ΑΔΑ: ΒΕΖ89-ΖΙΓ. Ο Δηεσζσληής ηες Δηεύζσλζες Δ.Ε. Ν.Πηερίας. Ιωάλλες Καδηαρίδες. Καηερίλε : Αρηζκ. Πρωη : 5834

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖ89-ΖΙΓ. Ο Δηεσζσληής ηες Δηεύζσλζες Δ.Ε. Ν.Πηερίας. Ιωάλλες Καδηαρίδες. Καηερίλε : Αρηζκ. Πρωη : 5834"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΙΔΡΙΑ Σασ. Γ/νζη: Κων/νος Καπςωηάκη 2 Σ.Κ. Πόλη: 6000, Καηεπίνη Πληποθοπίερ: Σόκαρ ηέπγιορ Σηλέθωνο: Φαξ: Ιζηοζελίδα: Καηερίλε : Αρηζκ. Πρωη : 5834 ΠΡΟ: Σοσς Δ/ληές τοιηθώλ Μολάδωλ Ν. Πηερίας ΚΟΙΝ.: Γραθείο τοιηθώλ σκβούιωλ, Πίλαθα αλαθοηλώζεωλ ΠΤΔΕ, Ιζηοζειίδα Δ/λζες Δ.Ε Ν. Πηερίας Αρτείο ΘΕΜΑ: «Αλαθοίλωζε σπεραρηζκηώλ εθπαηδεσηηθού προζωπηθού & θοηλοποίεζε πίλαθα θελώλ - πιεολαζκάηωλ» τεη: Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α), Π.Δ. 00/97 (ΦΕΚ 94 η.α ), παρ. 3, 4 & 5 ηοσ άρζρ. 30 ηοσ Ν. 3848/200 & 84582/Δ2/ έγγραθο ηοσ Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Με γνώμονα ηην εύπςθμη λειηοςπγία ηων ζσολείων, ζαρ κοινοποιούμε ηον ζςνημμένο πίνακα κενών & πλεοναζμάηων και ένηςπο ηηρ ςπεύθςνηρ δήλωζηρ, και παραθαιούκε λα ιάβοσλ γλώζε ελσπόγραθα όιοη οη ελδηαθερόκελοη. ύμθωνα με ηην κείμενη νομοθεζία, όλοι οι εκπαιδεςηικοί ηος ιδίος κλάδος ή ειδικόηηηαρ πος ανήκοςν οπγανικά ζηο ζσολείο, όπος διαπιζηώθηκε ςπεπαπιθμία, οθείλοςν να δηλώζοςν αν επιθςμούν ή όσι να κπιθούν ςπεπάπιθμοι ζηη Γπαμμαηεία ηος ΠΥΣΔΕ, μέσπι και ηην Πέμπτη 27 Ιουνίου. ηη ζςνέσεια ηο ΠΤΓΔ Πιεπίαρ ζε ζςνεδπίαζή ηος θα σαπακηηπίζει ονομαζηικά ηοςρ ςπεπάπιθμοςρ εκπαιδεςηικούρ, καηά ζσολική μονάδα, ζύμθωνα με ηο άπθπο 4 παπαγπ. 3 πεπ. α & β ηος Π.Γ. 50/96 (ΦΔΚ 45 Α) «Μεηαθέζειρ και ηοποθεηήζειρ ηων εκπαιδεςηικών ηηρ Γημόζιαρ Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ». Ακολούθωρ, οι εκπαιδεςηικοί πος θα σαπακηηπιζθούν ονομαζηικά ςπεπάπιθμοι από ηο Πεπιθεπειακό Τπηπεζιακό ςμβούλιο θα κληθούν με νέο έγγπαθό μαρ να ςποβάλοςν δήλωζη ηοποθέηηζηρ ζε ζςγκεκπιμένερ ζσολικέρ μονάδερ, ζηιρ οποίερ ςθίζηανηαι οπγανικά κενά, ζύμθωνα με ηο άπθπο 2 παπάγπ. πεπ. 5β και 6β ηος Π.Γ. 00/97 και ηο άπθπο 30 παπ. 3 & 4 ηος Ν. 3848/200. «Οι εκπαιδεςηικοί πος επιθςμούν να ηοποθεηηθούν ζε κενέρ οπγανικέρ θέζειρ ζσολείων ηηρ ίδιαρ ομάδαρ όπος ανήκει ηο ζσολείο ζηο οποίο κπίθηκαν ωρ ςπεπάπιθμοι, ηοποθεηούνηαι καη` απόλςηη πποηεπαιόηηηα, ζςγκπινόμενοι μόνο μεηαξύ ηοςρ, με βάζη ηο ζύνολο ηων μονάδων μεηάθεζηρ και ηιρ δηλώζειρ πποηίμηζήρ ηοςρ ζε κενέρ οπγανικέρ θέζειρ ζσολείων ηηρ ίδιαρ ομάδαρ και όπος αςηό δεν είναι δςναηόν ζε κενέρ θέζειρ όμοπηρ ομάδαρ ζσολείων ηηρ ίδιαρ πεπιοσήρ μεηάθεζηρ». Μεηά ηην άπζη ηων ςπεπαπιθμιών θα αναπποζαπμοζθεί ο πίνακαρ με ηα οπγανικά κενά και θα κληθούν να ςποβάλοςν δήλωζη ηοποθέηηζηρ οι εκπαιδεςηικοί πος βπίζκονηαι ζηη διάθεζη ηος Π.Τ..Γ.Δ. ή επιθςμούν βεληίωζη ηηρ οπγανικήρ ηοςρ θέζηρ, ή πποέπσονηαι από μεηάθεζη. Ο Δηεσζσληής ηες Δηεύζσλζες Δ.Ε. Ν.Πηερίας Ιωάλλες Καδηαρίδες Σημείωση: Μπορείηε να ενημερώνεζηε και από ηην ιζηοζελίδα ηης Δ/νζης Δ.Ε Πιερίας

2 ME ΓΚΡΙ TA ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ0.00 ΜΕ ΜΑΤΡΟ ΣΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΣΑ ΚΕΝΑ ΠΕ02.00 ΠΕ03.00 ΠΕ ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2 ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΠΕ04.0 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ05.00 ΠΕ06.00 ΠΕ07.00 ΠΕ08.00 ΠΕ09.00 ΠΕ0.00 2ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 3 2 5ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2 - (-25 3ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2 7ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ -2 (-43 ΩΡΕ) ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΡΘΝΟΤ - (-6 - (-3 4ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 6ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ - (-9 ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ - (-4 ΕΠ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΕΠΑ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΑΣΩ ΜΗΛΘΑ - (-2 ΓΤΜΝΑΘΟ ΡΗΣΘΝΗ ΓΤΜΝΑΘΟ ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΓΕΛ ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ - (-20 ΓΤΜΝΑΘΟ ΛΘΣΟΥΩΡΟΤ 2 - (-20 ΓΤΜΝΑΘΟ ΜΑΚΡΤΓΘΑΛΟΤ ΓΕΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ ΕΠΑΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ - (-2 - (-2 ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ ΓΕΛ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ * ΣΑ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΑ -ΤΠΕΡΑΡΘΘΜΘΕ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04 ΓΘΝΕΣΑΘ ΕΝΘΑΘΑ Ε ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ

3 ΠΕ.00 ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΠΕ2,4,7,8 ΠΕ ΠΕ ΣΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ2.05 ΠΕ7.03- ΠΕ ΣΕ0.06 ΣΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ3.00 ΠΕ ΠΕ ΠΕ5.00 ΠΕ6.00 ΠΕ ΠΕ ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2 5ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 3ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 7ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ - (-3 - (-5 ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΡΘΝΟΤ 4ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ - (-8 6ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 3-2 (-46 ΕΠΑ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2 ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΑΣΩ ΜΗΛΘΑ - (-4 ΓΤΜΝΑΘΟ ΡΗΣΘΝΗ ΓΤΜΝΑΘΟ ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΓΕΛ ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ ΓΤΜΝΑΘΟ ΛΘΣΟΥΩΡΟΤ - (-5 - (-2 ΓΤΜΝΑΘΟ ΜΑΚΡΤΓΘΑΛΟΤ ΓΕΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ ΕΠΑΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ ΓΕΛ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ *ΣΑ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΗ ΣΗΛΗ ΕΝΏ ΣΑ ΚΕΝΑ ΣΟΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ ΚΛΑΔΟ ΠΕ2

4 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ8.04 ΣΕ0.20 ΠΕ8.05 ΠΕ8.07 ΠΕ8.09 ΠΕ8.0- ΠΕ ΠΕ8.8 ΠΕ ΠΕ8.33 ΠΕ8.36 ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 5ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 3ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 7ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 3 ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΡΘΝΟΤ 4ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 6ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΕΠ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΕΠΑ ΚΑΣΕΡΘΝΗ - (-23 ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΑΣΩ ΜΗΛΘΑ ΓΤΜΝΑΘΟ ΡΗΣΘΝΗ ΓΤΜΝΑΘΟ ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΓΕΛ ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ ΓΤΜΝΑΘΟ ΛΘΣΟΥΩΡΟΤ ΓΤΜΝΑΘΟ ΜΑΚΡΤΓΘΑΛΟΤ ΓΕΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ ΕΠΑΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ ΓΕΛ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ *ΣΑ ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΗ ΣΗΛΗ ΕΝΏ ΣΑ ΚΕΝΑ ΣΟΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ ΚΛΑΔΟ ΠΕ8.04

5 ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ - (-24 ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2 2ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΠΕ ΠΕ34 ΘΣΑΛΘΚΗ ΣΕ0.0 ΣΕ0.02 ΣΕ0.03 ΣΕ0.04 ΣΕ0.05 ΔΟΜΘΚΟΘ ΣΕ0.06 ΣΕ0.9 ΣΕ0.20 Αιζθηηικής ΣΕ0.25 Αργσροτ ΣΕ0.26 Οδονηο ΔΕ0.0 Μητανηετ ΔΕ0.08 Ηλεκηροζσ 2ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2 5ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 3ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 7ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 3 ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΡΘΝΟΤ 4ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΣΕΡΘΝΗ 6ο Γ/ΘΟ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ο ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ 8 ΕΠ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΕΡΘΝΗ ΕΠΑ ΚΑΣΕΡΘΝΗ -2 (-50 ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΑΣΩ ΜΗΛΘΑ ΓΤΜΝΑΘΟ ΡΗΣΘΝΗ ΓΤΜΝΑΘΟ ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΓΕΛ ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ ΓΤΜΝΑΘΟ ΛΘΣΟΥΩΡΟΤ ΓΤΜΝΑΘΟ ΜΑΚΡΤΓΘΑΛΟΤ ΓΕΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ ΕΠΑΛ ΑΘΓΘΝΘΟΤ ΓΤΜΝΑΘΟ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ ΓΕΛ ΚΟΛΘΝΔΡΟΤ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΠΤΔΕ ΘΩΑΝΝΗ ΚΑΖΣΑΡΘΔΗ