ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν 1. Οι δαπάνεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, κακϊσ και για τθν προμικεια και υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων όλων των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1Β του ν. 3871/2010 (Α` 141), πλθν όςων εξαιροφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7, εξοφλοφνται μζςω Ενιαίου Συςτιματοσ Ρλθρωμϊν (Ε.ΣΥ.Ρ.), που ςυνιςτάται και λειτουργεί ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, για τισ πλθρωμζσ δαπανϊν του Δθμοςίου. 2. Στο Ε.ΣΥ.Ρ. δθμιουργείται Μθτρϊο Φορζων, ςτο οποίο εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταχωρίηονται με δικι τουσ μζριμνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείσ τθσ παραγράφου Μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, οι πάροχοι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν οφείλουν να καταχωρίςουν ςτο Ε.ΣΥ.Ρ., μζςω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, κάκε παραςτατικό που αφορά υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν προσ τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ορίηεται θ διαδικαςία και ο ειδικότεροσ τρόποσ καταχϊριςθσ, θ οργάνωςθ και λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 5. Από τθν ζναρξθ πλθρωμϊν των δαπανϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν μζςω του Ε.ΣΥ.Ρ., διακόπτεται κάκε είδουσ επιχοριγθςθ ι χρθματοδότθςθ για τζτοιασ κατθγορίασ δαπάνεσ προσ τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1Β του ν. 3871/2010 (Α` 141). Για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και μόνο για το διάςτθμα από τθν Ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ζωσ και τισ , θ εξόφλθςθ γίνεται μζςω ειδικοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ που διατθρεί για το ςκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Ρ. 6. Οι φορείσ που λόγω τθσ ειδικισ φφςεωσ ι αποςτολισ τουσ καλφπτονται από το απόρρθτο (εκνικι άμυνα, εκνικι αςφάλεια, διεκνείσ ςχζςεισ τθσ χϊρασ) εξαιροφνται από τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. Ο κακοριςμόσ των φορζων αυτϊν γίνεται με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, που εκδίδεται εντόσ δφο μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου.» Με την παρ.4 του άρθρου 1 αντικαθίςταται οι παράγραφοι 1,2,4 και 5 του άρθρου 39 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 39 - Δίκτυο Δθμόςιου Τομζα 1. Δθμιουργείται ενιαίο ςφςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και προμικειασ των αναγκαίων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δθμόςιου Τομζα» και με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τθν κάλυψθ του ςυνόλου των αναγκϊν και αιτθμάτων για τθν παροχι και προμικεια των ςχετικϊν υπθρεςιϊν και ςυςτθμάτων των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Το «Δίκτυο Δθμόςιου Τομζα» λειτουργεί ςτο πλαίςιο και υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 1

2 Διακυβζρνθςθσ, το οποίο ςυγκεντρϊνει τα αιτιματα των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αξιολογεί τισ ςχετικζσ ανάγκεσ, προβαίνει ςε ορκολογικι κατανομι τουσ και διενεργεί τουσ ςχετικοφσ διαγωνιςμοφσ και ανακζςεισ ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 2. Με τθν ζνταξθ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτο Δίκτυο Δθμόςιου Τομζα εκδίδεται από τον Υπουργό Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ διαπιςτωτικι πράξθ και διακόπτεται κάκε άλλθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν που είχαν ςυνάψει οι ανωτζρω φορείσ με παρόχουσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, τθρουμζνων των όρων λιξθσ και καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ που περιζχονται ςτισ οικείεσ ςυμβάςεισ. 4. Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που λόγω τθσ ειδικισ φφςεωσ ι αποςτολισ τουσ λαμβάνουν υπθρεςίεσ ειδικισ φφςεωσ για λόγουσ απορριτου (εκνικι άμυνα, εκνικι αςφάλεια, διεκνείσ ςχζςεισ τθσ χϊρασ) εξαιροφνται από τθν εφαρμογι του παρόντοσ. Ο κακοριςμόσ των φορζων αυτϊν γίνεται με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ που εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τον τρόπο λειτουργίασ του Δικτφου, τισ διαδικαςίεσ και το χρόνο ζνταξθσ των υφιςτάμενων δικτφων παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν προσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε αυτό και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.» Με την παρ.5 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 6-Σφςτθμα Βακμολογικισ Κατάταξθσ 4. Οι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςυναφοφσ με τα αντικείμενα, ςτα οποία είναι δυνατόν, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ τθσ υπθρεςίασ τουσ, να απαςχολθκοφν, κατατάςςονται, ωσ δόκιμοι ςτο Βακμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωριςμζνου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςυναφοφσ με τα αντικείμενα, ςτα οποία είναι δυνατόν, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ τθσ υπθρεςίασ τουσ, να απαςχολθκοφν, κατατάςςονται, ωσ δόκιμοι ςτο Βακμό Ε. Οι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, κατατάςςονται, ωσ μόνιμοι, ςτο Βακμό Δ. Ο χρόνοσ φοίτθςθσ ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ), με τθν αποφοίτθςθ τουσ, κεωρείται ωσ χρόνοσ επιτυχοφσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ. Οι υπάλλθλοι που ζχουν πριν το διοριςμό ι τθν πρόςλθψθ τουσ αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςτο δθμόςιο τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία ζχει διανυκεί με τα ίδια ι αντίςτοιχα τυπικά προςόντα τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν κατά το χρόνο τθσ ζνταξθσ, μποροφν να τθν αναγνωρίςουν για τθ βακμολογικι και μιςκολογικι τουσ ζνταξθ, μετά τθ μονιμοποίθςθ τουσ ι τθ ςυνζχιςθ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ, μζχρι επτά (7) ζτθ κατ` ανϊτατο όριο, φςτερα από ουςιαςτικι κρίςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. Ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Τ.Α., με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου 2

3 ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ υπθρεςία που, με βάςθ ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία για βακμολογικι και μιςκολογικι εξζλιξθ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν, μπορεί να προβλζπεται θ αναγνϊριςθ για βακμολογικι και μιςκολογικι ζνταξθ και τθσ προχπθρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζχρι επτά (7) ζτθ, κατ` ανϊτατο όριο και υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο εδάφιο πζμπτο τθσ παροφςασ παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυκμίηεται ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ αναγνϊριςθσ αντίςτοιχθσ προχπθρεςίασ και για τουσ υπθρετοφντεσ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του διατάγματοσ, υπαλλιλουσ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ του προθγοφμενου εδαφίου. Σωρευτικά θ αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ από το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και από κζςεισ αιρετϊν ι μετακλθτϊν δθμοςίων υπαλλιλων, δεν δφναται να ξεπερνά τα επτά (7) ζτθ. Ο χρόνοσ που διανφκθκε ςε αιρετι ι μετακλθτι κζςθ μετά το διοριςμό του δθμοςίου υπαλλιλου εφόςον αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, λογίηεται ότι διανφκθκε ςε κζςθ προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ επιπζδου Διεφκυνςθσ. Στθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν ςτο ίδιο πρόςωπο περιςςότερεσ από μία από τισ παραπάνω ρυκμίςεισ, εφαρμόηεται θ ευνοϊκότερθ ρφκμιςθ, κακϊσ και θ μιςι χρονικι ρφκμιςθ τθσ επόμενθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ.» Με την παρ. 6 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 10-Ρροχποκζςεισ επιλογισ ςε κζςεισ ευκφνθσ 8. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων Η θμερομθνία αυτι λαμβάνεται υπόψθ και για τθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων, όπου απαιτείται. Το κϊλυμα επιλογισ τθσ παραγράφου 6 δεν πρζπει να ςυντρζχει τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά τθν θμερομθνία τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.» Με την παρ.7 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ.1 του αρ.28 του ν. 4024/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 28 - Μεταβατικζσ και Τελικζσ Διατάξεισ του Δεφτερου Κεφαλαίου. Κατάταξθ και προχποκζςεισ και κριτιρια επιλογισ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ 1. Οι υπάλλθλοι, που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ που υπθρετοφν, με βάςθ τον ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προχπθρεςίασ ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα που ζχει αναγνωριςτεί για τθ βακμολογικι ι τθ μιςκολογικι κατάταξθ και εξζλιξθ του υπαλλιλου, ωσ εξισ: α) οι υπάλλθλοι των κατθγοριϊν ΡΕ και ΤΕ: 3

4 αα) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι τρία (3) ζτθ, ςτο Βακμό ΣΤ`, ββ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι εννζα (9) ζτθ, ςτο Βακμό Ε`, γγ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι δεκαπζντε (15), ςτο Βακμό Δ`, δδ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι είκοςι ζνα (21) ζτθ για τθν ΡΕ κατθγορία και είκοςι τρία (23) ζτθ για τθν ΤΕ κατθγορία, ςτο Βακμό Γ`, εε) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ περιςςότερο από είκοςι ζνα (21) ζτθ για τθν ΡΕ κατθγορία και είκοςι τρία (23) ζτθ για τθν ΤΕ κατθγορία, ςτο Βακμό Β`. β) οι υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ ΔΕ: αα) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι τρία (3) ζτθ, ςτο Βακμό ΣΤ`, ββ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι ζντεκα (11) ζτθ, ςτο Βακμό Ε`, γγ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι δζκα εννζα (19), ςτο Βακμό Δ`, δδ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι είκοςι επτά (27) ζτθ, ςτο Βακμό Γ`, εε) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ περιςςότερο από είκοςι επτά (27) ζτθ, ςτο Βακμό Β`. γ) οι υπάλλθλοι τθσ κατθγορίασ ΥΕ: αα) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι τρία (3) ζτθ, ςτο Βακμό ΣΤ`, ββ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι δζκα πζντε (15) ζτθ, ςτο Βακμό Ε`, γγ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ μζχρι είκοςι πζντε (25) ζτθ, ςτο Βακμό Δ`, δδ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ περιςςότερο από είκοςι πζντε (25) ζτθ, ςτο Βακμό Γ`. Για τθν κατάταξθ των υπαλλιλων, που κατζχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 6 του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και για τουσ αποφοίτουσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, αφαιροφνται από τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν τελικι κατάταξθ ζξι (6) ζτθ. Για τουσ κατόχουσ αναγνωριςμζνου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο εδάφιο δεφτερο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 6, αφαιροφνται δφο (2) ζτθ. Οι υπάλλθλοι που κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου αςκοφν κακικοντα προϊςταμζνου επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ, Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και Διεφκυνςθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατόπιν επιλογισ από το αρμόδιο όργανο και ζχουν τον απαιτοφμενο χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 7 του παρόντοσ, κατατάςςονται ςτο Βακμό Α`.» 4

5 Με την παρ.8 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ. 1 του αρ.33 του ν. 4024/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 33 - Κατάργθςθ κενϊν οργανικϊν κζςεων και προςυνταξιοδοτικι διακεςιμότθτα 1α. Οι κενζσ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, οργανικζσ κζςεισ πολιτικϊν δθμοςίων υπαλλιλων, υπαλλιλων των Ο.Τ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ και των λοιπϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, καταργοφνται με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των επόμενων εδαφίων τθσ παροφςασ παραγράφου. Εξαιροφνται οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ: α) για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΡΥΣ 33/2006 (Α` 280), β) για τθν πλιρωςθ των οποίων ζχει εκδοκεί πράξθ προκιρυξθσ μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, γ) του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ και του παραϊατρικοφ προςωπικοφ των δθμοςίων νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων, δ) του κλάδου των ιατρϊν του Ε.Σ.Υ., των φορζων κοινωνικισ πρόνοιασ και του Ε.Κ.Α.Β., ε) του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ ανϊτατθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ, ςτ) του διπλωματικοφ κλάδου και των εξομοιοφμενων με αυτόν βακμολογικά και μιςκολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικϊν, κακϊσ και τθσ Ε.Υ.Ρ. και του καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ τθσ Ορχιςτρασ Λυρικισ Σκθνισ, τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Ακθνϊν και τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Θεςςαλονίκθσ. Αν οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ υπερβαίνουν, ανά κλάδο ι κατθγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ι Ν.Ρ.Δ.Δ., το 60% των κζςεων που προβλζπονται από τον οικείο οργανιςμό, ο αρικμόσ των κζςεων που καταργείται κατά κατθγορία και κλάδο, ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ορίηεται με τθν κοινι απόφαςθ του επόμενου εδαφίου. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ που εκδίδεται εντόσ δφο μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου προςδιορίηονται κατ` αρικμό, κλάδο και κατθγορία οι οργανικζσ κζςεισ που καταργοφνται κατά τα ανωτζρω.» Με την παρ. 12 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 7 5. Υφιςτάμενα ειδικά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ και ςυςτιματα επιλογισ προϊςταμζνων για τισ κατθγορίεσ προςωπικοφ, όπωσ υπάλλθλοι του διπλωματικοφ κλάδου και οι εξομοιοφμενοι με αυτόν μιςκολογικά ι βακμολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικϊν, περιλαμβανομζνου και του κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ, των εκπαιδευτικϊν, των δικαςτικϊν υπαλλιλων, των κλθρικϊν, των ιατρϊν υπθρεςίασ 5

6 υπαίκρου και των μόνιμων αγροτικϊν ιατρϊν, μποροφν να διατθροφνται ςε ιςχφ με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του οικείου κατά περίπτωςθ Υπουργοφ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου. Μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ, οι διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου εφαρμόηονται και ςτισ κατθγορίεσ προςωπικοφ τθσ παροφςασ παραγράφου.» Με την παρ. 16 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995, όπωσ αντικαταςτάθηκε με την παράγραφο 12α) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «12.α) Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 3Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α`) αντικακίςταται ωσ εξισ: «1. Σε κάκε Υπουργείο ςυνιςτάται Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, υπαγόμενθ ςτον Γενικό Γραμματζα αυτοφ. Στθ Γενικι Διεφκυνςθ αυτι υπάγονται όλεσ οι υφιςτάμενεσ οικονομικζσ οργανικζσ μονάδεσ του Υπουργείου. Για τισ προχποκζςεισ, τα κριτιρια και τθ διαδικαςία επιλογισ του προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν. Ρ.Δ.Δ., που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α`), κακϊσ και οι διατάξεισ των άρκρων τζταρτου και πζμπτου του ν. 3839/2010. Στουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οι αρμοδιότθτεσ του παρόντοσ άρκρου αςκοφνται από τον ανϊτερο κατά περίπτωςθ προϊςτάμενο Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ι τον υπεφκυνο οικονομικϊν του φορζα.» Με την παρ. 18 του άρθρου 1 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002, «Άρκρο 3-Στελζχωςθ Ρροςόντα και διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ 3.α. Η πλιρωςθ των κζςεων των Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν γίνεται με απόςπαςθ, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ με επιφφλαξθ μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρζωςθ παραμονισ των υπαλλιλων για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ςε υπθρεςίεσ παραμεκόριων ι νθςιωτικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ διορίςτθκαν ι μετατάχκθκαν, μόνιμων υπαλλιλων του Δθμοςίου, Ν.Ρ.Δ.Δ. και δευτεροβάκμιων και πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. κατθγορίασ ΡΕ με βακμό Α` ι αποφοίτων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι τθσ Εκνικισ Σχολισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, με τετραετι, τουλάχιςτον, υπθρεςία, οι οποίοι ζχουν διακρικεί για τθν επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ, τθν υπθρεςιακι επίδοςθ και το ικοσ τουσ. β. Η πλιρωςθ των κζςεων των Βοθκϊν Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν γίνεται με απόςπαςθ, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ με επιφφλαξθ μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρζωςθ παραμονισ των υπαλλιλων για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ςε υπθρεςίεσ παραμεκόριων περιοχϊν ςτισ οποίεσ διορίςτθκαν ι μετατάχκθκαν, μόνιμων υπαλλιλων του Δθμοςίου, Ν.Ρ.Δ.Δ. και δευτεροβάκμιων και πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. κατθγορίασ ΡΕ με βακμό Α` και Β` ι αποφοίτων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι τθσ Εκνικισ Σχολισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με διετι, τουλάχιςτον, υπθρεςία, οι οποίοι ζχουν διακρικεί για τθν επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ, τθν υπθρεςιακι επίδοςθ και το ικοσ τουσ. 6

7 Οι αποςπάςεισ των ανωτζρω διενεργοφνται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, φςτερα από, ιδιαίτερθ, για κάκε περίπτωςθ, δθμόςια πρόςκλθςθ για υποβολι υποψθφιοτιτων. Η πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςε δφο τουλάχιςτον θμεριςιεσ, ευρείασ κυκλοφορίασ, εφθμερίδεσ και κοινοποιείται ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Με τθν πρόςκλθςθ μπορεί να κακορίηονται, για οριςμζνο αρικμό κζςεων Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν και Βοθκϊν Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν, ςυγκεκριμζνοι κλάδοι και ειδικότθτεσ. Σε κζςεισ Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν και Βοθκϊν Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν αποςπϊνται υπάλλθλοι, εφόςον δεν ζχουν υπερβεί το πεντθκοςτό πζμπτο και πεντθκοςτό ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, αντιςτοίχωσ. Τα όρια αυτά θλικίασ δεν ιςχφουν για τθν παράταςθ τθσ απόςπαςισ τουσ κατ` εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου. Οι Βοθκοί Επικεωρθτζσ - Ελεγκτζσ που ςυμπλθρϊνουν, κατά το χρόνο τθσ υπθρεςίασ τουσ ςτο Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τα τυπικά προςόντα που προβλζπονται ςτο νόμο για τουσ Επικεωρθτζσ - Ελεγκτζσ, δφνανται να κατατάςςονται ςε υφιςτάμενεσ κενζσ κζςεισ Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν, για το υπόλοιπο του χρόνου απόςπαςθσ τουσ ςτο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η επιλογι των βοθκϊν Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν για κατάταξθ ςε κζςεισ Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν γίνεται μετά από ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ τθσ περίπτωςθσ γ` του άρκρου 3 του ν. 3074/2002 (Α`296), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Για το ςυγκεκριμζνο ζργο τα μζλθ τθσ επιτροπισ δεν λαμβάνουν αμοιβι.» Με την παρ.1 του άρθρου 2 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο τησ παρ.1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010, «Άρκρο Ριςτολθπτικι Ρολιτικι Διαδικαςία ςυνομολόγθςθσ δανείου από Διμουσ και Ρεριφζρειεσ 1. Οι διμοι και οι περιφζρειεσ μποροφν να ςυνομολογοφν δάνεια με αναγνωριςμζνα πιςτωτικά Ιδρφματα ι χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, αποκλειςτικά για τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων και για τθ χρθματοδότθςθ χρεϊν τουσ, εφόςον ςυντρζχουν, ςωρευτικά, οι πιο κάτω προχποκζςεισ: α) το ετιςιο κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ τθσ δθμόςιασ πίςτθσ κάκε διμου ι περιφζρειασ δεν υπερβαίνει το 20% των ετιςιων τακτικϊν του εςόδων. Το ποςοςτό αυτό μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, μετά από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ και τθσ Ζνωςθσ Ρεριφερειϊν β) το ςυνολικό χρζοσ του διμου και τθσ περιφζρειασ που προβαίνει ςε δανειςμό δεν υπερβαίνει ποςοςτό των ςυνολικϊν εςόδων του, όπωσ αυτό κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, μετά από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ και τθσ Ζνωςθσ Ρεριφερειϊν. Ωσ ςυνολικό χρζοσ του κεωροφνται οι ςυνολικζσ μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του.» Με την παρ.5 του άρθρου 2 παρατείνεται η προθεςμία τησ περ. γ τησ παρ. 1 του αρ. 49 του ν. 3943/2011, 7

8 «Άρκρο 49 - Άλλεσ διατάξεισ α. Κατόπιν αιτιςεων των ενδιαφερομζνων το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων (Τ.Ρ.Δ.) δφναται να ρυκμίηει εν γζνει οφειλζσ από χορθγθκζντα από αυτό δάνεια ςε διμουσ, πρϊθν κοινότθτεσ ι ςτουσ κακολικοφσ διαδόχουσ τουσ, που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 81 Α`), κακϊσ και ςτισ περιφζρειεσ, που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυνομολόγθςθσ δανείων του άρκρου 264 του ν. 3852/2010 και των ςε εκτζλεςθ αυτϊν εκδοκειςϊν υπουργικϊν αποφάςεων ι που εντάςςονται ςτο ειδικό πρόγραμμα για τθν οικονομικι τουσ εξυγίανςθ του άρκρου 262 του ίδιου νόμου. Η διάρκεια αποπλθρωμισ των οφειλϊν αυτϊν μπορεί να παρατείνεται μζχρι τα είκοςι πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ και με λοιποφσ ειδικότερουσ όρουσ και ειδικό κατά περίπτωςθ επιτόκιο που κα κακορίηεται από το Δ.Σ. του Τ.Ρ.Δ.. Οι κατά τα ανωτζρω οφειλζσ μποροφν να εξοφλθκοφν και με ςυνομολόγθςθ νζου δανείου από το Τ.Ρ.Δ. με διάρκεια μζχρι τα είκοςι πζντε ζτθ από τθ ςυνομολόγθςθ, με ειδικότερουσ όρουσ, επιτόκιο και προχποκζςεισ που κα κακορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Τ.Ρ.Δ., κακϊσ και από τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 11 του άρκρου 18 του ν. 3870/2010. β. Η δυνατότθτα του Δ.Σ του Τ. Ρ.Δ. τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ παρζχεται Και για τθ ρφκμιςθ: i. των εν γζνει οφειλϊν των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ν.Ρ.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. και των Ρεριφερειϊν, των Συνδζςμων Ο.Τ.Α.. των Δθμοτικϊν εν γζνει Επιχειριςεων, με οικονομικι αδυναμία ομαλισ εξυπθρζτθςθσ των οφειλϊν τουσ από τουσ ίδιουσ και από τουσ εγγυθτζσ αυτϊν ii. των εν γζνει οφειλϊν των Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. κοινωφελοφσ χαρακτιρα, Δθμοςίων Οργανιςμϊν, Δθμοςίων Επιχειριςεων, Φιλανκρωπικϊν και άλλων Κοινωφελϊν Ιδρυμάτων, με οικονομικι αδυναμία ομαλισ εξυπθρζτθςθσ των οφειλϊν τουσ. γ. Τα πάςθσ αιτίασ υφιςτάμενα ςτο Τ.Ρ.Δ., ζωσ τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, χρεωςτικά ανοίγματα των διμων και πρϊθν κοινοτιτων δφναται να ρυκμιςτοφν άπαξ με ςυνομολόγθςθ ιςόποςων δανείων από το Τ.Ρ.Δ., εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ μζχρι , κατόπιν αιτιςεων των διμων. Τα δάνεια αυτά χορθγοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 11 του άρκρου 18 του ν. 3870/2010. Με τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, τα χρεωςτικά ανοίγματα, όπωσ εμφανίηονται ςτα βιβλία του Τ.Ρ.Δ., βεβαιϊνονται ι επαναβεβαιϊνονται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Τ.Ρ.Δ. από οίκοκεν υπζρ του Τ.Ρ.Δ. με βάςθ τα ςχετικά ςτοιχεία που διακζτει, κατά του οικείου διμου και ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η τυχόν αρχικι βεβαίωςθ των ποςϊν αυτϊν ςε Δ.Ο.Υ. δεν κίγεται αλλά εξακολουκεί να παράγει όλα τα αποτελζςματα από τθ βεβαίωςθ αυτι ςφμφωνα με το νόμο. Τα χρεωςτικά ανοίγματα που ρυκμίηονται ςφμφωνα με τα προθγοφμενα εδάφια απαλλάςςονται από τόκουσ υπερθμερίασ και άλλεσ προςαυξιςεισ μζχρι τθν θμζρα τθσ ρφκμιςθσ. Οι όροι και τα κριτιρια δανειοδότθςθσ κατά τθν περίπτωςθ αυτι κακορίηονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Τ.Ρ.Δ. και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α`). Τα δάνεια αυτά επιβαρφνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο, αναπροςαρμοηόμενο ανά εξάμθνο, ίςο με αυτό τθσ εκάςτοτε προθγοφμενθσ ζκδοςθσ εξάμθνων τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου προςαυξθμζνου κατά μια μονάδα (1%), θ δε διάρκεια αποπλθρωμισ τουσ δεν υπερβαίνει τα είκοςι πζντε ζτθ. 8

9 Οι ρυκμίςεισ των περιπτϊςεων α`, β` και γ` τθσ παροφςασ παραγράφου δεν κίγονται από τθν τυχόν ζνταξθ του οφειλζτθ ςτο ειδικό πρόγραμμα οικονομικισ εξυγίανςθσ του άρκρου 262 του ν. 3852/2010.» Με την παρ. 6 του άρθρου 2 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, «Άρκρο 158- Δαπάνεσ 1. Οι Δαπάνεσ είναι υποχρεωτικζσ και προαιρετικζσ. Υποχρεωτικζσ Δαπάνεσ είναι: α) Τα ζξοδα παράςταςθσ, θ Αποηθμίωςθ των ςυμβοφλων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου και τθσ δθμαρχιακισ επιτροπισ, κακϊσ και τα ζξοδα κίνθςθσ των προζδρων των τοπικϊν ςυμβουλίων. β) Οι κάκε είδουσ αποδοχζσ του προςωπικοφ, περιλαμβανομζνων και των κατ` αποκοπι εξόδων κίνθςθσ. γ) Οι παροχζσ ςε είδοσ για τθν προςταςία των εργαηομζνων. δ) Η γραφικι φλθ, τα ζντυπα και τα βιβλία των υπθρεςιϊν, θ δαπάνθ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι φυςικοφ αερίου και φδρευςθσ, κακϊσ και τα τζλθ ταχυδρομικϊν και τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και κάκε είδουσ καφςιμο και ελαιολιπαντικά. ε) Τα μιςκϊματα των ακινιτων που χρθςιμοποιοφνται για τισ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ υπθρεςίεσ. ςτ) Τα ζξοδα βεβαίωςθσ και είςπραξθσ. η) Τα τοκοχρεολφςια των δανείων. θ) Τα ζξοδα υποχρεωτικισ από το νόμο αςφάλιςθσ οχθμάτων. κ) Οι ετιςιεσ ειςφορζσ υπζρ των ςυνδζςμων Διμων και Κοινοτιτων. ι) Οι Δαπάνεσ υλοποίθςθσ των ςυμβάςεων διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ και των προγραμματικϊν ςυμβάςεων. ια) Οι επιχορθγιςεισ των ιδρυμάτων και νομικϊν προςϊπων που ιδρφει κάκε Διμοσ ι Κοινότθτα, ωσ προσ το ποςό που αναγράφεται ςτθν οικεία ςυςτατικι πράξθ. ιβ) Οι Δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των τελεςίδικων δικαςτικϊν αποφάςεων και για τθν εξόφλθςθ των εκκακαριςμζνων, ςφμφωνα με το διατακτικό τουσ, οφειλϊν. ιγ) Οι ειςφορζσ που επιβάλλονται με ειδικοφσ νόμουσ» Με την παρ.9 του άρθρου 2 προςτίθεται εδάφιο ςτην παρ.3 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010, «Άρκρο 17 - Τζλθ κυκλοφορίασ 3. Το ποςό των τελϊν κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων οχθμάτων τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου που καταβάλλεται για τθν προμικεια του ειδικοφ ςιματοσ τελϊν κυκλοφορίασ ζτουσ 2011 και επομζνων, αποτελεί ςτο ςφνολο του ζςοδο του Δθμοςίου.» Με την παρ.1 του άρθρου 3 τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3888/2010, που ζχει ωσ εξήσ: 9

10 «Άρκρο 14 - φκμιςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 1. Τα κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ λθξιπρόκεςμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, χρζθ προσ το Δθμόςιο, κακϊσ και χρζθ υπζρ τρίτων που ειςπράττονται μζςω των Δ.Ο.Υ., μπορεί, μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ θ οποία υποβάλλεται μζχρι τθν 29θ Οκτωβρίου 2010 ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο που είναι βεβαιωμζνα, να ρυκμίηονται και να καταβάλλονται ωσ ακολοφκωσ: α) Εφάπαξ, με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) και ζκπτωςθ από τυχόν πρόςκετουσ φόρουσ ι πρόςκετα τζλθ που ςυμβεβαιϊκθκαν με τθν κφρια οφειλι από το ζτοσ 2007 και μετά, κατά ποςοςτό, που διαφοροποιείται, ανάλογα με το ζτοσ βεβαίωςθσ: αα) όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2007, κατά ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%), ββ) όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2008, κατά ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%), γγ) όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2009, κατά ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) και, δδ) όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2010 κατά ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%). β) Σε δφο (2) ζωσ τρεισ (3) μθνιαίεσ δόςεισ, με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά ποςοςτό ενενιντα πζντε τοισ εκατό (95%) και με ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ τριακόςια (300) ευρϊ. γ) Σε τζςςερισ (4) ζωσ δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ενενιντα τοισ εκατό (90%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και με ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ πεντακόςια (500) ευρϊ. δ) Σε δεκατρείσ (13) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ογδόντα τοισ εκατό (80%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και με ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ πεντακόςια (500) ευρϊ. ε) Σε είκοςι πζντε (25) ζωσ τριάντα ζξι (36) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εβδομιντα τοισ εκατό (70%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και με ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ χίλια (1.000) ευρϊ. ςτ) Σε τριάντα επτά (37) ζωσ ςαράντα πζντε (45) μθνιαίεσ δόςεισ, με απαλλαγι ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και με ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ χίλια (1.000) ευρϊ. Ωσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ για τθν εφαρμογι των απαλλαγϊν των περιπτϊςεων β` ζωσ και ςτ`, λογίηονται ςε κάκε περίπτωςθ οι προςαυξιςεισ όπωσ ζχουν διαμορφωκεί κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ α` δόςθσ. Οι υπόλοιπεσ δόςεισ επιβαρφνονται με προςαφξθςθ ζνα τοισ εκατό (1%) ανά μινα και όπωσ ειδικότερα πρόκειται να κακοριςκεί ςφμφωνα με τθν κατ` εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 7 υπουργικισ απόφαςθσ.» Με τισ παρ.3α, 3β και 3γ του άρθρου 3 τροποποιείται το άρθρου 17 του ν.2648/1998, «Άρκρο 17 - Συντελεςτζσ βαρφτθτασ κριτθρίων Το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ, όπωσ αναλφονται παρακάτω, διαμορφϊνει τον αρικμό των μθνιαίων δόςεων τθσ διευκόλυνςθσ με τον περιοριςμό ότι κάκε μθνιαία δόςθ δεν κα είναι μικρότερθ των πενιντα χιλιάδων (50.000) δραχμϊν. 10

11 `Πταν ςε οριςμζνο κριτιριο ςυντρζχουν άνω του ενόσ ςυντελεςτζσ, λαμβάνεται ο απλόσ μζςοσ όροσ αυτϊν. Σε περίπτωςθ δεκαδικοφ ακροίςματοσ του ςυνόλου των ςυντελεςτϊν, το άκροιςμα ςτρογγυλοποιείται ςτθν επόμενθ ακζραιθ μονάδα. Ειδικά θ Επιτροπι του άρκρου 15 του παρόντοσ νόμου μπορεί ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ να γνωμοδοτεί για χοριγθςθ δόςεων μζχρι του τριπλάςιου του ακροίςματοσ των ςυντελεςτϊν των κριτθρίων του αιτοφντοσ οφειλζτθ, που δεν υπερβαίνουν όμωσ τισ ςαράντα οκτϊ (48)μθνιαίεσ δόςεισ κατά ανϊτατο όριο και με τον περιοριςμό του πρϊτου εδαφίου του παρόντοσ άρκρου. Το ίδιο ιςχφει και για παροχι διευκόλυνςθσ από τον προϊςτάμενο τθσ Δ.O.Y. ςε οφειλζτεσ από καταλογιςμό αποδοχϊν, ςυντάξεων και λοιπϊν βοθκθμάτων που ζχουν λθφκεί χωρίσ δόλο αχρεωςτιτωσ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ υπολογίηονται μόνο μζχρι το χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ.» Με την παρ.5 του άρθρου 3 προςτίθεται υποπαράγραφοσ ια) ςτην παρ. 5 του άρθρου 18 ν. 4002/2011, «Άρκρο 18 - Ρροχποκζςεισ εξζταςθσ αιτιματοσ διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ- Ρεριοριςμοί - Επανεξζταςθ 5.α) Χρζθ προσ το Δθμόςιο των πρωτοβάκμιων και των δευτεροβάκμιων Ο.Τ.Α., των νομικϊν προςϊπων και των επιχειριςεων που ανικουν ςε Ο.Τ.Α., κακϊσ και των ςυνδζςμων Ο.Τ.Α. βεβαιωμζνα μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.) ι ςτα Τελωνεία του Κράτουσ, κακϊσ και χρζθ που ζχουν βεβαιωκεί μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου και ανάγονται ςε χρόνο μζχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010 ρυκμίηονται ωσ ακολοφκωσ: i) με τθν εφάπαξ καταβολι όλου του ρυκμιηόμενου ποςοφ ςτα πλαίςια ιςχφοσ τθσ πρϊτθσ δόςθσ παρζχεται το ευεργζτθμα ζκπτωςθσ κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) από τουσ πάςθσ φφςεωσ πρόςκετουσ φόρουσ, προςαυξιςεισ φόρου και φορολογικά πρόςτιμα που ζχουν ςυμβεβαιωκεί με τθν κφρια οφειλι ι ζχουν βεβαιωκεί αυτοτελϊσ και αφοροφν ςτθν κφρια οφειλι, κακϊσ και απαλλαγισ ςε ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, Ν) με τθν καταβολι του ρυκμιηόμενου ποςοφ ςε ςυνεχείσ μθνιαίεσ δόςεισ, μζχρι ςαράντα οκτϊ (48), παρζχεται το ευεργζτθμα τθσ απαλλαγισ κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ. Η αίτθςθ του οφειλζτθ για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ πρζπει να κατατεκεί μζχρι και τισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ ι Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμζνα τα χρζθ. Η καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ γίνεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου από το μινα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν, χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ ειδοποίθςθ του οφειλζτθ. Το ςυνολικό ποςό κάκε δόςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρϊ. Σφμφωνα με τθ παρ.4 τθσ ΥΑ Ρολ. 1224/2011 (ΦΕΚ Β ) ορίηεται ότι: "4. Ραρατείνεται μζχρι και τισ 30 Νοεμβρίου 2011, θ προκεςμία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, θ οποία λιγει ςτισ 31 Οκτωβρίου 2011, που ορίηεται από τισ 11

12 διατάξεισ τθσ παραγράφου 5α) του άρκρου 18 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ180Α`) και αναφζρεται ςτθν καταβολι των οφειλϊν, των πρωτοβάκμιων και των δευτεροβάκμιων ΟΤΑ, των νομικϊν προςϊπων και των επιχειριςεων που ανικουν ςε ΟΤΑ, κακϊσ και των ςυνδζςμων Ο.Τ.Α., που ζχουν βεβαιωκεί ςτισ Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία του Κράτουσ μζχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, κακϊσ και των χρεϊν των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων, που ζχουν βεβαιωκεί μζχρι τισ και ανάγονται ςε χρόνο μζχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010." β) Στισ ρυκμίςεισ τθσ υποπαραγράφου α) υπάγονται όλεσ οι ανωτζρω οφειλζσ που είναι βεβαιωμζνεσ, ςτθν υπθρεςία όπου υποβάλλεται θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, χωρίσ δικαίωμα του οφειλζτθ να ηθτιςει τθν εξαίρεςθ μζρουσ αυτϊν. Στισ ίδιεσ ρυκμίςεισ υπάγονται, μόνο αν ηθτθκεί από τον οφειλζτθ: αα) οι οφειλζσ που τελοφν ςε αναςτολι είςπραξθσ, ββ) οι οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ 21 του ν. 2648/1998 (Α` 238) όπωσ ιςχφουν, κακϊσ και οι οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ, των οποίων οι όροι τθροφνται κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ. Στθ ρφκμιςθ τθσ υποπαραγράφου α) και με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ μποροφν να υπάγονται και τα χρζθ προσ το Δθμόςιο τθσ παραπάνω κατθγορίασ οφειλετϊν που κα βεβαιϊνονται μετά τθν Ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και μετά από φορολογικοφσ ελζγχουσ ι αποφάςεισ διοικθτικϊν δικαςτθρίων και κα αφοροφν οφειλζσ που ανάγονται ςε χρόνο ι φορολογικι περίοδο μζχρι και , ανεξάρτθτα από το χρόνο βεβαίωςθσ τουσ, κακϊσ και οφειλζσ τθσ ωσ άνω περιόδου των οποίων ζλθξε θ αναςτολι είςπραξθσ. Για τθν υπαγωγι των χρεϊν αυτϊν ςτισ ρυκμίςεισ τθσ προθγοφμενθσ υποπαραγράφου απαιτείται αίτθςθ του οφειλζτθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθ βεβαίωςθ των οφειλϊν αυτϊν ι τθσ λιξθσ τθσ αναςτολισ αυτϊν. Η καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ γίνεται τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ. Η δεφτερθ δόςθ καταβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και οι επόμενεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν, χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ ειδοποίθςθ του οφειλζτθ. γ) Κατά τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ ςτουσ οφειλζτεσ που είναι ςυνεπείσ ςε αυτι: αα) Χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ, ςτουσ υπόχρεουσ, μθνιαίασ διάρκειασ, εφόςον ςυντρζχουν οι λοιπζσ προχποκζςεισ του άρκρου 26 του ν. 1882/1990 (Α` 43),όπωσ ιςχφει. ββ) Αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ ςε βάροσ των υπευκφνων κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν. 1882/ 1990 (Α`43) όπωσ ιςχφει ςιμερα και αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε ι εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςθ τθσ διακόπτεται. γγ) Αναςτζλλεται θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν ι ακινιτων με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτζλεςθ αφορά μόνο χρζθ που ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ αυτοφ του άρκρου. Η αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί οι ςχετικζσ παραγγελίεσ, τα αποδιδόμενα όμωσ ποςά από αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. Αν ο οφειλζτθσ απολζςει το ευεργζτθμα τθσ ρφκμιςθσ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί ςυνεχίηονται. δ) Οι διατάξεισ του άρκρου 20 του ν. 2648/1998 (Α` 238), όπωσ ιςχφουν, πλθν τθσ παραγράφου 2 εφαρμόηονται και για τα χρζθ που υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. 12

13 ε) Η παραγραφι των χρεϊν, για τα οποία υποβάλλεται ςχετικι αίτθςθ υπαγωγισ τουσ ςτισ ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, αναςτζλλεται από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ αυτισ και για ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα που αφορά θ ρφκμιςθ, ανεξαρτιτωσ καταβολισ οποιουδιποτε ποςοφ και δεν ςυμπλθρϊνεται πριν παρζλκει ζνα (1) ζτοσ από τθ λιξθ τθσ τελευταίασ δόςθσ αυτισ. ςτ) Μζτρα που ζχουν επιβλθκεί για τθ διαςφάλιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ν. 2523/1997 ι παρεπόμενεσ ποινζσ ι άλλεσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ, που ςυνεπάγονται οι παραπάνω οφειλζσ ι θ ταμειακι βεβαίωςθ τουσ, αίρονται ι θ ιςχφσ τουσ αναςτζλλεται αυτοδικαίωσ και δεν επιβάλλονται νζα, εφόςον ο οφειλζτθσ τθρεί τθν υποχρζωςθ καταβολισ των ωσ άνω δόςεων. η) Ρρόςωπα που ευκφνονται, μαηί με τουσ πρωτοβάκμιουσ και τουσ δευτεροβάκμιουσ Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ αυτϊν, κακϊσ και τουσ ςυνδζςμουσ Ο.Τ.Α. για τθν καταβολι μζρουσ τθσ οφειλισ τουσ δεν δικαιοφνται να ρυκμίςουν μόνο το μζροσ αυτό τθσ οφειλισ, αλλά το ςφνολο αυτισ, με τισ παροφςεσ διατάξεισ. θ) Τα νζα πρόςωπα (νζοι διμοι-νζεσ περιφζρειεσ), που ςυνιςτϊνται με τισ διατάξεισ του άρκρου 283 του ν. 3852/2010 (Α`87), όπωσ ιςχφει, από , ωσ κακολικοί διάδοχοι των παλαιϊν διμων, νομαρχιϊν, περιφερειϊν ευκφνονται για τθν καταβολι των οφειλϊν τουσ και δφνανται να ρυκμίςουν τα χρζθ αυτϊν με τισ ωσ άνω διατάξεισ. κ) Οι οφειλζσ που κα υπαχκοφν ςτθ ρφκμιςθ δεν επιβαρφνονται περαιτζρω με προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ μζχρι τθν εξόφλθςθ τουσ. Η κακυςτζρθςθ πλθρωμισ μιασ δόςθσ επιβαρφνεται με τισ κατά μινα προβλεπόμενεσ, ςφμφωνα με τον ΚΕΔΕ, προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ. ι) Η μθ καταβολι τριϊν (3) ςυνεχϊν μθνιαίων δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, κακϊσ και θ μθ καταβολι τθσ προτελευταίασ ι τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον παρζλκει αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα ζχει ωσ ςυνζπεια για το υπόλοιπο τθσ οφειλισ: αα) τθν απϊλεια των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ, ββ) τθν καταβολι του υπολοίπου τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ βεβαίωςθσ και γγ) τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα.» Με τισ παρ.6α και 6β του άρθρου 3 τροποποιείται η παρ.8 του άρθρου 26 του ν.1882/1990, όπωσ προςτζθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 26 - Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο. 8. Αν ηθτείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων και δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 3 για τθ χοριγθςθ του, οφτε ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί ςυμψθφιςμοφ, εκδίδεται από τθν υπθρεςία ςτθν οποία είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι, βεβαίωςθ οφειλισ προσ το Δθμόςιο, θ οποία κατατίκεται αντί του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ςτθν υπθρεςία ι τον οργανιςμό πλθρωμισ. Με βάςθ τθ βεβαίωςθ αυτι αποδίδεται το προσ είςπραξθ ποςό και μζχρι του φψουσ τθσ οφειλισ, ςτθν εκδοφςα τθ βεβαίωςθ υπθρεςία. 13

14 Η βεβαίωςθ εκδίδεται: α) μετά από αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, ι β) οίκοκεν, από τθν υπθρεςία ςτθν οποία είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι, όταν εντοπιςτεί απαίτθςθ του οφειλζτθ για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ απαιτείται θ κατάκεςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι γ) μετά από αίτθμα τθσ υπθρεςίασ ι του φορζα που διενεργεί τθν εκκακάριςθ ι τθν πλθρωμι προσ τον οφειλζτθ του Δθμοςίου, όταν ο δικαιοφχοσ τθσ πλθρωμισ οφειλζτθσ αμελεί ι αδυνατεί να προςκομίςει αποδεικτικό ενθμερότθτασ. Για κάκε τίτλο πλθρωμισ εκδίδεται χωριςτι βεβαίωςθ οφειλισ, θ οποία ζχει διάρκεια ιςχφοσ ενόσ μινα από τθν ζκδοςθ τθσ και επιςυνάπτεται ςτον τίτλο πλθρωμισ αντί του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. Για τθν απόδοςθ τυχόν επιπλζον ποςοφ που αποδίδεται ςτον δικαιοφχο, απαιτείται κατάκεςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ του ενθμερότθτασ. Εάν δεν είναι δυνατι θ ζκδοςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ λόγω οφειλισ προσ Ο.Τ.Α.. προςκομίηεται ςτθν υπθρεςία ι τον οργανιςμό πλθρωμισ ςχετικι βεβαίωςθ οφειλισ προσ τον Ο.Τ.Α., ςτον οποίο και αποδίδεται το προσ είςπραξθ ποςό και μζχρι του φψουσ τθσ οφειλισ. Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: α) από το προϊόν του τιμιματοσ εξοφλοφνται πλιρωσ οι βεβαιωμζνεσ κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλζσ και β) δεν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι μθ ζκδοςθσ αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ παρά μόνο οι ανωτζρω βεβαιωμζνεσ οφειλζσ. Η βεβαίωςθ οφειλισ επιςυνάπτεται ςτθν πράξθ μεταβίβαςθσ, αντί του αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηεται θ ειδικότερθ διαδικαςία και κάκε άλλο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ.» Με την παρ.7 του άρθρου 3 τροποποιείται το άρθρο9 του ν.δ. 356/1974 ΚΕΔΕ, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 9 - Απαρίκμθςθ αναγκαςτικϊν μζτρων Τα αναγκαςτικά μζτρα που εφαρμόηονται για τθν είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων είναι τα εξισ: 1) Κατάςχεςθ κινθτϊν, είτε ςτα χζρια του οφειλζτθ είτε κινθτϊν και απαιτιςεων του, εν γζνει ςτα χζρια τρίτου. 2) Κατάςχεςθ ακινιτων. Η χριςθ των αναγκαςτικϊν αυτϊν μζτρων εναπόκειται ςτθν κρίςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Τελωνείου που είναι βεβαιωμζνο το ζςοδο, ο οποίοσ μπορεί να τα λάβει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, είτε ακροιςτικά είτε κακζνα χωριςτά κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του. Τα αναγκαςτικά μζτρα του άρκρου αυτοφ, κακϊσ και τα μζτρα του προθγοφμενου άρκρου, μπορεί να λαμβάνονται είτε ακροιςτικά είτε κακζνα ξεχωριςτά για ζναν ι περιςςότερουσ οφειλζτεσ και από το 14

15 διοικθτικό όργανο που ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Με τθν απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου μπορεί να κατανζμονται οι αρμοδιότθτεσ κατά τθν χριςθ των αναγκαςτικϊν μζτρων και τθν διενζργεια διαδικαςτικϊν πράξεων τθσ εκτελζςεωσ μεταξφ των προϊςταμζνων των Δ.Ο.Υ. ι των Τελωνείων που είναι βεβαιωμζνο το ζςοδο και του διοικθτικοφ οργάνου που ορίηεται με τθν υπουργικι απόφαςθ και να ρυκμίηεται κάκε ειδικότερο ηιτθμα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μπορεί, προκειμζνου να εντοπιςτοφν περιουςιακά ςτοιχεία των υπόχρεων ι ςυνυπόχρεων προςϊπων και να διαςφαλιςτεί θ είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων, να ανατίκεται θ ζρευνα ςε ελεγκτικζσ εταιρείεσ ι δικθγόρουσ ι δικθγορικά γραφεία ι κοινοπραξίεσ αυτϊν. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηεται θ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ, ο τρόποσ τθσ αμοιβισ, που μπορεί να ςυνδζεται με το τελικό αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ ι τθσ είςπραξθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου.» Με την παρ. 9 του άρθρου 3 προςτίθεται τρίτο εδάφιο ςτο τζλοσ του άρθρου 54 του νδ. 356/1974, «Άρκρον 54. Ρασ τρίτοσ επιςπεφδων πλειςτθριαςμόν, υποχρεοφται, επί ποινι ακυρότθτοσ αυτοφ, να κοινοποιιςθ εισ τουσ Διευκυντάσ των Δθμοςίων Ταμείων τθσ περιφερείασ τθσ κατοικίασ και αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ του οφειλζτου, διά δικαςτικοφ επιμελθτοφ, αντίγραφον του προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ δζκα θμζρασ προ τθσ ενεργείασ του πλειςτθριαςμοφ, προκειμζνου περί κινθτϊν, είκοςι δε θμζρασ προκειμζνου περί ακινιτων. Επίςθσ επί τθ αυτι ωσ άνω ποινι υποχρεοφται να κοινοποιιςθ αντίγραφον του προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ εισ τον Διευκυντι του Τελωνείου του τόπου τθσ εκτελζςεωσ, εισ τασ Διευκφνςεισ δε Τελωνείων όπου υφίςτανται τοιαφτα.» Με την παρ. 10 του άρθρου 3 προςτίθεται πζμπτο εδάφιο ςτην παρ.3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001, «Άρκρο 12 - Ανάκλθςθ ςυντελεςμζνθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ 3. Η κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ολικι ι μερικι ανάκλθςθ τθσ απαλλοτρίωςθσ γίνεται, με απόφαςθ τθσ αρχισ θ οποία τθν ζχει κθρφξει και με τθ διαδικαςία που ορίηεται από το άρκρο 1, φςτερα από επιςτροφι ςτον βαρυνόμενο με τθ δαπάνθ τθσ απαλλοτρίωςθσ τθσ αποηθμίωςθσ που καταβλικθκε, αναπροςαρμοςμζνθσ κατά τα κατωτζρω οριηόμενα. Ο κακοριςμόσ τθσ επιςτρεπτζασ αποηθμίωςθσ γίνεται: α) με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, εάν θ απαλλοτρίωςθ ζχει κθρυχκεί από το Υπουργικό Συμβοφλιο ι για τθν κιρυξι τθσ ζχει ςυμπράξει ο Υπουργόσ Οικονομικϊν και β) με απόφαςθ τθσ αρχισ που κιρυξε τθν απαλλοτρίωςθ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. Η επιςτρεπτζα αποηθμίωςθ κακορίηεται με βάςθ τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ γι` αυτιν απόφαςθσ ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 του παρόντοσ νόμου, ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ τυχόν επαφξθςθ τθσ αξίασ του ακινιτου από εκτελεςκείςεσ ςε αυτό εργαςίεσ και γενικά μεταβολζσ από τον υπεροφ θ 15

16 ανακαλοφμενθ απαλλοτρίωςθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν εφαρμόηεται θ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 12 του παρόντοσ νόμου.» β) Η διάταξθ του τρίτου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 12 του ν. 2882/2001, όπωσ αντικακίςταται με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ α`, εφαρμόηεται και επί αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων, για τισ οποίεσ μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου δεν ζχει εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ κακοριςμοφ τθσ επιςτρεπτζασ αποηθμίωςθσ για τθν ανάκλθςθ αυτϊν). Εάν ο κακ` ου θ απαλλοτρίωςθ δεν ζχει ειςπράξει τθν αποηθμίωςθ που ζχει παρακατατεκεί, ωσ επιςτρεπτζο από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςό κακορίηεται μόνο το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που ζχει παρακατατεκεί, χωρίσ αναπροςαρμογι. Επίςθσ, εάν ο κακ` ου θ απαλλοτρίωςθ δεν ζχει ειςπράξει τθν αποηθμίωςθ για τθν οποία ζχει εκδοκεί χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ κατά το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7, ωσ επιςτρεπτζο ποςό κακορίηεται μόνο το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ του οποίου ζχει ενταλκεί θ πλθρωμι, χωρίσ αναπροςαρμογι.» Με την παρ. 1 του άρθρου 4 προςτίθεται παράγραφοσ ςτο άρθρο 109 του ν. 3852/2010, «Άρκρο 109 Συγχϊνευςθ κοινωφελϊν επιχειριςεων των νζων διμων 1. Κοινωφελείσ επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α., πρϊτου βακμοφ, που ςυνενϊνονται ςε ζνα νζο διμο, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε μία κοινωφελι επιχείρθςθ. Με απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, ορίηεται θ επωνυμία, ο ςκοπόσ, θ Διοίκθςθ, το κεφάλαιο, οι πόροι, θ διάρκεια, θ ζδρα τθσ κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο αναγκαίο κατά τθν κρίςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου νομιμότθτασ. Κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθν επιχείρθςθ που προκφπτει, θ οποία υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ λιξθ τουσ. Οι εκκρεμείσ δίκεσ, ςτισ οποίεσ διάδικο μζροσ είναι οι ςυγχωνευκείςεσ επιχειριςεισ, ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ από τθ νζα κοινωφελι επιχείρθςθ χωρίσ να απαιτείται ειδικι διαδικαςτικι πράξθ ςυνζχιςθσ για κακεμία από αυτζσ. Μζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ παρατείνεται αυτοδικαίωσ θ κθτεία των διοικιςεων των υφιςτάμενων επιχειριςεων 2. Το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των επιχειριςεων που ςυγχωνεφονται μεταφζρεται ςτθ νζα επιχείρθςθ και κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ του προςωπικοφ ςτισ επιχειριςεισ που ςυγχωνεφονται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ. 3. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 1 του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςυντάςςεται εςωτερικόσ κανονιςμόσ προςωπικοφ, ςτον οποίο εντάςςονται οι κζςεισ του αναγκαίου προςωπικοφ. 16

17 4. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, μεταφζρεται τυχόν πλεονάηον προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των ανωτζρω επιχειριςεων ςε νομικά πρόςωπα του διμου με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ. Το προςωπικό αυτό διζπεται ωσ προσ τουσ όρουσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ τθσ εργαςίασ του από τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ που ιςχφουν εκάςτοτε για το προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ςτα οποία μεταφζρεται. Ο χρόνοσ τθσ προχπθρεςίασ του προςωπικοφ που μεταφζρεται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ. 5. Το προςωπικό που μεταφζρεται ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου του διμου κατατάςςεται ςε προςωποπαγείσ κζςεισ τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και αντίςτοιχθσ ι παρεμφεροφσ ειδικότθτασ. Η πράξθ κατάταξθσ του προςωπικοφ εκδίδεται από το αρμόδιο για το διοριςμό όργανο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Το μεταφερόμενο προςωπικό ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του διμου κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του οικείου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 6. Οι διατάξεισ των ανωτζρω παραγράφων εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθ ςυγχϊνευςθ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.). 7. Σε περίπτωςθ λφςθσ κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ ι Δ.Ε.Υ.Α. και ανάλθψθσ των δραςτθριοτιτων τθσ από τον οικείο διμο ι από νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου αυτοφ, το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου μεταφζρεται ςτον αντίςτοιχο φορζα με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ, φςτερα από απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Συμβάςεισ ζργου που ζχουν ςυναφκεί από τισ επιχειριςεισ που λφονται εκτελοφνται από τον αντίςτοιχο φορζα άςκθςθσ των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων. Οφειλζσ των ανωτζρω επιχειριςεων προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, τα αςφαλιςτικά ταμεία και προσ τρίτουσ, περιλαμβανομζνων και δεδουλευμζνων αποδοχϊν του μεταφερόμενου προςωπικοφ τουσ, μποροφν να καταβάλλονται από τον οικείο διμο μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του. Οι ρυκμίςεισ του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηονται αναλογικά και για οφειλζσ αμιγϊν επιχειριςεων του π.δ. 410/1995, που λφκθκαν. 7. α) Από θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Μείηονοσ περιοχισ Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) διζπεται ςχετικά με τθν εν γζνει λειτουργία τθσ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 1069/1980. Οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του ν. 890/1979 καταργοφνται. Η Θθτεία του παρόντοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου λιγει με τθν εγκατάςταςθ του νζου, το οποίο ορίηεται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν. 1069/1980. β) Μζχρι τθν κατάρτιςθ και ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ είναι επιτρεπτι θ πραγματοποίθςθ δαπανϊν, χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ των δωδεκατθμορίων, από διμουσ και περιφζρειεσ, οι οποίεσ αφοροφν τθν εκπλιρωςθ ανειλθμμζνων ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.» Με την παρ. 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ο τίτλοσ και το άρθρο 70 Α του Κ.Φ.Ε., που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 70Α Διοικθτικι επίλυςθ φορολογικϊν διαφορϊν ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν 17

18 1. Συνιςτάται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν πενταμελισ Επιτροπι αποτελοφμενθ από ζναν πρϊθν ανϊτατο δικαςτικό λειτουργό ι πρϊθν λειτουργό του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, ωσ πρόεδρο, δφο υπαλλιλουσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου, προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων επιπζδου Διεφκυνςθσ, ζναν υπάλλθλο του Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ με βακμό Α` και ζναν εκπρόςωπο του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.). Αν ο φορολογοφμενοσ είναι μζλοσ ομοςπονδίασ επαγγελματιϊν, βιοτεχνϊν ι εμπόρων αντί του εκπροςϊπου του Σ.Ε.Β. ςτθν επιτροπι που προβλζπεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο μετζχει ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν, Εμπόρων Ελλάδοσ. Η Επιτροπι Διοικθτικισ Επίλυςθσ Φορολογικϊν Διαφορϊν ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται οι αναπλθρωτζσ του Ρροζδρου και των μελϊν τθσ. 2. Ζργο τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι θ διοικθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν ςε κάκε φορολογικό αντικείμενο, εφόςον θ διαφορά υπερβαίνει το ποςό των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ. 3. Δεν κίγονται τα υφιςτάμενα όργανα και οι ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ για τθ διοικθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν. Κατ` εξαίρεςθ του προθγοφμενου εδαφίου, εφόςον θ διαφορά υπερβαίνει το ποςό των τριακοςίων χιλιάδων ( ) ευρϊ, θ Επιτροπι του παρόντοσ άρκρου είναι αποκλειςτικά αρμόδια για διοικθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ. 4. Ο υπόχρεοσ, ςε βάροσ του οποίου εκδόκθκε πράξθ καταλογιςμοφ φόρου ι πράξθ επιβολισ οποιαςδιποτε κυρϊςεωσ για παράβαςθ τθσ φορολογικισ εν γζνει νομοκεςίασ, μπορεί, αν αμφιςβθτεί τθν ορκότθτα τθσ, να ηθτιςει, με αίτθςθ του απευκυνόμενθ ςτθν Επιτροπι Διοικθτικισ Επίλυςθσ Φορολογικϊν Διαφορϊν (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), τθ Διοικθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ. 5. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ αυτισ αποκλείει τθν υποβολι για τθν ίδια υπόκεςθ και άλλθσ αίτθςθσ διοικθτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ με βάςθ τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ για τθ διοικθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν. 6. Η αίτθςθ κατατίκεται ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι και διαβιβάηεται, μαηί με το ςχετικό φάκελο, από αυτι ςτθν Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ. Αν ζχει υποβλθκεί προγενεςτζρωσ άλλθ αίτθςθ διοικθτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ ςε άλλο υφιςτάμενο όργανο, θ αίτθςθ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάηεται ςε αυτιν, εφόςον ο φορολογοφμενοσ παραιτθκεί από τθν προγενζςτερθ αίτθςθ. 7. Για τθ διοικθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται κατά τα λοιπά οι ιςχφουςεσ διαδικαςτικζσ και ουςιαςτικζσ διατάξεισ για τθ διοικθτικι επίλυςθ των φορολογικϊν διαφορϊν. 8. Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθν Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. παρζχεται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν 9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ορίηεται θ θμερομθνία από τθν οποία μπορεί να υποβάλλονται ςτθν Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτιςεισ για διοικθτικι επίλυςθ φορολογικισ διαφοράσ. 10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηεται αποηθμίωςθ για τον Ρρόεδρο, τα μζλθ και τον Γραμματζα τθσ Επιτροπισ και μπορεί να ιδρφονται τμιματα τθσ Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., να κακορίηεται θ αρμοδιότθτα τουσ, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Επιτροπισ και τθσ υπθρεςίασ για τθ γραμματειακι τθσ υποςτιριξθ.» Με την παρ. 7 του άρθρου 4 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, που ζχει ωσ εξήσ: 18

19 «Άρκρο 73-Συντελεςτζσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ 2. Για τθν εφαρμογι των περιπτϊςεων ηϋ, ιαϋ, ςτϋ, ιϋ, ιγϋ, ιςτϋ, ιδϋ, ιηϋ, ικϋ και ειδικότερα: «α) Για τθν εφαρμογι των παραπάνω περιπτϊςεων η` για το πετρζλαιο εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) και ια` για το φωτιςτικό πετρζλαιο (κθροηίνθ), που χρθςιμοποιοφνται ωσ καφςιμα κζρμανςθσ για τθ χρονικι περίοδο από τθ 15θ Οκτωβρίου μζχρι και τθν 30ι Απριλίου κάκε ζτουσ, ο ςυντελεςτισ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) ορίηεται ςε εξιντα (60) ευρϊ το χιλιόλιτρο, με εξαίρεςθ το πετρζλαιο εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) και το φωτιςτικό πετρζλαιο που παραλαμβάνονται από τα Νομικά Ρρόςωπα του άρκρου 2 παρ. 4 και του άρκρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 (Α` 151). Τα πρόςωπα αυτά, για τθ λειτουργία των κεντρικϊν ςυςτθμάτων ι άλλων μζςων κζρμανςθσ, κα χρθςιμοποιοφν πετρζλαιο εςωτερικισ καφςθσ (DIESEL) κίνθςθσ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 19 του ν. 2753/1999 (Α` 249) και τθσ παρ. 4 του άρκρου 21 του ν. 3193/2003 (Α` 266) δεν εφαρμόηονται για τα παραπάνω Νομικά Ρρόςωπα. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ.» Με την παρ. 8 του άρθρου 4 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3943/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 1- Εκνικό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Καταπολζμθςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ 2. Συνιςτάται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν θ Εκτελεςτικι Διυπουργικι Επιτροπι του Εκνικοφ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ, θ οποία αποτελείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικϊν, με αναπλθρωτι τον Υφυπουργό Οικονομικϊν με αρμοδιότθτα ςτα ζςοδα, ωσ Ρρόεδρο. β) τον επικεφαλισ Ειςαγγελζα τθσ Αρχισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. γ) τον Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. δ) τον Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Οικονομικϊν ε) τον Γενικό Γραμματζα Φορολογικϊν και Τελωνειακϊν κεμάτων ςτ) τον Γενικό Γραμματζα Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, η) τον Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Οικονομίασ. Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ. θ) τον Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων κ) τον Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. ι) τον Διοικθτι, με αναπλθρωτι τον ζναν εκ των Υποδιοικθτϊν τθσ Ε.Υ.Ρ.. ια) τον Ειδικό Γραμματζα του Σ.Δ.Ο.Ε.. ίβ) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν ιγ) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογίασ του Υπουργείου Οικονομικϊν ιδ) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ του Υπουργείου Οικονομικϊν ιε) τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Αςτυνομίασ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Η Εκτελεςτικι Διυπουργικι Επιτροπι ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μια φορά κάκε μινα ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν. Υποςτθρίηεται γραμματειακά και διοικθτικά από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικϊν Ελζγχων του Υπουργείου Οικονομικϊν. Ενθμερϊνει τθν 19

20 Επιτροπι που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 για τθν πορεία εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ τουλάχιςτον κάκε τρεισ μινεσ.» Με την παρ. 9 του άρθρου 4 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, που ζχει ωσ εξήσ: «Άρκρο 55 5.α) Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, που δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να καταργείται ι να αναςτζλλεται θ λειτουργία Τμιματοσ Ελζγχου ι Τμιματοσ Δικαςτικοφ ι Γραφείου Ελζγχου ι Γραφείου Δικαςτικοφ Δ.Ο.Υ. και οι αρμοδιότθτεσ του να μεταφζρονται και να αςκοφνται από Δ.Ο.Υ. τθσ περιφερειακισ ενότθτασ τθσ ζδρασ του ίδιου νομοφ, με εξαίρεςθ τουσ Νομοφσ Αττικισ και κεςςαλονίκθσ, όπου με όμοια απόφαςθ μπορεί να ορίηονται περιςςότερεσ Δ.Ο.Υ., ςτισ οποίεσ μεταφζρονται και αςκοφνται οι πιο πάνω αρμοδιότθτεσ. β) Η αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ και διεκπεραίωςθσ όλων των εκκρεμϊν υποκζςεων των οργανικϊν μονάδων των οποίων αναςτζλλεται θ λειτουργία, κακϊσ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πράξεων επιβολισ φόρων ι προςτίμων και λιψθσ μζτρων είςπραξθσ, περιζρχεται ςτισ οργανικζσ μονάδεσ υποδοχισ αυτϊν. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ οργανικισ μονάδασ, ςτθν οποία μεταφζρεται θ αρμοδιότθτα, κακίςταται αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ των οικείων καταλογιςτικϊν πράξεων, τθν επίλυςθ των διαφορϊν, τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ των φόρων και λοιπϊν επιβαρφνςεων, κακϊσ και για τθ λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων είςπραξθσ ςε βάροσ των οφειλετϊν και περιουςιακϊν ςτοιχείων αυτϊν. γ) Τα Τμιματα "Δικαςτικό και Λογιςτικό", "Λογιςτικό και Δικαςτικό" και "Εςόδων και Δικαςτικό", κακϊσ και το Τμιμα "Ελζγχου Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων" των Δ.Ο.Υ. Α` Τάξεωσ, των οποίων μεταφζρονται οι αρμοδιότθτεσ, μετονομάηονται ςε Τμιματα "Λογιςτικό", "Εςόδων" και "Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων", αντίςτοιχα, και τα Γραφεία "Λογιςτικό - Δικαςτικό - Γραμματείασ" των Δ.Ο.Υ. Β` Τάξεωσ, των οποίων μεταφζρονται οι αρμοδιότθτεσ, μετονομάηονται ςε Γραφεία "Λογιςτικό -Γραμματείασ" και λειτουργοφν με τον νζο τίτλο από τθν θμερομθνία αναςτολισ λειτουργίασ, από τθν οποία και μεταφζρονται οι αρμοδιότθτεσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. δ) Στα Τμιματα ελζγχου, που προκφπτουν φςτερα από μεταφορά αρμοδιοτιτων, κατ` εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ παραγράφου, προΐςτανται υπάλλθλοι, κατθγορίασ ΡΕ, του κλάδου Εφοριακϊν και των αντίςτοιχων προςωρινϊν, και ςτα τμιματα δικαςτικοφ, που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των ίδιων διατάξεων, προΐςτανται υπάλλθλοι, κατθγορίασ ΡΕ, του κλάδου Εφοριακϊν και των αντίςτοιχων προςωρινϊν, κατά προτεραιότθτα με πτυχίο νομικϊν ςπουδϊν και αντίςτοιχθ εμπειρία.» Με την παρ. 10 του άρθρου 4 τροποποιείται η παρ. 14 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, «Άρκρο Με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, με τθν οποία αναςτζλλεται θ λειτουργία οργανικϊν τελωνειακϊν μονάδων, μπορεί να καταργείται κζςθ Υποδιευκυντι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 20 του ν. 2753/1999 (Α` 249).» 20

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ενςωμάτωςη ςτο ελληνικό δίκαιο τησ Οδηγίασ 2014/62/EE του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 15ησ Μαΐου 2014 ςχετικά με την προςταςία του ευρώ και άλλων νομιςμάτων από την παραχάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 4533 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Με το Ν.1566/85 (Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ) και με μεταγενζςτερα νομοκετιματα, ζγιναν ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Σροπολογία για τθν λειτουργία των Λαϊκϊν Αγορϊν, τον αναπτυξιακό νόμο, τισ Ειδικζσ Τπθρεςίεσ του ΕΠΑ και ζργων του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΦΕΚ 2920 Βϋ/31.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ : 210 3630573, 3605159 II. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του με αρικμ. πρωτ.: 1664/15.7.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςχετικά με τθν 44/2013 Πράξθ τθσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου Ν. Χαλκιδικισ. Θ γνϊμθ επί του τεκζντοσ ηθτιματοσ είναι θ εξισ: Στο άρκρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22.12.2015 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ. B 2114/8.7.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Bϋ, Γϋ, Εϋ ΤΗΛ : 210 2113108,7, 2103614303

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ)

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ) ΑΔΑ : ΑΔΑ: 45ΒΖ9-10Κ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ.

παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ. ΦΕΚ 328Β/13.02.2014 ΦΕΚ 1376Β/29.05.2014 (Τροποποίθςθ) Συμπλιρωςθ τθσ υπ αρικμ.δ10β1027032εξ2014/1033 (ΦΕΚ Βϋ 328/13.02.2014) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ περί απευκείασ παραχϊρθςθσ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΡΟΣΘΗΚΗ Στο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΕΚΚΛ/ΚΘ ΕΚΠ/Θ & ΚΡΘΚΕΤΣΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ----- Α ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟ/ΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2265 /15.02.2016 ερωτιματοσ Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3414 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα