ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον ASAN NΙKU και ASAN DUMITRU Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/ (ΦΕΚ 2023/Β / ) Απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ γείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γε νικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Έγκριση της με αριθμό 1/2013 απόφασης της Ολο μέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραι ώς σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου, έγκριση εν μέρει της με αριθμό 2/2013 απόφασης της Ολο μέλειας του Διοικητικού Εφετείου Χανίων σχετι κά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτε ρικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού, έγκριση της με αριθμό 3/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού Καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης και τις αργίες και εορτές για το Γραφείο Ληξι αρχείου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (Δ.Ε. Ερ μούπολης, Ποσειδωνίας και Άνω Σύρου) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «Ορ γανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτό συστάθηκε με την υπ αριθ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης (ΦΕΚ 767/ τ.β / ) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ αριθ. 243/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Δεσκάτης (ΦΕΚ 99/τ.Β / ) Απονομή της Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στην υπάλληλο Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας έως για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυ τανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον ASAN NΙKU και ASAN DUMITRU. Με την υπ αριθμ. 3/2010/ καταλογιστική πρά ξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε σε βάρος των: 1) ASAN NIKU του CRISTEA και της ΑΝΑ και 2) ASAN DUMITRU του ΙΟΝ και της ELENA, υπηκόων Ρουμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, συνολικό πολλαπλό τέλος ύψους δέκα έξι Χι λιάδων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εύρω και σαρά ντα επτά λεπτών (16.921,47 ) πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς ποσοστού 2,4%, για παράβαση των άρθρων 119Α παρ. 2, 155 παρ. 1 και 2 περ. β και ζ του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ Αριθμ (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/ (ΦΕΚ 2023/Β / ) Απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιο τήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτε ρικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για

2 3450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). β) Του Π.Δ/τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρω θυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α / ). γ) του Π.Δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α ). δ) Της υπ αριθμ. Υ305/ (ΦΕΚ 1628/Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ 385/ Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2164/Β ). ε) του Π.Δ./τος 46/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω τερικών», όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 18/Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/ Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών «Μετα βίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουρ γείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ ματείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών». 3. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ γίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/ (ΦΕΚ 2023/Β / ) Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύ λων και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει, ως εξής: α) καταργούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 αυτής, και οι υπόλοιπες παράγραφοι του ίδιου άρθρου ανα ριθμούνται αναλόγως, β) προσθέτουμε στο άρθρο 5 αυτής, μετά την παρά γραφο 22, παράγραφο 23 ως εξής:«23. Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνη σης εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Αριθμ. Φ2Α/148474/Δ5 (3) Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/77 Α Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 Α 222 «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, Α 18 «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 A 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13» Τη με αρ /ΙΑ/ Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β 3057), όπως τροποποιήθηκε με την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. (Β 756). 4. Τη με αρ /ΙΑ/ Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο ρήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β 3324). 5. Το με αριθμ. 3776/1929, Α 19 Νομοθετικό Διάταγμα περί ιδρύσεως εν Αθήναις Ελληνοαμερικανικού Εκπαι δευτηρίου, την με Α.Π. Φ1 /164/Δ5/8429, 8565/ άδεια ίδρυσης και την με ΑΠ / ανα νέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νόμιμου εκπρο σώπου Λεωνίδα Χατζηδάκη του Σωματείου «ΕΛΛΗ ΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» με την οποία δηλώνεται και η οργανικότητα του σχολείου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχο λείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και Ν. 4152/ Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουρ γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β 1667), αποφασίζουμε: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στο Σωματείο «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, είκοσι μία (21) αιθουσών (για 21 τμήματα). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙ ΚΟΥ», με προσωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Στ. Δέλτα 15, στο Ψυχικό, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Λεωνίδα Χατζηδάκη. Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3451 Αριθμ. απόφ. 21/2013 (4) Έγκριση της με αριθμό 1/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Δικαστηρίου, έγκριση εν μέρει της με αριθμό 2/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Διοικη τικού Εφετείου Χανίων σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστη ρίου αυτού, έγκριση της με αριθμό 3/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρ κυρας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σήμερα, στις 6 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα συνήλθε στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομελείας απο τελούμενο από τα μέλη του: Κων. Μενουδάκο, Πρόεδρο, Σωτ. Ρίζο, Φ. Αρναούτογλου, Αθ. Ράντο, Αγγ. Θεοφιλοπού λου, Αικ. Συγγούνα, Ειρ. Σαρπ, Ε. Γαλανού, Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους Συμβούλους Δ. Κωστόπουλο, Ν. Ρόζο, Χρ. Ράμμο, Ν. Μαρκουλάκη, Δ. Μαρινάκη, Ι. Μαντζουράνη, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνη, Α. Γ. Βώρο, Μ. Γκορτζο λίδου, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρη, Ε. Αντωνόπουλο, Σ. Μαρκάτη, Α. Ντέμσια, Φ. Ντζίμα, Σ. Χρυσικοπούλου, Η. Τσακόπουλο, Μ. Σταματελάτου, Δ. Κυριλλόπουλο, Α. Καλογεροπούλου, Ε. Κουσιουρή, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλη, Κ. Φιλοπού λου, Θ. Αραβάνη, Κ. Πισπιρίγκο, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνω στοπούλου Σαρρή, Π. Μπραΐμη και Π. Χαμάκο. Τα λοιπά μέλη, αν και προσκλήθηκαν, δεν εμφανίσθηκαν, γιατί είχαν κώλυμα. Παρέστη επίσης η Γραμματέας Μ. Παπασαρά ντη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέμα της συζήτησης ήταν η έγκριση της υπ αριθμ. 2/2013 αποφάσεως της Ολομελείας του Διοικητικού Εφετείου Χανίων. Το Συμβούλιο άκουσε την Εισηγήτρια της υποθέσεως, Σύμβουλο Επικρατείας Β. Αναγνωστοπούλου Σαρρή. Σκέφθηκε κατά το Νόμο 1. Επειδή, κατά το στοιχ. Α παρ. 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι καστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α 35), όπως ισχύει, «κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία καταρτίζουν κανο νισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες», ενώ, κατά την παρ. 4 του αυτού στοιχείου και άρθρου, όπως η παράγραφος αυτή αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν. 4055/2012, Α 51) «4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο Πρόεδρος του οικείου Συμβουλίου Επιθεώρησης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντι κατάσταση κανονισμού, του οικείου δικαστηρίου και δικαιοδοτικού κλάδου». Τέλος, κατά την παρ. 7, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4055/2012 (Α 51), «7. Οι κανονισμοί και οι τροποποιή σεις τους υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων και αφού διαβιβαστούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Με τα έγγραφα α) 2537/ του Διοικητικού Πρωτοδι κείου Πειραιώς, β) 684/ του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και γ) 939/ του Διοικητικού Πρωτοδικεί ου Κέρκυρας υπεβλήθησαν αντιστοίχως στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς έγκριση, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, οι αποφάσεις α) 1/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, β) 2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητι κού Εφετείου Χανίων και γ) 3/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, με τις οποίες επιχειρείται η τροποποίηση των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των εν λόγω Δικαστηρίων. Επί των προτεινομένων αυτών τροποποιήσεων υπέβαλε τα αντίστοιχα με αριθ. πρωτ. 974/ , 2131/ και 223/ υπομνήματα η Γενική Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Ήδη, κατόπιν της από προσκλήσεως του Προέ δρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, εισάγονται προς έγκριση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι κρατείας οι τροποποιήσεις αυτές. 2. Επειδή, κατά τις διατάξεις που μνημονεύθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, δεν είναι υποχρεωτική η συμμε τοχή του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην συνεδρίαση της Ολομέ λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω, όταν αυτή επιλαμβάνεται της εγκρίσεως, κατά τις εν λόγω διατάξεις, κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας διοι κητικών δικαστηρίων. Νομίμως, συνεπώς, εν προκειμένω επιλαμβάνεται του ζητήματος ο παρών σχηματισμός, παρά την μη κλήση της Γενικής Επιτρόπου. Μειοψήφη σε ο Σύμβουλος Κ. Κουσούλης, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη ότι, λόγω της φύσεως του προκειμένου ζητήμα τος, που κατ εξοχήν συναρτάται με την οργάνωση και τη λειτουργία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, έπρεπε να κληθεί στη συνεδρίαση η Γενική Επίτροπος, προκειμένου να ενημερώσει την Ολομέλεια επί των τιθεμένων ζητημάτων αρμοδιότητός της. 3. Επειδή, όπως έχει ήδη γίνει δεκτό (Πρακτικά 10, 12/2012, 5, 6/2013 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω), καθ ερμηνεία των διατά ξεων που μνημονεύθηκαν στην σκέψη 1, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο, ελέγ χοντας υποβαλλόμενο προς έγκριση κανονισμό εσωτε ρικής υπηρεσίας τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, έχει την αρμοδιότητα, χωρίς να υποκαθίσταται στην κρίση των δικαστών της ολομέλειας του οικείου δικαστηρίου, να ελέγχει κατά πόσο συγκεκριμένες ρυθμίσεις του κανονισμού, και ιδίως αυτές που συνάπτονται με το σκοπό της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δικαστηρίου από πλευράς ταχείας διεκπεραιώσε ως των εισαγόμενων σ αυτό υποθέσεων, εξυπηρετούν τον εν λόγω σκοπό. Όπως επίσης έγινε δεκτό, με τα Πρακτικά αυτά, δεν είναι επιτρεπτή, κατά την έννοια των αυτών διατάξεων, η εισαγωγή με τους κανονισμούς δικαστηρίων, ρυθμίσεων, οι οποίες οδηγούν, αμέσως ή εμμέσως, σε επιβράδυνση του ρυθμού εκδικάσεως των υποθέσεων. Κατ ακολουθίαν, δεν πρέπει κατ αρχήν να

4 3452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εισάγονται ρυθμίσεις με αντικείμενο την μείωση του αριθμού δικασίμων ή του αριθμού των υποθέσεων οι οποίες προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο, καθώς και εκείνων, τις οποίες χρεώνεται κάθε δικαστής. Αντιθέ τως, ενδείκνυται, έστω και προσωρινά, μέχρι τον ουσι ώδη περιορισμό της εκκρεμότητας κάθε δικαστηρίου, η αύξηση των ανωτέρω αριθμών. Η δε Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει την αρμοδιότητα να υποδεικνύει την προσθήκη ρυθμίσεων που εξυπηρετούν τον εν λόγω σκοπό. Ο Σύμβουλος Κων/νος Κουσούλης διετύπωσε την εξής γνώμη: για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων, ο καθορισμός ελαχίστου ορίου ατομικής απόδοσης των δικαστικών λειτουργών ενδείκνυται να εκφράζεται με τη θέσπιση ορίου, το οποίο θα έχει ως βάση τη στάθμιση της δυ σκολίας των υποθέσεων που τους ανατίθενται, και όχι με τη θέσπιση απλού αριθμητικού ορίου. Ειδικότερα ενδείκνυται η θέσπιση, με τους οικείους κανονισμούς, συστήματος, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος που δι ενεργεί τη χρέωση των υποθέσεων θα τις χαρακτηρίζει ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους με βάση ορισμένη κλίμακα (όπως, 1 5). Η τελική εκτίμηση του συντελεστή δυσκολίας μπορεί να ορίζεται ότι γίνεται μετά την ολο κλήρωση της διασκέψεως. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ελάχιστο όριο απόδοσης κάθε δικαστικού λειτουργού θα ορίζεται ως συγκεκριμένο άθροισμα μονάδων σταθ μισμένης δυσκολίας των υποθέσεων, τις οποίες δίκασε και όχι ως ένα απλό άθροισμά τους, ανεξάρτητα από το βαθμό δυσκολίας τους. Συμπληρωματικά ενδείκνυ ται στους κανονισμούς λειτουργίας να θεσπίζονται ως κριτήρια προτάξεως εκδικάσεως των υποθέσεων κατά πρώτον η παλαιότητα, με βάση το χρόνο κατάθεσης, και κατά δεύτερον ο χαρακτήρας τους ως επειγουσών ή μη. 4. Απόφαση 1/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. Η απόφαση αυτή εξεδόθη κατόπιν της μερικής μό νον εγκρίσεως από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο (αριθ. πρακτικού 10/2012) της επιχειρηθείσης με την απόφαση 1/2012 της Ολομέλειας των Δικαστών του εν λόγω Διοικητικού Πρωτοδικείου τροποποιήσεως του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου. Με την απόφαση αυτή επιχειρείται εκ νέου η τροποποίηση του ως άνω Κανονισμού. Η τρο ποποίηση αυτή, καθ ό μέρος αφορά την ρύθμιση του ζητήματος του καθορισμού των ωρών συνεδριάσεων των Τμημάτων του δικαστηρίου, ζητήματος ως προς το οποίο δεν είχαν εγκριθεί οι αντίστοιχες αρχικώς προταθείσες ρυθμίσεις, δεν προκαλεί παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθεί. Επισημαίνεται, όμως, ότι, οι ρυθμίσεις που προτείνονται το πρώτον με το ανωτέ ρω με αριθ. πρωτ. 974/ υπόμνημα της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν μπορούν, κατά την προεκτεθείσα δι άταξη της παρ. 4 στοιχ. Α του άρθου 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων να ληφθούν υπόψη, εφόσον το υπόμνημα αυτό δεν κατετέθη εγκαίρως κατά την αρχική συζήτηση περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως του εν λόγω Κανονισμού, κατά την οποία εγκρίθηκαν όλες οι λοιπές προταθείσες από την Ολομέλεια των δικαστών του ως άνω Διοικητικού Πρωτοδικείου ρυθ μίσεις, πλην της προαναφερθείσας, ως προς την οποία και μόνον ανεπέμφθη η απόφαση στο αυτό όργανο προς αναδιατύπωση. Μετά την έγκριση των ρυθμίσεων, επί των οποίων δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις, και την επάνοδο του Κανονισμού στην Ολομέλεια του Συμ βουλίου της Επικρατείας εν συμβουλίω προς έγκριση των νέων τροποποιήσεων, οι οποίες εισήχθησαν στον Κανονισμό αυτό σε συμμόρφωση προς το αρχικό πρα κτικό αυτής, δεν θα ήταν επιτρεπτό να διατυπωθούν και πάλι νέες παρατηρήσεις επί άλλων αυτή τη φορά ρυθμίσεων, οι οποίες όμως έχουν ήδη εγκριθεί. Η Αντι πρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και οι Σύμβουλοι Χρίστος Ράμμος, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Αικα τερίνη Χριστοφορίδου, Ευαγγελία Νίκα, Ηρακλής Τσα κόπουλος, Εμμανουήλ Κουσιουρής, Κων/νος Κουσούλης και Παναγιώτης Χαμάκος διατύπωσαν τη γνώμη ότι το παραπάνω υπόμνημα παραδεκτώς υποβλήθηκε κατά την παρούσα συζήτηση, διότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τον έλεγχο υποβαλλόμενου προς έγκριση κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας τακτικού δι οικητικού δικαστηρίου, έχει αρμοδιότητα να υποδεικνύει την προσθήκη ρυθμίσεων που εξυπηρετούν τον σκοπό της ταχείας διεκπεραιώσεως των εισαγομένων στο οι κείο δικαστήριο υποθέσεων και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποί ηση ή αντικατάσταση του κανονισμού του δικαστηρίου, όχι μόνον κατά την αρχική συζήτηση περί τροποποιή σεως συμπληρώσεως εσωτερικού κανονισμού τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι λοιπές προταθείσες από την ολομέλεια αυτού ρυθ μίσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση αναπομπής της αποφάσεως στο ίδιο όργανο για αναδιατύπωση, όπως συνέβη κατά το παρελθόν (απόφαση 8/2013 της Ολομέλειας εν συμβουλίω). 5. Απόφαση 2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Χανίων. Με την απόφαση αυτή επιχειρείται η έγκριση νέου Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου σε αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού (Πρακτικά 1/1989 και 1/1990 της Ολομέλειας των δικαστών του Δι οικητικού Εφετείου Χανίων), ο οποίος απαρτίζεται από τρία κεφάλαια με τον τίτλο «Μέρος πρώτο» Οργάνωση και λειτουργία του Δικαστηρίου, «Μέρος Δεύτερο» Ορ γάνωση και λειτουργία της Γραμματείας και «Μέρος Τρί το» Λοιπές διατάξεις γενικού περιεχομένου. Ως προς τα δύο τελευταία κεφάλαια του ανωτέρω Κανονισμού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθούν, ως έχουν. Δεδομένου όμως, ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εκτίθενται στους ετησίως υποβαλλόμενους στο Υπουργείο Δικαι οσύνης «πίνακες κίνησης υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια», στο Δικαστήριο αυτό υφίσταται εκκρεμό τητα, η οποία βαίνει αυξανόμενη (εκκρεμείς υποθέσεις την περίπου 1.640, την περίπου και την περίπου 2.397, ενώ κατά τα έτη 2011 και 2012 εξεδόθησαν αντιστοίχως 155 και 537 αποφάσεις, με συζητηθείσες, κατά το έτος 2012, 358 αποφάσεις), απαιτείται η τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού, με την εισαγωγή ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν ότι εφεξής ο προσδιορισμός των υποθέσεων ανά δικάσιμο και η συνακόλουθη χρέωση των δικαστών θα γίνεται κατά τρόπο ώστε η ανά δικαστή ετήσια χρέωση, η οποία και πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, να μην είναι κατώ τερη από 120 υποθέσεις, ενώ ως προς τις υποθέσεις που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ή όχι στον κατώτατο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3453 αυτό αριθμό, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθούν. Επισημαίνεται ότι επί μέρους διατάξεις του νέου Κανονισμού οδηγούν σε επιβράδυνση του ρυθμού εκδι κάσεως των υποθέσεων, ενώ παραλείπεται η εισαγωγή συστήματος κατανομής των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010 κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας των Τμημάτων Διακοπών, η οποία είναι απαραίτητη ενόψει του κατεπείγοντος χαρακτήρα των υποθέσεων και της διαγραφόμενης από τις διατά ξεις του ανωτέρω νόμου σύντομης διαδικασίας. Ενόψει αυτών αλλά και όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 3, πρέπει να αναδιατυπωθούν ή να καταργηθούν οι διατάξεις α) του άρθρου 3 παρ. 3 και 7 παρ. 2, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να συμπεριλάβουν στις εκδικαζό μενες κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών υπο θέσεις και τις υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 Ν. 3886/2010, β) του άρθρου 3Α παρ. 2, 3 και 4 (περίπτωση αναβολής λόγω αποχής δικηγόρων ή απερ γίας των υπαλλήλων ή άλλων παραγόντων της δίκης, περίπτωση ασθενείας Δικαστή και περίπτωση προσδι ορισμού υποθέσεων καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου ανά δικαστικό έτος αριθμού υποθέσεων), οι οποίες και πρέπει να αντικατασταθούν με τις προτεινόμενες στο ανωτέρω (βλ. σκ. 1 εντέλει) με αριθ. πρωτ. 2131/ υπόμνημα της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αντίστοιχες ρυθμί σεις, δηλ. τις περιεχόμενες στην παρ. 4 περ. γ, δ και ε του εν λόγω υπομνήματος, γ) του άρθρου 3Α παρ. 6, της οποίας πρέπει να αντικατασταθούν ή να αναδιατυπω θούν οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν την αύξηση του προσδιορισμού των υποθέσεων στις περιπτώσεις των ομοίων και της εκδικάσεως υποθέσεων για σοβα ρούς λόγους. Η πρώτη των εν λόγω ρυθμίσεων πρέπει να αντικατασταθεί με την προτεινόμενη από το ως άνω υπόμνημα ρύθμιση (παρ. 4 περ. β ) περί αυξήσεως των υποθέσεων κατά 30% του κατώτατου αριθμού ανατι θεμένων ανά δικαστή υποθέσεων, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες ή θέτουν ζήτημα το οποίο έχει ήδη επιλυθεί αμετακλήτως. Η δεύτερη των ρυθμίσεων αυ τών απαιτείται να διευκρινισθεί εάν αναφέρεται στην προσαύξηση των υποθέσεων επειγουσών περιπτώσεων, για τις οποίες προβλέπει ειδικά το άρθρο 15 παρ. 7 περ. β στοιχ. δδ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (Ν. 1756/1988), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 85 του Ν. 4055/2012, και η οποία, άλλωστε, ρητά προ βλέπεται στον υπό έγκριση Κανονισμό στην παρ. 1 του άρθρου 3Α αυτού ή αναφέρεται σε εξαιρετικές περιπτώ σεις κατά τις οποίες η χρέωση θα γίνεται επί επιπλέον της ως άνω κατά νόμον προβλεπομένης χρεώσεως. Εάν συντρέχει η πρώτη περίπτωση, η ρύθμιση αυτή αφενός προσκρούει στην προαναφερθείσα διάταξη, αφετέρου αντιφάσκει και προς τη ρύθμιση του ζητήματος αυτού από τον ίδιο τον Κανονισμό και, συνεπώς, πρέπει να δια γραφεί. Τέλος, θα πρέπει να περιληφθεί στον Κανονισμό η ρύθμιση που προτείνεται στο ανωτέρω υπόμνημα της Γενικής Επιτρόπου (παρ. 4 περ. στ του υπομνήματος) για το δικαστικό σχηματισμό που θα επιλαμβάνεται, κατά το χρονικό διάστημα των δικαστικών διακοπών, των αιτήσεων αναστολής και των αιτήσεων ασφαλιστι κών μέτρων του άρθρου 5 Ν. 3886/2010. Εξάλλου, ως προς την ειδικότερη ρύθμιση της προαναφερθείσας παρ. 6 άρθρο 3Α του Κανονισμού περί προσαυξήσεως κατά 10% του κατώτατου αριθμού των υποθέσεων που θα πρέπει να χρεώνεται κάθε Δικαστής επικράτησε η άποψη ότι θα πρέπει να παραμείνει και να εγκριθεί ως έχει, ενώ ο Αντιπρόεδρος Σ. Ρίζος και οι Σύμβουλοι Δ. Κωστόπουλος, Αικ. Χριστοφορίδου, Ε. Νίκα, Φ. Ντζίμας, Μ. Σταματελάτου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος και Β. Αναγνωστοπούλου Σαρρή, διατύπωσαν την άποψη ότι η ρύθμιση αυτή θα έπρεπε να απαλειφθεί και οι υποθέ σεις αυτές να συμπεριληφθούν στον κατώτατο συνολικό αριθμό των χρεουμένων ανά δικαστή υποθέσεων. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 παρ. 6 του Κανονισμού η λέξη «τώρα» πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη «όμως», στο δε άρθρο 3 Α παρ. 1 η φράση «... αλλά και να αποφεύγο νται δυσχέρειες στην άσκηση του δικαιοδοτικού έργου και να αποτρέπεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων από το Δικαστήριο» πρέπει να διαγραφεί ως μη προσή κουσα σε Κανονισμό Δικαστηρίου, όπως επίσης πρέπει να διαγραφεί και η φράση «Η χρέωση στους δικαστές του Τμήματος πρέπει να είναι ισομερής και ισοβαρής», ως αποτελούσα πλεονασμό. Στο άρθρο 11 παρ. 2 εδαφ. ι πρέπει να διορθωθεί η φράση «...η παράδοση αυτών προ τον...» με τη φράση «... η παράδοση αυτών προς τον...». 6. Απόφαση 3/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Οι επιχειρούμενες ρυθμίσεις ως προς τα Τμήματα συνε δριάσεων και το αντικείμενο αυτών, ως προς τον αριθμό των δικασίμων και τις ημέρες και ώρες συνεδριάσεων δεν προκαλούν παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθούν. Αντιθέτως, η προτεινόμενη με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Κανονισμού ρύθμιση ως προς τον αριθμό των ανα τιθεμένων σε κάθε δικαστή υποθέσεων, δεν εγκρίνεται, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 2. Ως προς το σημείο αυτό ενδείκνυται η τροποποίηση του Κανονισμού, με την εισαγωγή ρυθμίσεως που να διασφαλίζει ότι εφε ξής ο προσδιορισμός των υποθέσεων ανά δικάσιμο και η συνακόλουθη χρέωση των δικαστών θα γίνεται κατά τρόπο ώστε η ανά δικαστή χρέωση να μην είναι κατώ τερη από τις 210 υποθέσεις ετησίως, στις οποίες δεν θα συνυπολογίζονται οι αιτήσεις προσωρινής προστασίας και οι αιτήσεις διορθώσεως ή ερμηνείας. Αντιθέτως, θα συνυπολογίζονται οι αποφάσεις επί αιτήσεων συμμορ φώσεως της Διοικήσεως προς τις αποφάσεις των διοικη τικών δικαστηρίων (Ν. 3068/2002), οι αιτήσεις για δίκαιη ικανοποίηση και οι υποθέσεις εν συμβουλίω κατά τη διαδικασία των άρθρων 126Α του Κ.Δ.Δ. και 34Α του π.δ. 18/1989. Ως προς τις τελευταίες όμως αυτές υποθέσεις, δηλ. τις υποθέσεις εν συμβουλίω, ο συνυπολογισμός τους στον παραπάνω αριθμό των ετησίως ανατιθεμένων ανά δικαστή υποθέσεων, θα πρέπει να γίνεται μόνον κατά το ήμισυ, κατ αποδοχή της ρυθμίσεως που προτείνεται με το 223/ υπόμνημα της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Πε ραιτέρω, οι λοιπές προτεινόμενες ρυθμίσεις, ως προς τον προσδιορισμό των υποθέσεων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα, στις επείγουσες περιπτώ σεις, σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων ή απεργίας των υπαλλήλων και σε περίπτωση μη συμμετοχής δικα στού σε δικάσιμο του Τμήματος ή αναρρωτικής αδείας, δεν προκαλούν παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθούν. Διά ταύτα 1. Εγκρίνει την εισαγόμενη με την απόφαση 1/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Δικαστηρίου.

6 3454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Εγκρίνει εν μέρει τον εισαγόμενο με την απόφαση 2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Χανίων νέο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου και αναπέμπει την απόφαση στο αυτό όργανο προς τροποποίηση και συμπλήρωση, κατά το σκεπτικό. 3. Εγκρίνει εν μέρει την εισαγόμενη με την απόφαση 3/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου και αναπέμπει την απόφαση στο αυτό όργανο προς τροποποίηση και συμπλήρωση, κατά το σκεπτικό. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ Αριθμ /16455 (5) Καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης και τις αργίες και εορτές για το Γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (Δ.Ε. Ερμούπολης, Πο σειδωνίας και Άνω Σύρου). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 280 του του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α ). 4. Την αριθ. 376/2013 απόφαση η οποία τροποποίησε την με αριθ. 259/2013 απόφαση σε ορθή επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης περί καθιέρωσης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης και τις αργίες και εορτές για το Γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης (Δ.Ε. Ερμούπολης Ποσει δωνίας και Άνω Σύρου), σύμφωνα με την νέα βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άνω Δήμου, αποφασίζουμε: Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη και επταήμερη απα σχόληση και τις ημέρες αργιών και εορτών για τους τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους ΔΕΙ Διοικητικού του Γραφείου Ληξιαρχείου (Δ.Ε. Ερμούπολης, Ποσειδωνίας και Άνω Σύρου) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσι ών, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Εξυπηρέτη σης Πολίτη του Δήμου Σύρου Ερμούπολης λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών τους καθόσον όπως αναφέρεται στις με αριθ. 259/2013 και 376/2013 απο φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης με τα άρθρα 4 και 8Α του Ν. 4144/2013 προσδιορίζεται η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Δια χείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και σύμφωνα με αυτά μόνο οι Ληξίαρχοι ως διαπιστευμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο άνω πληροφοριακό σύστημα και για το λόγο αυτό καθίσταται άμεση ανάγκη για την καθι έρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης και τις ημέρες αργιών και εορτών. Β. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου Ερ μούπολης για το έτος 2014 ύψους 7.631,16 ευρώ, η οποία θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς ( , , ). (Η με Α.Π.21495/ σε ορθή επανάληψη Βεβ. Πι στώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης). Σύρος, 28 Ιανουαρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αριθμ. 2065/152 (6) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «Ορ γανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτό συστάθηκε με την υπ αριθ. 39/2011 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης (ΦΕΚ 767/τ.Β / ) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ αριθ. 243/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δε σκάτης (ΦΕΚ 99/τ.Β / ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ 141/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 234/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013(ΦΕΚ 98/ τ.α / ) Κύρωση της από Πράξης Νομοθε τικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρ νησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 5. Την υπ αριθ. 39/2011 (ΦΕΚ 767/τ.Β / ) απόφα ση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης Ν. Γρεβενών, περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» Δήμου Δεσκάτης «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστίδος Νομού Καστοριάς». 6. Την υπ αριθ. 243/2012(ΦΕΚ 99/τ.Β / ) από φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης Ν. Γρεβε νών περί τροποποίησης την υπ αριθ. 39/2011 (ΦΕΚ 767/ τβ / ) απόφασής του. 7. Την υπ αριθ. 325/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Δεσκάτης περί τροποποίησης της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Δεσκάτης, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ «Ορ γανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3455 Παι δείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτό συστάθηκε με την υπ αριθ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης (ΦΕΚ 767/τ.Β / ) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ αριθ. 243/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης (ΦΕΚ 99/τ.Β / ), ως προς τη περίπτωση α) της παρ. 4 της συστατικής πράξης, ως εξής: 7. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται τουλάχιστον σε ,00 ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώ νεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. Κατά τα λοιπά ισχύει υπ αριθ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης (ΦΕΚ 767/τ.Β / ) Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά νη σε βάρος του, υπό κατάρτιση προϋπολογισμού, του Δήμου Δεσκάτης οικονομικού έτους Κοζάνη, 27 Ιανουαρίου 2014 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ Αριθμ. 853 (7) Απονομή της Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στην υπάλληλο Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α / ) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Απο κεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 2. Το Π.Δ. 142/ «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 235 Α / ) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 4. Το αριθμ. πρωτ. 3016/ έγγραφο του Γε νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης, με το οποίο εισηγείται την απο νομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην υπάλληλο Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια του Χρήστου. 5. Την από 19/12/2013 (αριθμ. πρακτικού 16/19.12/2013) σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ, αποφασίζουμε: Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «Επαίνου» στην υπάλληλο Μιχαλοπούλου Χαρίκλεια του Χρήστου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Β καθόσον συνέγρα ψε το βιβλίο «Περιβάλλον Νομοθεσία» (έκδοση ΥΠΕ ΧΩΔΕ ΔΙΠΕΧΩ, Θεσσαλονίκη 1995) το οποίο αρχικά τυ πώθηκε σε χίλια αντίτυπα και διανεμήθηκε σε φορείς του Δημοσίου που ασχολούνται με Περιβαλλοντικά Θέματα (επανεκδόθηκε το έτος 1999)/ έργο το οποίο θεωρείται καινοτόμο, μοναδικό στο είδος του και απο τελεί οδηγό εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα, το οποίο συμβουλεύονται οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με θέματα Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Αριθμ. 408 (8) Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας έως για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανά πτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Πε ριφέρειας Θεσσαλίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 222/Α /2011) και την αριθμ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο του ΓΛΚ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του 2ου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 226/Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 37 του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 εδαφ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας» και αυτές του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκαν με του Ν. 3871/ Την αριθμ. 2/72757/0022/ διαταγή του ΓΛΚ του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία πα ρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003 και το αρ. 2/80427/0026/ έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώ σεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.». 7. Την υπ αρ. 82/2014 απόφαση της Οικονομικής Επι τροπής (Πρακτικό 2ο/ ) περί της «Έγκρισης διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή Υπε ρωριών έως 31/03/2014». 8. Τις έκτακτες κι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο ράδων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των υπαλλήλων της πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ), έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (ΚΑΕ 0511). 10. Την αρ. Α/Α 325/2014 ανάληψης δέσμευσης πίστω σης προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α / ) «Ανά ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», αποφασίζουμε: Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό ληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης έως για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

8 3456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και μέχρι 1260 ώρες συ νολικά για είκοσι ένα υπαλλήλους (μέγιστο 20 ώρες/ μήνα/υπάλληλο). Θα ακολουθήσει με σχετική απόφασή μας η συγκρό τηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης με την ονομαστική αναφορά των συμμετεχόντων σε αυτό υπαλλήλων και την κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης. Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ), θα καλυ φθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μα γνησίας και Σποράδων οικονομικού έτους 2014, Φορέας 073 ΚΑΕ Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απα σχόλησης ορίζεται ο Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανά πτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Βόλος, 23 Ιανουαρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Αριθμ. 313 (9) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή των υπαλ λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ). β) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). γ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. δ) του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ.Α / ). 2. Την αριθμ /194011/ απόφαση της Γενι κής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Πε ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3448/τ.Β / ). 3. Τις υπ αριθμ. πρωτ. 2/78400/0022/ και οικ. 2/70738/0022/ εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011» και «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» αντίστοιχα. 4. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2014 για τις Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας και ειδικότερα στο Φορέα 073, στον ΚΑΕ 0511 ποσού τριάντα δύο χιλιάδων (32.000,00) ευρώ και στον ΚΑΕ * * 0512 ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( ) ευρώ, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 6655/ βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 5. Τις εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από: α) την έλλειψη προσω πικού β) Την ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης διοικητικών και οικονομικών θεμάτων γ) την ανάγκη διενέργειας κάθε είδους ελέγχων και επιθεωρήσεων δ) τις ανά γκες επίβλεψης έργων ε) τη συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο (χιονο πτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές) στ) τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη και κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη που προκύπτει εξαιτίας τις οποίας απασχολούνται οι υπάλληλοι της Περιφε ρειακής Ενότητας Ευρυτανίας πέρα του υποχρεωτικού ωραρίου, σε 24ωρη βάση και με εργασία τις απογευμα τινές και νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών, καθώς και κάθε είδους έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν επιβάλλεται το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας να απασχο λείται υπερωριακά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε: Την έγκριση παροχής υπερωριακής εργασίας με αμοι βή για όλους τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το έτος 2014 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ως ακολούθως: Αριθμός Υπαλλήλων 75 Αριθμός Ωρών (Σύνολο) Αμοιβή για υπερωριακή απογευματινή εργασία ,00 ευρώ Αμοιβή για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέ 5.500,00 ευρώ σιμες ημέρες Σύνολο δαπάνης ,00 ευρώ Η διαπίστωση της προσφοράς υπερωριακής απα σχόλησης θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μας ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβεί τις είκοσι (20) ώρες απο γευματινής εργασίας κατά μήνα ανά υπάλληλο και τις δεκαέξι (16) ώρες για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες κατά μήνα ανά υπάλληλο. Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που θα προσφέρουν υπερωριακή εργασία και η κατανομή κατά είδος των ανωτέρω ωρών, θα γίνει με νεότερη απόφαση. Καρπενήσι, 28 Ιανουαρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 862 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρο μές».... 1 Εγκριση των εισαγόμενων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 698/2015 ΘΕΜΑ: 80 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση α) αποτελεσμάτων ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 11 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι περιφερειακοί σύμβουλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟΧ-ΚΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 662 18 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6625 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10/2014 (479/Β/26.2.2014) Ανακοίνωσης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 29-10-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 284935/7236 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 44168 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /21-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1013/2012 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως εκπαιδευτικής άδειας, για το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΘΕΜΑ: 116 o «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2021 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 36 ο από 3/9 έως 7/9) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα