ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Η παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια του Λογιστικού Κοστολογικού πληροφοριακού συστήματος: Η περίπτωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Παυλάτος Οδυσσέας ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2006

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου Άννα και Χαράλαμπο i

3 Ευχαριστίες Μέσα από τις επόμενες γραμμές θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής. Πρώτο, τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Ι. Πάγγειο για την ένθερμη συμπαράσταση, τις κριτικές του παρατηρήσεις καθώς και τις υποδείξεις που πραγματοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής. Δεύτερο, τα μέλη της εξεταστικής μου επιτροπής: Καθηγητή Α. Κουρεμένο, Καθηγητή Γ. Αρτίκη για τη συμπαράσταση και βοήθεια τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η ερευνητική μου προσπάθεια. Τρίτο, τα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής μου επιτροπής: Καθηγητή Ν. Νιάρχο, Καθηγητή Α. Μερίκα, Καθηγητή Χ. Καζαντζή και Αν. Καθηγητή Α. Μπέλλα για την πρόθυμη συμμετοχή τους στην κρίση της εργασίας μου. Τέταρτο, τον Πρόεδρο του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητή κ. Γ. Οικονόμου καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος για την πολύτιμη υποστήριξη τους καθ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Πέμπτο, τον κ. Κ. Βαρβάκη για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας. Τέλος, του φίλους μου για την ενθάρρυνση και ηθική συμπαράσταση που μου παρείχαν σε όλα τα χρόνια των σπουδών μου. ii

4 Περίληψη Κύριος σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση της ποιότητας (χρησιμότητας) των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους που παρέχονται από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα των επιχειρήσεων. Για τη διερεύνηση του κύριου στόχου της διατριβής, πραγματοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο μία ποιοτική έρευνα (qualitative research) σε εμπειρογνώμονες με τη μέθοδο των Δελφών, με σκοπό να αποκτηθεί μια αρχική εικόνα (exploratory purpose) σχετικά με τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους καθώς και για τους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους. Στη συνέχεια, με βάση τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα (quantitative research), σε δείγμα 100 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όπου διερευνήθηκε η στάση των οικονομικών διευθυντών απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους καθώς και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους. Παράλληλα, με βάση την ποσοτική έρευνα, διαπιστώθηκε πως η παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους μέσω των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων είναι συναφής με ορισμένα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά καθώς και με ορισμένα χαρακτηριστικά της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης. Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκαν οι απόψεις της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στατιστικά σημαντικά περισσότερο στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες, σε εκείνες που παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους και σε εκείνες που παρέχουν λιγότερο ή καθόλου ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι ο προσανατολισμός της απέναντι στο κόστος και η χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής του Κόστους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης. Σημαντικοί όροι: ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πληροφορικών της Λογιστικής Κόστους, χρησιμότητα - ποιότητα πληροφοριών λογιστικής κόστους, Λογιστική Κόστους, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. iii

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή 1.1. Εισαγωγή Ο κύριος και οι επιμέρους στόχοι της διατριβής Περιορισμοί και σπουδαιότητα της διατριβής Μεθοδολογία έρευνας Παρουσίαση της διατριβής 6 Βιβλιογραφία 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενική επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών 2.1. Ορισμός, σκοπός και λειτουργία των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Λογιστική του Κόστους Εμπειρικές έρευνες σχετικές με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Λογιστικής Κόστους Τα Λογιστικά Σχέδια ως πληροφοριακά συστήματα Η έννοια της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών Τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και οι παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Αξιοπιστία (reliability) των πληροφοριών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και οι παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Σχετικότητα (relevance) των πληροφοριών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και οι παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Λογιστική τυποποίηση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το Αμερικάνο Λογιστικό Σχέδιο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Το Γαλλικό, το Γερμανικό και το Ελβετικό Λογιστικό Σχέδιο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.ΓΛΣ) και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Δομή του κόστους και τεχνικές κοστολόγησης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το κόστος αδράνειας των παραθεριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (resort hotels) Σύνοψη 52 Βιβλιογραφία 55 iv

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας 3.1. Εισαγωγή Ερευνητικές Υποθέσεις Ερευνητικές Υποθέσεις Α Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Β Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Γ Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Δ Ομάδας Ερευνητικές Υποθέσεις Ε Ομάδας Σύνοψη 87 Βιβλιογραφία 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Μεθοδολογία και ευρήματα της ποιοτικής έρευνας 4.1. Εισαγωγή Σκοπός ποιοτικής έρευνας Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας Αποφάσεις για το δείγμα της έρευνας Μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων Ευρήματα ποιοτικής έρευνας Σύνοψη 109 Βιβλιογραφία 110 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Μεθοδολογικό πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας 5.1. Εισαγωγή Δειγματοληψία Καθορισμός Πληθυσμού και περιορισμοί της έρευνας (limitations) Συλλογή δεδομένων και επιλογή δείγματος Δομή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και επιλογή του μέσου λειτουργοποίησης των μεταβλητών Κλίμακες μέτρησης των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου Δοκιμαστικός έλεγχος ερωτηματολογίου Αξιοπιστία και εγκυρότητα των μετρήσεων Επεξεργασία στοιχείων για ανάλυση 132 Βιβλιογραφία 134 v

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Στάση των οικονομικών διευθυντών απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους 6.1. Εισαγωγή Θέση εργασίας των στελεχών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της λογιστικής τους οργάνωσης που συμμετείχαν στην έρευνα Στάση των οικονομικών διευθυντών των επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους 147 παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους 6.5. Συμπεράσματα 155 Βιβλιογραφία 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Συστήματα συγκέντρωσης και αποθήκευσης των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 7.1. Εισαγωγή Εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων Κοστολογική οργάνωση και διαδικασία κοστολόγησης Κοστολογική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Διαδικασία και κριτήρια κατανομής που χρησιμοποιούνται για το μερισμό του έμμεσου κόστους Καταλογισμός εμμέσου κότσους παραγωγικής λειτουργίας Πληρότητα Συνάφεια των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Ποσοστιαία ανάλυση της σύνθεσης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών Εγκυρότητα (Ορθότητα) πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Βαθμός ακρίβειας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους που παράγονται από τα από τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Μέθοδοι - τεχνικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Κοστολογικός χειρισμός του κόστους αδράνειας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους, επιχειρηματικές αποφάσεις και αξιολόγηση των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους Σύνδεση της πολυμορφίας του κόστους με τις επιχειρηματικές αποφάσεις Χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Κατάρτιση προϋπολογισμών των τμημάτων και το σύστημα του προϋπολογιστικού ελέγχου Λειτουργικοί αριθμοδείκτες, μέτρηση της απόδοσης των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους Παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους μέσω των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Σύνοψη 183 Βιβλιογραφία 187 vi

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους 8.1. Εισαγωγή Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Στατιστική Μέθοδος (Μη παραμετρικός έλεγχος Mann - Whitney) Αποτελέσματα ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων Θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πληροφοριών Λογιστικής Κόστους Εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων Παροχή επίκαιρων πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Χρονική προσαρμογή των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πληρότητα - Συνάφεια πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Κοστολογική Οργάνωση Τεχνικές Κοστολόγησης Κοστολογικός χειρισμός κόστους αδράνειας Συμπεράσματα από τον στατιστικό έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων 199 Βιβλιογραφία 201 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Σχέσεις μεταξύ της ποιότητας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 9.1. Εισαγωγή Σχέσεις μεταξύ της ποιότητας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της 202 χρηματοοικονομικής και της λογιστικής τους οργάνωσης Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Επιλογή στατιστικής συνάρτησης ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων Αποτελέσματα ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων Σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης Σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και με 216 τις τεχνικές κοστολόγησης που χρησιμοποιούν στην κοστολογική τους διαδικασία 9.3. Διαφορές στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους από τη ανώτατη διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Επιλογή στατιστικής συνάρτησης ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων Αποτελέσματα ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων Διαφορές στη χρήση της πολυμορφίας του κόστους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Διαφορές στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ποσοστό έμμεσου κόστους στα παραθεριστικά ξενοδοχεία (resorts) και στα ξενοδοχεία 224 vii

9 πόλεων (city hotels) 9.5. Συμπεράσματα από τον στατιστικό έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων 225 Βιβλιογραφία 228 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Απόψεις της διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες Εισαγωγή Περιγραφική στατιστική ανάλυση Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων με τη μορφή της μηδενικής υπόθεσης Στατιστική Μέθοδος (Λογιστική Παλινδρόμηση) Παραγοντική Ανάλυση των ανεξάρτητων μεταβλητών Παρουσίαση και ανάλυση της στατιστικής μεθόδου Έλεγχος της καταλληλότητας των δεδομένων της έρευνας για παραγοντική ανάλυση Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων των ανεξάρτητων μεταβλητών Μεταβλητές που αναφέρονται στην άποψη της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Μεταβλητές που αναφέρονται στην άποψη της διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον έλεγχο και στην παρακολούθηση του κόστους τους Αξιοπιστία των μετρήσεων (Reliability analysis) Αποτελέσματα από τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων Ταυτόχρονη είσοδος των ανεξάρτητων μεταβλητών στη συνάρτηση της λογιστικής παλινδρόμησης Συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών Εφαρμογή της Λογιστικής Παλινδρόμησης Εκτιμητές παραμέτρων και η ερμηνεία των συντελεστών παλινδρόμησης Μερική συσχέτιση Εκτίμηση της καλής προσαρμογής του υποδείγματος Σύνοψη 252 Βιβλιογραφία 254 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Συμπεράσματα Προτάσεις Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας Θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Συστήματα συγκέντρωσης και αποθήκευσης πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Σχέση της παροχής πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και με ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 261 χρηματοοικονομικής και της λογιστικής τους οργάνωσης Διαφορές στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους από την ανώτατη 262 viii

10 διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Απόψεις της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες επιχειρήσεων Περιορισμοί της διατριβής Συνεισφορά της παρούσας μελέτης και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 266 Βιβλιογραφία 269 Παράρτημα Παράρτημα 1: Πίνακες Συνάφειας. Παράρτημα 2: Λογιστική Παλινδρόμηση. Παράρτημα 3: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα Παράρτημα 4: Γενικό πλαίσιο ερωτήσεων ποιοτικής έρευνας σε εμπειρογνώμονες και καθηγητές της Λογιστικής. Παράρτημα 5: Συνοδευτική επιστολή ερωτηματολογίου. Παράρτημα 6: Ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας. 298 ix

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Μεθοδολογικό πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά κριτηρίων πληθυσμού για τον κύκλο εργασιών και των αριθμό των κλινών 115 Πίνακας 5.2: Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων για την αντιπροσωπευτικότητα των ποιοτικών μεταβλητών του δείγματος 117 Πίνακας 5.3: Έλεγχος τυχαιότητας δεδομένων δείγματος από τον πληθυσμό. 118 Πίνακας 5.4: Χαρακτηριστικά κριτηρίων δείγματος για τον κύκλο εργασιών και των αριθμό των κλινών. 119 Πίνακας 5.5: Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων για την αντιπροσωπευτικότητα των ποσοτικών μεταβλητών του δείγματος. 119 Πίνακας 5.6: Ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) του πρώτου μέρους του ερωτηματολόγιου 131 Πίνακας 5.7: Ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis) του δεύτερου μέρους του ερωτηματολόγιου. 132 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Στάση των οικονομικών διευθυντών απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Πίνακας 6.1: Θέση στελέχους που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο 142 Πίνακας 6.2: Γεωγραφικό διαμέρισμα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη έρευνα 143 Πίνακας 6.3: Αριθμός κλινών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη έρευνα 144 Πίνακας 6.4: Κατηγορία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη έρευνα 144 Πίνακας 6.5: Τύπος ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετείχαν στη έρευνα 144 Πίνακας 6.6: Κύκλος Εργασιών ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετείχαν στη έρευνα για τη χρήση Πίνακας 6.7: Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP systems) από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 145 Πίνακας 6.8: Τύπος στρατηγικής ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 146 Πίνακας 6.9: Αριθμός μόνιμων στελεχών, που απασχολήθηκε στην οικονομική διεύθυνση των επιχειρήσεων το έτος Πίνακας 6.10: Λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 146 Πίνακας 6.11: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της 147 Λογιστικής Κόστους. Πίνακας 6.12: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων 149 Πίνακας 6.13: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην παραγωγή επίκαιρων (μηνιαίων) πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους 150 Πίνακας 6.14: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη χρονική προσαρμογή των κοστολογικών μεγεθών που παρουσιάζουν το 151 x

12 φαινόμενο του ετεροχρονισμού Πίνακας 6.15: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην πληρότητα (συνάφεια) των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 6.16: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην κοστολογική τους οργάνωση Πίνακας 6.17: Στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στις μεθόδους κοστολόγησης Πίνακας 6.18: Στάση των οικονομικών διευθυντών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον κοστολογικό χειρισμό του κόστους αδράνειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Συστήματα συγκέντρωσης και αποθήκευσης των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα Πίνακας 7.1: Διαδικασία προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 158 Πίνακας 7.2: Χρονική περίοδος προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 159 Πίνακας 7.3: Κατάρτιση ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 159 Πίνακας 7.4: Χρονική περίοδος κατάρτισης ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 159 Πίνακας 7.5 Συστήματα Αναλυτικής Λογιστικής που τηρούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 160 Πίνακας 7.6: Πίνακας Συνάφειας μεταξύ του χρόνου και του τρόπου προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων 161 Πίνακας 7.7: Κοστολογική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 162 Πίνακας 7.8: Κέντρα κέρδους (profit centers) που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 163 Πίνακας 7.9: Αριθμός κέντρων κέρδους που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 164 Πίνακας 7.10: Βοηθητικά κέντρα κόστους παραγωγής (τμήματα υποστήριξης) που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 164 Πίνακας 7.11: Αριθμός τμημάτων υποστήριξης που παρακολουθούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 165 Πίνακας 7.12: Κλείδες μερισμού του έμμεσου κόστους της παραγωγικής λειτουργίας στα κύρια κέντρα κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 165 Πίνακας 7.13: Διαδικασία μερισμού του έμμεσου κόστους στις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 167 Πίνακας 7.14: Μέθοδος καταλογισμού των έμμεσων εξόδων της παραγωγικής λειτουργίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 168 Πίνακας 7.15: Προσδιορισμός αναλυτικών πληροφοριών ως προς το κόστος, το έσοδο και το αποτέλεσμα τόσο συνολικά, όσο και ανά τομέα δραστηριότητας από τις ξενοδοχειακές 168 επιχειρήσεις. Πίνακας 7.16: Ποσοστιαία ανάλυση του κόστους των προφερόμενων υπηρεσιών σε άμεσο και έμμεσο μέρος την τελευταία τριετία 169 Πίνακας 7.17: Ποσοστιαία ανάλυση του άμεσου κόστους σε εργασία και υπόλοιπο των προφερόμενων υπηρεσιών την τελευταία τριετία 169 Πίνακας 7.18: Ποσοστιαία ανάλυση του έμμεσου κόστους σε εργασία και υπόλοιπο των 169 xi

13 προφερόμενων την τελευταία τριετία Πίνακας 7.19: Χρονική προσαρμογή των αγορών, των οργανικών εξόδων, των εσόδων και των ανόργανων αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν το φαινόμενο του ετεροχρονισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.20: Πίνακας συνάφειας μεταξύ χρόνου παραγωγής πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και της περιόδου της χρονικής προσαρμογής των κοστολογικών μεγεθών που παρουσιάζουν το φαινόμενου του ετεροχρονισμού Πίνακας 7.21: Λογιστικό κύκλωμα που γίνεται η χρονική προσαρμογή των λογιστικών πληροφοριών που παρουσιάζουν το φαινόμενο του ετεροχρονισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.22: Βαθμός ικανοποίησης από την ακρίβεια των λογιστικών πληροφοριών που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων Πίνακας 7.23: Τεχνικές Κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων Πίνακας 7.24: Λόγοι μη υιοθέτησης της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.25: Κοστολογικός χειρισμός σταθερού κόστους αδράνειας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Πίνακας 7.26: Σύνδεση της πολυμορφίας του κόστους με τις επιχειρηματικές αποφάσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πίνακας 7.27: Χρήση πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 179 Πίνακας 7.28: Κατάρτιση προϋπολογισμών των τμημάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 179 Πίνακας 7.29: Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμών από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 179 Πίνακας 7.30: Εφαρμογή του συστήματος του προϋπολογιστικού ελέγχου και η ανάλυση των αποκλίσεων των πραγματικών μεγεθών με τα προϋπολογιστικά από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την αξιολόγηση των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους Πίνακας 7.31: Λειτουργικοί αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τη αξιολόγησης της 181 επίδοσης των τμημάτων και των φορέων ευθύνης τους. Πίνακας 7.32: Παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους και στους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχή τους Πίνακας 8.1: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα πρέπει 192 αυτές να συγκεντρώνουν, ώστε να έχουν αξία στη λήψη αποφάσεων και στην άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου Πίνακας 8.2: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αναλυτικών 193 αποτελεσμάτων Πίνακας 8.3: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών 194 επιχειρήσεων απέναντι στην παραγωγή επίκαιρων πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 8.4: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών 196 xii

14 επιχειρήσεων απέναντι στη χρονική προσαρμογή των κοστολογικών μεγεθών που παρουσιάζουν το φαινόμενο του ετεροχρονισμού Πίνακας 8.5: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στην πληρότητα - συνάφεια των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 8.6: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη κοστολογική τους διάρθρωση Πίνακας 8.7: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στις τεχνικές κοστολόγησης Πίνακας 8.8: Διαφορές στη στάση των οικονομικών διευθυντών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον κοστολογικό χειρισμό του κόστους αδράνειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Σχέσεις μεταξύ της ποιότητας των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πίνακας 9.1: Σχέση της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με 209 ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πίνακας 9.2: Σχέση της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με 212 ορισμένα χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης Πίνακας 9.3: Σχέση της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με ορισμένα χαρακτηριστικά της λογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και με τα συστήματα 216 κοστολόγησης που χρησιμοποιούν στην κοστολογική τους διαδικασία Πίνακας 9.4: Διαφορές στη βαρύτητα που δίδεται στη χρήση της πολυμορφίας του κόστους στη λήψη αποφάσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικές πληροφορίες της 221 Λογιστικής Κόστους και σε εκείνες που παράγουν λιγότερο ποιοτικές πληροφορίες Πίνακας 9.5: Έλεγχος σφαιρικότητας Barlett και έλεγχος καταλληλότητας του δείγματος 222 Kaiser Meyer Olkin (ΚΜΟ) Πίνακας 9.6: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παραγόντων (Factor analysis) 223 Πίνακας 9.7: Διαφορές στη βαρύτητα που δίδεται στη χρήση πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους ανάμεσα στις επιχειρήσεις που παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες και σε εκείνες που 224 παρέχουν λιγότερο ποιοτικές πληροφορίες Πίνακας 9.8: Διαφορές στο μέσο ποσοστό του έμμεσου κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών στις παραθεριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (resorts) και στα ξενοδοχεία 225 πόλεων (city hotels) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Απόψεις της διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες Πίνακας 10.1: Στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους 229 Πίνακας 10.2: Στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη παρακολούθηση του κόστους της 230 Πίνακας 10.3: Στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη σχέση κόστους οφέλους της παραγωγής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής 231 Κόστους Πίνακας 10.4: Έλεγχος σφαιρικότητας Barlett και έλεγχος καταλληλότητας του δείγματος 240 xiii

15 Kaiser Meyer Olkin (ΚΜΟ) για τις μεταβλητές που αναφέρονται στη στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 10.5: Ανάλυση παραγόντων των μεταβλητών που αναφέρονται στη στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στη χρήση των πληροφοριών 241 της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 10.6: Έλεγχος σφαιρικότητας Barlett και έλεγχος καταλληλότητας του δείγματος Kaiser Meyer Olkin (ΚΜΟ) σχετικά με τις μεταβλητές που αναφέρονται στη στάση της 241 ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον έλεγχο και στην παρακολούθηση του κόστους τους Πίνακας 10.7: Ανάλυση παραγόντων των μεταβλητών που αναφέρονται στη στάση της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων απέναντι στον έλεγχο και στην 242 παρακολούθηση του κόστους τους 10.8: Ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability analysis) του κάθε παράγοντα με το συντελεστή 242 Alpha (a- Cronbach) Πίνακας 10.9: Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν τις απόψεις της ανωτάτης διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμβάλουν στο διαχωρισμό τους σε δύο 243 ομάδες Πίνακας 10.11: Συσχετίσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών 245 Πίνακας 10.12: Διάγνωση Συγραμμικότητας 246 Πίνακας 10.13: Στατιστικά μέτρα της εξίσωσης λογιστικής παλινδρόμησης 248 Πίνακας 10.14: Συντελεστές μερικής συσχέτισης μεταξύ της εξαρτημένης και των 249 ανεξάρτητων μεταβλητών του υποδείγματος Πίνακας 10.15: Ταξινόμηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως προς την παροχή 250 ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Πίνακας 10.16: Έλεγχος Hosmer Lemeshow για την καλή προσαρμογή του υποδείγματος 251 της λογιστικής παλινδρόμησης στα δεδομένα Πίνακας 10.17: Συντελεστές προσδιορισμού υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης 251 xiv

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενική επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών Διάγραμμα 2.1: Εννοιολογικές προσεγγίσεις της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας Διάγραμμα 3.1: Υπόδειγμα έρευνας (research framework) 84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Μεθοδολογία και ευρήματα της ποιοτικής έρευνας Διάγραμμα 4.1.: Θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους 109 xv

17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1. Εισαγωγή. Όπως είναι γνωστό, βασικός σκοπός της Λογιστικής είναι να παράγει και να θέτει στη διάθεση των χρηστών πληροφορίες χρήσιμες για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που σχετίζονται με την αποδοτική χρήση των παραγωγικών πόρων και την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από το λεγόμενο Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Accounting Information System AIS), του οποίου κύρια λειτουργία είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η παροχή πληροφοριών σχετικών με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης. Η παροχή πληροφοριών από ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα εστιάζεται τόσο στις χρηματοοικονομικές όσο και στις διοικητικές πληροφορίες. Η Λογιστική του Κόστους (Cost Accounting) ασχολείται με τη διαδικασία καθορισμού του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης (cost analysis), το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως πληροφόρηση για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών και των διοικητικών αναφορών. Με άλλα λόγια θα λέγαμε, πως η Λογιστική του Κόστους είναι η βάση δεδομένων για την υποστήριξη από πλευράς πληροφόρησης, τόσο των χρηματοοικονομικών, όσο και των διοικητικών δραστηριοτήτων της Λογιστικής (Πάγγειος, 1993; Horngren, Bhimani, Datar και Foster, 1997; Upchurch, 2002). Το Πληροφοριακό Σύστημα της Λογιστικής Κόστους (Cost Accounting System), είναι το υποσύστημα της Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίο υλοποιείται η διαδικασία της κοστολόγησης σε μια επιχείρηση (Βενιέρης, 2004; Atkinson, Banker, Kaplan και Young, 2000; Gelinas και Sutton, 2002; Hall, 2001; Cooper και Kaplan, 1992). Παρέχει πληροφορίες για την ανάλυση του κόστους της λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων, για τον προγραμματισμό και για τον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης (Πάγγειος, 1993; Drury, 2000) Για να μπορούν όμως οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τόσο για τη λήψη αποφάσεων όσο και για την άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου, είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως ισχύει για τις πληροφορίες της 1

18 Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), 1975; Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of financial accounting concepts No 2, 1980; Accounting Standards Board (ASB), 1991; Institute of Chartered Accountants in Scotland, (ICAS), 1988; Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), 1989) Ο κύριος και οι επιμέρους στόχοι της διατριβής. Οι ανακατατάξεις μεταξύ των επιχειρήσεων εν όψει του εντονότερου ανταγωνισμού παρουσιάζει μία αυξητική τάση. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων με την παροχή καλύτερης ποιότητας πληροφόρησης μέσα από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. Από τη μελέτη της διεθνούς αρθρογραφίας διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει μία κοινά αποδεκτή άποψη, ένα εννοιολογικό πλαίσιο (conceptual framework), σχετικά με τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους ώστε αυτές να έχουν αξία στη λήψη αποφάσεων καθώς και στην άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου. Οι παραπάνω διαπιστώσεις, επηρέασαν τον καθορισμό του αντικειμενικού σκοπού της διατριβής (research purpose) που είναι η διερεύνηση της ποιότητας (χρησιμότητας) 1 των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους που παρέχονται από τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του προβληματισμού αυτού, διατυπώνονται τα παρακάτω ερωτήματα (research aims) που είναι καθοριστικά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Αυτά είναι: α) Ποια είναι τα θεμελιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ιδιότητες) που είναι σκόπιμο να συγκεντρώνουν οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους καθώς και τους παράγοντες που συμβάλουν στην παροχής τους, ώστε αυτές να έχουν αξία στη λήψη αποφάσεων καθώς και στην άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου; β) Ποια είναι η σχέση μεταξύ της παροχής ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους με i) ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων, ii) ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λογιστικής τους 1 Στην παρούσα διατριβή οι έννοιες χρησιμότητα και ποιότητα των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους θεωρούνται ταυτόσημες. 2

19 οργάνωσης και iii) ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χρηματοοικονομικής τους οργάνωσης; γ) Ποιες είναι οι απόψεις της ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων μέσω των οικονομικών τους διευθυντών που συμβάλουν σημαντικά στο διαχωρισμό τους σε δύο ομάδες, δηλαδή σε εκείνες που τα λογιστικά πληροφοριακά τους συστήματα παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους και σε εκείνες που παρέχουν λιγότερο ή καθόλου ποιοτικές πληροφορίες; Oι απόψεις αυτές ενδέχεται να είναι: i) η άποψη τους απέναντι στον προσανατολισμό της επιχείρησης προς το κόστος, ii) η άποψη τους απέναντι στη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους στη λήψη αποφάσεων, στον προγραμματισμό και στον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης και iii) η άποψη τους απέναντι στη σχέση κόστους οφέλους για την παροχή ποιοτικών πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους Περιορισμοί και σπουδαιότητα της διατριβής. Η έρευνα που παρουσιάζεται στη διατριβή περιορίστηκε στο κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ο κλάδος αυτός επιλέχθηκε λόγω του ειδικού βάρους που κατέχει η ξενοδοχειακή βιομηχανία στην οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της χώρας μας. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετές σημαντικές εργασίες που όμως αναφέρονται στο πως είναι σκόπιμο να λειτουργεί η κοστολογική διαδικασία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και στο πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους για την λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δράσης (τι πρέπει να κάνουν) (Kotas, 1995; Schmidgall, 1995; Fay, Rhoads, Rosenblatt, 1976; Kotas και Conlan, 1997; Atkinson, Berry και Jarvis, 1999; Harris και Hazzard, 1992). Παρόλα αυτά, οι Potter και Schmidgall (1999), υποστηρίζουν πως έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες παγκοσμίως που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Cost Accounting for hotels and tourism), με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά ερευνητικά «κενά» και προβλήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τους μελλοντικούς ερευνητές σχετικά με το πώς παράγονται οι πληροφορίες της Λογιστικής Κόστους μέσω των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων, ποια τα 3

20 χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, καθώς και πως αυτές χρησιμοποιούνται από την ανώτατη διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (τι κάνουν). Οι έρευνες αυτές, που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά, αφορούσαν κυρίως τη σύνθεση του κόστους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, την υιοθέτηση του αμερικάνικου κλαδικού λογιστικού σχεδίου καθώς και τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστική Κόστους κυρίως για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δράσης (Harris και Brown, 1998; Potter και Schmidgall, 1999). Παρατηρούμε λοιπόν, πως δεν έχει γίνει μία ολιστική προσέγγιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους (μέθοδοι κοστολόγησης, περίοδος κοστολόγησης, κλείδες μερισμού έμμεσου κόστους, κοστολογική οργάνωση, αναλυτικότητα έκταση πληροφοριών κ.ο.κ.) καθώς και τη χρήση των πληροφοριών της Λογιστικής Κόστους για τη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης, όπως έχει γίνει σε άλλους κλάδους της οικονομίας (εμπορικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες). Θα πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία έρευνα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους. Υποστηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία, πως οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρουσιάζουν διαφορετική σύνθεση κόστους σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας και συνεπώς απαιτείται να παρέχεται στα διοικητικά τους στελέχη διαφορετική ποιότητα και σύνθεση πληροφοριών, οι οποίες να μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αντεπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό (διεθνή, περιφερειακό, τοπικό) και να καταφέρουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους (Kotas, 1973; 1982; Jones και Lockwood, 1989; Harris, 1992a; Downie, 1997; Schmidgall, 1995; Fay, Rhoads, Rosenblatt, 1976; Harris και Brown, 1998; Potter και Schmidgall, 1999; Moncarz και Kron R 1995; O Dea, 1992). Αναφέρεται λοιπόν στη βιβλιογραφία, πως τα πληροφοριακά συστήματα της Λογιστικής Κόστους που λειτουργούν στους άλλους κλάδους της οικονομίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Παράλληλα, τα κλαδικά λογιστικά σχέδια των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Αμερικάνικο, Γαλλικό, Γερμανικό και Ελβετικό) δέχονται ιδιαίτερη κριτική 4

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................13 Ι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.........................................15

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα