Νέος μόμος-πλαίσιο για τημ απλοποίηση τωμ διαδικασιώμ αδειοδότησης επιχειρήσεωμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέος μόμος-πλαίσιο για τημ απλοποίηση τωμ διαδικασιώμ αδειοδότησης επιχειρήσεωμ"

Transcript

1 Νέος μόμος-πλαίσιο για τημ απλοποίηση τωμ διαδικασιώμ αδειοδότησης επιχειρήσεωμ

2 Ισχύομ Σύστημα Οη επηρεηξήζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ρξεηάδνληαη πξώηα ηελ άδεηα ηνπ θξάηνπο, πιελ εμαηξέζεωλ. Μεγάιε γξαθεηνθξαηία

3 Νέο Σύστημα Όιεο νη επηρεηξήζεηο επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνύλ ρωξίο ηδηαίηεξε παξέκβαζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, πιελ εμαηξέζεωλ. 2 βαζηθέο αξρέο: 1. ε ζπλνιηθή απινπνίεζε ηωλ αδεηνδνηήζεωλ 2. νη μεθάζαξνη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ

4 1. Συμολική απλοποίηση τωμ αδειοδοτήσεωμ Βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο λόκνπο: Αθνξά ηόζν ζηηο άδεηεο θάζε είδνπο δξαζηεξηόηεηαο όζν θαη ζηηο εηδηθόηεξεο άδεηεο.

5 Πεδίν εθαξκνγήο Νόκνπ Πιαίζην Παοαγωγικξί ςξμείπ παοέμβαρηπ Υγειξμξμικά Πσοαρτάλεια Μεςαπξίηρη και επενεογαρία ςοξτίμωμ Τξσοιρμόπ Ενόοσνη Λιμεμικέπ Εγκαςαρςάρειπ Ιυθσξκαλλιέογειεπ Πεοιβαλλξμςικά Οοιζόμςιξι άνξμεπ

6 ΗΜΔΡΑ: Αδειοδοτική Διαδικασία για τημ Δγκατάσταση & Λειτουργία για Βιομηχαμική Δραστηριότητα Τψηλής & Μέσης Όχλησης χωρίς Δγγυητική Δπιστολή -ΠΑΡΑΔΔΙΓΜΑ ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ/ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ 1. Δξωηεκαηνιόγην εγθαηάζηαζεο 2. ΑΔΠΟ 3. Βεβαίωζε Φξήζεο Γεο 4. Μειέηε εγθαηάζηαζεο 5. Αξρηηεθηνληθά 6. Υπεύζπλε Γήιωζε γηα ζηαηηθή επάξθεηα 7. Καλνληζκόο Σπληδηνθηεζίαο 8. Μειέηε SEVEZO 9. Γλώκεο Φνξέωλ (Υγεηνλνκηθό, Πνιενδνκία, Γαζηθά θιπ) 10. Αίηεζε ιεηηνπξγίαο 11. Υπεύζπλε Γήιωζε πεξί απαζρνινπκέλωλ Μεραληθώλ 12. Υπεύζπλε Γήιωζε πεξί ζπκκόξθωζεο κε άδεηα εγθαηάζηαζεο 13. Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθάιεηαο 14. Υπεύζπλε Γήιωζε από αξκόδην Μεραληθό πεξί ζπληεξήζεωλ θαη ινηπώλ δηαδηθαζηώλ 15. Υγεηνλνκηθή αδεηνδόηεζε 16. Οηθνδνκηθή Άδεηα 17. Πηζηνπνηεηηθό πδξαπιηθήο δνθηκαζίαο 18. Πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ γηα ηζρύ δεμακελώλ 19. Κπθινθνξηαθή ζύλδεζε 20. Άδεηα ρξήζεο λεξνύ 21. Άδεηα Ηιεθηξνπαξαγωγνύ δεύγνπο

7 ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ: Αδειοδοτική Διαδικασία για τημ Δγκατάσταση & Λειτουργία για Βιομηχαμική Δραστηριότητα Τψηλής & Μέσης Όχλησης χωρίς Δγγυητική Δπιστολή -ΔΚΣΙΜΗΗ ΔΙΔΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ/ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ Δξωηεκαηνιόγην εγθαηάζηαζεο ΑΔΠΟ Βεβαίωζε Φξήζεο Γεο Μειέηε εγθαηάζηαζεο Αξρηηεθηνληθά Υπεύζπλε Γήιωζε γηα ζηαηηθή επάξθεηα 1. Κανονιζμόρ Σςνιδιοκηηζίαρ 2. Μελέηη SEVEZO Γλώκεο Φνξέωλ (Υγεηνλνκηθό, Πνιενδνκία, Γαζηθά θιπ) Αίηεζε ιεηηνπξγίαο 3. Υπεύθςνη Γήλωζη πεπί απαζσολοςμένων Μησανικών Υπεύζπλε Γήιωζε πεξί ζπκκόξθωζεο κε άδεηα εγθαηάζηαζεο 4. Πιζηοποιηηικό Πςπαζθάλειαρ 5. Υπεύθςνη Γήλωζη από απμόδιο Μησανικό πεπί ζςνηηπήζεων και λοιπών διαδικαζιών Υγεηνλνκηθή αδεηνδόηεζε Οηθνδνκηθή Άδεηα 6. Πιζηοποιηηικό ςδπαςλικήρ δοκιμαζίαρ 7. Πιζηοποιηηικό ελέγσος για ιζσύ δεξαμενών Κπθινθνξηαθή ζύλδεζε Άδεηα ρξήζεο λεξνύ Άδεηα Ηιεθηξνπαξαγωγνύ δεύγνπο * Η καηάπγηζη διαδικαζηικών βημάηων οθείλεηαι ζηην ηλεκηπονική διαζύνδεζη μεηαξύ ηων Απσών καθώρ και ζηη ζςνολική απλοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ.

8 2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού

9 2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού

10 2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού Με ηνλ λέν λόκν: Απνζαθελίδνληαη νη γεληθνί όξνη ιεηηνπξγίαο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα. Χεθηνπνηνύληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο. Δλαξκνλίδεηαη ην θαζεζηώο ηωλ ειέγρωλ κε ηηο θαιύηεξεο δηεζλείο πξαθηηθέο.

11 2. Ξεκάθαροι Καμόμες Παιχμιδιού Απνηέιεζκα: Τν Γεκόζην αλαθηά ηνλ επηηειηθό ηνπ ξόιν. Η Γηθαηνζύλε απαιιάζζεηαη από έλα ζεκαληηθό θόξην ππνζέζεωλ. Ο πνιίηεο γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα δηθαίνπ κπνξεί λα ηδξύζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ. Με ην λέν λόκν-πιαίζην, ζα δηεπθνιύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζεζπηζζείζαο Κεληξηθήο Αδεηνδνηηθήο Αξρήο θαζώο ζα απινπζηεπζνύλ δξαζηηθά όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ θαιείηαη λα δηεθπεξαηώζεη.

12 4 Τομές 1. Σύζηεκα «απιήο αδεηνδόηεζεο» ή «ππεύζπλεο δήιωζεο» 2. Όρη έιεγρνη εθ ηωλ πξνηέξωλ αιιά έιεγρνη θαηά ηε ιεηηνπξγία 3. Έιεγρνο ηωλ επηρεηξήζεωλ από πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 4. Κεληξηθό ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο

13 1. Σύστημα «απλής αδειοδότησης» Τξία εξγαιεία: o η αςηοζςμμόπθωζη, όπνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε δειώλεη ππεύζπλα πωο έρεη ήδε ζπκκνξθωζεί θαη θέξεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο o η πιζηοποίηζη ηπίηος, δειαδή ην outsourcing ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο, όπωο ήδε γίλεηαη π.ρ. ζηελ έθδνζε πνιενδνκηθώλ αδεηώλ κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη κεραληθνί o η αξιοποίηζη επγαλείων ηηρ αγοπάρ. Π.ρ. επηζπλάπηνληαο έλα αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ζα ζπλάγεηαη πωο ε εγθαηάζηαζε απηή ήδε ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.

14 1. Σύστημα «απλής αδειοδότησης» Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα αξθεί ε δήιωζε ζην ΓΔΜΗ θαη ζηε ΓΟΥ. (Η Πεξηθέξεηα ζα ελεκεξώλεηαη ειεθηξνληθώο). Σε άιιεο πεξηπηώζεηο, όπνπ ππάξρνπλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ηξία εξγαιεία θαη ζα βεβαηώλεηαη πωο ε επηρείξεζε ηεξεί θαη ζα ηεξεί ηνπο γεληθνύο όξνπο ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε ΚΥΑ. Σε ιίγεο πεξηπηώζεηο, όπνπ ππάξρνπλ ηζρπξνί ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζα εμαθνινπζήζεη λα απαηηείηαη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο από ηηο αξρέο αιιά κε απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ιηγόηεξα δηθαηνινγεηηθά. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο ζα θαζνξηζζνύλ πεξηνξηζηηθώο από ηα αξκόδηα Υπνπξγεία.

15

16 1. Σύστημα «απλής αδειοδότησης» Σηόρνο είλαη ν αξηζκόο ηωλ βεκάηωλ αδεηνδόηεζεο λα κεηωζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 60%.

17 2. Μετάθεση τωμ ελέγχωμ στο στάδιο λειτουργίας Με ην λέν ζύζηεκα, δελ ζα εμεηάδεηαη εάλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πξηλ μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε, αιιά εάλ ηεξείηαη ν λόκνο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ. Ο έιεγρνο ζα είλαη ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε.

18 2. Μετάθεση τωμ ελέγχωμ στο στάδιο λειτουργίας Οθέιε: ν επηρεηξεκαηίαο θεξδίδεη ρξόλν θαη ρξήκα. νη επηρεηξήζεηο εμαζθαιίδνπλ κεγαιύηεξε επειημία ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. δηαζθαιίδεηαη πιεξέζηεξα ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαζώο ν έιεγρνο γίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.

19 2. Μετάθεση τωμ ελέγχωμ στο στάδιο λειτουργίας Απνζαθήληζε ηωλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηωλ πξνηύπωλ κε βάζε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Θέζπηζε απζηεξώλ πνηλώλ κε πξόζηηκα (έωο 3 εθαη. επξώ ή 15 % ηνπ ηδίξνπ ηεο επηρείξεζεο), πξνζωξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θαη πνηληθέο θπξώζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο.

20 3. Έλεγχος από πιστοποιημέμους φορείς Outsourcing ζηε δηαδηθαζία ηωλ αδεηνδνηήζεωλ αιιά θαη ζε κέξε ηωλ ειέγρωλ. Γεκηνπξγία ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ζωζηά δεκόζηνη θαη νη ηδηωηηθνί θνξείο. H θεληξηθή δηνίθεζε, αληί λα ειέγρεη θάζε επηρείξεζε μερωξηζηά, ζα ειέγρεη ηνπο ειεγθηέο ηωλ επηρεηξήζεωλ (όπωο ήδε γίλεηαη κε ηα ηδηωηηθά ΚΤΔΟ).

21 4. Κεμτρικό ηλεκτρομικό σύστημα διαχείρισης Μνξθή portal όπνπ όπνηνο ζέιεη λα μεθηλήζεη κηα δξαζηεξηόηεηα, ζα βιέπεη ηί ρξεηάδεηαη, θαη ζα νινθιεξώλεη πνιιέο από ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αδεηνδόηεζε. Θα παξαθνινπζεί πώο πξνρωξνύλ νη δηαδηθαζίεο, αιιά ζα δηαηεξείηαη εληαίν αξρείν όπνπ ζα ζπγθεληξώλνληαη όια ηα πηζηνπνηεηηθά. Σηόρνο είλαη ε αδεηνδόηεζε ζε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο, λα νινθιεξώλεηαη ειεθηξνληθά θαη απζεκεξόλ.

22 Ηιεθηξνληθό one-stop shop αδεηνδόηεζεο 22 ILLUSTRATI VE Βήμα 1: O χρήζηης ειζάγεηαι ζηο ζύζηημα αδειοδόηηζης Βήμα 2: Ο ρξήζηεο πεγαίλεη ζηα πεδία θαη βξίζθεη ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη π.ρ. επεμεξγαζία ηξνθίκωλ

23 Ηιεθηξνληθό one-stop shop αδεηνδόηεζεο 23 ILLUSTRATI VE Βήμα 3: O ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηα πξόηππα, ηηο δηαδηθαζίεο Βήμα 4: Ο ρξήζηεο αλεβάδεη ηηο ππεύζπλεο δειώζεηο

24 Ηιεθηξνληθό one-stop shop αδεηνδόηεζεο 24 ILLUSTRATI VE Βήμα 5: Γηα ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε, ηξίηνο αλεβάδεη βεβαίωζε (π.ρ. κεραληθόο) θαη ηξίηνο (δεκόζηα αξρή) αλεβάδεη ηελ έγθξηζε

25 Επιχειρηματικά Πάρκα Απινπνίεζε ηόζν ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ ζε επηρεηξεκαηηθά πάξθα, όζν θαη ηεο δηαδηθαζία ίδξπζήο ηνπο. Σηόρνο είλαη θάζε Πάξθν λα αδεηνδνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα αδεηνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο ρωξίο θαηαξρήλ παξέκβαζε ηνπ Γεκνζίνπ.

26 Χρομοδιάγραμμα υλοποίησης του μέου πλαισίου Χήθηζε ηνπ λέν λόκνπ-πιαίζην έωο ηηο αξρέο Απξηιίνπ. Σηόρνο είλαη ζε ιίγνπο κήλεο, λα έρεη νινθιεξωζεί ην θαλνληζηηθό πιαίζην ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα.

27 Μέσπι Σήμεπα Με ηο Νέο Σηπαηηγικό Πλαίζιο Απλοποίηζηρ Αδειοδόηηζηρ Πνιιαπιά ειεγθηηθά ζηάδηα Σύζηεκα «απιήο αδεηνδόηεζεο» Γεκόζηα Γηνίθεζε Outsourcing Έιεγρνο πξνδηαγξαθώλ εγθαηάζηαζεο (θαηά ηελ ίδξπζε) Πεξηζώξηα εξκελείαο από ηνπο ειεγθηέο Φεηξνθίλεην ζύζηεκα Έιεγρνο απόδνζεο ιεηηνπξγίαο (θαηά ηε ιεηηνπξγία) Τππνπνηεκέλα θξηηήξηα ειέγρνπ Ηιεθηξνληθά Με πξόζβαζε από παληνύ

28 Νέος μόμος-πλαίσιο για τημ απλοποίηση τωμ διαδικασιώμ αδειοδότησης επιχειρήσεωμ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Παλαγηώηεο Τζαλάθαο Πξόεδξνο ΔΓΔΤ AE 1 Γεληθή Πεξηγξαθή Η δηαδηθαζία ζα είλαη πιήξωο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζα πξνζθέξεη: Γηαθάλεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα