ÁöéÝñùµá VALO. ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence. Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁöéÝñùµá VALO. ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence. Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí"

Transcript

1 ÍÅÁ ÊÁÉ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÔÇÓ ULTRADENT HELLAS TEYXOS #1 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÂÞµá-ÂÞµá ¼ëá ôá âþµáôá ãéá ôçí óõãêüëëçóç üøåùí ÓõóêåõÝò Öùôïðïëõµåñéóµïý ÁöéÝñùµá VALO Ãíùñßóôå ïëüêëçñç ôç âñáâåõµýíç ïéêïãýíåéá Âåëôéþíïíôáò ôçí õãåßá ôùí áóèåíþí Âïçèþíôáò óôçí åðéôõ ßá ôùí ïäïíôßáôñùí ÍÝá, µåãüëç óõíåñãáóßá Ultradent Products Inc. & Triodent Ôþñá êáé óôçí ÅëëÜäá! > 19 ëüãïé ãéá íá ñçóéµïðïéþóåôå Opalescence Ç Ultradent, êáôáóêåõáóôþò ðïéïôéêþí, âñáâåõµýíùí ïäïíôéáôñéêþí õëéêþí, Ý åé óáí óôü ï ôçí âåëôßùóç ôçò óôïµáôéêþò õãåßáò óå üëï ôïí êüóµï. Ôá ðñïúüíôá µáò µðïñïýí åðßóçò íá óáò âïçèþóïõí íá ðåôý åôå åðáããåëµáôéêü. H ULTRADENT HELLAS óôï äéáäßêôõï -Dr. Dan Fischer ÉäñõôÞò êáé CEO, Ultradent Products Inc. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé íýá µáò åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá µáò êáé êüíôå LIKE óôçí óåëßäá µáò óôï Facebook

2 02 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η οικογένεια των κονιών απέκτησε 3 νέα μέλη!!! UltraCem Το στέλεχος ανάμιξης μετατρέπεται σε ρύγχος τοποθέτησης Το κυλινδρικό μέρος της σύριγγας περιέχει την σκόνη και παράλληλα είναι και ο θάλαμος ανάμιξης Η εσωτερική μεμβράνη ξεχωρίζει το υγρό από την σκόνη Το στέλεχος της σύριγγας περιέχει το υγρό Το μικρό εξωτερικό στέλεχος σπάει την μεμβράνη η οποία ξεχωρίζει την σκόνη από το υγρό Το κίτρινο κλιπ και η μεταλλική ράβδος αφαιρούνται για να γίνει η άμεση τοποθέτηση Το UltraCem είναι η πρώτη υαλονοϊομερής κονία σκόνης-υγρού, ενισχυμένη με ρητίνη σε σύριγγα! Συνδυάζει 2 πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά: την ευκολία της τοποθέτησης με την αξεπέραστη απόδοση. Η προηγμένη χημική του σύνθεση εξασφαλίζει την υψηλότερη δύναμη συγκόλλησης ενώ η πατενταρισμένη σύριγγα SpeedMix εξασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση. Χρησιμοποιείται για την μόνιμη συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφάνων και γεφυρών (από μέταλλο, μεταλλοπορσελάνη, και ρητίνη σε φυσικά δόντια). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων στην αδαμαντίνη. Technical Data 1 Compressive strength MPa Knoop hardness Water sorption Shear to cut enamel MPa Shear to dentin MPa Film thickness 24.0 μm Working time 1 3 min. Setting time 5 min. at 37 o C Shelf life 24 months 1 Data on file, Ultradent R&D Το UltraCem διαθέτει υψηλότερη δύναμη συγκόλλησης από οποιαδήποτε άλλη ποιοτική κονία της κατηγορίας του στην αγορά Ketac-Cem - 3M* RelyX Luting Plus - 3M * RelyX Luting - 3M * GC FujiCEM - GC America * GC Fuji PLUS - GC America * UltraCem - Ultradent * These brands are not registered trademarks of Ultradent MPa 5.25 MPa 5.12 MPa 4.36 MPa 4.76 MPa Απελευθέρωση φθορίου 1 εβδομάδα Metal Button Shear to Dentin MPa To UltraCem διαθέτει όλα τα αποδεδειγμένα/ γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα μιας υαλονοϊόμερης κονίας ενισχυμένη με ρητίνη: Ευκολία στην χρήση - δεν απαιτούνται επιπρόσθετα βήματα για την συγκόλληση Σταδιακή απελευθέρωση φθορίου, για ασθενείς με τάση για τερηδόνα, η οποία επίσης ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της μετεπεμβατικής ευαισθησίας Ευκαμψία παρόμοια με αυτή του φυσικού δοντιού η οποία μειώνει την πιθανότητα της θραύσης Ιδανική ρευστότητα και μικρό πάχος το οποίο δεν επηρεάζει την εφαρμογή της προσθετικής εργασίας και την σύγκλειση Πολύ καλή απόφραξη των ορίων με μικρότερη πιθανότητα μικροδιείσδυσης Ετεροπολικός δεσμός με το δόντι Διατίθεται και σε συσκευασία σκόνης - υγρού Η πατενταρισμένη σύριγγα SpeedMix προσφέρει: Ταχύτητα - πιο γρήγορη τοποθέτηση, σε σύγκριση με την ανάμιξη με το χέρι Δεν χρειάζεται ανάμιξη Δεν χρειάζονται επιπλέον ρύγχη ή εξαρτήματα Ίδια σύσταση μίγματος κάθε φορά Μικρότερη πιθανότητα επιμόλυνσης Προσφορά Με την αγορά 3 συσκευασιών (κωδ. 2058) παίρνετε μια επιπλέον συσκευασία ΔΩΡΟ PPM 15 # 2058 UltraCem SpeedMix Syringe σύριγγες 0.3γρ # 2059 UltraCem SpeedMix Syringe σύριγγες 0.3γρ Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 # 2056 UltraCem Υγρό-Σκόνη UltraCem Fuji PLUS 15 γρ σκόνη/ 8.6ml υγρό, χαρτί ανάμιξης, δοσομετρητής, σπάτουλα ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

3 PermaShade LC ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 03 Πριν Μετά Το PermaShade LC είναι η νέα φωτοπολυμεριζόμενη κονία συγκόλλησης όψεων η οποία προσφέρει χρωματική σταθερότητα, πολύ χαμηλή συρρίκνωση και υψηλή δύναμη συγκόλλησης - η ιδανική κονία για την δημιουργία ενός μακροχρόνιου, αισθητικού χαμόγελου. Χαρακτηριστικά Χρησιμοποιείται για την συγκόλληση όψεων πορσελάνης, ζιρκονιας, ρητίνης και άλλων έμμεσων όψεων Χωρίς αντιληπτή ΔΕ μεταβολή χρώματος μετά από επιταχυμένη διαδικασία γήρανσης (χρωματική μεταβολή < 3) Mεγάλη δύναμη συγκόλλησης για μακροχρόνια διατήρηση Μετά τον φωτοπολυμερισμό, η χαμηλή συρρίκνωση προλαμβάνει τις πιέσεις στην όψη Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις VITA: Translucent, Opaque White, B1 και Α2. Ο εργονομικός σχεδιασμός της σύριγγας βοηθά στην ακριβής τοποθέτηση στις μικρές λεπτεπίλεπτες όψεις. UltraTemp Rez Το UltraTemp Rez είναι προσωρινή κονία με βάση την ρητίνη, η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή συγκόλληση προσθετικής εργασίας επί εμφυτευμάτων ή για άλλες προσωρινές αποκαταστάσεις οι οποίες απαιτούν διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διατίθεται σε κανονική πήξη (2-3 λεπτά) και σε γρήγορη πήξη (1-2 λεπτά). Technical Data 1 Shear bond strength to enamel MPa Shear bond strength to dentin MPa Shear bond strength to Z100 composite MPa Shear bond strength to porcelain MPa Compressive strength and modulus MPa / 4.15 GPa Flexural strength and modulus MPa / 8.23 GPa Shrinkage 3.74% Film thickness 48 μm Hardness 37.3 HK Radiopacity 2.00 mm Al Depth of cure (20 sec) 6.00 mm Shelf life 18 months ΔE shade shift* ΔE <3 (3 or higher is visible to the human eye) 1 Data on file, Ultradent R&D H χαμηλή συρρίκνωση ελαχιστοποιεί τις πιέσεις στην όψη, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα της θραύσης μετά τον φωτοπολυμερισμό. Κάθε συσκευασία περιέχει 4 σύριγγες 0.95γρ #5227 Translucent #5228 Opaque White #5229 A2 #5230 B1 Το PermaShade LC παρέχει στους ασθενείς ένα χαμόγελο το οποία θα διατηρηθεί για χρόνια. Σε αυτό το περιστατικό, 4 πρόσθιες όψεις συγκολλήθηκαν με το PermaShade LC σε απόχρωση Α MPa PermaShade LC 5.37 MPa RelyX Veneer* 4.91 MPa Choice 2* 4.77 MPa Variolink Veneer* 3.4 MPa NX3* *These brands are not registered trademarks of Ultradent Προσφορά Με την αγορά μιας συσκευασίας PermaShade LC παίρνετε ΔΩΡΟ μία συσκευασία ViscoStat Clear (κωδ.6409) αξίας Ταυτόχρονη ανάμιξη και τοποθέτηση 2. Αφαίρεση της προσωρινής αποκατάστασης μετά από 2 3. Το UltraTemp Rez έχει σχεδιαστεί να αφαιρείται εύκολα εβδομάδες. Το UltraTemp Rez παρέχει μεγαλύτερη συγκράτηση από την παρασκευή, σε κομμάτια. λόγω της σύνθεσης η οποία περιέχει ρητίνη. ULTRANEWS #1

4 04 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UltraSeal XT hydro Αποφρακτικό οπών & σχισμών (sealant) Το UltraSeal XT plus είναι το πρώτο σε προτιμήσεις sealant από το Το REALITY δηλώνει ότι Είναι απλώς το καλύτερο. Με τέτοιο ιστορικό, είμαστε υπερήφανοι να παρουσιάσουμε: το UltraSeal XT hydro. Βασισμένο στην αποδεδειγμένη σύνθεση του UltraSeal XT plus, το UltraSeal XT hydro είναι η εξέλιξη του UltraSeal XT plus. Η υδρόφιλη σύνθεση εξαλείφει την ανάγκη για στέγνωμα της επιφάνειας με το PrimaDry, για να προσφέρετε στους ασθενείς σας γρηγορότερη, αποτελεσματική θεραπεία. Το UltraSeal XT hydro προσφέρει πολλά μοναδικά πλεονεκτήματα: Nέα! Υδρόφιλη σύνθεση Νέα! Προηγμένη τεχνολογία συγκόλλησης Νέες! Ιδιότητες φθορισμού 2 αποχρώσεις: Opaque White και Natural Θιξοτροπικό / ιδανική ρευστότητα* Δεν περιέχει BPA (δισφαινόλη-α)* Τοποθέτηση με την σύριγγα και το ρύγχος Inspiral Brush* Υψηλό ποσοστό ενισχυτικών ουσιών* (53%) Απελευθερώνει φθόριο* Ακτινοσκιερό* *Χαρακτηριστικά και του UltraSeal XT plus SHEAR BOND 41.1 MPa UltraSeal XT hydro 22.5 MPa Competitor Hydrophilic Sealant 28.5 MPa Competitor Hydrophobic Sealant MPa Competitor Hydrophobic Sealant HARDNESS 24.3 HK UltraSeal XT hydro 9.3 HK Competitor Hydrophilic Sealant 18.5 HK Competitor Hydrophobic Sealant HK Competitor Hydrophobic Sealant SHRINKAGE 6.24 % UltraSeal XT hydro 7.45 % Competitor Hydrophilic Sealant 8.29 % Competitor Hydrophobic Sealant % Competitor Hydrophobic Sealant 2 Σύγκριση απόφραξης και μικροδίεισδυσης UltraSeal XT Hydro Χωρίς μικροδιείσδυση Απόφραξη ορίων Ανταγωνιστικό Υδρόφιλο Sealant Μικροδίεισδυση (1) Αποκολλάται από τα όρια (2) Μετά την τοποθέτηση ενός sealant είναι συχνά δύσκολος ο έλεγχος της σωστής τοποθέτησης. Το UltraSeal XT hydro λύνει αυτό το πρόβλημα με την ιδιότητα φθορισμού του. Με λάμπα black light, εξαιτίας του φθορισμού μπορείτε να το ελέγξετε κατά την τοποθέτησή του και σε επακόλουθες επισκέψεις. 1 Απίστευτα δυνατές συγκολλήσεις Οι νέες υδρόφιλες και συγκολλητικές ιδιότητες του UltraSeal XT hydro προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εξαιτίας της υδρόφιλης σύνθεσης του, ακολουθεί την υγρασία (η οποία στα υδρόφοβα sealant είναι η αιτία της αποκόλλησης) βαθιά μέσα στις οπές και σχισμές σε μικροσκοπικό επίπεδο. Εφόσον εισχωρήσει, με την προηγμένη συγκολλητική τεχνολογία του, συγκολλείται στην αδαμαντίνη, βελτιώνοντας την απόφραξη και ελαχιστοποιώντας την μικροδιείσδυση. ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

5 ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 05 Συγκόλληση όψης με PermaShade LC 1 Καθαρίζουμε την παρασκευή, ξεπλένουμε και στεγνώνουμε (Συνιστάται η χρήση του Consepsis scrub με το StarBrush για τον καθαρισμό, απολύμανση και απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προσωρινής κονίας). Βεβαιωθείτε για την εφαρμογή της προσθετικής εργασίας Αδροποιούμε την εσωτερική επιφάνεια της όψης που θα συγκολληθεί με την αδροποίηση πορσελάνης (Porcelain Etch) για 90 ". Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε. Τοποθετούμε αδροποίηση φωσφορικού οξέος (Ultra-Etch) για 5 δευτερόλεπτα για να απομακρύνουμε τα άλατα πορσελάνης και τα υπολείμματα τα οποία δημιουργούνται από την αδροποίηση πορσελάνης. Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε Τοποθετούμε την αδροποίηση Ultra-Etch στην αδαμαντίνη και/ή οδοντίνη για 20 δευτερόλεπτα. Ξεπλένουμε καλά για 5 δευτερόλεπτα και αφήνουμε υγρή την επιφάνεια. 7 Τοποθετούμε σιλάνιο στην εσωτερική πλευρά της όψης για 1 λεπτό, στεγνώνουμε και αφήνουμε την όψη στην άκρη. ΔΕΝ ξεπλένουμε. Τοποθετούμε συγκολλητικό παράγοντα Peak Universal Bond με το ρύγχος Inspiral Brush. Τρίβουμε, απλώνοντάς το στην επιφάνεια για 10 δευτερόλεπτα. Αραιώνουμε/στεγνώνουμε για 10 δευτερόλεπτα με αέρα. Η παρασκευή πρέπει να φαίνεται γυαλιστερή Φωτοπολυμερίζουμε με το VALO για 10 δευτερόλεπτα. Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν Consepsis Scrub - Αντιβακτηριδιακή πάστα χλωρεξιδίνης 2% η οποία χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απολύμανση της παρασκευής STARbrush - βουρτσάκι για τον καθαρισμό ενδομυλικά και εξωμυλικά πριν από την συγκόλληση εμφράξεων, ενθέτων, επενθέτων και στεφανών Porcelain Etch - διάλυμα 9% υδροφθορικού οξέως για την αδροποίηση πορσελάνης Τοποθετούμε ένα λεπτό στρώμα PermaShade LC στην εσωτερική πλευρά της όψης. Τοποθετούμε την όψη στην παρασκευή πιέζοντας ελαφρώς. Φωτοπολυμερίζουμε για 2 δευτερόλεπτα για να σταθεροποιήσουμε την όψη. Απομακρύνουμε τις περίσσειες της κονίας από τα όρια και φωτοπολυμερίζουμε με το VALO για 10 δευτερόλεπτα. Silane - σιλάνιο ενός συστατικού σε σύριγγα Ultra-Etch - αδροποίηση 35% φωσφορικού οξέως το οποίο βραβεύεται επί σειρά ετών με 5 αστέρια από το REALITY. Διαθέτει την μοναδική σύνθεση αυτοπεριορισμού του βάθους αδροποίησης στην οδοντίνη δεν αδροποιεί περισσότερο από 1.9μm, ακόμη και εάν το αφήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Peak Universal Bond με χλωρεξιδίνη 0.2% Συγκολλητικός παράγοντας ο οποίος συγκολλείται σε οδοντίνη, αδαμαντίνη, πορσελάνη, μέταλλο, σύνθετη ρητίνη και ζιρκονία. Ιδανικό για άμεση και έμμεση συγκόλληση καθώς και για εργασίες τοποθέτησης αξόνων και ανασύστασης PermaShade LC - Φωτοπολυμερίζομενη κονία όψεων (περισσότερες πληροφορίες σελ 3) VALO - Συσκευή φωτοπολυμερισμού LED ευρέως φάσματος βραβευμένη με 5 αστέρια από το REALITY (περισσότερες πληροφορίες σελ. 8) ULTRANEWS #1

6 06 Λεύκανση Δοντιών Γιατί Opalescence; 19 λόγοι που το Opalescence πρέπει να είναι πρώτο στις προτιμήσεις σας 1. Το Opalescence κυκλοφόρησε το 1991 και συνεχώς εξελίσσει την λεύκανση Το Opalescence ήταν το πρώτο σύστημα λεύκανσης σε μορφή τζελ, με κολλώδη, παχύρευστη σύσταση. Το Opalescence ήταν το πρώτο σύστημα που πρόσφερε έτοιμα προγεμισμένα δισκάρια μιας χρήσεως με επαγγελματικά αποτελέσματα. Το Opalescence ήταν το πρώτο σύστημα που πρόσφερε λεύκανση σε ατομικές δόσεις. Τι θα ακολουθήσει; Ένα είναι σίγουρο - τα προϊόντα μας είναι πρωτοπόρα και για αυτό το λόγω το Opalescence είναι παγκοσμίως η πρώτη επιλογή στην λεύκανση για πάνω από 20 χρόνια. 2. Το Opalescence έχει την πατενταρισμένη κολλώδη, παχύρευστη σύνθεση Η σύνθεση είναι κολλώδη και παχύρευστη έτσι ώστε να παραμένει στο δισκάριο και να το συγκρατεί στην θέση του κατά την διάρκεια της θεραπείας. 3. Το Opalescence έχει στη σύνθεσή του PF To Opalescence περιέχει τον ιδανικό συνδυασμό νιτρικού καλίου και φθορίου (PF). Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το νιτρικό κάλιο και φθόριο ενδυναμώνει την αδαμαντίνη, προστατεύει από την τερηδόνα και ελαχιστοποιεί την 1, 2, 3, 4, 5 ευαισθησία. 4. Το Opalescence διατηρεί την δραστικότητά του καθόλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος. 6,7 Τα προϊόντα Opalescence είναι από τα πιο σταθερά λευκαντικά υλικά στην αγορά. Έρευνες στα προϊόντα μας έχουν δείξει ότι και στο τέλος της ημερομηνίας λήξης του προϊόντος το Opalescence διατηρεί το λιγότερο 90% από την δραστικότητά του! 5. Το Opalescence έχει μια ολοκληρωμένη σειρά από βραβευμένα προϊόντα. Οδοντίατροι και ασθενείς από όλο τον κόσμο εμπιστεύονται το Opalescence για να τους χαρίσει πιο λαμπερά και λευκά χαμόγελα. Από το Opalescence PF έως το Opalescence Treswhite Supreme, τα προίόντα Opalescence έχουν αναγνωριστεί και βραβευτεί από τους ειδικούς του χώρου όπως το REALITΥ, Dentistry Today και Dentaltown κλπ. 6. Το Opalescence διατίθεται σε σύνθεση υπεροξειδίου του καρβαμιδίου και υπεροξείδιο του υδρογόνου Το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου και το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι και τα δύο αποτελεσματικά για την λεύκανση των δοντιών και υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορείτε να συστήσετε στον ασθενή να προτιμήσει το ένα από τα δύο. Το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου περιέχει σταθεροποιητές οι οποίοι διασπώνται πιο αργά 8 επιτρέποντας, για παράδειγμα, στους ασθενείς που προτιμούν να φορούν τον νάρθηκα και να κάνουν λεύκανση όσο κοιμούνται. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δίνει πιο γρήγορα αποτελέσματα, με χρόνους εφαρμογής μικρότερους από 60 λεπτά. Με διάφορες συνθέσεις από 10% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου έως και ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

7 Λεύκανση Δοντιών 07 40% υπεροξείδιο του υδρογόνου, μόνο το Opalescence διαθέτει μια πλήρη σειρά από λευκαντικά προϊόντα για να προσφέρετε στους ασθενείς σας τα αποτελέσματα που θέλουν στο χρόνο που τους βολεύει. 7. Το Opalescence περιέχει υψηλό ποσοστό νερού στην σύνθεσή του Πολλά προϊόντα λεύκανσης που κυκλοφορούν στην αγορά αφυδατώνουν τα δόντια προκαλώντας ευαισθησία στα δόντια των ασθενών σας. Κάθε προϊόν Opalescence περιέχει τουλάχιστον 20% νερό στην σύνθεσή του για να διατηρεί τα δόντια ενυδατωμένα κατά την διάρκεια της θεραπείας της λεύκανσης. Αυτό το ποσοστό νερού σε συνδυασμό με την ιδανική αναλογία νιτρικού καλίου και φθορίου στην σύνθεση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ευαισθησίας. 8. Το Opalescence διατίθεται σε διάφορες γεύσεις, δεν περιέχει γλουτένη και έχει πιστοποίηση kosher Η λεύκανση πρέπει να έχει ωραία γεύση. Εάν δεν έχει, τότε οι ασθενείς δεν θα την κάνουν. Τα Opalescence για το σπίτι διατίθενται σε 3 υπέροχες γεύσεις: Regular, Καρπούζι και Μέντα. Δεν περιέχουν γλουτένη και έχουν πιστοποίηση kosher έτσι ώστε να ταιριάζουν με τον τρόπο ζωής και τα πιστεύω ασθενών από οποιαδήποτε υπόβαθρο. 9. Τo Opalescence περιέχει ξυλιτόλη Κάθε προϊόν Opalescence περιέχει ξυλιτόλη ως γλυκαντική ουσία η οποία δεν προκαλεί τερηδόνα, για καλύτερη στοματική υγεία. 10. Το Opalescence έχει ισορροπημένο ph Επειδή το λευκαντικό τζελ μπορεί να παραμείνει στο στόμα για αρκετές ώρες την φορά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με ph το οποίο πλησιάζει περισσότερο στο φυσικό ph του στόματος του ασθενή. Όταν το στόμα έχει χαμηλότερο ph (μεταξύ 5.5 και 6.5), δημιουργείται περιβάλλον όπου ευδοκιμούν τα βακτηρίδια. Όταν οι ασθενείς χρησιμοποιούν προϊόντα λεύκανσης τα οποία περιέχουν υπεροξείδιο του καρβαμιδίου όπως το Opalescence PF και το Opalescence Quick, ένα υποπροϊόν απελευθερώνεται το οποίο λέγεται ουρία. Η ουρία, η οποία υπάρχει από την φύση στο σάλιο, αυξάνει το ph στο στόμα σε ουδέτερα επίπεδα (μεταξύ 7 και 8) 9. Το ph στο υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να ποικίλει. Για την διατήρηση ενός ουδέτερου ph, το Opalescence Tr swhite Supreme περιέχει επιπρόσθετα υπεροξείδιο του καρβαμιδίου, και το Opalescence Boost περιέχει ουσίες διατήρησης του ph (buffers). Κατά συνέπεια, η λεύκανση βελτιώνει την αισθητική του χαμόγελου και παράλληλα προσφέρει πολλά οφέλη όσον αφορά την υγεία των δοντιών. 11. Η σειρά Opalescence προσφέρει αυτά τα μοναδικά προϊόντα A. Opalescence PF & Opalescence Oh! Η κλασσική επιλογή για λεύκανση στο σπίτι σε εξατομικευμένους νάρθηκες. Διατίθεται σε σύριγγα ή σε ατομικές δόσεις. B. Opalescence Boost Η πιο δυνατή χημικά ενεργοποιούμενη λεύκανση ιατρείου της αγοράς. Η συγκέντρωση 40% υπεροξείδιο του υδρογόνου ενεργοποιείται χημικά και για αυτό το λόγω δεν χρειάζεται φως. C. Opalescence Tr swhite Supreme Λεύκανση για το σπίτι σε έτοιμους προγεμισμένους νάρθηκες μιας χρήσεως. D. Opalescence Quick Λεύκανση ιατρείου η οποία μπαίνει σε εξατομικευμένους νάρθηκες για την αίθουσα αναμονής του ιατρείου Ε. Opalescence Xtra Λεύκανση ιατρείου φωτοενεργοποιούμενη 12. Τα Opalescence είναι επαγγελματικά συστήματα λεύκανσης τα οποία πωλούνται στον οδοντίατρο Επειδή η λεύκανση των δοντιών είναι πιο πετυχημένη όταν γίνεται υπό την επίβλεψη του οδοντίατρου, τα Opalescence διατίθενται μόνο μέσω οδοντίατρου. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ο οδοντίατρος να μιλήσει στον ασθενή για την διαδικασία της λεύκανσης και για τις προσδοκίες του, για να είναι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα. 13. Τα Opalescence για το σπίτι είναι όλα εύκολα στην χρήση Τα Opalescence διατίθενται σε σύριγγα, έτοιμα προγεμισμένα δισκάρια μιας χρήσεως και ατομικές δόσεις όλα εύκολα στην χρήση ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξει ο ασθενής. 14. Τα προϊόντα Opalescence μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για να προσφέρετε εξατομικευμένες θεραπείες. Παρόλο που κάθε προϊόν Opalescence προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεραπεία λεύκανσης, πολλοί ασθενείς μπορεί να προτιμήσουν έναν συνδυασμό θεραπειών ή προϊόντων για τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα μπορεί να θέλετε να δώσετε μια ώθηση στην λεύκανση στην αρχή της θεραπείας χρησιμοποιώντας το Opalescence Quick και να συνεχίσει ο ασθενής την λεύκανση στο σπίτι με Opalescence PF. Επειδή όλα τα προϊόντα Opalescence μπορούν να συνδυαστούν, μπορείτε να δημιουργήσετε εξατομικευμένη θεραπεία για οποιονδήποτε ασθενή σας. 15. Η σειρά Opalescence προσφέρει ειδικά προϊόντα για ειδικές περιπτώσεις Η σειρά Opalescence περιλαμβάνει προϊόντα για να προσφέρετε στον ασθενή σας ένα υπέροχο χαμόγελο, ανεξάρτητα από το είδος της δυσχρωμίας. Για παράδειγμα, το Opalustre είναι ιδανικό για την αφαίρεση δυσχρωμιών από φθορίαση ή άλλων επιφανειακών λευκών ή καφέ κηλίδων. Το Opalescence Endo μπορεί να κάνει τα άπολφα δόντια, εκθαμβωτικά ξανά. Από δυσχρωμίες τετρακυκλίνης μέχρι λεύκανση κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας, τα Opalescence έχουν το κατάλληλο προϊόν για την λεύκανση του χαμόγελου του ασθενή σας. Για πολλούς ασθενείς, τα αποτελέσματα που βλέπουν δεν είναι μόνο αισθητικά τους αλλάζει την ζωή. 16. Τα Opalescence προσφέρουν ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε Τα ονόματα Opalescence και Ultradent είναι συνώνυμα της ποιότητας. Ολόκληρη η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή και ο έλεγχος της ποιότητας γίνονται στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις. Αυτό μας επιτρέπει να καθοδηγούμε και να επιβλέπουμε ολόκληρη την διαδικασία από την ώρα που υπάρχει μια ιδέα για ένα προϊόν Opalescence έως την στιγμή που δημιουργείται, συσκευάζεται για την αποστολή. Εκπληρούμε τα πιο αυστηρά κριτήρια και οι εγκαταστάσεις μας φέρουν πιστοποίηση ISO Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν αποδίδει όπως πρέπει για εσάς και τους ασθενείς σας. 17. Τα Opalescence στηρίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές γνώσεις πάνω στο θέμα Οι άνθρωποί μας έχουν εκπαιδευτεί από ειδικούς και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για την θεραπεία της λεύκανσης και τα χαρακτηριστικά και οφέλη των προϊόντων μας αλλά και συμβουλές για να έχετε περισσότερα περιστατικά στο ιατρείο σας. Πάντα είναι πρόθυμοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση γύρω από την λεύκανση για αυτό το λόγω δεν πρέπει να διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους για οποιονδήποτε λόγω. 18. Στα προϊόντα Opalescence συμπεριλαμβάνεται οδοντόκρεμα για την διατήρηση του αποτελέσματος. Η οδοντόκρεμα Opalescence προσφέρει την μέγιστη δυνατή απορρόφηση φθορίου για να συνοδέψει οποιαδήποτε λευκαντική θεραπεία. Και επειδή είναι αρκετά απαλή έτσι ώστε να χρησιμοποιείται καθημερινά, οι ασθενείς σας θα μπορέσουν να διατηρήσουν το λευκό τους χαμόγελο. 19. Το Opalescence είναι παγκοσμίως ο ηγέτης στην λεύκανση Πολλοί μπορούν να μιμηθούν τον ηγέτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν όλα όσα προσφέρει. Μόνο το Opalescence κατέχει την πρώτη θέση στην λεύκανση για πάνω από 20 χρόνια. Από το 1991 παρέχουμε σε ιατρεία σε όλο τον κόσμο τα πιο ποιοτικά, τα πιο καινοτόμα λευκαντικά προϊόντα. Είναι ευχαρίστησή μας να συνεργαζόμαστε με οδοντίατρους σαν εσάς που κάνετε τα χαμόγελα σε όλο τον κόσμο πιο λευκά και πιο υγιή. 1. Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am Dent Assoc Oct; 134(10): Al-Qunaian TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, Oper Dent Mar-Apr;30(2): Clark LM et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel on Enamel Demineralization. (AADR Abstract#0497), Amaechi BT et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), Browning WD et al: Report on Low Sensitivity Whiteners, (AADR Abstract #1650), Shelf life is dependent on how product is stored. 7. Data on file. 8. Haywood, VB. Orthodontic Caries Control and Bleaching. Inside Dentistry. April 2010; Haywood, VB. Orthodontic Caries Control and Bleaching. Inside Dentistry. April 2010;2 6. ULTRANEWS #1

8 08 Αφιέρωμα VALO Γνωρίστε ολόκληρη τη Η συσκευή VALO είναι αδιαμφισβήτητα η πιο προηγμένη συσκευή της αγοράς. Βραβευμένη με 5 αστέρια από το REALITY και πολλές άλλες διακρίσεις (Dental Products Report, International Design Excellence Award, Top 50 Technology Products κλπ) και χιλιάδες φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο, ένα είναι σίγουρο δεν πρέπει να παραλείψετε να δοκιμάσετε την συσκευή VALO εάν ψάχνατε για μια ποιοτική συσκευή φωτοπολυμερισμού. Camphorquinone Amsorption Γνωρίζετε ότι: Δεν φωτοπολυμερίζονται σωστά πάνω από 37% από τις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης Φάσμα JADA (Fan et al, 2002) Camphorquinone PPD CQ TPO Wavelength (nm) Τα φωτοπολυμεριζόμενα υλικά διαφόρων εταιριών περιέχουν διαφορετικούς φωτοενεργοποιητές στην σύνθεσή τους, οι οποίοι απορροφούν την ενέργεια του φωτός σε διαφορετικό μήκος κύματος. Η καμφοροκινόνη (CQ), η οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά ως φωτοενεργοποιητής, απορροφά την ενέργεια του φωτός, με μέγιστη απορρόφηση στα 468 nm και έχει κίτρινο χρώμα. Υλικά όπως ανοιχτόχρωμες ρητίνες, translucent αποχρώσεις, αποχρώσεις κοπτικών, glazes, κλπ περιέχουν άλλους φωτοενεργοποιητές όπως phenyl-propanedione (PPD) και Lucirin TPO, τα οποία έχουν μέγιστη απορρόφηση κάτω από 400 nm. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι εταιρίες πολλές φορές είτε δεν αναφέρουν ποιους φωτοενεργοποιητές χρησιμοποιούν στα υλικά τους ή χρησιμοποιούν συνδυασμό φωτοενεργοποιητών. Οι περισσότερες συσκευές της αγοράς δεν φωτοπολυμερίζουν υλικά τα οποία απαιτούν χαμηλό μήκος κύματος κάποιες δεν φωτοπολυμερίζουν σωστά ούτε και την καμφοροκινόνη! H συσκευή VALO είναι ευρέως φάσματος. Καλύπτει τμήμα του φάσματος με μήκος κύματος nm για να είστε σίγουροι ότι φωτοπολυμερίζετε σωστά όλα τα φωτοπολυμεριζόμενα υλικά. Γνωρίζετε ότι ο ανεπαρκής φωτοπολυμερισμός μπορεί να προκαλέσει: Αυξημένη αποτριβή Απορρόφηση νερού και φθορά της σύνθετης ρητίνης Πόρους μέσα στην ρητίνη Αλλαγή χρώματος της ρητίνης-λέκιασμα Μικροδίεισδυση Μεγαλύτερος αποικισμός βακτηριδίων Δευτερογενή τερηδόνα Ευαισθησία Απόσταση από την αποκατάσταση Βάθος φωτοπολυμερισμού 12mm 10.5mm 13mm Οι περισσότερες αποκαταστάσεις φωτοπολυμερίζονται σε απόσταση μεταξύ 2mm και 10mm. Όσο αυξάνεται η απόσταση, χάνεται και η ενέργεια της συσκευής. Οι συσκευές με ρύγχος χάνουν 70-80% από την ενέργειά τους σε απόσταση 10mm. Ακόμη και οι συσκευές με μικρή κεφαλή οι οποίες μπορούν να έρθουν πολύ κοντά στην αποκατάσταση, παράγουν διάχυτο φως και έτσι δεν μπορούν να πετύχουν επαρκή φωτοπολυμερισμό σε βάθος. Η συσκευή VALO υπερτερεί σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες συσκευές της αγοράς λόγω της ομοιόμορφης παράλληλης δέσμη της συσκευής. Το γεγονός ότι με το VALO μπορούμε να φωτοπολυμερίσουμε στην σωστή γωνία, ακριβώς στο σημείο που θέλουμε, και με την παράλληλη ομοιόμορφη δέσμη της μπορούμε να πετύχουμε επαρκή φωτοπολυμερισμό ακόμη και σε μεγάλο βάθος. Γνωρίζετε ότι οι παράγοντες που οδηγούν στον ανεπαρκή φωτοπολυμερισμό είναι οι εξής: 1) Το εύρος του φάσματος που καλύπτει η συσκευή 2) Γωνία της συσκευής από την αποκατάσταση 3) Απόσταση από την αποκατάσταση 4) Λάθος του χειριστή Γωνία Πολλές συσκευές φωτοπολυμερισμού της αγοράς διαθέτουν ρύγχος με γωνία 60 μέσα από το οποίο περνά το φως. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν επιτρέπει στην συσκευή την πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες του δοντιού. Επιπρόσθετα το φως δεν εκπέμπεται στην σωστή γωνία για τον επαρκή φωτοπολυμερισμό σε βάθος. Ο λεπτός σχεδιασμός της συσκευής VALO, χωρίς ρύγχος, επιτρέπει την πρόσβαση της συσκευής σε όλες τις επιφάνειες του δοντιού ακόμα και στο πιο δύσκολο σημείο του στόματος, την άπω παρειακή γωνία των γομφίων. Επιπρόσθετα το φως εκπέμπεται πάντα στην σωστή γωνία για τον επαρκή φωτοπολυμερισμό σε βάθος. Λεπτό καλώδιο με Kevlar για ασυναγώνιστη αντοχή και ευκαμψία (για το ενσύρματο μοντέλο) Ανθεκτική στο χάραγμα, σκληρή επικάλυψη από ζαφείρι. Στεγανοποίηση με Teflon εξασφαλίζει τον εύκολο καθαρισμό ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

9 ΑΦΙΕΡΩΜΑ VALO 09 βραβευμένη οικογένεια Η Kατασκευή Η συσκευή VALO ξεκινάει από μια ράβδο υψηλής ποιότητας αλουμινίου αεροσκαφών η οποία επεξεργάζεται με την υπερσύγχρονη μέθοδο CNC (με υπολογιστή) στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ultradent στην Utah, Η.Π.Α. Η πραγματικά ενιαία κατασκευή με αυτήν την μέθοδο, εξασφαλίζει την αξεπέραστη αντοχή (αντέχει ακόμη και εάν σας πέσει η συσκευή στο πάτωμα!) και την ικανότητα να διασκορπίζει την θερμότητα χωρίς να χρειάζεται εσωτερικό ανεμιστήρα. Ζυγίζει μόνο 77γρ (ενσύρματη) και η λεία επιφάνειά της καθαρίζεται και απολυμαίνεται με ευκολία. Η ειδική επίστρωση της συσκευής την κάνει ανθεκτική στο χάραγμα (ακόμη και με λεπίδα δεν χαράζεται!). Η συσκευή VALO έχει 3 χρόνια εγγύηση και ακόμη και εάν κάποια στιγμή παρουσιάσει πρόβλημα είναι 100% επισκευάσιμη. Διατίθενται 4 διαφορετικές εκδοχές της συσκευής VALO < Ασύρματη συσκευή VALO Η ασύρματη συσκευή VALO διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κάνει το ενσύρματο VALO να ξεχωρίσει και επιπρόσθετα αντίθετα με άλλες ασύρματες συσκευές τις αγοράς, η νέα ασύρματη συσκευή VALO είναι κομψή, ελαφριά και λειτουργεί με αποσπώμενες, οικονομικές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Διατίθεται με 2 ζευγάρια από μπαταρίες για να είστε σίγουροι ότι δεν θα ξεμείνετε κατά την διάρκεια της ημέρας. Ενσύρματη συσκευή VALO Η ενσύρματη εκδοχή διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία προαναφέρθηκαν, είναι πολύ ελαφριά (μόνο 77γρ), λεπτή και μπορεί να τοποθετηθεί στην βάση στήριξης στην έδρα. < Προγράμματα Η ενσύρματη και η ασύρματη εκδοχή της συσκευής VALO διαθέτει 3 προγράμματα έντασης ακτινοβολίας: κανονική 1000mW/cm², υψηλή 1400mW/ cm² και πολύ υψηλή 3200mW/cm² για να διαλέγετε την σωστή ένταση για το σωστό σημείο. VALO Ortho Η κύρια διαφορά του VALO Ortho από τις άλλες συσκευές VALO είναι στα προγράμματα. Η ρύθμιση υψηλής έντασης φωτοπολυμερίζει γρήγορα 5 δόντια με ένα πάτημα του κουμπιού. Επιπρόσθετα, η ένταση σε συνδυασμό με την παράλληλη δέσμη της συσκευής κάνει το φως να φτάνει στην επιφάνεια του δοντιού κάτω από το μπράκετ, φωτοπολυμερίζοντας το υλικό. Συνεπώς μπορεί να επιτευχθεί ένας πλήρης φωτοπολυμερισμός βάζοντας την συσκευή ακριβώς πάνω από το μπράκετ χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθεί η θέση της συσκευής. Χρειάζονται μόνο 2 κύκλοι των 3 δευτερολέπτων στην πολύ υψηλή ένταση για γρήγορο και πλήρη φωτοπολυμερισμό. Διατίθενται διάφοροι βοηθητικοί φακοί οι οποίοι ταιριάζουν σε όλες τις συσκευές VALO οι οποίοι κουμπώνουν εύκολα στην συσκευή χάρη στον πολύ ισχυρό μαγνήτη που διαθέτουν. ULTRANEWS #1 Εάν δεν έχετε πειστεί για την συσκευή VALO, υπάρχει δυνατότητα δοκιμής της συσκευής στο ιατρείο σας για μια εβδομάδα για να διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι όλα τα πλεονεκτήματά της.

10 10 Triodent Νέα, μεγάλη συνεργασία Ultradent Products Inc. & Triodent Τώρα και στην Ελλάδα με την Ultradent Hellas Είμαστε υπερήφανοι να ανακοινώσουμε ότι η Triodent πλέον και στον Ελληνικό χώρο θα αντιπροσωπεύεται από την Ultradent Hellas. Η Triodent ιδρύθηκε από τον οδοντίατρο και εφευρέτη Dr. Simon McDonald ο οποίος είχε ως στόχο, να δημιουργήσει προϊόντα τα οποία κάνουν πιο εύκολη την ζωή του οδοντίατρου. Το 2005 κυκλοφόρησε το V-Ring το οποίο είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο Sectional Matrix System. Το 2008 κυκλοφόρησε το V3. Από τότε κερδίζει το τίτλο του καλύτερου Sectional Matrix System από τo Dental Advisor, το Clinician s Report και 5 αστέρια από το REALITY. Το σύστημα περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για την επίτευξη άριστων σημείων επαφής και την καλύτερη δυνατή ανατομία του δοντιού κάθε φορά. Το σύστημα V3 έχει διακριθεί για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: V3 Δακτύλιος Σφήνες Wave-Wedges Τεχνητά τοιχώματα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες κοιλότητες, ακόμη και εάν λείπει ολόκληρο το φύμα Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό εγγύηση για 1 χρόνο! Είναι κατασκευασμένος από νικέλιο τιτάνιο είναι πιο ελαστικό από άλλα μέταλλα και λόγω της μνήμης που έχει το νικέλιο τιτάνιο, επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Η δύναμη που ασκείται από το δακτύλιο V3 είναι σταθερή, τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα δόντια. Ασκεί την ιδανική πίεση σε κάθε περιστατικό, με αποτέλεσμα την δημιουργία σφικτών και ανατομικών σωστών σημείων επαφής κάθε φορά. Μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν πολλοί δακτύλιοι ταυτόχρονα σε περιστατικά πολλαπλών αποκαταστάσεων σε μία συνεδρία. Το κυματιστό σχήμα της σφήνας της επιτρέπει να προσαρμόζεται καλύτερα στην περιοχή των μεσοδοντίων. Αντίθετα με άλλες σφήνες, τα Wave-Wedge έχουν μια κοιλότητα κεντρικά για να προστατεύει την μεσοδόντια θηλή. Αυτή η κοιλότητα βοηθά τις σφήνες να τοποθετούνται εύκολα η μία πάνω στην άλλη γλωσσικά και παρειακά στο ίδιο περιστατικό. Επιπρόσθετα οι σφήνες και τα τεχνητά τοιχώματα της Triodent έχουν σχεδιαστεί με ανοίγματα στα οποία ταιριάζουν οι λαβίδες Triodent Pin-Tweezers για εξαιρετικό έλεγχο κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση. Τα τεχνητά τοιχώματα V3 είναι τα πιο ανατομικά τεχνητά τοιχώματα της αγοράς. Τα μοναδικά του χαρακτηριστικά επιτρέπουν την δημιουργία των πιο φυσικών αποκαταστάσεων ενώ κάνουν την δουλεία του οδοντίατρου πολύ πιο εύκολη. Μοναδική Προσφορά Αγοράζοντας το αρχικό σετ το οποίο περιλαμβάνει το δακτύλιο V3 Ring, τα V3 Τεχνητά τοιχώματα, τις σφήνες Wave-Wedges, την λαβίδα Pin-Tweezers and Forceps παίρνετε ΔΩΡΟ άλλο ένα σετ σε μικρότερο μέγεθος. ULTRANEWS #1 Τηλέφωνο Επικοινωνίας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Tilos. Triodent. Opalescence Quick PF. ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï. ÁðïêáôáóôÜóåéò Óýíèåôçò Ñçôßíçò. ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá

Tilos. Triodent. Opalescence Quick PF. ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï. ÁðïêáôáóôÜóåéò Óýíèåôçò Ñçôßíçò. ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá ÍÅÁ ÊÁÉ ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÔÇÓ ULTRADENT HELLAS TEYXOS #2 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá Ôé éó ýåé ãéá ôéò ëåõêüíóåéò ôåëéêü; Opalescence Quick PF ç êëáóóéêþ ëåýêáíóç ðüëé óôï ðñïóêþíéï ÁöéÝñùµá Tilos Åíäïäïíôßá

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group Λύσεις για τον Οδοντίατρο 14 Μαίου - 6 Σεπτεμβρίου 2013 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λύσεις για: Αποκαταστάσεις - Εμφράξεις... σελ.2,3 Νέα Προϊόντα (Filtek TM Bulk Fill)... σελ.4 Νέα Προϊόντα (RelyX TM Ultimate)... σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές Οδοντιάτρων

Προσφορές Οδοντιάτρων 15 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου 2013 Πακέτα Προσφοράς με τη Συσκευή Φωτοπολυμερισμού Elipar TM LED Α. Πακέτο γενικής οδοντιατρικής Πληρωνετε 744,86 & Παιρνετε δωρο αξιασ 660,40 Με την αγορά: 2 x Express TM

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 16 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου 2012 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Elipar No 76961 Ασύρµατη συσκευή

Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 16 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου 2012 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Elipar No 76961 Ασύρµατη συσκευή ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 16 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου 2012 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Filtek Z550 Νανοϋβριδική Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων - Εξέλιξη της Filtek Z250 - µε τεχνολογία Nanofillers.

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Η ζιρκονία ή Y-TZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο, είναι στερεό υλικό σε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple UNIVERSAL NANO COMPOSITE beauty made simple Dr. med. dent. Mario J. Besek Swiss Dental Center, Zürich, Ελβετία SYNERGY D6 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TO SYNERGY D6 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΥΠΕΡΜΟ- ΝΤΕΡΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747. www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747. www.vitsaropoulos.gr e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Aριθµός Πιστοποιητικού: ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ SYNERGY COMPOSITE 6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Αυτοαναμιγνυόμενες αποχρώσεις Φυσικό ιριδίζον αποτέλεσμα Ιδανικός χειρισμός SYNERGY ΤΟ SYNERGY D6 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΨΗΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

Evetric Νανοϋβριδική, σύνθετη ρητίνη προηγμένης τεχνολογίας, καθολικής χρήσης. Ανακαλύψτε το μυστικό των αόρατων εμφράξεων

Evetric Νανοϋβριδική, σύνθετη ρητίνη προηγμένης τεχνολογίας, καθολικής χρήσης. Ανακαλύψτε το μυστικό των αόρατων εμφράξεων Νανοϋβριδική, σύνθετη ρητίνη προηγμένης τεχνολογίας, καθολικής χρήσης Ανακαλύψτε το μυστικό των αόρατων εμφράξεων Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη υψηλής τεχνολογίας, για καθολική χρήση Νανοϋβριδική σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό.

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Anaxdent New Outline by Michel Magne Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Σελίδα 4 Πολυµέθυλο-µεθακρυλικό στο χρώµα των δοντιών. Το new outline

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Στρατής Παπάζογλου Επίκ. Καθηγητής Προσθετολόγος, MS, PhD Τι είναι κεραμικά υλικά; Είναι υλικά που αποτελούνται από ενώσεις μετάλλων με μη μεταλλικά στοιχεία Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ Έγινε λήψη αρχικών αποτυπωμάτων; Επιλέχθηκε το σωστό σε μέγεθος δισκάριο; Το αποτύπωμα τοποθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηρεμία, με τρόπο φυσικό. Η διαφορά μιας πιπίλας NUK

Ηρεμία, με τρόπο φυσικό. Η διαφορά μιας πιπίλας NUK Ηρεμία, με τρόπο φυσικό. Η διαφορά μιας πιπίλας NUK Πιπίλα NUK - για υγιή ανάπτυξη. Σε συνεργασία με ειδικούς όπως παιδιάτρους, μαίες, ορθοδοντικούς και διατροφολόγους, η NUK αναπτύσσει προϊόντα που βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Dental Tr i b u n e Greek Edition Κλινικά Θέματα 15 Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα των έμμεσων οπίσθιων αποκαταστάσεων από σύνθετη ρητίνη L. Berland, FAACD

Διαβάστε περισσότερα

- όταν ο ασθενής ασκεί έντονες μασητικές πιέσεις (κατά τη μάσηση, τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών κ.α.). - όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα.

- όταν ο ασθενής ασκεί έντονες μασητικές πιέσεις (κατά τη μάσηση, τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών κ.α.). - όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα. Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Οι ολοκεραμικές στεφάνες, ή αλλιώς ολοκεραμικές θήκες, είναι κατασκευασμένες από έναν πορσελάνινο σκελετό που καλύπτεται με ειδικό κεραμικό υλικό. Η απουσία μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο οδοντική δυσχρωμία εννοούμε την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας ενός φυσικού δοντιού.

Με τον όρο οδοντική δυσχρωμία εννοούμε την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας ενός φυσικού δοντιού. Γράφει: Μόσχου Παρασκευή, Οδοντίατρος Με τον όρο οδοντική δυσχρωμία εννοούμε την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας ενός φυσικού δοντιού. Τις δυσχρωμίες τις χωρίζουμε σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τις ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές Θε ω ρ η τ ι κ ό Πρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 7 Μαίου 8:30-9:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use GR IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Σειρά 2 Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Προκλήσεις και έξοδα για τη φροντίδα εγκαταστάσεων Οι προκλήσεις σας: Διαχείριση και ασφάλεια προσωπικού Διατήρηση της απόδοσης καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

IPS e.max Smile Award

IPS e.max Smile Award IPS e.max Smile Award Δείγμα περίπτωσης μελέτης Dr Urs Brodbeck (οδοντίατρος) / Jürgen Seger (οδοντοτεχνίτης) Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν Τα ακόλουθα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν*: IPS e.max Press IPS e.max

Διαβάστε περισσότερα

Λεύκανση στο σπίτι με δισκάριο. Λευκότερα. Λαμπερότερα. Εσείς. Συλλογή ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

Λεύκανση στο σπίτι με δισκάριο. Λευκότερα. Λαμπερότερα. Εσείς. Συλλογή ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ Λεύκανση στο σπίτι με δισκάριο Λευκότερα. Λαμπερότερα. Εσείς. Συλλογή ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ POLAOFFICE+ Απαιτεί ελάχιστο χρόνο στην καρέκλα. Η συνολική θεραπεία παίρνει λιγότερο από 30 λεπτά!

Διαβάστε περισσότερα

Το K-etchant Syringe είναι μια αδροποιητική γέλη, η οποία περιέχει 35% υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος και κολλώδες πυρίτιο.

Το K-etchant Syringe είναι μια αδροποιητική γέλη, η οποία περιέχει 35% υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος και κολλώδες πυρίτιο. Οδηγίες χρήσεως Εισαγωγή Η PANAVIA TM V5 είναι ένα συγκολλητικό σύστημα ρητινώδους κονίας. Αποτελείται από μια πάστα, δοκιμαστική πάστα, ενεργοποιητή συγκόλλησης στον οδοντικό ιστό (Tooth Primer), Clearfil

Διαβάστε περισσότερα

FroiPlak FroiDent. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ

FroiPlak FroiDent. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πληρησ σειρα προϊοντων Στοματικής Υγιεινής ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατά της μικροβιακής πλάκας... Στοματικό Διάλυμα Χλωρεξιδίνη 0,20% - Ξυλιτόλη 3% Ισχυρή αντισηπτική προστασία Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές. 7 Μαΐου - 31 Αυγούστου 2012 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προσφορές. 7 Μαΐου - 31 Αυγούστου 2012 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Με την αγορά µίας αρχικής κασετίνας Filtek Z550 Intro Kit No 7050IK (η συσκευασία περιλαµβάνει 8-4γρ. σύριγγες. 6 γρ. φιαλίδιο Adper Single Bond 2 Adhesive, 3 ml σύριγγα

Διαβάστε περισσότερα

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών Componeer Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών COMPONEER Το νέο σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Adidas Advista. Προδιαγραφές. Στον σκελετό Adidas Advista υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των προστατευτικών φακών με συνταγογραφούμενους φακούς

Adidas Advista. Προδιαγραφές. Στον σκελετό Adidas Advista υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των προστατευτικών φακών με συνταγογραφούμενους φακούς 2011 CATALOGUE Panoramic Flip-Ups Οι μοναδικές πανοραμικές λούπες της PeriOptix είναι ελαφριές, αδιάβροχες και προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος πεδίου από τις κλασικές λούπες. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πληρησ σειρα προϊοντων Στοματικς Υγιεινς ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατά της μικροβιακς πλάκας... ΟΥΛΙΤΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ...και του ερεθισμού των ούλων 500 ml & Στοματικό Διάλυμα Χλωρεξιδίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use GR IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Τι είναι στεφάνη(θήκη) και τι γέφυρα? Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Οι οδοντιατρικές γέφυρες και οι στεφάνες έχουν αρκετές χρήσεις σήμερα. Για παράδειγμα, όταν χάνεις ένα δόντι για τον ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ισχύς προσφοράς 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 FILTEK - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΡΗΤΙΝΩΝ Με την αγορά τριών (3) σωληναρίων Filtek Ultimate της επιλογής σας, παίρνετε δώρο ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Composite Resin Teeth

Composite Resin Teeth Προϊόντα Yamahachi BIODENTICA Γιαλόγλου Νικόλαος Αισχύλου,3,Θεσσαλονίκη,54634 τ: 2310 219051 φ: 2310 209215 κ: 6949443906 email: info@biodentica.gr www.biodentica.gr Composite Resin Teeth Τα σύνθετα δόντια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protosil Putty 900 ml Σιλικόνη συμπύκνωσης με σύσταση ζύμης για αποτυπώματα ακριβείας. Υψηλό ιξώδες κατάλληλη για οδοντιατρική χρήση. Ενδείκνυται ως υλικό πρώτης αποτύπωσης για αποτυπώματα με την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

G-aenial από τη GC Σύστημα ρητίνης πολλαπλών εφαρμογών για

G-aenial από τη GC Σύστημα ρητίνης πολλαπλών εφαρμογών για E Web: G-aenial από τη GC Σύστημα ρητίνης πολλαπλών εφαρμογών για άμεσες αόρατες αποκαταστάσεις. Παρουσιάζοντας το σύστημα επιλογής απόχρωσης βάση ηλικίας. Δημιουργία αει-κίνησης Με την G-aenial της GC

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141800-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 44.517,72 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ/ΜΕΤ Ρ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 1 1.1 1.2 ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΒΕΛΟΝΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Dental Store Δουκίσσης Πλακεντίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ.: (+30) FAX : (+30)

Hellenic Dental Store Δουκίσσης Πλακεντίας ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ.: (+30) FAX : (+30) Hellenic Dental Store Δουκίσσης Πλακεντίας 18 152.34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ.: (+30) 210 68 98 203 FAX : (+30) 210 68 98 208 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 2017 Company LOGO ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, με καλύτερη ποιότητα, καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use GR IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο.

Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο. ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Fill-Up! Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο. www.coltene.com Βαθύ Απεριόριστο πάχος στρώματος της έμφραξης, καθώς το Fill-Up! είναι διπλού πολυμερισμού Εγγυημένος

Διαβάστε περισσότερα

Γιορτάζουµε τα 30 Χρόνια DMP DENTAL

Γιορτάζουµε τα 30 Χρόνια DMP DENTAL Born in Greece Γιορτάζουµε τα 30 Χρόνια DMP DENTAL 1985 2015 210 68 98 203 www.hds.gr info@hds.gr 30 Years of Clinical Excellence!! Γιορτάζουµε τα 30 Χρόνια DMP DENTAL Μια πραγµατικά επιτυχηµένη ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10 x Express XT Penta H/HQuick/Putty No36984 ή No 36896 ή Νο 36895 1 x Express XT Cartridge No 36985 ή No 36995 ή Νο 36982

Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10 x Express XT Penta H/HQuick/Putty No36984 ή No 36896 ή Νο 36895 1 x Express XT Cartridge No 36985 ή No 36995 ή Νο 36982 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ισχύς προσφοράς 10 ΜΑΪΟΥ - 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 Πακέτα ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ELIPAR S10 Πακέτο προσφοράς μίας συσκευής No 76951 ELIPAR S10 με: 1 x Filtek Ultimate No 3920S (η συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ

Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Αποτρύγωση πιο άνετα και απλά από ποτέ Η απόλυτη τεχνολογία πιεζοηλεκτρικού ξέστρου Νέο Tigon+ Το Tigon+ είναι το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο απαράμιλλης τεχνολογίας που ανέπτυξε η W&H. Οι μοναδικές δυνατότητές

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΗΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ) ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας

Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας Δεν θα πιστεύετε στα µάτια σας Δείτε καθαρά µε λυχνίες LED. Πιεζοηλεκτρικό ξέστρο µε 5 λυχνίες LED Pyon 2: Το πιεζοηλεκτρικό ξέστρο διαθέτει πέντε φωτοδιόδους LED µε δυνατότητα αποστείρωσης στη χειρολαβή.

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή!

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή! Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HUMBOLDT ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών γιατί σηµαίνει Υπέροχο χαµόγελο Υγείας και Οµορφιάς για µια ολόκληρη ζωή! www.aligners.gr www.angelakisd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΥΣ DENTALISTS!

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΥΣ DENTALISTS! DENTAL PROGRAMME 2015 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΥΣ DENTALISTS! Αγαπητέ πελάτη, Έχετε επιλέξει τον κατάλογο αυτό επιθυμώντας να αποκτήσετε μία πλήρη εικόνα των προϊόντων μας. Λαμβάνοντας υπόψη την

Διαβάστε περισσότερα

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή προϊόντος Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Καλυπτόμενα Μέλη μέχρι 18 ετών Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Ασφαλισμένους και Καλυπτόμενα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα 6. Ατομικά γραμμικά φάσματα Σκοπός Κάθε στοιχείο έχει στην πραγματικότητα ένα χαρακτηριστικό γραμμικό φάσμα, οφειλόμενο στην εκπομπή φωτός από πυρωμένα άτομα του στοιχείου. Τα φάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

NEO H ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ!

NEO H ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ! NEO H ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ! KAINOTOMIA: ΝΕΑ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΦΗ ΚΟLESTON ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΦΡΟΥ Τώρα η µόνιµη βαφή αφρός της Koleston σας δίνει την ακαταµάχητη δύναµη του έντονου χρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16.01.11101 99,80. 16.01.115xx 159,50 23,10 24,50

16.01.11101 99,80. 16.01.115xx 159,50 23,10 24,50 Item No. 16.01.11101 INTRODUCTORY KIT 4 σύριγγες των 4g (Αποχρώσεις: A2-A3-A3.5-B2) 1 σύριγγα Αδροποιητικού ζελέ των 3ml 1 φιαλίδιο Συγκολλητικού παράγοντα των 3ml Σέτ με βοηθήματα (εργαλεία εφαρμογής,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά γραμμικά φάσματα

Ατομικά γραμμικά φάσματα Ατομικά γραμμικά φάσματα Σκοπός Κάθε στοιχείο έχει στην πραγματικότητα ένα χαρακτηριστικό γραμμικό φάσμα, οφειλόμενο στην εκπομπή φωτός από πυρωμένα άτομα του στοιχείου. Τα φάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 1 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Οφέλη από τις τελευταίες πληροφορίες Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.youtube. com/user/3m ESPEDentaleurope

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΚΕΝΤΡΙΚΑ Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618 Περιοδική έκδοση 2015 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Φροντίζουμε για υγιή χαμόγελα Η TePe δραστηριοποιείται ενεργά για την ευαισθητοποίηση στον τομέα της στοματικής υγιεινής και για την πρόληψη των ασθενειών της στοματικής κοιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO

ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO FANNY BLACK/WHITE FANNY BLACK PLUS FANNY TOWER SPEEDY FRAME ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΗ ( ) FANNY white / black 34 FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη ) 40 FANNY TOWER 78 Ψηφιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος Η ανατολή των νεογιλών δοντιών ξεκινάει στον 6ο με 7ο μήνα της ζωής του παιδιού και ολοκληρώνεται στο 2ο -3ο έτος. Η νεογιλή οδοντοφυΐα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ T/XIA. 1 Τολύπια βάμβακος κανονικά Τολύπια βάμβακος Νο 2 παιδικά 2.000

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ T/XIA. 1 Τολύπια βάμβακος κανονικά Τολύπια βάμβακος Νο 2 παιδικά 2.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 15-03-2016 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ.: 3197/16-03-16 Πληροφ. ΕΥΑΓΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Sales Book 2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Sales Book 2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Sales Book 2015 Η Ιστορία της GUM Ιστορία Το 1923, ο Dr. John O. Butler, περιοδοντολόγος από το Σικάγο, μη μπορώντας να βρει κατάλληλα προϊόντα στοματικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Executive ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού ρόλου έχουµε ενεργοποιήσει όλες µας τις πηγές: εντατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: Ο ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hygenic Dental Dam. Το στεγνό μονοπάτι προς την επιτυχία

Hygenic Dental Dam. Το στεγνό μονοπάτι προς την επιτυχία Hygenic Dental Dam Το στεγνό μονοπάτι προς την επιτυχία Βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα χάρη στον καλύτερο έλεγχο της υγρασίας και των μολύνσεων Άριστες συνθήκες υγιεινής και ορατότητας κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα