2. Editorial Μήνυµμα Προέδρου. 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Ρ. Γαλερού Συνέντευξη Φ. Σωτηρίου. 14. Business Οικονοµμία Νοµμικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Editorial Μήνυµμα Προέδρου. 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Ρ. Γαλερού Συνέντευξη Φ. Σωτηρίου. 14. Business Οικονοµμία Νοµμικά"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Editorial Μήνυµμα Προέδρου 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Ρ. Γαλερού Συνέντευξη Φ. Σωτηρίου 14. Business Οικονοµμία Νοµμικά 18. Agenda Κόσµμος Unicef Πολιτιστικά Ταξίδι Ελλάδα Ιστορία Κοινωνία Ευρώπη Μόδα 40. Good living Γεύση Υγεία Διατροφή Ψυχολογία Παιδαγωγικά Σχολιάζοντας Αυτοκίνητο 52. Νέα Σχολείου - ΣΑΛΑ Νέα Σχολείου - IB Εκδηλώσεις ΣΑΛΑ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ: ΕΒΙΤΑ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΛOΜΩΝΙΔΟΥ Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί την Ευγενία Αρβανίτη, απόφοιτη 97, για τον σχεδιασµμό του περιοδικού.

3 EDITORIAL Tο Δ.Σ. του Συλλόγου µμας απαρτίζεται από τα εξής µμέλη: Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Δηµμήτρη Μασσέλου Editorial Λιναρδάκης Στέλιος, Πρόεδρος Απόφοιτος 1995, Επιχειρηµματίας, Βενετσάνος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Απόφοιτος 1995, Ιατρός, Καλλίας Κωνσταντίνος, Γεν. Γραµμµματέας Απόφοιτος 1995, Δικηγόρος, Ηλιάδης Ηλίας, Ταµμίας Απόφοιτος 1995, Αρώνες Ερρίκος, Μέλος Απόφοιτος 1997, Επιχειρηµματίας Γιαννόπουλος Περικλής, Μέλος Απόφοιτος 1995, Δικηγόρος, Κοµμµματάς Γεράσιµμος, Μέλος, Απόφοιτος 1995, Δικηγόρος Νίκας Νικόλαος, Μέλος Απόφοιτος 1995, Εκδότης, Παντολέων Εβίτα, Μέλος Απόφοιτος 1996, Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής: Αθηναίος Φίλης, Πρόεδρος Απόφοιτος 1989 Λύτρα Νατάσα, Αντιπρόεδρος Απόφοιτος 1990 Γιώργος Τόλιος, Μέλος Απόφοιτος 1980 Ιδιοκτησία ΣΑΛΑ, Χριστούπολη , Σπάτα Εκτύπωση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. Όσοι απόφοιτοι επιθυµμούν να στείλουν άρθρα - ιδέες για το Αθήναζε, τηλ.: , Εβίτα Παντολέων 2

4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Μήνυµμα Προέδρου Εκ µμέρους του διοικητικού συµμβουλίου του ΣΑΛΑ θα ήθελα να σας ευχηθώ µμια δηµμιουργική χρονιά, γεµμάτη υγεία, καθώς και πραγµματοποίηση µμέσα σ αυτή όλων των προσωπικών και επαγγελµματικών προσδοκιών σας. Συµμπληρώνοντας ένα χρόνο στη διοίκηση του Συλλόγου, θα ήθελα να επικοινωνήσω µμαζί σας κάνοντας ένα απολογισµμό δράσης έως σήµμερα, αλλά και να µμοιραστώ κάποιες σκέψεις και προβληµματισµμούς µμας για την εύρυθµμη µμελλοντική λειτουργία του συλλόγου µμας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου πετύχαµμε την πλήρη αναβάθµμιση του περιοδικού µμας εκδίδοντας 4 τεύχη µμε ποικίλη ύλη προερχόµμενη από άρθρα που αφορούν τους απόφοιτους ή συντάχθηκαν από τους ίδιους προβάλλοντας τις επιχειρηµματικές και ακαδηµμαϊκές τους εµμπειρίες -γνώσεις. Επίσης, µμεταφέραµμε την έδρα του συλλόγου, που µμόλις πριν ένα έτος βρίσκονταν στην διεύθυνση του παλαιού κτηρίου στο Μαρούσι, στις νέες εγκαταστάσεις στα Σπάτα µμε παραχωρητήριο- µμισθωτήριο συγκεκριµμένου χώρου από το Σχολείο, στο οποίο πλέον θα στεγάζονται µμόνιµμα οι ανάγκες του συλλόγου. Ακόµμα,αναβαθµμίσαµμε και εµμπλουτίζουµμε το αρχείο των µμελών µμας µμε τις νέες διευθύνσεις και τα επαγγελµματικά στοιχεία κάθε αποφοίτου. Αναπτύξαµμε το θεσµμό του επαγγελµματικού προσανατολισµμού µμε τη Διεύθυνση Γυµμνασίου και Λυκείου της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, κατά τον οποίο καταφέραµμε να φέρουµμε σε επαφή περισσότερους από 90 µμαθητές µμε αποφοίτους του σχολείου µμας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο ενδιαφέροντος κάθε µμαθητή. Τέλος, διοργανώσαµμε για πρώτη φορά και µμε µμεγάλη επιτυχία παρά τις αντίξοες συνθήκες- και θεσπίσαµμε, πέρα από την καθιερωµμένη κοπή της πίτας και τα reunion party, το after summer party. Οι δεσµμεύσεις µμας για την επόµμενη χρονιά είναι: - Η περαιτέρω αναβάθµμιση του περιοδικού του Συλλόγου, από πλευράς ύλης αλλά και σχεδιασµμού, ώστε να γίνει ένα χρήσιµμο µμέσο προώθησης και επικοινωνίας κάθε αποφοίτου. -Η αναβάθµμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, όπου ο καθένας θα έχει πρόσβαση, χρησιµμοποιώντας username και password, σε µμία βάση δεδοµμένων µμε ενηµμερωµμένα στοιχεία των αποφοίτων. Η βάση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της θητείας µμας. -Η δεύτερη συνδιοργάνωση του προγράµμµματος Επαγγελµματικού Προσανατολισµμού των τελειοφοίτων του σχολείου µμέσα από τη δικτύωσή τους µμε αποφοίτους στους κλάδους που τους ενδιαφέρουν. Στόχος στη φετινή διοργάνωση είναι η συµμµμετοχή ακόµμη περισσοτέρων µμαθητών και αποφοίτων µμε τις επιχειρήσεις τους µμε stand και παρουσία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στο σχολείο. Στο σηµμείο αυτό θα ήθελα να τονίσω, πως η περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του συλλόγου µμας σχετίζεται άµμεσα µμε τη δική σας συµμµμετοχή στη διοργάνωση και προώθηση των ενεργειών του Συλλόγου. Προϋπόθεση για την εύρυθµμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου είναι η καταβολή από εσάς της ετήσιας συµμβολικής συνδροµμής των 30 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τον προηγούµμενο χρόνο και µμέχρι σήµμερα έχουν καταβληθεί µμόνο 26 συνδροµμές ενώ ο Σύλλογος µμας αριθµμεί περισσότερα από 3500 µμέλη, τα οποία λαµμβάνουν το περιοδικό µμας και ενηµμερώνονται για την προσπάθειά µμας. Για το λόγο αυτό στο συγκεκριµμένο τεύχος εσωκλείουµμε ειδική ταχυπληρωµμή ΕΛΤΑ, την οποία θα σας παρακαλούσα να χρησιµμοποιήσετε και να µμην την Αγνοήσετε. Ένας ακόµμα τρόπος ενίσχυσης του συλλόγου είναι τα έσοδα από τις διαφηµμιστικές καταχωρίσεις επιχειρήσεων-αποφοίτων στο περιοδικό του συλλόγου, το κόστος των οποίων είναι ελάχιστο σε σχέση µμε την ανταποδοτικότητα που παρέχει σύµμφωνα µμε το αριθµμό των αντιτύπων και την αναγνωσιµμότητά του (το ενδεικτικό τελικό κόστος για µμια ολοσέλιδη καταχώρηση είναι µμόλις 300 ευρώ). Η διάθεση, η επιθυµμία και η διάθεση χρόνου από το Διοικητικό Συµμβούλιο του συλλόγου µμας είναι δεδοµμένη. Όµμως χωρίς τη συνεισφορά σας το έργο µμας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για να υλοποιήσουµμε το πρόγραµμµμά µμας και τα σχέδια για την αναβάθµμιση του Συλλόγου µμας. Με εκτίµμηση, Στέλιος Λιναρδάκης, απόφοιτος 95 3

5 ΠΡΟΣΩΠΑ Who is Who Έχει όµμως και κάποια αρνητικά: οφείλεις να έχεις µμία συγκεκριµμένη συµμπεριφορά και διακριτικότητα,ακριβώς επειδή όλοι σε ξέρουν πρέπει να αποδεικνύεις ότι οι επιδόσεις σου δεν είναι αποτέλεσµμα της εύνοιας των καθηγητών λόγω του µμπαµμπά - πράγµμα δύσκολο αν σκεφτώ ότι ανέκαθεν ήµμουν καλή µμαθήτρια µμε διακρίσεις... Ευτυχώς αυτό αποκαταστάθηκε γρήγορα από τους συµμµμαθητές µμου, γιατί τελικά δε χρησιµμοποίησα ποτέ το όνοµμα µμου για να πετύχω κάποια διαφορετική µμεταχείρηση. Για την ιστορία, ήταν και ο αδερφός µμου στο σχολείο (Αλέξανδρος Λαλιώτηςαπόφοιτος 1994) αλλά εγώ ήµμουν το Λαλιωτάκι! Γιατί;; Ναυσικά Λαλιώτη - Απόφοιτη 02 Η Ναυσικά Λαλιώτη γεννήθηκε το 1984 και είναι απόφοιτος των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη Λύκειον η Αθηνά του Σπούδασε στο τµμήµμα αρχιτεκτόνων µμηχανικών του Πανεπιστηµμίου Πάτρας. Εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία και συνεργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης µμε πολιτικούς µμηχανικούς στην υλοποίηση φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων σχεδίων. Κάπου εκεί προέκυψε το MTV Greece και η παρουσίαση και η επιµμέλεια µμουσικών εκποµμπών. Μαζί µμε όλα αυτά η Ναυσικά είναι κόρη του κου Λαλιώτη, µμεγάλης φυσιογνωµμίας του σχολείου µμας. Ας την γνωρίσουµμε καλύτερα! Με το σχολείο µμας ένιωθα πάντα ένα ιδιαίτερο συναισθηµματικό δέσιµμο. Από προνήπιο που ξεκίνησα να είµμαι ζηριδάκι, νόµμιζα ότι το κτίριο στην Φραγκοκκλησιάς αποτελούσε φυσική προέκταση του σπιτιού µμου (και ήταν τόσο διασκεδαστικό να αποτελώ ένα παπάκι ή ένα ελαφάκι!). Σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι ο πατέρας µμου ήταν υποδιεθυντής του δηµμοτικού στο σχολείο και ανυποµμονούσα να περάσω στην επόµμενη βαθµμίδα. Άλλωστε, πολλές φορές µμε είχε πάρει µμαζί του στο µμεγάλο σχολείο και τον είχα δει να διδάσκει. Δεν είµμαι σίουρη αν αυτό ήταν πάντα ευχάριστο!(γέλια). Θυµμάµμαι χαρακτηριστικά µμία φορά που ήµμουν στην τάξη του και παρακολουθούσα το µμάθηµμα που έκανε κλασικά σε παιδιά της έκτης τάξης. Όταν κάποια στιγµμή έκανε µμε πολύ έντονο τρόπο παρατήρηση σε ένα παιδί, έβαλα τα κλάµματα και µμετά δεν ήθελα να του µμιλάω! Καθώς µμεγάλωνα, άκουγα πολλά για τον πατέρα µμου και για την αυστηρότητά του και µμου έκανε εντύπωση: τίποτα από αυτά δεν ταίριαζαν στην ιδέα που είχα εγώ γι αυτόν και όσο προχωρούσα στις τάξεις, έβρισκα διασκεδαστικό το γεγονός ότι γύρω από το όνοµμά του χτίζεται ένας µμύθος. Το να έχεις για µμπαµμπά τον κο Λαλιώτη έχει θετικά: σε ξέρουν όλοι οι καθηγητές και οι διευθυντές µμπορείς να περιφέρεσαι στο γραφείο των καθηγητών -και να πίνεις νερό από τον ψύκτη- έχεις ανά πάσα στιγµμή χαρτζιλίκι για την καντίνα δικαιολογείς άµμεσα απουσίες αδικαιολόγητες... (είναι εκεί και δεν µμπορείς να κρυφτείς!). Καθηγητές, κολλητές, φίλοι, διάφοροι γνωρίζουν τον πατέρα µμου ως δάσκαλο. Κάποιοι δεν έχουν ξεπεράσει ακόµμα το φόβο τους για αυτόν ακόµμα και αν δεν τον είχαν καθηγητή. Άλλοι θυµμούνται που αρνούνταν να πάνε σχολείο µμε την σκέψη ότι θα τον αντικρίσουν το πρωί. Αλλά οι περισσότεροι τον θυµμούνται µμε νοσταλγία και εκτιµμούν ιδιαίτερα ό,τι τους προσέφερε σαν δάσκαλος. Για να µμην αναφερθώ στους πιο κοντινούς φίλους που τον έχουν ζήσει εκτός σχολικού περιβάλλοντος... (αλλά εδώ ας προτατέψω το αυστηρό προφίλ του-χαχαχαχα). Θα αποκαλύψω όµμως κάτι άλλο: o κος Λαλιώτης ήταν από τους υποστηρικτές µμου στο να πάω στο MTV όταν προέκυψε η αντίστοιχη πρόταση (πάντα µμε στήριζε άλλωστε!). Το να εργάζοµμαι σε ένα µμουσικό τηλεοπτικό κανάλι δεν άνηκε στις φιλοδοξίες µμου. Ήµμουν µμια φιλόδοξη αρχιτέκτων που απλά λάτρευε τη µμουσική. Κάποια στιγµμή βγαίνει στον Τύπο ότι το µμεγάλο MTV έρχεται στην Ελλάδα και ψάχνει παρουσιαστές µμέσα από τη διαδικασία MTV search. Κάπου πριν το δεκαπεντάυγουστο του 2008 και µμέσα από κάποιο αστείο µμεταξύ φίλων, ανεβάζουµμε δύο βίντεο στην ιστοσελίδα του καναλιού µμε την σκέψη ότι το κάναµμε και αυτό στα 20 µμας!. Ώσπου µμετά από έναν µμήνα, δέχοµμαι τηλεφώνηµμα από τους υπεύθυνους ότι βρίσκοµμαι στου 50 επιλαχόντες Vj s. Η αρχική µμου αντίδραση εµμπεριείχε τέτοια έκπληξη που αρνήθηκα να προχωρήσω. Με µμία όµμως δεύτερη σκέψη, θεώρησα ότι ίσως να είναι µμια πολύ δυνατή και σίγουρα ενδιαφέρουσα εµμπειρία, από την οποία δεν έχω κάτι να χάσω. Πέρασα έτσι από κάποιες ακροάσεις για να µμου ανακοινωθεί ότι είµμαι στην τελική δεκάδα. Μέσα από την παραπάνω διαδικασία, χαιρόµμουν ακόµμα περισσότερο στο ενδεχόµμενο ότι θα ανήκω στον µμουσικό κόσµμο του καναλιού. Πραγµματοποιείται το MTV Gr week, µμε events σε διάφορα σηµμεία της Αθήνας και µμε την συµμµμετοχή πολλών καλλιτεχνών, όπου οι δέκα παρουσιαζόµμαστε και παρουσιάζουµμε (αυτό και αν ήταν πρωτόγνωρο!). Οι εκδηλώσεις σηµματοδοτούσαν την έναρξη του καναλιού στην Ελλάδα, µμε κορύφωση το µμεγάλο event στο Καλλιµμάρµμαρο, µμε ζωντανές εµμφανίσεις από C-Real, Gabriella Cilmi, Kaiser Chiefs και REM, το οποίο και θα παρουσίαζαν οι επίσηµμοι τελικοί δύο παρουσιαστές! Όλο αυτό στις 4 Οκτωβρίου, µμία µμέρα µμετά την ανακοίνωση ότι µμαζί µμε τον Άλεξ Κάβδα είµμαστε επίσηµμα οι VJ s του MTV. Τελικά, παρά το µμεγάλο άγχος και των δύο 4

6 ΠΡΟΣΩΠΑ όλα πήγαν πολύ καλά και η παρουσία µμας πάνω στην σκηνή -µμε συµμπαρουσιαστή τον Tim Kash, µμε διεθνείς καλλιτέχνες, µμία τεράστια παραγωγή από το MTV network, κόσµμο στο κοινό και live µμετάδοση σε Ιταλία,Ισπανία,Γαλλία και Πορτογαλία- ήταν µμία αξέχαστη εµμπειρία! Γονείς και φίλοι είναι ιδιαίτερα θετικοί µμε την απόφασή µμου. Στην αρχή έψαχνα να βρω τον εαυτό µμου µμέσα στο νέο κόσµμο που ξεδιπλωνόταν αλλά είµμαι τυχερή γιατί έχω τη βοήθεια από πολύ έµμπειρους και επαγγελµματίες συνεργάτες και ταυτόχρονα την υποστήριξη ενός διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου. Έπειτα από την πρώτη γεύση του τι εστί MTV στο Καλλιµμάρµμαρο, πήγαµμε στο Liverpool για την κάλυψη των MTV Europe Music Awards 2008, οπου ήρθα σε επαφή τόσο µμε συναδέλφους από τα δίκτυα άλλων χωρών όσο και µμε τραγουδιστές και συγκροτήµματα (Katy Perry, Tokio Hotel, Sugahbabes, The Killers κλπ.), ενώ τα Χριστούγεννα προβλήθηκε για πρώτη φορά η εκποµμπή που παρουσιάζουµμε µμε τον Άλεξ, το Hitlist Hellas. Πρόκειται για ένα chart που διαµμορφώνει ο κόσµμος µμέσα από την ιστοσελίδα mtvgreece.gr µμε ελληνικά και ξένα κοµμµμάτια. Στην εκποµμπή έχουµμε µμεταξύ άλλων και την επιµμέλεια των κειµμένων και προσπαθούµμε να δώσουµμε τον καλύτερό µμας εαυτό, δεδοµμένου ότι το κάνουµμε για πρώτη φορά. Με τον καιρό, ερχόµμαστε σε επαφή µμε όλο και περισσότερο κόσµμο ενώ από πλευράς καναλιού υπάρχουν σκέψεις για πολλά ακόµμα πράγµματα και ιδέες.είναι άλλωστε τόσο νέο κανάλι... Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε! Τελικά, είναι πολύ ωραία δουλειά!απασχολεί µμεγάλο µμέρος της καθηµμερινότητάς µμου, γιατί αναγκαστικά πρέπει να παρακολουθούµμε όλα τα µμουσικά τεκτενόµμενα, να ενηµμερωνόµμαστε, να τρέχουµμε σε events, αλλά...ναι!είναι συναρπαστικά! Πολλοί µμε ρωτάνε «Πώς σου φαίνεται που βγαίνεις στην τηλεόραση;;». Νοµμίζω ότι δεν έχω την απάντηση γιατί ακόµμα δυσκολεύοµμαι να συνειδητοποιήσω τι έχει συµμβεί. Όλο αυτό το βιώνω εκ των έσω, το έχω αποµμυθοποιήσει εν µμέρει -χωρίς να χάνω τον ενθουσιασµμό µμου- και προσπαθώ να σκέφτοµμαι ότι είναι ακόµμα ένα επάγγελµμα. Αν κάτι πρέπει να αλλάζει κανείς είναι αναφορικά µμε τις άµμυνες του, ώστε να προστατεύει τον εαυτό του που εκτείθεται πιο εύκολα και µμαζικά. Και αυτό θα συµμβούλευα σε όποιον θέλει να ασχοληθεί µμε κάποιον αντίστοιχο χώρο, τηλεοπτικό ή του θεάµματος. Πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, ώστε να διατηρείς την ακεραιότητά σου, να είσαι αληθινός και απλός, να ενηµμερώνεσαι και να δουλεύεις πολύ. Αν διαθέτεις και κάποια αντίβαρα στη ζωή σου να σε κρατούν σε ισορροπία, τότε πραγµματικά µμπορεί να είναι µμια ιδιαίτερα απολαυστική ενασχόληση! 5

7 ΠΡΟΣΩΠΑ Who is Who Βαλέρια Τάραντο - Απόφοιτη 97 Worldwide Media Planning & Buying Associate Gucci Group Με Ιταλό πατέρα και Ελληνίδα µμητέρα, η 28χρονη Βαλέρια Τάραντο απόφοιτος του 97, σπούδασε οικονοµμικά στο Λονδίνο και το Μιλάνο (Business Economics at Queen Mary University and Universita Commercialle Luigi Bocconi και Masters in Management at London School of Economics), για να καταφέρει στη συνέχεια να γίνει µμέλος του πιο private fashion club του Λονδίνου. Αυτό του McQueen. Με τον ίδιο συνεργάστηκε για τρία ολόκληρα χρόνια ως υπεύθυνη οικονοµμικού (στο οικονοµμικό τµμήµμα) της επωνυµμίας του στην Amwell Street, στο Angel του Λονδίνου. Η εµμπειρία δίπλα του µμοναδική, αν και το καθηµμερινό πρόγραµμµμα ήταν απαιτητικό. Με τη στυλίστρια Katie England να τους επισκέπτεται τακτικά, την Isabella Blow να µμελετάει δείγµματα από τις καινούριες συλλογές και την Kate Moss να προβάρει ρούχα, η Amwell Street ήταν κοµμβικό σηµμείο για τη βρετανική σκηνή µμόδας. Η θητεία της Βαλέρια κοντά στον Βρετανό σχεδιαστή και την κοινοπραξία Gucci στην οποία ανήκει η επωνυµμία McQueen την οδήγησε σε µμια άλλη στρατηγική θέση του επιχειρηµματικού κολοσσού. Από το οικονοµμικό τµμήµμα του Mc Queen βρέθηκε στο τµμήµμα Global Marketing, αναλαµμβάνοντας τη διαφηµμιστική προώθηση όλων των εταιριών που υπάγονται στον όµμιλο Gucci. Το portfolio που περιλαµμβάνει Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Sergio Rossi, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney, Boucheron και Bedat & Co είναι στα χέρια της ίδιας και του διευθυντή της Nikolas Talonpoika. Οι ευθύνες είναι µμεγάλες και το γεγονός ότι κάθε εταιρία έχει διαφορετική βαρύτητα για τον όµμιλο κάνει τα πράγµματα πιο εξειδικευµμένα και made to measure. «Η Gucci ως «µμητέρα» εταιρία έχει υψηλά κονδύλια και µμέρος από αυτά τα διοχετεύει σε ακριβοπληρωµμένες διαφηµμίσεις. O McQueen, από την άλλη, επιλέγει να µμην κάνει διαφήµμιση και να διαθέσει όλο το ποσό στην οργάνωση ενός εντυπωσιακού show. O Yves Saint Laurent θα διαθέσει χρήµματα για την προώθηση συγκεκριµμένης σειράς cosmetics, ενώ ο Balenciaga µμπορεί να προβάλει περισσότερο ένα αξεσουάρ. Εµμείς κάνουµμε τα µμαθηµματικά κι έτσι, σύµμφωνα µμε τις ανάγκες κάθε εταιρίας, εφαρµμόζουµμε και την ανάλογη στρατηγική», εξηγεί συνοπτικά τη δουλειά της. 6

8 ΠΡΟΣΩΠΑ Μπορεί ο χειµμώνας να τη βρίσκει στα private clubs του κεντρικού Λονδίνου, αλλά το καλοκαίρι, λέει, πως η πόλη έχει ασυνήθιστη γοητεία. Το καλοκαίρι επιδίδεται σε δραστηριότητες όπως σκι στη λίµμνη του Princess Club, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόµμιο Heathrow, εκδροµμές στη βρετανική εξοχή, µμε το Babington House να είναι ο αγαπηµμένος προορισµμός και οι κωπηλατικοί αγώνες Henley on the Thames, που αποτελούν το γεγονός του καλοκαιριού. Στο Λονδίνο, συνεχίζει, οι κοινωνικοί κύκλοι είναι διεθνείς, όπως η πόλη. Παρόλα αυτά, αισθάνεται τη βρετανική πρωτεύουσα σαν το σπίτι της. Μετά από τις σπουδές της στο LSE, το πέρασµμα στον επαγγελµματικό στίβο ήταν εύκολο, αλλά περιορίστηκε ο χρόνος της. «Όταν είσαι φοιτητής δένεσαι περισσότερο µμε τους Έλληνες συµμφοιτητές σου. Όταν ξεκινάς να εργάζεσαι, γίνεσαι πιο ευέλικτος στις παρέες.» Επαγγελµματικά οµμολογεί πως θα ήθελε να εξελίξει τη δουλειά της στη Νέα Υόρκη, µμιας και αυτή τη στιγµμή ασχολείται αποκλειστικά (κυρίως) µμε την αµμερικάνικη αγορά. Δεν αποκλείει όµμως και το ενδεχόµμενο να γυρίσει στην Ελλάδα. Όταν δεν δουλεύει ταξιδεύει, µμε προορισµμούς όπως το Παρίσι, το Τελ Αβίβ, την Αργεντινή και το San Domingo, ενώ συχνάζει και σε χιονοδροµμικά κέντρα της Ευρώπης.

9 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ρούσσα Γαλερού, Γυµμνάστρια Συνέντευξη στον Στέλιο Λιναρδάκη, απόφοιτο 95 Η Κυρία Γαλερού γεννήθηκε στο Ρέθυµμνο, σε µμία οικογένεια µμε εφτά αδέλφια. Αν και έχασε τη µμητέρα της από µμικρή, στα 13, το περιβάλλον που µμεγάλωσε ήταν πολύ ωραίο, διότι είχε έναν πατερά που ζούσε 1000 χρόνια µμπροστά από την εποχή του. Ζαχαροπλάστης στο επάγγελµμα. Πολύ επικοινωνιακός, βοήθησε και τα εφτά παιδιά του πολύ και δεν στερήθηκαν τίποτα. Όµμως κι εκείνος, ενώ επωµμίστηκε τεράστιο βάρος µμε το χαµμό της συζύγου του και µμητέρας είδε µμεγάλη χαρά από όλα του τα παιδιά, γιατί τα είδε τακτοποιηµμένα και οικονοµμικά ανεξάρτητα. Ζωηρό παιδί η ίδια, όχι όµμως µμε αταξία. Όλες της οι αταξίες ήταν γύρω από τη γυµμναστική. Οι µμεγάλες της κλίσεις ήταν η Γυµμναστική και τα Μαθηµματικά. Τα περισσότερα αδέλφια ήρθαν στην Αθήνα για σπουδές. Ετσι κι εκείνη σπούδασε στη Γυµμναστική Ακαδηµμία, η οποία τότε λεγόταν ΕΑΣΑ (Ελληνική Ακαδηµμία Σωµματικής Αγωγής). Από την αποφοίτησή της µμέχρι και τη συνταξιοδότησή της εργάστηκε στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη. Ποια τα συναισθήµματά σας τώρα που έχετε απέναντί σας ένα παλιό σας µμαθητή (δεν έχουµμε συναντηθεί εδώ και χρόνια);; Τα συναισθήµματα είναι πολλά και έντονα. Ιδίως για εµμάς τους γυµμναστές, που αναπτύσσουµμε, λόγω της φύσεως του µμαθήµματός µμας, µμια µμεγαλύτερη σχέση µμε τα παιδιά. Έτσι, όταν τα δούµμε συγκινούµμαστε πολύ. Προσωπικά, έχω περάσει πολλές σηµμαντικές στιγµμές, µμέχρι να δακρύσω κιόλας. Ευχαριστιέµμαι πάρα πολύ όταν συναντώ παλιούς µμου µμαθητές και έχω εισπράξει το ίδιο και από τους µμαθητές µμου και ό,τι αισθάνονται αυτοί για εµμένα. Αυτό είναι το µμεγαλύτερο δώρο µμου σαν δασκάλα. Όταν είσαι στο σχολείο κερδίζεις την αγάπη ενός παιδιού και για να κερδίσεις την αγάπη του κάτι πρέπει να του έχεις δώσει κι εσύ. Δέθηκα τόσο µμε κάποια παιδιά που ακόµμα και σήµμερα µμε επισκέπτονται και παραθερίζουµμε µμαζί στο εξοχικό µμου στο Ρέθυµμνο. Σας θυµμάµμαι σε εξωσχολικές εκδροµμές, κάθε Σαββατοκύριακο (χιονοδροµμικά, εκπαιδευτικές εκδροµμές στον Όλυµμπο). Αφήνατε την προσωπική σας ζωή. Σας κόστιζε ή το κάνατε από χαρά;; Σας γέµμιζε;; Γιατί συνοδεύατε τα παιδιά πέρα από τις υποχρεωτικές ώρες, έξω από το σχολείο;; Από την πρώτη στιγµμή που ήρθα να διδάξω στη σχολή Ζηρίδη, και ήρθα πάρα πολύ µμικρή, υπήρχε ακόµμα ο κος Γεώργιος Ζηρίδης, ο οποίος και µμε προσέλαβε. Ο ίδιος, από την πρώτη στιγµμή, µμου είχε ζητήσει το εξής: «Θα ήθελα από εσένα να µμου ενισχύσεις τις εκδροµμές», του είπα να µμη φοβάται γι αυτό. Δεν θα ξεχάσω το συναίσθηµμά µμου, που στην πρώτη εκδροµμή του σχολείου, πήγα τελείως αθλητικά ντυµμένη, µμε ένα blue jean, και µμου ήρθαν οι µμαθήτριες µμε τη στολή του σχολείου! Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχηµμα και πλησίασα τον κο. Γεώργιο Ζηρίδη και του είπα «Κύριε Ζηρίδη! Τι µμου κάνατε;; Εγώ ήρθα µμε το µμπλουτζηνάκι µμου και οι µμαθήτριες µμε τις φούστες;;» Και µμου λέει: «Μην πεις τίποτα, και σου δίνω το λόγο µμου ότι από του χρόνου θα µμπει και στο σχολείο το παντελόνι». Έτσι µμπήκε στο σχολείο το παντελόνι στις εκδροµμές. Από το δικό µμου περιστατικό. Έκτοτε, συνέχισα πάντα και πήγαινα στις εκδροµμές του σχολείου. Στην αρχή ήταν λίγες, όχι όπως εξελίχθηκαν µμετά. Και πάντα ήµμουν υπεύθυνη. Στην αρχή ανέλαβα την υπευθυνότητα µμόνο Γυµμνασίου Λυκείου και κάποια στιγµμή πήρα την υπευθυνότητα όλων των εκδροµμών, όλων των τάξεων του σχολείου. Έτσι χρειάστηκε να πηγαίνω όλα τα Σαββατοκύριακα και είχα 6-8 εκδροµμές κάθε µμήνα το λιγότερο. Είναι κάτι που µμου άρεσε και το έκανα. Ήθελα και πήγαινα και αυτό µμε γέµμιζε πολύ. Από τις εκδροµμές έχω να θυµμάµμαι τα καλύτερα. Στερήθηκα πάρα πολλά από την προσωπική µμου ζωή για χατίρι της γυµμναστικής και για χατίρι των µμαθητών µμου. Δεν µμετανιώνω, όµμως. Για όλα βρίσκεις ώρα για να απολαύσεις αυτά που θέλεις. Εγώ αγάπησα τους µμαθητές µμου. Τελείωσε. Και αυτή τη στιγµμή που έχω φύγει εµμένα µμου λείπουν. Εργαστήκατε στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη από το 1965 στο κτίριο στο Μαρούσι και συνταξιοδοτηθήκατε το 2003 στα Σπάτα. Έπαιξε σηµμαντικό ρόλο η διαφορά υποδοµμών στη διδασκαλία του µμαθήµματος της Φυσικής Αγωγής;; Πιστεύω ότι πάντα εκπαιδεύονταν τα παιδιά σωστά και πάντα δινόταν η σωστή βαρύτητα. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που τα τµμήµματα δεν ήταν µμεικτά. Από τη στιγµμή που τα τµμήµματα έγιναν µμεικτά, µμειώθηκε η αποτελεσµματικότητα του µμαθήµματος, διότι υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα ανάµμεσα στα δύο φύλα.η γνώµμη µμου είναι ότι πρέπει να καταργηθούν τα µμεικτά τµμήµματα και να ισχύσει το παλαιότερο σύστηµμα. Παράλληλα µμε τη διδασκαλία στο σχολείο ασχοληθήκατε µμε κάτι άλλο;; Παράλληλα µμε τη διδασκαλία στο σχολείο έκανα και ιδιαίτερα µμαθήµματα σε σπίτια. Συγκεκριµμένα ξεκίνησα για πλάκα! Από τη µμανικιουρίστα µμου, το 1972 περίπου. Στη συνέχεια, δηµμιούργησα 3 γυµμναστήρια, τα οποία και λειτούργησα για περίπου 20 χρόνια. Το ένα στην Κατεχάκη, ένα στην Πετρούπολη, ένα στην Κηπούπολη. Το σφάλµμα µμου ήταν που σταµμάτησα τα ιδιαίτερα. Αλλά µμε έπιασε η µμανία των γυµμναστηρίων κι έτσι τα εγκατέλειψα. 8

10 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ιδιαίτερη και δυνατή συνεργασία είχα µμε τον κο Μαδαµμόπουλο και την κα Κωβαίου, που πριν µμιλήσουµμε είχαµμε επικοινωνία µμε τα µμάτια, ήµμασταν ανοιχτά βιβλία και γνωρίζαµμε τι ήθελε ο ένας από τον άλλον σε όλες τις συνεργασίες µμας, σε εκδηλώσεις σε ξενοδοχεία και σχολικές γιορτές. Θα τους θυµμάµμαι πάντα. Την κα Ιωάννα Παπαβασιλείου την αγαπώ και την εκτιµμώ. Είναι φίλη µμου. Αργότερα τον Γιώργο Γκόλιο, την Πατρινού Άλκηστη, τον Κοσµμά και τον Κουµμουτσέα, τον συγχωρεµμένο Γοργορίνη, τον Μακαρόνα και τον Χάρη Παπαχρήστου. Αφήνω τελευταίους Μουζάκη και Δικαιάκο. Μουζάκης. Άριστος Γυµμνασιάρχης και Λυκειάρχης, αλλά και σαν άνθρωπος. Τον αγαπώ και τον εκτιµμώ όχι τυχαία. Ξέρει να ζητά και να δίνει. Να κρίνει και να εκτιµμά. Θα τον θυµμάµμαι πάντα. Δικαιάκος Δηµμήτρης. Άριστος Γυµμνασιάρχης. Ξέρει να κρίνει και να σέβεται. Τον εκτιµμώ και τον αγαπώ. Με τον κο Δικαιάκο, µμια νύχτα ξεκινήσαµμε στις 4:30 τα ξηµμερώµματα, µμάλιστα είχε χιονίσει, προκειµμένου να πάµμε στην Πελοπόννησο να βρούµμε µμια τοποθεσία για την οποία µμας είχαν πληροφορήσει ότι θα µμπορούσαµμε να στήσουµμε κατασκήνωση για τα παιδιά και παράλληλα να εξασκηθούν στην σκοποβολή. Για τέτοιες συνεργασίες σας µμιλάω. Και όλα αυτά φυσικά, εκτός ωραρίου. Επίσης, είχα δηµμιουργήσει έναν Αθλητικό Σύλλογο, που ονοµμαζόταν Αταλάντη Ν. Ψυχικού. Μετά από τόσο χρόνια εργασίας στο σχολείο ποιες ήταν οι καλύτερες συνεργασίες σας;; Ποιους συναδέλφους ξεχωρίσατε και δεν πρόκειται να ξεχάσετε;; Ποιοι σας βοήθησαν, ποιοι σας στήριξαν και ποιοι πίστεψαν σε εσάς;; Γενικά είχα καλή συνεργασία µμε όλους και φυσικά, άσχετα µμε την ειδικότητα του καθενός. Άριστη συνεργασία για θέµματα εκδηλώσεων, εκδροµμών, κατασκηνώσεων, Bazaar. Θα αναφέρω αρκετά ονόµματα γιατί οι συνεργασίες είναι πολλές. Αν ξεχάσω κάποιους, είναι φυσικό, ζητώ συγγνώµμη, εκ των προτέρων. Από τους πρώτους ανθρώπους ήταν ο κος Ματιάτος, ο κος Παρτσάλης, ο κος Μαρουσάκης, ο Μαυρόπουλος ο θεολόγος, ο Χρονόπουλος, η Λουκία Μαρκάκη και η Ψιλοπούλου. Όλοι αυτοί µμε αγκάλιασαν και µμε δέχτηκαν και τους ευχαριστώ. Εκτιµμώ αφάνταστα τον κο Ματιάτο σαν Λυκειάρχη µμου. Αργότερα τον κο Κόκλα που τον εκτιµμώ σαν Λυκειάρχη και σαν άνθρωπο. Τον Σκύφα, το Σπύρο Μωραΐτη, τη Ζωή και τη Μαίρη Ζαφειροπούλου, τις οποίες είχα και µμαθήτριες. Για τους συνδέλφους γυµμναστές µμου δεν θα µμιλήσω χωριστά. Συνεργαστήκαµμε άψογα, βοηθούσαµμε ο ένας τον άλλον, µμε τον τρόπο του ο καθένας. Δεν αναφέροµμαι µμε ονόµματα, όλους τους εκτιµμώ, µμου λείπουν, τους αγαπώ, τους έχω φίλους και φίλες µμου και θα συνεχίσω να τους βλέπω. Τα ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης. Θα µμπορούσε να δοθεί καλύτερη κατεύθυνση από το σχολείο στα παιδιά και να γνωρίζουν περισσότερα πράγµματα γύρω από τη διατροφή;; Πολλοί λόγοι έχουν συντελέσει στο να έχουµμε παχύσαρκα παιδιά και θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Βλέπεις µμικρό παιδάκι και το ταΐζουν όλη µμέρα. Φάε φάε φάε φάε φάε! Το παιδί από µμόνο του όταν πεινάσει θα σου ζητήσει φαγητό. Όλα ξεκινούν από την κακή διατροφή από το σπίτι. Τα ελληνόπουλα δεν γυµμνάζονται πολύ, δεν βγαίνουν έξω από το σπίτι όσο παλαιότερα, να τρέξουν, να παίξουν, και η γυµμναστική στο σχολείο δεν επαρκεί. Αλλά η κακή διατροφή παίζει τον πρώτο ρόλο. Καπνίσατε ποτέ;; Όχι, γιατί από τα µμαθητικά µμου χρόνια ήµμουν αθλήτρια. Ήµμουν στις 4 πρώτες αθλήτριες στο Ρέθυµμνο. Μετά ήρθα εδώ, πανελληνιονίκης στα 1000, 1200, 1500, και η διαδικασία αυτή του πρωταθλητισµμού δεν µμου άφησε ποτέ περιθώριο. 9

11 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Πείτε µμου τη γνώµμη σας για το σηµμερινό πρωταθλητισµμό και τη χρήση απαγορευµμένων ουσιών;; Έγκληµμα. Εκτός αυτού, ο πρωταθλητισµμός είναι σκληρό πράγµμα. Πώς είναι η ζωή σας στη µμετα-σχολείο εποχή;; Πώς είναι η καθηµμερινότητά σας;; Μετά τη συνταξιοδότησή µμου µμού λείπει η διδασκαλία, αλλά βέβαια έχω ασχοληθεί και µμε άλλα πράγµματα. Δεν έχω αφήσει τη γυµμναστική ποτέ. Περπατώ κάθε µμέρα, κάνω όλες µμου τις δουλειές µμε τα πόδια. Για παράδειγµμα, µμένω στην περιοχή του Caravel και στο Σύνταγµμα ή στην Οµμόνοια θα πάω περπατώντας και θα επιστρέψω περπατώντας. Επίσης κάνω σωστές, απλές ασκήσεις, όχι έντονες, καθηµμερινά, για τους ραχιαίους, τους τετρακέφαλους, τα άκρα, το αναπνευστικό κτλ. Απαραίτητες σε ένα πρόγραµμµμα γυµμναστικής είναι οι διατατικές ασκήσεις, τα ανοίγµματα. Τώρα δεν µμε πιέζει ο χρόνος. Παρόλα αυτά, µμου λείπει το σχολείο. Εργάστηκα σε αυτό το σχολείο πάνω από 37 χρόνια και µμου λείπει. Ευχαρίστως θα επέστρεφα, ακόµμα και χωρίς αµμοιβή, για να προσφέρω, να αναλάβω κάτι και να το φέρω σε πέρας. Χωρίς ωράριο όµμως. Αν µμπορούσατε να γυρίσετε πίσω το χρόνο, θα αλλάζατε κάτι;; Ένα, δυο λάθη σε προσωπικές επιλογές. Δεν ξέρω, βέβαια, ειλικρινά αν θα τα ξαναέκανα. Δεν είµμαι της άποψης ότι οι άνθρωποι πρέπει να µμετανιώνουν για τις πράξεις τους. Είτε καλές, είτε όχι. Από την ώρα που θέλεις κάτι και το κάνεις, αυτό είναι το σηµμαντικό. Παρακολουθείτε άλλα αθλήµματα;; Εξαρτάται από την οµμάδα και το άθληµμα. Είµμαι Ολυµμπιακός και παρακολουθώ µμπάσκετ. Πώς επιλέξατε αυτή την οµμάδα;; Φέρω µμεγάλη εκτίµμηση ως προς τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, διότι µμε αγάπησαν και έτυχα µμεγάλης αναγνώρισης από το Γεώργιο Ζηρίδη και εγώ αυτό δεν µμπορώ να το ξεχάσω. Ήταν ένας άνθρωπος, που ξεχώριζε τις αξίες και έδινε αξία στους συνεργάτες, αλλά και στους µμαθητές. Από το 1965 που ήρθα στο σχολείο, ένιωσα ότι ανήκω στο χώρο. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που µμε υποδέχτηκε ο κος Ζηρίδης, αλλά και αργότερα συνεργάστηκα άψογα µμε την Κατερίνα και τον Παναγιώτη Ζηρίδη, και τέλος µμε τη Νέα Γενιά Ζηρίδη. Αναζητώ το σχολείο, µμου λείπει. Αγάπησα πολύ τους µμαθητές µμου και τους υποστήριξα. Για παράδειγµμα, µμετά από προσωπική µμου παρότρυνση και προπόνηση, η Μαρία Παπαδοπούλου, απόφοιτος Ζηρίδη, έγινε τελικά προπονήτρια στην Εθνική οµμάδα της καλλιτεχνικής γυµμναστικής. Δεν πιστεύω ότι υπήρξα άδικη. Δεν έκανα ποτέ καµμία παρατήρηση που δεν έπρεπε να κάνω και τα παιδιά το αναγνωρίζουν αυτό. Κυρία Ρούσσα σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο µμου. Δεν υπάρχει συγκεκριµμένος λόγος. Στην τύχη. 10

12 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Φόνη Σωτηρίου, Γυµμνάστρια Συνέντευξη στον Στέλιο Λιναρδάκη, απόφοιτο 95 και στην Εβίτα Παντολέων, απόφοιτο 96. Γεννήθηκε στην Κύπρο το 47. Είναι από την Κατεχόµμενη Λευκωσία και ο πατέρας της από την Κυρήνεια. Ο πατέρας της ήταν αστυνοµμικός πόλεως και γι αυτό δεν έζησε µμόνο σε µμια πόλη. Η οικογένειά της έµμεινε στην Κύπρο, οι γονείς της και τα άλλα τρία της αδέρφια, εκείνη όµμως ήταν η µμόνη που τους ξέφυγε. Από το δηµμοτικό είχε διαγνώσει την έφεσή της στη γυµμναστική, ήταν πολύ ζωηρή και υπερκινητική. Αθλήτρια στο άλµμα εις ύψος, έπαιρνε µμέρος σε όλους τους αθλητικούς και Παγκύπριους αγώνες. Παρόλο που η οικογένειά της δεν την υποστήριξε, εκείνη έκανε τα αδύνατα δυνατά, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στην ΕΑΣΑ (Ελληνική Ακαδηµμία Σωµματικής Αγωγής). Εκεί, γνώρισε και τον άντρα της, τον µμπασκετµμπολίστα Μπαρλά και αυτός ήταν ο λόγος που δεν επέστρεψε στην Κύπρο. Τώρα πια, δεν θα ήθελε ποτέ να επιστρέψει. Πηγαίνει µμόνο για διακοπές και για µμπάνια, γιατί ζει εκεί η µμητέρα της, 96 ετών σήµμερα, και τα 2 αδέρφια της. Στην Αθήνα, τα πρώτα χρόνια, εκτός από τη Γυµμναστική Ακαδηµμία, παρακολουθούσε και µμαθήµματα χορού µμε τη Ραλλού Μάνου. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα; Η γυµμναστική ήταν το πάθος µμου. Είχα έρθει στην ΕΑΣΑ και ασχολούµμουν µμε το στίβο. Μου είχε γίνει πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό για πρωταθλητισµμό στο άλµμα εις ύψος. Μάλιστα µμε ψαλίδι την εποχή εκείνη πηδούσα 1,38, χωρίς κανένα άλλο παλµμό. Ήµμουν, όµμως, και πάρα πολύ κολυµμβήτρια. Στο µμυαλό µμου είχα πάντα, να τελειώσω την γυµμναστική ακαδηµμία και να πάω στο Λονδίνο να γίνω προπονήτρια κολύµμβησης, γιατί τότε δεν υπήρχαν γυναίκες. Όµμως µμε τη γνωριµμία του άντρα µμου και το γάµμο µμου όλα ήρθαν ανάποδα. Αποφάσισα να µμείνω στην Αθήνα και να δουλέψω, παρόλο που η οικογένειά µμου εξακολουθούσε να είναι αντίθετη, θεωρώντας ότι δεν έχω ανάγκη να εργαστώ. Πρώτη µμου δουλειά στην Αθήνα, ήταν ορισµμένες ώρες, στου Μπαρµμπίκα. Τον επόµμενο Σεπτέµμβρη πήγα στην Αηδονοπούλου. Εκεί έµμεινα ένα χρόνο, και από εκεί µμε είδαν και µμου ζήτησαν να πάω στο Ζηρίδη. Από το Ζηρίδη δεν έφυγα ποτέ. Στου Ζηρίδη πήγα το Η πρόσληψή µμου έγινε από την Κατερίνα Ζηρίδη, γιατί ο Γεώργιος Ζηρίδης ήταν ήδη άρρωστος. Ένας συνάδελφος µμου, είχε τελειώσει φυσιοθεραπεία. Πήγαινε, λοιπόν, στον κο. Γεώργιο Ζηρίδη, πολύ πρωινές ώρες, του έκανε massage, και όταν επέστρεφε, στον καφέ, µμου έλεγε τα νέα του, πώς πάει η υγεία του, αλλά και ιστορίες. Ο Ζηρίδης όσους προσλάµμβανε ως καθηγητές τους «ξεσκόνιζε». Αν ένας γονιός, έκανε παράπονα για κάποιον καθηγητή, εκείνος δεν υπήρχε περίπτωση να µμην υποστηρίξει τον καθηγητή. Δεν δεχόταν ότι οι άνθρωποι που είχε επιλέξει ο ίδιος προσωπικά δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. Θεωρούσε ότι ήταν οι καλύτεροι, ότι ήταν οι top. Όµμως, στις µμέρες µμας, και η κοινωνία έχει αλλάξει, και οι γονείς έχουν αλλάξει. Τώρα πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και το χειρότερο είναι ότι κάνουν συµμµμαχία, γονείς και παιδί, εναντίον του δασκάλου. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό, γιατί χάνεται ο σεβασµμός του παιδιού ως προς τον δάσκαλό του. Ζήσατε τη µμετεγκατάσταση του σχολείου. Πόσο ρόλο παίζουν για ένα καθηγητή Φυσικής Αγωγής οι καλύτερες υποδοµμές. Παράγεται καλύτερο έργο µμε καλύτερες υποδοµμές; Βέβαια. Όµμως υπάρχουν και άλλα θέµματα. Όπως για παράδειγµμα, τα αγόρια έχουν πιο πολύ δύναµμη, στις αθλοπαιδιές είναι καλύτερα, ενώ τα κορίτσια είναι πιο καλά στη γυµμναστική, θέλουν να µμάθουν το ρυθµμό. Είναι πολύ βασικό. Μαθαίνουν πώς να σταθούν, να περπατούν, πώς να φέρονται. Η γυµμναστική σου µμαθαίνει πώς θα µμπεις σε ένα χώρο, πώς θα περπατήσεις, πώς θα σταθείς στον εργασιακό χώρο. Η χάρη στο περπάτηµμα, το στήσιµμο, µμόνο µμέσα από τη ρυθµμική γυµμναστική και το µμπαλέτο διδάσκονται. Το θέµμα, όµμως, είναι το παιδί, µμέσα από τη διδασκαλία του µμαθήµματος της Φυσικής Αγωγής, να αγαπήσει την κίνηση, να βρει τι του αρέσει, για να γίνει τρόπος ζωής του η κίνηση. Να βάλει στην καθηµμερινότητά του το περπάτηµμα. Ακόµμα και µμια βόλτα στο δάσος. 11

13 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μέσα στα χρόνια αυτά, στο Ζηρίδη µμείνατε χρόνια, άλλαξε το µμάθηµμα, δόθηκε περισσότερο βάρος στο µμάθηµμα ή ατόνησε;; Δηλαδή θεωρήθηκε ως ώρα χαλάρωσης για να επιστρέψει το παιδί στα µμαθήµματα και κάπου εκεί δε δόθηκε τόση σηµμασία στο µμάθηµμα της φυσικής αγωγής;; Παλιά ήταν εντελώς διαφορετικά. Το µμάθηµμα γινόταν πιο δοµμηµμένα. Ξεκινούσες µμε τη σουηδική, την ενόργανη. Εγώ χρησιµμοποιούσα το σύστηµμα orf. Με το σύστηµμα orf δίνεις ήχο στην κίνηση και δηµμιουργείς παραστάσεις. Έτσι επιτυγχάνεις να διδάξεις το ρυθµμό. Είναι ένα σύστηµμα που χρησιµμοποιείται και στη µμουσική και διδάσκεται κυρίως στα παιδιά του δηµμοτικού. Π.χ. περπατάµμε και χτυπάµμε παλαµμάκια για να δίνουµμε ρυθµμό ή βάζεις τα παιδιά να κάνουν άλµμα µμεγάλο και τους λες πως πρέπει να περάσουν από τη µμια όχθη του ποταµμού απέναντι στην άλλη! Τους δηµμιουργείς παραστάσεις. Τα πρώτα χρόνια, θυµμάµμαι, ειδικά µμε τα κορίτσια στο βόλεϊ είχαµμε πολύ καλές οµμάδες. Τα παιδιά έπαιζαν. Το θέµμα δεν είναι τι θα διδάξω εγώ, το θέµμα, πια, είναι στα παιδιά. Βα ριού νται! Ειδικά τα κορίτσια, αν δεν τα βάλεις στο γυµμναστήριο, βαριούνται. Γι αυτό εγώ επέµμενα, εφόσον δεν έβλεπα πρόοδο στις αθλοπαιδιές, να µμπαίνουµμε στο γυµμναστήριο. Τώρα, δε, ούτε και το γυµμναστήριο δεν θέλουν τα κορίτσια, τα τελευταία χρόνια δεν άντεχα άλλο. Έκανα εγώ γυµμναστική µμε δύο παιδιά και τα υπόλοιπα κάθονταν. Με έπιανε το παράπονο. Φοβάµμαι, ότι οι φωνές µμου ακόµμα ακούγονται! Μετανιώνω, που επειδή τα παιδιά τα τελευταία χρόνια δεν ήθελαν να φοράνε φόρµμες, τα έβαζα επίτηδες, να κάνουν γυµμναστική µμε το τζην. Είχα γίνει είρων. Ειρωνευόµμουν τα παιδιά και είχα χάσει την υποµμονή µμου. Ήθελα να κάνω τη δουλειά µμου. Τεµμπέλα δεν ήµμουν ποτέ. Πάντα ήµμουν πρόθυµμη να αρχίσω µμάθηµμα και να το ευχαριστηθώ και εγώ και τα παιδιά. Τα πρώτα χρόνια χαιρόµμουν. Έξι ώρες είχα µμάθηµμα, έξι ώρες έκανα γυµμναστική. Και τα παιδιά ήταν όλα στο γυµμναστήριο. Τώρα πια τίποτα. Μου έλεγαν και οι διευθυντές «Κυρία Φώνη τι κάνετε και θέλουν οι γονείς να κάνετε µμάθηµμα και σε εκείνους;;». Δεν ξέρω αν είχα κάτι ξεχωριστό, ποτέ δεν είχα προβάλει τον εαυτό µμου σε κανένα, ούτε σε συναδέλφους. Απλά πίστευα αυτό που έκανα και ήθελα να γίνεται σωστά. Τα τελευταία χρόνια, που τα παιδιά δεν ήθελαν τόσο πολύ να γυµμναστούν, µμιλούσαµμε πάρα πολύ, για γενικά θέµματα που θα τα συναντήσουν στη ζωή τους και αυτό µμε ευχαριστούσε, µμου έδινε ψυχική ικανοποίηση. Τα παιδιά, τα οποία υστερούσαν σωµματικά σε σχέση µμε τα υπόλοιπα, τα αντιµμετωπίζατε µμε επιείκεια;; Ναι... όχι όµμως τα πρώτα χρόνια... Μου άρεσε η τελειότητα, αλλά ήµμουν πολύ σκληρή µμε τα παιδιά και επέµμενα. Μου έλεγε ο κος Χριστόπουλος «Δεν είσαι µμόνο σκληρή µμε τα παιδιά την ώρα του µμαθήµματος, αλλά και στη βαθµμολογία». Αφού έκανα τα παιδιά µμου άρχισα και µμαλάκωνα..., και ο Χριστόπουλος µμου είπε τότε «Τώρα είσαι καταπληκτική!» Αν δεν είχα κάνει τα παιδιά µμου θα είχα παραµμείνει πολύ σκληρή! Το παραδέχοµμαι!!!! Έχω θέµμα µμε την πειθαρχία. Για να φανταστείτε, αν ήµμουν ο Ζηρίδης, θα ήµμουν πολύ κακιά. Με το που χτυπούσε κουδούνι άρχιζε µμάθηµμα. Δεν υπήρχε κουβέντα µμε άλλους καθηγητές κτλ. Για να προοδεύσεις στη ζωή σου πρέπει να έχεις πειθαρχία. Σώµματος και µμυαλού. Δεν υπάρχει εξέλιξη διαφορετικά. Έχετε µμετανιώσει που είχατε αυτή τη στάση;; Δηλαδή, έπειτα, ήσασταν πιο αποτελεσµματική;; Η αυστηρότητα πάντα πιάνει. Πρέπει τα παιδιά να τα έχεις «µμια στο καρφί και µμια στο πέταλο». Δεν µμπορείς να δώσεις απόλυτη ελευθερία στα παιδιά, δε σε σέβονται. Ακόµμα και στα δικά µμου παιδιά ήµμουν αρκετά αυστηρή. Ήµμουν λίγο καταπιεστική. Όµμως πιστεύω ότι έχω κάνει δύο εξαιρετικά παιδιά. Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο η οικογένεια στο πόσο θα ασχοληθεί ένα παιδί µμε τον αθλητισµμό;; Όλα ξεκινούν από εκεί. Παλιά τα παιδιά, ειδικά του δηµμοτικού, πήγαιναν όλα στο µμπαλέτο. Ήξεραν όλες τις σωστές θέσεις του σώµματος. Κι εγώ επέµμενα πολύ στις σωστές θέσεις του σώµματος στο µμάθηµμά µμου. Αφού ήρθε µμια µμαθήτριά µμου µμετά από χρόνια και µμου λέει: «Μέσα ο ποπός, µμέσα η κοιλιά, έξω το στήθος, κάτω οι ώµμοι!» Σε κάθε µμάθηµμα αυτή τη φράση τη λέω χιλιάδες φορές! Όταν δεν έβλεπα να γίνεται, τρελαινόµμουν. Είστε υπέρ των ατοµμικών ή των οµμαδικών αθληµμάτων;; Πλεονεκτήµματα υπάρχουν και στα δύο. Άλλα τα µμεν άλλα τα δε. Δεν είναι ότι κάτι σε γυµμνάζει περισσότερο ή λιγότερο. Δεν υπάρχει άθληµμα που να µμην σε γυµμνάζει. Πριν µμπεις στο γήπεδο πρέπει να γίνει προηγουµμένως η σωστή εκγύµμναση. Δεν µμπαίνεις στο γήπεδο απλά για να παίξεις. Γι αυτό πολλές φορές µμπορεί να φαινόµμουν κακιά. Γιατί ενδιαφερόµμουν να διδάξω σωστά. Θυµμάµμαι έρχονταν στο σχολείο ψυχολόγοι πολύ συχνά. Κάναµμε τακτικά σεµμινάρια µμαζί τους. Κάθε χρόνο και όλο το Σεπτέµμβρη. Μας έλεγαν πώς να συµμπεριφερόµμαστε στα παιδιά. Ωραία! Πώς να µμπορώ, όµμως, να τιθασεύσω επί καθηµμερινής βάσης παιδιά και τόσες ώρες;; Στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σου καταναλώνει τροµμερή ενέργεια. Γι αυτό λέω ότι έδωσα όλη µμου την ψυχή και τον εαυτό όσα χρόνια εργάστηκα στο σχολείο. Η Μάνια (Ζηρίδη), µμάλιστα, µμε έχει σαν παράδειγµμα. Λέει στους νέους καθηγητές «Πώς η Φώνη έκανε τους µμαθητές να γυµμνάζονται;;». Ειλικρινά, κι εγώ δεν ξέρω... θέλει µμεγάλο σθένος. Ασχοληθήκατε καθόλου µμε τον χορό στις σχολικές γιορτές;; Σας άρεσε ή θεωρούσατε ότι ήταν έξω από το κοµμµμάτι της διδασκαλίας σας;; Όχι, µμάλιστα, ήταν µμέσα στη συµμφωνία που είχα κάνει µμε το 12

14 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο ότι θα παρουσιάζω δικό µμου κοµμµμάτι στις γιορτές. Και ήθελαν όλα τα πιτσιρίκια να χορέψουν! Και αν δεν διάλεγα κάποια, έπαιρναν τηλέφωνο οι γονείς τους στον κο. Χριστόπουλο να παραπονεθούν. Τι να κάνω όµμως κι εγώ, που έπρεπε να διαλέξω 20, αφού τόσα χωρούσε η σκηνή! Ποιους συναδέλφους σας εκτιµμήσατε, µμε ποιους είχατε ιδιαίτερες σχέσεις;; Ενώ τους συµμπαθούσα όλους, µμε έναν είχα ιδιαίτερη επικοινωνία. Ένας συνάδελφος που έχω αγαπήσει πάρα πολύ ήταν ο Παναγιώτης Χατζηελευθερίου. Καταπληκτικός συνάδελφος, εκπληκτικά ενηµμερωµμένος πάνω στο αντικείµμενό µμας και εξαιρετικό παιδί, άνθρωπος µμε ήθος. Έχει φύγει τώρα, έχει διοριστεί στο δηµμόσιο. Και ο κος Παρτσάλης, από τους παλαιότερους ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Είπατε ότι δεν ασχοληθήκατε ποτέ µμε τον πρωταθλητισµμό, αλλά και ο άντρας σας ασχολήθηκε και ο ένας σας γιος (Παναγιώτης Μπαρλάς, παίχτης ΟΦΗ), µμάλιστα, ασχολείται ακόµμα. Τον προτρέψατε;; Όχι, όµμως είµμαστε µμια οικογένεια που κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναµμε να παίξουµμε, να τρέξουµμε, να έρθουµμε σε επαφή µμε τη φύση, που από µμικρά µμάθαµμε τα παιδιά κολύµμπι, κτλ. Όταν ήρθε η ώρα, θέσατε το δίλληµμα στο γιο σας, όπως ο πατέρας σας;; Ναι. Βέβαια. Όµμως είχε ξεκινήσει τον αθλητισµμό από µμικρός. Από µμικρός ήταν στην οµμάδα και στον κλασσικό αθλητισµμό, στο γυµμνάσιο λύκειο ήταν στις εθνικές οµμάδες στο µμπάσκετ, πήραν και το παγκόσµμιο πρωτάθληµμα. Στη συνέχεια, µμπήκε στη Νοµμική µμέσα από την Εθνική. Εγώ εκεί του είπα να σταµματήσει. Εκείνος δεν µμε άκουσε και προσπαθεί να τα κάνει παράλληλα, και ακόµμα δίνει µμαθήµματα. Τελικά τελείωσε και τη διαιτολόγια και φέτος είναι στον ΟΦΗ. Πώς είναι τώρα η καθηµμερινότητά σας;; Η έννοια µμου είναι να φροντίσω τους άλλους, την οικογένειά µμου. Γυµμνάζοµμαι, κάνω power yoga, και κάνω ταξίδια. Με την Ιωάννα Παπαβασιλείου και το σχολείο, πάω εκδροµμές στο εξωτερικό, πήγαµμε στη Γερµμανία, στη Σικελία, στην Τοσκάνη. Είχε διδάξει την Αναγέννηση, τα παιδιά είχαν κάνει εξαιρετικές εργασίες και πήγαµμε εκεί, υπό τύπου εκπαιδευτικής εκδροµμής στο µμάθηµμα της Ιστορίας. Επιδιώκω να ταξιδεύω και να γεµμίζω τον ελεύθερο χρόνο που δεν είχα παλαιότερα. Μ αρέσει να ασχοληθώ µμε το σπίτι και την οικογένειά µμου σε πιο χαλαρούς ρυθµμούς και το ευχαριστιέµμαι. Τώρα φροντίζω τη Φώνη. Έζησα πάρα πολύ έντονα χρόνια, µμε πολύ άγχος. Κάθε µμέρα ξυπνούσα στις 6 και έτρεχα. Και τώρα ξυπνάω πρωί, αλλά για να ετοιµμάσω το πρωινό. Παρακολουθείτε αθλητισµμό;; Θέλω ορισµμένες φορές να διαγράψω από τη µμνήµμη µμου οτιδήποτε σχετικό µμε τα αθλήµματα. Τώρα έχω πάθος µμε τη φύση. Έχω άλλα ενδιαφέροντα. Έδωσα όλο µμου τον εαυτό στον αθλητισµμό και δεν ξέρω, αν και µμε στενοχωρεί, ποιες είναι οι γνώµμες των άλλων. Καπνίσατε ποτέ;; Σας επηρέασε στον αθλητισµμό;; Το µμεγαλύτερο λάθος της ζωής µμου... Από τα 21 µμου, µμέχρι σήµμερα, µμε στάσεις στις εγκυµμοσύνες µμου. Η αλήθεια είναι ότι δεν καπνίζω τόσο, άλλα επειδή είµμαι η µμόνη στο σπίτι που καπνίζω, µμου κάνουν πόλεµμο. Ιδίως τα παιδιά και ο µμικρός µμου γιος. Αφού τώρα καπνίζω στο τζάκι και στον απορροφητήρα! Και τα πρώτα χρόνια, κρυβόµμουν από τον άντρα µμου... κάπνιζα στην τουαλέτα. Αν δεν κάπνιζα όµμως, νιώθω πως δε θα γερνούσα ποτέ. Ειδικά τις γυναίκες, τις γερνάει πολύ το τσιγάρο. Διατροφή;; Πρέπει να συµμπεριλαµμβάνεται;; Πάντα έδινα πολύ µμεγάλη σηµμασία. Γι αυτό ήθελα και περισσότερο χρόνο µμε τα παιδιά µμου, για να µμάθουν τα παιδιά µμου να τρώνε σωστά. Το θέµμα δεν είναι µμόνο να υπάρχει φαγητό στο σπίτι, το θέµμα είναι να παρασκευάζεται και σωστά. Σας αναγνωρίζουν παλιοί µμαθητές σας στο δρόµμο;; Εσείς τους αναγνωρίζετε;; Πολλοί µμε αναγνωρίζουν. Εγώ όχι πολλούς. Δηλαδή, δεν µμου έχει τύχει να κάθοµμαι σε ένα café και ξαφνικά να αναγνωρίσω ένα παλιό µμου µμαθητή. Αυτοί όµμως µμε θυµμούνται. Και µμάλιστα υπήρχαν πολλοί που ήταν και καλοί στη γυµμναστική και αν δεν τους θυµμηθώ παρεξηγούνται. Αλλά πώς να τους θυµμάσαι όλους;; Πέρασαν πάρα πολλά παιδιά και είναι πάρα πολλά τα χρόνια!!! Έχω όµμως πολύ περισσότερες ευχάριστες αναµμνήσεις παρά δυσάρεστες. Και αγάπη µμαζί. Ειδικά τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε µμεγάλος σεβασµμός. Ένα πράγµμα που µμε λυπεί είναι που συναντώ µμαθητές τυχαία, και έχουν παιδιά, αλλά δεν τα στέλνουν στο Ζηρίδη. Γιατί;;;; Οι µμαθητές πρέπει να θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο! Γιατί δεν αγαπούν οι απόφοιτοι το σχολείο? Αφού ακόµμα κι εγώ που ανυποµμονούσα να σταµματήσω να δουλεύω, µμου λείπει το σχολείο. Έχω ξεχάσει ό,τι αρνητικό υπήρχε και θυµμάµμαι µμόνο τα θετικά. Ζήσαµμε εκπληκτικές στιγµμές! Μου λείπει πάρα πολύ το σχολείο! Μου λείπουν τα παιδιά. Όχι τα µμεγάλα τόσο, όσο τα µμικρά του δηµμοτικού. Περιµμένω, βέβαια, από τα δικά µμου παιδιά εγγονάκια! Θα ξαναγυρνούσατε για ένα µμήνα στο σχολείο;; Για ένα µμήνα ναι. Θέλω, όµμως, τώρα να ασχοληθώ µμε τη Φώνη που την είχα αµμελήσει τόσα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι έχω δουλέψει τόσο χρόνια... Δεν πίστευα ποτέ ότι θα «αφυπηρετήσω» από το ίδιο σχολείο. Αλλά χαίροµμαι γι αυτό, γιατί δείχνει ότι και κάποιοι άνθρωποι µμε εκτίµμησαν, προσωπικά εµμένα και τη δουλειά µμου. Μετά από τόσα χρόνια τι θα λέγατε;; Η γυµμναστική σας έχει αφήσει αρνητικά ή θετικά;; Εκτός από την πτώση του µμεταταρσίου και ένα θεµματάκι µμε τους σπονδύλους µμου, δεν µμπορώ να πω ότι έχω κάτι. Από θέµμα υγείας η γυµμναστική µμε έχει ωφελήσει. Οπωσδήποτε υπάρχει καταπόνηση του σώµματος. Τα παιδιά, όµμως, µμού έδιναν ζωή, δεν ένιωθα ότι µμεγάλωνα και πάντα ένιωθα µμικρή. Δεν ξέρω... παρόλο που έχω φτάσει 61, ακόµμα νιώθω µμικρή και νιώθω ότι µμπορώ να κάνω παρέα περισσότερο µμε παιδιά παρά µμε µμεγάλους. Λοιπόν, θέλετε λίγη σπανακόπιτα;; 13

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ελληνική ναυτιλία και η παγκόσµμια οικονοµμική κρίση στις 20/05/08 αγγίζοντας τις µμονάδες και στις αρχές Δεκεµμβρίου του 2008 καταποντίστηκε στις 663 µμονάδες! Ένα απλό παράδειγµμα είναι ότι ένα Panamax των τόνων και ηλικίας 4-5 ετών, έπαιρνε την άνοιξη του 2008 περίπου Usd 100,000 την ηµμέρα και το ίδιο πλοίο τον Δεκέµμβριο που µμας πέρασε έπαιρνε κοντά στα Usd 3,000 µμε 4,000 την ηµμέρα!! Τα τελευταία τεσσαράµμισι χρόνια, και πιο συγκεκριµμένα απο το φθινοπώρο του 2003 µμέχρι και το καλοκαίρι που µμας πέρασε, βιώσαµμε όλοι στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας -και ιδιαίτερα στον τοµμέα των φορτηγών πλοίων- µμία άνευ προηγουµμένου ανάπτυξη, άνοδο και µμοναδική ευηµμερία. Αυτή η ανάπτυξη φάνηκε σχεδόν σε όλους τους τοµμείς της διεθνής ναυτιλίας, όπως στους ναύλους των πλοίων, στις αξίες τους (είτε στα νεότευκτα είτε στα µμεταχειρισµμένα), στη ναυπήγηση ενός απίστευτου αριθµμού νέων καραβιών, στη συνεχή χρηµματοδότηση καινούργιων projects, στην εισαγωγή πολλών νέων -ελληνικών και µμη- εταιρειών στα χρηµματιστήρια του εξωτερικού και γενικότερα το κλίµμα ευφορίας που υπήρχε ήταν µμάλλον πρωτόγνωρο και µμοναδικό για όλους. Η σηµμερινή κρίση ενέσκηψε απότοµμα, βίαια, και έφτασε την αγορά (κυρίως των φορτηγών) στο ναδίρ της, κυριολεκτικά µμέσα σε δύο µμε τρεις µμήνες! Η κρίση βέβαια αυτή δεν είναι «κεραυνός εν αιθρία». Και αυτό γιατί είναι πολύ πιο διαφορετική από προηγούµμενες κρίσεις στον χώρο, διότι δεν επήλθε άµμεσα από µμία µμείωση της παγκόσµμιας ζήτησης, των πρώτων υλών ή από µμια υπερπροσφορά πλοίων, αλλά είναι αποτέλεσµμα της παρούσας παγκόσµμιας χρηµματοπιστωτικής κρίσης -που όλοι γνωρίζουµμε, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο- και που ξεκίνησε από την τραγική διαχείριση υπέρ-χρηµματοδότησης ακινήτων στις ΗΠΑ (subprimes). Αυτή προκάλεσε και την κατάρευση του γενικότερου χρηµματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήµματος παγκοσµμίως, δηµμιουργώντας µμε τη σειρά του τεράστια προβλήµματα στο διεθνές εµμπόριο, στη διακίνηση προϊόντων και πρώτων υλών, και κατά συνέπεια στην αγορά -ιδιαίτερα- των φορτηγών πλοίων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο γενικός δείκτης (BDI-Baltic Dry Index) ήταν στο υψηλότερό του Η σφοδρότητα και η ταχύτητα αυτής της πτώσης δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αγορά και στους πλοιοκτήτες και γι αυτό µμπορούµμε µμετά βεβαιότητος να πούµμε ότι αυτή τη φορά υπάρχουν κάποιες σηµμαντικές διαφορές από τις προηγούµμενες µμεγάλες ναυτιλιακές κρίσεις (βλ. εκείνη της δεκαετίας του 80) όπως: Στην παρούσα κρίση υπάρχει τεράστια και άµμεση πληροφόρηση. Το διεθνές τραπεζικό σύστηµμα, µμε το οποίο η ναυτιλία έχει αµμεσότατη σχέση και εξάρτηση, βιώνει ζητήµματα ιδίας επιβίωσης, µμε αποτέλεσµμα να επηρεάζει είτε το εµμπόριο µμέσω των Letter of credits, είτε τις χρηµματοδοτήσεις δανείων, που συνήθως πάντα υπάρχουν για κάθε αγορά πλοίου. Οι εισηγµμένες ναυτιλιακές εταιρείες στα διεθνή χρηµματιστήρια είναι σαφώς πολύ περισσότερες απ ότι στο παρελθόν. Ο αριθµμός νέων παραγγελιών στα ναυπηγεία είναι πρωτόγνορος (αριθµμός ρεκόρ). Η αγορά των FFA s κατά την πορσωπική µμου κρίση- δηµμιούργησε λάθος συµμπεράσµματα και προοπτικές στην αγορά. Και τέλος, σήµμερα, όλες οι αγορές είναι τόσο κοντά, ώστε να αλληλοσυνδέονται έµμµμεσα ή άµμεσα η µμία µμε την άλλη. Η κρίση αυτή είναι σίγουρο ότι θα περάσει, ο χώρος θα εξυγιανθεί και η ανάπτυξη θα ξαναέρθει στη ναυτιλία. Το στοίχηµμα όµμως βρίσκεται στο «πότε». Προβλέψεις και αναλύσεις υπάρχουν πολλές -από ειδικούς και µμη- αλλά σίγουρα εικασίες για την ακριβή ηµμεροµμηνία θα ήταν τουλάχιστον αφελές να αναφέρει κάποιος. Είναι δεδοµμένο ότι στην παρούσα φάση γίνονται αλλαγές και «κινήσεις» από όλους, ώστε η κρίση αυτή να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατόν και η ανάκαµμψη να έρθει ταχύτερα απ ότι οι περισσότεροι αναµμένουν. Αυτό είναι το ζητούµμενο και το προσδοκόµμενο. Ηλίας Μπόλης,απόφοιτος 93 Senior Shipbroker, Allied Shipbroking Inc 14

16

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφαρµμογή των νόµμων και φόροι. Η συµμµμετοχή του κράτους στην παρανοµμία. Έχει συχνά διατυπωθεί η άποψη ότι ο µμόνος νόµμος που χρειάζεται η χώρα είναι εκείνος που θα προβλέπει την εφαρµμογή των νόµμων. Η κυβέρνηση, η οποία θα προχωρούσε σε ένα τέτοιο απλό φαινοµμενικά µμέτρο, την εφαρµμογή της υπάρχουσας νοµμοθεσίας, θα συνέβαλε τα µμέγιστα στη εµμπέδωση της διαφάνειας και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της χώρας. Στην πραγµματικότητα όµμως συµμβαίνει το αντίθετο, οι κυβερνήσεις της χώρας ( σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις) συµμπεριφέρονται σαν να επιδιώκουν το αντίθετο: επιτρέπουν αν δεν ενισχύουν την αγνόηση των νόµμων, την παραβίασή τους, κι έρχονται στη συνέχεια και νοµμοθετούν επιβεβαιώνοντας την παραβίαση αυτή και νοµμιµμοποιώντας το αποτέλεσµμα. Η τακτική αυτή τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει, µμεταξύ άλλων, στη νοµμιµμοποίηση αµμέτρητων αυθαίρετων κτηρίων, παράνοµμων γεωτρήσεων, οικοδοµμών σε δασικές εκτάσεις, καταπατήσεων αιγιαλού συνολικά, όχι µμόνο σε περιβαλλοντικά εγκλήµματα, αλλά και σε κατάφωρη κοινωνική αδικία. Η σηµμερινή κυβέρνηση, τηρώντας την «παράδοση» εφάρµμοσε, µμέσω του τελευταίου φορολογικού νοµμοσχεδίου που ψήφισε, µμία ακόµμα ρύθµμιση χρεών και περαίωση εκκρεµμών υποθέσεων. Σε µμία προσπάθεια µμάλιστα είσπραξης ακόµμα περισσότερων χρηµμάτων επέκτεινε πρόσφατα την εφαρµμογή τους. Πρόκειται για κεφαλαιώδες λάθος µμε το οποίο η Πολιτεία στέλνει το λάθος µμήνυµμα στους πολίτες: παρανοµμήστε κι εµμείς θα σπεύσουµμε στη συνέχεια να ρυθµμίσουµμε την υπόθεση. Με τον κίνδυνο να επαναλάβω αυτά πού και άλλες φορές έχω σηµμειώσει επισηµμαίνω ότι οι ρυθµμίσεις βεβαιωµμένων χρεών και ο επιλεκτικός συµμβιβασµμός εκκρεµμών φορολογικών και οικονοµμικών υποθέσεων: ζηµμιώνουν την οικονοµμία και την ανάπτυξη, δεδοµμένου ότι τα ποσά των ανείσπρακτων βεβαιωµμένων φόρων που η Πολιτεία ρυθµμίζει ανέρχονται σε πολλά εκατοµμµμύρια ευρώ, τραυµματίζουν την κοινωνική συνοχή, διότι η Πολιτεία τιµμωρεί, ουσιαστικά, τους πολίτες οι οποίοι δεν παρανόµμησαν και επιβραβεύει εκείνους οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τους νόµμους, οδηγούν σε κύκλο νέων παρανοµμιών, αφού η Πολιτεία καλεί τους πολίτες να παρανοµμήσουν, καθώς είναι πλέον βέβαιο ότι κάποια στιγµμή θα ρυθµμίσει την όποια εκκρεµμότητα, εκθέτουν τη χώρα διεθνώς, και µμάλιστα σε ένα µμέτωπο ιδιαίτερης ευαισθησίας, δεδοµμένου ότι όπως έχει επισηµμάνει και ο ΟΟΣΑ υπάρχει αυξηµμένος κίνδυνος να καλύπτουν πράξεις διαφθοράς, όπως ξέπλυµμα µμαύρου χρήµματος, δωροδοκίες κ.λπ. Η σηµμερινή κυβέρνηση, µμετά από την ασφυκτική πίεση που της άσκησε η ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» αλλά και από την πίεση των γεγονότων προχώρησε στη νοµμοθετική κατάργηση µμεγάλου µμέρους των ειδικών λογαριασµμών και στην ενσωµμάτωση τους στον τακτικό προϋπολογισµμό αλλά και στη θέσπιση θετικών µμέτρων πάγιων προτάσεων της ίδιας ΜΚΟ και άλλων θεσµμικών φορέων, όπως η εισαγωγή διπλογραφικού συστήµματος στους ΟΤΑ, η κατάθεση προϋπολογισµμού και απολογισµμού των ΔΕΚΟ και των ΝΠΔΔ, χρήσιµμων στην καταπολέµμηση της διαφθοράς. Το ψήφισε. Το ερώτηµμα είναι αν θα τα εφαρµμόσει. Με την εισαγωγή χαριστικών διατάξεων και µμε την µμη καθολική εφαρµμογή των νόµμων δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να τιµμωρούνται οι συνεπείς πολίτες και να επιβραβεύονται οι παραβάτες. Η πολιτεία µμε αυτή την τακτική σπέρνει ανέµμους και θα θερίσει θύελλες. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις σε αυτόν τον τοµμέα που θα µμπορούσαν να γίνουν άµμεσα. Εκτός όµμως από τα παραπάνω υπάρχουν όµμως και µμερικά σταθερά ερωτηµματικά που ζητούν επιτακτικά απάντηση και σχετίζονται µμε το µμήνυµμα που λαµμβάνουν οι πολίτες. Πόσοι διευθυντές οικονοµμικών εφοριών ή υπάλληλοι του υπουργείου τιµμωρήθηκαν και µμε ποιες ποινές είτε για πληµμµμελή άσκηση καθηκόντων είτε για ανικανότητα είσπραξης των φόρων;; Έχουν πραγµματοποιηθεί έλεγχοι στο πόθεν έσχες των προσώπων αυτών;; Πώς θα αντιµμετωπιστεί η δυσπιστία έναντι στην Πολιτεία και τους θεσµμούς των Ελλήνων πολιτών, πολλοί από τους οποίους πιστεύουν ότι η ολιγωρία αυτή είναι αντικείµμενο συνδιαλλαγής µμεταξύ πολιτών και δηµμόσιων λειτουργών;; Μήπως ήρθε η ώρα, όπως επανειληµμµμένα έχουµμε ζητήσει, να θεσπιστεί νόµμος ο οποίος όχι µμόνο προστατεύει τους πολίτες που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς (άµμεσα η έµμµμεσα) αλλά και τους επιβραβεύει άµμεσα;; Ο Δεκάλογος κατά της Διαφθοράς, ο οποίος δηµμοσιεύθηκε πρόσφατα (www.transparency.gr), αναφέρει ότι η συµμβολή προς το κοινωνικό σύνολο ανταποδίδει οφέλη στον καθένα µμας. Θα ήταν ενδιαφέρον αν οι πολίτες προσπαθούσαν να εφαρµμόσουν έστω και αποσπασµματικά το δεκάλογο. Από εµμάς τελικά εξαρτάται η πρόοδος της κοινωνίας και δεν µμπορούµμε να την αφήσουµμε στην κρατική µμέριµμνα. Αριστοµμένης (Άρις) Μ. Συγγρός, απόφοιτος 77 Γενικός Διευθυντής της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» 16

18 ΝΟΜΙΚΑ Πρακτικές Συµμβουλές και παραδείγµματα για τον υπολογισµμό της ετήσιας αδείας µμισθωτών και ο τρόπος υπολογισµμού του Δώρου Πάσχα» Οι εργαζόµμενοι ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (υπάλληλοι- µμισθωτοί ή ηµμεροµμίσθιοι-εργάτες) ή την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτική επιχείρηση, οργανισµμός, δηµμόσιο κλπ.) δικαιούνται κάθε χρόνο άδεια ανάπαυσης µμε πλήρεις αποδοχές και επίδοµμα αδείας. Ως ηµμέρες αδείας υπολογίζονται µμόνο οι εργάσιµμες ηµμέρες. Δεν συµμπεριλαµμβάνονται δηλαδή στις ηµμέρες αδείας οι Κυριακές και οι αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη µμη εργάσιµμη ηµμέρα του µμισθωτού (π.χ. Σάββατο στην περίπτωση της 5ήµμερης απασχόλησης), οι οποίες εµμπίπτουν στο χρονικό διάστηµμα στο οποίο ο µμισθωτός κάνει χρήση της άδειας του. Κάθε µμισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε µμια επιχείρηση µμέχρι την συµμπλήρωση 12 µμηνών συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει αναλογία του ποσοστού της ετήσιας κανονικής αδείας µμε αποδοχές. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται µμε βάση ετήσια άδεια 20 εργάσιµμων ηµμερών, αν η επιχείρηση λειτουργεί µμε σύστηµμα 5ήµμερης εργασίας (Δευτέρα µμε Παρασκευή),και 24 ηµμερών αν στην επιχείρηση ισχύει 6ήµμερο σύστηµμα εργασίας (Δευτέρα µμε Σάββατο). Έτσι, ο εργοδότης υποχρεούται µμέχρι τη λήξη του πρώτου ηµμερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο µμισθωτός, να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας. Πχ: Αν ένας εργαζόµμενος προσληφθεί 3 Σεπτεµμβρίου 2008 υπό καθεστώς 5ήµμερης απασχόλησης-, τότε µμέχρι 31/12/2008 δικαιούται: 20/12 x µμήνες απασχόλησης -εν προκειµμένω 4-. Άρα ο εργαζόµμενος µμέχρι το τέλος του έτους δικαιούται 7 ηµμέρες, ενώ αν εργάζεται σε 6ήµμερη βάση, δικαιούται 8 ηµμέρες. Μετά τη συµμπλήρωση 12 µμηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη, ο εργαζόµμενος δικαιούται 21 ηµμέρες σε σύστηµμα 5ήµμερης απασχόλησης και 25 σε 6ήµμερη βάση. Με την συµμπλήρωση 3 ηµμερολογιακών ετών ο εργαζόµμενος δικαιούται 22 ηµμέρες εάν εργάζεται 5 ηµμέρες την εβδοµμάδα και 26 ηµμέρες εάν εργάζεται 6 ηµμέρες. Π.χ: Εργαζόµμενος προσελήφθη 30/10/2007, και από 1/1/2009 µμέχρι 31/12/2009 θα δικαιούται 22 ηµμέρες αν εργάζεται 5 ηµμέρες και 26 ηµμέρες αν εργάζεται 6 ηµμέρες την εβδοµμάδα. Ο εργαζόµμενος ο οποίος εργάζεται 10 χρόνια αδιαλείπτως στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια σε διάφορους εργοδότες, δικαιούται 25 ηµμέρες σε 5ήµμερο σύστηµμα και 30 ηµμέρες σε 6ήµμερο. Κατά τη διάρκεια της αδείας του, ο εργαζόµμενος δικαιούται τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά µμε πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συµμπεριλαµμβάνονται όλα τα καταβαλλόµμενα επιδόµματα και οι προσαυξήσεις. Αν από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν χορηγηθεί η άδεια µμέχρι το τέλος του ηµμερολογιακού έτους, ο εργαζόµμενος δικαιούται τις αποδοχές αδείας αυξηµμένες κατά 100%, οι οποίες δεν υπόκεινται σε εισφορές. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια στον εργαζόµμενο ακόµμη κι αν ο τελευταίος αρνείται να τη λάβει. Αναφορικά µμε το δώρο του Πάσχα, το επίδοµμα αυτό καταβάλλεται στους µμισθωτούς στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή τους σχέση έχει διαρκέσει όλη τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου µμέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνου. Το δώρο Πάσχα είναι ίσο µμε το µμισό του µμηνιαίου µμισθού για όσους αµμείβονται µμε µμισθό και µμε 15 ηµμεροµμίσθια για όσους αµμείβονται µμε ηµμεροµμίσθιο. Για όσους µμισθωτούς η σχέση εργασίας µμε τον εργοδότη τους δε διήρκεσε καθ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστηµμα, δικαιούνται να λάβουν τµμήµμα του δώρου ανάλογο µμε τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πραγµματικά καταβαλλοµμένων µμισθών ή ηµμεροµμισθίων που λαµμβάνει ο εργαζόµμενος κατά την 15η ηµμέρα πριν το Πάσχα. Καταβαλλόµμενος µμισθός ή ηµμεροµμίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών καθώς και κάθε άλλη παροχή σε χρήµμα ή σε είδος, όπως είναι π.χ η τροφή, η κατοικία κ.λπ., εφόσον καταβάλλεται κάθε µμήνα τακτικά ή περιοδικά κατά ορισµμένα χρονικά διαστήµματα του έτους από τον εργοδότη ως αντάλλαγµμα της παρεχόµμενης εργασίας. Ειδικότερα, µμεταξύ των τακτικών αποδοχών κρίθηκε από τη νοµμολογία ότι περιλαµμβάνονται: (1) η νόµμιµμη και τακτική εργασία τις Κυριακές, τις αργίες ή τις νυκτερινές ώρες -εφόσον χορηγείται σταθερά και µμόνιµμα-, (2) η υπερωριακή εργασία, (3) το επίδοµμα αδείας και τέλος (4) η τακτική υπερεργασία (δηλαδή η 9η ώρα εργασίας µμετά την παρέλευση του τακτικού 8ώρου). Το ποσό που θα λάβει ο εργαζόµμενος είναι 2 ηµμεροµμίσθια για κάθε 13 ηµμέρες εργασίας που πραγµματοποίησε κατά τη χρονική περίοδο 1/1-30/4. Κάτι πιο απλό και πιο γρήγορο είναι να διαιρέσετε το καθαρό ποσό που λάβατε από 1η Ιανουαρίου µμε το οχτώ, υπολογίζοντας και µμια µμικρή προσαύξηση 1,04166 (που είναι η αναλογία του επιδόµματος αδείας), και θα δείτε το ποσό που θα λάβετε ως δώρο Πάσχα. Και να θυµμάστε ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωµμένος να καταβάλει το Δώρο Πάσχα µμέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. Γιαβρόγλου Μαριάννα, απόφοιτος 00 MSc European Law & Politics Alapis S.A, HR department 17

19 ΚΟΣΜΟΣ Δεύτερος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισµμός Juvenes Translatores Η πολιτική της επίσηµμης πολυγλωσσίας είναι µμοναδική στον κόσµμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη χρήση των γλωσσών των πολιτών της ως παράγοντα διαφάνειας, νοµμιµμότητας και αποτελεσµματικότητας. Εξυπηρετώντας τον πολιτισµμό και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, επίσης, η Ε.Ε. εργάζεται ενεργά για την προαγωγή της ευρύτερης γνώσης και χρήσης όλων των επισήµμων γλωσσών της ανά την Ένωση. Στο πολυσύνθετο αυτό ευρωπαϊκό οικοδόµμηµμα του 21ου αιώνα ο διαγωνισµμός Νεαρών Μεταφραστών (Juvenes Translatores) γνωρίζει τεράστια απήχηση και χαίρει καθολικής αποδοχής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς προωθεί την πολυγλωσσία και αναδεικνύει την αξία της εκµμάθησης ξένων γλωσσών στη σύγχρονη εποχή. Ο αναγνωρισµμένος πλέον θεσµμός είναι µμια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΜ) και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-µμέλη της Ε.Ε. µμε εποπτεία των σχολείων. Ο διαγωνισµμός απευθύνεται σε µμαθητές σχολείων δευτεροβάθµμιας εκπαίδευσης των κρατών-µμελών της Ε.Ε., οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν το γλωσσικό συνδυασµμό της αρεσκείας τους µμεταξύ των 23 επισήµμων γλωσσών της, δηλαδή τα αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερµμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, µμαλτεζικά, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουµμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά. Ο αριθµμός των υποψήφιων σχολείων στο δεύτερο κατά σειρά διαγωνισµμό, ο οποίος διενεργήθηκε στις 27 Νοεµμβρίου 2008, αντιστοιχούσε στο διπλάσιο του αριθµμού των ψήφων που έχει το κάθε κράτος-µμέλος στο Συµμβούλιο της Ε.Ε. και η επιλογή ήταν τυχαία. Συνολικά επελέγησαν προς συµμµμετοχή 690 σχολεία και µμαθητές. Ειδικότερα, από τη Γαλλία, τη Γερµμανία, την Ιταλία και το Ηνωµμένο Βασίλειο συµμµμετείχαν 58 σχολεία, από την Πολωνία και την Ισπανία 54, ενώ η Ρουµμανία και οι Κάτω Χώρες εκπροσωπήθηκαν από 28 κι από 26 σχολεία αντίστοιχα. Η Ελλάδα µμαζί µμε το Βέλγιο, την Τσεχική Δηµμοκρατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία είχαν συµμµμετοχή 24 σχολείων και η Αυστρία, η Βουλγαρία και η Σουηδία 20. Τέλος, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Σλοβακία διαγωνίστηκαν µμε 14 σχολεία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεµμβούργο και η Σλοβενία µμε 8 και η Μάλτα µμε 6. Οι 27 νικητές έχουν ήδη προσκληθεί στην τελετή που θα πραγµματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 3 Απριλίου 2009, και µμάλιστα, για την Ελλάδα, νικήτρια του διαγωνισµμού αναδείχθηκε η µμαθήτρια Μαρία Αρναουτάκη, από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης. Τα βραβεία θα απονείµμει ο αρµμόδιος για θέµματα πολυγλωσσίας ευρωπαίος επίτροπος, Λέοναρντ Όρµμπαν, που δήλωσε: «Αισθάνοµμαι ιδιαίτερη χαρά για το γεγονός ότι τα σχολεία ολόκληρης της Ευρώπης αγκάλιασαν το διαγωνισµμό µμε τόσο ενθουσιασµμό». Βασιλική Mελέτη Εκπαιδευτικός Μεταφράστρια 18

20

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες Διάλογος 3: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατασκευή καρτών Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Διάλογος 5: Συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ»

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Το όνομά μου είναι Ηρακλής και είμαι μαθητής της Ε 1 τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Όλο το καλοκαίρι περίμενα να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου. στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου. στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates Όνομα - Επώνυμο : Αναστασία Ζηκοπούλου Email: env08017@env.aegean.gr Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): The Hoge Veluwe National

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Editorial. 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Γ. Παπαθανασίου Συνέντευξη Γ. Κασιµμάτης Συνέντευξη Π. Γιαννάκης

2. Editorial. 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Γ. Παπαθανασίου Συνέντευξη Γ. Κασιµμάτης Συνέντευξη Π. Γιαννάκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Editorial 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Γ. Παπαθανασίου Συνέντευξη Γ. Κασιµμάτης Συνέντευξη Π. Γιαννάκης 18. Business Οικονοµμία Internet Business 26. Agenda Μόδα Eυρώπη Πολιτιστικά Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα

Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Δεκατέσσερις ιστορίες ζητούν συγγραφέα Παραγωγή λόγου για την Ε και την ΣΤ Δημοτικού ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για να κρατάς αυτό το βιβλίο στα χέρια σου, σημαίνει ότι θέλεις να μάθεις να εκφράζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Του Τάκη Γιαννόπουλου

Του Τάκη Γιαννόπουλου Του Τάκη Γιαννόπουλου Δεν πρόλαβε να τελειώσει καλά καλά η σεζόν κι άρχισαν τα σενάρια για την επόμενη! Τελικά εμείς οι γονείς, πρέπει να είμαστε, πολύ άρρωστοι με το ποδοσφαιρικό μέλλον των παιδιών μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Down. Πηγή: kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down

Down. Πηγή:  kosmos/item/ down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Πώς είπα στον 7χρονο γιο μου ότι έχει σύνδρομο Down Πηγή: http://www.eleftheriaonline.gr/ellada- kosmos/item/46859- down- syndrome- pos- eipa- ston- gio- mou- pos- exei- syndromo- down Μερικές εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση

Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση «Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση». Αυτή είναι η συμβουλή του βετεράνου τερματοφύλακα της Tottenham, Brand Friedel. Ποιά είναι η ρουτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Γιάννη Γιαννακίδη Στέλλας Περικλέους. Θα ήθελα να αρχίσουμε όπως θέλετε εσείς. Πείτε λίγα πράγματα για τη ζωή σας.

Συνέντευξη με τον Γιάννη Γιαννακίδη Στέλλας Περικλέους. Θα ήθελα να αρχίσουμε όπως θέλετε εσείς. Πείτε λίγα πράγματα για τη ζωή σας. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τον Γιάννη Γιαννακίδη Στέλλας Περικλέους Θα ήθελα να αρχίσουμε όπως θέλετε εσείς. Πείτε λίγα πράγματα για τη ζωή σας. Όταν ήμουν μικρός γύρω στα οχτώ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας, τα παιδιά της Α 1 αποφάσισαν να γράψουν ένα δικό τους παραµύθι µε θέµα την Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣ

ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΔΑΣΟΣ ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σχολικό έτος: 2012-2013 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λουκία Κεφάλαιο 1 Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Πού βρίσκεται η πρωταγωνίστρια και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα