ÁöéÝñùµá VALO. ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence. Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁöéÝñùµá VALO. ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence. Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí"

Transcript

1 ÍÅÁ ÊÁÉ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÔÇÓ ULTRADENT HELLAS TEYXOS #1 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÂÞµá-ÂÞµá ¼ëá ôá âþµáôá ãéá ôçí óõãêüëëçóç üøåùí ÓõóêåõÝò Öùôïðïëõµåñéóµïý ÁöéÝñùµá VALO Ãíùñßóôå ïëüêëçñç ôç âñáâåõµýíç ïéêïãýíåéá Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí ÍÝá, µåãüëç óõíåñãáóßá Ultradent Products Inc. & Triodent Ôþñá êáé óôçí ÅëëÜäá! > 19 ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence Ç Ultradent, êáôáóêåõáóôþò ðïéïôéêþí, âñáâåõµýíùí ïäïíôéáôñéêþí õëéêþí, Ý åé óáí óôü ï ôçí âåëôßùóç ôçò óôïµáôéêþò õãåßáò óå üëï ôïí êüóµï. Ôá ðñïúüíôá µáò µðïñïýí åðßóçò íá óáò âïçèþóïõí íá ðåôý åôå åðáããåëµáôéêü. H ULTRADENT HELLAS óôï äéáäßêôõï -Dr. Dan Fischer ÉäñõôÞò êáé CEO, Ultradent Products Inc. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé íýá µáò åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá µáò êáé êüíôå LIKE óôçí óåëßäá µáò óôï Facebook

2 02 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η οικογένεια των κονιών απέκτησε 3 νέα μέλη!!! UltraCem Το στέλεχος ανάμιξης μετατρέπεται σε ρύγχος τοποθέτησης Το κυλινδρικό μέρος της σύριγγας περιέχει την σκόνη και παράλληλα είναι και ο θάλαμος ανάμιξης Η εσωτερική μεμβράνη ξεχωρίζει το υγρό από την σκόνη Το στέλεχος της σύριγγας περιέχει το υγρό Το μικρό εξωτερικό στέλεχος σπάει την μεμβράνη η οποία ξεχωρίζει την σκόνη από το υγρό Το κίτρινο κλιπ και η μεταλλική ράβδος αφαιρούνται για να γίνει η άμεση τοποθέτηση Το UltraCem είναι η πρώτη υαλονοϊομερής κονία σκόνης-υγρού, ενισχυμένη με ρητίνη σε σύριγγα! Συνδυάζει 2 πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά: την ευκολία της τοποθέτησης με την αξεπέραστη απόδοση. Η προηγμένη χημική του σύνθεση εξασφαλίζει την υψηλότερη δύναμη συγκόλλησης ενώ η πατενταρισμένη σύριγγα SpeedMix εξασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση. Χρησιμοποιείται για την μόνιμη συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφάνων και γεφυρών (από μέταλλο, μεταλλοπορσελάνη, και ρητίνη σε φυσικά δόντια). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων στην αδαμαντίνη. Technical Data 1 Compressive strength MPa Knoop hardness Water sorption Shear to cut enamel MPa Shear to dentin MPa Film thickness 24.0 μm Working time 1 3 min. Setting time 5 min. at 37 o C Shelf life 24 months 1 Data on file, Ultradent R&D Το UltraCem διαθέτει υψηλότερη δύναμη συγκόλλησης από οποιαδήποτε άλλη ποιοτική κονία της κατηγορίας του στην αγορά Ketac-Cem - 3M* RelyX Luting Plus - 3M * RelyX Luting - 3M * GC FujiCEM - GC America * GC Fuji PLUS - GC America * UltraCem - Ultradent * These brands are not registered trademarks of Ultradent MPa 5.25 MPa 5.12 MPa 4.36 MPa 4.76 MPa Απελευθέρωση φθορίου 1 εβδομάδα Metal Button Shear to Dentin MPa To UltraCem διαθέτει όλα τα αποδεδειγμένα/ γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα μιας υαλονοϊόμερης κονίας ενισχυμένη με ρητίνη: Ευκολία στην χρήση - δεν απαιτούνται επιπρόσθετα βήματα για την συγκόλληση Σταδιακή απελευθέρωση φθορίου, για ασθενείς με τάση για τερηδόνα, η οποία επίσης ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της μετεπεμβατικής ευαισθησίας Ευκαμψία παρόμοια με αυτή του φυσικού δοντιού η οποία μειώνει την πιθανότητα της θραύσης Ιδανική ρευστότητα και μικρό πάχος το οποίο δεν επηρεάζει την εφαρμογή της προσθετικής εργασίας και την σύγκλειση Πολύ καλή απόφραξη των ορίων με μικρότερη πιθανότητα μικροδιείσδυσης Ετεροπολικός δεσμός με το δόντι Διατίθεται και σε συσκευασία σκόνης - υγρού Η πατενταρισμένη σύριγγα SpeedMix προσφέρει: Ταχύτητα - πιο γρήγορη τοποθέτηση, σε σύγκριση με την ανάμιξη με το χέρι Δεν χρειάζεται ανάμιξη Δεν χρειάζονται επιπλέον ρύγχη ή εξαρτήματα Ίδια σύσταση μίγματος κάθε φορά Μικρότερη πιθανότητα επιμόλυνσης Προσφορά Με την αγορά 3 συσκευασιών (κωδ. 2058) παίρνετε μια επιπλέον συσκευασία ΔΩΡΟ PPM 15 # 2058 UltraCem SpeedMix Syringe σύριγγες 0.3γρ # 2059 UltraCem SpeedMix Syringe σύριγγες 0.3γρ Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 # 2056 UltraCem Υγρό-Σκόνη UltraCem Fuji PLUS 15 γρ σκόνη/ 8.6ml υγρό, χαρτί ανάμιξης, δοσομετρητής, σπάτουλα ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

3 PermaShade LC ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 03 Πριν Μετά Το PermaShade LC είναι η νέα φωτοπολυμεριζόμενη κονία συγκόλλησης όψεων η οποία προσφέρει χρωματική σταθερότητα, πολύ χαμηλή συρρίκνωση και υψηλή δύναμη συγκόλλησης - η ιδανική κονία για την δημιουργία ενός μακροχρόνιου, αισθητικού χαμόγελου. Χαρακτηριστικά Χρησιμοποιείται για την συγκόλληση όψεων πορσελάνης, ζιρκονιας, ρητίνης και άλλων έμμεσων όψεων Χωρίς αντιληπτή ΔΕ μεταβολή χρώματος μετά από επιταχυμένη διαδικασία γήρανσης (χρωματική μεταβολή < 3) Mεγάλη δύναμη συγκόλλησης για μακροχρόνια διατήρηση Μετά τον φωτοπολυμερισμό, η χαμηλή συρρίκνωση προλαμβάνει τις πιέσεις στην όψη Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις VITA: Translucent, Opaque White, B1 και Α2. Ο εργονομικός σχεδιασμός της σύριγγας βοηθά στην ακριβής τοποθέτηση στις μικρές λεπτεπίλεπτες όψεις. UltraTemp Rez Το UltraTemp Rez είναι προσωρινή κονία με βάση την ρητίνη, η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή συγκόλληση προσθετικής εργασίας επί εμφυτευμάτων ή για άλλες προσωρινές αποκαταστάσεις οι οποίες απαιτούν διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διατίθεται σε κανονική πήξη (2-3 λεπτά) και σε γρήγορη πήξη (1-2 λεπτά). Technical Data 1 Shear bond strength to enamel MPa Shear bond strength to dentin MPa Shear bond strength to Z100 composite MPa Shear bond strength to porcelain MPa Compressive strength and modulus MPa / 4.15 GPa Flexural strength and modulus MPa / 8.23 GPa Shrinkage 3.74% Film thickness 48 μm Hardness 37.3 HK Radiopacity 2.00 mm Al Depth of cure (20 sec) 6.00 mm Shelf life 18 months ΔE shade shift* ΔE <3 (3 or higher is visible to the human eye) 1 Data on file, Ultradent R&D H χαμηλή συρρίκνωση ελαχιστοποιεί τις πιέσεις στην όψη, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα της θραύσης μετά τον φωτοπολυμερισμό. Κάθε συσκευασία περιέχει 4 σύριγγες 0.95γρ #5227 Translucent #5228 Opaque White #5229 A2 #5230 B1 Το PermaShade LC παρέχει στους ασθενείς ένα χαμόγελο το οποία θα διατηρηθεί για χρόνια. Σε αυτό το περιστατικό, 4 πρόσθιες όψεις συγκολλήθηκαν με το PermaShade LC σε απόχρωση Α MPa PermaShade LC 5.37 MPa RelyX Veneer* 4.91 MPa Choice 2* 4.77 MPa Variolink Veneer* 3.4 MPa NX3* *These brands are not registered trademarks of Ultradent Προσφορά Με την αγορά μιας συσκευασίας PermaShade LC παίρνετε ΔΩΡΟ μία συσκευασία ViscoStat Clear (κωδ.6409) αξίας Ταυτόχρονη ανάμιξη και τοποθέτηση 2. Αφαίρεση της προσωρινής αποκατάστασης μετά από 2 3. Το UltraTemp Rez έχει σχεδιαστεί να αφαιρείται εύκολα εβδομάδες. Το UltraTemp Rez παρέχει μεγαλύτερη συγκράτηση από την παρασκευή, σε κομμάτια. λόγω της σύνθεσης η οποία περιέχει ρητίνη. ULTRANEWS #1

4 04 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UltraSeal XT hydro Αποφρακτικό οπών & σχισμών (sealant) Το UltraSeal XT plus είναι το πρώτο σε προτιμήσεις sealant από το Το REALITY δηλώνει ότι Είναι απλώς το καλύτερο. Με τέτοιο ιστορικό, είμαστε υπερήφανοι να παρουσιάσουμε: το UltraSeal XT hydro. Βασισμένο στην αποδεδειγμένη σύνθεση του UltraSeal XT plus, το UltraSeal XT hydro είναι η εξέλιξη του UltraSeal XT plus. Η υδρόφιλη σύνθεση εξαλείφει την ανάγκη για στέγνωμα της επιφάνειας με το PrimaDry, για να προσφέρετε στους ασθενείς σας γρηγορότερη, αποτελεσματική θεραπεία. Το UltraSeal XT hydro προσφέρει πολλά μοναδικά πλεονεκτήματα: Nέα! Υδρόφιλη σύνθεση Νέα! Προηγμένη τεχνολογία συγκόλλησης Νέες! Ιδιότητες φθορισμού 2 αποχρώσεις: Opaque White και Natural Θιξοτροπικό / ιδανική ρευστότητα* Δεν περιέχει BPA (δισφαινόλη-α)* Τοποθέτηση με την σύριγγα και το ρύγχος Inspiral Brush* Υψηλό ποσοστό ενισχυτικών ουσιών* (53%) Απελευθερώνει φθόριο* Ακτινοσκιερό* *Χαρακτηριστικά και του UltraSeal XT plus SHEAR BOND 41.1 MPa UltraSeal XT hydro 22.5 MPa Competitor Hydrophilic Sealant 28.5 MPa Competitor Hydrophobic Sealant MPa Competitor Hydrophobic Sealant HARDNESS 24.3 HK UltraSeal XT hydro 9.3 HK Competitor Hydrophilic Sealant 18.5 HK Competitor Hydrophobic Sealant HK Competitor Hydrophobic Sealant SHRINKAGE 6.24 % UltraSeal XT hydro 7.45 % Competitor Hydrophilic Sealant 8.29 % Competitor Hydrophobic Sealant % Competitor Hydrophobic Sealant 2 Σύγκριση απόφραξης και μικροδίεισδυσης UltraSeal XT Hydro Χωρίς μικροδιείσδυση Απόφραξη ορίων Ανταγωνιστικό Υδρόφιλο Sealant Μικροδίεισδυση (1) Αποκολλάται από τα όρια (2) Μετά την τοποθέτηση ενός sealant είναι συχνά δύσκολος ο έλεγχος της σωστής τοποθέτησης. Το UltraSeal XT hydro λύνει αυτό το πρόβλημα με την ιδιότητα φθορισμού του. Με λάμπα black light, εξαιτίας του φθορισμού μπορείτε να το ελέγξετε κατά την τοποθέτησή του και σε επακόλουθες επισκέψεις. 1 Απίστευτα δυνατές συγκολλήσεις Οι νέες υδρόφιλες και συγκολλητικές ιδιότητες του UltraSeal XT hydro προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εξαιτίας της υδρόφιλης σύνθεσης του, ακολουθεί την υγρασία (η οποία στα υδρόφοβα sealant είναι η αιτία της αποκόλλησης) βαθιά μέσα στις οπές και σχισμές σε μικροσκοπικό επίπεδο. Εφόσον εισχωρήσει, με την προηγμένη συγκολλητική τεχνολογία του, συγκολλείται στην αδαμαντίνη, βελτιώνοντας την απόφραξη και ελαχιστοποιώντας την μικροδιείσδυση. ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

5 ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 05 Συγκόλληση όψης με PermaShade LC 1 Καθαρίζουμε την παρασκευή, ξεπλένουμε και στεγνώνουμε (Συνιστάται η χρήση του Consepsis scrub με το StarBrush για τον καθαρισμό, απολύμανση και απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προσωρινής κονίας). Βεβαιωθείτε για την εφαρμογή της προσθετικής εργασίας Αδροποιούμε την εσωτερική επιφάνεια της όψης που θα συγκολληθεί με την αδροποίηση πορσελάνης (Porcelain Etch) για 90 ". Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε. Τοποθετούμε αδροποίηση φωσφορικού οξέος (Ultra-Etch) για 5 δευτερόλεπτα για να απομακρύνουμε τα άλατα πορσελάνης και τα υπολείμματα τα οποία δημιουργούνται από την αδροποίηση πορσελάνης. Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε Τοποθετούμε την αδροποίηση Ultra-Etch στην αδαμαντίνη και/ή οδοντίνη για 20 δευτερόλεπτα. Ξεπλένουμε καλά για 5 δευτερόλεπτα και αφήνουμε υγρή την επιφάνεια. 7 Τοποθετούμε σιλάνιο στην εσωτερική πλευρά της όψης για 1 λεπτό, στεγνώνουμε και αφήνουμε την όψη στην άκρη. ΔΕΝ ξεπλένουμε. Τοποθετούμε συγκολλητικό παράγοντα Peak Universal Bond με το ρύγχος Inspiral Brush. Τρίβουμε, απλώνοντάς το στην επιφάνεια για 10 δευτερόλεπτα. Αραιώνουμε/στεγνώνουμε για 10 δευτερόλεπτα με αέρα. Η παρασκευή πρέπει να φαίνεται γυαλιστερή Φωτοπολυμερίζουμε με το VALO για 10 δευτερόλεπτα. Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν Consepsis Scrub - Αντιβακτηριδιακή πάστα χλωρεξιδίνης 2% η οποία χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απολύμανση της παρασκευής STARbrush - βουρτσάκι για τον καθαρισμό ενδομυλικά και εξωμυλικά πριν από την συγκόλληση εμφράξεων, ενθέτων, επενθέτων και στεφανών Porcelain Etch - διάλυμα 9% υδροφθορικού οξέως για την αδροποίηση πορσελάνης Τοποθετούμε ένα λεπτό στρώμα PermaShade LC στην εσωτερική πλευρά της όψης. Τοποθετούμε την όψη στην παρασκευή πιέζοντας ελαφρώς. Φωτοπολυμερίζουμε για 2 δευτερόλεπτα για να σταθεροποιήσουμε την όψη. Απομακρύνουμε τις περίσσειες της κονίας από τα όρια και φωτοπολυμερίζουμε με το VALO για 10 δευτερόλεπτα. Silane - σιλάνιο ενός συστατικού σε σύριγγα Ultra-Etch - αδροποίηση 35% φωσφορικού οξέως το οποίο βραβεύεται επί σειρά ετών με 5 αστέρια από το REALITY. Διαθέτει την μοναδική σύνθεση αυτοπεριορισμού του βάθους αδροποίησης στην οδοντίνη δεν αδροποιεί περισσότερο από 1.9μm, ακόμη και εάν το αφήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Peak Universal Bond με χλωρεξιδίνη 0.2% Συγκολλητικός παράγοντας ο οποίος συγκολλείται σε οδοντίνη, αδαμαντίνη, πορσελάνη, μέταλλο, σύνθετη ρητίνη και ζιρκονία. Ιδανικό για άμεση και έμμεση συγκόλληση καθώς και για εργασίες τοποθέτησης αξόνων και ανασύστασης PermaShade LC - Φωτοπολυμερίζομενη κονία όψεων (περισσότερες πληροφορίες σελ 3) VALO - Συσκευή φωτοπολυμερισμού LED ευρέως φάσματος βραβευμένη με 5 αστέρια από το REALITY (περισσότερες πληροφορίες σελ. 8) ULTRANEWS #1

6 06 Λεύκανση Δοντιών Γιατί Opalescence; 19 λόγοι που το Opalescence πρέπει να είναι πρώτο στις προτιμήσεις σας 1. Το Opalescence κυκλοφόρησε το 1991 και συνεχώς εξελίσσει την λεύκανση Το Opalescence ήταν το πρώτο σύστημα λεύκανσης σε μορφή τζελ, με κολλώδη, παχύρευστη σύσταση. Το Opalescence ήταν το πρώτο σύστημα που πρόσφερε έτοιμα προγεμισμένα δισκάρια μιας χρήσεως με επαγγελματικά αποτελέσματα. Το Opalescence ήταν το πρώτο σύστημα που πρόσφερε λεύκανση σε ατομικές δόσεις. Τι θα ακολουθήσει; Ένα είναι σίγουρο - τα προϊόντα μας είναι πρωτοπόρα και για αυτό το λόγω το Opalescence είναι παγκοσμίως η πρώτη επιλογή στην λεύκανση για πάνω από 20 χρόνια. 2. Το Opalescence έχει την πατενταρισμένη κολλώδη, παχύρευστη σύνθεση Η σύνθεση είναι κολλώδη και παχύρευστη έτσι ώστε να παραμένει στο δισκάριο και να το συγκρατεί στην θέση του κατά την διάρκεια της θεραπείας. 3. Το Opalescence έχει στη σύνθεσή του PF To Opalescence περιέχει τον ιδανικό συνδυασμό νιτρικού καλίου και φθορίου (PF). Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το νιτρικό κάλιο και φθόριο ενδυναμώνει την αδαμαντίνη, προστατεύει από την τερηδόνα και ελαχιστοποιεί την 1, 2, 3, 4, 5 ευαισθησία. 4. Το Opalescence διατηρεί την δραστικότητά του καθόλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος. 6,7 Τα προϊόντα Opalescence είναι από τα πιο σταθερά λευκαντικά υλικά στην αγορά. Έρευνες στα προϊόντα μας έχουν δείξει ότι και στο τέλος της ημερομηνίας λήξης του προϊόντος το Opalescence διατηρεί το λιγότερο 90% από την δραστικότητά του! 5. Το Opalescence έχει μια ολοκληρωμένη σειρά από βραβευμένα προϊόντα. Οδοντίατροι και ασθενείς από όλο τον κόσμο εμπιστεύονται το Opalescence για να τους χαρίσει πιο λαμπερά και λευκά χαμόγελα. Από το Opalescence PF έως το Opalescence Treswhite Supreme, τα προίόντα Opalescence έχουν αναγνωριστεί και βραβευτεί από τους ειδικούς του χώρου όπως το REALITΥ, Dentistry Today και Dentaltown κλπ. 6. Το Opalescence διατίθεται σε σύνθεση υπεροξειδίου του καρβαμιδίου και υπεροξείδιο του υδρογόνου Το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου και το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι και τα δύο αποτελεσματικά για την λεύκανση των δοντιών και υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορείτε να συστήσετε στον ασθενή να προτιμήσει το ένα από τα δύο. Το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου περιέχει σταθεροποιητές οι οποίοι διασπώνται πιο αργά 8 επιτρέποντας, για παράδειγμα, στους ασθενείς που προτιμούν να φορούν τον νάρθηκα και να κάνουν λεύκανση όσο κοιμούνται. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δίνει πιο γρήγορα αποτελέσματα, με χρόνους εφαρμογής μικρότερους από 60 λεπτά. Με διάφορες συνθέσεις από 10% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου έως και ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

7 Λεύκανση Δοντιών 07 40% υπεροξείδιο του υδρογόνου, μόνο το Opalescence διαθέτει μια πλήρη σειρά από λευκαντικά προϊόντα για να προσφέρετε στους ασθενείς σας τα αποτελέσματα που θέλουν στο χρόνο που τους βολεύει. 7. Το Opalescence περιέχει υψηλό ποσοστό νερού στην σύνθεσή του Πολλά προϊόντα λεύκανσης που κυκλοφορούν στην αγορά αφυδατώνουν τα δόντια προκαλώντας ευαισθησία στα δόντια των ασθενών σας. Κάθε προϊόν Opalescence περιέχει τουλάχιστον 20% νερό στην σύνθεσή του για να διατηρεί τα δόντια ενυδατωμένα κατά την διάρκεια της θεραπείας της λεύκανσης. Αυτό το ποσοστό νερού σε συνδυασμό με την ιδανική αναλογία νιτρικού καλίου και φθορίου στην σύνθεση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ευαισθησίας. 8. Το Opalescence διατίθεται σε διάφορες γεύσεις, δεν περιέχει γλουτένη και έχει πιστοποίηση kosher Η λεύκανση πρέπει να έχει ωραία γεύση. Εάν δεν έχει, τότε οι ασθενείς δεν θα την κάνουν. Τα Opalescence για το σπίτι διατίθενται σε 3 υπέροχες γεύσεις: Regular, Καρπούζι και Μέντα. Δεν περιέχουν γλουτένη και έχουν πιστοποίηση kosher έτσι ώστε να ταιριάζουν με τον τρόπο ζωής και τα πιστεύω ασθενών από οποιαδήποτε υπόβαθρο. 9. Τo Opalescence περιέχει ξυλιτόλη Κάθε προϊόν Opalescence περιέχει ξυλιτόλη ως γλυκαντική ουσία η οποία δεν προκαλεί τερηδόνα, για καλύτερη στοματική υγεία. 10. Το Opalescence έχει ισορροπημένο ph Επειδή το λευκαντικό τζελ μπορεί να παραμείνει στο στόμα για αρκετές ώρες την φορά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με ph το οποίο πλησιάζει περισσότερο στο φυσικό ph του στόματος του ασθενή. Όταν το στόμα έχει χαμηλότερο ph (μεταξύ 5.5 και 6.5), δημιουργείται περιβάλλον όπου ευδοκιμούν τα βακτηρίδια. Όταν οι ασθενείς χρησιμοποιούν προϊόντα λεύκανσης τα οποία περιέχουν υπεροξείδιο του καρβαμιδίου όπως το Opalescence PF και το Opalescence Quick, ένα υποπροϊόν απελευθερώνεται το οποίο λέγεται ουρία. Η ουρία, η οποία υπάρχει από την φύση στο σάλιο, αυξάνει το ph στο στόμα σε ουδέτερα επίπεδα (μεταξύ 7 και 8) 9. Το ph στο υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να ποικίλει. Για την διατήρηση ενός ουδέτερου ph, το Opalescence Tr swhite Supreme περιέχει επιπρόσθετα υπεροξείδιο του καρβαμιδίου, και το Opalescence Boost περιέχει ουσίες διατήρησης του ph (buffers). Κατά συνέπεια, η λεύκανση βελτιώνει την αισθητική του χαμόγελου και παράλληλα προσφέρει πολλά οφέλη όσον αφορά την υγεία των δοντιών. 11. Η σειρά Opalescence προσφέρει αυτά τα μοναδικά προϊόντα A. Opalescence PF & Opalescence Oh! Η κλασσική επιλογή για λεύκανση στο σπίτι σε εξατομικευμένους νάρθηκες. Διατίθεται σε σύριγγα ή σε ατομικές δόσεις. B. Opalescence Boost Η πιο δυνατή χημικά ενεργοποιούμενη λεύκανση ιατρείου της αγοράς. Η συγκέντρωση 40% υπεροξείδιο του υδρογόνου ενεργοποιείται χημικά και για αυτό το λόγω δεν χρειάζεται φως. C. Opalescence Tr swhite Supreme Λεύκανση για το σπίτι σε έτοιμους προγεμισμένους νάρθηκες μιας χρήσεως. D. Opalescence Quick Λεύκανση ιατρείου η οποία μπαίνει σε εξατομικευμένους νάρθηκες για την αίθουσα αναμονής του ιατρείου Ε. Opalescence Xtra Λεύκανση ιατρείου φωτοενεργοποιούμενη 12. Τα Opalescence είναι επαγγελματικά συστήματα λεύκανσης τα οποία πωλούνται στον οδοντίατρο Επειδή η λεύκανση των δοντιών είναι πιο πετυχημένη όταν γίνεται υπό την επίβλεψη του οδοντίατρου, τα Opalescence διατίθενται μόνο μέσω οδοντίατρου. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ο οδοντίατρος να μιλήσει στον ασθενή για την διαδικασία της λεύκανσης και για τις προσδοκίες του, για να είναι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα. 13. Τα Opalescence για το σπίτι είναι όλα εύκολα στην χρήση Τα Opalescence διατίθενται σε σύριγγα, έτοιμα προγεμισμένα δισκάρια μιας χρήσεως και ατομικές δόσεις όλα εύκολα στην χρήση ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξει ο ασθενής. 14. Τα προϊόντα Opalescence μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για να προσφέρετε εξατομικευμένες θεραπείες. Παρόλο που κάθε προϊόν Opalescence προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεραπεία λεύκανσης, πολλοί ασθενείς μπορεί να προτιμήσουν έναν συνδυασμό θεραπειών ή προϊόντων για τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα μπορεί να θέλετε να δώσετε μια ώθηση στην λεύκανση στην αρχή της θεραπείας χρησιμοποιώντας το Opalescence Quick και να συνεχίσει ο ασθενής την λεύκανση στο σπίτι με Opalescence PF. Επειδή όλα τα προϊόντα Opalescence μπορούν να συνδυαστούν, μπορείτε να δημιουργήσετε εξατομικευμένη θεραπεία για οποιονδήποτε ασθενή σας. 15. Η σειρά Opalescence προσφέρει ειδικά προϊόντα για ειδικές περιπτώσεις Η σειρά Opalescence περιλαμβάνει προϊόντα για να προσφέρετε στον ασθενή σας ένα υπέροχο χαμόγελο, ανεξάρτητα από το είδος της δυσχρωμίας. Για παράδειγμα, το Opalustre είναι ιδανικό για την αφαίρεση δυσχρωμιών από φθορίαση ή άλλων επιφανειακών λευκών ή καφέ κηλίδων. Το Opalescence Endo μπορεί να κάνει τα άπολφα δόντια, εκθαμβωτικά ξανά. Από δυσχρωμίες τετρακυκλίνης μέχρι λεύκανση κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας, τα Opalescence έχουν το κατάλληλο προϊόν για την λεύκανση του χαμόγελου του ασθενή σας. Για πολλούς ασθενείς, τα αποτελέσματα που βλέπουν δεν είναι μόνο αισθητικά τους αλλάζει την ζωή. 16. Τα Opalescence προσφέρουν ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε Τα ονόματα Opalescence και Ultradent είναι συνώνυμα της ποιότητας. Ολόκληρη η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή και ο έλεγχος της ποιότητας γίνονται στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις. Αυτό μας επιτρέπει να καθοδηγούμε και να επιβλέπουμε ολόκληρη την διαδικασία από την ώρα που υπάρχει μια ιδέα για ένα προϊόν Opalescence έως την στιγμή που δημιουργείται, συσκευάζεται για την αποστολή. Εκπληρούμε τα πιο αυστηρά κριτήρια και οι εγκαταστάσεις μας φέρουν πιστοποίηση ISO Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν αποδίδει όπως πρέπει για εσάς και τους ασθενείς σας. 17. Τα Opalescence στηρίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές γνώσεις πάνω στο θέμα Οι άνθρωποί μας έχουν εκπαιδευτεί από ειδικούς και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για την θεραπεία της λεύκανσης και τα χαρακτηριστικά και οφέλη των προϊόντων μας αλλά και συμβουλές για να έχετε περισσότερα περιστατικά στο ιατρείο σας. Πάντα είναι πρόθυμοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση γύρω από την λεύκανση για αυτό το λόγω δεν πρέπει να διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους για οποιονδήποτε λόγω. 18. Στα προϊόντα Opalescence συμπεριλαμβάνεται οδοντόκρεμα για την διατήρηση του αποτελέσματος. Η οδοντόκρεμα Opalescence προσφέρει την μέγιστη δυνατή απορρόφηση φθορίου για να συνοδέψει οποιαδήποτε λευκαντική θεραπεία. Και επειδή είναι αρκετά απαλή έτσι ώστε να χρησιμοποιείται καθημερινά, οι ασθενείς σας θα μπορέσουν να διατηρήσουν το λευκό τους χαμόγελο. 19. Το Opalescence είναι παγκοσμίως ο ηγέτης στην λεύκανση Πολλοί μπορούν να μιμηθούν τον ηγέτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν όλα όσα προσφέρει. Μόνο το Opalescence κατέχει την πρώτη θέση στην λεύκανση για πάνω από 20 χρόνια. Από το 1991 παρέχουμε σε ιατρεία σε όλο τον κόσμο τα πιο ποιοτικά, τα πιο καινοτόμα λευκαντικά προϊόντα. Είναι ευχαρίστησή μας να συνεργαζόμαστε με οδοντίατρους σαν εσάς που κάνετε τα χαμόγελα σε όλο τον κόσμο πιο λευκά και πιο υγιή. 1. Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am Dent Assoc Oct; 134(10): Al-Qunaian TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, Oper Dent Mar-Apr;30(2): Clark LM et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel on Enamel Demineralization. (AADR Abstract#0497), Amaechi BT et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), Browning WD et al: Report on Low Sensitivity Whiteners, (AADR Abstract #1650), Shelf life is dependent on how product is stored. 7. Data on file. 8. Haywood, VB. Orthodontic Caries Control and Bleaching. Inside Dentistry. April 2010; Haywood, VB. Orthodontic Caries Control and Bleaching. Inside Dentistry. April 2010;2 6. ULTRANEWS #1

8 08 Αφιέρωμα VALO Γνωρίστε ολόκληρη τη Η συσκευή VALO είναι αδιαμφισβήτητα η πιο προηγμένη συσκευή της αγοράς. Βραβευμένη με 5 αστέρια από το REALITY και πολλές άλλες διακρίσεις (Dental Products Report, International Design Excellence Award, Top 50 Technology Products κλπ) και χιλιάδες φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο, ένα είναι σίγουρο δεν πρέπει να παραλείψετε να δοκιμάσετε την συσκευή VALO εάν ψάχνατε για μια ποιοτική συσκευή φωτοπολυμερισμού. Camphorquinone Amsorption Γνωρίζετε ότι: Δεν φωτοπολυμερίζονται σωστά πάνω από 37% από τις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης Φάσμα JADA (Fan et al, 2002) Camphorquinone PPD CQ TPO Wavelength (nm) Τα φωτοπολυμεριζόμενα υλικά διαφόρων εταιριών περιέχουν διαφορετικούς φωτοενεργοποιητές στην σύνθεσή τους, οι οποίοι απορροφούν την ενέργεια του φωτός σε διαφορετικό μήκος κύματος. Η καμφοροκινόνη (CQ), η οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά ως φωτοενεργοποιητής, απορροφά την ενέργεια του φωτός, με μέγιστη απορρόφηση στα 468 nm και έχει κίτρινο χρώμα. Υλικά όπως ανοιχτόχρωμες ρητίνες, translucent αποχρώσεις, αποχρώσεις κοπτικών, glazes, κλπ περιέχουν άλλους φωτοενεργοποιητές όπως phenyl-propanedione (PPD) και Lucirin TPO, τα οποία έχουν μέγιστη απορρόφηση κάτω από 400 nm. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι εταιρίες πολλές φορές είτε δεν αναφέρουν ποιους φωτοενεργοποιητές χρησιμοποιούν στα υλικά τους ή χρησιμοποιούν συνδυασμό φωτοενεργοποιητών. Οι περισσότερες συσκευές της αγοράς δεν φωτοπολυμερίζουν υλικά τα οποία απαιτούν χαμηλό μήκος κύματος κάποιες δεν φωτοπολυμερίζουν σωστά ούτε και την καμφοροκινόνη! H συσκευή VALO είναι ευρέως φάσματος. Καλύπτει τμήμα του φάσματος με μήκος κύματος nm για να είστε σίγουροι ότι φωτοπολυμερίζετε σωστά όλα τα φωτοπολυμεριζόμενα υλικά. Γνωρίζετε ότι ο ανεπαρκής φωτοπολυμερισμός μπορεί να προκαλέσει: Αυξημένη αποτριβή Απορρόφηση νερού και φθορά της σύνθετης ρητίνης Πόρους μέσα στην ρητίνη Αλλαγή χρώματος της ρητίνης-λέκιασμα Μικροδίεισδυση Μεγαλύτερος αποικισμός βακτηριδίων Δευτερογενή τερηδόνα Ευαισθησία Απόσταση από την αποκατάσταση Βάθος φωτοπολυμερισμού 12mm 10.5mm 13mm Οι περισσότερες αποκαταστάσεις φωτοπολυμερίζονται σε απόσταση μεταξύ 2mm και 10mm. Όσο αυξάνεται η απόσταση, χάνεται και η ενέργεια της συσκευής. Οι συσκευές με ρύγχος χάνουν 70-80% από την ενέργειά τους σε απόσταση 10mm. Ακόμη και οι συσκευές με μικρή κεφαλή οι οποίες μπορούν να έρθουν πολύ κοντά στην αποκατάσταση, παράγουν διάχυτο φως και έτσι δεν μπορούν να πετύχουν επαρκή φωτοπολυμερισμό σε βάθος. Η συσκευή VALO υπερτερεί σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες συσκευές της αγοράς λόγω της ομοιόμορφης παράλληλης δέσμη της συσκευής. Το γεγονός ότι με το VALO μπορούμε να φωτοπολυμερίσουμε στην σωστή γωνία, ακριβώς στο σημείο που θέλουμε, και με την παράλληλη ομοιόμορφη δέσμη της μπορούμε να πετύχουμε επαρκή φωτοπολυμερισμό ακόμη και σε μεγάλο βάθος. Γνωρίζετε ότι οι παράγοντες που οδηγούν στον ανεπαρκή φωτοπολυμερισμό είναι οι εξής: 1) Το εύρος του φάσματος που καλύπτει η συσκευή 2) Γωνία της συσκευής από την αποκατάσταση 3) Απόσταση από την αποκατάσταση 4) Λάθος του χειριστή Γωνία Πολλές συσκευές φωτοπολυμερισμού της αγοράς διαθέτουν ρύγχος με γωνία 60 μέσα από το οποίο περνά το φως. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν επιτρέπει στην συσκευή την πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες του δοντιού. Επιπρόσθετα το φως δεν εκπέμπεται στην σωστή γωνία για τον επαρκή φωτοπολυμερισμό σε βάθος. Ο λεπτός σχεδιασμός της συσκευής VALO, χωρίς ρύγχος, επιτρέπει την πρόσβαση της συσκευής σε όλες τις επιφάνειες του δοντιού ακόμα και στο πιο δύσκολο σημείο του στόματος, την άπω παρειακή γωνία των γομφίων. Επιπρόσθετα το φως εκπέμπεται πάντα στην σωστή γωνία για τον επαρκή φωτοπολυμερισμό σε βάθος. Λεπτό καλώδιο με Kevlar για ασυναγώνιστη αντοχή και ευκαμψία (για το ενσύρματο μοντέλο) Ανθεκτική στο χάραγμα, σκληρή επικάλυψη από ζαφείρι. Στεγανοποίηση με Teflon εξασφαλίζει τον εύκολο καθαρισμό ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

9 ΑΦΙΕΡΩΜΑ VALO 09 βραβευμένη οικογένεια Η Kατασκευή Η συσκευή VALO ξεκινάει από μια ράβδο υψηλής ποιότητας αλουμινίου αεροσκαφών η οποία επεξεργάζεται με την υπερσύγχρονη μέθοδο CNC (με υπολογιστή) στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ultradent στην Utah, Η.Π.Α. Η πραγματικά ενιαία κατασκευή με αυτήν την μέθοδο, εξασφαλίζει την αξεπέραστη αντοχή (αντέχει ακόμη και εάν σας πέσει η συσκευή στο πάτωμα!) και την ικανότητα να διασκορπίζει την θερμότητα χωρίς να χρειάζεται εσωτερικό ανεμιστήρα. Ζυγίζει μόνο 77γρ (ενσύρματη) και η λεία επιφάνειά της καθαρίζεται και απολυμαίνεται με ευκολία. Η ειδική επίστρωση της συσκευής την κάνει ανθεκτική στο χάραγμα (ακόμη και με λεπίδα δεν χαράζεται!). Η συσκευή VALO έχει 3 χρόνια εγγύηση και ακόμη και εάν κάποια στιγμή παρουσιάσει πρόβλημα είναι 100% επισκευάσιμη. Διατίθενται 4 διαφορετικές εκδοχές της συσκευής VALO < Ασύρματη συσκευή VALO Η ασύρματη συσκευή VALO διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κάνει το ενσύρματο VALO να ξεχωρίσει και επιπρόσθετα αντίθετα με άλλες ασύρματες συσκευές τις αγοράς, η νέα ασύρματη συσκευή VALO είναι κομψή, ελαφριά και λειτουργεί με αποσπώμενες, οικονομικές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Διατίθεται με 2 ζευγάρια από μπαταρίες για να είστε σίγουροι ότι δεν θα ξεμείνετε κατά την διάρκεια της ημέρας. Ενσύρματη συσκευή VALO Η ενσύρματη εκδοχή διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία προαναφέρθηκαν, είναι πολύ ελαφριά (μόνο 77γρ), λεπτή και μπορεί να τοποθετηθεί στην βάση στήριξης στην έδρα. < Προγράμματα Η ενσύρματη και η ασύρματη εκδοχή της συσκευής VALO διαθέτει 3 προγράμματα έντασης ακτινοβολίας: κανονική 1000mW/cm², υψηλή 1400mW/ cm² και πολύ υψηλή 3200mW/cm² για να διαλέγετε την σωστή ένταση για το σωστό σημείο. VALO Ortho Η κύρια διαφορά του VALO Ortho από τις άλλες συσκευές VALO είναι στα προγράμματα. Η ρύθμιση υψηλής έντασης φωτοπολυμερίζει γρήγορα 5 δόντια με ένα πάτημα του κουμπιού. Επιπρόσθετα, η ένταση σε συνδυασμό με την παράλληλη δέσμη της συσκευής κάνει το φως να φτάνει στην επιφάνεια του δοντιού κάτω από το μπράκετ, φωτοπολυμερίζοντας το υλικό. Συνεπώς μπορεί να επιτευχθεί ένας πλήρης φωτοπολυμερισμός βάζοντας την συσκευή ακριβώς πάνω από το μπράκετ χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθεί η θέση της συσκευής. Χρειάζονται μόνο 2 κύκλοι των 3 δευτερολέπτων στην πολύ υψηλή ένταση για γρήγορο και πλήρη φωτοπολυμερισμό. Διατίθενται διάφοροι βοηθητικοί φακοί οι οποίοι ταιριάζουν σε όλες τις συσκευές VALO οι οποίοι κουμπώνουν εύκολα στην συσκευή χάρη στον πολύ ισχυρό μαγνήτη που διαθέτουν. ULTRANEWS #1 Εάν δεν έχετε πειστεί για την συσκευή VALO, υπάρχει δυνατότητα δοκιμής της συσκευής στο ιατρείο σας για μια εβδομάδα για να διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι όλα τα πλεονεκτήματά της.

10 10 Triodent Νέα, μεγάλη συνεργασία Ultradent Products Inc. & Triodent Τώρα και στην Ελλάδα με την Ultradent Hellas Είμαστε υπερήφανοι να ανακοινώσουμε ότι η Triodent πλέον και στον Ελληνικό χώρο θα αντιπροσωπεύεται από την Ultradent Hellas. Η Triodent ιδρύθηκε από τον οδοντίατρο και εφευρέτη Dr. Simon McDonald ο οποίος είχε ως στόχο, να δημιουργήσει προϊόντα τα οποία κάνουν πιο εύκολη την ζωή του οδοντίατρου. Το 2005 κυκλοφόρησε το V-Ring το οποίο είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο Sectional Matrix System. Το 2008 κυκλοφόρησε το V3. Από τότε κερδίζει το τίτλο του καλύτερου Sectional Matrix System από τo Dental Advisor, το Clinician s Report και 5 αστέρια από το REALITY. Το σύστημα περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για την επίτευξη άριστων σημείων επαφής και την καλύτερη δυνατή ανατομία του δοντιού κάθε φορά. Το σύστημα V3 έχει διακριθεί για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: V3 Δακτύλιος Σφήνες Wave-Wedges Τεχνητά τοιχώματα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες κοιλότητες, ακόμη και εάν λείπει ολόκληρο το φύμα Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό εγγύηση για 1 χρόνο! Είναι κατασκευασμένος από νικέλιο τιτάνιο είναι πιο ελαστικό από άλλα μέταλλα και λόγω της μνήμης που έχει το νικέλιο τιτάνιο, επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Η δύναμη που ασκείται από το δακτύλιο V3 είναι σταθερή, τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα δόντια. Ασκεί την ιδανική πίεση σε κάθε περιστατικό, με αποτέλεσμα την δημιουργία σφικτών και ανατομικών σωστών σημείων επαφής κάθε φορά. Μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν πολλοί δακτύλιοι ταυτόχρονα σε περιστατικά πολλαπλών αποκαταστάσεων σε μία συνεδρία. Το κυματιστό σχήμα της σφήνας της επιτρέπει να προσαρμόζεται καλύτερα στην περιοχή των μεσοδοντίων. Αντίθετα με άλλες σφήνες, τα Wave-Wedge έχουν μια κοιλότητα κεντρικά για να προστατεύει την μεσοδόντια θηλή. Αυτή η κοιλότητα βοηθά τις σφήνες να τοποθετούνται εύκολα η μία πάνω στην άλλη γλωσσικά και παρειακά στο ίδιο περιστατικό. Επιπρόσθετα οι σφήνες και τα τεχνητά τοιχώματα της Triodent έχουν σχεδιαστεί με ανοίγματα στα οποία ταιριάζουν οι λαβίδες Triodent Pin-Tweezers για εξαιρετικό έλεγχο κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση. Τα τεχνητά τοιχώματα V3 είναι τα πιο ανατομικά τεχνητά τοιχώματα της αγοράς. Τα μοναδικά του χαρακτηριστικά επιτρέπουν την δημιουργία των πιο φυσικών αποκαταστάσεων ενώ κάνουν την δουλεία του οδοντίατρου πολύ πιο εύκολη. Μοναδική Προσφορά Αγοράζοντας το αρχικό σετ το οποίο περιλαμβάνει το δακτύλιο V3 Ring, τα V3 Τεχνητά τοιχώματα, τις σφήνες Wave-Wedges, την λαβίδα Pin-Tweezers and Forceps παίρνετε ΔΩΡΟ άλλο ένα σετ σε μικρότερο μέγεθος. ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Tilos. Triodent. Opalescence Quick PF. ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï. ÁðïêáôáóôÜóåéò Óýíèåôçò Ñçôßíçò. ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá

Tilos. Triodent. Opalescence Quick PF. ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï. ÁðïêáôáóôÜóåéò Óýíèåôçò Ñçôßíçò. ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá ÍÅÁ ÊÁÉ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÔÇÓ ULTRADENT HELLAS TEYXOS #2 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá Ôé éó ýåé ãéá ôéò ëåõêüíóåéò ôåëéêü; Opalescence Quick PF ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï ÁöéÝñùµá Tilos Åíäïäïíôßá

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΚΕΝΤΡΙΚΑ Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618 Περιοδική έκδοση 2015 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

2014-15. Κατάλογος Οδοντιατρικών Eίδων. Ψηφιακή αποτύπωση και χρωµατοληψία

2014-15. Κατάλογος Οδοντιατρικών Eίδων. Ψηφιακή αποτύπωση και χρωµατοληψία Κατάλογος Οδοντιατρικών Eίδων 2014-15 Ψηφιακή αποτύπωση και χρωµατοληψία SATELEC PIERRE ROLLAND Τi-Μax Ζ900 To καλύτερο αερότορ της αγοράς: ατόφιο τιτάνιο, το µόνο µε ισχύ 26W! Tetric EvoCeram Bulk Fill

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικεσ προσφορεσ. καλοκαιρι 2010 ΕΚΕΒΥΛ ΕΚΕΒΥΛ ΕΚΕΒΥΛ

Ειδικεσ προσφορεσ. καλοκαιρι 2010 ΕΚΕΒΥΛ ΕΚΕΒΥΛ ΕΚΕΒΥΛ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1 ISO 13485 ΕΚΕΒΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊοντα. Direct Venear & Composite System. Luxatemp Star. SAF System

Νέα προϊοντα. Direct Venear & Composite System. Luxatemp Star. SAF System ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1 ISO 13485 ΕΚΕΒΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO 9001. Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340 Fax: 210 65 41 618 www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.

EN ISO 9001. Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340 Fax: 210 65 41 618 www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos. ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340 Fax: 210 65 41 618 www.vitsaropoulos.gr e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος Προϊόντων...μαζί απο το 1980. www.dentalline.gr

Kατάλογος Προϊόντων...μαζί απο το 1980. www.dentalline.gr Kατάλογος Προϊόντων...μαζί απο το 1980 2012 www.dentalline.gr μαζί... από το 1980 Ειδικές προσφορές μόνο για τους οδοντιάτρους Αγοράζοντας προϊόντα μας αξίας 1.500 (μετρητοίς), έχετε έκπτωση 30% (-450

Διαβάστε περισσότερα

το ένθετο των προσφορών Μάιος 2015

το ένθετο των προσφορών Μάιος 2015 το ένθετο των προσφορών Μάιος 2015 Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ Τηλ.: 210 52 32 609, 210 52 31 800, 210 52 22 301 Fax.: 210 52 37 155 www.pandental.eu, www.οδοντιατρικα.gr e-mail: info@pantelides-dental.gr Charisma

Διαβάστε περισσότερα

Ιαπωνικά προιόντα Βάλτε την τέχνη, βάζουμε την τεχνολογία

Ιαπωνικά προιόντα Βάλτε την τέχνη, βάζουμε την τεχνολογία # 03 / Σεπτέμβριος 2014 Ιαπωνικά προιόντα Βάλτε την τέχνη, βάζουμε την τεχνολογία Λίπανση W&H F1 Συνεχίζουμε τη προσφορά 1+1 Angelus MTA Fillapex The next golden standard! GARRISON H Unicon Hellas είναι

Διαβάστε περισσότερα

DENTAL TRIBUNE. Αναβαθμίστε τους συνεργάτες σας! Ημερίδα βοηθών οδοντιάτρων 2/10/2010. The World s Dental Newspaper Greek Edition

DENTAL TRIBUNE. Αναβαθμίστε τους συνεργάτες σας! Ημερίδα βοηθών οδοντιάτρων 2/10/2010. The World s Dental Newspaper Greek Edition DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Iουλιοσ - Αύγουστος 2010 www.dental-tribune.gr τομοσ 6, Τευχοσ 31 Επιστήμη & Έρευνα Κλινικά Θέματα Τάσεις & Εφαρμογές Συνδεθείτε τώρα Βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την κλινική κι

Με βάση την κλινική κι Ακτινοδιαγνωστική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 3 Η χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης D.M.Almog, DMD Διευθυντής οδοντιατρικών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας στο N. Jersey, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Οφέλη από τις τελευταίες πληροφορίες Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.youtube. com/user/3m ESPEDentaleurope

Διαβάστε περισσότερα

Soft Monophase Τώρα %Μείωσης. Express XT Penta Τώρα %Μείωσης. Express Τώρα %Μείωσης. Imprint 4 Bite Τώρα %Μείωσης. RelyX Ultimate Τώρα %Μείωσης

Soft Monophase Τώρα %Μείωσης. Express XT Penta Τώρα %Μείωσης. Express Τώρα %Μείωσης. Imprint 4 Bite Τώρα %Μείωσης. RelyX Ultimate Τώρα %Μείωσης Τώρα, νέες χαμηλότερες τιμές και σε προϊόντα εκτός προσφορών! 16 ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ Vitrebond & Vitrebond Plus Τώρα %Μείωσης 7512P VITREBOND ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ ΑΝΤ/ΚΟ 82,05-6% 7512L VITREBOND ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 22 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΞEΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚA ΤΩΝ ΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ PUMA ELI 5. ΤΕΥΧΟΣ 2011/β. Coltolux Led Pen LED Φωτοπολυμερισμού και LED καθρέπτης TOTALCEM 3.990,00 12.800,00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ PUMA ELI 5. ΤΕΥΧΟΣ 2011/β. Coltolux Led Pen LED Φωτοπολυμερισμού και LED καθρέπτης TOTALCEM 3.990,00 12.800,00 ΤΕΥΧΟΣ 2011/β ΦΩΚΙΔΟΣ 47, 115 27 ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ, Τ: 210 3839253, 210 3844902, F: 210 3301867 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Coltolux Led Pen LED Φωτοπολυμερισμού και LED καθρέπτης 1 Coltolux Led Pen 1 Synergy D6 Kit

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις & Εφαρμογές. Θεραπευτική πρόκληση αποκατάστασης

Τάσεις & Εφαρμογές. Θεραπευτική πρόκληση αποκατάστασης OrthO tribune DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, ΑπριΛιοσ - ΜΑ ϊ ο σ - ιο υ ν ι ο σ 2014 www.dental-tribune.gr Το Μ ο σ 10, Τε υ χ ο σ 49 Συνδεθείτε τώρα OrthO tribune The

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια.

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια. Νέα τού οδοντιατρικού κόσμου από την Ivoclar Vivadent update 03 2012 Tetric EvoFlow Εφαρμογές ακριβείας χάρη στον νέο σχεδιασμό Η λεπτόρρευστη ρητίνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη η Tetric EvoFlow

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ. Αναλωσιμα μιασ χρησησ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 4+1 2+1 3+1 ΔΩΡΟ. Για αγορές μετρητοίς επιπλέον έκπτωση 5%

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ. Αναλωσιμα μιασ χρησησ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 4+1 2+1 3+1 ΔΩΡΟ. Για αγορές μετρητοίς επιπλέον έκπτωση 5% ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ Αναλωσιμα μιασ χρησησ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ -Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Luna Gold ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά σας στην εγκυμοσύνη, στη γέννα και για πάντα. Κατάλογος προϊόντων της Philips AVENT

Κοντά σας στην εγκυμοσύνη, στη γέννα και για πάντα. Κατάλογος προϊόντων της Philips AVENT Κοντά σας στην εγκυμοσύνη, στη γέννα και για πάντα Κατάλογος προϊόντων της Philips AVENT Καλωσήρθατε στη Philips Η εγκυμοσύνη και το πρώτο διάστημα της ζωής του μωρού σας είναι μια συναρπαστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 687 Πορσελάνη - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοικονόμηση χώρου Πολύ συχνά ο διαθέσιμος χώρος είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του προιόντος. Ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αμούτζια Κατερίνα, Τοπίτσογλου Βασιλική

Αμούτζια Κατερίνα, Τοπίτσογλου Βασιλική Βι ΒιώΒιώνοντας [Πληκτρολογήστε κείμενο] [Πληκτρολογήστε κείμενο] Βιώνοντας την ξηροστομία Αμούτζια Κατερίνα, Τοπίτσογλου Βασιλική Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001 (1 η έκδοση) Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 (αναθεωρημένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη & Έρευνα. Η αντιμετώπιση της υπερευαισθησίας των δοντιών Παρουσίαση που περιγράφεται η πλέον αποδεκτή θεωρία για την υπερευαισθησία

Επιστήμη & Έρευνα. Η αντιμετώπιση της υπερευαισθησίας των δοντιών Παρουσίαση που περιγράφεται η πλέον αποδεκτή θεωρία για την υπερευαισθησία 30 χρόνια DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition www.dental-tribune.gr EΛΛΑΔΑ, Οκτ ω β ρ ι ο σ -Νο ε μ β ρ ι ο σ -Δε κ ε μ β ρ ι ο σ 2012 Το μ ο σ 8, Τε υ χ ο σ 43 Συνδεθείτε τώρα Εν

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

πρέπει ή δεν πρέπει να προβούμε σε ενδοδοντική θεραπεία; 13:00-14:00 Schloss T. Μικροσκόπιο και Οδοντιατρική

πρέπει ή δεν πρέπει να προβούμε σε ενδοδοντική θεραπεία; 13:00-14:00 Schloss T. Μικροσκόπιο και Οδοντιατρική 34 Συνέδρια De n t a l Tr i b u n e Greek Edition ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 29 Νομβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα