ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Η παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια του Λογιστικού Κοστολογικού πληροφοριακού συστήματος: Η περίπτωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Παυλάτος Οδυσσέας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2006

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου Άννα και Χαράλαμπο i

3 Ευχαριστίες Μέσα από τις επόμενες γραμμές θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής. Πρώτο, τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Ι. Πάγγειο για την ένθερμη συμπαράσταση, τις κριτικές του παρατηρήσεις καθώς και τις υποδείξεις που πραγματοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής. Δεύτερο, τα μέλη της εξεταστικής μου επιτροπής: Καθηγητή Α. Κουρεμένο, Καθηγητή Γ. Αρτίκη για τη συμπαράσταση και βοήθεια τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η ερευνητική μου προσπάθεια. Τρίτο, τα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής μου επιτροπής: Καθηγητή Ν. Νιάρχο, Καθηγητή Α. Μερίκα, Καθηγητή Χ. Καζαντζή και Αν. Καθηγητή Α. Μπέλλα για την πρόθυμη συμμετοχή τους στην κρίση της εργασίας μου. Τέταρτο, τον Πρόεδρο του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητή κ. Γ. Οικονόμου καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος για την πολύτιμη υποστήριξη τους καθ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Πέμπτο, τον κ. Κ. Βαρβάκη για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Τέλος, του φίλους μου για την ενθάρρυνση και ηθική συμπαράσταση που μου παρείχαν σε όλα τα χρόνια των σπουδών μου. ii

4 Περίληψη Κύριος σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση της ποιότητας (χρησιμότητας) των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους που παρέχονται από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα των επιχειρήσεων. Για τη διερεύνηση του κύριου στόχου της διατριβής, πραγματοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο μία ποιοτική έρευνα (qualitative research) σε εμπειρογνώμονες με τη μέθοδο των Δελφών, με σκοπό να αποκτηθεί μια αρχική εικόνα (exploratory purpose) σχετικά με τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους καθώς και για τους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους. Στη συνέχεια, με βάση τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα (quantitative research), σε δείγμα 100 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όπου διερευνήθηκε η στάση των οικονομικών διευθυντών απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους καθώς και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους. Παράλληλα, με βάση την ποσοτική έρευνα, διαπιστώθηκε πως η παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους μέσω των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων είναι συναφής με ορισμένα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά καθώς και με ορισμένα χαρακτηριστικά της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης. Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκαν οι απόψεις της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στατιστικά σημαντικά περισσότερο στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες, σε εκείνες που παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους και σε εκείνες που παρέχουν λιγότερο ή καθόλου ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι ο προσανατολισμός της απέναντι στο κόστος και η χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής του Κόστους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης. Σημαντικοί όροι: ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πληροφορικών της Λογιστικής Κόστους, χρησιμότητα - ποιότητα πληροφοριών λογιστικής κόστους, Λογιστική Κόστους, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. iii

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή 1.1. Εισαγωγή Ο κύριος και οι επιμέρους στόχοι της διατριβής Περιορισμοί και σπουδαιότητα της διατριβής Μεθοδολογία έρευνας Παρουσίαση της διατριβής 6 Βιβλιογραφία 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενική επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών 2.1. Ορισμός, σκοπός και λειτουργία των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Λογιστική του Κόστους Εμπειρικές έρευνες σχετικές με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Λογιστικής Κόστους Τα Λογιστικά Σχέδια ως πληροφοριακά συστήματα Η έννοια της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών Τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και οι παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Αξιοπιστία (reliability) των πληροφοριών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και οι παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Σχετικότητα (relevance) των πληροφοριών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και οι παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Λογιστική τυποποίηση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το Αμερικάνο Λογιστικό Σχέδιο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Το Γαλλικό, το Γερμανικό και το Ελβετικό Λογιστικό Σχέδιο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.ΓΛΣ) και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Δομή του κόστους και τεχνικές κοστολόγησης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το κόστος αδράνειας των παραθεριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (resort hotels) Σύνοψη 52 Βιβλιογραφία 55 iv

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας 3.1. Εισαγωγή Ερευνητικές Υποθέσεις Ερευνητικές Υποθέσεις Α Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Β Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Γ Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Δ Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Ε Ομάδας Σύνοψη 87 Βιβλιογραφία 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Μεθοδολογία και ευρήματα της ποιοτικής έρευνας 4.1. Εισαγωγή Σκοπός ποιοτικής έρευνας Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας Αποφάσεις για το δείγμα της έρευνας Μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων Ευρήματα ποιοτικής έρευνας Σύνοψη 109 Βιβλιογραφία 110 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Μεθοδολογικό πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας 5.1. Εισαγωγή Δειγματοληψία Καθορισμός Πληθυσμού και περιορισμοί της έρευνας (limitations) Συλλογή δεδομένων και επιλογή δείγματος Δομή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και επιλογή του μέσου λειτουργοποίησης των μεταβλητών Κλίμακες μέτρησης των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου Δοκιμαστικός έλεγχος ερωτηματολογίου Αξιοπιστία και εγκυρότητα των μετρήσεων Επεξεργασία στοιχείων για ανάλυση 132 Βιβλιογραφία 134 v

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Στάση των οικονομικών διευθυντών απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους 6.1. Εισαγωγή Θέση εργασίας των στελεχών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της λογιστικής τους οργάνωσης που συμμετείχαν στην έρευνα Στάση των οικονομικών διευθυντών των επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους 147 παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους 6.5. Συμπεράσματα 155 Βιβλιογραφία 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Συστήματα συγκέντρωσης και αποθήκευσης των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 7.1. Εισαγωγή Εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων Κοστολογική οργάνωση και διαδικασία κοστολόγησης Κοστολογική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Διαδικασία και κριτήρια κατανομής που χρησιμοποιούνται για το μερισμό του έμμεσου κόστους Καταλογισμός εμμέσου κότσους παραγωγικής λειτουργίας Πληρότητα Συνάφεια των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Ποσοστιαία ανάλυση της σύνθεσης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών Εγκυρότητα (Ορθότητα) πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Βαθμός ακρίβειας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους που παράγονται από τα από τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Μέθοδοι - τεχνικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Κοστολογικός χειρισμός του κόστους αδράνειας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους, επιχειρηματικές αποφάσεις και αξιολόγηση των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους Σύνδεση της πολυμορφίας του κόστους με τις επιχειρηματικές αποφάσεις Χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Κατάρτιση προϋπολογισμών των τμημάτων και το σύστημα του προϋπολογιστικού ελέγχου Λειτουργικοί αριθμοδείκτες, μέτρηση της απόδοσης των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους Παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους μέσω των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Σύνοψη 183 Βιβλιογραφία 187 vi

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους 8.1. Εισαγωγή Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Στατιστική Μέθοδος (Μη παραμετρικός έλεγχος Mann - Whitney) Αποτελέσματα ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων Θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πληροφοριών Λογιστικής Κόστους Εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων Παροχή επίκαιρων πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Χρονική προσαρμογή των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πληρότητα - Συνάφεια πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Κοστολογική Οργάνωση Τεχνικές Κοστολόγησης Κοστολογικός χειρισμός κόστους αδράνειας Συμπεράσματα από τον στατιστικό έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων 199 Βιβλιογραφία 201 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Σχέσεις μεταξύ της ποιότητας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 9.1. Εισαγωγή Σχέσεις μεταξύ της ποιότητας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της 202 χρηματοοικονομικής και της λογιστικής τους οργάνωσης Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Επιλογή στατιστικής συνάρτησης ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων Αποτελέσματα ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων Σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης Σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και με 216 τις τεχνικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούν στην κοστολογική τους διαδικασία 9.3. Διαφορές στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους από τη ανώτατη διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Επιλογή στατιστικής συνάρτησης ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων Αποτελέσματα ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων Διαφορές στη χρήση της πολυμορφίας του κόστους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Διαφορές στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ποσοστό έμμεσου κόστους στα παραθεριστικά ξενοδοχεία (resorts) και στα ξενοδοχεία 224 vii

9 πόλεων (city hotels) 9.5. Συμπεράσματα από τον στατιστικό έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων 225 Βιβλιογραφία 228 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Απόψεις της διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες Εισαγωγή Περιγραφική στατιστική ανάλυση Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Στατιστική Μέθοδος (Λογιστική Παλινδρόμηση) Παραγοντική Ανάλυση των ανεξάρτητων μεταβλητών Παρουσίαση και ανάλυση της στατιστικής μεθόδου Έλεγχος της καταλληλότητας των δεδομένων της έρευνας για παραγοντική ανάλυση Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων των ανεξάρτητων μεταβλητών Μεταβλητές που αναφέρονται στην άποψη της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Μεταβλητές που αναφέρονται στην άποψη της διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον έλεγχο και στην παρακολούθηση του κόστους τους Αξιοπιστία των μετρήσεων (Reliability analysis) Αποτελέσματα από τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων Ταυτόχρονη είσοδος των ανεξάρτητων μεταβλητών στη συνάρτηση της λογιστικής παλινδρόμησης Συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών Εφαρμογή της Λογιστικής Παλινδρόμησης Εκτιμητές παραμέτρων και η ερμηνεία των συντελεστών παλινδρόμησης Μερική συσχέτιση Εκτίμηση της καλής προσαρμογής του υποδείγματος Σύνοψη 252 Βιβλιογραφία 254 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Συμπεράσματα Προτάσεις Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας Θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Συστήματα συγκέντρωσης και αποθήκευσης πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Σχέση της παροχής πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 261 χρηματοοικονομικής και της λογιστικής τους οργάνωσης Διαφορές στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους από την ανώτατη 262 viii

10 διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Απόψεις της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες επιχειρήσεων Περιορισμοί της διατριβής Συνεισφορά της παρούσας μελέτης και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 266 Βιβλιογραφία 269 Παράρτημα Παράρτημα 1: Πίνακες Συνάφειας. Παράρτημα 2: Λογιστική Παλινδρόμηση. Παράρτημα 3: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα Παράρτημα 4: Γενικό πλαίσιο ερωτήσεων ποιοτικής έρευνας σε εμπειρογνώμονες και καθηγητές της Λογιστικής. Παράρτημα 5: Συνοδευτική επιστολή ερωτηματολογίου. Παράρτημα 6: Ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας. 298 ix

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Μεθοδολογικό πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά κριτηρίων πληθυσμού για τον κύκλο εργασιών και των αριθμό των κλινών 115 Πίνακας 5.2: Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων για την αντιπροσωπευτικότητα των ποιοτικών μεταβλητών του δείγματος 117 Πίνακας 5.3: Έλεγχος τυχαιότητας δεδομένων δείγματος από τον πληθυσμό. 118 Πίνακας 5.4: Χαρακτηριστικά κριτηρίων δείγματος για τον κύκλο εργασιών και των αριθμό των κλινών. 119 Πίνακας 5.5: Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων για την αντιπροσωπευτικότητα των ποσοτικών μεταβλητών του δείγματος. 119 Πίνακας 5.6: Ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου 131 Πίνακας 5.7: Ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) του δεύτερου μέρους του ερωτηματολόγιου. 132 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Στάση των οικονομικών διευθυντών απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Πίνακας 6.1: Θέση στελέχους που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο 142 Πίνακας 6.2: Γεωγραφικό διαμέρισμα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη έρευνα 143 Πίνακας 6.3: Αριθμός κλινών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη έρευνα 144 Πίνακας 6.4: Κατηγορία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη έρευνα 144 Πίνακας 6.5: Τύπος ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετείχαν στη έρευνα 144 Πίνακας 6.6: Κύκλος Εργασιών ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετείχαν στη έρευνα για τη χρήση Πίνακας 6.7: Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP systems) από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 145 Πίνακας 6.8: Τύπος στρατηγικής ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 146 Πίνακας 6.9: Αριθμός μόνιμων στελεχών, που απασχολήθηκε στην οικονομική διεύθυνση των επιχειρήσεων το έτος Πίνακας 6.10: Λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 146 Πίνακας 6.11: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της 147 Λογιστικής Κόστους. Πίνακας 6.12: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων 149 Πίνακας 6.13: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην παραγωγή επίκαιρων (μηνιαίων) πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους 150 Πίνακας 6.14: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη χρονική προσαρμογή των κοστολογικών μεγεθών που παρουσιάζουν το 151 x

12 φαινόμενο του ετεροχρονισμού Πίνακας 6.15: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην πληρότητα (συνάφεια) των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 6.16: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην κοστολογική τους οργάνωση Πίνακας 6.17: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στις μεθόδους κοστολόγησης Πίνακας 6.18: Στάση των οικονομικών διευθυντών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον κοστολογικό χειρισμό του κόστους αδράνειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Συστήματα συγκέντρωσης και αποθήκευσης των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα Πίνακας 7.1: Διαδικασία προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 158 Πίνακας 7.2: Χρονική περίοδος προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 159 Πίνακας 7.3: Κατάρτιση ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 159 Πίνακας 7.4: Χρονική περίοδος κατάρτισης ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 159 Πίνακας 7.5 Συστήματα Αναλυτικής Λογιστικής που τηρούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 160 Πίνακας 7.6: Πίνακας Συνάφειας μεταξύ του χρόνου και του τρόπου προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων 161 Πίνακας 7.7: Κοστολογική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 162 Πίνακας 7.8: Κέντρα κέρδους (profit centers) που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 163 Πίνακας 7.9: Αριθμός κέντρων κέρδους που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 164 Πίνακας 7.10: Βοηθητικά κέντρα κόστους παραγωγής (τμήματα υποστήριξης) που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 164 Πίνακας 7.11: Αριθμός τμημάτων υποστήριξης που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 165 Πίνακας 7.12: Κλείδες μερισμού του έμμεσου κόστους της παραγωγικής λειτουργίας στα κύρια κέντρα κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 165 Πίνακας 7.13: Διαδικασία μερισμού του έμμεσου κόστους στις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 167 Πίνακας 7.14: Μέθοδος καταλογισμού των έμμεσων εξόδων της παραγωγικής λειτουργίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 168 Πίνακας 7.15: Προσδιορισμός αναλυτικών πληροφοριών ως προς το κόστος, το έσοδο και το αποτέλεσμα τόσο συνολικά, όσο και ανά τομέα δραστηριότητας από τις ξενοδοχειακές 168 επιχειρήσεις. Πίνακας 7.16: Ποσοστιαία ανάλυση του κόστους των προφερόμενων υπηρεσιών σε άμεσο και έμμεσο μέρος την τελευταία τριετία 169 Πίνακας 7.17: Ποσοστιαία ανάλυση του άμεσου κόστους σε εργασία και υπόλοιπο των προφερόμενων υπηρεσιών την τελευταία τριετία 169 Πίνακας 7.18: Ποσοστιαία ανάλυση του έμμεσου κόστους σε εργασία και υπόλοιπο των 169 xi

13 προφερόμενων την τελευταία τριετία Πίνακας 7.19: Χρονική προσαρμογή των αγορών, των οργανικών εξόδων, των εσόδων και των ανόργανων αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν το φαινόμενο του ετεροχρονισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.20: Πίνακας συνάφειας μεταξύ χρόνου παραγωγής πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και της περιόδου της χρονικής προσαρμογής των κοστολογικών μεγεθών που παρουσιάζουν το φαινόμενου του ετεροχρονισμού Πίνακας 7.21: Λογιστικό κύκλωμα που γίνεται η χρονική προσαρμογή των λογιστικών πληροφοριών που παρουσιάζουν το φαινόμενο του ετεροχρονισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.22: Βαθμός ικανοποίησης από την ακρίβεια των λογιστικών πληροφοριών που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων Πίνακας 7.23: Τεχνικές Κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων Πίνακας 7.24: Λόγοι μη υιοθέτησης της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.25: Κοστολογικός χειρισμός σταθερού κόστους αδράνειας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.26: Σύνδεση της πολυμορφίας του κόστους με τις επιχειρηματικές αποφάσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πίνακας 7.27: Χρήση πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 179 Πίνακας 7.28: Κατάρτιση προϋπολογισμών των τμημάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 179 Πίνακας 7.29: Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 179 Πίνακας 7.30: Εφαρμογή του συστήματος του προϋπολογιστικού ελέγχου και η ανάλυση των αποκλίσεων των πραγματικών μεγεθών με τα προϋπολογιστικά από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την αξιολόγηση των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους Πίνακας 7.31: Λειτουργικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τη αξιολόγησης της 181 επίδοσης των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους. Πίνακας 7.32: Παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Πίνακας 8.1: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα πρέπει 192 αυτές να συγκεντρώνουν, ώστε να έχουν αξία στη λήψη αποφάσεων και στην άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου Πίνακας 8.2: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αναλυτικών 193 αποτελεσμάτων Πίνακας 8.3: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών 194 επιχειρήσεων απέναντι στην παραγωγή επίκαιρων πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 8.4: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών 196 xii

14 επιχειρήσεων απέναντι στη χρονική προσαρμογή των κοστολογικών μεγεθών που παρουσιάζουν το φαινόμενο του ετεροχρονισμού Πίνακας 8.5: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην πληρότητα - συνάφεια των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 8.6: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη κοστολογική τους διάρθρωση Πίνακας 8.7: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στις τεχνικές κοστολόγησης Πίνακας 8.8: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον κοστολογικό χειρισμό του κόστους αδράνειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Σχέσεις μεταξύ της ποιότητας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πίνακας 9.1: Σχέση της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με 209 ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πίνακας 9.2: Σχέση της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με 212 ορισμένα χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης Πίνακας 9.3: Σχέση της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά της λογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και με τα συστήματα 216 κοστολόγησης που χρησιμοποιούν στην κοστολογική τους διαδικασία Πίνακας 9.4: Διαφορές στη βαρύτητα που δίδεται στη χρήση της πολυμορφίας του κόστους στη λήψη αποφάσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικές πληροφορίες της 221 Λογιστικής Κόστους και σε εκείνες που παράγουν λιγότερο ποιοτικές πληροφορίες Πίνακας 9.5: Έλεγχος σφαιρικότητας Barlett και έλεγχος καταλληλότητας του δείγματος 222 Kaiser Meyer Olkin (ΚΜΟ) Πίνακας 9.6: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων (Factor analysis) 223 Πίνακας 9.7: Διαφορές στη βαρύτητα που δίδεται στη χρήση πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους ανάμεσα στις επιχειρήσεις που παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες και σε εκείνες που 224 παρέχουν λιγότερο ποιοτικές πληροφορίες Πίνακας 9.8: Διαφορές στο μέσο ποσοστό του έμμεσου κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών στις παραθεριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (resorts) και στα ξενοδοχεία 225 πόλεων (city hotels) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Απόψεις της διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες Πίνακας 10.1: Στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους 229 Πίνακας 10.2: Στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη παρακολούθηση του κόστους της 230 Πίνακας 10.3: Στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη σχέση κόστους οφέλους της παραγωγής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής 231 Κόστους Πίνακας 10.4: Έλεγχος σφαιρικότητας Barlett και έλεγχος καταλληλότητας του δείγματος 240 xiii

15 Kaiser Meyer Olkin (ΚΜΟ) για τις μεταβλητές που αναφέρονται στη στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 10.5: Ανάλυση παραγόντων των μεταβλητών που αναφέρονται στη στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη χρήση των πληροφοριών 241 της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 10.6: Έλεγχος σφαιρικότητας Barlett και έλεγχος καταλληλότητας του δείγματος Kaiser Meyer Olkin (ΚΜΟ) σχετικά με τις μεταβλητές που αναφέρονται στη στάση της 241 ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον έλεγχο και στην παρακολούθηση του κόστους τους Πίνακας 10.7: Ανάλυση παραγόντων των μεταβλητών που αναφέρονται στη στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον έλεγχο και στην 242 παρακολούθηση του κόστους τους 10.8: Ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability analysis) του κάθε παράγοντα με το συντελεστή 242 Alpha (a- Cronbach) Πίνακας 10.9: Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν τις απόψεις της ανωτάτης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο 243 ομάδες Πίνακας 10.11: Συσχετίσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών 245 Πίνακας 10.12: Διάγνωση Συγραμμικότητας 246 Πίνακας 10.13: Στατιστικά μέτρα της εξίσωσης λογιστικής παλινδρόμησης 248 Πίνακας 10.14: Συντελεστές μερικής συσχέτισης μεταξύ της εξαρτημένης και των 249 ανεξάρτητων μεταβλητών του υποδείγματος Πίνακας 10.15: Ταξινόμηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως προς την παροχή 250 ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 10.16: Έλεγχος Hosmer Lemeshow για την καλή προσαρμογή του υποδείγματος 251 της λογιστικής παλινδρόμησης στα δεδομένα Πίνακας 10.17: Συντελεστές προσδιορισμού υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης 251 xiv

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενική επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών Διάγραμμα 2.1: Εννοιολογικές προσεγγίσεις της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας Διάγραμμα 3.1: Υπόδειγμα έρευνας (research framework) 84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Μεθοδολογία και ευρήματα της ποιοτικής έρευνας Διάγραμμα 4.1.: Θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους 109 xv

17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1. Εισαγωγή. Όπως είναι γνωστό, βασικός σκοπός της Λογιστικής είναι να παράγει και να θέτει στη διάθεση των χρηστών πληροφορίες χρήσιμες για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που σχετίζονται με την αποδοτική χρήση των παραγωγικών πόρων και την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από το λεγόμενο Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Accounting Information System AIS), του οποίου κύρια λειτουργία είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η παροχή πληροφοριών σχετικών με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης. Η παροχή πληροφοριών από ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα εστιάζεται τόσο στις χρηματοοικονομικές όσο και στις διοικητικές πληροφορίες. Η Λογιστική του Κόστους (Cost Accounting) ασχολείται με τη διαδικασία καθορισμού του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης (cost analysis), το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως πληροφόρηση για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών και των διοικητικών αναφορών. Με άλλα λόγια θα λέγαμε, πως η Λογιστική του Κόστους είναι η βάση δεδομένων για την υποστήριξη από πλευράς πληροφόρησης, τόσο των χρηματοοικονομικών, όσο και των διοικητικών δραστηριοτήτων της Λογιστικής (Πάγγειος, 1993; Horngren, Bhimani, Datar και Foster, 1997; Upchurch, 2002). Το Πληροφοριακό Σύστημα της Λογιστικής Κόστους (Cost Accounting System), είναι το υποσύστημα της Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίο υλοποιείται η διαδικασία της κοστολόγησης σε μια επιχείρηση (Βενιέρης, 2004; Atkinson, Banker, Kaplan και Young, 2000; Gelinas και Sutton, 2002; Hall, 2001; Cooper και Kaplan, 1992). Παρέχει πληροφορίες για την ανάλυση του κόστους της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων, για τον προγραμματισμό και για τον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης (Πάγγειος, 1993; Drury, 2000) Για να μπορούν όμως οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για την άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου, είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως ισχύει για τις πληροφορίες της 1

18 Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), 1975; Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of financial accounting concepts No 2, 1980; Accounting Standards Board (ASB), 1991; Institute of Chartered Accountants in Scotland, (ICAS), 1988; Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), 1989) Ο κύριος και οι επιμέρους στόχοι της διατριβής. Οι ανακατατάξεις μεταξύ των επιχειρήσεων εν όψει του εντονότερου ανταγωνισμού παρουσιάζει μία αυξητική τάση. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων με την παροχή καλύτερης ποιότητας πληροφόρησης μέσα από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. Από τη μελέτη της διεθνούς αρθρογραφίας διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει μία κοινά αποδεκτή άποψη, ένα εννοιολογικό πλαίσιο (conceptual framework), σχετικά με τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους ώστε αυτές να έχουν αξία στη λήψη αποφάσεων καθώς και στην άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου. Οι παραπάνω διαπιστώσεις, επηρέασαν τον καθορισμό του αντικειμενικού σκοπού της διατριβής (research purpose) που είναι η διερεύνηση της ποιότητας (χρησιμότητας) 1 των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους που παρέχονται από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του προβληματισμού αυτού, διατυπώνονται τα παρακάτω ερωτήματα (research aims) που είναι καθοριστικά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Αυτά είναι: α) Ποια είναι τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ιδιότητες) που είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους καθώς και τους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχής τους, ώστε αυτές να έχουν αξία στη λήψη αποφάσεων καθώς και στην άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου; β) Ποια είναι η σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με i) ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων, ii) ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λογιστικής τους 1 Στην παρούσα διατριβή οι έννοιες χρησιμότητα και ποιότητα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους θεωρούνται ταυτόσημες. 2

19 οργάνωσης και iii) ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης; γ) Ποιες είναι οι απόψεις της ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων μέσω των οικονομικών τους διευθυντών που συμβάλουν σημαντικά στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες, δηλαδή σε εκείνες που τα λογιστικά πληροφοριακά τους συστήματα παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους και σε εκείνες που παρέχουν λιγότερο ή καθόλου ποιοτικές πληροφορίες; Oι απόψεις αυτές ενδέχεται να είναι: i) η άποψη τους απέναντι στον προσανατολισμό της επιχείρησης προς το κόστος, ii) η άποψη τους απέναντι στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στη λήψη αποφάσεων, στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης και iii) η άποψη τους απέναντι στη σχέση κόστους οφέλους για την παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Περιορισμοί και σπουδαιότητα της διατριβής. Η έρευνα που παρουσιάζεται στη διατριβή περιορίστηκε στο κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ο κλάδος αυτός επιλέχθηκε λόγω του ειδικού βάρους που κατέχει η ξενοδοχειακή βιομηχανία στην οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της χώρας μας. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετές σημαντικές εργασίες που όμως αναφέρονται στο πως είναι σκόπιμο να λειτουργεί η κοστολογική διαδικασία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και στο πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους για την λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δράσης (τι πρέπει να κάνουν) (Kotas, 1995; Schmidgall, 1995; Fay, Rhoads, Rosenblatt, 1976; Kotas και Conlan, 1997; Atkinson, Berry και Jarvis, 1999; Harris και Hazzard, 1992). Παρόλα αυτά, οι Potter και Schmidgall (1999), υποστηρίζουν πως έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες παγκοσμίως που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Cost Accounting for hotels and tourism), με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά ερευνητικά «κενά» και προβλήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τους μελλοντικούς ερευνητές σχετικά με το πώς παράγονται οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους μέσω των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων, ποια τα 3

20 χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, καθώς και πως αυτές χρησιμοποιούνται από την ανώτατη διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (τι κάνουν). Οι έρευνες αυτές, που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά, αφορούσαν κυρίως τη σύνθεση του κόστους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, την υιοθέτηση του αμερικάνικου κλαδικού λογιστικού σχεδίου καθώς και τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστική Κόστους κυρίως για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δράσης (Harris και Brown, 1998; Potter και Schmidgall, 1999). Παρατηρούμε λοιπόν, πως δεν έχει γίνει μία ολιστική προσέγγιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους (μέθοδοι κοστολόγησης, περίοδος κοστολόγησης, κλείδες μερισμού έμμεσου κόστους, κοστολογική οργάνωση, αναλυτικότητα έκταση πληροφοριών κ.ο.κ.) καθώς και τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους για τη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης, όπως έχει γίνει σε άλλους κλάδους της οικονομίας (εμπορικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες). Θα πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία έρευνα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους. Υποστηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, πως οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφορετική σύνθεση κόστους σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας και συνεπώς απαιτείται να παρέχεται στα διοικητικά τους στελέχη διαφορετική ποιότητα και σύνθεση πληροφοριών, οι οποίες να μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αντεπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό (διεθνή, περιφερειακό, τοπικό) και να καταφέρουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους (Kotas, 1973; 1982; Jones και Lockwood, 1989; Harris, 1992a; Downie, 1997; Schmidgall, 1995; Fay, Rhoads, Rosenblatt, 1976; Harris και Brown, 1998; Potter και Schmidgall, 1999; Moncarz και Kron R 1995; O Dea, 1992). Αναφέρεται λοιπόν στη βιβλιογραφία, πως τα πληροφοριακά συστήματα της Λογιστικής Κόστους που λειτουργούν στους άλλους κλάδους της οικονομίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Παράλληλα, τα κλαδικά λογιστικά σχέδια των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Αμερικάνικο, Γαλλικό, Γερμανικό και Ελβετικό) δέχονται ιδιαίτερη κριτική 4

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό. Τίτλος Μαθήματος: Τετράμηνο προσφοράς 2 Μαθήματος: Αριθμός ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό. Τίτλος Μαθήματος: Τετράμηνο προσφοράς 2 Μαθήματος: Αριθμός ECTS: 5 Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Εισαγωγή στη ιοικητική Λογιστική ACC113 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1 ος Κύκλος) (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Βιβλιογραφία 1. Ελληνική Βιβλιογραφία Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός και Σχεδιασμός

Προϋπολογισμός και Σχεδιασμός Προϋπολογισμός και Σχεδιασμός ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σχεδιάζοντας ένα προϋπολογισμό Η κατάρτιση προϋπολογισμού σε δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της θεωρίας και της έρευνας στη Λογιστική. Εμπειρική Έρευνα Διατύπωση ερευνητικής υπόθεσης - Δειγματοληψία Μέθοδος ανάλυσης

Προσέγγιση της θεωρίας και της έρευνας στη Λογιστική. Εμπειρική Έρευνα Διατύπωση ερευνητικής υπόθεσης - Δειγματοληψία Μέθοδος ανάλυσης Προσέγγιση της θεωρίας και της έρευνας στη Λογιστική Εμπειρική Έρευνα Διατύπωση ερευνητικής υπόθεσης - Δειγματοληψία Μέθοδος ανάλυσης Πειραματικός σχεδιασμός Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου Συνεντεύξεις Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Λογιστική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 20ή: Έρευνα Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων Περιεχόμενα Εισαγωγή xiii mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων Κεφάλαιο 1 Σχέδιο επένδυσης 3 1.1 Τι είναι σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 2: Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή..................................................... 17 1.1 Νόηση και γνώση και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Αθήνα 2010 1 1. Συστήµατα Κοστολόγησης (Costing Systems). Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής διπλωματικών εργασιών ΔΡ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής διπλωματικών εργασιών ΔΡ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής διπλωματικών εργασιών ΔΡ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Πρακτικές για την επιλογή θέματος Διαλέξετε ένα θέμα το οποίο σας κέντρισε το ενδιαφέρον κατά την διάρκεια είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης Οι διαφάνειες είναι βασισμένες στο σύγγραμμα του Βασίλη Φίλιου «Λογιστική Θεωρία» 1 Θεωρίες της Λογιστικής Η επιστήμη της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγική Παρουσίαση 1. Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα γενική προσέγγιση 2. Εννοια, ρόλος και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 2: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................13 Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.........................................15

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ...v ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... vii KEΦAΛAIO I EIΣAΓΩΓH 1. Η οικονομική ως επιστήμη μελέτης οικονομικών φαινομένων...1 2. Μικροοικονομικά και μακροοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχεδιασμός και η. συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής

Ο σχεδιασμός και η. συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής Ο σχεδιασμός και η συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, Φεβρουάριος 2016 Γιατί τα σενάρια? Ποιον χρονικό ορίζοντα? Πως επιλέγουμε? - 1 Γιατί κάνουμε σενάρια Τι είναι το σενάριο?

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση PLAN DO CHECK ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ACT (ή adjust) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DEMING και σχέση με τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Plan: Σχεδιασμός / οργάνωση προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας

Ενότητα 8. Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας Ενότητα 8 Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας Σχέση Εσωτερικού Εξωτερικού Ελέγχου Εσωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός Έλεγχος Φύση Σχέσης Εργασιακής Υπάλληλος της οικονοµικής µονάδας Σκοπός Σκοπεύει στην εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 8: Αναλυτικές διαδικασίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 8: Αναλυτικές διαδικασίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 8: Αναλυτικές διαδικασίες Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα