. Το γεγονός ότι προκύπτει ανάγκη λήψης πρόνοιας για την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ ανέργων βάσει του άρθρου 7 της αριθμ /Οικ κοινής υπουργικής απόφασης, που δεν προσλαμβάνονται με ευθύνη των επιβλεπόντων φο ρέων, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της με αριθμ /Οικ (ΦΕΚ 2091/Β) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Εσωτερικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παιδείας και Θρησκευμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμι σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ως ακολούθως: Στην παρ. 7.8 του άρθρου 7 της με αριθμό / Οικ /2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2091/ Β / ) προστίθενται εδάφια ως εξής: Οι υποδειχθέντες άνεργοι, που δεν προσλαμβάνονται με ευθύνη των επιβλεπόντων φορέων, τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα, βάσει της αίτησης τους, ή άλλης επιλογής τους καθ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα φορέα. Με την ίδια, ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε επιβλέποντες φορείς, μετά την κατάρ τιση του οριστικού πίνακα κατάταξης. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθ. 2873/731 (8) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιω αννίνων Νομού Ιωαννίνων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 258, και 280 παρ. Ι. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), όπως σήμερα ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4ββ) του Π.Δ. υπ αριθμ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α / ) «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α /1997) για τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρει ας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι κές διοικητικές πράξεις. 6. Την αριθμ. 5594/ απόφασή μας, «περί εγκρίσεως Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπε δίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 605/τ.Β / )», όπως σήμερα ισχύει. 7. Την αριθμ. 32/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου με την οποία τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. του και 8. Την αριθμ. 53/ Γνωμοδότηση του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 5594/ (ΦΕΚ 605/ τ.β / ) απόφασή μας, όπως σήμερα ισχύει και αφορά τα άρθρα 1, 4 και 8 του Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, ως εξής: Άρθρο 1: Συγκρότηση και Διάρθρωση Υπηρεσιών Τις υπηρεσίες του Συνδέσμου συγκροτούν: Η Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γρα φείο Ταμειακής Υπηρεσίας) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Άρθρο 4: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων της οργα νωτικής δομής του Συνδέσμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ (Οργανική μονάδα) ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ1, ΠΕ5, ΠΕ7 ΠΕ1, ΤΕ17, ΤΕ19, ΔΕ1, ΔΕ15, ΔΕ38 ΠΕ5, ΠΕ7, ΤΕ4, ΤΕ5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟ ΝΑΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝ ΣΕΩΣ Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ευθύνεται ένα ντι του Προέδρου του Δ.Σ για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών και αρμοδιοτή των της Διεύθυνσής του. Προγραμματίζει, οργανώνει, στελεχώνει, συντονίζει και ελέγχει τις επί μέρους δρα στηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί (ετήσιοι και μεσοπρόθεσμοι) στόχοι του Συνδέσμου με βάση αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Προΐσταται των τμημάτων και των γραφείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Αναθέτει στους υπαλλήλους αρμοδιότητες και κα θήκοντα και χορηγεί τις άδειες στο προσωπικό, κατόπιν σχετικής εισήγησης των προϊσταμένων των τμημάτων. Παρακολουθεί την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του, σε όλες τις βαθμίδες αυτών, κα θώς αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου και τα όσα ορίζονται στον παρόντα Οργα νισμό. Παρακολουθεί την ενδιαφέρουσα τον Σύνδεσμο, νομοθεσία και νομολογία γενικά και ενημερώνει τις Υπη ρεσίες και τον Πρόεδρο του Δ.Σ για την εξέλιξή τους. Εισηγείται στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή όλα τα θέματα αρμοδι ότητας της Διεύθυνσής του. Αποδέχεται ή όχι τις υπηρεσιακές εισηγήσεις των τμημάτων και των γραφείων της Διεύθυνσης, τροπο ποιώντας, με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή του στο σχέδιο των εγγράφων, ελέγχει όλα τα ενεργούμενα έγγραφα αυτών και μονογράφει τα σχέδιά τους (όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου, μηδέ εξαιρουμένων και των καταστάσεων που συντάσσονται και μονογράφονται από τον καθ ύλη αρμόδιο υπάλληλο). Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν συζη τούνται θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επι βάλλουν, και εάν ζητηθεί αναπτύσσει τις απόψεις του πάνω στα διάφορα υπηρεσιακά θέματα και παρέχουν στα παραπάνω σώματα τις αναγκαίες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία την χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή υπαλλήλους, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υπο χρεώσεις του έναντι του Συνδέσμου. Εισηγείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων με σκοπό τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών των υπηρεσιών του Συνδέσμου. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, σε όσες περιπτώσεις τούτο επιβάλλεται, για την προώθηση νομοθετημένων διαδικασιών, όπως π.χ. πρόγραμμα εκτε λεστέων έργων, κ.λπ. και σε όσες θεωρείται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους γενικότερα. Ασκεί τις από το Νόμο ή τις με εξουσιοδότηση ανατιθέμενες σε αυτόν λοιπές αρμοδιότητες. Παρακολουθεί τις έρευνες, τις μελέτες και τα ειδικά σεμινάρια που γίνονται πάνω σε οργανωτικά θέματα, με σκοπό την αποδοτικότητα των Υπηρεσιών και την παροχή μεγαλύτερης και σωστότερης υπηρεσιακής προσφοράς προς τους πολίτες και τα μέλη Επιμελείται την υλοποίηση των παρεχομένων νέων αρμοδιοτήτων στο Σύνδεσμο, τα μέλη παρέχοντας, σε πρώτο στάδιο, ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση στις υπηρεσίες του Συνδέσμου, στις οποίες και ανατί θενται οι νέες αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τις ισχύουσες οικείες διατάξεις, κα ταρτίζει σε δεύτερο βαθμό, τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας των εργαζομένων του Συνδέσμου. Μεριμνά για την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασί ας και εμπιστοσύνης, στις μεταξύ των υπαλλήλων του Συνδέσμου σχέσεις. Επιμελείται τη διατήρηση ομαλών και αποδοτικών υπηρεσιακών σχέσεων, ανάμεσα στο Σύνδεσμο, τα μέλη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1586 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 14 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.24 09:16:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 38977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3211 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη.... 1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 5 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3489 Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα