ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων και της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Ε ικοινωνίας- Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης Άρθρο 1 Ε είγουσες ρυθµίσεις για την ε ιχειρησιακή και δηµοσιονοµική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθµίσεις του Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ του ν. 3979/2011 (Α 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο Θ Ε ιχειρησιακή και ηµοσιονοµική ιαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». 2. Οι αράγραφοι 1,2,3 και 5,6 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 αντικαθίστανται, ως εξής: «1. Οι δα άνες για την αροχή υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών και των συναφών ρος αυτές ληροφοριακών συστηµάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ου ροβλέ ονται στο άρθρο 1Β του ν. 3871/2010 (Α' 141), λην όσων εξαιρούνται σύµφωνα µε την αράγραφο 7, εξοφλούνται µέσω Ενιαίου Συστήµατος Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.), ου συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών, για τις ληρωµές δα ανών του ηµοσίου. 2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δηµιουργείται Μητρώο Φορέων, στο ο οίο εντός έντε (5) µηνών α ό την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται µε δική τους µέριµνα υ οχρεωτικά όλοι οι φορείς της αραγράφου Μέσα σε έντε (5) µήνες α ό την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥΠ, οι άροχοι υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., µέσω ληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, κάθε αραστατικό ου αφορά υ ηρεσίες ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών ρος τους φορείς της αραγράφου 1. Με α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών ορίζονται, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. η διαδικασία και ο ειδικότερος τρό ος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του ληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, τα τέλη και τις δα άνες ου εξοφλούνται µέσω Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η 1

2 διαλειτουργικότητα των ληροφοριακών συστηµάτων του Ε.ΣΥ.Π. µε άλλα συστήµατα για την αρακολούθηση και εκτέλεση του ροϋ ολογισµού και για τη µεταφορά των ιστώσεων α ό τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρό ος εξόφλησης τελών και δα ανών των λοι ών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο χρόνος εξόφλησης των αραστατικών ό ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» «5. Α ό την έναρξη ληρωµών των δα ανών υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών µέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακό τεται κάθε είδους ε ιχορήγηση ή χρηµατοδότηση για τέτοιας κατηγορίας δα άνες ρος τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης ου ροβλέ ονται στο άρθρο 1Β του ν. 3871/2010. Για τους λοι ούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και µόνο για το διάστηµα α ό την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστηµα έντε (5) µηνών, η εξόφληση γίνεται µέσω ειδικού τρα εζικού λογαριασµού ου διατηρεί για το σκο ό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π. 6. Οι φορείς ου λόγω της ειδικής φύσεως ή α οστολής τους καλύ τονται α ό το α όρρητο (εθνική άµυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται α ό την εφαρµογή του αρόντος άρθρου. Ο καθορισµός των φορέων αυτών γίνεται µε κοινή α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών και του κατά ερί τωση αρµόδιου Υ ουργού, ου εκδίδεται εντός δύο µηνών α ό την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π.» 3. Η αράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 καταργείται. 4. Οι αράγραφοι 1,2, και 4,5 του άρθρου 39 του ν. 3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «1. ηµιουργείται ενιαίο σύστηµα αροχής υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών και ροµήθειας των αναγκαίων για αυτές ληροφοριακών συστηµάτων µε τον τίτλο «ίκτυο ηµόσιου Τοµέα» και µε σκο ό τη συγκέντρωση της ζήτησης υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτηµάτων για την αροχή και ροµήθεια των σχετικών υ ηρεσιών και συστηµάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το «ίκτυο ηµόσιου Τοµέα» λειτουργεί υ ό την ε ο τεία του Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, το ο οίο συγκεντρώνει τα αιτήµατα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αξιολογεί τις σχετικές ανάγκες, ροβαίνει σε ορθολογική κατανοµή τους και διενεργεί τους σχετικούς διαγωνισµούς και αναθέσεις σύµφωνα µε την ευρω αϊκή και εθνική νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις. 2. Με την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο ίκτυο ηµόσιου Τοµέα εκδίδεται α ό τον Υ ουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης δια ιστωτική ράξη και διακό τεται κάθε άλλη σύµβαση αροχής υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών ου είχαν συνάψει οι ανωτέρω φορείς µε αρόχους υ ηρεσιών ηλεκτρονικών ε ικοινωνιών, τηρουµένων των όρων λήξης και καταγγελίας της σύµβασης ου εριέχονται στις οικείες συµβάσεις.» 2

3 «4. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ου λόγω της ειδικής φύσης ή α οστολής τους λαµβάνουν υ ηρεσίες ειδικής φύσης για λόγους α ορρήτου (εθνική άµυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται α ό την εφαρµογή του αρόντος. Ο καθορισµός των φορέων αυτών γίνεται µε κοινή α όφαση του Υ ουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του κατά ερί τωση αρµόδιου Υ ουργού ου εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών α ό την έκδοση της ανωτέρω δια ιστωτικής ράξης. 5. Με α όφαση του Υ ουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ρυθµίζονται τα θέµατα ου αφορούν τον τρό ο λειτουργίας του ικτύου, τις διαδικασίες και το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ικτύου και ένταξης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο ίκτυο του ηµόσιου Τοµέα και κάθε άλλο σχετικό θέµα.». 5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της αρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 ροστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Για υ αλλήλους οι ο οίοι α οκτούν αναγνωρισµένο και συναφές διδακτορικό δί λωµα ή µετα τυχιακό τίτλο σ ουδών µετά το διορισµό τους, ο χρόνος ου α αιτείται για τη βαθµολογική τους εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.» 6. Το τρίτο εδάφιο της αρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Το κώλυµα ε ιλογής της αραγράφου 7 δεν ρέ ει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της ροθεσµίας υ οβολής της αίτησης υ οψηφιότητας όσο και κατά την ηµεροµηνία το οθέτησης α ό το αρµόδιο όργανο.» 7. Μετά το ροτελευταίο εδάφιο της αρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην ερί τωση ου συντρέχουν στο ίδιο ρόσω ο ερισσότερες α ό µία α ό τις αρα άνω ρυθµίσεις, εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη ρύθµιση, καθώς και η µισή χρονική ρύθµιση της ε όµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης.» 8. Στην ερί τωση α. της αραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 ροστίθενται υ ο ερι τώσεις ζ), η) και θ) ως εξής: «ζ) του ναυτικού ροσω ικού των Πλοηγικών Σταθµών, ό ως ροσδιορίζεται α ό τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υ ηρεσίας» (Α 43). η) του εκ αιδευτικού ροσω ικού των Ακαδηµιών Εµ ορικού Ναυτικού. θ) του κλάδου Ε τηλεφωνητών, οι ο οίες καλύ τονται α οκλειστικά α ό τυφλούς, κατόχους τυχίου σχολών εκ αίδευσης τυφλών τηλεφωνητών ου ε ο τεύονται α ό το Υ ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,» 9. Οι ράξεις ρόσληψης και λύσης της σύµβασης εργασίας για ο οιοδή οτε λόγο του ροσω ικού ου υ ηρετεί στο δηµόσιο, στα Ν.Π... και στους Ο.Τ.Α α και β βαθµού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφόσον 3

4 αρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δηµοσιεύονται εφεξής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 10. Οι ράξεις ρόσληψης, διορισµού, λύσης της σύµβασης εργασίας, καθώς και µεταφοράς σε υ ηρεσία του δηµοσίου, του ροσω ικού των φορέων των ερι τώσεων στ έως θ της αρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 ου εργάζονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφόσον αρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, ή ε ί θητεία εφόσον αρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δηµοσιεύονται εφεξής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 11. Μέχρι την αροχή ρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Προσω ικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης εδοµένων Ανθρώ ινου υναµικού του Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώ ινου υναµικού του Ελληνικού ηµοσίου), οι φορείς των ερι τώσεων στ έως θ της αρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009,δηµοσιεύουν τις ράξεις ρόσληψης / διορισµού, µεταφοράς ή α οχώρησης του ροσω ικού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς την αναγραφή του Αριθµού Βεβαίωσης και της ηµεροµηνίας καταχώρισης. 12. Η ροθεσµία ου ροβλέ εται στο τέλος του ρώτου εδαφίου της αρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) αρατείνεται για τρεις (3) µήνες α ό τη δηµοσίευση του αρόντος νόµου. 13. Η αληθής έννοια της ερ. ζ) της αρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, σχετικά µε τον ανα ληρωτή οργανικής µονάδας ε ι έδου Γενικής ιεύθυνσης, είναι ότι καταλαµβάνει όσους, κατά την έναρξη ισχύος του αρόντος νόµου, έχουν οριστεί και ασκούν καθήκοντα ροϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης, ως ανα ληρωτές αυτού. 14. Το εκ αιδευτικό ροσω ικό των Κέντρων Ε ιµόρφωσης Στελεχών Εµ ορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοε ικοινωνιών και των ηµόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ εξαιρείται α ό τις διατάξεις των αραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/ Ο κανονισµός συντάξεως και η εντολή ληρωµής για το ροσω ικό ου εµ ί τει στις ερ. β. και γ. της αραγράφου 1 του άρθρου 33 και της αρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (Α 226) εκδίδεται κατ α όλυτη ροτεραιότητα και άντως εντός τεσσάρων µηνών α ό την αυτοδίκαιη α όλυσή τους και την υ οβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης. 16. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α 247) ό ως αντικαταστάθηκε µε την αράγραφο 12α) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α 66) ροστίθεται φράση ως εξής: και εφόσον 4

5 κριθεί σκό ιµο, ιδίως λόγω του εριορισµένου αντικειµένου της και άλλες οργανικές µονάδες του υ ουργείου µε υ οστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα. 17. Οι διατάξεις των αρ.12 και 13 του άρθρου 17 του ν.2190/94 (Α 23), καταργούνται. Για όσες ερι τώσεις, µέχρι την έναρξη ισχύος του αρόντος νόµου, το Α.Σ.Ε.Π. έχει διαθέσει µε α όφασή του, ε όµενο κατά σειρά στον ίνακα ε ιτυχίας υ οψήφιο για αντικατάσταση ανα λήρωση διοριστέου ου δεν α οδέχτηκε το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού ή αραιτήθηκε εντός έτους α ό το διορισµό του, ο διορισµός µ ορεί να ολοκληρωθεί µε την έκδοση α όφασης του Υ ουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο δεύτερο εδάφιο της αρ. 6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (Α 40). 18. Η ερί τωση α` και το ρώτο εδάφιο της ερί τωσης β` της αρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α 296) ό ως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «3.α. Η λήρωση των θέσεων των Ε ιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται µε α όσ αση, κατά αρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης µε ε ιφύλαξη µόνο των διατάξεων ου ε ιβάλλουν υ οχρέωση αραµονής των υ αλλήλων για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε υ ηρεσίες αραµεθόριων ή νησιωτικών εριοχών στις ο οίες διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν, µόνιµων υ αλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και δευτεροβάθµιων και ρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον και δωδεκαετή δηµόσια υ ηρεσία ή α οφοίτων της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τετραετή, τουλάχιστον, υ ηρεσία µετά την α οφοίτησή τους, οι ο οίοι έχουν διακριθεί για την ε αγγελµατική τους κατάρτιση, την υ ηρεσιακή ε ίδοση και το ήθος τους. β. Η λήρωση των θέσεων των Βοηθών Ε ιθεωρητών-ελεγκτών γίνεται µε α όσ αση, κατά αρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης µε ε ιφύλαξη µόνο των διατάξεων ου ε ιβάλλουν υ οχρέωση αραµονής των υ αλλήλων για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε υ ηρεσίες αραµεθόριων εριοχών στις ο οίες διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν, µόνιµων υ αλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και δευτεροβάθµιων και ρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον, οι ο οίοι έχουν διακριθεί για την ε αγγελµατική τους κατάρτιση, την υ ηρεσιακή ε ίδοση και το ήθος τους.» 5

6 Άρθρο 2 Ε είγουσες ρυθµίσεις για την εξυγίανση των δήµων και των εριφερειών και άλλες διατάξεις του Υ ουργείου Εσωτερικών 1. Το ρώτο εδάφιο της αραγράφου 1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήµοι και οι εριφέρειες µ ορούν να συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα ιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατο ιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού α οκλειστικά για τη χρηµατοδότηση ε ενδύσεων. Ε ιτρέ εται η συνοµολόγηση δανείων για τη χρηµατοδότηση των υ ολοί ων χρεών τους συµ εριλαµβανοµένων και αυτών ου ροέρχονται α ό άσης φύσεως δα άνες µόνο όταν αυτά έχουν ροκύψει έως την 31 η εκεµβρίου Παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τις εριφέρειες ου δεν µ ορούν να ισοσκελίσουν τους ροϋ ολογισµούς τους, ριν την ροσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθµίσεις της υ αριθµ / α όφασης του Υ ουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε ανα τυγµένη µορφή του Κ.Α. ου αφορά στα δάνεια, το οσό ου αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δα ανών τους, συµ εριλαµβανοµένων των χρεών, κατά τα οριζόµενα στην αρ. 1 του άρθρου 3 της αρα άνω α όφασης, το ο οίο θα καλυφθεί µε συνοµολόγηση δανείου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή µε ιστωτικά ιδρύµατα. Α αραίτητη ροϋ όθεση α οτελεί η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονοµικής Υ οστήριξης α ό τον ενδιαφερόµενο ΟΤΑ, το ο οίο α οτελεί συνοδευτικό στοιχείο του ροϋ ολογισµού του, εγκρίνεται α ό το δηµοτικό ή εριφερειακό συµβούλιο µε αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Ε ίσης, υ οβάλλεται και στο Υ ουργείο Εσωτερικών, ροκειµένου να ελεγχθεί α ό την Ελεγκτική Ε ιτρο ή του άρθρου 262 του ν.3852/2010. Το α οτέλεσµα του ελέγχου κοινο οιείται στον αρµόδιο ελεγκτή Νοµιµότητας, ο ο οίος εξετάζει τη νοµιµότητα της α όφασης ψήφισης του ροϋ ολογισµού στο σύνολό της. Για την εφαρµογή της αρούσας, καθώς και στην ερί τωση ου δήµος ή εριφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραµµα Εξυγίανσης, δεν εξετάζεται η συνδροµή των ροϋ οθέσεων του άρθρου 264 του ιδίου νόµου και οι σχετικές α οφάσεις των δηµοτικών ή εριφερειακών συµβουλίων, λαµβάνονται µε την α όλυτη λειοψηφία του συνόλου των µελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους οσού του δανείου. 3. Το ε ιτόκιο των δανείων, ου έχουν συναφθεί α ό τους Οργανισµούς Το ικής Αυτοδιοίκησης ρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά τους ρόσω α δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε βάση τα τρέχοντα ε ιτόκια των οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου δεκαετούς διάρκειας, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα ανα ροσαρµογής του µε τις έως τη δηµοσίευση του αρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις, ανακαθορίζεται α ό 1 η Ιανουαρίου 2012 µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. Για την εφαρµογή της αρούσας 6

7 διάταξης α αιτείται δια ιστωτική ράξη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. 4. ανειακές συµβάσεις, ου έχουν συναφθεί ο οτεδή οτε µεταξύ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων και φορέων Ο.Τ.Α. ρώτου και δευτέρου βαθµού και των νοµικών τους ροσώ ων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νοµίµως συναφθείσες. 5. Η α οκλειστική ροθεσµία της ερί τωσης γ της αραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α 66) αρατείνεται έως την 30 η Ιουνίου Μετά την αρέλευση της ανωτέρω ροθεσµίας τα χρεωστικά ανοίγµατα, ό ως εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.., βεβαιώνονται ή ε αναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υ ηρεσία του Τ.Π.. α ό οίκοθεν υ έρ του Τ.Π.. µε βάση τα σχετικά στοιχεία ου διαθέτει, κατά του οικείου δήµου και εισ ράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε..Ε. 6. «Στο τέλος της αραγράφου 1 του άρθρου 158 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του ν.3463/2006, ροστίθενται ερι τώσεις ως εξής: ιδ) Τα οσά για την καταβολή των ρονοιακών ε ιδοµάτων και η ροµήθεια υλικών και τροφίµων για την άσκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής ροστασίας και αλληλεγγύης. ιε) Οι δα άνες ου ροκύ τουν α ό την εκτέλεση των διετών ρογραµµάτων δράσης των κοινωφελών ε ιχειρήσεων. ιστ) Οι δα άνες ου α ορρέουν α ό συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, ροµηθειών, υ ηρεσιών και µελετών.» 7. Τα έσοδα της αραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (Α 87) εγγράφονται στον τακτικό ροϋ ολογισµό και κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ήµων». Ποσοστό µέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της ερί τωσης α της ανωτέρω αραγράφου, διατίθεται για την κάλυψη ε ενδυτικών δα ανών των ήµων. Με Κοινή Α όφαση των Υ ουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η ο οία εκδίδεται κατ έτος ύστερα α ό σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ήµων Ελλάδας (ΚΕ Ε), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής των εσόδων αυτών, ε ί τη βάσει ιδίως των δηµογραφικών γεωµορφολογικών, διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών, εριβαλλοντικών και ολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε ήµου. 8. α άνες οι ο οίες αφορούν στη µεταφορά µαθητών µέχρι τη δηµοσίευση του αρόντος, για τις ο οίες δεν τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 28, αρ.2 του ν.3879/2010 (Α 163), 16 του ν.3887/2010 (Α 174), 49, αρ.6 του ν. 3943/2011 ( Α 66) και του άρθρου 70 του ν.4002/2011 (Α 180) θεωρούνται νόµιµες, εφόσον ο Γενικός Γραµµατέας της Α οκεντρωµένης ιοίκησης 7

8 δια ιστώσει µε σχετική ράξη του την εκτέλεση του µεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δα άνης. 9. Στην αράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (Α 175) ροστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Χρηµατικά οσά ου κατανεµήθηκαν, έως και την , στους Ο.Τ.Α. α βαθµού, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 34 «Αύξηση οσοστού α όδοσης τελών κυκλοφορίας στους Ο.Τ.Α. α βαθµού» του ν. 3697/2008, ως οσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ου α οτελούσε όρο των Κ.Α.Π. αυτών, α οτελούν έσοδα των ανωτέρω οργανισµών και α οδόθηκαν νοµίµως». 10. Τα δηµοτικά συµβούλια εντός είκοσι ηµερών α ό την δηµοσίευση του αρόντος νόµου ορίζουν αντι ροσώ ους των δήµων στα διοικητικά συµβούλια των υφισταµένων Φορέων ιαχείρισης Στερών Α οβλήτων. Τα διοικητικά συµβούλια των υφισταµένων Φορέων ιαχείρισης Στερεών Α οβλήτων συγκροτούνται εντός τριάντα ηµερών α ό τη δηµοσίευση του αρόντος. Κάθε δήµος ορίζει αριθµό αντι ροσώ ων ίσο µε το άθροισµα των αντι ροσώ ων ου είχαν ορίσει οι δήµοι ή κοινότητες α ό την συνένωση των ο οίων ιδρύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.3852/2010. Όταν ο αριθµός των αντι ροσώ ων είναι µεγαλύτερος α ό δύο ένας τουλάχιστον εκλέγεται α ό την µειοψηφία. Α ό τους έντε αντι ροσώ ους και άνω δύο τουλάχιστον εκλέγονται α ό την µειοψηφία. Το τελευταίο εδάφιο της αραγράφου 4 του άρθρου 104 του ν.3852/2010 καταργείται. 8

9 Άρθρο 3 Ε είγουσες ρυθµίσεις για την είσ ραξη ληξι ρόθεσµων οφειλών 1. α. Στο τέλος της ερί τωσης β της αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α 175) οι λέξεις «τριακόσια (300) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». β. Στο τέλος της ερί τωσης γ της αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «εντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». γ. Στο τέλος της ερί τωσης δ της αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «εντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». δ. Στο τέλος της ερί τωσης ε της αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». ε. Στο τέλος της ερί τωσης στ της αραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». 2. Η αράγραφος 5 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α 175) καταργείται. 3. α. Στο τέλος του ρώτου εδαφίου του άρθρου 17 του ν. 2648/1998 (Α 238) οι λέξεις «εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λε τών (146,74)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ». β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 2648/1998 (A 238) καταργείται. γ. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Προϊστάµενος της.ο.υ. δύναται να χορηγεί σε οφειλέτες α ό καταλογισµό α οδοχών, συντάξεων και λοι ών βοηθηµάτων ου έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής σε δόσεις µέχρι του τρι λασίου του αθροίσµατος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, ου δεν υ ερβαίνουν όµως τις σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις κατά ανώτατο όριο και µε τον εριορισµό του ρώτου εδαφίου του αρόντος άρθρου. Στην ερί τωση αυτή οι ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής υ ολογίζονται µόνο µέχρι το χρόνο έκδοσης της α όφασης.» 4. H αράγραφος 8 του άρθρου 18 ν. 2648/1998, ό ως αντικαταστάθηκε µε την αράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν.3842/2010, καταργείται. 9

10 5. Στην αράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α 180), ροστίθεται υ ο αράγραφος ια ως εξής: «ια) Με α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών µ ορούν να αρατείνονται οι ροθεσµίες υ αγωγής στην αρούσα ρύθµιση και να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα εφαρµογής της. Η αρούσα διάταξη έχει αναδροµική ισχύ α ό 22 Αυγούστου 2011.» 6. α. Η ερί τωση α του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, ό ως ροστέθηκε µε την αρ. 2 του άρθρου 28 ν. 3943/2011 (Α 66) αντικαθίσταται ως εξής: «α) µετά α ό αίτηµα της ιεύθυνσης Πολιτικής Εισ ράξεων, της Ε ιχειρησιακής Μονάδας Είσ ραξης της Γενικής ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων, κάθε άλλης Υ ηρεσίας ου θα καθοριστεί µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών, ή» β. Η ερί τωση α του τέταρτου εδαφίου της αραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α 43), ό ως ροστέθηκε µε την αράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 3943/2011, αντικαθίσταται ως εξής : «α) α ό το ροϊόν του τιµήµατος εξοφλούνται λήρως οι βεβαιωµένες κατά τον Κ.Ε..Ε. οφειλές, άλλως οι τυχόν ενα οµένουσες οφειλές διασφαλίζονται α ό λοι ά εριουσιακά στοιχεία ή α ό εγγυήσεις τρίτων.» 7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α 90), ροστίθεται νέα αράγραφος ως εξής : «Πράξη εκτελέσεως, ου ε ισ εύδεται για ερισσότερα α ό ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της, εφόσον έστω και ένα α ό τα χρέη αυτά οφείλεται νοµίµως. Το αυτό ισχύει και στην ερί τωση ου κρίθηκε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νοµίµως, αλλά για οσό µικρότερο α ό εκείνο για το ο οίο ε ισ εύδεται η εκτέλεση.» 8. α. Ληξι ρόθεσµες οφειλές ρος το ηµόσιο, καθώς και υ έρ τρίτων, βεβαιωµένες στις ηµόσιες Οικονοµικές Υ ηρεσίες (.Ο.Υ) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ Ε), ρυθµίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως: αα) Εφά αξ, µε α αλλαγή κατά οσοστό εκατό τοις εκατό (100%) α ό τις κατά Κ.Ε..Ε. ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής. ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, µε α αλλαγή κατά οσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) α ό τις κατά Κ.Ε..Ε. ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής. γγ) Σε δέκα τρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, µε α αλλαγή κατά οσοστό εβδοµήντα έντε τοις εκατό (75%) α ό τις κατά Κ.Ε..Ε. ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής. 10

11 δδ) Σε είκοσι έντε (25) έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, µε α αλλαγή κατά οσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) α ό τις κατά Κ.Ε..Ε. ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής. εε) Σε τριάντα ε τά (37) έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις, µε α αλλαγή κατά οσοστό σαράντα έντε τοις εκατό (45%) α ό τις κατά Κ.Ε..Ε. ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής. στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις, µε α αλλαγή κατά οσοστό είκοσι έντε τοις εκατό (25%) α ό τις κατά Κ.Ε..Ε. ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής. β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υ αγωγή στη ρύθµιση ρέ ει να κατατεθεί µέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2012 στην αρµόδια.ο.υ ή Τελωνείο, ό ου είναι βεβαιωµένες οι οφειλές. γ. Η εφά αξ εξόφληση ή η καταβολή της ρώτης δόσης γίνεται την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης για υ αγωγή στη ρύθµιση. Οι ε όµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των ε όµενων µηνών, χωρίς να α αιτείται ιδιαίτερη ειδο οίηση του οφειλέτη. δ. Το συνολικό οσό κάθε δόσης δεν µ ορεί να είναι µικρότερο των εκατό (100) ευρώ. ε. αα) Στην αρούσα ρύθµιση υ άγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές, ου είναι βεβαιωµένες και ληξι ρόθεσµες µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης για υ αγωγή στη ρύθµιση, µε τις ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής ου τις ε ιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών. ββ) Στην ίδια ρύθµιση υ άγονται, µόνο αν ζητηθεί α ό τον οφειλέτη : i) οι οφειλές ου τελούν σε αναστολή είσ ραξης, ii) οι οφειλές ου έχουν υ αχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2648/1998 (Α 238), καθώς και οι οφειλές ου έχουν υ αχθεί σε άλλη ρύθµιση, των ο οίων οι όροι τηρούνται κατά την υ οβολή του αιτήµατος. στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέ εια οι όροι αυτής: αα) Χορηγείται στους υ όχρεους α οδεικτικό ενηµερότητας µηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοι ές ροϋ οθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α 43),ό ως ισχύει. ββ) Αναστέλλεται η οινική δίωξη σε βάρος των υ ευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α 43), ό ως ισχύει σήµερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της οινής ου ε ιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακό τεται. γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης ε ί κινητών ή ακινήτων µε την ροϋ όθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο 11

12 χρέη ου ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις ου έχουν ε ιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές αραγγελίες, τα α οδιδόµενα όµως οσά α ό αυτές λαµβάνονται υ όψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές ου δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης α ολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα ου έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. δδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α 238), ό ως ισχύουν, λην της αραγράφου 2 εφαρµόζονται και για τα χρέη ου υ άγονται στη ρύθµιση της αρούσας αραγράφου. εε) Η αραγραφή των χρεών, για τα ο οία υ οβάλλεται σχετική αίτηση υ αγωγής τους στη ρύθµιση της αρούσας αραγράφου, αναστέλλεται α ό την ηµεροµηνία υ οβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ου αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής ο οιουδή οτε οσού και δεν συµ ληρώνεται ριν αρέλθει ένα (1) έτος α ό τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. ζ. αα) Πρόσω α ου ευθύνονται, µαζί µε τον ρωτοφειλέτη για την καταβολή µέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθµίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής µε τις αρούσες διατάξεις. ββ) Οι οφειλές ου θα υ αχθούν στη ρύθµιση δεν ε ιβαρύνονται εραιτέρω µε ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής µέχρι την εξόφλησή τους. γγ) Η καθυστέρηση ληρωµής µιας δόσης ε ιβαρύνεται κατά µήνα µε 1% ροσαυξήσεις εκ ρόθεσµης καταβολής. δδ) Στην ερί τωση εξόφλησης του συνόλου της υ αχθείσας σε ρύθµιση οφειλής, κατό ιν χορήγησης α οδεικτικού ενηµερότητας µε αρακράτηση της, ο οφειλέτης θα τύχει α αλλαγής κατά οσοστό ε ί του ενα οµείναντος οσού των ροσαυξήσεων εκ ρόθεσµης καταβολής ίσο µε αυτό ου αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων ου τελικά διαµορφώνεται. εε) Η µη καταβολή τριών (3) συνεχών µηνιαίων δόσεων της ρύθµισης καθώς και η µη καταβολή της ροτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης, εφόσον αρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστηµα έχει ως συνέ εια για το υ όλοι ο της οφειλής : α) την α ώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, β) την καταβολή του υ ολοί ου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την ε ιδίωξη της είσ ραξής του µε όλα τα ροβλε όµενα α ό την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα. η. Με α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών µ ορούν να ρυθµίζονται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις υ αγωγής στην αρούσα ρύθµιση και µετά την 31η Ιανουαρίου 2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής της. 9. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε..Ε.) ροστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Αντίγραφο της εριλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του ρογράµµατος λειστηριασµού δεν κοινο οιείται στον Υ ουργό Οικονοµικών». 12

13 10. Στην αράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.2882/2001(α 17) ροστίθεται έµ το εδάφιο ως εξής: «Η Ε ιτρο ή του άρθρου 15 το Ν.2882/2001 είναι αρµόδια για τον καθορισµό του οσού της ε ιστρε τέας α οζηµίωσης ύστερα α ό αίτηση του αρµόδιου α ό το σκο ό της α αλλοτρίωσης φορέα.». 11. Το ηµόσιο και ο ευρύτερος ηµόσιος τοµέας καθώς και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµοί δύνανται να αναθέτουν στις εταιρείες του Ν.3758/2009 ή σε κοινο ραξίες αυτών, την ενηµέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές τους και για τα τυχόν ρογράµµατα ρυθµίσεων ή α ο ληρωµής των οφειλών αυτών. 13

14 Άρθρο 4 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεµάτων και της Γενικής Γραµµατείας ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών 1. Στο άρθρο 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) ροστίθεται αράγραφος 8, ου έχει ως εξής: «8. Η ζηµία ου υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών ε ιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή ηµοτικών Ε ιχειρήσεων Ύδρευσης και Α οχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή ε ιχείρηση ή.ε.υ.α., µεταφέρεται στον ισολογισµό έναρξης της νέας ε ιχείρησης. Το µέρος της ζηµίας αυτής, για το ο οίο υ ήρχε δικαίωµα µεταφοράς α ό τα συγχωνευόµενα νοµικά ρόσω α στα ε όµενα έτη µε βάση τις διατάξεις της αραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., µεταφέρεται για συµψηφισµό µε βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.» 2. Το ηµόσιο, οι Οργανισµοί Το ικής Αυτοδιοίκησης, δηµοτικές κοινωφελείς ε ιχειρήσεις ή αµιγείς δηµοτικές ε ιχειρήσεις ου υ όκεινται στο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000 ΦΕΚ 248Α) και εφόσον α οδεδειγµένα δεν ε έβαλαν ΦΠΑ κατά την είσ ραξη των αµοιβών τους α ό τους αντισυµβαλλόµενους, δεν υ οχρεούνται να α οδώσουν το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας ου αναλογεί στις υ ηρεσίες ου αρασχέθηκαν µέχρι Πράξεις ε ιβολής Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ή ροστίµων ου αφορούν στις αρα άνω υ ηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική ερίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί µε ο οιονδή οτε τρό ο οριστικές µέχρι τη δηµοσίευση του αρόντος, αύουν να ισχύουν. Ποσά ου έχουν βεβαιωθεί βάσει ράξεων, ου σύµφωνα µε τα ανωτέρω αύουν να ισχύουν, διαγράφονται. Ποσά ου καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν ε ιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται. 3. Το τρίτο εδάφιο της αραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994 και το τρίτο εδάφιο της ερί τωσης δ της αραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 καταργούνται. Οι διατάξεις του ροηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα µερίσµατα ή κέρδη οικονοµικού έτους 2011 (διαχειριστικής εριόδου 2010) και µετά. 4. Ε ιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2 ) στο δανεισµό µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ου ραγµατο οιείται εξωχρηµατιστηριακά, µη υ αγόµενης της σχετικής σύµβασης και κάθε συναφούς ράξης σε τέλος χαρτοσήµου. Ο φόρος αυτός υ ολογίζεται ε ί της αξίας των µετοχών ου δανείζονται και βαρύνει το δανειστή, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, ενώσεις ροσώ ων ή οµάδες εριουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τό ος ου διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν α αλλαγή α ό ο οιονδή οτε φόρο ή 14

15 τέλος α ό διατάξεις άλλων νόµων. Για την α όδοση του φόρου αυτού έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα α ό τις διατάξεις της αραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 (Α 31). 5. Ο τίτλος και οι αράγραφοι 1, 4, 6 και 8 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. τρο ο οιούνται ως εξής: α) Στον τίτλο του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. µετά τη λέξη «Ελέγχων» τίθενται οι λέξεις «και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων.». β) Το ρώτο εδάφιο της αραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται στη Γενική ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων του Υ ουργείου Οικονοµικών ενταµελής Ε ιτρο ή α οτελούµενη α ό δύο ρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή ρώην λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εκ των ο οίων ο ένας ως Πρόεδρος, έναν υ άλληλο της Κεντρικής Υ ηρεσίας του Υ ουργείου Οικονοµικών, ροϊστάµενο οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης, έναν υ άλληλο του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, ροϊστάµενο οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης ή Υ οδιεύθυνσης και έναν εκ ρόσω ο του Συνδέσµου Ε ιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.).» γ) Στο τέλος της αραγράφου 4 ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Ε ιτρο ή ε ιλαµβάνεται της διοικητικής ε ίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών ράξεων ου αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε µια τουλάχιστον α ό αυτές καθιστά την Ε ιτρο ή αρµόδια ή α οκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική ε ίλυση αυτής.» δ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 6 ριν την τελεία τίθενται οι λέξεις «ριν α ό τη συζήτηση αυτής στο υφιστάµενο όργανο». ε) Η αράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Γραµµατειακή υ οστήριξη στην Ε..Ε.Φ.. αρέχεται α ό τη Γενική ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων του Υ ουργείου Οικονοµικών. Με ράξη του Προϊσταµένου της Γενικής ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων ως εισηγητές ενώ ιον της Ε ιτρο ής µ ορούν να ορίζονται ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου τµήµατος της Κεντρικής Υ ηρεσίας του Υ ουργείου Οικονοµικών. Ε ίσης, ως εισηγητές µ ορούν να ορίζονται κατά τα ανωτέρω και ε ό τες ελέγχου ή ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου τµήµατος ή ροϊστάµενοι Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990 (Φ.Ε.Κ.178 Α ), ό ως ισχύει, για τις υ οθέσεις της.ο.υ. Μεγάλων Ε ιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990, για τις λοι ές δε υ οθέσεις και ε ό τες ελέγχου ή ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου τµήµατος των.ο.υ. του νοµού Αττικής.» 15

16 6. Αιτήσεις της αραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. ου έχουν υ οβληθεί ριν την ηµεροµηνία έναρξης υ οβολής αιτήσεων ρος την Ε..Ε.Φ.. διαβιβάζονται σεε αυτή, µέσω της αρµόδιας φορολογικής αρχής, εφόσον η Ε ιτρο ή είναι αρµόδια ή α οκλειστικά αρµόδια για να ε ιληφθεί της διοικητικής ε ίλυσης των διαφορών. Αν έχει υ οβληθεί ρογενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής ε ίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όργανο, η αίτηση ρος την Ε..Ε.Φ.. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούµενος αραιτηθεί α ό την ρογενέστερη αίτηση, ριν α ό τη συζήτηση αυτής στο υφιστάµενο όργανο. Υ οβληθείσες αιτήσεις διοικητικής ε ίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάµενα όργανα οι ο οίες εκκρεµούν σε αυτά κατά την , διαβιβάζονται στην Ε ιτρο ή, εφόσον αυτή είναι α οκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική ε ίλυση των διαφορών. Εκκρεµείς κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του αρόντος νόµου αιτήσεις διοικητικής ε ίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάµενα όργανα, διαβιβάζονται, στην Ε..Ε.Φ.., εφόσον α ό τον ίδιο φορολογικό έλεγχο εκκρεµεί, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ενώ ιον της Ε ιτρο ής αίτηση του φορολογούµενου για διοικητική ε ίλυση διαφοράς. 7. Στην ερί τωση α της αραγράφου 2 του άρθρου 73, του ν.2960/2001 (Α 265), µετά το εδάφιο «Τα ρόσω α αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστηµάτων ή άλλων µέσων θέρµανσης, θα χρησιµο οιούν ετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης», ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : «Τα ως άνω νοµικά ρόσω α µε ε αγγελµατική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο µε άλλα ρόσω α, αραλαµβάνουν αρχικά ετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό ετρέλαιο για χρήση ως καύσιµα θέρµανσης, κατά την ως άνω οριζόµενη χρονική ερίοδο, µε συντελεστή Ε.Φ.Κ. ου ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή Ε.Φ.Κ. ου αναλογεί στις ερι τώσεις ζ και ια της αραγράφου 1, του αρόντος άρθρου και του ως άνω οριζόµενου χαµηλού συντελεστή, του ΦΠΑ ου αναλογεί σε αυτήν και των λοι ών ε ιβαρύνσεων. Η καταβολή των συµ ληρωµατικών φορολογικών ε ιβαρύνσεων ραγµατο οιείται µέχρι και την 20η Ιανουαρίου για τις καταναλωθείσες οσότητες καυσίµων θέρµανσης της εριόδου α ό 15 Οκτωβρίου µέχρι 31 εκεµβρίου του ροηγούµενου έτους και µέχρι και την 20η Μαΐου, για τις οσότητες της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Α ριλίου του ίδιου έτους.» 8. Στην αράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3943/2011 (Α 66) ροστίθενται ερι τώσεις ιστ και ιζ, ως εξής: «ιστ) τον ιοικητή της Τρά εζας της Ελλάδος ή τον νόµιµο ανα ληρωτή του ιζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τρα εζών ή τον νόµιµο ανα ληρωτή του.». 16

17 9. Στην αράγραφο 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α 180), ροστίθενται υ ο αράγραφοι β και γ και οι υφιστάµενες β, γ και δ αναριθµούνται σε δ, ε και στ ως εξής: «β) Με α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών, ου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καταργούνται εριφερειακές οργανικές µονάδες του Υ ουργείου Οικονοµικών, ο οιουδή οτε ε ι έδου και οι αρµοδιότητές τους να µεταφέρονται και να ασκούνται α ό άλλη εριφερειακή οργανική µονάδα της εριφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νοµού ή άλλης εριφερειακής ενότητας του ίδιου Νοµού ή της οικείας ή άλλης Περιφέρειας, εξαιρουµένων των οργανικών µονάδων των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ό ου µε όµοιες α οφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται ερισσότερες της µίας οργανικές µονάδες, στις ο οίες µεταφέρονται και ασκούνται οι αρα άνω αρµοδιότητες. γ) Με α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών, ου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µ ορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υ ηρεσιών του Υ ουργείου Οικονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται µε τις ίδιες α οφάσεις οργανικές µονάδες ε ι έδου τµήµατος ή υ οδιεύθυνσης». 10. Στην αράγραφο 14 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011, ριν τη λέξη «αναστέλλεται» τίθενται οι λέξεις «καταργείται ή». 11. Στο τέλος της αραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για τις ανείσ ρακτες δεδουλευµένες α οδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 ου εισ ράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος σε έτος µεταγενέστερο α ό τις ε ιχειρήσεις στις ο οίες α ασχολείται και εφόσον δεν έγινε ε ίσχεση εργασίας α ό τους µισθωτούς ή ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση τώχευσης, χρόνος α όκτησής τους είναι ο χρόνος στον ο οίο εισ ράττονται, υ ό την ροϋ όθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση α οδοχών ου χορηγείται στο δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.» 12. α. αα) Στη Γενική Γραµµατεία ηµοσιονοµικής Πολιτικής / Γ.Λ. Κράτους του Υ ουργείου Οικονοµικών, συνιστάται Υ ηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) στο Υ ουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ε ι έδου διεύθυνσης, ου υ άγεται στη Γενική ιεύθυνση ηµοσιονοµικών Ελέγχων και διαρθρώνεται στα ιο κάτω Τµήµατα: i) Τµήµα Α -Εκκαθάρισης α ανών Τακτικού Προϋ ολογισµού ii) Τµήµα Β -Εκκαθάρισης α ανών Προϋ ολογισµού ηµόσιων Ε ενδύσεων και Λογιστικό. ββ) Στην αρµοδιότητα της Υ ηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υ ουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 17

18 ανήκουν τα ιο κάτω θέµατα ου κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής: Τµήµα Α : Οι αρµοδιότητες της αραγράφου 1 του άρθρου 43 του.δ/τος 284/1988(Α.128 και 165) µε στοιχεία γ, ε, στ, θ και ιγ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995 (Α.247), όσον αφορά τις δα άνες του τακτικού ροϋ ολογισµού. Τµήµα Β : Οι αρµοδιότητες της αραγράφου 1 του άρθρου 43 του ανωτέρω.δ/τος µε στοιχεία γ και ε, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995, όσον αφορά τις δα άνες του ροϋ ολογισµού δηµόσιων ε ενδύσεων, οι αρµοδιότητες της αραγράφου 1 του ίδιου άρθρου µε στοιχεία α, β, ζ, η, ι, ια, ιβ και ιδ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995, καθώς και η τήρηση των ροβλε όµενων α ό την αράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου λογιστικών βιβλίων.» β. Η συσταθείσα µε το άρθρο 1, του.δ/τος 448/1995(Α.263) «Υ ηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ..Ε.) στο Υ ουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Α οκέντρωσης» µετονοµάζεται σε «Υ ηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου(Υ..Ε.) στο Υ ουργείο Εσωτερικών». 13. Η αρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/95 (Α.247) ό ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 3871/10 (Α.141) και συµ ληρώθηκε µε την αράγραφο 1 του άρθρου 4 της α ό 16 εκεµβρίου 2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατε είγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του Κρατικού Προϋ ολογισµού 2011» (Α.262) τρο ο οιείται ως εξής: «3. Για την ανάληψη υ οχρεώσεων ου ροβλέ εται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα ε όµενα έτη του Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµ εριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υ ερβαίνουν ετησίως το οσό των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του ροϋ ολογισµού, α αιτείται ροηγούµενη έγκριση του Υ ουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής ιοίκησης. Για τους λοι ούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης α αιτείται έγκριση του ε ο τεύοντος Υ ουργού για την ανάληψη υ οχρεώσεων ου θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα ε όµενα έτη του Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής συµ εριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υ ερβαίνουν το οσό των ενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το συνολικό οσό και η διάρκεια της ε ιβάρυνσης αναφέρονται α) στη διοικητική ράξη ανάληψης της υ οχρέωσης και β) στο δια ιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υ ηρεσίας του φορέα ου εξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της δα άνης. Το ανωτέρω οσό µ ορεί να ανα ροσάρµοζεται µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών. Οι διατάξεις της αραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για τις δα άνες του ροϋ ολογισµού δηµοσίων ε ενδύσεων. 18

19 Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ου εκδίδεται εντός του ρώτου µήνα κάθε οικονοµικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική α όφαση το συνολικό ύψος των ιστώσεων του ροϋ ολογισµού δηµοσίων ε ενδύσεων ου θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόµενων α ό τα ροηγούµενα έτη έργων. Κάθε τρο ο οίηση του αρχικού σχεδιασµού για τα συνεχιζόµενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραµµα ηµοσίων Ε ενδύσεων (Π..Ε.) γίνεται µε α όφαση του Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφόσον οι ιστώσεις ου θα διατεθούν εντός του έτους για την υλο οίησή τους δεν υ ερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών ιστώσεων του ροϋ ολογισµού δηµοσίων ε ενδύσεων. Με όµοια α όφαση µ ορεί να γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων µε συλλογικές α οφάσεις ετήσιων ιστώσεων έργων µεταξύ φορέων υλο οίησης του Π..Ε. καθώς και εντός του αυτού φορέα υλο οίησης εφόσον οι ιστώσεις ου αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναµες.» 14. Στην αράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3920/11 ροστίθενται νέα εδάφια ως εξής: α) Τα οσά ου έχουν καταβληθεί α ό το λογαριασµό α οκρατικο οιήσεων στον ΟΑΣΑ ως ροσωρινή ταµειακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υ οχρεώσεών του µέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισµού µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου, συµψηφίζονται µε τις έναντι του ηµοσίου α αιτήσεις των εταιρειών του οµίλου ΟΑΣΑ ου δηµιουργήθηκαν, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθ. 5 αρ. 9 του ν.2669/98 και του άρθ. 20 & 25 του ν.2072/92 µέχρι τη δηµοσίευση του αρόντος νόµου. Το α οµένον υ όλοι ο οσό των α αιτήσεων του ΟΑΣΑ α ό το ηµόσιο διαγράφεται α ό τις οικονοµικές καταστάσεις και καθίσταται εκ µέρους των εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ µη α αιτητό. β) Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Υ οδοµών, Μεταφορών & ικτύων καθορίζονται οι λε τοµέρειες εφαρµογής της αρούσας αραγράφου. 15. Καθ όλη τη διάρκεια εξυ ηρέτησης των δανείων του ήµου Ζωγράφου α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών, κατ εφαρµογή της α ό ΠΝΠ (ΦΕΚ 183Α/ ) ε ιτρέ εται, µετά α ό αίτηση του ήµου Ζωγράφου, η κατ έτος ρος αυτόν χορήγηση δανείου α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, εικοσαετούς διάρκειας, ισό οσου µε το οσό της ετήσιας εξυ ηρέτησης, µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους α ο ληρωµής δανείων των ΟΤΑ. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται κατά αρέκκλιση των λοι ών κατά νόµο ροϋ οθέσεων χορήγησης δανείων ρος ΟΤΑ. 19

20 Άρθρο 5 Ρυθµίσεις ε ειγόντων θεµάτων Υ ουργείου Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων 1. Η αράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, ως µεταβατική ερίοδος, ορίζεται η χρονική ερίοδος, ου αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του αρόντος νόµου και λήγει την 1η Ιανουαρίου 2012.» 2. Η αράγραφος 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ..Χ. οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφά αξ υ έρ του ηµοσίου ειδική εισφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο 11.» 3. Η αράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 καταργείται, οι δε αράγραφοι 9, 10, 11 και 12 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα. 20

21 Άρθρο 6 Ρυθµίσεις ε ειγόντων θεµάτων Υ ουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων 1. Μετά το άρθρο 38 του Ν 3026/1954 (Α 235) ροστίθεται άρθρο 38 Α, ως εξής: «Άρθρο 38 Α 1. Ε ιτρέ εται η ροβολή, δηµοσιο οίηση και ροώθηση των τοµέων της ε αγγελµατικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, στο µέτρο και βαθµό ου καθορίζεται στο αρόν και µε τρό ο ου να συνάδει µε το κύρος και την αξιο ρέ εια του δικηγορικού λειτουργήµατος. 2. Ε ιτρέ εται ιδίως η δηµοσίευση και κυκλοφορία ε αγγελµατικών καταχωρήσεων, έντυ α ή ηλεκτρονικά, στις εφηµερίδες ή στα εριοδικά, µε στοιχεία ε ικοινωνίας και αναφορά είτε σε τίτλους σ ουδών ου αφορούν σε ε ιστηµονική ειδίκευση δικηγόρου φυσικού ροσώ ου, είτε σε τοµέα δραστηριότητας. 3. Ο οιαδή οτε ροβολή ή δηµοσιο οίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας δεν ρέ ει: (α) να είναι αθέµιτη. (β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή αρα λανητική. (γ) να εριέχει αναφορά σε αριθµό υ οθέσεων ή οσοστά ε ιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υ οθέσεις. (δ) να εριλαµβάνει αναφορές ή συγκρίσεις µε άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση µε την οιότητα των υ ηρεσιών, ή την αµοιβή σε ωριαία βάση ή ο οιαδή οτε άλλη µέθοδο χρέωσης. (ε) να εριέχει ονόµατα ελατών εκτός αν υ άρχει η συναίνεσή τους και εφόσον ρόκειται για καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις ου αφορούν δικηγόρους. (στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. (ζ) να εριέχεται σε αφίσες ή να το οθετείται σε υ αίθριες διαφηµιστικές ινακίδες, 4. Α αγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατοµικά είτε ως µέλος δικηγορικής εταιρίας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύ ο, έντυ ο και ηλεκτρονικό, ανα αράγοντας τη δηµοσίευση στοιχείων ή ληροφοριών σε σχέση µε εκκρεµούσα υ όθεση ενώ ιον της ικαιοσύνης. 5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία ου διατηρεί ή δηµιουργεί ε αγγελµατική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστο οιεί στον οικείο ικηγορικό Σύλλογο µε την υ οβολή της ετήσιας δήλωσης εγγραφής. 6. Η αραβίαση των διατάξεων του αρόντος, έραν των οινικών ή αστικών ή διοικητικών συνε ειών ου τυχόν ροβλέ ονται σε άλλες διατάξεις συνιστά και ειθαρχικό αρά τωµα τιµωρούµενο δια ροστίµου ανά αράβαση. Σε ερί τωση υ οτρο ής δικηγόρου ε ιβάλλεται η οινή της ροσωρινής αύσης α ό δύο ως έξι µήνες και ρόστιµο µέχρι το δι λάσιο του ανωτάτου ορίου. Σε ερί τωση υ οτρο ής δικηγορικής εταιρίας ε ιβάλλεται η οινή του ροηγούµενου εδαφίου στο νόµιµο εκ ρόσω ο αυτής. 21

22 7. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων και Οικονοµικών τα ανωτέρω ρόστιµα µ ορούν να ανα ροσαρµόζονται». 2. Στο άρθρο 203 του ν.δ. 3026/1954 «ερί του Κώδικος των ικηγόρων» (Α 235) ροστίθεται αράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι Σύλλογοι υ οχρεούνται να δηµοσιεύουν κατ έτος, και µέσω της ε ίσηµης ιστοσελίδας τους, τον ροϋ ολογισµό και τον α ολογισµό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις ειθαρχικές υ οθέσεις ου εισάγονται σ αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις ε αυτών α οφάσεις.». 3. Η αράγραφος 1 του άρθρου 1 του.δ. 81/2005 (Α 120) αντικαθίσταται ως εξής: «1. ύο ή ερισσότεροι δικηγόροι µ ορούν να συστήσουν «Αστική Ε αγγελµατική ικηγορική Εταιρεία», µε σκο ό την αροχή δικηγορικών υ ηρεσιών σε τρίτους και τη διανοµή των συνολικών καθαρών αµοιβών, ου θα ροκύψουν α ό τη δραστηριότητά τους αυτή. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται µε το καταστατικό της στην εριφέρεια του ικηγορικού Συλλόγου στον ο οίο είναι εγγεγραµµένος τουλάχιστον ένας α ό τους εταίρους.» 4. Η αράγραφος 2 του άρθρου 1 του.δ/τος 81/2005 (Α 120) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υ οκαταστήµατα στην ηµεδα ή, καθώς και στην αλλοδα ή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας της Ε.Ε. και της νοµοθεσίας του εκάστοτε κράτους υ οδοχής». 5. Το άρθρο 19 του ν. 2830/2000 (Α 96), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Γενικά ροσόντα διορισµού 1. Συµβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία ε ιλογής, ό οιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης, καθώς και τυχίο νοµικού τµήµατος νοµικής σχολής ηµεδα ού Πανε ιστηµίου ή τυχίο νοµικού τµήµατος νοµικής σχολής αλλοδα ού Πανε ιστηµίου αναγνωρισµένο ως ισότιµο. 2. Έλληνες κατά το γένος ου δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης µ ορούν να διοριστούν συµβολαιογράφοι, σύµφωνα µε τις ερι τώσεις ου ροβλέ ονται α ό ειδικούς νόµους, εφόσον διαθέτουν τα ροσόντα της ροηγούµενης αραγράφου.». 22

23 6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.3772/2009, ου αρετάθη µε το άρθρο 36 του ν.3858/2010, αρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του αρόντος. 7. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της ερί τωσης β της αραγράφου 2 του άρθρου 219 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν.2717/1999, Α 97) ροστίθεται η φράση «και στον αρµόδιο υ άλληλο του λειστηριασµού, ενώ,». 8. Στην αράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (Α 226) ροστίθεται εδάφιο β ως εξής: «1γ) Κατ εξαίρεση της αρούσας υ ο αραγράφου, δεν τίθεται σε διαθεσιµότητα λόγω ε ικείµενης συνταξιοδότησης ( ροσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα) οι υ άλληλοι των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των εµµίσθων υ οθηκοφυλακέιων και κτηµατολογικών γραφέιων της χώρας.» 9. Στην ερί τωση (β) της αραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α 152), ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του νόµου 4024/2011 (Α 226) ροστίθεται υ ο ερί τωση εε ως εξής; «7. εε) οι υ άλληλοι της γραµµατείας των δικαστηρίων και της εισαγγελίας, των εµµίσθων υ οθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων της χώρας. 10. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Οικονοµικών, ικαιοσύνης και Υ οδοµών Μεταφορών και ικτύων µ ορούν να εξαιρούνται α ό το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας οσοστά υ αλλήλων συγκεκριµένων κατηγοριών ροσω ικού της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» ου µεταφέρεται στην ΟΣΚ ΑΕ για να διασφαλισθεί η οµαλή συνέχεια του έργου της. Η εξαίρεση του ροηγούµενου εδαφίου διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και τη στήριξη του οργανογράµµατος της νέας εταιρείας Άρθρο 7 Ρύθµιση θεµάτων Ταµείου Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π 1. Στην αράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α 152), ροστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του ροηγούµενου εδαφίου καθώς και των αραγράφων 1 και 3 έως και 6 του άρθρου 10 του ν. 3049/2002 (Α 212) εφαρµόζονται και για τις δικαιο ραξίες ου καταρτίζονται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του αρόντος νόµου». 2. α. Στην ερί τωση ε της αραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ριν α ό τη λέξη «Α οφασίζει» τίθενται οι λέξεις «Προσλαµβάνει και». 23

24 β. Στο ρώτο εδάφιο της αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 οι λέξεις «και του ιευθύνοντος Συµβούλου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «, του ιευθύνοντος Συµβούλου καθώς και του εκτελεστικού µέλους του.σ. (Εντεταλµένος Σύµβουλος)». γ. Στο δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, αντί των λέξεων «και του ιευθύνοντος Συµβούλου» τίθενται οι λέξεις «,του ιευθύνοντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου». δ. Το τέταρτο εδάφιο της αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι α οζηµιώσεις ου καταβάλλονται στα µέλη του Συµβουλίου Εµ ειρογνωµόνων δεν ε ιτρέ εται να υ ερβαίνουν το 1/2 των α οδοχών του ιευθύνοντος Συµβούλου. Για την καταβολή των α οζηµιώσεων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις της ερί τωσης στ της αραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.». 3. Στην αράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3986/2011 ροστίθεται τελευταίο εδάφιο ου έχει ως εξής: «Το Συµβούλιο Εµ ειρογνωµόνων γνωµοδοτεί ως ρος το αν τηρήθηκε η ροβλε όµενη α ό το νόµο διαδικασία και αν οι σχετικές συµβάσεις είναι ε ωφελείς και συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό ηµόσιο, υ οδεικνύοντας για τον σκο ό αυτό και τυχόν τρο ο οίηση των όρων τους.». 4. α. Στο ρώτο εδάφιο της αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 µετά τις λέξεις «των εριουσιακών του στοιχείων» ροστίθενται οι λέξεις «, ακόµη και ριν α ό την α όκτησή τους,». β. Στο ρώτο εδάφιο της αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 µετά τις λέξεις «ή αγοράς εριουσιακών στοιχείων» ροστίθενται οι λέξεις «, συµβάσεις ανταλλαγής µετοχών ή εριουσιακών στοιχείων, καθώς και να υ εισέρχεται σε κοινές διαδικασίες ώλησης µε άλλους ωλητές ή να α οκτά δικαιώµατα ή άλλα εριουσιακά στοιχεία µε σκο ό την ε αύξηση της άξιας των ρος αξιο οίηση εριουσιακών στοιχείων.». γ. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρα άνω συµβάσεις ή συµφωνίες, ου συνά τει το Ταµείο, συνοµολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς, ο οιοδή οτε δε κόστος α ό αυτές α οτελεί λειτουργικό κόστος του Ταµείου και βαρύνει το τίµηµα ου αυτό εισ ράττει α ό την αξιο οίηση εριουσιακών στοιχείων.». 24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Ενηµέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Α ριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ. 8652

Αθήνα, 16 Α ριλίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: Ι Α /Φ.35.23/1288/οικ. 8652 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ενηµέρωση και Κατάρτιση Εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση α και β βαθµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΘΗΝΑ, 9-3-2012 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1040526 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καστοριά, 26/06/2015. Αρ.Πρωτ.:2854 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 26/06/2015 Αρ.Πρωτ.:2854 /νση: Μητρο όλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα