Περιεχόμενα. Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δομή της Eταιρίας. Ιστορική αναδρομή. Οι στόχοι μας. Δραστηριότητες. Διοικητικό Συμβούλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δομή της Eταιρίας. Ιστορική αναδρομή. Οι στόχοι μας. Δραστηριότητες. Διοικητικό Συμβούλιο"

Transcript

1

2

3 Contents Περιεχόμενα Message from the Managing Director 04 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 05 Company structure 06 Δομή της Eταιρίας 07 Historical overview 08 Ιστορική αναδρομή 09 Our goals 1 0 Οι στόχοι μας 1 1 Activities 1 4 Δραστηριότητες 1 5 Board of Directors 2 0 Διοικητικό Συμβούλιο 2 1 Organizational chart 2 4 Οργανόγραμμα 2 5 Contact 2 6 Επικοινωνία 2 7

4 Message from the Managing Director Centric is active in a field that is rapidly developing and changing. Technological developments, new platforms and the high-standard demands of our consumers make this sector a particularly demanding and ever-changing field of operation. Online Gaming constitutes a rather competitive market that requires business flexibility, alertness and a carefully planned strategy that allows the company to be ahead of developments. Within this framework, we move ahead confidently, aware that Centric s experience and know-how form the foundations that support our business movements in order to successfully grow and achieve the goals we have set. Centric s present leading position comes as a result of our methodic strategic planning, the reliability with which we approach our subject and the high quality standards we have set for all our products and services. Our customers satisfaction is the fundamental and daily mission that defines every aspect of our activity. In parallel, with in-depth market knowledge, we set realistic goals and approach them through carefully examined development tactics. C-ENTER In order to achieve our goal to broaden our range of products, we constantly increase the titles and publishers we represent. At the same time, foreseeing the development of Online Gaming in Europe we have expanded Centric s activities in this field through the incorporation of a specialized company in Malta and the takeover by this company of the Joint Venture Partner of Sportingbet PLC for the Sportingbet.com website in the Greek language and of the company that owns and markets the VistaBet.com and LexPoker. com websites. Participation in Online Gaming companies comprises the main sector of activity for Centric today, but also sets the conditions for the company to play a predominant role both in the markets in which its subsidiaries operate, and in the wider Southeastern European market. At Centric we look ahead, ready to rise to new challenges and to respond to the challenges of the global market with the reliability, efficiency and determination that characterized our course to date. Rodolfo Ondoni Managing Director Η Centric δραστηριοποιείται σε ένα χώρο που αναπτύσσεται και μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, οι νέες πλατφόρμες και οι υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών αναδεικνύουν τον κλάδο ως ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και μεταλλασσόμενο πεδίο δράσης. Το Online Gaming αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά που προϋποθέτει επιχειρηματική ευελιξία, εγρήγορση και αυστηρά μελετημένο προγραμματισμό που θα επιτρέπει στην εταιρία να βρίσκεται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, κινούμεθα με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Centric αποτελούν τα θεμέλια που στηρίζουν τις επιχειρηματικές μας κινήσεις προκειμένου να αναπτυχθούμε με επιτυχία στο πλαίσιο των στόχων που έχουμε θέσει. Η κυρίαρχη θέση που κατέχει η Centric σήμερα οφείλεται στο μεθοδικό στρατηγικό μας σχεδιασμό, τη συνέπεια με την οποία προσεγγίζουμε το αντικείμενό μας, αλλά και στα υψηλά ποιοτικά κριτήρια που θέτουμε για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι θεμελιώδης και καθημερινή επιδίωξη που καθορίζει κάθε παράμετρο της δραστηριότητάς μας. Παράλληλα, με βαθιά γνώση της αγοράς, θέτουμε τους στόχους μας με ρεαλισμό προσεγγίζοντας την υλοποίησή τους μέσα από μελετημένες αναπτυξιακές στρατηγικές. Με στόχο να επεκτείνουμε την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουμε, διευρύνουμε διαρκώς τους τίτλους και τις εταιρίες που εκπροσωπούμε. Επιπλέον, διαβλέποντας την ανάπτυξη του Online Gaming στον Ευρωπαϊκό χώρο επεκτείναμε τις δραστηριότητες της Centric σ αυτό τον τομέα δράσης με την ίδρυση εξειδικευμένης εταιρίας στην Μάλτα και την εξαγορά από αυτήν του Joint Venture Partner της Sportingbet PLC για την πλατφόρμα Sportingbet.com στην ελληνική γλώσσα και της εταιρίας που κατέχει και διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους VistaBet.com και LexPoker.com. Η συμμετοχή σε εταιρίες Online Gaming αποτελεί σήμερα τον βασικό τομέα δραστηριότητας της Centric, αλλά, συγχρόνως, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διαδραματίσει η Εταιρία κυρίαρχο ρόλο τόσο στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της, όσο και στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Centric κοιτάμε μπροστά, έτοιμοι να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και να ανταποκριθούμε σε αυτές με τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν την πορεία μας μέχρι και σήμερα. Ροδόλφος Οντόνι Διευθύνων Σύμβουλος Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

5 Company structure CENTRIC Δομή της εταιρίας 90% ZILOS Ltd Κύπρος/Cyprus 99.9% SEE SPORTS HOLDING Μάλτα/Malta 21% ECN MANAGEMENT Ltd Μ. Βρετανία/United Kingdom 100% SEE SPORTS Ltd Μάλτα/Malta VistaBet.com LexPoker.com Sportingbet.com στην ελληνική γλώσσα/ in the Greek language 100%

6 Historical overview 1995 The Company is founded as Grup Multimedia S.A. and becomes active in the production and distribution of digital products and home entertainment services The Company expands its activities into representation and distribution of game consoles in Greece The Company enters the Home Entertainment market The Company is renamed to Despec Multimedia Systems S.A The Company cooperates with Pouliades & Associates S.A. and CD-MEDIA for the distribution of Microsoft s X-Box Despec Multimedia Systems S.A. is listed on the Derivative Stock market of the Athens Stock Exchange The Company changes corporate identity and is renamed from Despec Multimedia Systems to Centric Multimedia The subsidiary company ZILOS LTD is founded in Cyprus with Centric Multimedia participating with 70% at incorporation The Company signs an agreement with Microsoft to officially distribute XBOX 360, Microsoft X-box products as well as games from Microsoft Games Studios in Greece Centric Multimedia increases its participation in the subsidiary company ZILOS LTD to 90% Centric Multimedia enters the Online Gaming market via the takeover of 21% of E C N M a n a g e m e n t L t d t h a t o w n s a n d m a r k e t s t h e V i s t a b e t.c o m a n d L e x P o k e r. com websites. The Company expands its activities in the Online Gaming sector with the establishment of a subsidiary in Malta which proceeded to the takeover of FLYER S.A. την θέση του Joint Venture Partner της Sportingbet PLC για την διαχείριση του thus obtaining the position of Joint Venture Partner of Sportingbet PLC for the operation of the Sportingbet.com website in the Greek language Ίδρυση της Grup Multimedia A.E που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας με την αντιπροσώπευση και διανομή τίτλων παιχνιδιών κονσόλας στην Ελλάδα Εισαγωγή στην αγορά Οικιακής Ψυχαγωγίας (Home Entertainment) Μετονομασία της Εταιρίας σε Despec Πολυμέσα Συστήματα Α.Ε Συνεργασία με την Πουλιάδης & Συνεργάτες Α.Ε.Β.Ε και την CD- MEDIA Α.Ε. για την διανομή του X-Box της Microsoft Εισαγωγή της Despec Πολυμέσα Συστήματα Α.Ε. στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αλλαγή εταιρικής ταυτότητας και μετονομασία της Despec Multimedia Systems σε Centric Multimedia Ίδρυση της θυγατρικής ZILOS LTD με έδρα την Κύπρο και συμμετοχή της Centric Multimedia κατά την ίδρυση με 70% του μετοχικού κεφαλαίου Υπογραφή συμφωνίας με τη Microsoft για την ανάληψη της επίσημης διανομής των προϊόντων ΧΒΟΧ 360, Microsoft X-box καθώς και των παιχνιδιών της Microsoft Games Studios στην Ελλάδα Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Centric Multimedia στη θυγατρική ZILOS LTD στο 90% Είσοδος στην αγορά του Online Gaming μέσω της εξαγοράς του 21% της ECN Management Ltd που κατέχει και διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους (πλατφόρμες) Vistabet.com και LexPoker.com. Επέκταση της Εταιρίας στο χώρο του Online Gaming με την ίδρυση θυγατρικής Εταιρίας στην Μάλτα η οποία εξαγόρασε την FLYER S.A. καταλαμβάνοντας έτσι διαδικτυακού τόπου Sportingbet.com στην ελληνική γλώσσα. Ιστορική αναδρομή

7 Our goals From the beginning of its course until today, Centric has been active with reliability and systematic work maintaining high quality standards and always looking for new fields of activity. Having established a strong and competitive position in a rapidly developing environment with a continuously changing setting, like the digital technology market, our company looks towards the future with teamwork spirit and development prospects creating new growth opportunities. For everyone at Centric, meeting the needs of our demanding and steadily growing target group, creating a committed trusty relationship with our clients and adjusting to the new conditions of each period, constitute our daily aim and ambition. The synergies with leading firms of the global game and peripherals market have established Centric as a key player in the entertainment software market. Our goal is to preserve the company s leading position in the domestic market a n d t o e x p a n d i t s c o m m e r c i a l a c t i v i t i e s g e o g r a p h i c a l l y c o v e r i n g n e w m a r k e t s. In parallel, having explored the high development potential of the Online Gaming market in Europe, Centric expanded its activities entering this field dynamically. Based upon the foundations of its high and competitive know-how, and through participation in relevant firms abroad, the company aims at the creation of a solid presence in the internet betting market, as well as that of leisure/ entertainment games. Από την αρχή της πορείας της μέχρι και σήμερα, η Centric δραστηριοποιείται με συνέπεια και μεθοδικότητα, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ποιότητας και αναζητώντας διαρκώς νέα πεδία δράσης. Έχοντας κατοχυρώσει μια ισχυρή και ανταγωνιστική θέση σε ένα χώρο με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, όπως είναι η αγορά της ψηφιακής τεχνολογίας, η Εταιρία μας κοιτά προς το μέλλον με ομαδικό πνεύμα και αναπτυξιακές προοπτικές δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εξέλιξης. Για όλους εμάς στην Centric η ικανοποίηση των αναγκών του απαιτητικού και συνεχώς διευρυνόμενου κοινού μας, η δημιουργία σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα κάθε εποχής αποτελεί καθημερινή επιδίωξη και στόχο. Οι συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιών και περιφερειακών έχουν κατοχυρώσει τη Centric ως κυρίαρχο παίκτη στην αγορά ψυχαγωγικού λογισμικού. Στόχος μας είναι η διατήρηση αυτής της κυρίαρχης θέσης της Εταιρίας στην εγχώρια αγορά και η γεωγραφική επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της καλύπτοντας νέες αγορές. Παράλληλα, έχοντας διερευνήσει τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς του Online Gaming στον Ευρωπαϊκό χώρο, η Centric επεξέτεινε τις δραστηριότητές της με τη δυναμική της είσοδο σε αυτό τον κλάδο. Βασιζόμενη στις υποδομές της ανταγωνιστικά υψηλής τεχνογνωσίας που την χαρακτηρίζει, μέσω της συμμετοχής της σε αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού η Εταιρία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ισχυρής παρουσίας στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών καθώς και των παιχνιδιών ψυχαγωγίας. Οι στόχοι μας

8 Our goals The assurance of quality products that guarantee customer satisfaction has always been a central element to Centric s philosophy. Therefore, it is a principal concern for everyone at Centric that the company invests and participates in companies that offer online betting and gaming services with the convenience, transparency and credibility that is implied by its cooperation with one of the most powerful online gaming firms in the world. A continuous goal for Centric and key feature of its identity that distinguishes the Company from its competition is our sense of responsibility towards the subject of our activity and our respect for our clients. These non-negotiable values lie behind our every business move and govern the daily operation and management of the services we offer. The developmental and business goals of the Company are realized through its strategic choices to associate with major brands and to create synergies with market leaders that assure its penetration in new markets and offer significant growth prospects. This ongoing policy guarantees the success of Centric s investment moves with new products and new markets as well as its response to the challenges of the global digital technology and internet entertainment market. Κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Centric υπήρξε πάντα η εξασφάλιση ποιοτικού προϊόντος που εγγυάται την ικανοποίηση του πελάτη. Συνεπώς, βασικό μέλημα όλων στην Centric είναι η επένδυση και συμμετοχή εκ μέρους της σε εταιρίες με αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών online στοιχήματος και παιχνιδιών με τις ευκολίες, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία που συνεπάγεται η συνεργασία της με μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες online gaming παγκοσμίως. Διαχρονικό στόχο για τη Centric αλλά και κομβικό στοιχείο της ταυτότητάς της που τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, αποτελεί η υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το αντικείμενό μας και ο σεβασμός προς τον πελάτη. Οι αδιαπραγμάτευτες αυτές αξίες βρίσκονται πίσω από κάθε επιχειρηματική μας κίνηση αλλά, συγχρόνως, διέπουν την καθημερινή λειτουργία και διαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Οι αναπτυξιακοί και επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρίας υλοποιούνται μέσα από τις στρατηγικές επιλογές της να συνδέεται με μεγάλα brands και να δημιουργεί συνεργίες με market leaders που διασφαλίζουν τη διείσδυσή της σε νέες αγορές και προσφέρουν σπουδαίες προοπτικές εξέλιξης. Η σταθερή αυτή πολιτική εγγυάται την επιτυχία των επενδυτικών κινήσεων της Centric με νέα προϊόντα και νέες αγορές και την ανταπόκρισή της στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακής τεχνολογίας και διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι στόχοι μας

9 Αctivities Centric s main field of activity is participation in companies operating sportsbook and gaming websites. Additionally, the company holds a leading position in the distribution of branded games and digital media of educational or encyclopedic content. Centric s distinguishing feature in all sectors of its activities is the representation of well-known quality products and the establishment of collaborations with leading companies that place Centric in a top position in its field. 1. Online Gaming Services Online Gaming has always been a central goal for Centric. In recent years, the Company has steadily made confident steps to this direction and has confirmed i t s a r r i v a l i n t h i s s e c t o r w i t h h i g h e x p e c t a t i o n s a n d d e v e l o p m e n t p r o s p e c t s. T o- day, it participates in two European Online Gaming companies that are dynamically active in all fields of internet gaming. In addition, anticipating the growing momentum of this sector worldwide and having in-depth knowledge of the particular characteristics of its target group (access to electronic payment methods, Internet access, propensity to gambling) Centric s subsidiaries boost their activity investing in new markets of the Southeastern Europe. Through its cooperation with companies abroad that hold experience, know-how and guaranteed products it offers secure Online Gaming services that adjust to market needs. Κύρια δραστηριότητα της Centric είναι η συμμετοχή σε εταιρίες που διαχειρίζονται διαδικτυακούς τόπους αθλητικού στοιχήματος και παιχνιδιών. Παράλληλα, η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην διανομή branded παιχνιδιών καθώς και προϊόντων ψηφιακών μέσων εκπαιδευτικού ή εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου. Αυτό που χαρακτηρίζει τη Centric σε όλους τους τομείς δράσης της είναι η εκπροσώπηση και διανομή γνωστών και ποιοτικών προϊόντων και η εξασφάλιση συνεργασιών με ηγετικές εταιρίες που την καθιστούν κυρίαρχη παρουσία στους χώρους που δραστηριοποιείται. 1. Υπηρεσίες Online Gaming Ο κλάδος του Online Gaming αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό στόχο για την Centric. Τα τελευταία χρόνια η Εταιρία έχει κάνει σταδιακά σίγουρα βήματα και έχει εξασφαλίσει την είσοδό της στο χώρο με υψηλές αξιώσεις και προοπτικές ανάπτυξης. Σήμερα, συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκές εταιρίες Online Gaming οι οποίες δραστηριοποιούνται δυναμικά σε όλους τους τομείς του internet gaming. Παράλληλα, διαβλέποντας το ρυθμό ανάπτυξης του χώρου αυτού παγκοσμίως και έχοντας βαθιά γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σχετικού κοινού (πρόσβαση σε ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμών, πρόσβαση στο Internet, ροπή προς τον στοιχηματισμό) οι θυγατρικές της Centric ενισχύουν τη δράση τους επενδύοντας σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα από τη συνεργασία της με εταιρίες του εξωτερικού που διαθέτουν εμπειρία, τεχνογνωσία και εγγυημένο προϊόν προσφέρονται σήμερα ασφαλείς υπηρεσίες Online Gaming προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς. Δραστηριότητες

10 Αctivities Α. Sportingbet.com in the Greek language Since 2007, Centric s subsidiary SEE Sports Limited has acquired the rights to kointly operate the Sportingbet.com website in the Greek language from Sportingbet PLC, one of the 4 largest Online Gaming companies in the world that covers all 4 online gaming fields: 1) poker 2) casino 3) sports betting 4) other games Through this takeover Centric becomes a key player in the internet betting and gaming market, with significant prospects to expand in the Southeastern European markets. B. VistaBet / LexPoker Centric, through its participation in the British company ECN Management has a notable stake in th VistaBet and LexPoker websites as well as in a new casino and poker platform provided by Ongame Network Limited. This way, it extends its penetration in the online gaming sector and develops a wide service network t h a t c o v e r s t h e c o m p l e t e r a n g e o f o n l i n e b e t t i n g a n d g a m i n g. M o r e s p e c i f i- c a l l y, t h e s e c o m p a n i e s c o v e r: 1) VistaBet.com: poker, casino, sports betting, other games 2) LexPoker.com: poker 3) StatusCasino.com (new website): casino and poker Consistent with the quality policy that distinguishes its activity throughout its history, Centric ensures that the companies it participates in care for the smooth operation of the aforementioned websites and for their compliance with the relevant license regulations as well as with the relevant legislation. Steady goals remain the satisfaction of our customers, the ongoing improvement of our offered services and the foundation of a sound relationship with our customer-users that guarantee profit maximization for the company. Α. Sportingbet.com στην ελληνική γλώσσα Η θυγατρική της Centric, SEE Sports Limited έχει αποκτήσει από το 2007 τα δικαιώματα συνδιαχείρισης του διαδικτυακού τόπου Sportingbet.com στην ελληνική γλώσσα από την Sportingbet PLC, που είναι μια από τις 4 μεγαλύτερες εταιρίες Online Gaming παγκοσμίως και καλύπτει τους 4 κύριους τομείς Online Gaming: 1) πόκερ 2) καζίνο 3) στοιχηματισμός σε δημοφιλή αθλήματα 4) άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια Με την εξαγορά αυτή, η Centric αναδεικνύεται σήμερα ως σημαντικός παίκτης στην αγορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού και των παιχνιδιών, με σημαντικές προοπτικές εξάπλωσης στις αγορες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. B. VistaBet / LexPoker Η Centric, μέσω της συμμετοχής της στην βρετανική εταιρία ECN Management έχει σημαντικό ποσοστό στις πλατφόρμες VistaBet και LexPoker καθώς και μιας νέας πλατφόρμας για καζίνο και πόκερ με πάροχο την Ongame Network Limited. Με αυτό τον τρόπο επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη διείσδυσή της στο χώρο του Online Gaming και αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών που καλύπτουν όλη τη γκάμα των online στοιχημάτων και παιχνιδιών. Πιο συγκεκριμένα οι εταιρίες αυτές καλύπτουν: 1) VistaBet.com: πόκερ, καζίνο, στοιχηματισμός σε δημοφιλή αθλήματα, άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια 2) LexPoker.com: πόκερ 3) StatusCasino.com (νέα πλατφόρμα): καζίνο και πόκερ Συνεπής στην πολιτική ποιότητας που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητά της σε όλη την πορεία της, η Centric εξασφαλίζει ότι οι εταιρίες που συμμετέχει μεριμνούν για την άψογη λειτουργία των παραπάνω δικτυακών τόπων και την συμμόρφωσή τους με τους κανόνες των αδειών που τους διέπουν καθώς και με τη σχετική νομοθεσία. Πάγιος στόχος είναι η ικανοποίηση των πελατών-χρηστών, η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η δημιουργία σταθερής σχέσης με τους πελάτες-χρήστες που αποτελεί εγγύηση της μεγιστοποίησης του κέρδους της Εταιρίας. Δραστηριότητες

11 Αctivities 2. Commercial Activity Import and distribution of digital technology media Distribution of entertaining and educational software, mostly console and computer games, is the traditional activity sector of Centric. It refers to the representation and distribution of foreign titles and peripheral systems for electronic games in Greece. The development of the multimedia market with the establishment of several chain stores and sales points, but also due to the increase of games and multimedia users has boosted and reinforced this field. Furthermore, the company s successful contracts with major multimedia and game production and management companies have been central for the development of this sector of activity, but to Centric s significant presence as well. Presently, Centric is the exclusive distributor for the games published by Eidos Interactive, Buena Vista Interactive, KONAMI, Midway Games, Disney Interactive, KOEI, CDV, Dreamcatcher, Ignition Entertainment, as well as the official sub-distributor for Sony Entertainment and the official distributor for Microsoft Games Studios. Branded products of foreign companies guarantee both market absorption and reliability. This way, Centric is capable of negotiating with sales networks and chain stores in Greece from a dominating position, because it offers a powerful product with great demand and guaranteed profit. Additionally to software distribution, Centric has undertook the distribution of Console & PC peripherals for video games, thus offering full services and covering the gaming market in Greece in full. The Company s synergies for the representation of peripheral firms involve 5 of the largest foreign manufacturers (Saitek PLC, Logitech, Targus, Sony Entertainment, Microsoft Games Studios). 2. Εμπορική Δραστηριότητα Εισαγωγή και διανομή μέσων ψηφιακής τεχνολογίας Η διανομή του ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού λογισμικού και κυρίως παιχνιδιών για κονσόλες και υπολογιστές αποτελεί τον παραδοσιακό τομέα δραστηριότητας της Centric. Περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διανομή ξένων τίτλων και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη της αγοράς πολυμέσων με τη δημιουργία πολλών αλυσίδων και σημείων πώλησης αλλά και λόγω της αύξησης των χρηστών παιχνιδιών και πολυμέσων προώθησε και ενίσχυσε αυτόν τον κλάδο. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του τομέα δραστηριότητας αλλά και στην ηγετική παρουσία της Centric έχουν διαδραματίσει οι επιτυχημένες συμφωνίες της Εταιρίας με τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων πολυμέσων και παιχνιδιών. Σήμερα η Centric είναι αποκλειστικός διανομέας των παιχνιδιών των Eidos Interactive, Buena Vista Interactive, KONAMI, Midway Games, Disney Interactive, KOEI, CDV, Dreamcatcher, Ignition Entertaintment, υπο-διανομέας της Sony Entertaintment και επίσημος διανομέας της Microsoft Games Studios. Τα branded προϊόντα οίκων του εξωτερικού διασφαλίζουν τόσο την απορρόφησή τους από την αγορά όσο και την αξιοπιστία τους. Ως εκ τούτου, η Centric έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με τα δίκτυα πωλήσεων και τις αλυσίδες καταστημάτων στην Ελλάδα από θέση ισχύος διαθέτοντας ένα δυνατό προϊόν με μεγάλη ζήτηση και εγγυημένο κέρδος. Παράλληλα με τη διανομή λογισμικού, η Centric έχει αναλάβει τη διανομή περιφερειακών συστημάτων και εξαρτημάτων για ηλεκτρονικά παιχνίδια, προσφέροντας, έτσι, πλήρεις υπηρεσίες και καλύπτοντας συνολικά την αγορά των παιχνιδιών στην Ελλάδα. Οι συνεργασίες της Εταιρίας για την αντιπροσώπευση οίκων περιφερειακών συστημάτων αφορούν σε 5 από τις μεγαλύτερες εταιρίες του εξωτερικού (Saitek PLC, Logitech, Targus, Sony Entertaintment, Microsoft Games Studios). Δραστηριότητες

12 Board of Directors Rodolfo Odoni President and Managing Director Executive Member Emmanouil Vlasseros Vice-President Executive Member Leonidas Kontogiannis Non Executive Member Emmanouil Vlassis Executive Member Ioannis Capodistrias Executive Member Michael Chalikias Independent, Non Executive Member Jonathan Moss Independent, Non Executive Member Rodolfo Odoni He was born in Athens in He is a graduate of the London College of Printing, from which he obtained a BA in Publishing Management. He holds a Master of Science in Management Systems from Rochester Institute of Technologies. He has been internationally recognized for his thesis on Stochastic Management. During his career he was Manager of the DTP Department of the commercial company GRUP S.A. and later BoD President and General Manager of CENTRIC MULTIMEDIA S.A. Emmanouil Vlasseros He was born in He studied Economics in the Economics Department of the University of Piraeus and has long experience in high executive positions of various companies. He has acted as Chief Financial Officer at Hatziioannou Holdings for eight years and General Manager of Sprider Stores S.A. for four years. He is currently working as freelance Business Consultant. Leonidas Kontogiannis He was born in Athens in He is a graduate of Panteion University, the Law School of the University of Athens, and has a post graduate degree in Law from the University of Cambridge in England. He has been working at the Company since 1999 and is a member of the BoD since Ροδόλφος Οντόνι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Εμμανουήλ Βλασερός Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Λεωνίδας Κοντογιάννης Μη Εκτελεστικό Μέλος Εμμανουήλ Βλάσης Eκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Καποδίστριας Εκτελεστικό Μέλος Μιχαήλ Χαλικιάς Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Jonathan Moss Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Ροδόλφος Οντόνι Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι απόφοιτος του London College of Printing, από όπου απέκτησε Β.Α. in Publishing Management. Είναι κάτοχος Master of Science in Management Systems από το Rochester Institute of Technologies. Έχει διακριθεί σε διεθνές επίπεδο για την εργασία του το Stochastic Management. Κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία του υπήρξε Υπεύθυνος του Τμήματος DTP της εμπορικής εταιρίας Grup Α.Ε.Β.Ε. και κατόπιν Γενικός Διευθυντής στην CEN- TRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Εμμανουήλ Βλασερός Γεννήθηκε το Σπούδασε οικονομικά στην Α.Β.Σ.Π. και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις διαφόρων εταιρειών. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Χατζηιωάννου Holdings επί οχτώ χρόνια, και Γενικός Διευθυντής στην Sprider Stores A.E. επί 4 χρόνια. Σήμερα εξασκεί ελεύθερο επάγγελμα ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Λεωνίδας Κοντογιάννης Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι πτυχιούχος του Πάντειου Πανεπιστημίου, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Νομικής του Πανεπιστημίου Cambridge στην Αγγλία. Διοικητικό Συμβούλιο

13 Board of Directors Emmanouil Vlassis He was born in Athens in He is a graduate of the Economics Department of the University of Piraeus, and has a postgraduate degree in Marketing and Communication from the Athens University of Economics and Business. During his career he has been an executive at the multinational corporation Nestle Hellas SA in Athens, and Product Manager for Sony Hellas SA since April He has been a member of the Company s BoD since Ioannis Capodistrias He was born in Athens in He is a graduate of Manchester Metropolitan University. He has been Marketing Manager for Eastern Europe and Greece for easyjet Airline until Since then he has been with Centric S.A. and a member of the BoD. Michael Chalikias He was born in Lefkada in At an early age he moved to the United States where he ventured in the real estate development & management sector as well as in the financial services sector. Presently he holds the position of Chairman of the Board in various companies of the aforementioned sectors and participates in several companies and other entrepreneurial activities in Greece and abroad. Jonathan Moss He was born in the UK in He attended University in the UK, worked in Intern a t i o n a l B u s i n e s s D e v e l o p m e n t f o r U n i s y s a n d M o t o r o l a a n d e n t e r e d t h e e-g a m- ing industry in Since then he has been director of Access Gaming Systems (Australia), WagerLogic (Cyprus) and World Gaming (UK). At present he runs his own e-gaming consultancy. Εμμανουήλ Βλάσης Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος MSc του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), τμήματος Marketing & Επικοινωνίας με νέες τεχνολογίες. Έχει εργαστεί στην NESTLE Hellas, με θητεία στο τμήμα πωλήσεων Key Accounts, Trade Marketing και Marketing, όπου δούλεψε για το NESCAFE και στο product management της SONY Hellas όπου ήταν υπεύθυνος για τις κατηγορίες του Portable Audio και του Electronic Vehicle. Ιωάννης Καποδίστριας Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι πτυχιούχος του Manchester Metropolitan University. Εργάστηκε ως Marketing Manager για την Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα στην easyjet Airline. Από το 2005 ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της Centric και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Μιχαήλ Χαλικιάς Γεννήθηκε στην Λευκάδα το Σε νεαρή ηλικία μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου ανέπτυξε δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής και εκμετάλλευσης ακινήτων καθώς και στον χρηματο-οικονομικών τομέα. Σήμερα διατηρεί τη θέση του προέδρου σε επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε ένα πλήθος επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Jonathan Moss Γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το Σπούδασε σε Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας και εργάστηκε στο International Business Development για την Unisys και την Motorola και μπήκε στο χώρο του e-gaming το Έκτοτε διετέλεσε διευθυντής της Access Gaming Systems (Αυστραλία), της WagerLogic (Κύπρος) και της World Gaming (Μεγάλη Βρετανία). Σήμερα έχει δική του εταιρία συμβουλών e-gaming. Διοικητικό Συμβούλιο

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress Νέο πρωτοποριακό ICE toner Ένα μεγάλο επίτευγμα στην τεχνολογία dry toner που παρουσιάστηκε στη Labelexpo Europe 2013, αναπτύχθηκε για να ταιριάζει με υποστρώματα ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως το PE (πολυαιθυλένιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2013 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors ENERGY POWER GROWTH Περιεχόμενα Contents Ταυτότητα 04 Identity Όραμα 05 Vision Ιστορική διαδρομή 06-07 History Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors Οι άνθρωποί μας 12-13 Our People Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #30 / Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 10 Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ. σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΕΥΧΟΥΣ. σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #7 / Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα σελ. 4 Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #14 / Τρίτη 21 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται 8 ΕΛΝΑΒΙ 497 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Κωστής Ι. Φραγκούλης O CEO του Ομίλου Franman, Κωστής Ι. Φραγκούλης Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται Συνέντευξη με τον CEO του ομίλου των εταιρειών Franman Κωστή Ι. Φραγκούλη για την

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ H παρουσιάζει το 8 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ η κρίσιμη ώρα του ού ή Υπό την αιγίδα Cost management: Εφαλτήριο για ανάπτυξη και μείωση του κόστους Αναδιοργάνωση τραπεζικών δανείων Διαχείρηση κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #46 / Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 462 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #49 / Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Προγραμματιστές σελ. 10 Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #6 / Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο

11-13 02 2014. Φαρµακευτικού. Marketing. Μεταμόρφωση ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιμόρφωση. Αναμόρφωση. «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Συνέδριο 9 o Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing Μεταμόρφωση Αναμόρφωση Επιμόρφωση Συνέδριο Φαρµακευτικού ακε κ Marketing ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11-13 02 2014 «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα