Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), Released: July 15, ISSN Διαφοροποίηση του Συγχρονισμού των Χεριών κατά την Ελεύθερη Κολύμβηση με Έλξη Αντίστασης Ευαγγελία Αργυρόπαις, Βασίλειος Γούργουλης, Νικόλαος Αγγελούσης, Παναγιώτης Αντωνίου, & Γεώργιος Μαυρίδης ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν τυχόν μεταβολές στο πρότυπο συγχρονισμού των χεριών στο ελεύθερο στυλ κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης σε γυναίκες κολυμβήτριες. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 κολυμβήτριες που εκτέλεσαν με τυχαία σειρά από μία προσπάθεια (25m) με μέγιστη ένταση (100%), χωρίς αντίσταση και με έλξη αντίστασης, που προερχόταν από μία λεκάνη διαμέτρου 35 cm και χωρητικότητας 6.5 lt. Για την καταγραφή της κίνησης χρησιμοποιήθηκαν 4 αναλογικές κάμερες S-VHS και η ψηφιοποίηση επιλεγμένων σημείων πάνω στο σώμα έγινε μέσω του συστήματος Ariel Performance Analysis System. Υπολογίστηκαν η μέση κολυμβητική ταχύτητα, το μήκος χεριάς, η συχνότητα χεριάς, ο δείκτης συγχρονισμού (IdC), καθώς και η απόλυτη και σχετική διάρκεια των επιμέρους φάσεων της χεριάς. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε t-test για εξαρτημένα δείγματα. Κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της μέσης κολυμβητικής ταχύτητας (t 9= 34.85, p<.05), του μήκους χεριάς (t 9= 14.92, p<.05) και της συχνότητας χεριάς (t 9= 7.94, p<.05), ενώ ο δείκτης συγχρονισμού παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση (t 9 = 8.04, p<.05), που αποδίδεται στην αύξηση της σχετικής διάρκειας της συνολικής προωθητικής φάσης (t 9= 13.20, p<.05) και τη μείωση της σχετικής διάρκειας της μη προωθητικής φάσης (t 9= 13.20, p<.05). Κατά συνέπεια, κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης διαφοροποιείται ο τρόπος συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών, καθώς μειώνεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προωθητικών φάσεων των δύο χεριών και αυξάνεται ο χρόνος εφαρμογής των προωθητικών δυνάμεων. Λέξεις κλειδιά: κολύμβηση, ελεύθερο, έλξη αντίστασης, δείκτης συγχρονισμού Modifications of the Arm Coordination in Front Crawl Swimming with Added Resistance Evaggelia Argiropes, Vassilios Gourgoulis, Nickolaos Aggeloussis, Panagiotis Antoniou, & Georgios Mavridis Department of Physical Education and Sports Sciences, Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas Abstract The aim of the research was to investigate possible modifications on the arm coordination in female front crawl swimmers, during swimming with added resistance. Ten female swimmers swam at a maximal intensity 25m without and with added resistance, which was applied by a bowl with a diameter of 35cm and capacity of 6.5 lt. Four S-VHS cameras were used to record the underwater motion of both arms and the digitizing of selected points onto the subject s body was undertaken using the Ariel Performance Analysis System. The mean swimming velocity, the stroke length, the stroke rate, the index of coordination (IdC) and the absolute and relative duration of the separate phases of the stroke were calculated. For the statistical treatment of the data the t-test for dependent samples was used. When swimming with added resistance the mean swimming velocity (t 9 = 34.85, p<.05), the stroke length (t 9 = 14.92, p<.05) and the stroke rate (t 9 = 7.94, p<.05) were significantly decreased, while the index of coordination significantly increased (t 9 = 8.04, p<.05), because of the increase of the relative duration of the whole propulsive phase (t 9= 13.20, p<.05) and the decrease of the relative duration of the non propulsive phase (t 9= 13.20, p<.05). These results revealed that in front crawl swimming with added resistance the pattern of arm-coordination is modified, as the time interval between the propulsive phases from the two arms is decreased and the time of the application of propulsive forces is increased. Keywords: swimming, front crawl, added resistance, index of coordination Διεύθυνση επικοινωνίας: Βασίλειος Γούργουλης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού , Κομοτηνή e mail:

2 Ε. Αργυρόπαις, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), Εισαγωγή Στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης η συμμετοχή των χεριών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση του σώματος (Toussaint & Beek, 1992) και το επίπεδο της δύναμής τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων (Birrer & Levine, 1987; Costill, Sharp, & Troup, 1980). Για τη βελτίωση της δύναμης των χεριών τους και της ταχύτητάς τους οι κολυμβητές χρησιμοποιούν διάφορες μορφές προπόνησης, μια από τις οποίες είναι η κολύμβηση με έλξη αντίστασης (Mavridis, Kabitsis, Gourgoulis, & Toubekis, 2006), όπου αυξάνεται η αντίσταση του νερού που πρέπει να υπερνικηθεί σε κάθε κύκλο χεριάς, που α- ποτελείται από μία δεξιά και μία αριστερή χεριά (Maglischo, 2003). Επίσης, σύμφωνα με τον Sanders (2002) για τη μεγιστοποίηση της προωθητικής ικανότητας των κολυμβητών θα πρέπει να αυξηθεί η διάρκεια εφαρμογής της δύναμης σχετικά με τη συνολική διάρκεια του κύκλου χεριάς και να μειωθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προωθητικών φάσεων των δύο χεριών. Κατά συνέπεια, ο τρόπος συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για την αποτελεσματική εφαρμογή των προωθητικών δυνάμεων (Chollet, Chalies, & Chatard, 2000; Potdevin, Bril, Sidney, Pelayo, 2006). Συνήθως διακρίνονται τρεις τρόποι συγχρονισμού των χεριών: α) το πρότυπο του «πιασίματος», όπου υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση στην εφαρμογή των προωθητικών δυνάμεων από τα δύο χέρια, β) το πρότυπο της «αντίθεσης», ό- που παρατηρείται διαδοχική εφαρμογή προωθητικών δυνάμεων από τα δύο χέρια και γ) το πρότυπο της «υπέρθεσης», όπου σημειώνεται επικάλυψη των προωθητικών δυνάμεων που ασκούνται από τα δύο χέρια (Chollet et al., 2000; Potdevin et al., 2006). Οι Chollet et al. (2000) σε μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης του τρόπου συγχρονισμού των χεριών ανέπτυξαν το δείκτη συγχρονισμού (IdC), που εκφράζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της εφαρμογής προωθητικών δυνάμεων από τα δύο χέρια, ως ποσοστό της μέσης συνολικής διάρκειας ενός κύκλου χεριάς. Όταν ο δείκτης συγχρονισμού λαμβάνει αρνητικές τιμές (IdC< 0) τότε το πρότυπο συγχρονισμού αντιστοιχεί στο πρότυπο του «πιασίματος», όταν ισούται με μηδέν (IdC= 0) αντιστοιχεί στο πρότυπο της «αντίθεσης» και όταν λαμβάνει θετικές τιμές (IdC> 0) αντιστοιχεί στο πρότυπο της «υπέρθεσης». Στο παρελθόν το πρότυπο συγχρονισμού των χεριών που εφαρμόζεται από τους κολυμβητές έχει μελετηθεί σε διαφορετικές συνθήκες και διαπιστώθηκε ότι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η αγωνιστική απόσταση (σπριντ, μεσαίες ή μεγάλες αποστάσεις), η κολυμβητική ταχύτητα (Seifert, Chollet, & Bardy, 2004), το επίπεδο των κολυμβητών (Hue, Benavente, & Chollet, 2003; Potdevin et al., 2006), η κόπωση (Alberty, Sidney, Huot-Marchand, Hespel, & Pelayo, 2005) και το φύλο (Seifert, Boulesteix, & Chollet, 2004). Στις μεγάλες και τις μεσαίες αποστάσεις κορυφαίοι άντρες κολυμβητές εφαρμόζουν το πρότυπο του «πιασίματος», αυξάνοντας τη διάρκεια του γλιστρήματος, ενώ καθώς αυξάνεται η κολυμβητική ταχύτητα κατά τη διεξαγωγή σπριντ σημειώνεται μια μετάβαση στο πρότυπο της «αντίθεσης» ή α- κόμη και της «υπέρθεσης», αυξάνοντας τη διάρκεια της προωθητικής φάσης (έλξη και ώθηση) και μειώνοντας τη διάρκεια της μη προωθητικής φάσης (επαναφορά και γλίστρημα), επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ των προωθητικών φάσεων των δυο χεριών (Chollet et al., 2000; Potdevin et al., 2006; Seifert, Chollet, & Bardy, 2004). Ωστόσο, κορυφαίες γυναίκες κολυμβήτριες, καθώς και κολυμβητές χαμηλότερου επιπέδου, σε αντίθεση με κορυφαίους άντρες κολυμβητές, παρόλο που τείνουν να αυξήσουν το δείκτη συγχρονισμού, διατηρούν το πρότυπο του «πιασίματος» (Chatard, Collomp, Maglischo, & Maglischo, 1990; Potdevin et al., 2006; Seifert, Boulesteix, & Chollet, 2004). Σε όλους τους κολυμβητές ωστόσο, σε συνθήκες κόπωσης, παρά τη μείωση της κολυμβητικής ταχύτητας, σημειώνεται αύξηση του δείκτη συγχρονισμού (Alberty et al., 2005). Παρά τη σχετικά εκτενή μελέτη αναφορικά με τον τρόπο συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης, δεν υπάρχουν αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα για την επίδραση που έχει η έλξη αντίστασης. Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν τυχόν μεταβολές στο πρότυπο συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών κατά την ελεύθερη κολύμβηση με έλξη αντίστασης. Μέθοδος και Διαδικασία Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 κολυμβήτριες αγωνιστικών κατηγοριών (ηλικίας: 18.2 ± 4.6 ετών, ύψους: 1.69 ± 0.14 m, μάζας: 60 ± 6.27 kg), που οι επιδόσεις τους στα 100 m ελεύθερο σε πισίνα 50 m κυμαίνονταν από sec έως sec. Όλες οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε πισίνα 25 m και κάθε κολυμβήτρια, μετά από κατάλληλη προθέρμανση, εκτέλεσε με τυχαία σειρά από μία προσπάθεια (25m) με μέγιστη ένταση (100%), χωρίς έλξη αντίστασης και με έλξη αντίστασης. Μεταξύ των προσπαθειών υπήρχε διάλειμμα 10 min για να αποφευχθεί η επίδραση της κόπωσης, ενώ στο μέσον της απόστασης, όπου καταγράφονταν η κίνηση των κολυμβητριών, κολυμπούσαν χωρίς αναπνοή. Η αντίσταση προερχόταν από μία λεκάνη διαμέτρου 35 cm και χωρητικότητας 6.5 lt, στη βάση της οποίας υπήρχε ένα επιπρόσθετο

3 Ε. Αργυρόπαις, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), φορτίο βάρους 170 gr και 5 τρύπες διαμέτρου 8 mm (Mavridis et al., 2006). Η λεκάνη έλκονταν από την κυρτή επιφάνειά της και ήταν δεμένη στη μέση της κάθε κολυμβήτριας με ένα λάστιχο μήκους 1.5 m το οποίο στη διάρκεια της προσπάθειας τέντωνε και έφτανε τα 4 m, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η κίνηση της λεκάνης από τους κυματισμούς που προκαλεί η κολυμβήτρια. Σύμφωνα με τους Kolmogorov & Duplishcheva (1992), για την αποφυγή κυματισμών που επηρεάζουν την κίνηση της αντίστασης, θα πρέπει η απόσταση της από τα πόδια του κολυμβητή να είναι ίση με 3.5 έως 4.5 φορές το ύψος του κολυμβητή, ανάλογα με την κολυμβητή ικανότητα, ενώ οι Toussaint, Roos, & Kolmogorov (2004) αναφέρουν μια απόσταση της τάξεως των 8 m. Και στις δύο προαναφερόμενες μελέτες ωστόσο οι κολυμβητές ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε πισίνα 50 m, γεγονός που επέτρεπε μια τέτοια σχετικά μεγάλη απόσταση μεταξύ της αντίστασης και του κολυμβητή. Στην παρούσα μελέτη, καθώς οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε πισίνα 25 m δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και καθώς οι κολυμβήτριες ήταν χαμηλότερου επιπέδου, ως συμβιβαστική λύση επιλέχτηκε η απόσταση των 4 m. Για την καταγραφή της κίνησης χρησιμοποιήθηκαν 4 αναλογικές κάμερες S-VHS (2 Panasonic PV-900 και 2 Panasonic AG-188) με συχνότητα λήψης 60 Hz, που τοποθετήθηκαν ανά δύο σε γωνία 41 μοιρών πίσω από ειδικά διαμορφωμένα περισκόπια. Για το συγχρονισμό των μηχανών λήψης χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα από LED στο οπτικό πεδίο της κάθε κάμερας, που ενεργοποιούνταν από τον εξεταστή σε κάθε πέρασμα των κολυμβητριών και για τη διαβάθμιση του χώρου καταγραφής χρησιμοποιήθηκε ένας κύβος διαβάθμισης με 24 σημεία ελέγχου, διαστάσεων 1m x 3m x 1m, για τον εγκάρσιο άξονα Χ, τον επιμήκη άξονα Υ και τον κατακόρυφο άξονα Ζ, αντίστοιχα. Το RMS σφάλμα κατά την αναδόμηση 8 επιπλέον σημείων πάνω στον κύβο διαβάθμισης, τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ως σημεία ελέγχου, ανέρχονταν σε 2.35 mm, 4.64 mm και 2.59 mm για τους Χ, Υ και Ζ άξονες, αντίστοιχα, και ο κύβος διαβάθμισης τοποθετήθηκε στο μέσον της πισίνας των 25 m, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο άξονας Υ να ταυτίζεται με την κατεύθυνση κίνησης των κολυμβητριών. Πάνω στο σώμα κάθε κολυμβήτριας σημειώθηκαν με μαύρο μαρκαδόρο, τόσο στη δεξιά, όσο και στην αριστερή πλευρά του σώματος, το ακρώμιο, η μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου οστού, και δύο σημεία πάνω στα χέρια: η 2 η και η 5 η μετακαρποφαλαγγική άρθρωση. Το μέσο σημείο μεταξύ της 2 ης και 5 ης μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης, χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της κίνησης του κάθε χεριού. Όλα τα επιλεγμένα σημεία ψηφιοποιήθηκαν χειροκίνητα μέσω του συστήματος Ariel Performance Analysis System και για τον υπολογισμό των τρισδιάστατων συντεταγμένων εφαρμόστηκε η μέθοδος του άμεσου γραμμικού μετασχηματισμού (DLT). Η εξομάλυνση των αρχικών συντεταγμένων πραγματοποιήθηκε με ψηφιακό κατωδιαβατό φίλτρο και συχνότητα κοπής 6 Hz, που καθορίστηκε μετά από ανάλυση υπολοίπων για ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων κοπής. Για τον καθορισμό του τρόπου συγχρονισμού των χεριών ψηφιοποιήθηκαν τρεις συνεχόμενες χεριές που εκτελέστηκαν μέσα στο διαβαθμισμένο χώρο: μια πρώτη αριστερή χεριά, μια δεξιά χεριά και μια δεύτερη αριστερή χεριά, όταν η κολυμβήτρια έμπαινε στο διαβαθμισμένο χώρο με το αριστερό χέρι ή μια πρώτη δεξιά χεριά, μια αριστερή και μια δεύτερη δεξιά χεριά, όταν η κολυμβήτρια έμπαινε στο διαβαθμισμένο χώρο με το δεξί χέρι. Κάθε χεριά διαχωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις: α) γλίστρημα: από την είσοδο του χεριού στο νερό έως τη μέγιστη μετατόπισή του προς τα εμπρός στον επιμήκη άξονα Υ, β) έλξη: από τη μέγιστη μετατόπιση του χεριού προς τα εμπρός στον επιμήκη άξονα Υ έως τη στιγμή που το χέρι περνούσε κάτω από τον ώμο, γ) ώθηση: από τη λήξη της φάσης έλξης έως την έξοδο του χεριού από το νερό και δ) επαναφορά: από την έξοδο του χεριού από το νερό έως την είσοδό του και πάλι μέσα στο νερό. Επιπλέον υπολογίστηκε η διάρκεια της συνολικής υποβρύχιας κίνησης του χεριού, από την είσοδο έως της έξοδό του από το νερό, που αποτελεί το άθροισμα των φάσεων του γλιστρήματος, της έλξης και της ώθησης. Η μέση απόλυτη διάρκεια των επιμέρους φάσεων της χεριάς καθορίστηκε μετά από ψηφιοποίηση της πρώτης αριστερής και της δεξιάς χεριάς, όταν η είσοδος της κολυμβήτριας στο διαβαθμισμένο χώρο γινόταν με το αριστερό χέρι ή της πρώτης δεξιάς και της αριστερής χεριάς, όταν η είσοδος της κολυμβήτριας στο διαβαθμισμένο χώρο γινόταν με το δεξί χέρι. Για τον υπολογισμό της μέσης σχετικής διάρκειας των επιμέρους φάσεων, εκφράστηκαν ως ποσοστό της μέσης διάρκειας ενός κύκλου χεριάς (T), που ορίστηκε ως η μέση διάρκεια της πρώτης αριστερής και της δεξιάς χεριάς ή της πρώτης δεξιάς και της αριστερής χεριάς, όταν η είσοδος στο διαβαθμισμένο χώρο γινόταν με το αριστερό ή το δεξί χέρι αντίστοιχα. Παρόλο που σύμφωνα με τους Seifert et al. (2006) δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αξιοπιστία καθορισμού της διάρκειας των επιμέρους φάσεων όταν η θέση του χεριού καθορίζεται ποιοτικά - οπτικά από ειδικούς παρατηρητές, σε σύγκριση με τον ποσοτικό καθορισμό τους μέσω της διαδικασίας της ψηφιοποίησης, στην παρούσα μελέτη επιλέχτηκε η δεύτερη, ποσοτική, διαδικασία της ψηφιοποίησης για τον καθορισμό της έ- ναρξης και λήξης των επιμέρους φάσεων, έτσι ώ- στε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Πα-

4 Ε. Αργυρόπαις, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), ρόλα αυτά το γεγονός ότι η συχνότητα λήψης από τις κάμερες ήταν 60 Hz, σημαίνει ότι το σφάλμα κατά τον καθορισμό της έναρξης και λήξης των επιμέρους φάσεων μπορεί να ανέρχεται μέχρι και σε sec. Για τον υπολογισμό του δείκτη συγχρονισμού, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνεται από τους Chollet et al. (2000), όταν οι κολυμβήτριες εισέρχονταν στο διαβαθμισμένο χώρο με το αριστερό χέρι, καθορίστηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης της φάσης έλξης της δεξιάς χεριάς και της λήξης της φάσης ώθησης της πρώτης αριστερής χεριάς (LΤ 1), καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της φάσης ώθησης της δεξιάς χεριάς και της έναρξης της φάσης έλξης της δεύτερης αριστερής χεριάς (LΤ 2). Όταν οι κολυμβήτριες εισέρχονταν στο διαβαθμισμένο χώρο με το δεξί χέρι, για τον υπολογισμό του δείκτη συγχρονισμού καθορίστηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης της φάσης έλξης της αριστερής χεριάς και της λήξης της φάσης ώθησης της πρώτης δεξιάς χεριάς (LΤ 2), καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της φάσης ώθησης της αριστερής χεριάς και της έναρξης της φάσης έλξης της δεύτερης δεξιάς χεριάς (LΤ 1). Στη συνέχεια, και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα δηλαδή από το χέρι εισόδου μέσα στο διαβαθμισμένο χώρο, ο μέσος όρος του χρονικού διαστήματος που μεσολαβούσε μεταξύ των προωθητικών φάσεων των δύο χεριών εκφράστηκε ως ποσοστό του μέσου όρου της διάρκειας της χεριάς (T), έτσι ώστε να προκύψει ο δείκτης συγχρονισμού: ( LT1 + LT2 ) 100 IdC = 2 T Επίσης υπολογίστηκαν το μήκος χεριάς (SL), η μέση κολυμβητική ταχύτητα (v) και η συχνότητα χεριάς (SR). Το μήκος χεριάς υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος της μετατόπισης του αριστερού και δεξιού ισχίου (μείζονα τροχαντήρα) στον επιμήκη άξονα Υ, κατά τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης αριστερής και δεξιάς χεριάς, αντίστοιχα. Η μέση κολυμβητική ταχύτητα καθορίστηκε ως το πηλίκο του μέσου μήκους χεριάς προς τη μέση διάρκεια (Τ) της αριστερής και δεξιάς χεριάς (v=sl/t), ενώ η συχνότητα χεριάς ορίστηκε ως το πηλίκο της μέσης κολυμβητικής ταχύτητας προς το μέσο μήκος χεριάς (SR= v/sl). Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων εφαρμόστηκε t test για εξαρτημένα δείγματα, καθώς και ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δύο επαναλαμβανόμενους παράγοντες («χέρι»: δεξί αριστερό και «συνθήκη μέτρησης»: ελεύθερη κολύμβηση κολύμβηση με έλξη αντίστασης), ενώ το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε ως p<.05. Αποτελέσματα Κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της μέσης κολυμβητικής ταχύτητας, του μήκους χεριάς και της συχνότητας χεριάς, συγκριτικά με την ε- λεύθερη κολύμβηση (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Μέση κολυμβητική ταχύτητα, μήκος χεριάς και συχνότητα χεριάς κατά την ελεύθερη κολύμβηση και την κολύμβηση με έλξη αντίστασης. Ελεύθερη κολύμβηση Κολύμβηση με έλξη αντίστασης t- τιμή Μέση κολυμβητική ταχύτητα (m sec -1 ) 1.56 ± ± * Μήκος χεριάς (m) 1.85 ± ± 0.12 m 14.92* Συχνότητα χεριάς (κύκλοι sec -1 ) 0.84 ± ± * * p <.05 Αντίθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση, τόσο στη συνολική διάρκεια της χεριάς (t 9= 7.51, p<.05), από 1.19 ± 0.07 sec κατά την ε- λεύθερη κολύμβηση, σε 1.38 ± 0.11 sec κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης, όσο και στην α- πόλυτη και σχετική διάρκεια της συνολικής υποβρύχιας κίνησης του χεριού. Η απόλυτη διάρκεια της συνολικής υποβρύχιας κίνησης του χεριού αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά (t 9= 11.38, p<.05) σε 1.06 ± 0.13 sec, από 0.84 ± 0.11 sec κατά την ε- λεύθερη κολύμβηση και η σχετική της διάρκεια αυξήθηκε (t 9= 6.09, p<.05) σε ± 3.54 %, από ± 6.22 %. Σ ότι αφορά τη διάρκεια των επιμέρους φάσεων της χεριάς κατά την κολύμβηση με έλξη α- ντίστασης διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της απόλυτης και της σχετικής διάρκειας, τόσο της φάσης έλξης, όσο και της φάσης ώθησης (Πίνακας 2), που αποτελούν τις κυρίως προωθητικές φάσεις της χεριάς. Η απόλυτη διάρκεια της συνολικής προωθητικής φάσης αυξήθηκε μάλιστα στατιστικά σημαντικά (t 9= 23.19, p<.05) από 0.43

5 Ε. Αργυρόπαις, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), ± sec κατά την ελεύθερη κολύμβηση, σε 0.61 ± sec κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης, ενώ στατιστικά σημαντική αύξηση διαπιστώθηκε και στη συνολική σχετική της διάρκεια (t 9= 13.20, p<.05), που κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης αυξήθηκε σε 44.2 ± 2.32 %, από 36.6 ± 3.47 % κατά την ελεύθερη κολύμβηση. Αναφορικά με τη χρονική διάρκεια των μη προωθητικών φάσεων, δηλαδή των φάσεων του γλιστρήματος και της επαναφοράς, κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της απόλυτης διάρκειας του γλιστρήματος, ενώ αντίθετα δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή στην απόλυτη διάρκεια της επαναφοράς (Πίνακας 2), καθώς επίσης και στην α- πόλυτη διάρκεια της συνολικής μη προωθητικής φάσης (t 9= 0.77, p>.05), η οποία αυξήθηκε ελάχιστα από 0.75 ± 0.06 sec κατά την ελεύθερη κολύμβηση, σε 0.77 ± 0.07 sec κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης. Σε ότι αφορά τη σχετική διάρκεια των δύο μη προωθητικών φάσεων σημειώθηκε ωστόσο στατιστικά σημαντική μείωση κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης, τόσο στη φάση του γλιστρήματος και στη φάση της επαναφοράς (Πίνακας 2), όσο και στη συνολική μη προωθητική φάση (t 9= 13.20, p<.05), καθώς μειώθηκε από ± 3.48 % κατά την ελεύθερη κολύμβηση, σε ± 2.32 % κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης. Πίνακας 2. Απόλυτη και σχετική διάρκεια των επιμέρους φάσεων της χεριάς κατά την ελεύθερη κολύμβηση και την κολύμβηση με έλξη αντίστασης. * p<.05 Ελεύθερη κολύμβηση Κολύμβηση με έλξη αντίστασης t- τιμή Απόλυτη διάρκεια γλιστρήματος (sec) 0.41 ± ± * Απόλυτη διάρκεια έλξης (sec) 0.19 ± ± * Απόλυτη διάρκεια ώθησης (sec) 0.24 ± ± * Απόλυτη διάρκεια επαναφοράς (sec) 0.35 ± ± Σχετική διάρκεια γλιστρήματος (%) ± ± * Σχετική διάρκεια έλξης (%) ± ± * Σχετική διάρκεια ώθησης (%) ± ± * Σχετική διάρκεια επαναφοράς (%) ± ± * Σχετικά με τη χρονική καθυστέρηση έναρξης της προωθητικής φάσης του δεξιού χεριού, σε σχέση με τη λήξη της προωθητικής φάσης του αριστερού χεριού (LT 1) και τη χρονική καθυστέρηση έ- ναρξης της προωθητικής φάσης του αριστερού χεριού, σε σχέση με τη λήξη της προωθητικής φάσης του δεξιού χεριού (LT 2), από την εφαρμογή της ανάλυσης διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δύο επαναλαμβανόμενους παράγοντες, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση (F 1,9= 0.04, p>.05) μεταξύ των δύο παραγόντων («χέρι» και «συνθήκη μέτρησης»), ενώ επίσης δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο χεριών (F 1,9= 1.05, p>.05). Αντίθετα, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο συνθηκών μέτρησης (F 1,9= 42.23, p<.05). Η χρονική καθυστέρηση έναρξης της προωθητικής φάσης του δεξιού χεριού, σε σχέση με τη λήξη της προωθητικής φάσης του αριστερού χεριού (LT 1), κατά την ελεύθερη κολύμβηση ανέρχονταν σε ± sec, ενώ κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης μειώνονταν σε ± sec, και η χρονική καθυστέρηση έναρξης της προωθητικής φάσης του αριστερού χεριού, σε σχέση με τη λήξη της προωθητικής φάσης του δεξιού χεριού (LT 2), κατά την ελεύθερη κολύμβηση ανέρχονταν σε ± sec, ενώ κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης μειώνονταν σε ± sec. Αναφορικά με το δείκτη συγχρονισμού διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση (t 9= 8.04, p<.05) κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης (-5.5 ± 3.12 %), σε σύγκριση με την ελεύθερη κολύμβηση ( ± 4.01 %). Συζήτηση Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης διαπιστώνεται αύξηση του δείκτη συγχρονισμού και μια τάση μετάβασης στο πρότυπο της «αντίθεσης», παρόλο που ο συγχρονισμός μεταξύ των χεριών παραμένει στο πρότυπο του «πιασίματος». Αυτή η μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο της απόλυτης, όσο και της σχετικής διάρκειας των προωθητικών φάσεων και αντίστοιχης μείωσης της διάρκειας των μη προωθητικών φάσεων, που είχε ως επακόλουθο μείωση της χρονικής καθυ-

6 Ε. Αργυρόπαις, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), στέρησης έναρξης της προωθητικής φάσης από το ένα χέρι, σε σχέση με τη λήξη της προωθητικής φάσης του άλλου χεριού, χωρίς μάλιστα να διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο χεριών. Κατά συνέπεια κατά την έλξη αντίστασης επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη χρονική αλληλουχία στην εφαρμογή των προωθητικών δυνάμεων και από τα δύο χέρια, καθώς σύμφωνα με τον Sanders (2002) για τη μεγιστοποίηση της προωθητικής ώθησης των κολυμβητών θα πρέπει να αυξηθεί η διάρκεια εφαρμογής της δύναμης σχετικά με τη συνολική διάρκεια του κύκλου χεριάς, κάτι που σημαίνει ότι το «πιάσιμο» θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι κολυμβήτριες παρόλο που κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης αύξησαν την απόλυτη διάρκεια της φάσης του γλιστρήματος, μείωσαν στατιστικά σημαντικά τη σχετική διάρκειά της επιτυγχάνοντας ένα πιο γρήγορο «πιάσιμο» και έναν αποτελεσματικότερο συγχρονισμό μεταξύ των δύο χεριών (Maglischo, 2003). Σύμφωνα με τους Potdevin et al. (2006), καθοριστικής σημασίας για το πρότυπο συγχρονισμού μεταξύ των χεριών είναι η συχνότητα χεριάς. Ό- ταν η συχνότητα χεριάς είναι χαμηλή, ο συγχρονισμός των χεριών αντιστοιχεί στο πρότυπο του «πιασίματος», ενώ σε υψηλή συχνότητα χεριάς αντιστοιχεί στο πρότυπο της «υπέρθεσης», το ο- ποίο δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά είναι αποτέλεσμα της υψηλής συχνότητας χεριάς (Seifert, Chollet, & Bardy, 2004). Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, οι κολυμβήτριες κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη συχνότητα χεριάς που είχαν κατά την ελεύθερη κολύμβηση. Αντίθετα η συχνότητα χεριάς τους μειώθηκε και μάλιστα στατιστικά σημαντικά και έτσι, παρόλο που αυξήθηκε ο δείκτης συγχρονισμού, το πρότυπο συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών αντιστοιχούσε και πάλι στο πρότυπο του «πιασίματος». Συνεπώς, κατά την κολύμβηση με έλξη αντίστασης, παρά τη στατιστικά σημαντική μείωση της κολυμβητικής ταχύτητας και του μήκους χεριάς, λόγω της αυξημένης αντίστασης που δεχόντουσαν οι κολυμβήτριες, η χρονική αλληλουχία εφαρμογής των προωθητικών δυνάμεων και από τα δύο χέρια φαίνεται να διαφοροποιείται και να σημειώνεται μια τάση μετάβασης από το πρότυπο του «πιασίματος» στο πρότυπο της «αντίθεσης», που είναι αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας της χρονικής καθυστέρησης έναρξης της προωθητικής φάσης από το ένα χέρι, σε σχέση με τη λήξη της προωθητικής φάσης του άλλου χεριού, καθώς επίσης και αύξησης της διάρκειας των προωθητικών φάσεων και εφαρμογής των προωθητικών δυνάμεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Hue et al., 2003), συμβάλλοντας έτσι ενδεχομένως στην εκμάθηση ενός αποτελεσματικότερου τρόπου συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών. Σημασία για τον Αγωνιστικό Αθλητισμό Η κολύμβηση με έλξη αντίστασης μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη μέθοδο προπόνησης για τη διαφοροποίηση του τρόπου συγχρονισμού μεταξύ των δύο χεριών, μέσω μείωσης του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ των προωθητικών φάσεων των δύο χεριών και εφαρμογής των προωθητικών δυνάμεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βιβλιογραφία Alberty, M., Sidney, M., Huot-Marchand, F., Hespel, J.M., & Pelayo, P. (2005). Intracyclic velocity variations and arm coordination during exhaustive exersice in front crawl stroke. International Journal of Sports Medicine, 26, Birrer, R. B. & Levine, R. (1987). Performance parameters in children and adolescent athletes. Sports Medicine, 1, Chatard, J.C., Collomp, C., Maglischo, E., & Maglischo, C. (1990). Swimming skill and stroking characteristics of front crawl swimmers. International Journal of Sports Medicine, 11, Chollet, D., Chalies, S., & Chatard, J.C. (2000). A new index of coordination for crawl: description and usefulness. International Journal of Sports Medicine, 21, Costill, D., Sharp, R., & Troup, J. (1980). Muscle Strength: Contributions to sprint training. Swimming World, 21, Hue, O., Benavente, H., & Chollet, D. (2003). Swimming skill in triathletes and swimmers using the index of co-ordination. Journal of Human Movement Studies, 44, Kolmogorov, S.V. & Duplishcheva, O.A. (1992). Active drag, useful mechanical power output and hydrodynamic force coefficient in different swimming strokes at maximal velocity. Journal of Biomechanics, 25(3), Mavridis, G., Kabitsis, Ch., Gourgoulis, V., & Toubekis, A. (2006). Swimming velocity improved by specific resistance training in agegroup swimmers. In Vilas-Boas J.P., Alves F., Marques A. (Eds.), Biomechanics and Medicine in swimming, Xth International Symposium (pp.

7 Ε. Αργυρόπαις, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 6 (2008), ). Porto, Portugal. Maglischo, E.W. (2003). Swimming fastest. Champaign IL: Human Kinetics,. Potdevin, F., Bril, B., Sidney, M., & Pelayo, P. (2006). Stroke frequency and arm coordination in front crawl swimming. International Journal of Sports Medicine, 27, Sanders, R. (2002). New analysis procedures for giving feedback t swimming coaches and swimmers. In K.E. Gianikellis, B.R. Mason, H.M. Toussaint, R. Arellano and R.H. Sanders (Eds.), Scientific Proceedings Applied Program XXth International Symposium on Biomechanics in Sports Swimming (pp 1-14). Caceres, Spain, University of Extramedura. Seifert, L., Boulesteix, L., & Chollet, D. (2004). Effect of gender on the adaptation of arm coordination in front crawl. International Journal of Sports Medicine, 25, Seifert, L., Chollet, D., & Bardy, B.G. (2004). Effect of swimming velocity on arm coordination in the front crawl: A dynamic analysis. Journal of Sports Sciences, 22, Seifert, L., Schnitzler, Ch., Aujouannet, Y., Carter, M., Rouard, A., & Chollet, D. (2006). Comparison of subjective and objective methods of determination of stroke phases to analyse arm coordination in front-crawl. Portuguese Journal of Sport Sciences, 6(2), Toussaint, H.M., & Beek, P.J. (1992). Biomechanics of competitive front crawl swimming. Sports Medicine, 13(1), Toussaint, H.M., Roos, P.E., & Kolmogorov, S. (2004). The determination of drag in front crawl swimming. Journal of Biomechanics, 37, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Κουρτέσης Θωμάς, Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίμων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική Στοιχειοθεσία: Ζουρμπάνος Νίκος

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. Του Τριανταφύλλου Δημήτρη

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. Του Τριανταφύλλου Δημήτρη ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Του Τριανταφύλλου Δημήτρη Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ. Της. Ευαγγελίας Αργυρόπαις

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ. Της. Ευαγγελίας Αργυρόπαις ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Της Ευαγγελίας Αργυρόπαις Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 91 98 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 91-98 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. του Κασιμάτη Παναγιώτη

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. του Κασιμάτη Παναγιώτη ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. του Κασιμάτη Παναγιώτη Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή

Ελεύθερο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Α.Ε. Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός συστατικών προώθησης

Υπολογισµός συστατικών προώθησης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Συστατικά Κολυµβητικής Προώθησης Ρυθµός

Διαβάστε περισσότερα

Πεταλούδα ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή

Πεταλούδα ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Πεταλούδα ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Πεταλούδα ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή

Ύπτιο ΙΙ Συγχρονισμός κινήσεων Θέση σώματος Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ. Αθλητική Επιστήμη MSc, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κολύμβησης Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ. Αθλητική Επιστήμη MSc, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κολύμβησης Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ Αθλητική Επιστήμη MSc, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κολύμβησης Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή

Πρόσθιο ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Ελεύθερο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Ύπτιας Κολύμβησης με «Χεράκια» και με «Αλεξίπτωτο» σε Παραμέτρους της Χεριάς και στη Συγκέντρωση του Γαλακτικού Οξέος

Επίδραση της Ύπτιας Κολύμβησης με «Χεράκια» και με «Αλεξίπτωτο» σε Παραμέτρους της Χεριάς και στη Συγκέντρωση του Γαλακτικού Οξέος Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 437 444 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 437-444 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων

Μέθοδοι Βιοκινητικών Μετρήσεων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Πρόσθιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Κολύμβησης με Ελεγχόμενη Αναπνοή στη Συγκέντρωση Γαλακτικού στο Αίμα

Η Επίδραση της Κολύμβησης με Ελεγχόμενη Αναπνοή στη Συγκέντρωση Γαλακτικού στο Αίμα Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7 (2), 210 215 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7 (2), 210-215 Released: September 30, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός

Διαβάστε περισσότερα

Κρόουλ. Ανάλυση τεχνικής

Κρόουλ. Ανάλυση τεχνικής Κρόουλ Ανάλυση τεχνικής (di Prampero 1986; Toussaint and Hollander 1994; Vilas-Boas et al., 2011) Γιατί είναι το crawl το γρηγορότερο στιλ; Είναι και το οικονομικότερο Περιεχόμενα Περιγραφή τεχνικής χεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πεταλούδα Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Πεταλούδα Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός & Στρατηγική Αγώνα

Ρυθµός & Στρατηγική Αγώνα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ρυθµός και Αγώνα ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Ρυθµός & Αγώνα Είδη ρυθµού

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Ύπτιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Πλάνο Ι: Στόχοι & Μέθοδοι Προπόνησης

Το Ετήσιο Πλάνο Ι: Στόχοι & Μέθοδοι Προπόνησης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Το Ετήσιο Πλάνο Ι: & Μέθοδοι Προπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΣΤΙΒΟΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΚΟΛΥΜΠΙ) Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

AΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΣΤΙΒΟΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΚΟΛΥΜΠΙ) Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού AΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΣΤΙΒΟΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΚΟΛΥΜΠΙ) Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού INDIVIDUAL SPORTS (TRACK & FIELD, GYMNASTICS, SWIMMING) Short

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών

Πρόσθιο Ι Ανάλυση κίνησης χεριών και ποδιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο εξαρτημένων δειγμάτων, που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Wilcoxon test)

Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο εξαρτημένων δειγμάτων, που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Wilcoxon test) Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο εξαρτημένων δειγμάτων, που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Wilcoxon test) Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ο έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ LISTERIA GRAYI ΣΤΟ ΓΑΛΑ: ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ. Άρτεμις

Διαβάστε περισσότερα

Kinematic Analysis of Maximal and Sub-Maximal Snatch Lifts in High Level Weightlifters

Kinematic Analysis of Maximal and Sub-Maximal Snatch Lifts in High Level Weightlifters Research Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 14 (3), 62 73 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 2016 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 14 (3), 62-73 Released: September 2016 www.pe.uth.gr/emag

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της τεχνικής στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης

Ανάλυση της τεχνικής στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης Ανάλυση της τεχνικής στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης Περίγραμμα μαθήματος Αποτύπωση και περιγραφή της κίνησης των χεριών Κινήσεις των ποδιών Συγχρονισμός χεριών ποδιών αναπνοής Ελεύθερο Το ταχύτερο από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης

Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο άνθρωπος έχει αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Ελεύθερο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2012 Last updated: October 16, 2012 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού COACHING OF INDIVIDUAL SPORTS

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Θέµατα προς ανάλυση: Κινηµατική ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθηµα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ περισσότερων από δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός ανεξάρτητου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των επιδόσεων ελλήνων κολυμβητών κολυμβητριών στις επιμέρους αγωνίστηκες κατηγορίες

Συγκριτική μελέτη των επιδόσεων ελλήνων κολυμβητών κολυμβητριών στις επιμέρους αγωνίστηκες κατηγορίες Τεύχος 57 (2016) 58-66 http://ojs.staff.duth.gr/ojs/index.php/exsoc Συγκριτική μελέτη των επιδόσεων ελλήνων κολυμβητών κολυμβητριών στις επιμέρους αγωνίστηκες κατηγορίες Γ. Αρσονιάδης, Ι. Ανδρουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

www.hape.gr/e mag.asp

www.hape.gr/e mag.asp Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 431 436 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 431-436 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/e

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που ακολουθούν την κανονική κατανομή (t-test για ανεξάρτητα δείγματα)

Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που ακολουθούν την κανονική κατανομή (t-test για ανεξάρτητα δείγματα) Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που ακολουθούν την κανονική κατανομή (t-test για ανεξάρτητα δείγματα) Όταν απαιτείται ο έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη»

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάμηνο) «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος Λ. Τσιόκανος Επ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Mann Whitney U τεστ)

Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Mann Whitney U τεστ) Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (Mann Whitney U τεστ) Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται ο έλεγχος της ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Προπονητική Ατομικών Αθλημάτων Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 9. Πειραματικοί σχεδιασμοί MANAGING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

χέση Επιλεγμένων ωματομετρικών Χαρακτηριστικών και Αγωνιστικών Επιδόσεων σε Νεαρούς Κολυμβητές

χέση Επιλεγμένων ωματομετρικών Χαρακτηριστικών και Αγωνιστικών Επιδόσεων σε Νεαρούς Κολυμβητές Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (2), 22 33 Δημοσιεύτηκε: Απρίλιος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (2), 22-33 Released: April 2014 www.pe.uth.gr/emag

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max )

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max ) Κανονικές Τιµές Κανονικές Τιµές Δύναµης Ανύψωσης Γλώσσας Κανονικές Τιµές Γλωσσικής Αντοχής Κανονικές Τιµές Δύναµης Χειλιών Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εμβιομηχανική Section: Biomechanics ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ Αγγελούσης Ν., Γιαννακού Ε., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το Εβδοµαδιαίο και το Ηµερήσιο Πλάνο

Το Εβδοµαδιαίο και το Ηµερήσιο Πλάνο ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Το εβδοµαδιαίο και το ηµερήσιο πλάνο ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Το Εβδοµαδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Εργομηχανικής. Διάλεξη 2 Νόμοι του Νεύτωνα

Αρχές Εργομηχανικής. Διάλεξη 2 Νόμοι του Νεύτωνα MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) MINISTRY

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΕΞΆΡΤΗΣΗ Dr. Ρέμος Αρμάος

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΕΞΆΡΤΗΣΗ Dr. Ρέμος Αρμάος Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΕΞΆΡΤΗΣΗ Dr. Ρέμος Αρμάος Εισαγωγή στη στατιστική Στατιστική: σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για:

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρία και εφαρμογές επεξεργασίας πληροφορίας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση της τεχνικής του καθορισμού στόχων στην οργάνωση του μαθήματος της φυσικής αγωγής Νίκος Ζουρμπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η ενσωμάτωση της τεχνικής του καθορισμού στόχων στην οργάνωση του μαθήματος της φυσικής αγωγής Νίκος Ζουρμπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 10 (2012), 38 44 Δημοσιεύτηκε: 16 Ιουνίου 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2012), 38-36 Released: June 16, 2012 www.hape.gr/e

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ περισσότερων από δύο δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει δύο ανεξάρτητων παραγόντων (Ανάλυση διακύμανσης για ανεξάρτητα δείγματα ως προς περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του γαλακτικού στον ασκησιακό μεταβολισμό

Η θέση του γαλακτικού στον ασκησιακό μεταβολισμό 5 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Η θέση του γαλακτικού στον ασκησιακό μεταβολισμό Βασίλης Μούγιος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσός κανόνας. Προγραμματισμός ανάπτυξης αλτικής ικανότητας σε ομαδικά αθλήματα 30/11/2016 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Χρυσός κανόνας. Προγραμματισμός ανάπτυξης αλτικής ικανότητας σε ομαδικά αθλήματα 30/11/2016 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ανάπτυξη της αλτικής ικανότητας: Νέες τάσεις-προοπτικές Προγραμματισμός ανάπτυξης αλτικής ικανότητας σε ομαδικά αθλήματα 19 2016 1974 2003 Σταυρόπουλος Νίκος, Ph.D Μάνου Βασιλική, Επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Παράδειγμα: Γούργουλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Έλεγχος ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ δειγμάτων, που διαχωρίζονται βάσει ενός επαναλαμβανόμενου και ενός ανεξάρτητου παράγοντα (Ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως προς δύο παράγοντες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Πλάνο ΙΙ: Εφαρµογές & Ανάλυση Παραδειγµάτων

Το Ετήσιο Πλάνο ΙΙ: Εφαρµογές & Ανάλυση Παραδειγµάτων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Το Ετήσιο Πλάνο ΙΙ: Εφαρµογές & Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Τι Σκέφτονται οι Κολυμβητές και οι Κολυμβήτριες στον Αγώνα; Μία Προκαταρκτική Μελέτη για το Περιεχόμενο και τη Συχνότητα της Αυτο-ομιλίας

Τι Σκέφτονται οι Κολυμβητές και οι Κολυμβήτριες στον Αγώνα; Μία Προκαταρκτική Μελέτη για το Περιεχόμενο και τη Συχνότητα της Αυτο-ομιλίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6(3), 357 362 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6(3), 357-362 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Επιδεξιότητας στο Ποδόσφαιρο στη Μάθηση µιας Νέας εξιότητας Ισορροπίας

Η Επίδραση της Επιδεξιότητας στο Ποδόσφαιρο στη Μάθηση µιας Νέας εξιότητας Ισορροπίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 155 162 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 155 162 Released: September 25, 2004

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Περιεχόµενα Διάλεξης 1. Τι είναι, πότε χρησιµοποιούνται; 2. Πως λειτουργούν; 3. Σχεδιασµός ρουτίνας: Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ & ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Γ. Κουτεντάκης 1/2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΗ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ & ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Γ. Κουτεντάκης 1/2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ & ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Οι αναπνευστικοί μύες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και οι άλλοι σκελετικοί μύες Γ. Κουτεντάκης 1/2 1 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,, 42 Τρίκαλα 2 School of Sports,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα