ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΤΙΑΣΙΚΕ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΟΨΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελένη Βελετσάνου, Αλίκη Γεωργιάδη, Εύα Κευγά, Ευαγγελία Σσούρδη *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΤΙΑΣΙΚΕ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΟΨΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελένη Βελετσάνου, Αλίκη Γεωργιάδη, Εύα Κευγά, Ευαγγελία Σσούρδη *"

Transcript

1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΤΙΑΣΙΚΕ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΟΨΕΙ Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελένη Βελετσάνου, Αλίκη Γεωργιάδη, Εύα Κευγά, Ευαγγελία Σσούρδη * ΕΙΑΓΩΓΗ Ένα ανθρώπινο δικαίωμα σε ένα καθαρό, βιώσιμο και υγιεινό περιβάλλον δείχνει να μην είναι αναγνωρισμένο από το διεθνές εθιμικό δίκαιο. ε αυτήν την άποψη συνάδει και η διεθνής πρακτική: ένα τέτοιο δικαίωμα αναγνωρίζεται σε ελάχιστα διεθνή κείμενα, πολλά εκ των οποίων είναι μη δεσμευτικά, ενώ η διεθνής κοινότητα αμφισβητεί την ύ- παρξη του. Σα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, όμως, ακόμα και αυτά που βασίζονται σε ένα σύστημα που δεν αναγνωρίζει ένα δικαίωμα στο περιβάλλον, έχουν εντάξει την περιβαλλοντική προστασία μέσα στο πεδίο των δικαιωμάτων που προστατεύουν ενσωματώνοντάς την σε δικαιώματα που ρητώς προστατεύονται. ε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε παρουσιάσουμε συνοπτικά το διεθνές καθεστώς που διέπει την περιβαλλοντική προστασία υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, θα εξετάσουμε συστήματα τα οποία προβλέπουν ρητώς το δικαίωμα στο περιβάλλον αλλά και συστήματα τα οποία δεν το προβλέπουν μεν, τα όργανά τους, όμως, έχουν σε αρκετές περιπτώσεις συμπλέξει την περιβαλλοντική προστασία με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, θα εξετάσουμε ξεχωριστά την ουσιαστική όψη με την διαδικαστική. Η διαδικαστική φαίνεται να είναι ένα ισχυρότερο όπλο υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ, παράλληλα, δείχνει καλύτερα θεμελιωμένη στο διεθνές εθιμικό δίκαιο. * Μεταπτυχιακοί Υοιτητές, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Σομέα Διεθνών πουδών, Σμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών GlLJ 2008, σελ

2 84 1 Greeklaws Law Journal ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μια σειρά από δεσμευτικά και μη δεσμευτικά κείμενα αναγνωρίζουν ήδη ρητά την ύπαρξη ενός δικαιώματος στο περιβάλλον. Η αναγνώριση του δικαιώματος στο περιβάλλον σε δεσμευτικά κείμενα, παρά τη σπουδαιότητα της, περιορίζεται ως επί το πλείστον σε κείμενα περιφερειακής εμβέλειας ή σε κείμενα που αφορούν την προστασία ειδικότερων ομάδων. Αντιθέτως, τα κείμενα που διευρύνουν το δικαίωμα στο περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο είναι νομικώς μη δεσμευτικά. την παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε κάποια από τα σημαντικότερα κείμενα και των δύο κατηγοριών. Ι. Μη δεσμευτικά κείμενα α. Διακήρυξη της τοκχόλμης 1972: Αρχή 1 Οι Διακηρύξεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές νομικά, αλλά αντιθέτως δημιουργήθηκαν ως μια δέσμη αρχών και στόχων τις οποίες τα κράτη θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιτύχουν 1. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι κάποιες από τις αρχές αυτές, όπως η αρχή της «καλής γειτνίασης», Αρχή 21 τοκχόλμης/ Αρχή 2 Ρίο, έχουν πλέον εθιμική ισχύ 2. Η Αρχή 1 της τοκχόλμης καθώς και η Αρχή 1 του Ρίο όμως δε φαίνεται να κατατάσσονται ανάμεσα στις αρχές που έχουν καταστεί εθιμικό δίκαιο. H Αρχή 1 στη Διακήρυξη της τοκχόλμης 3 δημιούργησε τα θεμέλια για τη σύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιβαλλοντικής προστασίας διακηρύσσοντας ότι «ο άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία, την ισότητα και σε επαρκείς συνθήκες ζωής, σε ένα περιβάλλον τέτοιας ποιότητας που να επιτρέπει την αξιοπρεπή και ευημερή διαβίωση» 4 Επίσης, αναφέρει την ευθύνη του κάθε ανθρώπου να προστατεύει και να προάγει το περιβάλλον για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές 5. Αρχικά θεωρήθηκε ότι η διατύπωση του Άρθρου 1 συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος με την 1 John Lee, The Underlying Legal Theory to Support a Well-Defined Human Right to a Healthy Environment as a Principle of Customary International Law, 25 Columbia JIL 2000, σελ , σε σελ Catherine Redgwell, International Environmental Law, στο Malcolm Evans (επιμ.), International Law,2η έκδοση, Oxford 2006, σελ , σε σελ Stockholm Declaration of the UN Conference on the Human Environment, UN Doc., A/CONF. 48/14/Rev Dinah Shelton, Human Rights and Environment in Multilateral Treaties Adopted between 1991 and 2001, Joint UNEP-OHCHR Expert Seminar on Human Rights and the Environment, Background Paper No.1, προσβάσιμο στη διεύθυνση: <www.ohcr.org/english/issues/environment/environ/ bp1.htm>. 5 Ibidem.

3 Δικαίωμα στο Περιβάλλον 85 απόλαυση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα με το δικαίωμα στη ζωή 6. Πλέον όμως θεωρείται ότι, αν και καμία Αρχή της Διακήρυξης δεν αναγνωρίζει συγκεκριμένα το δικαίωμα στο περιβάλλον, η Αρχή 1 προσεγγίζει την καθιέρωση ενός δικαιώματος στο περιβάλλον per se 7. β. Διακήρυξη του Ρίο 1992: Αρχή 1 8 Αντιθέτως η διατύπωση της Αρχής 1 της Διακήρυξης του Ρίο είναι πιο επιφυλακτική. Θεωρείται ότι η αρχή αυτή αντικατοπτρίζει τη στροφή προς μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και ζητήματα ανάπτυξης 9. υγκεκριμένα ορίζει ότι «τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται στο κέντρο των ανησυχιών για την αειφόρο ανάπτυξη και έχουν το δικαίωμα σε μια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση» 10. Η μεταστροφή αυτή οφειλόταν στην ένταση που παρατηρήθηκε ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και το δικαίωμα στην ανάπτυξη και αντικατόπτριζε την όλη διαμάχη μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών 11. υνεπώς, η Αρχή αυτή απομακρύνθηκε από την αναγνώριση ενός δικαιώματος στο περιβάλλον και αντί αυτού φαίνεται να καθιέρωσε ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 12. Γενικότερα, υποστηρίζεται ότι η αδυναμία της Διακήρυξης του Ρίο να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ενδεικτική της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει το δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος 13. γ. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000: άρθρο τη ύνοδο της Κολωνίας, τον Ιούνιο του 1999, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός Φάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα περιείχε τα θεμελιώδη ουσιαστικά και διαδικα- passim. 6 Louis B. Sohn, The Stockholm Declaration on the Human Environment, 14 Harvard ILJ 1973, σελ , 7 Lee, όπ.π. υποσημείωση 1, σελ Rio Declaration of the UN Conference on Environment and Development, UN Doc., A/CONF. 151/26/Rev Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, 2η έκδοση, Cambridge 2003, σελ Αρχή 1, Rio Declaration. 11 Malgosia Fitzmaurice, International Protection of the Environment, 293 RCADI 2001, σελ , σε σελ. 12 David Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and one back, or Vice Versa?, 29 Georgia LR , σελ , σε σελ Patricia Birnie & Alan Boyle, International Law & Environment, 2η έκδοση, Oxford 2003, σελ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ), C 364, της 18/12/2000, σελ. 1.

4 86 1 Greeklaws Law Journal 2008 στικά δικαιώματα που περιέχονται στην ΕΔΑ, στις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών καθώς και όσα δικαιώματα αναγνωρίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φάρτη του υμβουλίου της Ευρώπης 15. Η επίσημη διακήρυξη του Φάρτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το υμβούλιο και την Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου του Ο Φάρτης αν και παραμένει μέχρι σήμερα μη νομικά δεσμευτικό κείμενο, καθότι δεν επικυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή υνταγματική υνθήκη, διαπνέει τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 17. Ο Φάρτης κατατάσσει το δικαίωμα στο περιβάλλον στα δικαιώματα αλληλεγγύης και ορίζει ότι «ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του θα πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης» 18 Η αρχή που περιέχεται στο άρθρο αυτό βασίζεται στα άρθρα 2, 6 και 174 της συνθήκης ΕΚ και εµπνέεται επίσης από τις διατάξεις ορισμένων εθνικών συνταγμάτων 19. Η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων αλληλεγγύης στο Φάρτη υπήρξε αιτία έντονων αντιδράσεων από πολλά κράτη-μέλη, γεγονός που δεν εκπλήσσει αν αναλογιστεί κανείς τη γενικότερη απροθυμία των κρατών να δεσμευτούν σχετικά με κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τα λεγόμενα δικαιώματα τρίτης γενιάς 20. Γενικότερα, αμφισβητείται το εάν τα δικαιώματα αλληλεγγύης έχουν το status δεσμευτικών δικαιωμάτων ή αν απλά αποτελούν γενικές αρχές που απλά θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη κατά τη νομοθετική διαδικασία 21. Πολλοί συγγραφείς τάσσονται με την τελευταία άποψη και θεωρούν ότι το δικαίωμα στο περιβάλλον εδώ δεν είναι δικαίωμα αυστηρά νοούμενο αλλά μια αντικειμενική αρχή γενικού χαρακτήρα 22. Αντιθέτως, άλλοι συγγραφείς χαιρετίζουν την προοδευτικότητα του Φάρτη που αναγνω- 15 Giorgio Sacerdoti, The European Charter of Fundamental Rights: From a Nation-State Europe to A Citizens Europe, 8 Columbia JEL, 2002, σελ σε σελ Ingolf Pernice, Integrating the Charter of Fundamental Rights into the Constitution of the European Union: Practical and Theoretical Propositions, 10 Columbia JEL, , σελ. 5 48, σε σελ Ibidem, passim. 18 Άρθρο 37 του Φάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 19 Κείμενο των επεξηγήσεων σχετικά µε το πλήρες κείμενο του Φάρτη,όπως περιλαμβάνεται στο έγγρ. CHARTE 4487/00 CONVENT 50, διαθέσιμο στη διεύθυνση: <www.europarl.europa.eu/charter/ pdf/04473_el.pdf>. 20 Christopher McCrudden, The Future of the EU Charter of Fundamental Rights, NYU School of Law, Jean Monnet Centre Paper, διαθέσιμο στη διεύθυνση: <www.jeanmonnetprogram.org/ papers/01/ html>. 21 Ibidem. 22 Βλ. αντί άλλων, Rainer Arnold, A Fundamental Human Rights Charter for the European Union, Tulane European and Civil Law Forum , σελ , σε σελ. 51 Sands, όπ.π. υποσημείωση 9, σελ. 299.

5 Δικαίωμα στο Περιβάλλον 87 ρίζει «μεγαλόπνοα» δικαιώματα, δηλαδή τα δικαιώματα αλληλεγγύης 23. Καθότι όμως ο Φάρτης δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα επίσημα στις υνθήκες όλες οι προαναφερθείσες απόψεις δεν αποτελούν παρά εικασίες. ε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό που ένα κείμενο όπως ο Φάρτης, που έχει βαρύνουσα επιρροή στη σταδιακή «συνταγματοποίηση» του Ευρωπαϊκού Δικαίου και αποτελεί ένα όργανο αυξημένης ηθικής και πολιτικής νομιμοποίησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 24, περιέλαβε ρητά το δικαίωμα στο περιβάλλον. δ. IDI, ύνοδος τρασβούργου 1997, «Σο Περιβάλλον» 25 To Institut de Droit International στη ύνοδο του τρασβούργου σχετικά με το περιβάλλον υιοθέτησε τρεις Αποφάσεις που αφορούν το Δίκαιο του Περιβάλλοντος και αν και αντικατοπτρίζουν το σύγχρονο κεκτημένο περιλαμβάνουν επίσης και κάποιες νέες τάσεις στο συγκεκριμένο τομέα 26. Με την Απόφαση 2 με τίτλο «Σο Περιβάλλον» αναγνώρισε ρητά την ύπαρξη δικαιώματος στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «κάθε ανθρώπινο όν έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα υγιές περιβάλλον» 27. Σο IDI είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, το οποίο το αποτελούν επιφανείς νομικοί και ως στόχο έχει τη μελέτη και σταδιακή ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου 28. Οι Αποφάσεις του IDI δεν έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά κατατάσσονται στην «διδασκαλία των πιο διακεκριμένων δημοσιολόγων των διαφόρων εθνών» που σύμφωνα με το Άρθρο 38 2 του Καταστατικού του Δικαστηρίου της Φάγης αποτελούν «επικουρικά μέσα για τη διακρίβωση των κανόνων του διεθνούς δικαίου» 29 υνεπώς, η ρητή αναγνώριση δικαιώματος στο περιβάλλον από το συγκεκριμένο όργανο έχει μια ιδιάζουσα σημασία καθότι συχνά οι Αποφάσεις βοηθούν στην αποκρυστάλλωση νομικώς δεσμευτικών κανόνων. 23 Φαρακτηριστικά βλ. Thomas von Danwitz, The Charter of Fundamental Rights of the European Union between Political Symbolism and Legal Realism, 29 Denver JILP, , σελ , σε σελ Gràinne de Búrga & Jo Beatrix Aschenbrenner, The Development of European Constitutionalism and the Role of the EU Charter of Fundamental Rights, 9 Columbia JEL , σελ , σε σελ IDI Resolution on the Environment, Session of Strasburg (1997), προσβάσιμη στη διεύθυνση: <www.idiiil.org/idie/resolutionse/1997_str_02_en.pdf>. 26 Pierre-Marie Dupuy, Où en est le droit international de l environnement à la fin du siècle?, 101 RGDIP 1997, σελ , σε σελ IDI Resolution on the Environment, Άρθρο Malcolm Shaw, International Law, 5η έκδοση, Cambridge 2003, σελ Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6η έκδοση, Oxford 2003, σελ

6 88 1 Greeklaws Law Journal 2008 ε. Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, 2006: άρθρο Σα τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα έχει ασχοληθεί ενεργά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, γεγονός που πιστοποιείται ήδη από τη υιοθέτηση Απόφασης της Γενικής υνέλευσης το Δεκέμβριο του 1990, με την οποία ανακήρυξε το 1993 ως το «Διεθνές Έτος για τους Αυτόχθονες Λαούς του Κόσμου» 31. Επίσης, από το 2002 έχει δημιουργηθεί το Μόνιμο Forum για τα Ζητήματα των Αυτοχθόνων ως Ειδική υμβουλευτική Επιτροπή στο Οικονομικό και Κοινωνικό υμβούλιο του ΟΗΕ, το οποίο αποτελείται από ειδήμονες που διορίζονται από το Γενικό Γραμματέα. 32 Σον Ιούνιο του 2006 υιοθετήθηκε το Προσχέδιο της Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών από το υμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προτάθηκε η υιοθέτησή του από τη Γενική υνέλευση. 33 Η προστασία της γης και του περιβάλλοντος στο οποίο κατοικούν έχει ιδιάζουσα σημασία για τους αυτόχθονες λαούς γιατί τα αγαθά αυτά έχουν μια ιδιαίτερη πολιτιστική και πνευματική αξία για τους λαούς αυτούς 34. Ο τρόπος ζωής τους και η ίδια τους η ύ- παρξη απειλείται να εκλείψει αν υπάρξουν αλλαγές ή χειροτέρευση στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. υνεπώς στην περίπτωσή τους και εξαιτίας του ιδιαίτερου δεσμού τους με τη γη τους είναι επιτακτική η αναγνώριση του δικαιώματος στο περιβάλλον ως βασικού τους ανθρώπινου δικαιώματος 35. Επιπλέον, η έννοια της «περιβαλλοντικής δικαιοσύνης», δηλαδή η ισότητα στην πρόσβαση και χρήση περιβαλλοντικών πόρων, φαίνεται να επιτάσσει ως minimum την αναγνώριση της ιδιοκτησίας τους στη γη και στους φυσικούς πόρους που παραδοσιακά εκμεταλλεύονταν, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών πόρων και ένα δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Human Rights Council Resolution 2006/2, προσβάσιμη στη διεύθυνση: <www.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/ declaration.doc>. 31 Stephan Marquard, International Law and Indigenous Peoples, 3 International Journal of Group Rights 1995, σελ , σε σελ Russel Lawrence Barsch, Indigenous Peoples, σε Daniel Bodansky, Jutta Brunnée & Ellen Hay (επιμ.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford 2007, σελ , σε σελ Ibidem. 34 Lorenzo Nesti, The Mapuche-Pehuenche and the Ralco Dam on the Biobío River: The Challenge of Protecting Indigenous Land Rights, 9 International Journal of Minority and Group Rights 2002, σελ. 1 40, σε σελ Jenny Couler, The U WA Struggle to Protect Their Cultural Lands: A Framework for Reviewing Questions of Sovereignty and the Right to Environmental Integrity for Indigenous Peoples, 29 Georgia JICL 2001, σελ , σε σελ Benjamin, Richardson, Indigenous Peoples, International Law and Sustainability, 10 RECIEL 2001, σελ.1-12, σε σελ. 1.

7 Δικαίωμα στο Περιβάλλον 89 Ενόψει των όσων αναφέρθηκαν γίνεται εμφανής η σημασία της υιοθέτησης της Διακήρυξης του ΟΗΕ τον Ιούνιο του Η διακήρυξη αναγνωρίζει ρητά το «δικαίωμα των αυτοχθόνων λαών στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και της παραγωγικής δυνατότητας της γης και των φυσικών της πόρων» 37. Επίσης αναγνωρίζει την «υποχρέωση των κρατών να πάρουν αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η αποθήκευση ή απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στη γη τους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους» 38. Είναι όμως ενδεικτικό ότι οι χώρες στο έδαφος των οποίων κυρίως διαμένουν αυτόχθονες πληθυσμοί, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία και πολλά αφρικανικά κράτη προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία υιοθέτησης της συγκεκριμένης Διακήρυξης 39. Η διστακτικότητά τους αυτή πιθανώς να οφείλεται στο φόβο εθιμικής καθιέρωσης των ιδιαιτέρα διευρυμένων δικαιωμάτων που περιέχονται στη Διακήρυξη. ΙΙ. Δεσμευτικά κείμενα α. Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών 1981: άρθρο Δύο περιφερειακά κείμενα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζουν ρητά το δικαίωμα στην περιβαλλοντικά προστασία 41. Σο πρώτο είναι ο Αφρικανικός Φάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών. Ο Φάρτης που υιοθετήθηκε το 1981 και τέθηκε σε ισχύ το 1986 απολαμβάνει ευρείας εφαρμογής στην Αφρική καθότι έχει κυρωθεί σχεδόν από όλα τα μέλη της Αφρικανικής Ένωσης 42. Τπεύθυνη για την ερμηνεία του Φάρτη είναι η Επιτροπή που δέχεται αιτήσεις είτε από τα κράτη, είτε από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 43. χετικά με το δικαίωμα στο περιβάλλον αναφέρει ότι «όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα γενικώς ικανοποιητικό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξή τους» 44. Σο δι- 37 Άρθρο 29 1 της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών. 38 Άρθρο 29 2 της Διακήρυξης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών. 39 Press Conference on the Declaration of Indigenous Peoples Rights, προσβάσιμο στη διεύθυνση: <www.un.org/news/briefings/docs/2006/061212_indigenous.doc.htm>. 40 African Charter on Human and Peoples Rights, Banjul, 27/6/1981: ε ισχύ από την 21/10/1986 OAU Doc.CAB/LEG/67/3 rev Luis Rodriquez Rivera, Is the Human Right to the Environment Recognized Under International Law? It depends on the Source, 12 Colorado JILP 2001, σελ. 1-45, σε σελ Nsongurua Udombana, Between Promise and Performance: Revisiting States Obligations Under the Africans Human Rights Charter, 40 Stanford JIL 2004, σελ , σε σελ Richard Gittleman, The African Charter on Human and Peoples Rights: A Legal Analysis, 22 Virginia JIL , σελ , σε σελ Άρθρο 24 του Αφρικανικού Φάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών.

8 90 1 Greeklaws Law Journal 2008 καίωμα κατατάσσεται στο Φάρτη ανάμεσα στα δικαιώματα των Λαών, που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα και το δικαίωμα στην ανάπτυξη καθώς και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση 45. Όσον αφορά τη διατύπωση του έχει διαπιστωθεί ότι αυτή είναι αρκετά ασαφής, γεγονός που αφενός καθιστά δύσκολο να βρεθεί το ακριβές εύρος εφαρμογής του δικαιώματος, αλλά αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να σεβαστούν το δικαίωμα ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτά 46. Επίσης, θεωρείται ομοιάζει μεν με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα στο βαθμό που απαιτεί από τα κράτη να α- πέχουν από δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον αλλά έχει και χαρακτηριστικά των λεγόμενων δικαιωμάτων τρίτης γενιάς καθότι επιτάσσει στα κράτη την υιοθέτηση μέτρων που να προάγουν τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος 47. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον είναι αυξημένη στην Αφρική εξαιτίας του φαινόμενου της απόρριψης και αποθήκευσης τοξικών αποβλήτων καθώς και της ανεξέλεγκτης δράσης των πετρελαϊκών και άλλων πολυεθνικών εταιριών Η υπόθεση της γης των Ogoni Σο τελευταίο αυτό ζήτημα απασχόλησε και την Επιτροπή στην υπόθεση των Ogoni 49. Η υπόθεση αυτή αφορούσε σωρεία παραβιάσεων του Αφρικανικού Φάρτη εκ μέρους της Νιγηρίας, αλλά υπήρξε και η πρώτη υπόθεση στην οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή με την παραβίαση του δικαιώματος στο περιβάλλον 50. Η αίτηση, που προήλθε από 2 μη κυβερνητικές οργανώσεις, κατήγγειλε τις δραστηριότητες της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου της Νιγηρίας η οποία σε κοινοπραξία με την πετρελαϊκή πολυεθνική εταιρία Shell αντλούσαν πετρέλαιο από την περιοχή της φυλής Ogoni, χωρίς όμως να τηρούν απαραίτητες 45 Rachel Murray, The African Commission on Human and Peoples Rights and International Law, Hart Publishing 2000, σελ Evelyn Ankumah, The African Commission on Human and Peoples Rights: Practice and Procedures, Martinus Nijhoff Publishers 1998, σελ Vincent Nmehielle, The African Human Rights System: Its Laws, Practice and Institutions, Martinus Nijhoff Publishers 2001, σελ Ibidem. 49 Decision Regarding Communication 155/96 (Social and Economic Rights Action Center/Center for Economic and Social Rights v. Nigeria) Case No.ACHPR/COMM/A044/1, African Commission on Human and Peoples Rights, 27/05/ Dinah Shelton, Decision Regarding Communication 155/96 (Social and Economic Rights Action Center/Center for Economic and Social Rights v. Nigeria), 96 AJIL 2002, σελ , passim

9 Δικαίωμα στο Περιβάλλον 91 τεχνικές προδιαγραφές με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής και την εμφάνιση προβλημάτων υγειάς στο λαό των Ogoni 51. Η Κυβέρνηση της Νιγηρίας παραδέχτηκε τις παραβιάσεις και η Επιτροπή στην έκθεσή της διέγνωσε την παραβίαση σειράς δικαιωμάτων όπως του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος στην περιουσία, του δικαιώματος στην υγεία και στο δικαίωμα των λαών να διαθέτουν και να εκμεταλλεύονται ελεύθερα τους φυσικούς τους πόρους. 52 Αναμφισβήτητα όμως η σημασία της υπόθεσης έγκειται στο ότι διεγνώσθη παραβίαση του ίδιου του δικαιώματος στο περιβάλλον (Άρθρο 24 Φάρτη), καθορίστηκε το εύρος του συγκεκριμένου δικαιώματος, και αποδείχθηκε στην πράξη ότι το δικαίωμα αυτό είναι πλήρως αγώγιμο και η ότι παραβίαση του επιφέρει την ευθύνη των κρατών και δεν αποτελεί απλά κάποιου είδους κατευθυντηρίας αρχής ή ευχής 53. β. Πρόσθετο Πρωτόκολλο του αν αλβαδόρ στην ΑCHR, 1988 : άρθρο Δικαίωμα στο περιβάλλον αναγνωρίζεται και στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο του αν αλβαδόρ στην Αμερικανική ύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Σο Πρωτόκολλο λοιπόν εντάσσεται στο αμερικανικό σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προβλέπει γενικά τις εξής αρμοδιότητες: την εξέταση προσφυγών και τη διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών από την Επιτροπή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις την υιοθέτηση από το Δικαστήριο προσωρινών μέτρων 55. Σο Πρωτόκολλο ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα να ζήσει σε ένα υγιές περιβάλλον και να έχει πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά» 56. Επίσης συνεχίζει προσθέτοντας ότι «τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν την προστασία, τη διατήρηση και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος» 57. υνεπώς το Πρωτόκολλο διαχωρίζει ανάμεσα στο δικαίωμα του καθενός να ζήσει σε ένα «υγιές περιβάλλον» 51 Fons Coomans, The Ogoni Case Before the African Commission on Human and Peoples Rights, 52 ICLQ 2003, σελ , σε σελ Justice Nwobike, The African Commission on Human and Peoples Rights and the Demystification of Second and Third Generation Rights under the African Charter: Social and Economic Rights Action Center (SE- RAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria, 1 African Journal of Legal Studies 2005, σελ , σε σελ Morne van den Linde & Lirette Louw, Considering the Interpretation and Implementation of Article 24 of the African Charter on Human and Peoples Rights in Light of the SERAC Communication, 3 African HRLJ 2003, σελ , passim. 54 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights On Economic, Social and Cultural Rights, San Salvador, 17/11/1988, OAS Treaty Series. No 69 ε ισχύ από 16/11/ Scott Cahalan, NIMBY: Not in Mexico s Back Yard? A Case for Recognition of a Human Right to Healthy Environment in the American States, 23 Georgia JICL 1993, σελ , σε σελ Άρθρο 11 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του αν αλβαδόρ. 57 Άρθρο 11 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του αν αλβαδόρ.

10 92 1 Greeklaws Law Journal 2008 και των θετικών υποχρεώσεων των κρατών να προωθήσουν την προστασία του και η παραβίαση αυτών των δεύτερων επιφέρει την ευθύνη των κρατών και καθιστά το δικαίωμα αγώγιμο. 58 Σο Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ μόλις το 1999 και δεν έχει επικυρωθεί από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, τις ισχυρότερες δηλαδή οικονομικά και πολιτικά χώρες της περιοχής. 59 Εδώ είναι επίσης πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι παρόλο που το Άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου καθιερώνει υποχρέωση των κρατών να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την προώθηση και το σεβασμό των δικαιωμάτων που προστίθενται από αυτό δεν αναγνωρίζει και το δικαίωμα της ατομικής προσφυγής 60. Επίσης αν και κανένα από τα κράτη που επικύρωσαν το Πρωτόκολλο δεν έχει διατυπώσει κάποια επιφύλαξη σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο, αυτό περιορίζεται από το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου που ορίζει ότι οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι και το επίπεδο ανάπτυξης του κάθε κράτους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά προσπάθεια πραγμάτωσης των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο 61. Αυτοί φαίνεται να είναι και οι λόγοι που οι αυτόχθονες πληθυσμοί βασίζονται στις διατάξεις της ύμβασης για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή και την περιουσία για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και δεν έχουν επικαλεστεί ακόμα το συγκεκριμένο άρθρο. γ. ύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989: άρθρο τη ύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιέχεται μια διάταξη σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού που αναφέρει ότι «τα κράτη-μέρη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού θα κατευθύνεται στην... ε) ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον» 63. Σο κείμενο της ύμβασης αφήνει αμφιβολίες σχετικά με το αν η αναφορά στο περιβάλλον στοχεύει στην αναγνώριση δικαιώματος του παιδιού στο περιβάλλον, γεγονός που επιτείνεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες που δε φαίνεται να φανερώνουν 58 Sands, όπ.π. υποσημείωση 9, σελ Πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: <www.cidh.oas.org/basicos/english/basic6.prot.sn%20salv%20ratif.htm> 60 Sumudu Atapattu, The Right to a Healthy Life or The Right to Die Polluted: The Emergence of a Human Right to a Healthy Environment Under International Law, 16 Tulane Environmental LJ , σελ , σε σελ Erin Eacott, A Clean and Healthy Environment: The Barriers and Limitations of this Emerging Human Right, 10 Dalhousie Journal of Legal Studies 2001, σελ , σε σελ Νέα Τόρκη, UN GA Res. 44/25, 20/11/1989 ε ισχύ από την 2/11/1990 Κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2101/1992, ΥΕΚ Α Άρθρο 29 της ύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

11 Δικαίωμα στο Περιβάλλον 93 προθέσεις των συντακτών της υνθήκης για αναγνώριση ξεχωριστού δικαιώματος στο περιβάλλον 64. Κάποιοι συγγραφείς θεωρούν πάντως ότι η ύμβαση, έστω και αν δεν το αναφέρει ρητά, υπονοεί την ύπαρξη δικαιώματος στο περιβάλλον και το θεωρεί ως προϋπόθεση για την απόλαυση όλων των άλλων δικαιωμάτων 65. Σελικά αν και το κείμενο δεν αναγνωρίζει ευθέως δικαίωμα του παιδιού στο περιβάλλον γίνεται αποδεκτό ότι, ε- νόψει και των έμμεσων αναφορών σε περιβαλλοντικά ζητήματα που περιέχει και των εξελίξεων στον τομέα του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου γενικότερα, θα πρέπει να ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί προβληματισμοί, ιδίως όταν προωθούνται νομοθετικά μέτρα για να πραγματωθούν άλλα δικαιώματα που καθιερώνονται στη ύμβαση 66. δ. ύμβαση ΔΟΕ 169 για τους Αυτόχθονες και Νομαδικούς Λαούς, 1989: άρθρο 7(4) 67 Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας έχει αφιερώσει περισσότερη προσοχή στους αυτόχθονες λαούς από κάθε άλλο διεθνή οργανισμό 68. Η ύμβαση 169 υιοθετήθηκε κατά τη ύνοδο του 1989 και τέθηκε σε ισχύ δύο χρόνια αργότερα, αναθεωρώντας μερικά τη ύμβαση 107 που είχε υιοθετηθεί 30 χρόνια νωρίτερα 69. Πιο συγκεκριμένα, η ύμβαση 107 θα παραμείνει σε ισχύ για τα κράτη που δεν έχουν επικυρώσει τη νεότερη ύμβαση Η ύμβαση 169 ορίζει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα σε συνεργασία με τους λαούς που τα μέτρα αυτά αφορούν για να προστατεύσουν και να διατηρήσουν το περιβάλλον στις περιοχές που αυτοί κατοικούν. 71 Η διατύπωση της ύμβασης 169 θεωρήθηκε σαφώς βελτιωμένη από την προηγούμενη της ύμβασης 107 που αναγνώριζε δικαίωμα στα κράτη να μετακινήσουν τους αυτόχθονες και να λάβουν αναπτυξιακά μέτρα σε περιοχές που αυτοί κατοικούν χωρίς τη συναίνεση τους αν οι ενέργειες αυτές γίνονται χάριν της εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή και για λόγους «ανάπτυ- 64 Malgosia Fitzmaurice, The Right of the Child to A Clean Environment, 23 Southern Illinois ULJ , σελ , σε σελ Paula Pevato, Do Children Have A Role To Play In Environmental Protection? 2 The International Journal of Childrens Rights 1994, σελ , σε σελ Fitzmaurice, όπ.π. υποσημείωση 64, σελ Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (ILO No. 169), 27/6/1989, 28 ILM 1989, σελ ε ισχύ από την 5/9/ Nesti, όπ.π. υποσημείωση 34, σελ David Baluarte, Balancing Indigenous Rights and a State s Right to Develop in Latin America: The Inter- American Rights Regime and ILO Convention 169, 4 Sustainable Development Law and Policy 2004, σελ. 9 15, σε σελ Marquard, όπ.π. υποσημείωση 31, σελ Άρθρο 7 4 ύμβασης ΔΟΕ 169 για τους Αυτόχθονες και Νομαδικούς Λαούς.

12 94 1 Greeklaws Law Journal 2008 ξης» 72. Σο σύστημα επιτήρησης που καθιερώνει η ύμβαση είναι παρόμοιο με το σύστημα των υπολοίπων υμβάσεων του ΔΟΕ και περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών που έχουν επικυρώσει τη ύμβαση να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις και το δυνατότητα υποβολής «παραπόνου» εναντίον κράτους πιθανού παραβάτη και τη δημιουργία Επιτροπής Διερεύνησης 73. Μέχρι σήμερα η ύμβαση έχει κυρωθεί από 17 κράτη, ανάμεσα τους και αρκετά κράτη της Λατινικής Αμερικής όπως το Μεξικό και η Βενεζουέλα. 74 Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ δεν έχουν υιοθετήσει ούτε τη ύμβαση 169 αλλά ούτε και την προγενέστερη της ύμβαση 107 ΔΟΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ι. Δικαίωμα στη ζωή α. Η αναγνώριση του δικαιώματος στη ζωή Σο δικαίωμα στη ζωή θεωρείται ένα από τα βασικότερα δικαιώματα του ανθρώπου, η προστασία του οποίου είναι αναγκαία για την ύπαρξη όλων των υπολοίπων 76. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σχεδόν από όλα τα παγκόσμια και περιφερειακά διεθνή κείμενα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων προστατεύεται. Μπορεί να βρεθεί στο άρθρο 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 77, στο άρθρο 6 του Διεθνούς υμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 78, στο άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής ύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 79, στο άρθρο 6 της ύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 6 της Αμερικανικής ύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 80, στο άρθρο 72 Barsch, όπ.π. υποσημείωση 32, σελ Nesti, όπ.π. υποσημείωση 34, σελ Οι πληροφορίας αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: <www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?(c169)>. 75 Ibidem. 76 Richard B. Lillich, Civil Rights, σε Theodor Meron (επιμ.), Human Rights in International Law, Legal and Policy Issues, Oxford 1984, σελ , σε σελ UN GA Res. 217A (III) Νέα Τόρκη 16/12/1966, UN GA Res. 2200A (XXI) ε ισχύ από την 23/03/1976 Κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2462/1997, ΥΕΚ Α Παρίσι, 4/11/1950 ε ισχύ από την 3/9/1953 Κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.Δ. 53/1974, ΥΕΚ Α 80 American Convention on Human Rights, San José 22/11/1969 ε ισχύ από την 18/7/1978 OAS Treaty Series No. 36.

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διπλωματική Εργασία Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ;

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; AQUA 2010 23_10_2010 Φωτοπούλου Αντωνία-Αγγελική Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Κατάρτισης ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Κώδικας - 1 - Ηθικής & Δεοντολογίας Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας - 2 - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων / Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας περιεχόμενα Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον Αν αναρωτηθεί κανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... Σελ. ΙΧ ΧΙ ΧΙΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης

Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Μεταδιδάκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Διευθύνων Σύμβουλος, Close the Loop Βιωσιμότητα- ΕΚΕ Περιβάλλον Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγη Υγειας. 2/10/2014 Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Προαγωγη Υγειας. 2/10/2014 Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Προαγωγη Υγειας 2/10/2014 Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 Προαγωγη Υγειας Σημερα θα αναλυσουμε: -τους ορισμους -τις αρχες -τους στοχους. Ορισμος:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 3 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 3 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 3 o ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Συγγραφέας: Τζουβάρα Σοφία* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. * Reviewer. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι «βασικά δικαιώματα και ελευθερίες που δικαιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα