ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013

2 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο: Γν Γεχνβζμξ I. Πακμοηζυπμοθμξ Ημεπομηνέα ΓΫννηζηρ: 9 Μανηίμο 1963 Σψπορ ΓΫννηζηρ: Σνίπμθδ, Ανηαδίαξ Τπηκοψηηηα: Δθθδκζηή Πηςσιακοέ Σέηλοι: BSc (Hons), Ph.D ΞΫνερ Γλϊζζερ: Αββθζηή (άνζζηα, άδεζα δζδαζηαθίαξ), Ηηαθζηή (θίακ ηαθχξ) Παποωζα ΘΫζη: Μέθμξ ΓΔΠ ζηδ ααειίδα ημο Δπίημονμο Καεδβδηή ιε Γκςζηζηυ Ακηζηείιεκμ Φοζζμθμβία ημο Ακενχπμο ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (ΦΔΚ 829/ , ηεφπμξ Γ). ΤπολογιζηΫρ: Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Photoshop, SPSS, Databases, Spreedsheets, Internet (Βεβαέυζη παναημθμφεδζδξ ζεμιναπέυν ειζαγυγάρ ζηα δέκηςα ςπολογιζηϊν και ένηεπνεη ηαεχξ ηαζ βεβαέυζη παναημθμφεδζδξ ζεμιναπέυν πποσυπημϋνυν απυ ηδκ Έκςζδ Δθθήκςκ Υνδζηχκ Internet). ηπαηιυηικϋρ Τποσπεϊζειρ: Νμέιανζμξ o Απμθοηήνζμ απυ Τβεζμκμιζηυ χια ηναημφ. Διδικψηηηα Φαπμακοποιψρ (Φανιαηείμ ηαζ δζαπείνδζδ θανιαηείμο ζημ 411 Γεκζηυ ηναηζςηζηυ Νμζμημιείμ Σνίπμθδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ Λμπίαξ Τπδνεζίαξ). Νμέιανζμξ μ Απμθοηήνζμ απυ Τβεζμκμιζηυ χια ηναημφ. Διδικψηηηα Φαπμακοποιψρ (Φανιαηείμ ηαζ δζαπείνδζδ θανιαηείμο ζημ 411 Γεκζηυ ηναηζςηζηυ Νμζμημιείμ Σνίπμθδξ). Γιεωθςνζη: πάνηδξ 84, Πεζναζάξ Γζεφεοκζδ ζηδ πάνηδ: Θενιμποθχκ 94, πάνηδ. Σηλ Κινηηψ ( ) -address:

3 3 ΠΟΤΓΔ : BTEC National Certificate ζηζξ Δπιζηάμερ και Σεσνολογέα Πολςμεπϊν ζημ Πμθοηεπκείμ ημο Βυνεζμο Λμκδίκμο (Μ. Βνεηηακία) : BSc Hons ζηζξ ΒιοφαηπικΫρ Δπιζηάμερ (Πακεπζζηήιζμ Μπνάκηθμνκη, Μ. Βνεηηακία) ιε ηαηεφεοκζδ Κοηηανμθμβία ζημ ηεθεοηαίμ έημξ. Ζ ενεοκδηζηή δζπθςιαηζηή ιμο είπε εέια Η επέδπαζη ηηρ μελαηονένηρ ζηην αναπαπαγυγά και λειηοςπγέα ηυν λεςκϊν αιμοζθαιπέυν. Σμκ Οηηχανζμ ημο 1990, ημ πηοπίμ ιμο αοηυ ακαβκςνίζηδηε ζηδκ Δθθάδα απυ ημ ΓΗ.ΚΑ.ΣΑ ςξ ζζυηζιμ ιε αοηυ πμο απμκέιεηαζ απυ ηα Δθθδκζηά Πακεπζζηήιζα. 1989: Υμνήβδζδ Ϊδειαρ διδαζκαλέαρ ηηρ Αγγλικάρ Γλϊζζαρ απυ ημ Τπμονβείμ Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ άδεζα ελάζηδζδξ επαββέθιαημξ ηδξ Αββθζηήξ βθχζζαξ απυ ηδκ Νμιανπία Πεζναζά : Γζδαηημνζηυ (Doctor of Philosophy, PhD) απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Bradford ζηδ Φανιαηεοηζηή ιε ηίηθμ: Ηπαηικά οξεέδυζη ηυν απυμαηικϊν αλδεχδϊν ηαζ οπυηζηθμ: Ζ αθθδθεπίδναζδ ηςκ οδνυλο- ηαζ ιεευλο- αεκγαθδετδχκ ηαζ θαζκοθαηεηαθδετδχκ ιε αθδετδζηή μλεζδάζδ απυ πμζνίδζα Γμοζκέαξ ηαζ λακεζηή μλεζδάζδ απυ αμδζκυ βάθα. φβηνζζδ ιε αθδετδζηή αθοδνμβμκάζδ απυ πμζνίδζα Γμοζκέαξ ηαζ ιε ηειάπζα ήπαημξ, έκα εκμπμζδιέκμ ζφζηδια. Σμ Γεηέιανζμ ημο 1995, ημ Γζδαηημνζηυ ιμο Γίπθςια ακαβκςνίζηδηε απυ ημ ΓΗ.ΚΑ.ΣΑ ςξ ζζυηζιμ ιε αοηυ πμο απμκέιεηαζ απυ ηα Δθθδκζηά Πακεπζζηήιζα. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΘΔΔΙ - ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ Δ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ: : Δπγαζηηπιακψρ ζςνεπγϊηηρ μεπικάρ απαζσψληζηρ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ: Βζμπδιεία ηαζ Φανιαηεοηζηή Υδιεία (Σιήια Φανιαηεοηζηήξ ηαζ Σιήια Βζμσαηνζηχκ Δπζζηδιχκ, Πακεπζζηήιζμ Bradford, Μ. Βνεηηακία) : Δπιζηημονικψρ ςνεπγϊηηρ ζημ Σιήια Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ ιε ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Δπίημονμο Καεδβδηή. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Παεμθοζζμθμβία ( ) : Δπγαζηηπιακψρ ςνεπγϊηηρ ζημ Γεκζηυ Σιήια Βαζζηχκ Ηαηνζηχκ Μαεδιάηςκ ημο ΑΣΔΗ Αεδκχκ. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία : ΓιδΪζκυν με ωμβαζη Π.Γ. 407/80 ηαζ ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Δπίημονμο Καεδβδηή ηαζ Ακαπθδνςηή Καεδβδηή ζημ Σιήια Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ ηαζ Γεκεηζηήξ (Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ). Μαεήιαηα: Ακυνβακδ Υδιεία, Ονβακζηή Υδιεία, Βζμπδιεία Η, Βζμπδιεία ΗΗ, Κθζκζηή Βζμπδιεία : ΓιδΪζκυν με ωμβαζη Π.Γ. 407/80 ηαζ ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Λέηημνα ζημ Σιήια Βζμπδιείαξ-Βζμηεπκμθμβίαξ (Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ). Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία, Βζμπδιζηή Σμλζημθμβία.

4 : ΓιδΪζκυν με ωμβαζη Π.Γ. 407/80 ηαζ ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Λέηημνα ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ (Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο). Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Παεμθμβζηή Φοζζμθμβία ( ) : ΛΫκηοπαρ (ΦΔΚ 479/ , ηεφπμξ Γ ) ιε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ Φςζιολογέα ηος Ανθπϊπος (ιέθμξ ΓΔΠ) ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Κθζκζηή Γζαζημθμβία ηαζ Γζαηνμθή, Φοζζμθμβία ηδξ Άζηδζδξ, Βζμθοζζηή, Παεμθμβζηή Φοζζμθμβία, Φανιαημθμβία ζάμεπα: Δπέκοςπορ Καθηγηηάρ (ΦΔΚ 829/ , ηεφπμξ Γ ) ιε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ Φςζιολογέα ηος Ανθπϊπος (ιέθμξ ΓΔΠ) ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Κθζκζηή Γζαζημθμβία ηαζ Γζαηνμθή, Φοζζμθμβία ηδξ Άζηδζδξ, Βζμθοζζηή, Παεμθμβζηή Φοζζμθμβία, Φανιαημθμβία. ΔπιβλΫπυν ζε Δκπονάζειρ Πηςσιακϊν: : Δπζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε 4 πηοπζαηέξ ενβαζίεξ ζημ ηιήια Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ : Δπζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε 1 πηοπζαηή ενβαζία ζημ ηιήια Βζμπδιείαξ ηαζ Βζμηεπκμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ : Δλεηαζηήξ ζε 10 πηοπζαηέξ ενβαζίεξ ζημ ηιήια Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ. Δ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 1998-ζάμεπα: Μεηαδζδαηημνζηυξ Δνεοκδηήξ ζηδκ Πεζναιαηζηή Φανιαημθμβία (Ηαηνζηή πμθή ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ). Δνεοκδηζηά Θέιαηα: Ζ επίδναζδ ημλζηχκ μοζζχκ ηαζ θανιάηςκ ζημ ήπαν, Ζπαηζηή ακαβέκκδζδ, Ζ επίδναζδ ηδξ ζενμημκίκδξ ζηδκ δπαηζηή ακαβέκκδζδ : Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ Φανιαημθμβίαξ ζημ Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ηδξ Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ζάμεπα: οιιεημπή ςξ πνμζηεηθδιέκμξ μιζθδηήξ ζημ πθαίζζμ δζδαζηαθίαξ ημο οπμπνεςηζημφ ιαεήιαημξ ζημ Γ ελάιδκμ «Δπείβμοζα Φνμκηίδα Τβείαξ» -Καηεφεοκζδ: Δπείβμοζα Φνμκηίδα Τβείαξ ημο ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ» ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Πανμοζίαζδ δζαθέλεςκ δζάνηεζαξ 5 ςνχκ. ΔπιβλΫπυν ζηιρ ΜεηαπηςσιακΫρ ΓιπλυμαηικΫρ Δπγαζέερ: 2010-ζάμεπα: Δπζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζηδκ εηπυκδζδ 13 ιεηαπηοπζαηχκ δζπθςιαηζηχκ ενβαζζχκ ημο Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ» ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο ζάμεπα: Μέθμξ ηδξ Σνζιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ 10 Μεηαπηοπζαηχκ Γζπθςιαηζηχκ Δνβαζζχκ ζημ ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ» ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο.

5 5 ΜΫλορ Σπιμελοωρ ςμβοςλεςηικάρ Δπιηποπάρ Τποτηθέυν Γιδακηψπυν. 1. Πακαβζχηα Παπασςάκκμο ιε εέια «Πποζδιοπιζμψρ γονιδέυν λοιμογψνυν παπαγψνηυν, ανηιμικποβιακάρ ανοσάρ και επιδημιολογικϊν δεικηϊν ζε ζηελϋση Trichomonas vaginalis πος απομονϊθηκαν απψ κολπικϊ εκκπέμαηα», (Τπυ εηπυκδζδ), Σιήια Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο. ΔπιβλΫπυν Καθηγηηάρ ζε Τποτάθιοςρ ΓιδΪκηοπερ. 1. Νζηυθαμξ Μδηνυπμοθμξ ιε εέια «Γζενεφκδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ εεεθμκηχκ ζηζξ εεεθμκηζηέξ μνβακχζεζξ ζηδκ εημζιυηδηα βζα ιαγζηέξ ηαηαζηνμθέξ» (Σμ πνςηυημθθμ έπεζ ηαηαηεεεί), Σιήια Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο. 2. Ηςάκκδξ ηαεμφθδξ ιε εέια «Ζ επίδναζδ εηπαζδεοηζηήξ πανέιααζδξ ζε ηθζκζημφξ κμζδθεοηέξ ηαζ θμζηδηέξ Νμζδθεοηζηήξ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθαθή πνήζδ ημο ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ». (Σμ πνςηυημθθμ έπεζ ηαηαηεεεί), Σιήια Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ: 1/11/2000: Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ βζα ημκ ελμπθζζιυ ημο ενβαζηδνίμο θοζζμθμβίαξ απυ ημκ ακηζπνυεδνμ ημο ΣΔΗ Λαιίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2005: Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ δζαιυνθςζδξ πνμεδηχκ ημο ΣΔΗ Λαιίαξ απυ ημ ζοιαμφθζμ ημο ηιήιαημξ. Δπίζδξ, ακάεεζδ ζηδκ επίαθερδ πηοπζαηχκ ενβαζζχκ ηαζ ηαηάεεζδ ηαζ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηαηάθθδθμ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ ημο ενβαζηδνίμο Φοζζμθμβίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2007: Ακάεεζδ βζα ηδκ επίαθερδ πηοπζαηχκ ενβαζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηαηάεεζδ ηαζ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηαηάθθδθμ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ ημο ενβαζηδνίμο Φοζζμθμβίαξ ημο ΣΔΗ Λαιίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2008: Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ επζηνμπήξ Ζεζηήξ ηαζ Γεμκημθμβίαξ ημο Σιήιαημξ Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2008: Μέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ «Πνμιήεεζα ζαηνζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ εζδζημφ ενβαζηδνζαημφ ελμπθζζιμφ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζπμθχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο» βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ Ιοωνιορ 2010-μΫσπι ζάμεπα: Έσυ διαηελϋζει ά διαηελϊ ζηιρ ακψλοςθερ επιηποπϋρ: 1) Μέθμξ ηδξ Πνμζςνζκήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ (ΠΓ) ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ. 2) Μέθμξ ηδξ Πνμζςνζκήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ Δζδζηήξ φκεεζδξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ. 3) Μέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζαβςκζζιμφ Μεηαηίκδζδξ Φμζηδηχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ ) Τπεφεοκμξ βζα ηδκ ζφκηαλδ ημο ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ υθςκ ηςκ ελαιήκςκ βζα ηα έηδ , , ) Τπεφεοκμξ βζα ηα πνμβνάιιαηα ελεηαζηζηήξ πενζυδμο υθςκ ηςκ ελαιήκςκ βζα ηα έηδ , ,

6 6 6) Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ ηαηαηάλεςκ βζα ηζξ ηαηαηαηηήνζεξ ελεηάζεζξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ , ηαζ , ) Βαειμθμβδηήξ ημο ιαεήιαημξ Βζμθμβίαξ-Βζμπδιείαξ ηςκ ηαηαηαηηήνζςκ ελεηάζεςκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ηα αηαδδιασηά έηδ , ηαζ , ) Τπεφεοκμξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ημ ένβμ Τπμδμιέξ Δλμπθζζιχκ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ ιέζς ημο ΔΠΑ (Απυζπαζια Πναηηζημφ 4δξ οκεδνίαζδξ ηδξ ΠΓ, 21 Γεηειανίμο 2010). 9) Μέθμξ ηδξ ελαιεθμφξ Δπζηνμπήξ Αλζμθυβδζδξ ηςκ ΠΓ407/80 ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ηα έηδ , , ηαζ (Απυζπαζια Πναηηζηχκ ηδξ 11δξ/ ζοκεδνίαζδξ ηδξ ΠΓ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ). 10) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ εζζδβδηζηήξ επζηνμπήξ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο η. Κυκημο πμο ακήηεζ ζημ Δζδζηυ Σεπκζηυ Δνβαζηδνζαηυ Πνμζςπζηυ (Δ.Σ.Δ.Π.) ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (έββναθμ ιε ανζει. Πνςη. 1074/ , μνζζιυξ ηνζιεθμφξ εζζδβδηζηήξ επζηνμπήξ). 11) Τπεφεοκμξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ηδκ Ηδνοιαηζηή Δπζηνμπή ημο ΓΑΣΑ (Γμιή Απαζπυθδζδξ ηαζ ηαδζμδνμιίαξ) ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ Μάνηζμ 2012 (έββναθμ ιε Αν. Πνςη. 648). 12) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ ημο Οδδβμφ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηαζ , ) Δπζζηδιμκζηυξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαηαπχνδζδ ηςκ ζοββναιιάηςκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ζημκ Δφδμλμ βζα ημ , , ) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ βζα ηαηαβναθή πάβζμο ηαζ ακαθχζζιμο οθζημφ. 15) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ Ένβμο ηαζ Δπμπηείαξ Καεανζυηδηαξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 16) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ δζαβςκζζιχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 17) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ Πνμσυκηςκ ηαζ Πνμζθμνχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 18) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ ίηζζδξ ηαζ Δπζηνμπή Δπμπηείαξ ηδξ ίηζζδξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 19) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Απυζονζδξ ηαζ Καηαζηνμθήξ Τθζημφ βζα ηδ πμθή Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ). 20) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Αλζμθυβδζδξ Πνμζθμνχκ (πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ) ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ).

7 7 21) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ Πνμιδεεζχκ/ Καθήξ Δηηέθεζδξ Τπδνεζζχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ). 22) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ/ Καθήξ Δηηέθεζδξ ημο Νέμο Γζαβςκζζιμφ Κοθζηείμο ηδξ πμθήξ Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ). 23) Μέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο οθθυβμο Γζδαζηυκηςκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ 2012 ιέπνζ ζήιενα. 24) Μέθμξ ηδξ οκημκζζηζηήξ Δπζηνμπήξ ημο ΜΠ Γζμίηδζδ ιμκάδςκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ ) Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ ) Σαηηζηυ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Αλζμθυβδζδξ ηςκ αζηήζεςκ βζα ηδκ ακάεεζδ ένβμο Τπεφεοκμξ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ- βεκζηχκ ηαεδημκηςκ, ζημ πθαίζζμ ημο ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνζζδ Κνίζεςκ» (Κ.Α. 0118) απυ ηδκ 72δ Έηηαηηδ οκεδνίαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Δνεοκχκ. 27) Σαηηζηυ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ημο οπ ανζει. B1402/ Ακμζηημφ Σαηηζημφ Γζαβςκζζιμφ ιε ηίηθμ: «Γζελαβςβή εηδδθχζεςκ εκδιένςζδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηδξ ημζκυηδηαξ» (Τπμένβμ 2) ιε ηίηθμ: «Δηπαίδεοζδ ηαζ πζζημπμίδζδ ακακδπηχκ ζηδ ααζζηή ηανδζμακαπκεοζηζηή ακαγςμβυκδζδ ηαζ εκδιένςζδ εοαζζεδημπμίδζδ πθδεοζιμφ». 28) Μέθμξ ηδξ επηαιεθμφξ Δπζηνμπήξ Βζαθζμεήηδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ 2013 (μνζζιυξ απυ ημκ Ακαπθδνςηή Πνφηακδ η. Ακδνεζςιέκμ). ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ: 1) Δθθδκζηή Δηαζνεία Φανιαημθμβίαξ. Σαηηζηυ ιέθμξ. Δηθεβιέκμ ιέθμξ ζηδκ ελεθεβπηζηή επζηνμπή ηαηά ηδκ πενζυδμ ηαζ Δηθεβιέκμ Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαηά ηδκ πενίμδμ ) Δθθδκζηή Δηαζνεία Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ. Σαηηζηυ ιέθμξ. 3) Δθθδκζηή Δηαζνεία Βζμσαηνζηήξ Ένεοκαξ ηαζ Εχςκ Δνβαζηδνίμο. Σαηηζηυ ιέθμξ. 4) Δθθδκζηή Δηαζνεία Φοζζμθμβίαξ. Δηθεβιέκμ Σαηηζηυ Μέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο βζα ηδκ πενίμδμ ) American College of Toxicology (ACT). Σαηηζηυ ιέθμξ. ΜΔΛΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (EDITORIAL BOARD) Δ ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ. Απυ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2006 ιέπνζ ζήιενα είιαζ ιέθμξ ημο Editorial Board ζημ δζεεκέξ πενζμδζηυ International Journal of Toxicology (Impact Factor 2012= 1.346) ημ μπμίμ εηδίδεηαζ ζηδκ Αιενζηή.

8 8 ΚΡΙΣΗ (REVIEWER) Δ ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΓΙΔΘΝΗ ΔΓΚΡΙΣΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ. Δίιαζ ηνζηήξ (reviewer) ζηα ηάηςεζ 13 επζζηδιμκζηά πενζμδζηά υπμο έπς μθμηθδνχζεζ πάκς απυ 40 ηνίζεζξ: -Chemical Research in Toxicology (Impact Factor 2012= 3.779). -International Journal of Toxicology (Impact Factor 2012= 1.282). -Liver International (Impact Factor 2012= 3.824). -Environmental Toxicology and Pharmacology (Impact Factor 2012= 1.469). -Journal of Biochemical and Biophysical Methods (Impact Factor 2012= 1.808). -Journal of Pharmacy and Pharmacology, (Impact Factor 2012= 1.175). -Life Sciences (Impact Factor 2012= 2.527). -Turkish Journal of Zoology (Impact Factor 2012= 0.591). -Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology (Impact Factor 2012= 3.119). -Food and Chemical Toxicology (Impact Factor 2012= 2.999). -Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (Impact Factor 2012= 2.967). -Neurotoxicity Research (Impact Factor 2012= 3.514). -Bioprocess and Biosystems Engineering (Impact Factor 2012= 1.809). ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ. 1) Αηαδδιασηή δζάηνζζδ (1984) ιε απμκμιή ημο πηοπίμο Licentiateship of the London School of Polymer Technology (L.L.S.P.T.) ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Αηαδδιασημφ οιαμοθίμο ημο Πμθοηεπκίμο ημο Βυνεζμο Λμκδίκμο (The Polytechnic of North London). 2) Yποηποθέα απψ ηοςρ οπγανυηϋρ ηος ζςνεδπέος πος Ϋγινε ζηη κυηέα (St.Andriews) ηον Ιοωνιο ηος 1992 για ηην παποςζέαζη ηηρ επγαζέαρ: Panoutsopoulos GI, Beedham C, Smith JA. Structure activity relationship studies on interaction of substituted benzaldehydes with molybdenum hydroxylases. Drug Metabolism Discussion Group Open Meeting, St.Andriews, Scotland, June ) Έπαινορ απψ ηην Δλληνικά Γιαβηηολογικά Δηαιπεέα και ηο 12 ο Πανελλάνιο Γιαβηηολογικψ ςνϋδπιο (5 η ζε βαθμολογέα επγαζέα) για ηην επγαζέα: Δ. Φμοζηένδ, Γ. Πανοςηζψποςλο, Α.Θ. Γεςνβίθα, Κ. Σγζνμβζάκκδ,. Μαηζάββμο, Π. πονμπμφθμο,. Υακηακή, Δ. Μπμοηάηδ, Γ. Γδιδηνζάδδ, Α. Μεθζδχκδ,. Ράπηδ. Ο sst2 ζδιακηζηά αολδιέκμξ ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ, ζδζαζηένςξ ζε αοημφξ ιε δζαζημθζηή δοζθεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. 12 μ Πακεθθήκζμ Γζααδημθμβζηυ οκέδνζμ, 20 Μανηίμο 2011, Αεήκα.

9 9 4) Γεωηεπο βπαβεέο καλωηεπηρ επγαζέαρ εθαπμοζμϋνηρ Ϋπεςναρ απψ ηην Ιαηπικά Δηαιπεέα Αθηνϊν για ηην επγαζέα: Φμοζηένδξ Δ, Πανοςηζψποςλορ Γ, Γεςνβίθα Α, Μεθά Ν, Σγενέθμ, Ράπηδ, Υακηακδ, Μαηζάββμο, πονμπμφθμο Π, Γδιδηνζάδδ Γ, Μπμοηάηδ Δ, Μεθζδχκδξ Α. Ο νυθμξ ημο sst2 ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ ιε θοζζμθμβζηή θεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. 37 μ Δηήζζμ Πακεθθήκζμ Ηαηνζηυ οκέδνζμ, 21 Μαΐμο 2011, Αεήκα. 5) Βπαβεέο απψ ηην Δλληνικά Γιαβηηολογικά Δηαιπεέα και ηο 13 ο Πανελλάνιο Γιαβηηολογικψ ςνϋδπιο (2 η ζε βαθμολογέα επγαζέα καηϊ ηιρ κπέζειρ ηυν επγαζιϊν πος ςποβλάθηκαν ζηο ςνϋδπιο) για ηην επγαζέα: Αββεθίδδ Α, Φμοζηένδξ Δ, Μεθάξ Ν, Καιανάημξ Α, Σγζνμβζάκκδξ Κ, Λεοηαδίηδξ Κ, εαδαθήξ Δ, Μπυηζζμξ Κ, Πανοςηζψποςλορ Γ, Μεθζδχκδξ Α. Έθεβπμξ ηδξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ηδξ ααειμκυιδζδξ ηςκ ιδπακχκ εηηίιδζδξ ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο ζε εθθδκζηυ δζααδηζηυ πθδεοζιυ. 13μ Γζααδημθμβζηυ οκέδνζμ, Μανηίμο 2013, Hilton Athens, Αεήκα. 6) 3ο Βπαβεέο Πποθοπικάρ ανακοένυζηρ απψ ηην Οπγανυηικά και Δπιζηημονικά Δπιηποπά ηος 6ος Πανελληνέος ςνεδπέος Καπδιομεηαβολικϊν Παπαγψνηυν Κινδωνος για ηην επγαζέα: Ρμφηζδ Κ, Κμοηζμαίηδξ Π, Εοβά, Κμθμαυξ Π, Ηςακκίδδξ Α, Πανοςηζψποςλορ Γ, Σζζνχκδ Μ, Κμοβζμοιηγή-Γδιμθζάκδ ΓΔ, Πζζηζημφ ΑΜ, Μαββακά Μ, Ρυπαξ-Υζθ ΑΠ. Ζ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ δζαηνμθζηχκ ηαζ πενζααθμκηζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ ειθάκζζδ παζδζηήξ παποζανηίαξ. 6μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Κανδζμιεηααμθζηχκ Παναβυκηςκ Κζκδφκμο, Ημοκίμο 2013, Hotel Elite City Resort, Καθαιάηα. 7) Βπαβεέο απψ ηην Οπγανυηικά Δπιηποπά ηος 11ος Πολςθεμαηικοω Ιαηπικοω ςνεδπέος Λακυνέαρ για ηην επγαζέα: Ανχκδ Α., Σζζνχκδ Μ., Πανοςηζψποςλορ Γ., Θεμθίθμο Π., Ρυπαξ Υζθ Α. Π., Μεκειηζζάδδ Γ., Πνέζαεθμξ Γ., Εοβά. Αοημαλζμθυβδζδ ημο πυκμο ηαζ αοημαλζμθυβδζδ ημο πυκμο ηαζ ζοζπέηζζδ ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ αζεεκχκ ιε Υνυκζα Νεθνζηή Νυζμ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αζιμηάεανζδ. 11μ Πμθοεειαηζηυ Ηαηνζηυ οκέδνζμ Λαηςκίαξ. πάνηδ,

10 10 ΓΙΔΘΝΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ (PEER REVIEW) ΜΔ IMPACT FACTOR 1) Mason C, Padwick DJ, Panoutsopoulos GI, Pearson D, Smith JA. (1991) Effects of melatonin on the release and production of blood leukocytes after administration of a novel taurine based nitrosourea cytotoxic agent. Acta Oncologica 30 (6), (Impact Factor 2012= 2.867) 2) Beedham C., Peet C.F., Panoutsopoulos G.I., Carter H., Smith J.A. (1995) Role of aldehyde oxidase in biogenic amine metabolism. Progress Brain Research 106, (Impact Factor 2012= 3.04) 3) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Hereti RI, Alexandropoulou KN, Basayannis AC, Mykoniatis MG. (2003) Time-course of cadmium-induced acute hepatotoxicity in the rat liver: The role of apoptosis. Archives of Toxicology 77 (12), (Impact Factor 2012= 5.215) 4) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Hereti RI, Kourentzi KT, Alexandropoulou KN, Mykoniatis MG. (2004) Effect of Hepatic Stimulator Substance (HSS) on cadmium-induced acute hepatotoxicity in the rat liver. Digestive Diseases and Sciences 49 (6), (Impact Factor 2012= 2.26) 5) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Hereti RI, Papadimas G, Alexandropoulou KN, Mykoniatis MG. (2004) The hepatoprotective effect of putrescine against cadmium-induced acute liver injury. Archives of Toxicology 78 (6), (Impact Factor 2012= 5.215) 6) Panoutsopoulos GI, Kouretas D, Gounaris EG, Beedham C. (2004) Metabolism of 2- phenylethylamine by precision-cut guinea pig liver slices. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 29 (2), (Impact Factor 2012= 0.944) 7) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2004) Kinetics and specificity of guinea pig liver aldehyde oxidase and bovine milk xanthine oxidase towards substituted benzaldehydes Acta Biochimica Polonica 51 (3), (Impact Factor 2012= 1.185) 8) Panoutsopoulos GI, Kouretas D, Beedham C. (2004) Contribution of aldehyde oxidase, xanthine oxidase and aldehyde dehydrogenase on the oxidation of aromatic aldehydes. Chemical Research in Toxicology, 17 (10), (Impact Factor 2012= 3.667)

11 11 9) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2004) Enzymatic oxidation of phthalazine with guinea pig liver aldehyde oxidase and liver slices: Ηnhibition by isovanillin. Acta Biochimica Polonica, 51 (4), (Impact Factor 2012= 1.185) 10) Kondili VG, Tzirogiannis KN, Androutsos CD, Papadimas GK, Demonakou MD, Hereti RI, Manta GA, Kourentzi KT, Triantaphyllou MI, Panoutsopoulos GI (2005) The hepatoprotective effect of Hepatic Stimulator Substance (HSS) against liver regeneration arrest induced by acute ethanol intoxication. Digestive Diseases and Sciences 50, (Impact Factor 2012= 2.26) 11) Panoutsopoulos GI, Kouretas D, Gounaris EG, Beedham C. (2004) Enzymatic oxidation of 2-phenylethylamine (2-PEA) to phenylacetic acid and 2-phenylethanol with special reference to the metabolism of its intermediate phenylacetaldehyde. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 95 (6), (Impact Factor 2012= 2.124) 12) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2005) Enzymatic oxidation of vanillin, isovanillin and protocatechuic aldehyde with freshly prepared guinea pig liver slices. Cellular Physiology and Biochemistry 15, (Impact Factor 2012= 3.415) 13) Panoutsopoulos GI. (2004) Metabolism of 2-phenylethylamine to phenylacetic acid, via phenylacetaldehyde, by freshly prepared and cryopreserved guinea pig liver slices. In Vivo, 18, (Impact Factor 2012= 1.219) 14) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2005) Metabolism of isovanillin by aldehyde oxidase, xanthine oxidase, aldehyde dehydrogenase and liver slices. Pharmacology, 73 (4), (Impact Factor 2012= 1.788) 15) Panoutsopoulos GI. (2005) Metabolism of homovanillamine to homovanillic acid in guinea pig liver slices. Cellular Physiology and Biochemistry 15, (Impact Factor 2010= 3.415) 16) Panoutsopoulos GI. (2005) Metabolism of 2-phenylacetaldehyde to phenylacetic acid by freshly prepared and cryopreserved guinea pig liver slices. International Journal of Toxicology 24, (Impact Factor 2012= 1.346) 17) Tzirogiannis KN, Papadimas GK, Kourenzi KT, Kondyli VG, Androutsos CD, Hereti RI, Triantaphyllou MI, Panoutsopoulos GI. (2005) The role of hepatic stimulator substance

12 12 (HSS) on liver regeneration arrest induced by cadmium. In Vivo, 19 (4), (Impact Factor 2012= 1.219) 18) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Papadimas GK, Demonakou MD, Kourenzi KT, Kondyli VG, Hereti RI, Mykoniatis MG. (2005) The effect of Hepatic Stimulator Substance (HSS) on liver regeneration arrest induced by 5-HT2 receptor blockade. In Vivo, 19 (5), (Impact Factor 2012= 1.219) 19) Panoutsopoulos GI. (2005) Contribution of aldehyde oxidizing enzymes on the metabolism of 3,4-dimethoxy-2-phenylethylamine to 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, via the intermediate 3,4-dimethoxyphenylacetaldehyde guinea pig liver slices. Cellular Physiology and Biochemistry, 17, (Impact Factor 2010= 3.415) 20) Papadimas GK, Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Skaltsas SD, Hereti RI, Papadopoulou-Daifoti Z, Mykoniatis MG. (2006) The effect of serotonin receptor 2 on liver regeneration after partial hepatectomy in the rat liver. Liver International, 26, (Impact Factor 2012= 3.87) 21) Veskoukis AS, Kouretas D, Panoutsopoulos GI. (2006) Substrate specificity of guinea pig liver aldehyde oxidase and bovine milk xanthine oxidase for methyl- and nitrobenzaldehydes. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 31, (Impact Factor 2012= 0.944) 22) Tzirogiannis KN, Papadimas GK, Kondyli VG, Kourentzi KT, Demonakou MD, Kyriakou LG, Mykoniatis MG, Hereti RI, Panoutsopoulos GI. (2006) Peliosis hepatis: microscopic and macroscopic type, time pattern and correlation with liver cell apoptosis in a model of toxic liver injury. Digestive Diseases and Sciences. 51 (11), (Impact Factor 2012= 2.26) 23) Tzirogiannis KN, Demonakou MD, Papadimas GK, Skaltsas SD, Manta GA, Kourenzi KT, Alexandropoulou KN, Hereti RI, Mykoniatis MG, Panoutsopoulos GI. (2007) Effect of 5-HT 2 receptor blockade on cadmium-induced acute toxicity. Digestive Diseases and Sciences, 52 (9), (Impact Factor 2012= 2.26) 24) Pavlidis C*, Panoutsopoulos GI*, Tiniakos D, Koutsounas S, Vlachogiannakos J, Zouboulis- Vafiadis I. (2011) Serum leptin and ghrelin in chronic hepatitis C patients with steatosis. World Journal of Gastoenterology. 17 (46), (Impact Factor 2012= 2.547) *Pavlidis C ηαζ Panoutsopoulos GI είπακ ίδζα ζοιαμθή ζηδκ ενβαζία.

13 13 25) Fousteris E, Melidonis A, Panoutsopoulos G, Tzirogiannis K, Foussas S, Theodosis- Georgilas A, Tzerefos S, Matsagos S, Boutati E, Economopoulos T, Dimitriadis G, Raptis S. (2011) Toll/interleukin-1 receptor member ST2 exhibits higher soluble levels in type 2 diabetes, especially when accompanied with left ventricular diastolic dysfunction. Cardiovascular Diabetology. 10:101 (pages 1-7). (Impact Factor 2012= 4.21) 26) Papadimas GK, Tzirogiannis KN, Mykoniatis MG, Grypioti AD, Manta GA, Panoutsopoulos GI. (2012) The emerging role of serotonin in liver regeneration. Swiss Medical Weakly. 142:w13548 (pages 1-6), review. (Impact Factor 2012= 1.821) 27) Kamaratos AV, Tzirogiannis KN, Iraklianou SA, Panoutsopoulos GI, Kanellos IE, Melidonis AI. (2012) Manuka honey-impregnated dressings in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers. International Wound Journal. Pages 1-7. (Impact Factor 2012= 1.6) 28) Protopsaltis I, Foussas S, Angelidi A, Gritzapis A, Sergentannis TN, Mastagos S, Tzirogiannis K, Panoutsopoulos GI, Dimitriadis G, Raptis S, Melidonis A. (2012) Impact of ADMA, endothelial cardiovascular risk factors on pulse wave velocity among prediabetic individuals. Cardiovascular Diabetology. 11: 141. (Impact Factor 2012= 4.21) 29) Kyriakou LG, Tzirogiannis KN, Demonakou MD, Kourentzi KT, Mykoniatis MG, Panoutsopoulos GI. (2013) Gadolinium chloride pretreatment ameliorates acute cadmium-induced hepatotoxicity. Toxicology and Industrial Health. 29(7): (Impact Factor 2012= 1.555) 30) Dragoumanos V, Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Krikonis K, Fousteris E, Vourvou M, Elesnitsalis G, Melas N, Kourentzi KT, Melidonis A. (2013) Evaluation of IScore validity in a Greek cohort of patients with type-2 diabetes. BMC Neurology. 13(1):121. (Impact Factor 2012= 2.564) 31) P. Matsota, M. Angelidi, A. Pandazi, K. Tzirogiannis, G.I. Panoutsopoulos, G. Kostopanagiotou. (2013) Ondansetron - droperidol combination vs ondansetron or droperidol monotherapy in the prevention of postoperative nausea and vomiting. Archives of Medical Science. Accepted for publication. (Impact Factor 2012= 1,214)

14 14 ςνολικψρ Γεέκηηρ ΔμβΫλειαρ ηυν πεπιοδικϊν (Total Impact Factor 2012)= ειπϊ ςποτηθέος 1ορ ςγγπαθϋαρ 12 Γδιμζζεφζεζξ 2ορ ςγγπαθϋαρ 4 Γδιμζζεφζεζξ 3ορ ςγγπαθϋαρ 5 Γδιμζζεφζεζξ 4ορ ςγγπαθϋαρ 1 Γδιμζίεοζδ Σελεςηαέορ ςγγπαθϋαρ 7 Γδιμζζεφζεζξ Δπιζηημονικψρ Τπεωθςνορ (corresponding author) 21 Γδιμζζεφζεζξ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1) Σγζνμβζάκκδξ ΚΝ, Γαζιμκάημο ΜΓ, Παπαδήιαξ Γ, ηαθηζάξ, Μακηά Γ, Κμονεκηγή Κ, Αθελακδνμπμφθμο ΚΝ, Υενέηδ Ρ, Μοηςκζαηδξ Μ, Πανοςηζψποςλορ ΓΙ. (2010) Ζ επίδναζδ ημο απμηθεζζιμφ ηςκ 5-ΖΣ2 οπμδμπέςκ ζηδκ επαβυιεκδ απυ ημ ηάδιζμ μλεία δπαημημλζηυηδηα. Επιστημονικά Χρονικά 15 (3): ) Φμοζηένδξ Δ, Μεθζδχκδξ Α, Πανοςηζψποςλορ Γ, Γεςνβζθάξ ΑΘ, Σγενεθυξ, Υακηακήξ, Μαηζάββμξ, πονμπμφθμο Π, Μπμοηάηδ Δ, Γδιδηνζάδδξ Γ, Ράπηδξ. (2011) Οζ αζεεκείξ ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ ηφπμο 2 ειθακίγμοκ ορδθυηενα επίπεδα ακαθμνάξ ημο δζαθοημφ ST2, εζδζηά υηακ ειθακίγμοκ δζαζημθζηή δοζθεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. Επιστημονικά Χρονικά 16 (3): ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (ABSTRACTS) 1) C.Mason, D.Padwick, G.I.Panoutsopoulos, & J.A.Smith (Effects of Melatonin on the release and production of blood leukocytes), 16th International Congress of Chemotherapy, Jerusalem, Israel, June 11-16th, 1989, Abstract ) G.I.Panoutsopoulos, J.A.Smith, & C.Beedham (Oxidation of biogenic aldehydes by hepatic aldehyde oxidase), UK Drug Metabolism Group Meeting, University of Nottingham, April 1991, Abstract 3. 3) G.I.Panoutsopoulos, C.Beedham, & J.A.Smith (Structure activity relationship studies on the interaction of substituted benzaldehydes with molybdenum hydroxylases), Drug Metabolism Discussion Group Open Meeting, St.Andrews (Scotland), June ) C.Beedham, G.I.Panoutsopoulos, & J.A.Smith (Molybdenum Hydroxylase catalysed oxidation of aromatic aldehydes), Thirteenth European Workshop on Drug Metabolism, Bergamo, Italy, September ) C.F. Peet, G.I. Panoutsopoulos, J.A. Smith, & C. Beedham (Oxidation of aminederived aldehydes in guinea pig liver), Fifth European ISSX Meeting, Tours, France, 1993.

15 15 6) C.Beedham, C.F.Peet, G.I.Panoutsopoulos, & J.A.Smith (Role of aldehyde oxidase in biogenic amine metabolism), 6th Amine oxidase workshop, Saskatton, Canada, August ) Tzirogiannis K.N., Panoutsopoulos G.I., Demonakou M.D., Basagiannis A.Ch., Hereti R.I., Alexandropoulou A.N., Papadimas G.K., Kourenzi K.T., Mykoniatis M.G. (2002) The hepatoprotective role of augmenter of liver regeneration (ALR) against cadmium-induced acute liver injury. XIVth World Congress of Pharmacology, San Francisco, USA, July Pharmacologist 44 (Suppl. 1), ζεθ. A181, Abst ) Tzirogianis KΝ, Panoutsopoulos G.I., Kondili VG, Demonakou MD, Papadimas GK, Hereti RI, Papadopoulos L, Papakostas K, Alexandropoulou KN, Mykoniatis MG. (2002) Time course of cadmium-induced acute hepatotoxicity in the rat liver: The role of apoptosis. EUROTOX 2002, 40 th Congress of the European Societies of Toxicology, Budapest, Hungary, September Toxicology Letters 135 (Suppl. 1), ζεθ S , Abst ) Panoutsopoulos GI, Tzirogiannis KN, Demonakou MD, Papadopoulos AI, Hereti RI, Kondili VG, Papadimas GK, Kourenzi KT, Euliati LA. (2003) Hepatic stimulator substance protects against acute cadmium-induced liver injury. EUROTOX 2003, 41 st Congress of the European Societies of Toxicology, Florence, Italy, September Toxicology Letters 144 (Suppl. 1), ζεθ S101, Abst ) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Vlachos CC, Basayannis AC, Hereti RI, Alexandropoulou KN, Papadopoulos AI. (2003) The role of purtescine in acute cadmium hepatotoxicity. EUROTOX 2003, 41 st Congress of the European Societies of Toxicology, Florence, Italy, September Toxicology Letters 144 (Suppl. 1), ζεθ S101, Abst ) Tzirogiannis KN, Papadimas GK, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Skaltsas SD, Hereti RI, Grypioti AD, Basayannis AC, Manta GA, Mykoniatis MG. (2004) Effect of serotonin receptor blockage on liver regeneration after 60-70% partial hepatectomy. 10 th International Congress of Toxicology, ICTX Congress, Tampere, Finland, July Toxicology and Applied Pharmacology 197 (3), ζεθ 303, Abst ) Papadimas GK, Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Grypioti AD, Skaltsas SD, Demonakou MD, Garyphallidis SP, Hereti RI, Papadopoulou-Daifoti Z, Mykoniatis MG. (2004) Liver serotonin levels after 60-70% partial hepatectomy in the rat. 10 th International Congress of Toxicology, ICTX Congress, Tampere, Finland, July Toxicology and Applied Pharmacology 197 (3), ζεθ 302, Abst ) Panoutsopoulos GI. (2004) Contribution of aldehyde oxidase, xanthine oxidase and aldehyde dehydrogenase on the metabolism of vanillin: an antioxidant and anticarcinogenic food constituent. 7 th International Conference of Anticancer Research, Corfu, Greece, October Anticancer Research 24 (5D), ζεθ , Abst 381.

16 16 14) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2005) Contribution of aldehyde oxidizing enzymes on the oxidation of aromatic aldehydes. PharmSciFair, Nice, France, June Drug Metabolism Reviews 37: 132 Suppl.1, Abst PO ) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2005) Metabolism of 2-phenylethylamine to phenylacetic acid, via phenylacetaldehyde, by aldehyde oxidizing enzyme. PharmSciFair, Nice, France, June Drug Metabolism Reviews 37: 133 Suppl.1, Abst PO ) Panoutsopoulos GI. (2005) Isovanillin: A potent competitive inhibitor of guinea pig liver aldehyde oxidase. PharmSciFair, Nice, France, June Drug Metabolism Reviews 37: 135 Suppl.1, Abst PO ) Panoutsopoulos GI. (2005) The role of aldehyde oxidase on phenylacetaldehyde oxidation by freshly prepared guinea pig liver slices. PharmSciFair, Nice, France, June Drug Metabolism Reviews 37: 134 Suppl.1, Abst PO ) G.I. Panoutsopoulos, K.N. Tzirogiannis, G.K. Papadimas, S.D. Skaltsas, M.D. Demonakou, R.I. Hereti, G.A. Manta, M.G. Mykoniatis. (2006) The hepatoprotective role of ketanserin in acute cadmium liver injury. 41 st Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Vienna, Austria, April Journal of Hepatology 44 (Suppl. 2): ζεθ S139, Abst ) Tzirogiannis C, Panoutsopoulos G, Papadimas GK, Hereti RI, Demonakou M. (2006) Peliosis Hepatis; Microscopic and macroscopic type correlate with apoptosis in a model of toxic injury. 10 μ Πακεθθήκζμ Παεμθμβμακαημιζηυ οκέδνζμ-2 nd INTER-CONGRESS of the European Society of Pathology, Ioannina, Greece, May Virchows Archiv 448 (5), Abst PO29. 20) K.N. Tzirogiannis, G.K. Papadimas, M.D. Demonakou, S.D. Skaltsas, A.D. Grypioti, K.T. Kourentzi, K.N. Alexandropoulou, N. Tairis, M.G. Mykoniatis, G.I. Panoutsopoulos; Effect of 5-HT7 Receptor Blockade on Liver Regeneration after Partial Hepatectomy. 43 rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Milan, Italy, April Journal of Hepatology 48 (Suppl. 2): ζεθ S197-S198, Abst ) Tzirogiannis K.N., Papadimas G.K., Panoutsopoulos G.I. Metabolism of homovanillamine to homovanillic acid in guinea pig liver slices. 29 th Annual Meeting of the American College of Toxicology, Tucson, Arizona, USA, November 2008, ζεθ 78, Abst P39. 22) Tzirogiannis K.N., Papadimas G.K., Demonakou M.D., Skaltsas S.D., Mykoniatis M.G., Panoutsopoulos G.I. Effect of 5-HT2 receptor blockade on cadmium-induced acute toxicity. 29 th Annual Meeting of the American College of Toxicology, Tucson, Arizona, USA, November 2008, ζεθ 78, Abst P38. 23) Tzirogiannis K.N., Papadimas G.K., Demonakou M.D., Skaltsas S.D., Mykoniatis M.G., Panoutsopoulos G.I. Rat liver regeneration after 30-34% and 60-70% partial hepatectomy. 29 th Annual Meeting of the American College of Toxicology, Tucson, Arizona, USA, November 2008, ζεθ 71-71, Abst P12.

17 17 24) Fousteris E, Panoutsopoulos G, Theodosis-Georgilas A, Hantanis S, Tzerefos S, Mastagos S, Spyropoulou P, Boutati E, Dimitriadis G, Melidonis A, Raptis S. Type 2 diabetes is connected with higher soluble ST2 levels, even higher when left ventricular diastolic dysfunction is present. 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine, 5-8 October 2011, Athens Hilton Hotel, Abst OP06. 25) Kamaratos A, Iraklianou S, Sereti A, Meletiadou M, Koutsovasillis A, Fakatseli K, Nikolaou A, Panoutsopoulos G, Melidonis A. Results of a three year experience of continuous subcuteous insulin infusion in type 1 diabetes. World Diabetes Congress (IDF 2011), Dubai, United Arab Emirates, 4-8 December 2011, Συιμξ Πναηηζηχκ, ζεθ 161, Abst O ) Koutsovasillis A, Dragoumanos V, Tzirogiannis K, Iraklianou S, Gavra V, Panoutsopoulos G, Triposkiadis F, Foussas S, Melidonis A. Acute coronary syndrome short-term outcome of newly diagnosed diabetes patients compared to known diabetic and prodiabetic patients. World Diabetes Congress (IDF 2011), Dubai, United Arab Emirates, 4-8 December 2011, Συιμξ Πναηηζηχκ, ζεθ 221, Abst D ) Koutsovasillis A, Kamaratos A, Protopsaltis I, Chantanis S, Mpilianou E, Foussas S, Panoutsopoulos G, Melidonis A. Long-term outcome of acute coronary syndrome in correlation to different types of glucose metabolism disorders. World Diabetes Congress (IDF 2011), Dubai, United Arab Emirates, 4-8 December 2011, Συιμξ Πναηηζηχκ, ζεθ 222, Abst D ) Koutsovasillis A, Fousteris E, Dragoumanos V, Protopsaltis I, Zaxaros I, Panoutsopoulos G, Triposkiadis F, Foussas S, Melidonis A. One year outcome after an acute coronary syndrome in correlation to glucose values during hospitalization. World Diabetes Congress (IDF 2011), Dubai, United Arab Emirates, 4-8 December 2011, Συιμξ Πναηηζηχκ, ζεθ 405, Abst P ) Fousteris E, Melidonis A, Panoutsopoulos G, Theodosis-Georgilas A, Tzerefos S, Hantanis S, Matsaggos S, Spyropoulou P, Dimitriadis G, Boutati E, Raptis S. Soluble ST2 levels are higher in type 2 diabetes patients with normal heart function. World Diabetes Congress (IDF 2011), Dubai, United Arab Emirates, 4-8 December 2011, Συιμξ Πναηηζηχκ, ζεθ 408, Abst P ) A. Melidonis, D. Melas, M. Vourvou, K. Botsios, A.M. Tsantani, V. Gavra, V. Vazantari, G. Panoutsopoulos, K. Tzirogiannis, M. Sevdalis, V. Dragoumanos. Admission and hospitalization glycemic indices impact on ischemic stroke outcome in diabetic patients. World Diabetes Congress (IDF 2011), Dubai, United Arab Emirates, 4-8 December 2011, Συιμξ Πναηηζηχκ, ζεθ , Αbst D ) Nikolaos Melas, Alexander Kamaratos, Konstantinos Mpotsios, Manolis Sevdalis, Christos Verras, Paraskevi Gavra, Konstantinos Tzirogiannis, Georgios Panoutsopoulos, Andreas Melidonis. Comparison of predictability of cardiovascular estimation risk models in Greek diabetic patients. 48th Annual Meeting of the Association for the Study of Diabetes (EASD 2012), Berlin, Germany, 1-5 October 2012.

18 18 32) Magana M., Routsi K., Ioannidis A., Zyga S., Tsironi M., Panoutsopoulos G., Kolovos P., Koutsovitis P., Sachlas A., Pistikou A.M., Daratsianou M., Kougioumtzi D., Rohas Gil A.P. Association of sleep habits with metabolic disorders in children and adults. 1st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education and Practice, , Athens. ΠΛΗΡΔΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ (PROCEEDINGS) 1) Georgios I. Panoutsopoulos. (2006) The role of aldehyde oxidase on 2-phenylethylamine oxidation by freshly prepared and cryopreserved guinea pig liver slices. 4 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Φανιαημθμβίαξ, Πάηνα, Μαΐμο Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 20, ) Georgios I. Panoutsopoulos. (2006) Metabolism of aromatic aldehydes by aldehyde oxidizing enzymes: contribution of aldehyde oxidase. 4 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Φανιαημθμβίαξ, Πάηνα, Μαΐμο Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 20, ) Georgios I. Panoutsopoulos. (2006) Metabolism of 2-phenylethylamine to phenylacetic acid, via phenylacetaldehyde, by aldehyde oxidizing enzymes. 4 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Φανιαημθμβίαξ, Πάηνα, Μαΐμο Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 20, ) Konstantinos N. Tzirogiannis, George K. Papadimas, Maria D. Demonakou, Michael G. Mykoniatis, Georgios I. Panoutsopoulos. (2006) Effect of ketanserin on cadmium-induced acute hepatotoxicity. 4 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Φανιαημθμβίαξ, Πάηνα, Μαΐμο Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 20, ) George K. Papadimas, Konstantinos N. Tzirogiannis, Spyridon D. Skaltsas, Michael G. Mykoniatis, Georgios I. Panoutsopoulos. (2006) The effect of ketanserin administration on liver regeneration after % partial hepatectomy. 4 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Φανιαημθμβίαξ, Πάηνα, Μαΐμο Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 20, ) G.K. Papadimas, K.N. Tzirogiannis, M.D. Demonakou, S.D. Skaltsas, A.D. Grypioti, K.T. Kourentzi, K.N. Alexandropoulou, K. Sourlis, M.G. Mykoniatis, G.I. Panoutsopoulos. (2008) Hepatic regeneration after 60-70% and 30-34% partial hepatectomy in the rat. 5 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Φανιαημθμβίαξ, Αεήκα, Μαΐμο Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 22 (2),

19 19 ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ (ABSTRACTS) 1) Tzirogiannis K., Panoutsopoulos G., Demonakou M., Ninos S., Hereti R., Basagiannis A., Mykoniatis M.G. (2001) Role of apoptosis in acute cadmium-induced hepatotoxicity. 2 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Φανιαημθμβίαξ, Αεήκα, θεανμοάνζμξ Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics-International Edition 16 (part 1), ζεθ ) Γαζιμκάημο Μ., Σγζνμβζάκκδξ Κ., Πανοςηζψποςλορ Γ., Κμκημβζάκκδ Α., Θεμδμζίμο Γ., Κμονεηγή Κ., Σαιαάηδξ Ν., Μοηςκζάηδξ Μ. (2002) Ζπαηζηή πεθίςζδ: Παεμβεκεηζηυξ ιδπακζζιυξ, μ νυθμξ ηδξ απυπηςζδξ. 8 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Παεμθμβζηήξ Ακαημιζηήξ, Βυθμξ, Απνίθζμξ Hellenic Archieves of Pathology 16 (Suppl. 1), ζεθ 235, Abst 26. 3) Πανοςηζψποςλορ Γεϊπγιορ. (Κζκδηζηέξ ιεθέηεξ ηςκ οπμηαηάζηαηςκ αεκγαθδετδχκ ιε αθδετδζηή μλεζδάζδ απυ ήπαν πμζνζδίςκ Γμοσκέαξ ηαζ λακεζηή μλεζδάζδ απυ αμδζκυ βάθα), 56 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ (ΔΔΒΜΒ), Λάνζζα, Νμειανίμο 2004, Newsletter Vol 51, ζεθ 96. 4) Πανοςηζψποςλορ Γεϊπγιορ. (Μεθέηεξ ακαζημθέςκ ηδξ αθδετδζηήξ μλεζδάζδξ απυ ήπαν πμζνζδίςκ Γμοσκέαξ ηαζ λακεζηήξ μλεζδάζδξ απυ αμδζκυ βάθα). 56 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ (ΔΔΒΜΒ), Λάνζζα, Νμειανίμο 2004, Newsletter Vol 51, ζεθ 97. 5) Βεζημφηδξ Ανζζηείδδξ, Κμονέηαξ Γδιήηνζμξ, Πανοςηζψποςλορ Γεϊπγιορ. (Δλεζδίηεοζδ οπμζηνςιάηςκ ηδξ αθδετδζηήξ μλεζδάζδξ απυ ήπαν πμζνζδίςκ Γμοσκέαξ ηαζ ηδξ λακεζηήξ μλεζδάζδξ απυ αμδζκυ βάθα βζα ιεεοθμ- ηαζ κζηνμ- αεκγαθδεΰδεξ). 57 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ (ΔΔΒΜΒ), Αεήκα, 9-11 Γεηειανίμο 2005, Newsletter Vol 52, ζεθ ) Βεζημφηδξ Ανζζηείδδξ, Κμονέηαξ Γδιήηνζμξ, Πανοςηζψποςλορ Γεϊπγιορ. (Έθεβπμξ ηδξ ακαζηαθηζηήξ δνάζδξ ηςκ πμθοθαζκμθχκ ιε λακεζηή μλεζδάζδ). 57 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ (ΔΔΒΜΒ), Αεήκα, 9-11 Γεηειανίμο 2005, Newsletter Vol 52, ζεθ ) Πανοςηζψποςλορ Γεϊπγιορ. (Μεηααμθζζιυξ ηδξ θεαθαγίκδξ ιε αθδετδζηή μλεζδάζδ ηαζ ηειάπζα ήπαημξ απυ πμζνίδζα Γμοσκέαξ: Ακαζημθή απυ ηδκ ζζμαακζθθίκδ). 57 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ Δηαζνείαξ Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ (ΔΔΒΜΒ), Αεήκα, 9-11 Γεηειανίμο 2005, Newsletter Vol 52, ζεθ ) Πανοςηζψποςλορ Γεϊπγιορ. (Ο νυθμξ ηδξ αθδετδζηήξ μλεζδάζδξ ζηδκ μλείδςζδ ηδξ θαζκοθαηεηαθδεΰδδξ απυ θνέζηα ηειάπζα ήπαημξ). 57 μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Δθθδκζηήξ

20 20 Δηαζνείαξ Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ (ΔΔΒΜΒ), Αεήκα, 9-11 Γεηειανίμο 2005, Newsletter Vol 52, ζεθ ) C.Pavlidis, G.Panoutsopoulos, D.Tiniakos, S.Koutsounas, I.Zouboulis-Vafiadis. (Serum leptin and ghrelin levels as predective factors of response in patients with chronic hepatitis C and liver steatosis) 16 δ Γζεεκήξ Γζδιενίδα Ζπαηίηζδαξ Β ηαζ C, Αεήκα, 31 Ηακμοανίμο - 1 Φεανμοανίμο ) Kyriakou L, Tzirogiannis K, Demonakou M, Mykoniatis M, Panoutsopoulos G. The hepatoprotective effect of gadolinium on cadmium-induced acute hepatotoxicity. 10 δ Ζιενίδα Φανιαημθμβίαξ, 12 Μανηίμο 2011, Αεήκα, Συιμξ Πενζθήρεςκ, ζεθ ) Δ. Φμοζηένδξ, Γ. Πανοςηζψποςλορ, Α.Θ. Γεςνβίθαξ, Κ. Σγζνμβζάκκδξ,. Μάηζαββμξ, Π. πονμπμφθμο,. Υακηάκδξ, Δ. Μπμοηάηδ, Γ. Γδιδηνζάδδ, Α. Μεθζδχκδξ,. Ράπηδξ. Ο sst2 ζδιακηζηά αολδιέκμξ ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ, ζδζαζηένςξ ζε αοημφξ ιε δζαζημθζηή δοζθεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. 12 μ Πακεθθήκζμ Γζααδημθμβζηυ οκέδνζμ, Μaνηίμο 2011, Αεήκα, Συιμξ πενζθήρεςκ ζεθ 5. 12) Φμοζηένδξ Δ, Πανοςηζψποςλορ Γ, Γεςνβίθα Α, Μεθάξ Ν, Σγενέθμξ, Ράπηδ, Υακηάκδ, Μαηζάββμο, πονμπμφθμο Π, Γδιδηνζάδδξ Γ, Μπμοηάηδ Δ, Μεθζδχκδξ Α. Ο νυθμξ ημο sst2 ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ ιε θοζζμθμβζηή θεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. 37 μ Δηήζζμ Πακεθθήκζμ Ηαηνζηυ οκέδνζμ, Μαΐμο 2011, Αεήκα, ζεθ 24, Abst ) Μαββακά Μ, Κμοβζμοιηγή Γ, Γδιμθζάκδ ΓΔ, Πζζηζημφ ΑΜ, Μζπαήθ ΦΒ, Κμφηνμο Κ, Ηςακκίδδξ Α, Κμθμαυξ Π, Πανοςηζψποςλορ Γ, Γζμκοζμπμφθμο Μ, Λέμκμν Ν, Σζζνχκδ Μ, Ρυπαξ Υζθ ΑΠ. οζπέηζζδ ηδξ κεακζηήξ παποζανηίαξ ιε ημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ ηδ θθεβιμκή. 9μ Πακεθήκζμ οκέδνζμ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Τπδνεζζχκ Τβείαξ, Μανηίμο 2012, Ξεκμδμπείμ Divani Caravel, Αεήκα, ζεθ 69, Abst EA ) Βθάπμο Δ, Σγζνμβζάκκδξ Κ, Πανοςηζψποςλορ Γ, Φμφηα Γ, Γαανά Π, Κακέθθμξ Ζ, Εαπάνμξ Η, Νζημθυπμοθμξ Β, Μεθζδχκδξ Α. οβηνζηζηή πνμζέββζζδ ηςκ ηαηά θφθμ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ κεανχκ θμζηδηχκ ζε εθθδκζηά ηέκηνα ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 38μ Δηήζζμ Πακεθθήκζμ Ηαηνζηυ οκέδνζμ, Μαΐμο 2012, Ξεκμδμπείμ Hilton, Αεήκα. Συιμξ Πενζθήρεςκ, ζεθ 30, Abst ) Βθάπμο Δ, Σγζνμβζάκκδξ Κ, Πανοςηζψποςλορ Γ, Γημαίκα Ο, Μεθάξ Ν, Κακέθθμξ Ζ, Πμθοηακδνζχηδξ Σ, Μεθζδχκδξ Α. οζπέηζζδ ημο δείηηδ ιάγαξ ζχιαημξ ηαζ ηδξ μιθαθζηήξ πενζιέηνμο ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ κεανχκ εκδθίηςκ θμζηδηχκ ζε ηέκηνα ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 38μ Δηήζζμ Πακεθθήκζμ Ηαηνζηυ οκέδνζμ, Μαΐμο 2012, Ξεκμδμπείμ Hilton, Αεήκα. Συιμξ Πενζθήρεςκ, ζεθ 29, Abst 105.

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : Χαραλαµπόπουλος Όνοµα : Ιωάννης Πατρώνυµο : Νικόλαος Τόπος γεννήσεως: : Πετρούπολη Αττικής Διεύθυνση Εργασίας : Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης.

Τα περιοδικά Science και Nature από το 2009 είναι πλέον διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης. Μετά από προτάσεις που έγιναν ανά τομέα για τις συνδρομές περιοδικών και για τη δυνατότητα online πρόσβασή τους μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 21;285:2486-2497. 2497. Σ ή Σάκχαρο >11 >11 mg% Τριγλυκερίδια >15

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σπύρος Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Σκληρού 16 Λάρισα 41447 τηλ. 2410-536823 τηλ. και fax εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001)

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Συµµετέχοντες ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ηµοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά 2009 Chorti A.G, Chortis A.G, Strimpakos N, McCarthy CJ, Lamb S.E., (2009) The prognostic value of symptom response

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Από τη. hiladelphia. Από τη. στο Πόρτο Χέλι. Philadelphia. Από τη. Philadelphia

Από τη. hiladelphia. Από τη. στο Πόρτο Χέλι. Philadelphia. Από τη. Philadelphia hiladelphia 27 Μήνυμα Προέδρου: Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 2ο επιστημονικό forum με τίτλο «στo Πόρτο Χέλι: Ανασκόπηση από το American Academy Neurology Meeting για την

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος Γ. Μάντζαρης, Ε. Αρχαύλης, Π. Χριστοφορίδης, Π. Αμπεριάδης, Ν. Φλωράκης, Κ. Πετράκη, Γ. Hellenic Journal of Gastroenterology,

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS:

CURRICULUM VITAE. NAME: Wang Shijun CURRENT POSITIONS: NAME: Wang Shijun CURRICULUM VITAE CURRENT POSITIONS: ADDRESS: Chair Professor Basic science discipline of integrated Chinese medicine with western medicine Taishan Scholar Program, Shandong province Dean

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

International Society on Brain and Behavior

International Society on Brain and Behavior International Society on Brain and Behavior Θεσσαλονίκη,. 2015 ΠΡΟΣ: Υπόψιν: Αγαπητέ/ή, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 7th Congress on BRAIN & BEHAVIOR της International

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση Καδδά Όλγα 1, Αργυρίου Γιώργος 2

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ «Ιατρική Σχολή: Μέσον Επιστήμης και Πολιτισμού» Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη

ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ. Χ. Μανές Παθολόγος Eξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Διευθυντής Ε.Σ.Υ Π/Θ. Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Σακχαρώδης ιαβήτης Κλινικές εκδηλώσεις ιάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

BioMed Central Γνωρίστε το µέσω της Βιβλιοθήκης του ΙΙΒΕΑΑ 1 Τι είναι το BioMed Central; To BioMed Central αποτελεί εκδοτικό µηχανισµό που προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ EUROPEAN GROUP FOR THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE (EGIR) ΟΡΓΑΝΩΣΗ EUROPEAN GROUP FOR THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE (EGIR) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Χρήσεις του ροδιού (Punica granatum L.) στη διαιτητική θεραπεία: Νεοπλασίες, καρδιαγειακά, διαβήτης κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

19 Ενδοκρινολόγος. Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

19 Ενδοκρινολόγος. Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Φάρµακα που στοχεύουν το β- κύτταρο ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 19 Ενδοκρινολόγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σουλφονυλουρίες είναι η πρώτη κατηγορία υπογλυκαιμικών φαρμάκων που χορηγήθηκαν για την αντιμετώπιση του διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα