Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009"

Transcript

1 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι Οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ» την 28 Μαΐου 2009 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση

2 της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Υποχρεώσεις Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικό κόστος Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Εμπράγματα βάρη Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Δεσμεύσεις Λοιπές ενδεχόμενες και επίδικες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Λοιπές πληροφορίες Ανακατατάξεις συμπτύξεις λογαριασμών Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού

3 της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Σημεί ωση Ο Όμιλος Η Εταιρία Έσοδα , , , ,84 Κόστος πωληθέντων , , , ,99 Μικτό κέρδος , , , ,85 Άλλα έσοδα , , , ,85 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,89 Άλλα έξοδα , , , ,96 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) , , , ,11 Μερίδιο κερδών ή ζημιών από συγγενείς & κοινοπραξίες , , , ,95 Κέρδη (ζημίες) προ φόρων , , , ,31 Φόρος εισοδήματος , , , ,84 Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους , , , ,15 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους : Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 0, ,99 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους , , , ,15 Κέρδη/(ζημίες) αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής , ,50 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδιδόμενα σε: , ,50 Ιδιοκτήτες μητρικής , ,93 Δικαιώματα μειοψηφίας 0, , , ,49 Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ) ,0388-0,0111-0,0395-0,0121 2

4 της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ είω ση Ο Όμιλος Η Εταιρεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια , , , ,32 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,08 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,33 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0, , ,95 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία , , , , , , , ,79 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,57 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,10 Αποθέματα , , , ,34 Πελάτες , , , ,35 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,24 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω , , , ,33 αποτελεσμάτων Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , , , ,59 Σύνολο ενεργητικού , , , ,69 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,50 Υπέρ το άρτιο , , , ,32 Συναλλαγματικές διαφορές , ,32 Λοιπά αποθεματικά , , , ,09 Αποτελέσματα εις νέον , , , , , , , ,60 Δικαιώματα μειοψηφίας , ,75 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,60 3

5 της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια , , , ,62 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,04 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , ,00 Λοιπές προβλέψεις , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,40 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,06 Προμηθευτές , , , ,69 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,32 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , , , , , ,03 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,09 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,69 4

6 της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Συναλλαγματικές διαφορές Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα , , , , , , , ,88 Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους , , , , ,49 - Μερίσματα διανεμηθέντα 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα , , , , , , , ,39 Υπόλοιπα , , , , , , , ,23 Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους , ,68 0, ,68 - Μερίσματα διανεμηθέντα 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπα , , , , , , , ,55 5

7 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ποσά εκφρασμένα σε Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Kαθαρής Θέσης Υπόλοιπα , , , , ,34 Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους , ,15 -Μερίσματα διανεμηθέντα 0,00 Υπόλοιπα , , , , ,19 Υπόλοιπα , , , , ,60 Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων ,00 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους , ,23 -Μερίσματα διανεμηθέντα 0,00 Υπόλοιπα , , , , ,37 6

8 της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Λειτουργικές δραστηριότητες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισπράξεις από απαιτήσεις , , , ,30 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ , , , ,21 Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων , , , ,71 Τόκοι πληρωθέντες , , , ,89 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,51 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων , , , ,20 Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 2.000, , , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,62 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,42 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,00 Εξοφλήσεις δανείων , , , ,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) , , , ,47 Μερίσματα πληρωθέντα -18,91-162,10-18,91-162,10 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,57 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,66 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,24 Συναλλαγματικές διαφορές Κέρδη/Ζημιές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0,00-84,18 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,58 7

9 5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ της οποίας η πλήρης επωνυμία είναι «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.», είναι ανώνυμη τεχνική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 13870/06/Β/86/13, που ιδρύθηκε το Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ «η εταιρεία», οι θυγατρικές, οι συγγενείς και οι κοινοπραξίες της, συνολικά «ο όμιλος», δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο με αντικείμενο την ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και αλλοδαπή Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, τις οικοδομικές επιχειρήσεις επί ιδιόκτητων ή αλλότριων οικοπέδων, την τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και την άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και Βιομηχανικής επιχείρησης, τη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και την ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της. Η εταιρεία είναι κάτοχος πτυχίου 7 ης τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (ανώτατη τάξη στην Ελλάδα) το οποίο απέκτησε την σύμφωνα με το νόμο 2940/2001. Της αίτησης κατάταξης στην 7 η τάξη είχε προηγηθεί συγχώνευση δι απορροφήσεως από την ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ των εταιρειών Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ (πτυχίο Η τάξης). ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ (πτυχίο Η τάξης) ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ (πτυχίο ΣΤ τάξης) και ΗΛΜΕΚ ΑΕ (πτυχίο ΣΤ τάξης). Ήδη από το 1994 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στον κλάδο κατασκευών με τον κωδικό ΑΤΤΙΚ. Έχει έδρα στην Αθήνα επί της Λ. Μεσογείων αριθμ και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την είχε ως εξής : Παναγιώτης Πανούσης Μιχαήλ Καπνουτζής Σοφία Αλεξιάδου Σωτήρης Πανούσης Δομένικος Χήναρης Κωνσταντίνος Τσέλος Μιχαήλ Ζέης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Μέλος (εκτελεστικό μέλος) Μέλος (εκτελεστικό μέλος) Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 28 η Μαΐου

10 Δομή του ομίλου την Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου καλύπτουν την εταιρεία και τις θυγατρικές της. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. Η δομή του ομίλου κατά την , παραμένει η ίδια με αυτήν της και ήταν η παρακάτω : Ποσοστό Έδρα Συμμετοχής ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ Μητρική ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ ΙΤΕΑ 100% KLORIANA INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ 67% CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD ΚΥΠΡΟΣ 67% "ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 100% ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 90% ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών της εταιρείας σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ % Συμμετοχής Έδρα 31/03/2009 ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ ΑΘΗΝΑ 23.50% ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ ΑΘΗΝΑ 25% "ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ ΑΘΗΝΑ 40% ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 40% ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 40% ΑΤΤ-Ε CONSTRUST SRL (S.C. KMS ECONIMIC CONSULT ARL) ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50% ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 50% ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΘΗΝΑ 30% ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ ΑΘΗΝΑ 40% ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Έδρα % Συμμετοχής 31/03/2009 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ ΙΤΕΑ 50% Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΑΘΗΝΑ 49,50% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ ΑΘΗΝΑ 98,50% Κ/Ξ Α.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 50% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 20% Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ" ΑΘΗΝΑ 9,8847% 9

11 Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 25% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 40% Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 10% Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ ΑΘΗΝΑ 10% Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ 4% Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 80,75% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ) ΑΘΗΝΑ 75% Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) ΑΘΗΝΑ 50% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ" ΑΘΗΝΑ 38% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 25% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 8,5856% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 90% Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 25% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 66,67% Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 98,50% Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ) ΑΘΗΝΑ 60% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' ΑΘΗΝΑ 66,66% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΚΤΕΛ.) ΑΘΗΝΑ 15% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΑΘΗΝΑ 50% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 50% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 60% Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 90% Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 23% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΘΗΝΑ 99% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 50% Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 90% Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 90% Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 0,20% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ ΙΤΕΑ 97,68% Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2) Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3) ΙΤΕΑ 92% ΙΤΕΑ 92% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA (ΑΝΑΔ.) ΙΤΕΑ 50% «Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ.4 ΑΘΗΝΑ 1% 10

12 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 25% Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 30% Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ- ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ" ΑΘΗΝΑ 70% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ ΑΘΗΝΑ 87% Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ.3 ΑΘΗΝΑ 50% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 98% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ ΑΤΕ- ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΘΗΝΑ 25% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2) ΙΤΕΑ 70% Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 24% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΑΘΗΝΑ 40% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 75% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ ΙΤΕΑ 74% Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΛΑΡΙΣΑ 50% Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 1% Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΙΤΕΑ 70% Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ ΙΤΕΑ 23,40% Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ ΙΤΕΑ 50% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ) ΙΤΕΑ 50% ΑΘΗΝΑ 45% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. -ATEMKE ATE ΑΘΗΝΑ 30% Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΝΕΤΑΣ) ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ 5% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 33,33% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 30% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 49,50% Κ/Ξ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 45% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 38,50% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 33% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ ΑΘΗΝΑ 20% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 25% Κ/Ξ ROBINSON CLUB ΑΘΗΝΑ 50% Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 50% 11

13 Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ ΑΘΗΝΑ 50% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 33% Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΕΜ. ΑΘΗΝΑ 2% Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 50% Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ & Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΘΗΝΑ 5% ΑΘΗΝΑ 70% Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ATTIKAT ATE ΑΘΗΝΑ 50% Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 9,89% 5.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2009, καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Μαρτίου 2009 και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 («ΔΛΠ 34») «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Στην τρέχουσα περίοδο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 «παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» το οποίο πέραν των νέων τίτλων των οικονομικών καταστάσεων και της διαφορετικής ονομασίας κάποιων κονδυλίων δεν είχε άλλη επίπτωση. Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2009 έχουν καταρτιστεί με τις ίδιες λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Περιλαμβάνουν δε περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του αναγνώστη, πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 που είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί όπως η διοίκηση της Εταιρείας προβεί σε ορισμένες εκτιμήσεις και κρίσεις από τις οποίες εξαρτώνται τα ποσά που θα καταχωρηθούν στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις για τις οποίες κατεβλήθη προσπάθεια να είναι ουδέτερες, βασίζονται στη γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας, των ιστορικών δεδομένων, των τρεχουσών συνθηκών και των προσδοκιών για τα μελλοντικά γεγονότα. Τα τελικά πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από αυτές τις εκτιμήσεις. Ως εκ τούτου τελούν υπό συνεχή επανεξέταση. 5.3 Πληροφόρηση κατά τομέα Στην τρέχουσα περίοδο ο όμιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν 12

14 συντρέχουν. Το σύνολο του κύκλου εργασιών του ομίλου αφορά έσοδα από τον κατασκευαστικό κλάδο και συγκεκριμένα έσοδα από την εκτέλεση αμιγώς δημοσίων έργων στον άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ και του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, στα οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια η εταιρεία. Συνεπώς οι δραστηριότητες του ομίλου και της εταιρείας είναι απόλυτα συναρτημένες από το Ελληνικό Δημόσιο και ομογενοποιημένες και με δεδομένο ότι διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα, θεωρούνται ως ένας τομέας. 5.4 Ενσώματα πάγια Την τρέχουσα περίοδο αποκτήθηκαν ενσώματα πάγια ύψους 46 χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου Οι πωλήσεις της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν στο ποσό των 363 χιλ. ευρώ, έναντι 501 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. 5.5 Επενδύσεις σε ακίνητα H εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, κατά την ημερομηνία μετάβασης, βασίζονταν σε εκτιμήσεις από ανεξάρτητο εκτιμητή. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονταν από την εταιρεία κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, μετά την ημερομηνία αυτή, εξαρτιόταν από τη φύση των ακινήτων και την ύπαρξη ή όχι συγκρίσιμων δεδομένων της αγοράς. Στην τελευταία ετήσια περίοδο αναφοράς ( ), κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, έγιναν τα ακόλουθα: - Στα ακίνητα για τα οποία υπήρχαν τρέχουσες τιμές αγοράς για παρόμοια ακίνητα, λήφθηκαν υπόψη οι τιμές αυτές. - Για ακίνητο για το οποίο δεν βρέθηκαν αγοραίες τιμές η εύλογη αξία αυτού υπολογίσθηκε με τη μέθοδο της προεξόφλησης των προϋπολογιζόμενων ταμιακών ροών. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προεξοφλητικό επιτόκιο 8% και συντελεστής απόδοσης 6%. Στην τρέχουσα χρήση, η εταιρεία σκοπεύει να προσδιορίσει την εύλογη αξία των επενδύσεών της σε ακίνητα με βάση την εκτίμηση από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκτιμητή και προβαίνει ήδη σε ενέργειες για την ανάθεση της εργασίας αυτής. Τα έσοδα από τις επενδύσεις σε ακίνητα για την περίοδο ανήλθαν σε 371 χιλ. ευρώ έναντι 356 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα (άλλα έσοδα). Το κόστος εσόδων από τις επενδύσεις σε ακίνητα για την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε 204 χιλ. ευρώ, έναντι 178 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα (άλλα έξοδα). 5.6 Απαιτήσεις Κατά την , οι απαιτήσεις από συνδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες ανέρχονταν στο ποσό των 63 εκ. ευρώ και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς «Πελάτες και «Λοιπές απαιτήσεις». 13

15 5.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Από την αποτίμηση, κατά την , μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων προέκυψε ζημία ύψους 493,8 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιάς κατά την ποσού 2.491,6 χιλ. ευρώ, που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου (χρηματοοικονομικά αποτελέσματα). 5.8 Υποχρεώσεις Κατά την , οι υποχρεώσεις σε συνδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες ανέρχονταν στο ποσό των 1,7 εκ. ευρώ και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις». Στην τρέχουσα περίοδο, σημειώθηκε μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά το ποσό των 4,2 εκ. ευρώ. Η αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων οφείλεται στην αύξηση της περιόδου πίστωσης, συνέπεια της μη ομαλής εισροής των εισπράξεων, λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονται στις διαδικασίες έγκρισης και πληρωμής των λογαριασμών εκτελεσμένων έργων, από το Δημόσιο που είναι και ο μοναδικός πελάτης της εταιρείας. 5.9 Αποτελέσματα Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 39 εκ. ευρώ, έναντι 50 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 22% που οφείλεται στον περιορισμό της εκτέλεσης εργασιών στα έργα της βόρειας Ελλάδας, λόγω του ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα της τρέχουσας περιόδου επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η μείωση που σημειώθηκε στο μικτό κέρδος της περιόδου, οφείλεται στην επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων με μη προβλεφθέντα κόστη στους προϋπολογισμούς των κατασκευαστικών συμβολαίων Χρηματοοικονομικό κόστος Η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά την οφείλεται στη αναγνώριση ζημιάς 493,8 χιλ. ευρώ από την αποτίμηση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, έναντι ζημιάς 2.491,6 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο Φόρος εισοδήματος Ο Όμιλος Η Εταιρία Τρέχων φόρος περιόδου 0, ,18 0, ,18 Προβλέψεις για φορολογικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων ,61 0, ,61 0,00 Αναβαλλόμενος φόρος , , , ,66 Σύνολο , , , ,84 14

16 5.12 Κέρδη ανά μετοχή Ο Όμιλος Η Εταιρία Κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής , , , ,15 Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή -0,0388-0,0111-0,0395-0, Εμπράγματα βάρη Υπάρχουν παραχωρημένες υποθήκες σε οικόπεδα και κτίρια ποσού ευρώ ,00 καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ κυριότητας της εταιρείας μας, για εξασφάλιση δανείων Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ KLORIANA INVESTMENTS LTD - CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD - "ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ - Κ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ATT-E CONSTRUST SRL(ΠΡΩΗΝ S.C. KMS ECONOMIC CONSULT SRL) ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΟΣ-ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ "ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J& P ΑΒΑΞ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ Κ/Ξ ΚΙΝΕΤΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ Κ/Ξ Α.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ" Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΒΑΞ ΑΤΕ Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ Κ/Ξ ΑΒΑΞ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΕΣ

17 Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ) Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ" Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ - Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΤΕ Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.& ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ) Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ' Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΚΤΕΛ.) Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΝΑΔΟΧΟΣ) Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΚ ΑΕ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΕΜ ΑΕ Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2) Κ/Ξ ΑTTIKAT ATE -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ3) Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-CONTRECO SPA (ΑΝΑΔ.) «Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ»-ΑΕΓΕΚ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜ Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ" Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J&P ABΑΞ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΑΕΓΕΚ (ΓΕΑ 2) Κ/Ξ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΕD.ZUBLIN ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΡΓΚΟΝ ΑΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΥΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΡΟ

18 Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ Κ/Ξ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΩΡΙΩΝ ΑΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΕ Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-COTRECO SPA- ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕ (ΑΝΑΔ) Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-C. BARESEL A.G. -ATEMKE ATE Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ-ΚΑΣΤΩΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ) Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΤΕΩΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Κ/Ξ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΕΓΣ ΑΙΓΙΟΥ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΣΕΑΡ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Κ/Ξ ROBINSON CLUB Κ/Ξ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ/Ξ ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ GUNITE HELLAS ΕΠΕ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/60 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ/Ξ ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ -ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΕΜ Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΕ -ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ Κ/Ξ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, INTRAKAT- ATTIKAT ATE Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- Ι & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Στη χρήση 2008 ξεκίνησε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις , της εταιρείας ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, καθώς και της εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ η οποία είχε ήδη συγχωνευθεί δι απορροφήσεως από την εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ μέσα στην περίοδο των ελεγχομένων φορολογικά χρήσεων. Τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, στο βαθμό που θα περαιώνονται και θα κοινοποιούνται στην εταιρεία σταδιακά ανά ελεγχόμενη χρήση και όχι εφάπαξ για το σύνολο των υπό έλεγχο χρήσεων, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις ταμιακές ροές της εταιρείας. Με το δεδομένο όμως ότι η εταιρεία απαιτεί από το Δημόσιο παρακρατηθέντες φόρους ποσού 4 εκ. περίπου για τις ως άνω χρήσεις, η επίδραση στις ταμιακές ροές της εταιρείας εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινή και θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου του συνόλου των υπό έλεγχο χρήσεων και την επιστροφή των οφειλόμενων από το Δημόσιο προς την εταιρεία. Μέχρι σήμερα, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ και προέκυψαν καταβλητέοι φόροι εισοδήματος και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 966 χιλ. ευρώ, από τους οποίους φόροι ύψους 17

19 193 χιλ. ευρώ (ποσοστό 20%) έχει ήδη καταβληθεί από την εταιρεία, και το υπόλοιπο ποσό ύψους 773 χιλ. ευρώ, θα καταβληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις (η πρώτη καταβλήθηκε τον Απρίλιο του 2009). Οι ανωτέρω φορολογικές διαφορές δεν θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης γιατί είχε ήδη σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη από την προηγούμενη χρήση. Μέσα στους επόμενους μήνες του 2009 αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ. Στην τρέχουσα περίοδο έναντι των φορολογικών διαφορών που θα προκύψουν από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η εταιρεία σχημάτισε συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού 167 χιλ. ευρώ. Το συνολικό ύψος της εν λόγω πρόβλεψης κατά την ανέρχεται στο ποσό των 300 χιλ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, 52 εταιρείες και κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, έχουν αποδεχθεί τα σημειώματα περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων Δεσμεύσεις α) Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων κατά την ανέρχεται σε 77,38 εκ. ευρώ περίπου έναντι 253,5 εκ. κατά την β) Οι χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολών, καλής πληρωμής, αντικατάστασης δεκάτων ανέρχονταν κατά την στο ποσό των ευρώ 173,8 εκατ. ευρώ έναντι 265 εκατ. ευρώ κατά την Λοιπές Ενδεχόμενες και επίδικες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις» εξακολουθούν να περιλαμβάνονται: α) Επίδικες απαιτήσεις ποσού ,65 Ευρώ κατά τρίτων και του ελληνικού δημοσίου από τεχνικά έργα. Από αυτές: - Για ποσό 6 εκατ. ευρώ περίπου, έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εξ αυτών το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, είναι καταβλητέο άμεσα μόλις εγκριθεί σχετική πίστωση από το Δημόσιο. Για το υπόλοιπο ποσό, η εταιρεία είναι σε διαφωνία με το Δημόσιο, ως και για διεκδίκηση τόκων. - Για ποσό 1,3 εκατ. ευρώ περίπου χωρίς ΦΠΑ, έχει αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και εκκρεμεί η επανέκδοσή της. β) επίδικη απαίτηση ποσού Ευρώ ,61 που αφορά τόκους τραπεζικών δανείων τους οποίους απαιτεί η εταιρεία από την «ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΤΕ», που εκδικάσθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και αναμένεται απόφαση. γ) επίδικη απαίτηση του υποκαταστήματος εξωτερικού Κουβέϊτ ποσού ,46 KWD, η οποία εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Οι ανωτέρω επίδικες απαιτήσεις εκτιμώνται εισπράξιμες και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη απομείωσής τους. Επίσης στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις

20 ύψους ,20 Ευρώ με τις οποίες έχουν μειωθεί τα ίδια κεφάλαια. Οι σχετικές διαφορές έχουν αχθεί σε δικαστική κρίση. Πέραν των ανωτέρω, για το ποσό χαρτοσήμου ύψους 600 χιλ. ευρώ που καταλόγισε ο φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρείας ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ, επί απαιτήσεων της εταιρείας από Κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε κατά 100%, η εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια. Για το ποσό αυτό η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει ανάλογη πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της γιατί αναμένει ότι θα δικαιωθεί. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Όμιλος Εταιρεία 31/3/ /3/2009 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς , ,09 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς κοινοπραξίες 9.423, ,03 Απαιτήσεις από θυγατρικές 0, ,91 Απαιτήσεις από συγγενείς , ,81 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες , ,24 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0, ,41 Υποχρεώσεις προς συγγενείς , ,93 Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες , ,10 Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης , , , , Λοιπές πληροφορίες Η εταιρεία στις υπέγραψε δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση με την ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ για το έργο: «Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ)-ΑΡΧΗ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ», ύψους Ανακατατάξεις-συμπτύξεις λογαριασμών Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της , σημειώθηκαν οι παρακάτω ανακατατάξεις - συμπτύξεις λογαριασμών : - Στην κατάσταση οικονομικής θέσης, οι «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» και οι «Λοιπές επενδύσεις» των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζονται στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». - Στην κατάσταση συνολικών εσόδων, τα αποτελέσματα των κοινοπραξιών που, στην προηγούμενη χρήση, περιλαμβάνονταν στο λογαριασμό «Χρηματοοικονομικό 19

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2008 (Με βάση το άρθρο 6 του Ν.3556/2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 18563/06/Β/88/14 ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) ΜΑΪΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER

Accountants & business advisers PANNELL KERR FORSTER Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Κατάσταση της περιόδου 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το ΛΠ 34 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 2 Β. Έκθεση επισκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 1 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα