ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013

2 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο: Γν Γεχνβζμξ I. Πακμοηζυπμοθμξ Ημεπομηνέα ΓΫννηζηρ: 9 Μανηίμο 1963 Σψπορ ΓΫννηζηρ: Σνίπμθδ, Ανηαδίαξ Τπηκοψηηηα: Δθθδκζηή Πηςσιακοέ Σέηλοι: BSc (Hons), Ph.D ΞΫνερ Γλϊζζερ: Αββθζηή (άνζζηα, άδεζα δζδαζηαθίαξ), Ηηαθζηή (θίακ ηαθχξ) Παποωζα ΘΫζη: Μέθμξ ΓΔΠ ζηδ ααειίδα ημο Δπίημονμο Καεδβδηή ιε Γκςζηζηυ Ακηζηείιεκμ Φοζζμθμβία ημο Ακενχπμο ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (ΦΔΚ 829/ , ηεφπμξ Γ). ΤπολογιζηΫρ: Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Photoshop, SPSS, Databases, Spreedsheets, Internet (Βεβαέυζη παναημθμφεδζδξ ζεμιναπέυν ειζαγυγάρ ζηα δέκηςα ςπολογιζηϊν και ένηεπνεη ηαεχξ ηαζ βεβαέυζη παναημθμφεδζδξ ζεμιναπέυν πποσυπημϋνυν απυ ηδκ Έκςζδ Δθθήκςκ Υνδζηχκ Internet). ηπαηιυηικϋρ Τποσπεϊζειρ: Νμέιανζμξ o Απμθοηήνζμ απυ Τβεζμκμιζηυ χια ηναημφ. Διδικψηηηα Φαπμακοποιψρ (Φανιαηείμ ηαζ δζαπείνδζδ θανιαηείμο ζημ 411 Γεκζηυ ηναηζςηζηυ Νμζμημιείμ Σνίπμθδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ Λμπίαξ Τπδνεζίαξ). Νμέιανζμξ μ Απμθοηήνζμ απυ Τβεζμκμιζηυ χια ηναημφ. Διδικψηηηα Φαπμακοποιψρ (Φανιαηείμ ηαζ δζαπείνδζδ θανιαηείμο ζημ 411 Γεκζηυ ηναηζςηζηυ Νμζμημιείμ Σνίπμθδξ). Γιεωθςνζη: πάνηδξ 84, Πεζναζάξ Γζεφεοκζδ ζηδ πάνηδ: Θενιμποθχκ 94, πάνηδ. Σηλ Κινηηψ ( ) -address:

3 3 ΠΟΤΓΔ : BTEC National Certificate ζηζξ Δπιζηάμερ και Σεσνολογέα Πολςμεπϊν ζημ Πμθοηεπκείμ ημο Βυνεζμο Λμκδίκμο (Μ. Βνεηηακία) : BSc Hons ζηζξ ΒιοφαηπικΫρ Δπιζηάμερ (Πακεπζζηήιζμ Μπνάκηθμνκη, Μ. Βνεηηακία) ιε ηαηεφεοκζδ Κοηηανμθμβία ζημ ηεθεοηαίμ έημξ. Ζ ενεοκδηζηή δζπθςιαηζηή ιμο είπε εέια Η επέδπαζη ηηρ μελαηονένηρ ζηην αναπαπαγυγά και λειηοςπγέα ηυν λεςκϊν αιμοζθαιπέυν. Σμκ Οηηχανζμ ημο 1990, ημ πηοπίμ ιμο αοηυ ακαβκςνίζηδηε ζηδκ Δθθάδα απυ ημ ΓΗ.ΚΑ.ΣΑ ςξ ζζυηζιμ ιε αοηυ πμο απμκέιεηαζ απυ ηα Δθθδκζηά Πακεπζζηήιζα. 1989: Υμνήβδζδ Ϊδειαρ διδαζκαλέαρ ηηρ Αγγλικάρ Γλϊζζαρ απυ ημ Τπμονβείμ Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ άδεζα ελάζηδζδξ επαββέθιαημξ ηδξ Αββθζηήξ βθχζζαξ απυ ηδκ Νμιανπία Πεζναζά : Γζδαηημνζηυ (Doctor of Philosophy, PhD) απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Bradford ζηδ Φανιαηεοηζηή ιε ηίηθμ: Ηπαηικά οξεέδυζη ηυν απυμαηικϊν αλδεχδϊν ηαζ οπυηζηθμ: Ζ αθθδθεπίδναζδ ηςκ οδνυλο- ηαζ ιεευλο- αεκγαθδετδχκ ηαζ θαζκοθαηεηαθδετδχκ ιε αθδετδζηή μλεζδάζδ απυ πμζνίδζα Γμοζκέαξ ηαζ λακεζηή μλεζδάζδ απυ αμδζκυ βάθα. φβηνζζδ ιε αθδετδζηή αθοδνμβμκάζδ απυ πμζνίδζα Γμοζκέαξ ηαζ ιε ηειάπζα ήπαημξ, έκα εκμπμζδιέκμ ζφζηδια. Σμ Γεηέιανζμ ημο 1995, ημ Γζδαηημνζηυ ιμο Γίπθςια ακαβκςνίζηδηε απυ ημ ΓΗ.ΚΑ.ΣΑ ςξ ζζυηζιμ ιε αοηυ πμο απμκέιεηαζ απυ ηα Δθθδκζηά Πακεπζζηήιζα. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΘΔΔΙ - ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ Δ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ: : Δπγαζηηπιακψρ ζςνεπγϊηηρ μεπικάρ απαζσψληζηρ ζηζξ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ: Βζμπδιεία ηαζ Φανιαηεοηζηή Υδιεία (Σιήια Φανιαηεοηζηήξ ηαζ Σιήια Βζμσαηνζηχκ Δπζζηδιχκ, Πακεπζζηήιζμ Bradford, Μ. Βνεηηακία) : Δπιζηημονικψρ ςνεπγϊηηρ ζημ Σιήια Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ ιε ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Δπίημονμο Καεδβδηή. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Παεμθοζζμθμβία ( ) : Δπγαζηηπιακψρ ςνεπγϊηηρ ζημ Γεκζηυ Σιήια Βαζζηχκ Ηαηνζηχκ Μαεδιάηςκ ημο ΑΣΔΗ Αεδκχκ. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία : ΓιδΪζκυν με ωμβαζη Π.Γ. 407/80 ηαζ ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Δπίημονμο Καεδβδηή ηαζ Ακαπθδνςηή Καεδβδηή ζημ Σιήια Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ ηαζ Γεκεηζηήξ (Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ). Μαεήιαηα: Ακυνβακδ Υδιεία, Ονβακζηή Υδιεία, Βζμπδιεία Η, Βζμπδιεία ΗΗ, Κθζκζηή Βζμπδιεία : ΓιδΪζκυν με ωμβαζη Π.Γ. 407/80 ηαζ ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Λέηημνα ζημ Σιήια Βζμπδιείαξ-Βζμηεπκμθμβίαξ (Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ). Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία, Βζμπδιζηή Σμλζημθμβία.

4 : ΓιδΪζκυν με ωμβαζη Π.Γ. 407/80 ηαζ ιζζεμθμβζηή ελμιμίςζδ ακηίζημζπδ ηδξ ααειίδαξ ημο Λέηημνα ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ (Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο). Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Παεμθμβζηή Φοζζμθμβία ( ) : ΛΫκηοπαρ (ΦΔΚ 479/ , ηεφπμξ Γ ) ιε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ Φςζιολογέα ηος Ανθπϊπος (ιέθμξ ΓΔΠ) ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Κθζκζηή Γζαζημθμβία ηαζ Γζαηνμθή, Φοζζμθμβία ηδξ Άζηδζδξ, Βζμθοζζηή, Παεμθμβζηή Φοζζμθμβία, Φανιαημθμβία ζάμεπα: Δπέκοςπορ Καθηγηηάρ (ΦΔΚ 829/ , ηεφπμξ Γ ) ιε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ Φςζιολογέα ηος Ανθπϊπος (ιέθμξ ΓΔΠ) ζημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Μαεήιαηα: Φοζζμθμβία Η, Φοζζμθμβία ΗΗ, Κθζκζηή Γζαζημθμβία ηαζ Γζαηνμθή, Φοζζμθμβία ηδξ Άζηδζδξ, Βζμθοζζηή, Παεμθμβζηή Φοζζμθμβία, Φανιαημθμβία. ΔπιβλΫπυν ζε Δκπονάζειρ Πηςσιακϊν: : Δπζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε 4 πηοπζαηέξ ενβαζίεξ ζημ ηιήια Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ : Δπζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζε 1 πηοπζαηή ενβαζία ζημ ηιήια Βζμπδιείαξ ηαζ Βζμηεπκμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθίαξ : Δλεηαζηήξ ζε 10 πηοπζαηέξ ενβαζίεξ ζημ ηιήια Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ. Δ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 1998-ζάμεπα: Μεηαδζδαηημνζηυξ Δνεοκδηήξ ζηδκ Πεζναιαηζηή Φανιαημθμβία (Ηαηνζηή πμθή ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ). Δνεοκδηζηά Θέιαηα: Ζ επίδναζδ ημλζηχκ μοζζχκ ηαζ θανιάηςκ ζημ ήπαν, Ζπαηζηή ακαβέκκδζδ, Ζ επίδναζδ ηδξ ζενμημκίκδξ ζηδκ δπαηζηή ακαβέκκδζδ : Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ Φανιαημθμβίαξ ζημ Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ηδξ Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ζάμεπα: οιιεημπή ςξ πνμζηεηθδιέκμξ μιζθδηήξ ζημ πθαίζζμ δζδαζηαθίαξ ημο οπμπνεςηζημφ ιαεήιαημξ ζημ Γ ελάιδκμ «Δπείβμοζα Φνμκηίδα Τβείαξ» -Καηεφεοκζδ: Δπείβμοζα Φνμκηίδα Τβείαξ ημο ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ» ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Πανμοζίαζδ δζαθέλεςκ δζάνηεζαξ 5 ςνχκ. ΔπιβλΫπυν ζηιρ ΜεηαπηςσιακΫρ ΓιπλυμαηικΫρ Δπγαζέερ: 2010-ζάμεπα: Δπζαθέπςκ ηαεδβδηήξ ζηδκ εηπυκδζδ 13 ιεηαπηοπζαηχκ δζπθςιαηζηχκ ενβαζζχκ ημο Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ» ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο ζάμεπα: Μέθμξ ηδξ Σνζιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ 10 Μεηαπηοπζαηχκ Γζπθςιαηζηχκ Δνβαζζχκ ζημ ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ» ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο.

5 5 ΜΫλορ Σπιμελοωρ ςμβοςλεςηικάρ Δπιηποπάρ Τποτηθέυν Γιδακηψπυν. 1. Πακαβζχηα Παπασςάκκμο ιε εέια «Πποζδιοπιζμψρ γονιδέυν λοιμογψνυν παπαγψνηυν, ανηιμικποβιακάρ ανοσάρ και επιδημιολογικϊν δεικηϊν ζε ζηελϋση Trichomonas vaginalis πος απομονϊθηκαν απψ κολπικϊ εκκπέμαηα», (Τπυ εηπυκδζδ), Σιήια Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο. ΔπιβλΫπυν Καθηγηηάρ ζε Τποτάθιοςρ ΓιδΪκηοπερ. 1. Νζηυθαμξ Μδηνυπμοθμξ ιε εέια «Γζενεφκδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ εεεθμκηχκ ζηζξ εεεθμκηζηέξ μνβακχζεζξ ζηδκ εημζιυηδηα βζα ιαγζηέξ ηαηαζηνμθέξ» (Σμ πνςηυημθθμ έπεζ ηαηαηεεεί), Σιήια Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο. 2. Ηςάκκδξ ηαεμφθδξ ιε εέια «Ζ επίδναζδ εηπαζδεοηζηήξ πανέιααζδξ ζε ηθζκζημφξ κμζδθεοηέξ ηαζ θμζηδηέξ Νμζδθεοηζηήξ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθαθή πνήζδ ημο ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ». (Σμ πνςηυημθθμ έπεζ ηαηαηεεεί), Σιήια Νμζδθεοηζηήξ, Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ: 1/11/2000: Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ βζα ημκ ελμπθζζιυ ημο ενβαζηδνίμο θοζζμθμβίαξ απυ ημκ ακηζπνυεδνμ ημο ΣΔΗ Λαιίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2005: Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ δζαιυνθςζδξ πνμεδηχκ ημο ΣΔΗ Λαιίαξ απυ ημ ζοιαμφθζμ ημο ηιήιαημξ. Δπίζδξ, ακάεεζδ ζηδκ επίαθερδ πηοπζαηχκ ενβαζζχκ ηαζ ηαηάεεζδ ηαζ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηαηάθθδθμ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ ημο ενβαζηδνίμο Φοζζμθμβίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2007: Ακάεεζδ βζα ηδκ επίαθερδ πηοπζαηχκ ενβαζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηαηάεεζδ ηαζ οπμαμθή πνμηάζεςκ βζα ηαηάθθδθμ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ ημο ενβαζηδνίμο Φοζζμθμβίαξ ημο ΣΔΗ Λαιίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2008: Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ επζηνμπήξ Ζεζηήξ ηαζ Γεμκημθμβίαξ ημο Σιήιαημξ Φοζζημεεναπείαξ ημο ΑΣΔΗ Λαιίαξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ /10/2008: Μέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο βζα ηδκ «Πνμιήεεζα ζαηνζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ εζδζημφ ενβαζηδνζαημφ ελμπθζζιμφ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζπμθχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο» βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ Ιοωνιορ 2010-μΫσπι ζάμεπα: Έσυ διαηελϋζει ά διαηελϊ ζηιρ ακψλοςθερ επιηποπϋρ: 1) Μέθμξ ηδξ Πνμζςνζκήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ (ΠΓ) ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ. 2) Μέθμξ ηδξ Πνμζςνζκήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ Δζδζηήξ φκεεζδξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ. 3) Μέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζαβςκζζιμφ Μεηαηίκδζδξ Φμζηδηχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ημ αηαδδιασηυ έημξ ) Τπεφεοκμξ βζα ηδκ ζφκηαλδ ημο ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ υθςκ ηςκ ελαιήκςκ βζα ηα έηδ , , ) Τπεφεοκμξ βζα ηα πνμβνάιιαηα ελεηαζηζηήξ πενζυδμο υθςκ ηςκ ελαιήκςκ βζα ηα έηδ , ,

6 6 6) Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ ηαηαηάλεςκ βζα ηζξ ηαηαηαηηήνζεξ ελεηάζεζξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ηαηά ηα αηαδδιασηά έηδ , ηαζ , ) Βαειμθμβδηήξ ημο ιαεήιαημξ Βζμθμβίαξ-Βζμπδιείαξ ηςκ ηαηαηαηηήνζςκ ελεηάζεςκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ηα αηαδδιασηά έηδ , ηαζ , ) Τπεφεοκμξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ημ ένβμ Τπμδμιέξ Δλμπθζζιχκ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ ιέζς ημο ΔΠΑ (Απυζπαζια Πναηηζημφ 4δξ οκεδνίαζδξ ηδξ ΠΓ, 21 Γεηειανίμο 2010). 9) Μέθμξ ηδξ ελαιεθμφξ Δπζηνμπήξ Αλζμθυβδζδξ ηςκ ΠΓ407/80 ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ηα έηδ , , ηαζ (Απυζπαζια Πναηηζηχκ ηδξ 11δξ/ ζοκεδνίαζδξ ηδξ ΠΓ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ). 10) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ εζζδβδηζηήξ επζηνμπήξ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο η. Κυκημο πμο ακήηεζ ζημ Δζδζηυ Σεπκζηυ Δνβαζηδνζαηυ Πνμζςπζηυ (Δ.Σ.Δ.Π.) ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (έββναθμ ιε ανζει. Πνςη. 1074/ , μνζζιυξ ηνζιεθμφξ εζζδβδηζηήξ επζηνμπήξ). 11) Τπεφεοκμξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ βζα ηδκ Ηδνοιαηζηή Δπζηνμπή ημο ΓΑΣΑ (Γμιή Απαζπυθδζδξ ηαζ ηαδζμδνμιίαξ) ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ Μάνηζμ 2012 (έββναθμ ιε Αν. Πνςη. 648). 12) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ ημο Οδδβμφ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο ηαζ , ) Δπζζηδιμκζηυξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαηαπχνδζδ ηςκ ζοββναιιάηςκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ζημκ Δφδμλμ βζα ημ , , ) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ βζα ηαηαβναθή πάβζμο ηαζ ακαθχζζιμο οθζημφ. 15) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ Ένβμο ηαζ Δπμπηείαξ Καεανζυηδηαξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 16) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ δζαβςκζζιχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 17) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ Πνμσυκηςκ ηαζ Πνμζθμνχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 18) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ ίηζζδξ ηαζ Δπζηνμπή Δπμπηείαξ ηδξ ίηζζδξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 16δ). 19) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Απυζονζδξ ηαζ Καηαζηνμθήξ Τθζημφ βζα ηδ πμθή Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ). 20) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Αλζμθυβδζδξ Πνμζθμνχκ (πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ) ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ).

7 7 21) Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ Πνμιδεεζχκ/ Καθήξ Δηηέθεζδξ Τπδνεζζχκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ). 22) Μέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ Δπζηνμπήξ Παναθααήξ/ Καθήξ Δηηέθεζδξ ημο Νέμο Γζαβςκζζιμφ Κοθζηείμο ηδξ πμθήξ Ακενχπζκδξ Κίκδζδξ ηαζ Πμζυηδηαξ Εςήξ (Απυθαζδ Πνοηακζημφ οιαμοθίμο 6/ , οκεδνίαζδ 30δ). 23) Μέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο οθθυβμο Γζδαζηυκηςκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ 2012 ιέπνζ ζήιενα. 24) Μέθμξ ηδξ οκημκζζηζηήξ Δπζηνμπήξ ημο ΜΠ Γζμίηδζδ ιμκάδςκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνδζδ Κνίζεςκ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ ) Μέθμξ ηδξ επζηνμπήξ Δζςηενζηήξ Αλζμθυβδζδξ ημο Σιήιαημξ Νμζδθεοηζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ ) Σαηηζηυ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Αλζμθυβδζδξ ηςκ αζηήζεςκ βζα ηδκ ακάεεζδ ένβμο Τπεφεοκμξ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ- βεκζηχκ ηαεδημκηςκ, ζημ πθαίζζμ ημο ΠΜ «Γζμίηδζδ Τπδνεζζχκ Τβείαξ ηαζ Γζαπείνζζδ Κνίζεςκ» (Κ.Α. 0118) απυ ηδκ 72δ Έηηαηηδ οκεδνίαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Δνεοκχκ. 27) Σαηηζηυ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ημο οπ ανζει. B1402/ Ακμζηημφ Σαηηζημφ Γζαβςκζζιμφ ιε ηίηθμ: «Γζελαβςβή εηδδθχζεςκ εκδιένςζδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηδξ ημζκυηδηαξ» (Τπμένβμ 2) ιε ηίηθμ: «Δηπαίδεοζδ ηαζ πζζημπμίδζδ ακακδπηχκ ζηδ ααζζηή ηανδζμακαπκεοζηζηή ακαγςμβυκδζδ ηαζ εκδιένςζδ εοαζζεδημπμίδζδ πθδεοζιμφ». 28) Μέθμξ ηδξ επηαιεθμφξ Δπζηνμπήξ Βζαθζμεήηδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο απυ ημ 2013 (μνζζιυξ απυ ημκ Ακαπθδνςηή Πνφηακδ η. Ακδνεζςιέκμ). ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ: 1) Δθθδκζηή Δηαζνεία Φανιαημθμβίαξ. Σαηηζηυ ιέθμξ. Δηθεβιέκμ ιέθμξ ζηδκ ελεθεβπηζηή επζηνμπή ηαηά ηδκ πενζυδμ ηαζ Δηθεβιέκμ Ακαπθδνςιαηζηυ ιέθμξ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαηά ηδκ πενίμδμ ) Δθθδκζηή Δηαζνεία Βζμπδιείαξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ. Σαηηζηυ ιέθμξ. 3) Δθθδκζηή Δηαζνεία Βζμσαηνζηήξ Ένεοκαξ ηαζ Εχςκ Δνβαζηδνίμο. Σαηηζηυ ιέθμξ. 4) Δθθδκζηή Δηαζνεία Φοζζμθμβίαξ. Δηθεβιέκμ Σαηηζηυ Μέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο βζα ηδκ πενίμδμ ) American College of Toxicology (ACT). Σαηηζηυ ιέθμξ. ΜΔΛΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (EDITORIAL BOARD) Δ ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ. Απυ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2006 ιέπνζ ζήιενα είιαζ ιέθμξ ημο Editorial Board ζημ δζεεκέξ πενζμδζηυ International Journal of Toxicology (Impact Factor 2012= 1.346) ημ μπμίμ εηδίδεηαζ ζηδκ Αιενζηή.

8 8 ΚΡΙΣΗ (REVIEWER) Δ ΞΔΝΟΓΛΧΑ ΓΙΔΘΝΗ ΔΓΚΡΙΣΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ. Δίιαζ ηνζηήξ (reviewer) ζηα ηάηςεζ 13 επζζηδιμκζηά πενζμδζηά υπμο έπς μθμηθδνχζεζ πάκς απυ 40 ηνίζεζξ: -Chemical Research in Toxicology (Impact Factor 2012= 3.779). -International Journal of Toxicology (Impact Factor 2012= 1.282). -Liver International (Impact Factor 2012= 3.824). -Environmental Toxicology and Pharmacology (Impact Factor 2012= 1.469). -Journal of Biochemical and Biophysical Methods (Impact Factor 2012= 1.808). -Journal of Pharmacy and Pharmacology, (Impact Factor 2012= 1.175). -Life Sciences (Impact Factor 2012= 2.527). -Turkish Journal of Zoology (Impact Factor 2012= 0.591). -Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology (Impact Factor 2012= 3.119). -Food and Chemical Toxicology (Impact Factor 2012= 2.999). -Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (Impact Factor 2012= 2.967). -Neurotoxicity Research (Impact Factor 2012= 3.514). -Bioprocess and Biosystems Engineering (Impact Factor 2012= 1.809). ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ. 1) Αηαδδιασηή δζάηνζζδ (1984) ιε απμκμιή ημο πηοπίμο Licentiateship of the London School of Polymer Technology (L.L.S.P.T.) ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Αηαδδιασημφ οιαμοθίμο ημο Πμθοηεπκίμο ημο Βυνεζμο Λμκδίκμο (The Polytechnic of North London). 2) Yποηποθέα απψ ηοςρ οπγανυηϋρ ηος ζςνεδπέος πος Ϋγινε ζηη κυηέα (St.Andriews) ηον Ιοωνιο ηος 1992 για ηην παποςζέαζη ηηρ επγαζέαρ: Panoutsopoulos GI, Beedham C, Smith JA. Structure activity relationship studies on interaction of substituted benzaldehydes with molybdenum hydroxylases. Drug Metabolism Discussion Group Open Meeting, St.Andriews, Scotland, June ) Έπαινορ απψ ηην Δλληνικά Γιαβηηολογικά Δηαιπεέα και ηο 12 ο Πανελλάνιο Γιαβηηολογικψ ςνϋδπιο (5 η ζε βαθμολογέα επγαζέα) για ηην επγαζέα: Δ. Φμοζηένδ, Γ. Πανοςηζψποςλο, Α.Θ. Γεςνβίθα, Κ. Σγζνμβζάκκδ,. Μαηζάββμο, Π. πονμπμφθμο,. Υακηακή, Δ. Μπμοηάηδ, Γ. Γδιδηνζάδδ, Α. Μεθζδχκδ,. Ράπηδ. Ο sst2 ζδιακηζηά αολδιέκμξ ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ, ζδζαζηένςξ ζε αοημφξ ιε δζαζημθζηή δοζθεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. 12 μ Πακεθθήκζμ Γζααδημθμβζηυ οκέδνζμ, 20 Μανηίμο 2011, Αεήκα.

9 9 4) Γεωηεπο βπαβεέο καλωηεπηρ επγαζέαρ εθαπμοζμϋνηρ Ϋπεςναρ απψ ηην Ιαηπικά Δηαιπεέα Αθηνϊν για ηην επγαζέα: Φμοζηένδξ Δ, Πανοςηζψποςλορ Γ, Γεςνβίθα Α, Μεθά Ν, Σγενέθμ, Ράπηδ, Υακηακδ, Μαηζάββμο, πονμπμφθμο Π, Γδιδηνζάδδ Γ, Μπμοηάηδ Δ, Μεθζδχκδξ Α. Ο νυθμξ ημο sst2 ζε δζααδηζημφξ αζεεκείξ ιε θοζζμθμβζηή θεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. 37 μ Δηήζζμ Πακεθθήκζμ Ηαηνζηυ οκέδνζμ, 21 Μαΐμο 2011, Αεήκα. 5) Βπαβεέο απψ ηην Δλληνικά Γιαβηηολογικά Δηαιπεέα και ηο 13 ο Πανελλάνιο Γιαβηηολογικψ ςνϋδπιο (2 η ζε βαθμολογέα επγαζέα καηϊ ηιρ κπέζειρ ηυν επγαζιϊν πος ςποβλάθηκαν ζηο ςνϋδπιο) για ηην επγαζέα: Αββεθίδδ Α, Φμοζηένδξ Δ, Μεθάξ Ν, Καιανάημξ Α, Σγζνμβζάκκδξ Κ, Λεοηαδίηδξ Κ, εαδαθήξ Δ, Μπυηζζμξ Κ, Πανοςηζψποςλορ Γ, Μεθζδχκδξ Α. Έθεβπμξ ηδξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ηδξ ααειμκυιδζδξ ηςκ ιδπακχκ εηηίιδζδξ ηανδζαββεζαημφ ηζκδφκμο ζε εθθδκζηυ δζααδηζηυ πθδεοζιυ. 13μ Γζααδημθμβζηυ οκέδνζμ, Μανηίμο 2013, Hilton Athens, Αεήκα. 6) 3ο Βπαβεέο Πποθοπικάρ ανακοένυζηρ απψ ηην Οπγανυηικά και Δπιζηημονικά Δπιηποπά ηος 6ος Πανελληνέος ςνεδπέος Καπδιομεηαβολικϊν Παπαγψνηυν Κινδωνος για ηην επγαζέα: Ρμφηζδ Κ, Κμοηζμαίηδξ Π, Εοβά, Κμθμαυξ Π, Ηςακκίδδξ Α, Πανοςηζψποςλορ Γ, Σζζνχκδ Μ, Κμοβζμοιηγή-Γδιμθζάκδ ΓΔ, Πζζηζημφ ΑΜ, Μαββακά Μ, Ρυπαξ-Υζθ ΑΠ. Ζ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ δζαηνμθζηχκ ηαζ πενζααθμκηζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ ειθάκζζδ παζδζηήξ παποζανηίαξ. 6μ Πακεθθήκζμ οκέδνζμ Κανδζμιεηααμθζηχκ Παναβυκηςκ Κζκδφκμο, Ημοκίμο 2013, Hotel Elite City Resort, Καθαιάηα. 7) Βπαβεέο απψ ηην Οπγανυηικά Δπιηποπά ηος 11ος Πολςθεμαηικοω Ιαηπικοω ςνεδπέος Λακυνέαρ για ηην επγαζέα: Ανχκδ Α., Σζζνχκδ Μ., Πανοςηζψποςλορ Γ., Θεμθίθμο Π., Ρυπαξ Υζθ Α. Π., Μεκειηζζάδδ Γ., Πνέζαεθμξ Γ., Εοβά. Αοημαλζμθυβδζδ ημο πυκμο ηαζ αοημαλζμθυβδζδ ημο πυκμο ηαζ ζοζπέηζζδ ιε ηδκ πμζυηδηα γςήξ αζεεκχκ ιε Υνυκζα Νεθνζηή Νυζμ πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αζιμηάεανζδ. 11μ Πμθοεειαηζηυ Ηαηνζηυ οκέδνζμ Λαηςκίαξ. πάνηδ,

10 10 ΓΙΔΘΝΔΙ ΞΔΝΟΓΛΧΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ (PEER REVIEW) ΜΔ IMPACT FACTOR 1) Mason C, Padwick DJ, Panoutsopoulos GI, Pearson D, Smith JA. (1991) Effects of melatonin on the release and production of blood leukocytes after administration of a novel taurine based nitrosourea cytotoxic agent. Acta Oncologica 30 (6), (Impact Factor 2012= 2.867) 2) Beedham C., Peet C.F., Panoutsopoulos G.I., Carter H., Smith J.A. (1995) Role of aldehyde oxidase in biogenic amine metabolism. Progress Brain Research 106, (Impact Factor 2012= 3.04) 3) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Hereti RI, Alexandropoulou KN, Basayannis AC, Mykoniatis MG. (2003) Time-course of cadmium-induced acute hepatotoxicity in the rat liver: The role of apoptosis. Archives of Toxicology 77 (12), (Impact Factor 2012= 5.215) 4) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Hereti RI, Kourentzi KT, Alexandropoulou KN, Mykoniatis MG. (2004) Effect of Hepatic Stimulator Substance (HSS) on cadmium-induced acute hepatotoxicity in the rat liver. Digestive Diseases and Sciences 49 (6), (Impact Factor 2012= 2.26) 5) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Hereti RI, Papadimas G, Alexandropoulou KN, Mykoniatis MG. (2004) The hepatoprotective effect of putrescine against cadmium-induced acute liver injury. Archives of Toxicology 78 (6), (Impact Factor 2012= 5.215) 6) Panoutsopoulos GI, Kouretas D, Gounaris EG, Beedham C. (2004) Metabolism of 2- phenylethylamine by precision-cut guinea pig liver slices. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 29 (2), (Impact Factor 2012= 0.944) 7) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2004) Kinetics and specificity of guinea pig liver aldehyde oxidase and bovine milk xanthine oxidase towards substituted benzaldehydes Acta Biochimica Polonica 51 (3), (Impact Factor 2012= 1.185) 8) Panoutsopoulos GI, Kouretas D, Beedham C. (2004) Contribution of aldehyde oxidase, xanthine oxidase and aldehyde dehydrogenase on the oxidation of aromatic aldehydes. Chemical Research in Toxicology, 17 (10), (Impact Factor 2012= 3.667)

11 11 9) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2004) Enzymatic oxidation of phthalazine with guinea pig liver aldehyde oxidase and liver slices: Ηnhibition by isovanillin. Acta Biochimica Polonica, 51 (4), (Impact Factor 2012= 1.185) 10) Kondili VG, Tzirogiannis KN, Androutsos CD, Papadimas GK, Demonakou MD, Hereti RI, Manta GA, Kourentzi KT, Triantaphyllou MI, Panoutsopoulos GI (2005) The hepatoprotective effect of Hepatic Stimulator Substance (HSS) against liver regeneration arrest induced by acute ethanol intoxication. Digestive Diseases and Sciences 50, (Impact Factor 2012= 2.26) 11) Panoutsopoulos GI, Kouretas D, Gounaris EG, Beedham C. (2004) Enzymatic oxidation of 2-phenylethylamine (2-PEA) to phenylacetic acid and 2-phenylethanol with special reference to the metabolism of its intermediate phenylacetaldehyde. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 95 (6), (Impact Factor 2012= 2.124) 12) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2005) Enzymatic oxidation of vanillin, isovanillin and protocatechuic aldehyde with freshly prepared guinea pig liver slices. Cellular Physiology and Biochemistry 15, (Impact Factor 2012= 3.415) 13) Panoutsopoulos GI. (2004) Metabolism of 2-phenylethylamine to phenylacetic acid, via phenylacetaldehyde, by freshly prepared and cryopreserved guinea pig liver slices. In Vivo, 18, (Impact Factor 2012= 1.219) 14) Panoutsopoulos GI, Beedham C. (2005) Metabolism of isovanillin by aldehyde oxidase, xanthine oxidase, aldehyde dehydrogenase and liver slices. Pharmacology, 73 (4), (Impact Factor 2012= 1.788) 15) Panoutsopoulos GI. (2005) Metabolism of homovanillamine to homovanillic acid in guinea pig liver slices. Cellular Physiology and Biochemistry 15, (Impact Factor 2010= 3.415) 16) Panoutsopoulos GI. (2005) Metabolism of 2-phenylacetaldehyde to phenylacetic acid by freshly prepared and cryopreserved guinea pig liver slices. International Journal of Toxicology 24, (Impact Factor 2012= 1.346) 17) Tzirogiannis KN, Papadimas GK, Kourenzi KT, Kondyli VG, Androutsos CD, Hereti RI, Triantaphyllou MI, Panoutsopoulos GI. (2005) The role of hepatic stimulator substance

12 12 (HSS) on liver regeneration arrest induced by cadmium. In Vivo, 19 (4), (Impact Factor 2012= 1.219) 18) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Papadimas GK, Demonakou MD, Kourenzi KT, Kondyli VG, Hereti RI, Mykoniatis MG. (2005) The effect of Hepatic Stimulator Substance (HSS) on liver regeneration arrest induced by 5-HT2 receptor blockade. In Vivo, 19 (5), (Impact Factor 2012= 1.219) 19) Panoutsopoulos GI. (2005) Contribution of aldehyde oxidizing enzymes on the metabolism of 3,4-dimethoxy-2-phenylethylamine to 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, via the intermediate 3,4-dimethoxyphenylacetaldehyde guinea pig liver slices. Cellular Physiology and Biochemistry, 17, (Impact Factor 2010= 3.415) 20) Papadimas GK, Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Skaltsas SD, Hereti RI, Papadopoulou-Daifoti Z, Mykoniatis MG. (2006) The effect of serotonin receptor 2 on liver regeneration after partial hepatectomy in the rat liver. Liver International, 26, (Impact Factor 2012= 3.87) 21) Veskoukis AS, Kouretas D, Panoutsopoulos GI. (2006) Substrate specificity of guinea pig liver aldehyde oxidase and bovine milk xanthine oxidase for methyl- and nitrobenzaldehydes. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 31, (Impact Factor 2012= 0.944) 22) Tzirogiannis KN, Papadimas GK, Kondyli VG, Kourentzi KT, Demonakou MD, Kyriakou LG, Mykoniatis MG, Hereti RI, Panoutsopoulos GI. (2006) Peliosis hepatis: microscopic and macroscopic type, time pattern and correlation with liver cell apoptosis in a model of toxic liver injury. Digestive Diseases and Sciences. 51 (11), (Impact Factor 2012= 2.26) 23) Tzirogiannis KN, Demonakou MD, Papadimas GK, Skaltsas SD, Manta GA, Kourenzi KT, Alexandropoulou KN, Hereti RI, Mykoniatis MG, Panoutsopoulos GI. (2007) Effect of 5-HT 2 receptor blockade on cadmium-induced acute toxicity. Digestive Diseases and Sciences, 52 (9), (Impact Factor 2012= 2.26) 24) Pavlidis C*, Panoutsopoulos GI*, Tiniakos D, Koutsounas S, Vlachogiannakos J, Zouboulis- Vafiadis I. (2011) Serum leptin and ghrelin in chronic hepatitis C patients with steatosis. World Journal of Gastoenterology. 17 (46), (Impact Factor 2012= 2.547) *Pavlidis C ηαζ Panoutsopoulos GI είπακ ίδζα ζοιαμθή ζηδκ ενβαζία.

13 13 25) Fousteris E, Melidonis A, Panoutsopoulos G, Tzirogiannis K, Foussas S, Theodosis- Georgilas A, Tzerefos S, Matsagos S, Boutati E, Economopoulos T, Dimitriadis G, Raptis S. (2011) Toll/interleukin-1 receptor member ST2 exhibits higher soluble levels in type 2 diabetes, especially when accompanied with left ventricular diastolic dysfunction. Cardiovascular Diabetology. 10:101 (pages 1-7). (Impact Factor 2012= 4.21) 26) Papadimas GK, Tzirogiannis KN, Mykoniatis MG, Grypioti AD, Manta GA, Panoutsopoulos GI. (2012) The emerging role of serotonin in liver regeneration. Swiss Medical Weakly. 142:w13548 (pages 1-6), review. (Impact Factor 2012= 1.821) 27) Kamaratos AV, Tzirogiannis KN, Iraklianou SA, Panoutsopoulos GI, Kanellos IE, Melidonis AI. (2012) Manuka honey-impregnated dressings in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers. International Wound Journal. Pages 1-7. (Impact Factor 2012= 1.6) 28) Protopsaltis I, Foussas S, Angelidi A, Gritzapis A, Sergentannis TN, Mastagos S, Tzirogiannis K, Panoutsopoulos GI, Dimitriadis G, Raptis S, Melidonis A. (2012) Impact of ADMA, endothelial cardiovascular risk factors on pulse wave velocity among prediabetic individuals. Cardiovascular Diabetology. 11: 141. (Impact Factor 2012= 4.21) 29) Kyriakou LG, Tzirogiannis KN, Demonakou MD, Kourentzi KT, Mykoniatis MG, Panoutsopoulos GI. (2013) Gadolinium chloride pretreatment ameliorates acute cadmium-induced hepatotoxicity. Toxicology and Industrial Health. 29(7): (Impact Factor 2012= 1.555) 30) Dragoumanos V, Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Krikonis K, Fousteris E, Vourvou M, Elesnitsalis G, Melas N, Kourentzi KT, Melidonis A. (2013) Evaluation of IScore validity in a Greek cohort of patients with type-2 diabetes. BMC Neurology. 13(1):121. (Impact Factor 2012= 2.564) 31) P. Matsota, M. Angelidi, A. Pandazi, K. Tzirogiannis, G.I. Panoutsopoulos, G. Kostopanagiotou. (2013) Ondansetron - droperidol combination vs ondansetron or droperidol monotherapy in the prevention of postoperative nausea and vomiting. Archives of Medical Science. Accepted for publication. (Impact Factor 2012= 1,214)

14 14 ςνολικψρ Γεέκηηρ ΔμβΫλειαρ ηυν πεπιοδικϊν (Total Impact Factor 2012)= ειπϊ ςποτηθέος 1ορ ςγγπαθϋαρ 12 Γδιμζζεφζεζξ 2ορ ςγγπαθϋαρ 4 Γδιμζζεφζεζξ 3ορ ςγγπαθϋαρ 5 Γδιμζζεφζεζξ 4ορ ςγγπαθϋαρ 1 Γδιμζίεοζδ Σελεςηαέορ ςγγπαθϋαρ 7 Γδιμζζεφζεζξ Δπιζηημονικψρ Τπεωθςνορ (corresponding author) 21 Γδιμζζεφζεζξ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1) Σγζνμβζάκκδξ ΚΝ, Γαζιμκάημο ΜΓ, Παπαδήιαξ Γ, ηαθηζάξ, Μακηά Γ, Κμονεκηγή Κ, Αθελακδνμπμφθμο ΚΝ, Υενέηδ Ρ, Μοηςκζαηδξ Μ, Πανοςηζψποςλορ ΓΙ. (2010) Ζ επίδναζδ ημο απμηθεζζιμφ ηςκ 5-ΖΣ2 οπμδμπέςκ ζηδκ επαβυιεκδ απυ ημ ηάδιζμ μλεία δπαημημλζηυηδηα. Επιστημονικά Χρονικά 15 (3): ) Φμοζηένδξ Δ, Μεθζδχκδξ Α, Πανοςηζψποςλορ Γ, Γεςνβζθάξ ΑΘ, Σγενεθυξ, Υακηακήξ, Μαηζάββμξ, πονμπμφθμο Π, Μπμοηάηδ Δ, Γδιδηνζάδδξ Γ, Ράπηδξ. (2011) Οζ αζεεκείξ ιε ζαηπανχδδ δζααήηδ ηφπμο 2 ειθακίγμοκ ορδθυηενα επίπεδα ακαθμνάξ ημο δζαθοημφ ST2, εζδζηά υηακ ειθακίγμοκ δζαζημθζηή δοζθεζημονβία ανζζηενήξ ημζθίαξ. Επιστημονικά Χρονικά 16 (3): ΠΔΡΙΛΗΦΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΓΡΙΑ (ABSTRACTS) 1) C.Mason, D.Padwick, G.I.Panoutsopoulos, & J.A.Smith (Effects of Melatonin on the release and production of blood leukocytes), 16th International Congress of Chemotherapy, Jerusalem, Israel, June 11-16th, 1989, Abstract ) G.I.Panoutsopoulos, J.A.Smith, & C.Beedham (Oxidation of biogenic aldehydes by hepatic aldehyde oxidase), UK Drug Metabolism Group Meeting, University of Nottingham, April 1991, Abstract 3. 3) G.I.Panoutsopoulos, C.Beedham, & J.A.Smith (Structure activity relationship studies on the interaction of substituted benzaldehydes with molybdenum hydroxylases), Drug Metabolism Discussion Group Open Meeting, St.Andrews (Scotland), June ) C.Beedham, G.I.Panoutsopoulos, & J.A.Smith (Molybdenum Hydroxylase catalysed oxidation of aromatic aldehydes), Thirteenth European Workshop on Drug Metabolism, Bergamo, Italy, September ) C.F. Peet, G.I. Panoutsopoulos, J.A. Smith, & C. Beedham (Oxidation of aminederived aldehydes in guinea pig liver), Fifth European ISSX Meeting, Tours, France, 1993.

15 15 6) C.Beedham, C.F.Peet, G.I.Panoutsopoulos, & J.A.Smith (Role of aldehyde oxidase in biogenic amine metabolism), 6th Amine oxidase workshop, Saskatton, Canada, August ) Tzirogiannis K.N., Panoutsopoulos G.I., Demonakou M.D., Basagiannis A.Ch., Hereti R.I., Alexandropoulou A.N., Papadimas G.K., Kourenzi K.T., Mykoniatis M.G. (2002) The hepatoprotective role of augmenter of liver regeneration (ALR) against cadmium-induced acute liver injury. XIVth World Congress of Pharmacology, San Francisco, USA, July Pharmacologist 44 (Suppl. 1), ζεθ. A181, Abst ) Tzirogianis KΝ, Panoutsopoulos G.I., Kondili VG, Demonakou MD, Papadimas GK, Hereti RI, Papadopoulos L, Papakostas K, Alexandropoulou KN, Mykoniatis MG. (2002) Time course of cadmium-induced acute hepatotoxicity in the rat liver: The role of apoptosis. EUROTOX 2002, 40 th Congress of the European Societies of Toxicology, Budapest, Hungary, September Toxicology Letters 135 (Suppl. 1), ζεθ S , Abst ) Panoutsopoulos GI, Tzirogiannis KN, Demonakou MD, Papadopoulos AI, Hereti RI, Kondili VG, Papadimas GK, Kourenzi KT, Euliati LA. (2003) Hepatic stimulator substance protects against acute cadmium-induced liver injury. EUROTOX 2003, 41 st Congress of the European Societies of Toxicology, Florence, Italy, September Toxicology Letters 144 (Suppl. 1), ζεθ S101, Abst ) Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Vlachos CC, Basayannis AC, Hereti RI, Alexandropoulou KN, Papadopoulos AI. (2003) The role of purtescine in acute cadmium hepatotoxicity. EUROTOX 2003, 41 st Congress of the European Societies of Toxicology, Florence, Italy, September Toxicology Letters 144 (Suppl. 1), ζεθ S101, Abst ) Tzirogiannis KN, Papadimas GK, Panoutsopoulos GI, Demonakou MD, Skaltsas SD, Hereti RI, Grypioti AD, Basayannis AC, Manta GA, Mykoniatis MG. (2004) Effect of serotonin receptor blockage on liver regeneration after 60-70% partial hepatectomy. 10 th International Congress of Toxicology, ICTX Congress, Tampere, Finland, July Toxicology and Applied Pharmacology 197 (3), ζεθ 303, Abst ) Papadimas GK, Tzirogiannis KN, Panoutsopoulos GI, Grypioti AD, Skaltsas SD, Demonakou MD, Garyphallidis SP, Hereti RI, Papadopoulou-Daifoti Z, Mykoniatis MG. (2004) Liver serotonin levels after 60-70% partial hepatectomy in the rat. 10 th International Congress of Toxicology, ICTX Congress, Tampere, Finland, July Toxicology and Applied Pharmacology 197 (3), ζεθ 302, Abst ) Panoutsopoulos GI. (2004) Contribution of aldehyde oxidase, xanthine oxidase and aldehyde dehydrogenase on the metabolism of vanillin: an antioxidant and anticarcinogenic food constituent. 7 th International Conference of Anticancer Research, Corfu, Greece, October Anticancer Research 24 (5D), ζεθ , Abst 381.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath. MS VENETIKOU, MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond) Dr (Med) Athens University Medical School, Professor in Pathophysiology and Nosology (Medicine), Endocrinologist Home Adress : 88, Agias Varvaras Street,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου και της Ελένης (5/10/1961) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής & Μεταβολισμού Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Προσωπικά στοιχεία: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: /04/1957, Πάτρα Διεύθυνση κατοικίας: Καράμπαμπα 51, 17343 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. Άρτα, Οκτώβριος 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Σελ. Προσωπικά στοιχεία (Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα) 3 Προϋπηρεσία 3 Ακαδημαϊκές σπουδές 4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα. Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιούνιος 2015 2 Αριστείδης Γ. Ηλιόπουλος Βιογραφικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας Τομέας Βασικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα. 210-6141534 οικίας, 210-7713605 εργασίας, κιν. 6976653895 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ευάγγελος Μπόζας ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 Ιουλίου 1965 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Βορείου Ηπείρου 79, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6141534

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS CURRICULUM VITAE HARALAMBOS (Haris) STAMATIS Professor Department of Biological Applications and Technologies University of Ioannina 2013 Name Haralambos Stamatis OFFICE ADDRESS Department of Biological

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ! ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Προσωπικά στοιχεία...4 2. Εκπαίδευση...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD Καθηγητής Διατροφής - Διαιτολογίας Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Καθηγητής Διατροφής και Μεταβολισμού Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ioannis S. Vizirianakis, Ph.D. Associate Professor in Molecular Pharmacology & Pharmacogenomics

Ioannis S. Vizirianakis, Ph.D. Associate Professor in Molecular Pharmacology & Pharmacogenomics Minutes Of the 22-07-2014 meeting of the Seven-Member Special Committee, met in order to vote for the promotion of Associate Professor Ioannis Vizirianakis, to fulfill a position of a Professor (A degree)

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

PAVLOS ANT. SARAFIS ATHENS 2011

PAVLOS ANT. SARAFIS ATHENS 2011 PAVLOS ANT. SARAFIS RN PhD, SCHOOL OF MEDICINE, UNIVERSITY OF ATHENS C U R R I C U L U M V I T A E ATHENS 2011 1. PERSONAL INFORMATION NAME : Pavlos Ant. Sarafis PLACE OF BIRTH : Naousa DATE OF BIRTH :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ 2009 PUBLISHED PAPERS

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ 2009 PUBLISHED PAPERS Αθήνα, Μάιος 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Είµαστε στην ευχάριστη θέση µε την παρούσα έκδοση να σας παρουσιάσουµε το ερευνητικό και συγγραφικό έργο που έλαβε χώρα στο ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr

The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr The Final Program is sponsored by: www.germanos-medicals.gr Mednutrition.eu is the exclusive Communication Sponsor of the Seminar "Physical Activities, Nutrition and Quality of Aging", held on April 1st-3rd,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεράσιμος ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Κύριος ερευνητής (βαθμίδα Β ) Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 2106503579, 2106503622 Fax: 2106511767

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013 Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices" December, 5-7, 2013 Athens, Greece - TITANIA

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου Η Γ Φ Η Ε Ω Η Η Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε ΘΕ 2015 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 1 Ε Ε Ε Ω 1. Ω 2. Β 3. Γ Ω Γ Ω 4. Β ΓΓ 5. 5.1 Β Θ Β 5.2 Β Β Γ 5.3 Β Β Γ Ω (Β ) Β Ω 5.4 Β Β Γ EδAεMτε 6. Β Γ Ω Θ Γ Φ ΓΩ (Θ ) 7. Γ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Καθηγητή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 1. Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τόπος και έτος γέννησης: Μόσχα, Ρωσία, 1954. Οικογενειακή Κατάσταση: έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα

Dr Dionysios E. Mouzakis. Detailed Curriculum Vitae

Dr Dionysios E. Mouzakis. Detailed Curriculum Vitae Dr Dionysios E. Mouzakis Detailed Curriculum Vitae 1 Personal Data Birth Date: September 13th 1971 Place of Birth: Patras, Greece Marrital Status: Married Children: 2 Military Service: 23 Months Compulsory

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία.

Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 401 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία. 12.12.1. Βιβλία/ Μονογραφίες: 2006

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 3 Vol. 4 September 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Practicing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER IV ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME 24 ÔÅÕ ÏÓ NUMBER . ST STEV EVIA EV IA.. w w. ww w sw swee eete ee teest test s ev e ia ia.g.g gr ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá

Διαβάστε περισσότερα