Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων"

Transcript

1 Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένῃ καὶ ταύτῃ, διαρκοῦσα ἐν ὄλῳ τεσσαράκοντα ἡμέρας. Ἡ δέ νηστεία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἧσπερ ἡ διάρκεια ποικίλλει ἀναλόγως τῆς ὀψιμότητος ἢ πρωϊμότητος τοῦ Πάσχα ἀπό 8 μέχρι 42 ἡμερῶν, ἄρχεται ἀπό τῆς Δευτέρας μετά τήν Κυριακήν των Ἁγίων Πάντων διηρκοῦσα μέχρι τῆς κη Ἰουνίου συμπεριλαμβανομένης. Ἐν ἀμφοτέραις ταύταις ταῖς νηστείαις ψάλλομεν Ἀλληλούϊα ἐν ταῖς ἐφεξῆς ὁριζομέναις ἡμέραις αὐτῶν, καί τηροῦμεν ἐν αὐταῖς νηστείαν ἀπό οἴνου καί ἐλαίου ἰστῶντες ἐνάτας, ἤτοι ἅπαξ τῆς ἡμέρας ἐσθίοντες. 2. Ἐν τῇ νηστείᾳ τῶν Χριστουγέννων, κατά τήν πρώτην αὐτῆς ἡμέραν ἤτοι τή ιε Νοεμβρίου, ἐν ᾗ ἡ μνήμη ἐστί τῶν ἁγίων μαρτύρων Γουριά, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου, ψάλλομεν Ἀλληλούϊα, ἐν οἱᾳδήποτε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος καί ἐάν τύχῃ αὐτή ἀπό τῆς Δευτέρας μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, ἐκτός μόνον Σαββάτου καί Κυριακῆς. Ἐάν δέ τύχῃ ἐν Κυριακῇ ἡ ιε Νοεμβρίου, ἡ μέν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ἀκολουθία μετατίθεται καί ψάλλεται κατά τήν Κυριακήν, ἡ δέ τῶν μαρτύρων Γουριά καί λοιπῶν μετατίθεται τή Δευτερά, ἤτοι τή ιϟ Νοεμβρίου, ὄτε ψάλλεται Ἀλληλούϊα. Ἐάν δέ τύχῃ ἐν Σαββάτῳ ἡ ιε Νοεμβρίου, ψάλλεται ἐν αὐτῷ ἡ μνήμη τῶν μαρτύρων, ἄνευ Ἀλληλούϊα. 3. Ἐν τῇ νηστείᾳ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, κατά τήν Δευτέραν μετά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, ψάλλομεν Ἀλληλούϊα οἱουδήποτε ἁγίου μνήμη καί ἐάν τύχῃ, ἐκτός μόνον ὅταν ὁ ἅγιος ἔχῃ μεγάλην δοξολογίαν. Ὅταν γάρ τύχῃ ἐν αὐτῇ ἅγιος ἔχων μεγάλην δοξολογίαν, τότε μόνον παραλείπεται τό Ἀλληλούϊα καί ψάλλομεν τὸ Θεός Κύριος.

2 Ἡ νηστεία τῶν Χριστοῦ Γεννῶν καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 2 4. Καί ταῦτα μέν τηροῦνται διά τήν πρώτην ἡμέραν ἑκάστης τῶν νηστειῶν τούτων, διά τό τῆς νηστείας αἰδέσιμον καί τήν ταύτης ἔναρξιν. Ἐν δέ ταῖς λοιπαῖς ἡμέραις ἀμφοτέρων τῶν νηστειῶν, ψάλλομεν Ἀλληλούϊα κατά πάσαν Δευτερᾶν, Τετάρτην καί Παρασκευήν ἐκτός μόνον ἐάν ἐν αὑταῖς τύχῃ ἅγιος ἔχων τουλάχιστον δύο δοξαστικά ἐν τῷ ἐσπερινῷ καί ἐν τῷ ὄρθρῷ μετά τῶν αἴνων ἀπόστιχα. 5. Ἰστέον δέ καί τοῦτο, ὅτι ἐν αἶς ἡμέραις ἡ ἀκρίβεια σώζεται τῆς νηστείας, εἰ τύχοι μνήμη μεγάλου ἁγίου ἡ κεκτημένου τὰ τρία τουλάχιστον δοξαστικά ἐν μιᾷ τῶν τρίων ἡμερῶν, Δευτέρᾳ δηλαδή, Τετάρτῃ καί Παρασκευῇ, μετατίθεται αὕτη ἐν αἶς ἡμέραις ἡ κατάλυσις γίνεται, ἤγουν ἐν Τρίτῃ, Πέμπτῃ, Σαββάτῳ καί Κυριακῇ. Κατά δέ τήν Δευτέραν ἤ Τετάρτην, ἡ Παρασκευὴν ἀντιμετατίθεται ἀμοιβαίως ἥ του μὴ ἑορταζομένου ἁγίου ἀκολουθία, ἴνα ψαλῇ τό Ἀλληλούϊα. 6. Σημειωτέον ὅτι πολλάκις καί πολλῶν ἄλλων ἁγίων, ὧν ἡ ἀκολουθία στερεῖται δοξαστικῶν, ἄγεται ἡ μνήμη ἐπί τό ἐορταστικώτερον, λαμβανομένων τῶν πρὸς τοῦτο στοιχείων ἐξ ἄλλων κοινῶν λεγομένων ἡ ὁμοίων ἀκολουθιῶν, ὁπότε ἀνάγκη τοῦτο καλεῖ, ἤγουν ἐπί τῶν ἐπετείων ἡμερῶν πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, καθηγουμένων, καί ἐπί ἄλλων τοιούτων περιπτώσεων, ἐν αἶς τυπική γίνεται οἰκονομία καί ἡ μετάθεσις παραλείπεται, εἴγε δόξει τῷ προεστῶτι. Β. Ἡ ἡμερονύκτιος ἀκολουθία, ὅταν ψάλληται Ἀλληλούϊα Ἐν αἷς οὖν ἡμέραις τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων καὶ ἁγίων Ἀποστόλων ψάλλεται Ἀλληλούϊα ἡ ἡμερονύκτιος ἀκολουθία ἐστὶν αὕτη: 1. Εἰς τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων καὶ ἁγίων Ἀποστόλων, ὡς καὶ ἐν πάσῃ Δευτέρᾳ, εἰ τύχοι Ἀλληλούϊα, ἀφ ἑσπέρας ἀπ ἀρχῆς τοῦ ἐσπερινοῦ οὔτε τρισάγιον λέγομεν, οὔτε μετανοίας ποιοῦμεν, οὔτε Ἀλληλούϊα λέγομεν, ἀλλὰ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Αἱ δὲ μετάνοιαι καὶ ἡ λοιπὴ νήστιμος ἀκολουθία ἄρχεται

3 3 Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπὸ τοῦ Καταξίωσον Κύριε...Γίνεται οὖν ὁ ἐσπερινὸς ἀφ ἑσπέρας τῆς τε πρώτης ἡμέρας καὶ πᾶσαν Κυριακὴν ἑσπέρας οὕτω: Μετὰ τὸν εὐλογητόν, εὐθὺς Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ ὁ προοιμιακὸς ψαλμός, συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ στιχολογία τοῦ ἐνδιάτακτου καθίσματος μόνον ἀφ ἑσπέρας τῆς α ἡμέρας ταῖς Κυριακαῖς ἑσπέρας, οὐ στιχολογοῦμεν, ὡς διατέτακται. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους Ϟ καὶ ψάλλομεν γ στιχηρὰ τῆς Παρακλητικῆς (β ἐκ τῆς πρώτης σειρᾶς καὶ α ἐκ τῆς δευτέρας) καὶ γ ἐσπέρια τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας. Εἰ δέ εἰσι δύο ἅγιοι, ἔχοντες ἴδια στιχηρὰ ἕκαστος, ἢ ὁ εἶς ἅγιος ἔχει στιχηρὰ ἕξ, ψάλλομεν μόνα τά τοῦ Μηναίου, τὰ δὲ τῆς Παρακλητικῆς καταλιμπάνονται. Δόξα τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου, εἰ ἔχει. Καὶ νῦν τὸ θεοτοκίον αὐτοῦ, ἢ τὸ σταυροθεοτοκίον (ἐὰν τουτέστι ἡ πρώτη ἡμέρας τῆς νηστείας τύχῃ ἐν Τετάρτῃ ἢ Παρασκευῇ). Εἰ δ οὒκ ἔχει ὁ ἅγιος δοξαστικόν, Δόξα Καὶ νῦν τὸ θεοτόκιον προσόμοιον τὸ μετὰ τὰ ἐσπέρια τοῦ ἁγίου κείμενον. Καὶ εὐθὺς ἄνευ εἰσόδου τὸ Φῶς ἱλαρόν καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ. Εἶτα τὸ Καταξίωσον εἰς ὃ ποιοῦμεν μετανοίας μικρὰς γ, καὶ ὁ ἱερεὺς Πληρώσωμεν τὴν δέησιν. Εἰς τὸν στίχον, τὰ στιχηρὰ τῆς Παρακλητικῆς μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα Καὶ νῦν τὸ θεοτοκίον τῆς Παραλητικής, ἢ τὸ σταυροθεοτοκίον (ἐὰν ἡ πρώτη ἡμέρα τύχῃ ἐν Τετάρτῃ ἡ Παρασκευή). Ἐὰν δὲ ὁ ἅγιος ἔχῃ δοξαστικὸν εἰς τὰ ἀποστιχα, οὐ ψάλλεται, ἀλλὰ καταλιμπάνεται. Εἶτα τό Νυν ἀπολύεις, Τρισάγιον μετανοίας μικρὰς γ. Δόξα, καὶ νῦν, Παναγία Τριάς, Δόξα, καὶ νῦν, Πάτερ ἡμῶν, καὶ μετὰ τὸ Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, ἀντὶ ἀπολυτικίων λέγομεν τὰ τροπάρια Θεοτόκε Παρθένε, Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, Δόξα, Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, Καὶ νῦν, Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαχνίαν. Λέγονται δὲ τὰ μὲν τρία πρῶτα αὐτῶν μετὰ μέλους καὶ ποιοῦμεν ἀνὰ μίαν μετάνοιαν ἐν ἑκάστῳ τὸ δὲ τελευταῖον λέγεται χῦμα καὶ ἄνευ μετανοίας. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν, Τὴν τιμιωτέραν, Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον πάτερ. Ὁ ἱερεὺς Ὁ ὢν εὐλογητός. Καὶ ὁ προεστὼς τὸ Ἐπουράνιε Βασιλεῦ μεθ ὁ ποιοῦμεν µετανοίας µεγάλας γ λέγοντες ἐν ἑκάστῃ ἀνὰ ἔνα στίχον τῆς εὐχῆς

4 Ἡ νηστεία τῶν Χριστοῦ Γεννῶν καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 4 τοῦ ὁσίου Εὐφραὶμ Κύριε καὶ Δεσπότα τῆς ζωῆς μου Καὶ μετὰ τὴν τρίτην μετάνοιαν, ἀνισταμένων ἡμῶν, λέγει εὐθὺς ὁ ἱερεὺς Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ ἐλπὶς ἡμῶν δόξα σοι. Ὁ ἀναγνώστης Δόξα, καὶ νῦν, Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Καὶ ὁ ἱερεὺς ποιεῖ ἀπόλυσιν μεγάλην λέγων Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν μεθ ἢν τὸ Δι εὐχῶν. 2. Κατὰ δὲ τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῶν νηστειῶν, μετὰ τὴν α ἡμέραν εἰ τύχοι Ἀλληλούϊα ἐν Δευτέρᾳ, Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ, ἐν μὲν τῇ Δευτέρᾳ γίνεται ὁ ἐσπερινὸς ὡς ἀνωτέρω ἐδηλώθη ἐν τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας. Ἐὰν δὲ τύχῃ Ἀλληλούϊα τῇ Τετάρτῃ ἢ τῇ Παρασκευῇ, ἀφ ἑσπέρας ὁ ἐσπερινὸς γίνεται οὕτω: Τῇ Τρίτῃ ἢ τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας, μετὰ τὸν εὐλογητόν, Τρισάγιον, µετανοίας γ. Δόξα, καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Δόξα, καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν. Ὁ ἱερεὺς Ὅτι σοῦ ἐστιν. Εἶτα Κύριε ἐλέησον ιβ. Δόξα, καὶ νῦν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἐκ γ, µετανοίας γ καὶ ὁ προοιμιακὸς ψαλμός, ἢ μεγάλη συναπτὴ καὶ ἡ στιχολογία τοῦ ἐνδιάτακτου καθίσματος τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους Ϟ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ τῆς Παρακλητικῆς γ καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ Μηναίου γ. Εἰ δέ εἰσι δύο ἅγιοι, ἢ ἐὰν ὁ ἅγιος ἔχῃ ἓξ στιχηρὰ, ψάλλονται μόνα τὰ τοῦ Μηναίου εἰς Ϟ. Δόξα, καὶ νῦν τὸ μετὰ τὰ στιχηρὰ τοῦ Μηναίου κείμενον σταυροθεοτοκίον προσόμοιον. Ἐὰν ὁ ἅγιος ἔχῃ δοξαστικόν, καταλιμπάνεται. Εὐθὺς τὸ Φῶς ἱλαρὸν καὶ ἀντὶ προκειμένου ψάλλομεν τὸ Ἀλληλούϊα μετὰ τῶν στίχων: α. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ β. Καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Εἰθ οὕτω τὸ Καταξίωσον καὶ µετανοίας γ. Τὸ Πληρώσωμεν, καὶ τὰ ἀποστιχα τῆς Παρακλητικῆς μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν τὸ σταυροθεοτοκίον. Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον, μετανοίας γ κτλ., καὶ μετὰ τὸ Ὅτι σοῦ ἐστιν, ἀντὶ ἀπολυτικίων ψάλλομεν τὰ τροπάρια Θεοτόκε Παρθένε. Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ. Δόξα, Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ νῦν, Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαχνίαν. Λέγομεν δὲ τὰ τρία πρῶτα μετὰ μέλους ποιοῦντες ἐν ἑκάστῳ καὶ ἀνὰ μίαν μικρὰν μετάνοιαν, πλὴν τοῦ τελευταίου, ὅπερ λέγεται ἄνευ μετανοίας καὶ χῦμα. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν.

5 5 Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον πάτερ. Ὁ ἱερεὺς Ὁ ὢν εὐλογητός. Καὶ ὁ προεστὼς Ἐπουράνιε βασιλεῦ. Μεθ ὁ ποιοῦµεν γ µεγάλας µετανοίας μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ, εἶτα ιβ μικρὰς λέγοντες ἐν ἑκάστῃ τὸ Ὁ Θεὸς ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ μυστικῶς, ἐν δὲ τῇ ιβ τὸ Ὁ Θεὸς ἰλάσθητί μοι τὸ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλέησόν με. Καὶ ἔσχατον μετάνοιαν μεγάλην μίαν μετὰ τοῦ τελευταίου στίχου τῆς εὐχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ. Καὶ μετὰ τὰς μετανοίας, ὁ ἱερεὺς Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ ἀναγνώστης Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Καὶ ποιεῖ ὁ ἱερεὺς μεγάλην ἀπόλυσιν λέγων Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, καὶ μετ αὐτὴν τὸ Δι εὐχῶν. 3. Μετὰ τὸ δεῖπνον συναχθέντες ἐν τῷ νάρθηκι ἀναγινώσκομεν τὸ μέγα ἀποδεῖπνον. Καὶ ἀφ ἑσπέρας μὲν τῆς πρώτης τῆς νηστείας ἡμέρας, ὡς καὶ ἑκάστῃ Κυριακῇ ἑσπέρας, οὐ ποιοῦμεν μετανοίας ἀπ ἀρχῆς τοῦ ἀποδείπνου, εἰ μὴ μόνον ὅσαι ἀναγράφονται μετὰ τὸ Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, ἤτοι εἰς τὸ τρισάγιον γ καὶ ἐν τέλει τὰς ιϟ μεγάλας καὶ μικράς, καὶ εἰς τὸ τελευταῖον τρισάγιον τὰς γ μικράς. Τῇ δὲ Τρίτῃ καὶ Πέμπτῃ ἑσπέρας ποιοῦμεν πάσας τὰς μετανοίας ὅσαι ἀναγράφονται ἀπ ἀρχῆς μέχρι τέλους. Ἡ διάταξις οὖν τοῦ ἀποδείπνου ἐστὶν αὕτη: Μετὰ τὸν εὐλογητόν, Βασιλεῦ οὐράνιε. Τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Κύριε ἐλέησον ιβ, τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν ἐκ γ, μετανοίας γ καὶ εὐθὺς χῦμα τοὺς ψαλμοὺς δ, Ϟ καὶ β. Εἶτα Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεὸς ἐκ γ, μετανοίας γ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν καὶ τοὺς ψαλμοὺς κδ, λ καὶ τὸν 90 ο, μεθ οὖς Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα κτλ., ἐκ γ, µετανοίας γ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν. Εἶτα τὸ Μεθ ἡμῶν ὁ Θεὸς χῦμα καὶ ἄνευ μέλους, καὶ μετ αὐτὸ χῦμα ὠσάυτως τὰ τροπάρια Τὴν ἡμέραν διελθών. Δόξα, Τὴν ἡμέραν παρελθών. Καὶ νῦν, Τὴν ἡμέραν διαβάς. Εἶτα χῦμα τοὺς στίχους Ἡ ἀσώματος φύσις τὰ Χερουβίμ. Καὶ εὐθὺς χθαμαλὴ τῇ φωνῇ Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν. Μεθ ὁ ὠσάυτως χῦμα τοὺς στίχους Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ὧν ὁ μὲν πρῶτος καὶ ὁ προ-

6 Ἡ νηστεία τῶν Χριστοῦ Γεννῶν καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 6 τελευταῖος τρισσεύεται, οἱ δὲ λοιποὶ δευτερούνται, πλὴν τοῦ τελευταίου ἅπαξ μόνον λεγομένου. Εἶτα, τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Καὶ χῦμα τὰ τροπάρια Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου. Δόξα, Ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου. Καὶ νῦν, Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν. Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν. Ἐν ὀ- νόματι Κυρίου. Ὁ ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν. Εἶτα τὴν εὐχήν, Κύριε, Κύριε, ὁ ῥυσάμενος ἡμᾶς. Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ, μετανοίας γ καὶ οἱ ψαλμοὶ ν, ρα καὶ ἡ εὐχὴ Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. Τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριὰς κτλ., καὶ μετὰ τὸ Ὅτι σοῦ ἐστιν, χῦμα τὰ τροπάρια Ἐλέησον ἡμᾶς. Δόξα, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ νῦν, Τῆς εὐσπλαχνίας. Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὁ ἱερεὺς Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων. Καὶ ἡ εὐχὴ Δέσποινα Θεὲ Πάτερ παντοκράτορ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ μετανοίας γ καὶ τοὺς ψαλμοὺς ξθ καὶ ρμβ. Εἶτα χῦμα τὴν μικρὰν δοξολογίαν ἀπὸ τοῦ Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ. Μεθ ἢν ψάλλομεν τὸν κανόνα τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου. Μετὰ δὲ τὴν συμπληρῶσιν αὐτοῦ, Τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Καὶ τὸ τροπάριον Κύριε τῶν δυνάμεων ἑπτάκις χῦμα μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα Δόξα τῷ Πατρί, Κύριε εἰ μὴ τοὺς ἁγίους σοῦ. Καὶ νῦν, Πολλὰ τὰ πλήθη. Παναγία Θεοτόκε. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου, πάντα χῦμα. Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ. Κύριε ἐλέησον γ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὁ ἱερεὺς Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ ποιοῦμεν τὰς γ μεγάλας μετανοίας, λέγοντες καθ ἑαυτοὺς καὶ ἔνα στίχον τῆς εὐχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ εἶτα καὶ τὰς ιβ μικράς καὶ πάλιν μετάνοιαν μεγάλην, καὶ τὸν τελευταῖον στίχον τῆς εὐχῆς, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐσπερινῷ ἐδηλώθη. Μετὰ δὲ τὴν τελευταίαν μετάνοιαν, τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Κύριε ἐλέησον ιβ καὶ τὰς εὐχὰς Ἄσπιλε, ἀμόλυντε. Καὶ δὸς ἡμῖν Δεσπότα. Ὑπερένδοξε, ἀειπάρθενε. Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου. Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε ἐλέησον γ. Εὐλόγησον. Καὶ ὁ ἱερεὺς πρὸ τῶν βασιλικῶν πυλῶν βλεπῶν πρὸς δυσμὰς ἐκφωνεῖ Εἰρήνη πᾶσι. Ὁ χορός Καὶ τῷ πνεύματί

7 7 Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν σου. Ὁ ἱερεύς Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε. Ὁ χορός Σοὶ Κύριε. Καὶ ἡμῶν κεκλιμένων λέγει εὐθύς Δεσπότα πολυέλεε. Εἶθ οὕτω αἰτεῖται καὶ λαμβάνεται ὑπ ἀλλήλων ἡ συγχώρησις ὡς καὶ τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ. Ὁ δὲ ἱερεὺς λέγει τὸ Εὐξώμεθα, καὶ εἶτα τὸ Δι εὐχῶν. Καὶ οὕτως ἀπερχόμεθα ἐν τοῖς κελλίοις ἢ ἐν τοῖς οἰκείοις ἡμῶν, ἔνθα λέγομεν καὶ τὴν εὐχὴν Τοῖς μισοῦσι καὶ ἀδικοῦσιν ἡμᾶς. 4. Ἐν τῷ μεσονυκτικῷ, ὀρθῷ καὶ τῇ ἐφεξῆς ἀκολουθίᾳ, τηρεῖται ἡ αὐτὴ ἀπαραλλάκτως τάξις ἔν τε τῇ πρώτῃ τῆς νηστείας ἡμέρα, ὡς καὶ ἑκάστη Δευτέρᾳ, Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ ἐν ἥ ἐστιν Ἀλληλούϊα. Μεσονυκτικὸν οὖν ἀναγινώσκομεν τὸ καθ ἡμέραν ἐν τῷ νάρθηκι, ποιοῦντες ἐν αὐτῷ τὰς ιϟ τυπωμένας μικρὰς καὶ μεγάλας μετανοίας μετὰ τὸ Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ. 5. Ἐν τῷ ὄρθρῳ, μετὰ τὸν εὐλογητόν, Τρισάγιον ἄνευ μετανοίας, Παναγία Τριὰς κτλ. Κύριε ἐλέησον ιβ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ ἄνευ μετανοίας καὶ οἱ ψαλμοὶ Ἐπακούσαι σοῦ Κύριος. Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου. Εἶτα Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ εὐθὺς τρισάγιον ἄνευ μετανοιῶν κτλ., τὰ τροπάρια Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ τὰ ἕτερα, ἡ ἐκτενής. Εἶτα τὸ Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ὁ ἑξάψαλμος ὡς ἔθος. Μετὰ δὲ τὴν μεγάλην συναπτήν, ἀντὶ τοῦ Θεὸς Κύριος ψάλλομεν τὸ Ἀλληλούϊα εἰς τὸν ἦχον τῆς ἑβδομάδος μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ, καὶ εὐθὺς τὰ τρία τριαδικὰ τοῦ ἤχου, κατὰ τὰς διατάξεις αὐτῶν ὡς καὶ ἐν τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ. Εἶτα γίνεται ἡ συνήθης στιχολογία τῶν καθισμάτων τοῦ Ψαλτηρίου καὶ ἐν μὲν τῇ νηστείᾳ τῶν Χριστουγέννων στιχολογοῦμεν καθίσματα γ, ἐν δὲ τῇ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων δύο. Μεθ ἑκάστην δὲ στιχολογίαν ψάλλονται μόνα τὰ τῆς Παρακλητικῆς καθίσματα. Εἶτα στιχολογοῦμεν Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν ὁλοκλήρους τὰς ᾠδὰς καὶ ψάλλομεν ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς κανόνας. Καὶ εἰ μέν ἐστιν εἰς ἅγιος, κανόνες ὁ πρῶτος τῆς Ὀκτωήχου σὺν τῷ εἱρμῷ εἰς Ϟ, ὁ δεύτερος εἰς δ καὶ τοῦ ἁγίου εἰς δ. Εἰ δέ εἰσι δύο ἅγιοι, καταλιμπάνεται ὁ β τῆς Ὀκτωήχου, καὶ λέγεται ὁ α σὺν τῷ εἱρμῷ εἰς Ϟ, τοῦ ἑνὸς ἁγίου εἰς δ, καὶ τοῦ ἑτέρου εἰς δ. Κα-

8 Ἡ νηστεία τῶν Χριστοῦ Γεννῶν καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 8 ταβασίας οὐ λέγομεν, εἰ μὴ μόνον τοὺς εἱρμοὺς τῶν τεσσάρων ᾠδῶν, ὡς ἔθος. Μετὰ τὴν γ ᾠδήν, κάθισμα τοῦ ἁγίου, Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ νῦν, θεοτοκίον ἢ σταυροθεοτοκίον. Ἀφ ἕκτης, κοντάκιον τοῦ ἁγίου, εἰ ἔχει. Εἰ δὲ ἔχουσι δύο ἅγιοι κοντάκια, τοῦ ἑνὸς λέγεται ἀπὸ γ ᾠδῆς πρὸ τῶν καθισμάτων, καὶ τοῦ ἑτέρου ἀφ ἕκτης, ἡ καὶ ἀμφότερα ἀφ ἕκτης. Εἰ δ οὐκ ἔχει ὁ ἅγιος κοντάκιον, λέγεται τὸ τῆς ἡμέρας, ἤτοι τῇ Δευτέρᾳ τῶν ἀσωμάτων, τῇ Τρίτῃ τοῦ Προδρόμου, τῇ δὲ Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ τοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν εἱρμὸν τῆς η ᾠδῆς στιχολογείται ἡ τιμιωτέρα, μεθ ἢν ψάλλεται ἡ θ ᾠδή, ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, τὸ Ἄξιόν ἐστιν καὶ ἡ αἴτησις. Εἶτα ἀναγινώσκομεν τὸ φωταγωγικὸν τοῦ ἤχου ἐκ γ κατὰ τὰς διατάξεις αὐτοῦ. Μεθ ὅ, εὐθύς, παραλειπομένων ὅλως τῶν αἴνων, ἐπισυνάπτομεν χῦμα τὴν μικρὰν δοξολογίαν Σοὶ δόξα πρέπει, ποιοῦντες εἰς τὸ Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ μετανοίας μικρὰς γ. Καὶ ὁ ἱερεὺς τὸ Πληρώσωμεν. Εἰθ οὕτω ψάλλομεν τὰ ἀποστιχα τῆς Παρακλητικῆς μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν, Δόξα, καὶ νῦν τὸ μετ αὐτὰ κείμενον θεοτοκίον ἢ σταυροθεοτοκίον. Ὁ προεστὼς Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι. Τρισάγιον, μετανοίας γ. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Καὶ χῦμα, ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὸ τροπάριον Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξῃς σου. Εἶτα Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὁ ἱερεὺς Ὁ ὢν εὐλογητός. Καὶ ὁ προεστὼς τὸ Ἐπουράνιε βασιλεῦ. Μεθ ὃ ποιοῦμεν τὰς γ μεγάλας μετανοίας μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ, τὰς ιβ μικρὰς καὶ τελευταῖον τὴν μίαν μεγάλην, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐσπερινῷ. Καὶ ἀνιστάμενοι εὐθὺς ἀρχόμεθα τοῦ Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τὴν α ὥραν μετὰ τοῦ μεσωρίου αὐτῆς, οὐχὶ ἐν τῷ νάρθηκι ἀλλ ἐν τῷ ναῷ. Καὶ συμπληρωθέντος τοῦ μεσωρίου τῆς α ὥρας, ποιεῖ ὁ ἱερεὺς ἀπόλυσιν μεγάλην, καὶ ἀπερχόμεθα. 6. Εἰς τὸ τέλος τῆς δευτέρας ὥρας τῆς ἡμέρας, σημαίνει ὁ κανδηλάπτης τὸ μικρόν, καὶ συναγόμεθα ἐν τῷ νάρθηκι, ἔνθα εὐλογοῦντος τοῦ ἱερέως, ἀναγινώσκομεν τὴν τριθέκτην μετὰ τῶν μεσωρίων αὐτῆς, ὡς διατέτακται. Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν τοῦ μεσωρίου τῆς Ϟ ὥρας Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων, εἴ ἐστι λειτουργία, γίνεται ἀπόλυσις μικρά. Εὐθὺς

9 9 Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν δὲ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν, σημαίνει τὸ μέγα, καὶ ἀρχόμεθα τῆς λειτουργίας, προετοιμασθέντος ἤδη τοῦ τε ἱερέως καὶ τοῦ διακόνου. Ψάλλομεν δὲ ἐν τῇ λειτουργίᾳ τὰ τυπικὰ ὡς συνήθως, καὶ μακαρισμοὶ τῆς Παρακλητικῆς εἰς Ϟ. Εἰσοδικὸν τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός. Ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας, ἤτοι τῇ Δευτέρᾳ τῶν ἀσωμάτων Τῶν οὐρανίων στρατιῶν τῇ Τρίτῃ τοῦ Προδρόμου Μνήμη δικαίου τῇ Τετάρτῃ καὶ τῇ Παρασκευῇ τοῦ Σταυροῦ Σῶσον Κύριε τῇ Πέμπτῃ τῶν Ἀποστόλων Ἀπόστολοι ἅγιοι καὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου Κανόνα πίστεως Μετὰ τὸ τῆς ἡμέρας, ψάλλομεν τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς ἢ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ. Εἶτα Δόξα, τὸ κοντάκιον τῆς ἡμέρας, ἤτοι τῇ Δευτέρᾳ Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ τῇ Τρίτῃ Προφῆτα Θεοῦ τῇ Τετάρτῃ καὶ τῇ Παρασκευῇ Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ καὶ τῇ Πέμπτῃ Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ Ἐν τοῖς Μύροις ἅγιε Εἶτα δὲ καθ ἑκάστην Καὶ νῦν, Προστασία τῶν χριστιανῶν Τρισάγιον, προκείμενον τῆς ἡμέρας, ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ τῆς Θεοτόκου. Εἰς τὸ Ἑξαιρέτως τὸ Ἄξιόν ἐστιν. Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Τὸ Εἴδομεν τὸ φῶς, Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου. Οἱ ψαλμοὶ Εὐλογήσω τὸν Κύριον καὶ Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου, καὶ ἀπόλυσις. Μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν δίδεται τὸ κατακλαστὸν καὶ ἀπολυόμεθα οὐκ εἰσερχόμεθα εἰς τὴν τράπεζαν νῦν, ἀλλὰ μένομεν νήστεις μέχρι τὴν θ καὶ ἐσθίομεν μόνον μετὰ τὸν ἐσπερινόν. Περὶ ὤραν οὖν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, κρουσθέντος πάλιν τοῦ μικροῦ, συναγόμεθα ἐν τῷ νάρθηκι καὶ ἀναγινώσκομεν τὴν θ ὥραν μετὰ τοῦ μεσωρίου αὐτῆς. Καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν Δεσπότα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, γίνεται ἀπόλυσις μικρὰ καὶ εἰσερχόμεθα ἐν τῷ ναῷ. Ἔνθα εὐλογητοῦ τεθέντος, ψάλλομεν τὸν ἐσπερινὸν τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν αὐτοῦ εἰσερχόμεθα εἰς τὴν τράπεζαν, ἐσθίοντες ξηροφαγίαν ἄνευ οἴνου καὶ ἐλαίου. 7. Εἰδ οὔκ ἐστι λειτουργία, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ μεσωρίου τῆς Ϟ ὥρας, ἤτοι μετὰ τὴν εὐχὴν Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων, γίνεται ἀπόλυσις μεγάλη, καὶ ἀπερχόμεθα οὐχ ἱστῶμεν δὲ τράπεζαν, ἀλλ ἀναμένομεν μέχρι ἀπολύσεως τοῦ ἐσπερινοῦ. Περὶ ὤραν οὖν θ κρουσ-

10 Ἡ νηστεία τῶν Χριστοῦ Γεννῶν καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων 10 θέντος τοῦ μικροῦ, λέγομεν τὴν θ μετὰ τοῦ μεσωρίου αὐτῆς ἐν τῷ νάρθηκι. Καὶ συμπληρωθείσης τῆς εὐχῆς Δεσπότα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, οὐ γίνεται ἀπόλυσις, ἀλλ εὐθὺς εἰσερχόμενοι ἐν τῷ ναῷ ψάλλομεν τὴν ἀκολουθίαν τῶν τυπικῶν, ἤτοι τοὺς ψαλμοὺς Εὐλογεῖ ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ Αἴνει ἡ ψυχή μου, ὡς ἔθος. Καὶ νῦν, Ὁ μονογενής, καὶ εἶτα οἱ μακαρισμοὶ μετὰ τῶν τῆς Παρακλητικῆς ἐξ τροπαρίων ἐν αὐτοῖς. Καὶ εὐθὺς τὸ προκείμενον, ὁ ἀπόστολος, τὸ ἀλληλοϊάριον καὶ τὸ εὐαγγέλιον, ὡς ἔθος. Μεθ ὅ, Μνήσθητι ἡμῶν γ καὶ μετανοίας μικρὰς γ. Χορὸς ὁ ἐπουράνιος. Στίχ. Προσέλθετε πρὸς αὐτόν αὖθις Χορὸς ὁ ἐπουράνιος. Δόξα, Χορὸς ἁγίων ἀγγέλων. Καὶ νῦν, Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν. Ἄνες, ἄφες. Εἶτα τὸ Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Μεθ ὃ τὸ κοντάκιον τῆς Μεταμορφώσεως, εἶτα τὸ τῆς ἡμέρας καὶ μετ αὐτὸ Δόξα, Μετὰ τῶν ἁγίων. Καὶ νῦν, Προστασία τῶν Χριστιανῶν. Τὸ Κύριε ἐλέησον μ. Δόξα, καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὁ ἱερεὺς Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς. Καὶ ποιοῦμεν γ μεγάλας μετανοίας μόνον μετὰ τῆς συνήθους εὐχῆς.εἶτα τρισάγιον, μετανοίας μικρὰς γ. Παναγία Τριὰς τὸ ὁμοούσιον κράτος. Καὶ μετ αὐτὴ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου ἐκ γ χύμα, μετανοίας μικρὰς γ καὶ οἱ ψαλμοὶ Εὐλογήσω τὸν Κύριον, καὶ Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου. Μεθ οὖς γίνεται ἀπόλυσις μιρκά, καὶ εὐθὺς εὐλογητοῦ τεθέντος ἐπισυνάπτομεν καὶ τὸν ἐσπερινὸν τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Μετὰ δὲ τὴν τούτου ἀπόλυσιν εἰσερχόμεθα εἰς τὴν τράπεζαν ἐσθίοντες ξηροφαγίαν, ὡς καὶ ἀνωτέρω. 8. Ἐν ταῖς νηστείαις τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ τῶν Χριστουγέννων, ἐν ταῖς ὥραις καὶ ἐν τοῖς ἀποδείπνοις, οὔτε στιχολογοῦμεν, οὔτε τι τροπάριον ἢ στίχον ψάλλομεν μετὰ μέλους ἀλλὰ πάντα χύμα καὶ ἄνευ μέλους λέγομεν. 9. Ἐκ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου οὗτινος ἡ μνήμη τυγχάνει ἐν ἡμέραν καθ ἢν ψάλλεται Ἀλληλούϊα, οὐ ψάλλομεν ἕτερόν τι, εἰμὴ μόνον τὰ ἐσπέρια, τὸν κανόνα, τὸ ἀπὸ γ ᾠδῆς κάθισμα καὶ τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου, εἴπερ ἔχει. Ἐὰν δὲ ἔχῃ καὶ δοξαστικὰ ἐν τῷ ἐσπερινῷ,

11 11 Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἢ ἄλλο τι, καταλιμπάνονται. Μόνον κατ ἐξαίρεσιν ἒν ταῖς μνήμαις τῶν ἁγίων ταῖς ἐν Δευτέρᾳ συμπιμπτούσαις, ἐν ἢ ψάλλεται Ἀλληλούϊα, ὠσάυτως καὶ τῇ πρώτῃ τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων καὶ ἁγίων Ἀποστόλων, ἀφ ἑσπέρας ἐν τῷ ἐσπερινῷ ἐπιτρέπεται ἵνα ψάλληται τὸ δοξαστικὸν τοῦ ἁγίου μόνον μετὰ τὰ ἐσπέρια, ἐὰν δηλονότι ἔχει τοιοῦτον, καὶ οὐδὲν ἐπιπλέον. 10. Ἐν ταῖς λοιπαῖς τῶν νηστειῶν τούτων ἡμέρας, ὅτε οὔκ ἐστιν Ἀλληλούϊα, ψάλλομεν τὰς ἀκολουθίας κατὰ τὴν τάξιν, μετὰ τοῦ Θεὸς Κύριος.

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,

γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον, Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ τὰ Ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα, τὰ κολαφίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 6 Ἰανουαρίου. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 1. Τῇ πρὸ τῆς Κυριακῆς ταύτης Παρασκευῇ, ἤτοι τῇ δ τοῦ μηνός, μετὰ τήν του ὄρθρου ἐνδιάτακτον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Φεβρουαριοσ 18 77 ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσίας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 142 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 9 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 202 Απριλιοσ Μαϊοσ 286 30 202 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου ( 1790). Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 126 Μαρτιοσ 18 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 73 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Του Περσυνάκη Εμμανουήλ Ιεροψάλτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών Επιτίμου Διευθυντού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Παρασκευή. Μ αρίας όσιας τής Αίγυπτίας ( f 522) Γεροντίου καί Βασιλείδου μαρτύρων. Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται. Ό έαπερινος

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ β Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ὁρισμός. Ὑμνολογία εἶναι τό μάθημα, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν.

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν. ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν. Ἱερεὺς Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2014 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικὸς σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 1 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΤΟΣ 2015 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣυνοδικΗ ΕπιτροπΗ επι τῆς Λατρείας Πρόεδρος Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος Εἰδικοὶ σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι

Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι Η ανάληψη του Χριστού Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι Πράξ 1,3 Μετά τον θάνατό του (ο Ιησούς) παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις εμφανιζόταν σε αυτούς για σαράντα μέρες 3 και τους μιλούσε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ 29 NOEΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου Ἑωθινὸν Δ Ἦχος α ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α Ἀµήν. Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυµατουργοῦ. Ἑωθινὸν Ε ἦχος β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης.

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης. Αρχαία Ελληνικά Ενότητα 6. Λύσεις ασκήσεων 1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή λέξη από το εξωτερικό πλαίσιο. 1) Πρίαμος ἢ Μενέλαος ἄρχει Σπάρτης; 2) Οὐχ ὁρῶ τὸ ἐμὸν ἀργύριον. Κλέπτης εἶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα