ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ 3 ε. ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΙΛΚΙ Γ/λζε: Αγίος Γευπγίος 1 Σ.Κ.: Κιλκίρ Πιεξνθνξίεο: Δςάγγελoρ Ειυνηάκηρ Σειέθσλν: / Δζυη. 4 FAX: Κηιθίο, Αξ. Πξση.: 115 ΠΡΑΞΗ 3 ε ΘΔΜΑ :«Αλαδξνκηθή επηζηξνθή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ επί ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο ππέξ θύξηαο ζύληαμεο.» Έσονηαρ ςπότη : Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ Κηιθίο 1. Το με απ. ππυη /0092/ έγγπαθο ηος Γενικού Λογιζηηπίος ηος Κπάηοςρ «Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ για κύπια ζύνηαξη ςπέπ Γημοζίος ηος επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ πος καηαβάλλεηαι ζε εκπαιδεςηικούρ». 2. Την παπ. 3 ηος άπθπ. 3 ηος ν. 4151/2013 (ΦΔΚ 103 η Α). 3. Το άπθπ. 13 ηος ν. 3205/2003 (ΦΔΚ 297 η Α). 4. Το άπθπ. 10 ηηρ Υ.Α /1011/0022/ (ΦΔΚ 486 η. Β ) 5. Τιρ μηνιαίερ μιζθοδοηικέρ καηαζηάζειρ ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ από έυρ α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε

2 1. Την αναδπομική από παπακπάηηζη από ηην μιζθοδοζία Φεβποςαπίος 2015 και μέσπι ηο πέπαρ ηυν δόζευν, ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών ςπέπ κύπιαρ ζύνηαξηρ επί ηος επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ ηος άπθπος 13 ηος ν. 3205/2003 όλυν ηυν εκπαιδεςηικών πος μιζθοδοηούνηαι από ηην ςπηπεζία μαρ και έσοςν ή είσαν ζςμπληπώζει ηοςλάσιζηον διεηία ζε θέζη εςθύνηρ, πποκειμένος ηο επίδομα να ενζυμαηυθεί ζηιρ ζςνηάξιμέρ αποδοσέρ, υρ εξήρ: A/A ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΗ ΜΗΝΕ 6,67% ΤΠΕΡ ΤΝΣΑΞΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΒΡΑΜΙΔΟΤ ΑΘΗΝΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΒΡΑΜΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΖΑ ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΧΡΗΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΝΑΓΝΩΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΑΝΔΡΟΤΛΙΔΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΝΣΩΝΙΑΔΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΧΡΗΣΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΛΑΝΙΔΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΒΛΑΙΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΓΑΓΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΕΦΑΝΟ ΑΛΕΞΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΟΜΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΓΚΙΟΤΛΣΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΘΩΜΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΓΩΓΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, ,19 6 ΔΟΕΙ

3 ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ ΦΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΔΟΤΔΟΤΜΗ ΕΤΣΤΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΔΩΝΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΠΕΣΡΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΖΕΓΛΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΙΑΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΙΓΓΙΛΙ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΙΝΣΖΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ ΟΔΤΕΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΚΑΚΟΤΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΚΑΡΑΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΖΗΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΚΑΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΗΣΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΚΙΣΟΤΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΚΟΚΟΝΣΖΑΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΚΡΟΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΡΑΪΑΝΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΟΛΤΞΕΝΗ ΧΡΗΣΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, ,42 3 ΛΤΜΠΕΡΗ ΚΙΟΤΣΑΧΙΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΜΑΓΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΣΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΜΑΡΙΝΟΤ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΜΑΡΙΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΜΑΣΖΙΡΗ ΛΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΜΕΛΕΣΛΙΔΗ ΠΑΤΛΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΜΠΑΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΜΠΙΖΙΑΝΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΝΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28,34 36,43 68,86 2

4 ΝΣΟΜΠΡΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΞΕΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΘΟΤΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΗΑΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, ,71 2 ΧΟΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 141, , ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΑΔΟΤ ΑΝΝΙΣΑ ΑΒΡΑΑΜ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΠΑΠΑΚΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΠΑΠΑΤΜΕΩΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΩΣΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΤΛΙΑΝΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΠΑΡΣΟΤΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, ,71 2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΚΑ ΑΣΕΡΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΘΕΜΑΣΩΝ 56, , ΠΕΣΡΙΔΗ ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΠΟΤΛΣΟΤΡΣΖΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΠΡΑΞΙΓΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΛΑΒΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΠΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΑΠΡΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΣΘΑΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΙΜΙΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΟΤΜΕΛΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΣΑΤΡΟΤΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, ,71 2

5 ΣΕΦΑΝΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΓΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΣΕΠΕΛΙΔΗ ΦΩΣΙΟ ΑΒΡΑΑΜ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΣΡΑΚΑ ΑΠΑΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΗ ΘΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΗ ΩΣΗΡΙΟ ΕΤΣΑΘΙΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΣΙΡΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΕΤΘΤΜΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΣΤΡΑΙΔΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΦΑΜΠΡΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΧΑΜΟΤΡΟΤΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 93, , ΧΑΣΖΗ ΛΑΖΑΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΧΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , Την αναδπομική από παπακπάηηζη από ηην μιζθοδοζία Φεβποςαπίος 2015, ηηρ διαθοπάρ, ποζού 42,12, ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών ςπέπ κύπιαρ ζύνηαξηρ επί ηος επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ ηος άπθπος 13 ηος ν. 3205/2003 ηος εκπαιδεςηικού Αξβαληηίδε Λεσλίδα ηος Ανηυνίος (Α.Μ ) πος είσε ζςμπληπώζει ηοςλάσιζηον διεηία ζε θέζη εςθύνηρ, Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο, ανηί Γηεπζπληή Γεκνηηθνύ ρνιείνπ πος παπακπαηούνηαν, πποκειμένος ηο επίδομα να ενζυμαηυθεί ζηιρ ζςνηάξιμέρ αποδοσέρ ηος. 3. Την αναδπομική από επιζηποθή από ηην μιζθοδοζία Φεβποςαπίος 2015, ηηρ διαθοπάρ, ποζού 73,71, ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών ςπέπ κύπιαρ ζύνηαξηρ επί ηος επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ ηος άπθπος 13 ηος ν. 3205/2003 ηος εκπαιδεςηικού Σζηιηθίθα Νηθνιάνπ ηος Γευπγίος (Α.Μ ) πος είσε ζςμπληπώζει ηοςλάσιζηον διεηία ζε θέζη εςθύνηρ, Πξντζηακέλνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, ανηί ηος Τπνδηεπζπληή Γεκνηηθνύ ρνιείνπ πος παπακπαηούνηαν, πποκειμένος ηο επίδομα να ενζυμαηυθεί ζηιρ ζςνηάξιμέρ αποδοσέρ ηος. 4. Την αναδπομική επιζηποθή από ηην μιζθοδοζία Φεβποςαπίος 2015, ηηρ διαθοπάρ αζθαλιζηικών ειζθοπών ςπέπ κύπιαρ ζύνηαξηρ επί ηος επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ ηος άπθπος 13 ηος ν. 3205/2003 εκπαιδεςηικών πνπ δελ έρνπλ ζςμπληπώζει ηοςλάσιζηον διεηία ζε θέζη εςθύνηρ, για ηο διάζηημα από έσο αθαιποςμένος ηος διαζηήμαηορ πος καηείσαν θέζη εςθύνηρ υρ εξήρ.

6 A/A ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΗ ΜΗΝΕ ΠΟΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΠΟΛΤΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΙΩΑΝΝΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56, , ΑΒΒΙΔΗ ΧΡΗΣΟ ΗΛΙΑ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56,68 31,3 118, ΑΒΒΙΔΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ 28, , ΣΑΛΗ ΑΠΑΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 56,68 31,3 118,31 5. Την αναδπομική επιζηποθή ζηο εκπαιδεςηικό Καπίδε Παλαγηώηε ηος Νικολάος (Α.Μ ) από ηην μιζθοδοζία Φεβποςαπίος 2015, ηηρ διαθοπάρ, ποζού 231,66 αζθαλιζηικών ειζθοπών ςπέπ κύπιαρ ζύνηαξηρ επί ηος επιδόμαηορ ειδικήρ απαζσόληζηρ 89,06, σο Τπεύζπλνπ Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ πος εκ παπαδπομήρ παπακπαηούνηαν υρ επίδομα θέζηρ εςθύνηρ για ηο διάζηημα από έυρ Την αναδπομική επιζηποθή ζηην εκπαιδεςηικό ακςσλίδνπ Καιιηόπε ηος Κςπιάκος (Α.Μ ) από ηην μιζθοδοζία Φεβποςαπίος 2015, ηηρ διαθοπάρ, ποζού 242,19 αζθαλιζηικών ειζθοπών ςπέπ κύπιαρ ζύνηαξηρ επί ηος επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ Γιεςθςνηή Γημοηικού Σσολειού πος εκ παπαδπομήρ παπακπαηούνηαν υρ επίδομα θέζηρ εςθύνηρ για ηο διάζηημα από έυρ αθού ςπηπεηούζε και ςπηπεηεί ζηη θέζη αςηή με αναπλήπυζη. Ο Γ/νηήρ Γ/νζηρ Α/θμιαρ Δκπ/ζηρ Κιλκίρ Κυνζηανηίνορ Ραμπίδηρ

前 言 为深入贯彻落实2012年中央1号文件精神 推进 农业科技促进年 活动 激励扎根农村基层 为农 业科教兴村作出杰出贡献的带头人 农业部于2012年 启动了百名农业科教兴村杰出带头人资助项目 该项 目是江苏华西集团公司捐赠500万元在中华农业科教基 金会设立 华西仁宝基金 开展的专项资助活动 资 助项目计划三年面向全国资助100名农业科教兴村杰出 带头人 每人资助5万元 按照项目申报和评审工作要求

Διαβάστε περισσότερα

序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都

序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都 1 序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都 积 累 了 许 多 独 特 的 光 彩 与 体 验 2001 年 我 在 中 国 青 少 年 发

Διαβάστε περισσότερα

78 云 芝 79 五 加 皮 80 五 味 子 81 五 倍 子 82 化 橘 红 83 升 麻 84 天 山 雪 莲 85 天 仙 子 86 天 仙 藤 87 天 冬 88 天 花 粉 89 天 竺 黄 90 天 南 星 91 天 麻 92 天 然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) 93 天 葵

78 云 芝 79 五 加 皮 80 五 味 子 81 五 倍 子 82 化 橘 红 83 升 麻 84 天 山 雪 莲 85 天 仙 子 86 天 仙 藤 87 天 冬 88 天 花 粉 89 天 竺 黄 90 天 南 星 91 天 麻 92 天 然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) 93 天 葵 中 国 药 典 2015 年 版 目 录 一 部 药 材 和 饮 片 1 一 枝 黄 花 2 丁 公 藤 3 丁 香 4 九 里 香 5 九 香 虫 6 人 工 牛 黄 7 人 参 8 人 参 叶 9 儿 茶 10 八 角 茴 香 11 刀 豆 12 三 七 13 三 白 草 14 三 棱 15 三 颗 针 16 千 年 健 17 千 里 光 18 千 金 子 19 千 金 子 霜 20 土 木 香

Διαβάστε περισσότερα

43081.indb

43081.indb 163 56 52 55 45 56 64 62 45 61 195156200712 19751219901119974 1997420009 2000920026 20026 195552200712 19826 199261994819948 19991019991020009 2000920026 200262007122004 5 164 195255200712 2000919931220009

Διαβάστε περισσότερα

123 5060 50 5060 19 5060 19

123 5060 50 5060 19 5060 19 122 201011 1975 1974 1976 123 5060 50 5060 19 5060 19 124 50 60 1976 L 19 5060 19741976 50 125 19 126 80 80 127 1975 21 1974 1974 50. 128 / / 50 129 130 L AA 131 70 132 1974 70 133 1980 2010 80 134 T 1980726

Διαβάστε περισσότερα

一 天 吃 两 顿, 从 不 例 外 我 上 班 就 是 找 一 个 网 吧 上 网 上 网 的 内 容 很 杂, 看 新 闻, 逛 论 坛, 或 者 打 打 小 游 戏 如 果 没 钱 上 网, 我 会 独 自 一 个 人 到 一 个 偏 僻 的 地 方, 静 静 地 坐 着 发 呆 这 也 是

一 天 吃 两 顿, 从 不 例 外 我 上 班 就 是 找 一 个 网 吧 上 网 上 网 的 内 容 很 杂, 看 新 闻, 逛 论 坛, 或 者 打 打 小 游 戏 如 果 没 钱 上 网, 我 会 独 自 一 个 人 到 一 个 偏 僻 的 地 方, 静 静 地 坐 着 发 呆 这 也 是 内 容 简 介 这 是 一 部 自 传 体 小 说, 也 是 一 本 向 年 轻 人 传 授 发 财 之 道 的 教 科 书 2005 年, 作 者 老 康 三 十 而 立, 带 着 老 婆, 拖 着 儿 子 ; 没 有 存 款, 没 有 房 子 ; 读 的 是 烂 学 校 破 专 业, 一 无 所 长 ; 毕 业 后 混 了 多 年, 稀 里 糊 涂, 不 幸 下 岗 ; 因 为 混 得 差, 朋

Διαβάστε περισσότερα

工 造 价 15 邗 江 南 路 建 设 工 一 标 市 政 公 用 6000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 胡 美 娟 16 邗 江 南 路 建 设 工 二 标 市 政 公 用 6337 17 品 尊 国 际 花 园 1# 2# 3# 4# 7# 9# 10# 11# 楼 地 库 C 区 工

工 造 价 15 邗 江 南 路 建 设 工 一 标 市 政 公 用 6000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 胡 美 娟 16 邗 江 南 路 建 设 工 二 标 市 政 公 用 6337 17 品 尊 国 际 花 园 1# 2# 3# 4# 7# 9# 10# 11# 楼 地 库 C 区 工 2 工 造 价 1 新 纪 元 广 场 房 屋 建 筑 40689 11000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 叶 正 君 2 3 大 上 海 御 龙 湾 二 期 A 区 A2~A4 商 业 楼 A 区 地 下 车 库 万 科 蜀 冈 地 块 商 品 房 项 目 二 期 工 ( 万 科 花 园 )1#-8# 住 宅 楼 A16-2 地 下 车 库 工 幼 儿 园 13# 15# 18# 20#

Διαβάστε περισσότερα

第一篇 建置区划

第一篇 建置区划 第 八 篇 金 融 保 险 1986 年 至 2003 年, 全 县 金 融 体 制 不 断 改 革, 金 融 体 系 逐 步 形 成, 各 金 融 机 构 运 转 正 常, 存 贷 款 余 额 增 长, 逐 步 扭 亏 为 盈 全 县 4 大 保 险 公 司 开 展 多 种 保 险 业 务, 保 费 收 入 增 长, 理 赔 规 范 及 时 第 一 章 金 融 1986 年 至 2003 年, 蒙

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 33 3 17 No. 35 1 2 3 18 179 104 4 5 6 19 No. 35 7 8 20 9 21 No. 35 10 22 23 No. 35 24 11 AA 25 No. 35 12 26 13 2013 27 No. 35 14 28 29 No. 35 15 30 16 17 31 No. 35 18 32 19 20 33 No. 35 21 34 22 2016 1

Διαβάστε περισσότερα

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行 合 作 金 庫 商 業 銀 行 國 內 服 務 據 點 一 覽 表 (105/4/13) 台 北 市 服 務 據 點 中 山 路 分 行 台 北 市 中 山 北 路 二 段 71 號 (02)25213211 FAX:(02)2523-2802 0028 西 門 分 行 台 北 市 昆 明 街 77 號 (02)23814949 FAX:(02)2375-9469 0039 延 平 分 行 台 北

Διαβάστε περισσότερα

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包 2015 年 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 宝 鸡 市 马 营 路 东 段 ) 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 代 理 人 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2016 年 4 月 12 日 1 重 要 声 明 长 城

Διαβάστε περισσότερα

标题

标题 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 关 于 促 进 广 西 北 部 湾 经 济 区 开 放 开 发 的 若 干 政 策 规 定 总 则 第 一 条 为 深 入 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 关 于 加 快 广 西 北 部 湾 经 济 区 ( 以 下 简 称 经 济 区 ) 开 放 开 发 的 重 大 战 略 部 署, 按 照 把 经 济 区 建 设 成 为 带 动 西 部 大 开

Διαβάστε περισσότερα

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂 江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Διαβάστε περισσότερα

庄子.doc

庄子.doc 2 3 1995 11 4 771 5 94 1993 221 6 7 8 368 268 100 300 325 250 284 300 1995 8 12 9 10 277 1964 11 12 13 A=A 277 1964 14 1 15 16 17 18 19 20 21 [+ ] 22 23 24 25 26 1990 27 28 1978 29 30 31 32 33 34 35 36

Διαβάστε περισσότερα

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领 世 界 需 要 评 级 新 思 想 关 建 中 2015 年 5 月 26 日 2008 年 爆 发 于 美 国 的 全 球 信 用 危 机 证 明 : 信 用 评 级 关 系 人 类 社 会 安 全 发 展, 西 方 错 误 评 级 是 危 机 的 制 造 者, 它 不 能 承 担 世 界 评 级 责 任 于 是, 改 革 国 际 评 级 体 系 成 为 时 代 的 主 流 思 潮 和 向 人 类

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1B9CAB3D2A9BCE0A1B232303133A1B33536BAC520D3A1B7A232303133C4EACFC2B0EBC4EAD2A9C6B7B3E9D1E9BFECBCECB9A4D7F7CAB5CAA9B7BDB0B8B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1B9CAB3D2A9BCE0A1B232303133A1B33536BAC520D3A1B7A232303133C4EACFC2B0EBC4EAD2A9C6B7B3E9D1E9BFECBCECB9A4D7F7CAB5CAA9B7BDB0B8B5C4CDA8D6AA2E646F63> 凉 食 药 监 2013 56 号 2013 各 县 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 州 食 品 药 品 检 验 所 : 现 将 凉 山 州 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2013 年 下 半 年 药 品 抽 验 快 检 工 作 实 施 方 案 印 发 给 你 们, 请 认 真 遵 照 执 行 凉 山 州 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2013 年 7 月 4 日 为 切 实 配

Διαβάστε περισσότερα

广州白云国际机场股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司 600004 18 2003 2004 4 29 18 9 100% 57.6% 1 2 3 2004 2004 1 1000 12 1000 70% 1 2 3 2003 ( ) 2004 6 2 9 ( ) 282 ( ) 1 2003 2 2003 3 2003 2004 4 2003 1 3 4 2 2004 4 24 www.sse.com.cn 5 2004 6 7 8 9 ( ) 1

Διαβάστε περισσότερα

僑生(含港澳生)及外籍生參加全民健康保險實施要點

僑生(含港澳生)及外籍生參加全民健康保險實施要點 僑 生 ( 含 港 澳 生 ) 及 外 籍 生 參 加 全 民 健 康 保 險 實 施 要 點 中 央 健 康 保 險 局 八 十 九 年 一 月 十 八 日 核 定 施 行 壹 承 保 一 投 保 資 格 : ( 一 ) 持 有 居 留 證 明 文 件 之 僑 生 ( 含 港 澳 生 ) 及 外 籍 生 來 台 就 學 者, 自 居 留 滿 四 個 月 時 起, 即 應 依 法 強 制 參 加 全

Διαβάστε περισσότερα

博士硕士论文格式规范指导

博士硕士论文格式规范指导 研究生学位论文格式规范指导 ( 希腊语语言文学 ) 一 正式论文项目顺序 1. 封面 (Δμώθπιιν) 2. 标题页 (ειίδα Σίηινπ) 3. 鸣谢 (Δπραξηζηίεο) 4. 中文摘要 (Πεξίιεςε ζηα Κηλέδηθα) 5. 希语摘要 (Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά) 6. 目录页 (Πεξηερόκελα) 7. 正文 ( 从 Πξόινγνο 到

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 模__

Microsoft Word - 模__ H S K 汉 语 水 平 考 试 模 拟 试 卷 ( 一 ) ( 初 中 等 ) 注 意 事 项 一 汉 语 水 平 考 试 (HSK)( 初 中 等 ) 包 括 四 项 内 容 : (1) 听 力 理 解 (50 题, 约 35 分 钟 ) (2) 语 法 结 构 (30 题,20 分 钟 ) (3) 阅 读 理 解 (50 题,60 分 钟 ) (3) 综 合 填 空 (40 题,30 分 钟

Διαβάστε περισσότερα

06 09 12 15 20 21 28 38 40 98 2016 06 2008 3 1995 12 237 2016 262.16 77,989 39,789 43% 35% 34% 07 5 2009 2011 A1/P1 A+/A1 08 (CTC) 2016 20 15 60 15 42 70 20 40 35 20 11.5 18.530 09 2016 10 2016 2016

Διαβάστε περισσότερα

1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四 交 易 结 构... 6 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍..

1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四 交 易 结 构... 6 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍.. 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金 产 品 说 明 书 中 国 北 京 基 金 管 理 人 : 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四

Διαβάστε περισσότερα

Book1

Book1 經 辦 網 點 名 稱 網 點 位 址 第 一 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 沿 江 中 路 193 號 第 二 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 沿 江 西 路 145 號 吉 祥 支 行 廣 東 省 廣 州 市 東 風 中 路 313 號 荔 灣 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 荔 灣 區 南 岸 路 63 號 三 樓 北 京 路 支 行 營 業

Διαβάστε περισσότερα

工 序 的 是 ( ) A. 卷 筒 切 筒 装 药 造 粒 B. 搬 运 造 粒 切 引 装 药 C. 造 粒 切 引 包 装 检 验 D. 切 引 包 装 检 验 运 输 7. 甲 公 司 将 其 实 施 工 项 目 发 包 给 乙 公 司, 乙 公 司 将 其 中 部 分 业 务 分 包 给

工 序 的 是 ( ) A. 卷 筒 切 筒 装 药 造 粒 B. 搬 运 造 粒 切 引 装 药 C. 造 粒 切 引 包 装 检 验 D. 切 引 包 装 检 验 运 输 7. 甲 公 司 将 其 实 施 工 项 目 发 包 给 乙 公 司, 乙 公 司 将 其 中 部 分 业 务 分 包 给 2013 年 安 全 工 程 师 法 律 知 识 答 案 解 析 一 单 选 择 题 1. 某 省 人 大 常 务 委 员 会 公 布 实 施 了 某 省 安 全 生 产 条 例, 随 后 省 政 府 公 布 实 施 了 某 省 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 主 体 责 任 规 定, 下 列 关 于 两 者 法 律 地 位 和 效 力 的 说 法, 正 确 的 是 ( ) A. 某 省 安

Διαβάστε περισσότερα

“一带一路”(江苏南通)建设集合债券

“一带一路”(江苏南通)建设集合债券 目 录 第 一 条 发 行 人 基 本 情 况... 1 第 二 条 发 行 人 业 务 情 况... 9 第 三 条 发 行 人 财 务 情 况... 18 第 四 条 已 发 行 尚 未 兑 付 的 债 券... 31 第 五 条 募 集 资 金 用 途... 32 第 六 条 偿 债 保 证 措 施... 37 第 七 条 风 险 与 对 策... 41 第 八 条 信 用 评 级... 47

Διαβάστε περισσότερα

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 (2015 年 7 月 01 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 辅 导 机 构 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通

Διαβάστε περισσότερα

产 业 截 至 2015 年 底, 立 恒 工 业 广 场 竣 工 厂 房 面 积 为 25.11 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 15.30 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 60.93%, 已 租 赁 面 积 9.73 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积

产 业 截 至 2015 年 底, 立 恒 工 业 广 场 竣 工 厂 房 面 积 为 25.11 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 15.30 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 60.93%, 已 租 赁 面 积 9.73 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 预 审 核 反 馈 意 见 的 回 复 上 海 证 券 交 易 所 : 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 工 投 科 技 发 行 人 公 司 ) 及 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 证 券 主

Διαβάστε περισσότερα

プリント

プリント - 188 - - 189 - COO - 190 - - 191 - - 192 - - 193 - - 194 - - 195 - - 196 - - 197 - - 198 - - 199 - - 200 - - 201 - - 202 - - 203 - - 204 - - 205 - - 206 - 2-207 - - 208 - - 209 - - 210 - - 211 - - 212

Διαβάστε περισσότερα

<3235C6DA>

<3235C6DA> 简讯 3 月 1 日 海淀堂为云南省三家寨教会建堂募集款项 3 月 25 日晚上 海淀堂主堂举行了第五期义工培训 的图书义卖 吸引了许多人前来挑选购买图书 义卖图 班考试 来自海淀堂各团契和海淀区基督教会聚会点 书包括 约翰福音证道集 拆毁与建立 吴伟庆牧师 的 190 余位弟兄姐妹参加了考试 著 小先知书研讨指南 及海淀堂证道集等书籍 3 月 29 日是棕枝主日 神招聚祂众儿女来到教会 敬拜和聆听神宝贵的话语

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------- 01020304 05060708 0910 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Διαβάστε περισσότερα

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 二 月 目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分

Διαβάστε περισσότερα

Book1.xls

Book1.xls Adobe 经 销 商 名 单 省 份 公 司 名 称 电 话 地 址 北 京 北 京 三 原 电 脑 制 板 服 务 中 心 010-64171027 北 京 市 东 城 区 东 直 门 外 新 中 街 7 号 305 室 北 京 北 京 比 特 瑞 旺 电 脑 有 限 公 司 010-62648899-106 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 118 号 知 春 大 厦 A 座 5 层 北 京

Διαβάστε περισσότερα

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8 # % # & ( ) +, #,. # / 0 1. 0 3 4 15 6 7 8 9 6 : ; < ; = > + < : 10? 8 6 9 > Α 6;1? Β () % & & #,, # 3 Χ / 3. & / 0 1 4 + & & 5&, 6, 0 % & 1 ) 3, ) 7, 1 5 & %& 4 1 58 + 9 : + 9. ;.8 9< 5 1 9 Δ 6 Ε Φ 1

Διαβάστε περισσότερα

< C9ADD938A8E918CA992CA82B52E706466>

< C9ADD938A8E918CA992CA82B52E706466> 2009 10 2009 1022 () 03-3433-5011 (FAX) 03-3433-5239 (E ) info@rice.or.jp 2009 4-6 QE 10 20092010 5 9 2010 2009 ( 3 1 1 2010 4 2009 3500 2010 2010 7 5.7 2009 4 8 33.2 2009 13 7700 13.6 10 8500 22.0 2009

Διαβάστε περισσότερα

報名簡章核定版.doc

報名簡章核定版.doc 1 1. 55 2. 50 3. 4. 1. 2 2. 3. 10 4. 5. 21 31 326 414 421 426 2 3 1. 130,000 2. 1 40,000 2 33,600 3 27,200 3. 80,000 2 4. 1 6 9 2 6 8 3 8 7 12 4 8 13 15 59 8 5. Blog 2,000 6. 4 7. 99-1. 10,000 5,000 2.

Διαβάστε περισσότερα

2013 年 4 月 3 日 拌 嘴 引 发 婆 婆 中 风, 惹 丈 夫 怨 怼 一 年 后, 母 亲 因 丈 夫 失 误 被 撞 倾 诉 / 许 小 会 女 30 岁 记 录 / 盛 蔚 婆 婆 病 了 2011 年 9 月 13 日 晚, 我 彻 夜 未 眠, 守 在 医 院 急 救 室 门

2013 年 4 月 3 日 拌 嘴 引 发 婆 婆 中 风, 惹 丈 夫 怨 怼 一 年 后, 母 亲 因 丈 夫 失 误 被 撞 倾 诉 / 许 小 会 女 30 岁 记 录 / 盛 蔚 婆 婆 病 了 2011 年 9 月 13 日 晚, 我 彻 夜 未 眠, 守 在 医 院 急 救 室 门 的, 因 为 你 与 爱 人 共 同 营 造 着 甜 蜜 的 家 庭 ; 或 许 你 是 不 幸 福 的, 在 婚 姻 的 道 路 上 遇 到 了 磕 磕 绊 绊 不 管 你 幸 福 与 否, 你 都 可 以 将 你 的 故 事 告 诉 我 们 热 线 :13979329388 倾 诉 / 郭 树 森 男 38 岁 记 录 / 田 然 她 终 于 对 我 笑 了 从 2013 年 春 节 至 今,

Διαβάστε περισσότερα

注 册 资 本 :12.5 亿 元 人 民 币 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 李 留 法 经 营 范 围 : 控 股 投 资 ; 计 算 机 及 软 件 应 用 服 务 ; 科 技 服 务 ; 机 械 设 备 及 矿 山 设 备 销 售 非

注 册 资 本 :12.5 亿 元 人 民 币 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 李 留 法 经 营 范 围 : 控 股 投 资 ; 计 算 机 及 软 件 应 用 服 务 ; 科 技 服 务 ; 机 械 设 备 及 矿 山 设 备 销 售 非 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 度 中 期 报 告 上 交 所 : 14 天 瑞 02 124815.SH 14 天 瑞 03 124977.SH 15 天 瑞 01 127053.SH 15 天 瑞 02 127099.SH 银 行 间 : 14 天 瑞 集 团 债 02 1480375.IB 14 天 瑞 集 团 债 03 1480520.IB 15 天 瑞

Διαβάστε περισσότερα

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:

证券代码:600518	股票简称:康美药业      编号: 证 券 代 码 :600518 股 票 简 称 : 康 美 药 业 编 号 : 临 2016-040 债 券 代 码 :122080 债 券 代 码 :122354 债 券 简 称 :11 康 美 债 债 券 简 称 :15 康 美 债 优 先 股 代 码 :360006 优 先 股 简 称 : 康 美 优 1 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 11 康 美 债 公 司 债 券 回 售

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 2010 21 115 2010 21 115 2010-06-01...2...2...3...3 e...3...4...4...4...5...5...5...7...7...7...7...7...7...8...8...8...8...9...9 1 12 2010 21 115 ETF ETF 1.4617 3.40-6.28-3.87-2.27 16.98-2.25 266.64 1.2684

Διαβάστε περισσότερα

浙江省交通建设市场信用信息征集和发布管理办法

浙江省交通建设市场信用信息征集和发布管理办法 山 东 省 交 通 建 设 市 场 信 用 信 息 管 理 实 施 细 则 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 关 于 加 快 社 会 信 用 体 系 建 设 的 精 神, 加 强 我 省 交 通 建 设 市 场 信 用 信 息 管 理 工 作, 促 进 行 业 自 律, 根 据 中 华 民 共 和 国 政 府 信 息 公 开 条 例 公 路

Διαβάστε περισσότερα

文选第22期

文选第22期 推 动 形 成 实 现 中 国 梦 的 强 大 精 神 力 量 刘 云 山 ( 一 ) 党 的 十 八 大 闭 幕 后 不 久, 习 近 平 总 书 记 率 中 央 政 治 局 常 委 和 中 央 书 记 处 的 同 志 在 参 观 复 兴 之 路 展 览 时, 第 一 次 鲜 明 提 出 实 现 中 华 民 族 伟 大 复 兴 的 中 国 梦 习 近 平 同 志 在 第 十 二 届 全 国 人 大

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Διαβάστε περισσότερα

[56] [58] [54] [55] [71]

[56] [58] [54] [55] [71] 11 60 19921 199211 [61] 19994 199948 [43] 200010 2015728 223 [56] 19995 2015728 [58] 20045 2011519 [54] 20021 2014429 [55] 20115 2011519 [71] 20106 2010617 55 20164 2016415 224 [46] 20144 2014429 [50]

Διαβάστε περισσότερα

¹ º"»»¹º

¹ º»»¹º ¹ " º"»" ¼ " ½ " ¹ º» / ¼ ½ ¹ º"»»¹º ¹ " º"»" ¼ ½ ¹ º 1» ¼ ½ ¹ º»" ¼ " ½ " ¼½º»¹ ¹ º"» ¼ " ¹ º 1» ¼ ¹ º» ¼ ½ " ¾ " " À Á Â" À" ¹ º» ¼ ½ ¾ À Á   ¹ " º»" ¼ " ½ " ¾ " À Á "»¼½¹º¾ ÀÁ ¹ º» " ¼ " ½ " ¾ " "»¼½¾

Διαβάστε περισσότερα

2014长兴“五水共治”定向融资计划

2014长兴“五水共治”定向融资计划 2015 绍 兴 城 北 新 城 安 居 工 程 定 向 融 资 计 划 第 二 期 十 二 号 募 集 说 明 书 产 品 简 称 :2015 绍 北 二 期 十 二 号 产 品 编 码 :102312000B15012 发 行 人 : 绍 兴 市 城 北 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 二 零 一 五 年 三 月 声 明 与 提 示 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BC6FB1F3AAABC2B2B3B93936A7F3A5BFAAA92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BC6FB1F3AAABC2B2B3B93936A7F3A5BFAAA92E646F63> 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 簡 章 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 民 族 路 3 段 260 號 5 樓 報 名 諮 詢 : 請 逕 洽 各 訓 練 機 構 開 班 查 詢 網 址 :www.epa.gov.tw 再 點 選 環 保 訓 練 0 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 班 報 名

Διαβάστε περισσότερα

(Microsoft Word - \274o\261\363\252\253\302\262\263\27195.doc)

(Microsoft Word - \274o\261\363\252\253\302\262\263\27195.doc) 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 簡 章 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 民 族 路 3 段 260 號 5 樓 報 名 諮 詢 : 請 逕 洽 各 訓 練 機 構 開 班 查 詢 網 址 :www.epa.gov.tw 再 點 選 環 保 訓 練 0 行 政 院 環 境 保 護 署 廢 棄 物 清 理 專 業 技 術 人 員 訓 練 班 報 名

Διαβάστε περισσότερα

untitled

untitled 2009 1 30 3 850 46 2 200861 5 2007 200862 12 2008194 14 2008195 20 2008196 21 2008197 22 2008116 25 2008269 28 1 2008 12 31 25 50% 1987 9 28 2 30 25 20 15 3 30 25 20 15 4 200861 2008 12 17 5 2009 2012

Διαβάστε περισσότερα

¹ º ¼» ½ ¹º»¼½

¹ º ¼» ½ ¹º»¼½ ¹ º ¹ º ¹ º ¼» ½ ¹º»¼½ » ¼ ½ ¾ ¹ º ¹º»¼½¾ ¹ º» ¼ ½ ¹ ¾ À Á º» ¼ ½ ¾ À Á ¹ º» ¼ ½ ¾ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¹ º» ¼ ¹º»¼½¾ ÀÁ ¾ À Á ¹º»¼½ ¹ º» ¼ ½ » ¹ º ¼ ½ ¾ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¹ º» ¼ ½ ¾ À ¹º»¼½¾ À ¹ º» ¼ ½ ¾ À Á ¹ º» ¼ ½

Διαβάστε περισσότερα

2.5 2.7 第 一 信 封 详 细 评 审 第 二 信 封 初 步 评 审 (5) 投 标 人 以 联 合 体 形 式 投 标 时, 联 合 体 协 议 书 满 足 招 标 文 件 的 要 求 : 投 标 人 按 照 招 标 文 件 提 供 的 格 式 签 订 了 联 合 体 协 议 书, 并

2.5 2.7 第 一 信 封 详 细 评 审 第 二 信 封 初 步 评 审 (5) 投 标 人 以 联 合 体 形 式 投 标 时, 联 合 体 协 议 书 满 足 招 标 文 件 的 要 求 : 投 标 人 按 照 招 标 文 件 提 供 的 格 式 签 订 了 联 合 体 协 议 书, 并 评 标 办 法 ( 综 合 评 估 法 ) 评 标 办 法 前 附 表 条 款 号 条 款 名 称 评 审 因 素 与 评 审 标 准 (1) 投 标 人 具 备 有 效 的 营 业 执 照 资 质 证 书 和 基 本 账 户 开 户 许 可 证 ; (2) 投 标 人 的 资 质 证 书 有 效 且 等 级 符 合 第 二 章 投 标 人 须 知 前 附 表 附 录 1 的 规 定 ; 2.2 2.3

Διαβάστε περισσότερα

南网资审文件范本

南网资审文件范本 广 州 供 电 局 生 产 设 备 状 态 监 测 及 评 价 中 心 建 设 项 目 基 础 环 境 建 设 工 程 施 工 招 标 资 格 预 审 文 件 招 标 人 : 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 设 计 研 究 院 有 限 公 司 时 间 : 2016 年 07 月 目 录 第 一 章 申 请 人 须 知... 1 第 二 章 资 格 审 查 办 法 ( 有 限 数

Διαβάστε περισσότερα

如何快速减肥?快速减肥方法,怎样如何快速减肥 快速减肥?关于快速减

如何快速减肥?快速减肥方法,怎样如何快速减肥 快速减肥?关于快速减 如 何 快 速 减 肥? 快 速 减 肥 方 法, 怎 样 如 何 快 速 减 肥 速 减 快 速 减 肥? 关 于 快 代 孕 妈 妈 daiyunmama.hzqzy.com http://daiyunma 如 何 快 速 减 肥? 快 速 减 肥 方 法, 怎 样 如 何 快 速 减 肥 快 速 减 肥? 关 于 快 速 减 减 肥 从 一 点 一 滴 做 起, 只 须 支 配 以 下 一 些

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 18.編集後記50

Microsoft Word - 18.編集後記50 26 6 7 1 2 3 4 1361 282013 1361,, 152014 5 6 7 13 20 8 peanuts 9 10 11 12 22 9 200 40 515 80 20 24 4 23 3000 13 14 15 26 6 15 26 6 21 10 1 34 26 6 21 13 1 2 16 17 office2013 ISBN 10 06-6773-6328 18 FAX

Διαβάστε περισσότερα

湖北三宁化工股份有限公司

湖北三宁化工股份有限公司 湖 北 三 宁 化 工 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 本 期 发 行 金 额 注 册 金 额 发 行 期 限 担 保 情 况 信 用 评 级 机 构 信 用 评 级 结 果 人 民 币 3.9 亿 元 人 民 币 3.9 亿 元 365 天 无 担 保 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司 主 体 :AA-; 债 项 :A-1

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc 公 寓 大 廈 管 理 服 務 人 培 訓 講 習 招 生 簡 章 委 託 單 位 : 內 政 部 營 建 署 受 託 單 位 : 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 委 託 期 間 : 即 日 起 至 105 年 6 月 30 日 內 政 部 營 建 署 委 託 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 辦 理 事 務 管 理 公 寓 大 廈 技 術 服 務 人 員 培

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3CEF7B9F0B9DAB5E7C1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303037C4EABFC9D7AABBBBD5AEC8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3CEF7B9F0B9DAB5E7C1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303037C4EABFC9D7AABBBBD5AEC8AFB8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E62E646F63> 本 报 告 表 述 了 中 诚 信 国 际 对 本 期 债 券 信 用 的 评 级 观 点, 并 非 建 议 投 资 者 买 卖 或 持 有 本 债 券 报 告 中 引 用 的 资 料 主 要 由 企 业 提 供, 中 诚 信 国 际 不 保 证 引 用 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 跟 踪 评 级 结 果 : AAA 发 行 主 体 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 担 保

Διαβάστε περισσότερα

一、

一、 105 學 年 度 第 1 學 期 轉 學 招 生 簡 章 一 律 網 路 填 表 通 訊 報 : 即 日 起 至 105 年 7 月 8 日 現 場 報 :105 年 7 月 4 ~ 13 日 德 霖 技 術 學 院 招 生 委 員 會 105 年 5 月 18 日 會 議 審 議 通 過 承 辦 學 校 : 德 霖 技 術 學 院 地 址 :236 新 北 市 土 城 區 青 雲 路 380 巷

Διαβάστε περισσότερα

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

Διαβάστε περισσότερα

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 设 计 研 究 有 限 责 任 公 司 4 天 津 市 水 利 勘 测 设 计 院 5 河 北 省 水

Διαβάστε περισσότερα

正畸 儿科 粘膜 预防 外科 修复 种植

正畸 儿科 粘膜 预防 外科 修复 种植 A 系 E 健 康 大 百 科 E E E E E E AA AA AA AA AA AA 列 丛 书 编 委 会 主 任 丁 向 阳 北 京 市 人 民 政 府 主 编 方 来 英 北 京 市 卫 生 局 副 主 编 赵 春 惠 北 京 市 卫 生 局 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 丁 辉 北 京 妇 产 医 院 马 长 生 北 京 安 贞 医 院 王 天 有 首 都 儿 科 研 究

Διαβάστε περισσότερα

2008春節東北三省雪鄉之旅八曰

2008春節東北三省雪鄉之旅八曰 東北三省全覽 長白山.天池.鏡泊湖.盤錦. 紅海 灘十二日遊 大連.旅順.丹東.鴨綠江. 遊船 集安. 高句麗古都遺址. 天池.盤錦. 紅海灘國家風景廊道.鏡泊湖.哈爾濱.吉林.長春.瀋陽 東北三省全覽十二日.行程完整.不必天天.早起晚歸.拉車辛苦 全程最優質的景點安排 1 行程安排採用大環線 安排最順暢的行程 讓您行程不走回頭路 2 將東北三省全收錄在美麗的回憶中 哈爾濱 有迷人的邊城風情 長春

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAECB6B9BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC8DA3230313530363034A3A8B8FCD0C2A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAECB6B9BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC8DA3230313530363034A3A8B8FCD0C2A3A9> 集 团 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 : 主 体 长 期 信 用 等 级 :AA 评 级 展 望 : 稳 定 本 期 短 期 融 资 券 信 用 等 级 :A-1 本 期 短 期 融 资 券 发 行 额 度 :5 亿 元 本 期 短 期 融 资 券 期 :1 年 偿 还 方 式 : 到 期 一 次 性 还 本 付 息 发 行 目 的 : 补

Διαβάστε περισσότερα

!!!!! 1!! ! 5

!!!!! 1!! ! 5 ! 3 ))) τ!! !!!!! 1!! 1998 2002! 5 ! 2 (%) )! )!!!!!!! )! ) 3 1 2000 ƒ ƒ 4 2 2001 ƒ ƒ!!!!!! # # 3 2 2001!!! ƒ ƒ!! 5 2000 2001!! 6 7 1 2000 7 2 2001 ! 8 1 2000 ƒ ƒ 8 2 2001 ƒ ƒ!!!!!!!!!!!!! ! 9!!!!!!! 9(1)!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

城 市 壹 周 市 场 资 讯 ( 第 278 期 ) (2013.10.14-2013.10.20) 上 海 易 居 房 地 产 研 究 院 沈 阳 分 所 克 而 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 目 录 出 品 机 构 : 上 海 易 居 房 地 产 研 究 院 本 期 导

城 市 壹 周 市 场 资 讯 ( 第 278 期 ) (2013.10.14-2013.10.20) 上 海 易 居 房 地 产 研 究 院 沈 阳 分 所 克 而 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 目 录 出 品 机 构 : 上 海 易 居 房 地 产 研 究 院 本 期 导 城 市 壹 周 市 场 资 讯 城 市 壹 周 市 场 资 讯 ( 第 278 期 ) (2013.10.14-2013.10.20) 上 海 易 居 房 地 产 研 究 院 沈 阳 分 所 克 而 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 目 录 出 品 机 构 : 上 海 易 居 房 地 产 研 究 院 本 期 导 读 兊 耄 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 壹 周 沈 阳

Διαβάστε περισσότερα

声 明 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 公 开 发 行 公 司 债 券 募

声 明 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 公 开 发 行 公 司 债 券 募 声 明 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 及 其 它 现 行 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 中 国 证 监 会 对 本

Διαβάστε περισσότερα

学院信息第八期

学院信息第八期 石 景 山 区 业 余 大 学 暨 石 景 山 社 区 学 院 学 院 信 息 半 月 刊 每 月 15 日 30 日 下 发 2013 年 第 六 期 ( 总 第 147 期 ) 2013 年 5 月 15 日 本 期 要 目 情 系 雅 安 1 业 余 大 学 向 四 川 雅 安 地 震 灾 区 捐 款 叁 万 元 学 习 型 组 织 建 设 1 加 强 廉 政 教 育 做 到 警 钟 长 鸣

Διαβάστε περισσότερα

信息管理部2003

信息管理部2003 行 业 研 究 行 业 专 题 研 究 员 : 李 柏 电 话 :022-28451131 E-mail:libai@bhzq.com 2005 年 05 月 27 日 周 期 性 顶 点 即 将 来 临 行 业 年 报 专 题 研 究 核 心 观 点 1 2004 年 行 业 实 现 快 速 增 长, 产 销 旺 盛, 全 国 原 产 量 19.56 亿 吨, 增 长 13.2%; 商 品 销 量

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 102學校日手冊000_目錄.doc

Microsoft Word - 102學校日手冊000_目錄.doc 臺 北 市 立 松 山 高 級 工 農 職 業 學 校 102 學 年 度 第 1 學 期 學 校 日 活 動 手 冊 目 錄 壹 校 長 的 話 1 貳 學 校 日 活 動 實 施 計 畫 3 參 榮 耀 工 農 一 101 學 年 度 辦 學 成 效 6 二 102 學 年 度 畢 業 生 進 路 分 析 9 肆 重 要 資 訊 一 學 習 篇 ( 一 )102 學 年 度 第 1 學 期 學

Διαβάστε περισσότερα

宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善

宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善 宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善 守 信 激 励 和 失 信 惩 戒 机 制, 确 保 水 利 建 设 活 动 规 范 有 序, 有 效

Διαβάστε περισσότερα

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb 2015 32 3 20142014 2015630 201516 2014 1 2015630 20141231 73,858 85,123 (1) 1,651,951 1,727,805 (2) 126,744 158,224 (3) 396,199 420,059 2,248,752 2,391,211 (1) 2015630 18.5%2014123120.0%5.0%2014 12315.0%

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 服装_hyc13_ doc

Microsoft Word - 服装_hyc13_ doc 2003 11 WWW.CEI.GOV.CN TEL01068558355 FAX01068558370 I ---- TEL01068558355 FAX01068558370 II ---- 1 20031-9...2 2 20031-9...3 3...3 4 20031-9...3 5 20031-9...4 6 20031-9...5 7 20031-9...6 8...6 9 20031-9

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63> 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 AA + 级 本 期 债 券 信 用 等 级 AA + 级 评 级 时 间 2011 年 5 月 19 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service

Διαβάστε περισσότερα

000-A-155 撠

000-A-155 撠 菩提園地 覺照花 智慧果 灌溉 歡迎 投稿 燃燈雜誌編輯部 電子郵件信箱 tb.tw@xuite.net 雜誌 調能力的培養 有多麼重要 事務時 才知道人際間 溝通協 我們彼此間必須面對一些共同的 我說了八個字 直真是心 諸 然做了一個夢 有一個老先生對 連續幾天昏睡之後 自己居 原則上 諸事圓融 還是比較 能讓大家圓滿歡喜 師尊在六月九日 人生如 夢醒時 我不禁感到非常羞

Διαβάστε περισσότερα

第 一 节 绪 言 重 要 提 示 奉 化 市 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 公 司 ) 董 事 会 已 批 准 本 上 市 公 告 书, 保 证 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整

第 一 节 绪 言 重 要 提 示 奉 化 市 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 公 司 ) 董 事 会 已 批 准 本 上 市 公 告 书, 保 证 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 2016 年 奉 化 市 投 资 有 限 公 司 危 旧 房 改 造 二 期 工 程 项 目 收 益 债 券 上 市 公 告 书 证 券 简 称 : 16 奉 化 债 证 券 代 码 :139053 上 市 时 间 :2016 年 5 月 30 日 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 主 承 销 商 和 上 市 推 荐 人 : 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 5 月

Διαβάστε περισσότερα

頭 上 下 舌 齒 三 十 二 相 大 智 度 論 卷 4 ( 大 正 25,90a-91a) (22) 四 十 齒 相 (23) 齒 齊 相 (24) 牙 白 相 (26) 味 中 得 上 味 相 (27) 大 舌 相 八 十 種 好 大 般 若 經 卷 381 ( 大 正 6,968a9-969

頭 上 下 舌 齒 三 十 二 相 大 智 度 論 卷 4 ( 大 正 25,90a-91a) (22) 四 十 齒 相 (23) 齒 齊 相 (24) 牙 白 相 (26) 味 中 得 上 味 相 (27) 大 舌 相 八 十 種 好 大 般 若 經 卷 381 ( 大 正 6,968a9-969 十 住 毘 婆 沙 論 卷 9 念 佛 品 第 20 補 充 講 義 p.1 般 舟 三 昧 一 印 順 導 師 初 期 大 乘 佛 教 之 起 源 與 開 展 第 十 一 章,p.863-p.864: 十 住 毘 婆 沙 論 (20 品 ~25 品 ) 所 說 的 念 佛 三 昧, 是 依 般 舟 三 昧 經 的, 論 卷 12( 大 正 26,86a-b) 說 : 1. 新 發 意 菩 薩, 應

Διαβάστε περισσότερα

东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 报 告 评 级 结 果 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 AA + 评 级 展 望 正 面 短 期 融 资 券 信 用 等 级 A-1 评 级 时 间 2016 年 5 月 16 日 主 要 数 据 项 目 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 资 产 总 额 ( 亿 元

Διαβάστε περισσότερα

银 行 占 比 下 降 了 0.61 个 百 分 点, 股 份 制 银 行 城 商 行 及 农 村 金 融 机 构 占 比 分 别 上 升 了 0.37 0.04 和 0.18 个 百 分 点 图 1: 固 定 资 产 投 资 与 银 行 业 金 融 机 构 资 产 规 模 增 长 情 况 从 16

银 行 占 比 下 降 了 0.61 个 百 分 点, 股 份 制 银 行 城 商 行 及 农 村 金 融 机 构 占 比 分 别 上 升 了 0.37 0.04 和 0.18 个 百 分 点 图 1: 固 定 资 产 投 资 与 银 行 业 金 融 机 构 资 产 规 模 增 长 情 况 从 16 2016 年 一 季 度 银 行 业 信 用 观 察 金 融 机 构 评 级 部 李 萍 2016 年 一 季 度, 受 我 国 固 定 资 产 投 资 加 快 及 房 地 产 市 场 的 阶 段 性 回 暖, 银 行 业 仍 保 持 了 较 快 增 长 2016 年 一 季 度 经 济 弱 企 稳, 但 主 要 依 靠 投 资 拉 动, 中 短 期 内 宏 观 经 济 下 行 压 力 仍 然 较

Διαβάστε περισσότερα

第一次段考 二年級社會領域試題 郭玉華 (A)(B) (C)(D)

第一次段考   二年級社會領域試題 郭玉華   (A)(B) (C)(D) 五 福 二 社 p1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 97 學 年 度 第 1 學 期 第 1 次 段 考 二 年 級 社 會 學 習 領 域 試 題 卷 代 號 :30 答 案 卡 塗 寫 注 意 事 項 1. 答 案 卡 劃 記 時, 必 須 用 黑 色 2B 鉛 筆 塗 黑 塗 滿, 但 不 可 超 出 圈 外 2. 年 班 級 座 號 科 目 請 劃 記 正 確 若 劃 記 錯 誤,

Διαβάστε περισσότερα

(E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (

(E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). ( . (A) (B) (C) (D) (E). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). 1950 (A) (B) (C) (D) (E). 60 70 (A) (B) (C) (D) (E). ( ) ( ) ( ) ( ) (

Διαβάστε περισσότερα

益 为 894,559.06 万 元 ;2011-2013 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 38,098.28 万 元, 不 低 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 第 二 节 释 义 在 本 公 告 书 中, 除 非 文 中 另 有 规 定, 下 列 词 语 具

益 为 894,559.06 万 元 ;2011-2013 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 38,098.28 万 元, 不 低 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 第 二 节 释 义 在 本 公 告 书 中, 除 非 文 中 另 有 规 定, 下 列 词 语 具 2014 年 自 贡 市 高 新 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 上 市 公 告 书 证 券 简 称 :14 自 高 投 证 券 代 码 :124964 上 市 时 间 :2014 年 12 月 3 日 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 上 市 推 荐 人 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 第 一 节 绪 言 重 要 提 示 : 发

Διαβάστε περισσότερα

yxfc1002

yxfc1002 罗浮山百草油 入选国家非物质文化遗产目录 在刚刚揭晓的由国务院颁布的第三批国家级 非物质文化遗产名录中 罗浮山百草油成功入选 评审专家认为 罗浮山百草油能够入选 名 录 在于其继承了数千年中医药理论及道家文 化 运用最严格的质量标准和监控方法 在南蛮瘴 气之地具有特殊疗效 代表着南药中药制剂的最 高品质 罗浮山百草油的历史可追溯 到我国 000 多年前的东晋 相传 据广东罗浮山国药股份有限 毒 消肿止痛的作用

Διαβάστε περισσότερα

% 49% 92

% 49% 92 1958 1964 2002 2004 2006 6.3 ZY10800/28/63D 2008 2009 7.0 ZY16800/32/70D 2010 A 2010 8 3 91 1958 1958 1998 9 2002 2002 9 2002 11 6 2006 2006 10 80.7 51% 49% 92 A (i) 2006 (ii) (iii) 2010 A 2008 2008 6

Διαβάστε περισσότερα

声 明 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 或 主 承 销 商 ) 获 南 京 紫 金 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 紫 金 资 管 或 发 行 人 ) 委 托 担 任 该 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 的 主 承

声 明 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 或 主 承 销 商 ) 获 南 京 紫 金 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 紫 金 资 管 或 发 行 人 ) 委 托 担 任 该 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 的 主 承 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 南 京 紫 金 资 产 管 理 有 限 公 司 2016 年 公 开 发 行 公 司 债 券 核 查 意 见 主 承 销 商 二 〇 一 六 年 六 月 声 明 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 江 证 券 或 主 承 销 商 ) 获 南 京 紫 金 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 紫 金 资 管 或

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63> 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 BB 级 评 级 时 间 2012 年 4 月 17 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 北 京 百 年 栗 园 生 态 农

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033B0B2BBD5B9FAC3B3BCAFCDC5BFD8B9C9D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC6DAC8DAD7CAC8AFC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033B0B2BBD5B9FAC3B3BCAFCDC5BFD8B9C9D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC6DAC8DAD7CAC8AFC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9> 安 徽 国 贸 集 团 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 注 册 金 额 : 本 期 发 行 金 额 : 发 行 期 限 : 担 保 情 况 : 信 用 评 级 机 构 : 信 用 评 级 结 果 : 人 民 币 10 亿 元 人 民 币 6 亿 元 366 天 无 担 保 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 主 体 AA 级, 债 项 A-1 级 发 行

Διαβάστε περισσότερα

テラル取扱説明書 IMN T

テラル取扱説明書 IMN T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 230720-0003Tel.084-955-1111Fax.084-955-5777 23-27112-0004 www.teral.net 23-27 112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798 TEL.03-5805-1311

Διαβάστε περισσότερα

山东铁路建设投资有限公司公开发行2014年第一期

山东铁路建设投资有限公司公开发行2014年第一期 山 东 中 强 律 师 事 务 所 关 于 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 之 法 律 意 见 书 地 址 : 山 东 省 济 南 市 高 新 区 舜 华 路 359 号 世 纪 财 富 中 心 C 座 邮 编 :250101 电 话 :(0531)88887818 目 录 第 一 部 分 律 师 声 明 的 事 项... 1 第 二 部

Διαβάστε περισσότερα

國立中山大學學位論文典藏.pdf

國立中山大學學位論文典藏.pdf ----- ...1.. 1.. 4.. 6. 9..9 16...37.37 65.. 88.. 92.. 101.....117......119......124.... 128......131..... 134 I .....141...... 142......148.. 149.. 151..... 155..... 155.. 157.. 163..... 165 165.....

Διαβάστε περισσότερα

的 城 镇 化 放 在 第 一 位 新 型 城 镇 化 在 未 来 一 段 时 间 首 先 是 调 整 人 口 结 构, 坚 决 抑 制 大 城 市 人 口 规 模, 发 展 城 市 群 城 市 卫 星 群 中 小 城 镇, 实 现 大 中 小 城 市 协 调 发 展 中 国 城 乡 建 设 经 济

的 城 镇 化 放 在 第 一 位 新 型 城 镇 化 在 未 来 一 段 时 间 首 先 是 调 整 人 口 结 构, 坚 决 抑 制 大 城 市 人 口 规 模, 发 展 城 市 群 城 市 卫 星 群 中 小 城 镇, 实 现 大 中 小 城 市 协 调 发 展 中 国 城 乡 建 设 经 济 财 政 部 组 织 开 展 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 和 解 决 地 方 重 大 突 出 问 题 财 力 补 助 资 金 专 项 检 查 为 进 一 步 落 实 党 中 央 国 务 院 关 于 健 全 县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 的 要 求, 提 高 中 央 财 政 补 助 资 金 使 用 效 益, 近 日, 财 政 部 组 织 驻 北 京 河 北 等 13 个 省 ( 自

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A8ADBBD9A5CDA9DBA5CDC2B2B3B9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A8ADBBD9A5CDA9DBA5CDC2B2B3B9> 依 據 教 育 部 102.01.11 臺 教 學 ( 四 ) 字 第 1020000431 號 函 核 定 東 南 科 技 大 學 身 心 障 礙 學 生 單 獨 招 生 規 定 訂 定 中 華 民 國 104 年 03 月 10 日 本 校 103 學 年 度 第 12 次 招 生 委 員 會 決 議 通 過 東 南 科 技 大 學 104 學 年 度 身 心 障 礙 學 生 招 生 簡 章 東

Διαβάστε περισσότερα