Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας και στην φαρμακευτική πολιτική της Ελλάδας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας και στην φαρμακευτική πολιτική της Ελλάδας."

Transcript

1 272 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας και στην φαρμακευτική πολιτική της Ελλάδας. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος Στρατιωτικός Χειρουργός Οδοντίατρος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κράτος πρόνοιας και η κοινωνική πολιτική των δυτικών χωρών διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την παρέμβαση και συμμετοχή του κράτους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων, στην παραγωγή και στην αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού. Οι κατηγορίες αυτές είναι το φιλελεύθερο, το κορπορατιστικό, το σοσιαλδημοκρατικό και το μεσογειακό μοντέλο. Η σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα απέδειξε το βαθμό αποτελεσματικότητας του κάθε μοντέλου κράτους πρόνοιας που είχε αναπτυχθεί στα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και την ανάγκη για ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων. Στα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνονται κυρίως η οικογένεια και οι εθελοντικές οργανώσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη κοινωνική προστασία. Υλικό Μέθοδος: Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει την τυπολογία της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας με βάση τη διεθνή και ελληνική έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία, καθώς και την διαφορετική επίδραση της οικονομικής κρίσης στα ευρωπαϊκά μοντέλα κράτους πρόνοιας. Επίσης προσδιορίζεται η υπαγωγή της Ελλάδας σε ένα από τα υπάρχοντα μοντέλα και αναλύονται συγκριτικά οι κοινωνικές δαπάνες των χωρών της Ε.Ε.-15 με βάση το εργαλείο ESSPROS. Η φαρμακευτική δαπάνη, ως τμήμα των κοινωνικών δαπανών, είναι ένα σημαντικό τμήμα της δαπάνης υγείας, η οποία στην Ελλάδα σημείωσε αξιόλογη μείωση το Για τον λόγο αυτό αναφέρονται τα μέτρα που συνέβαλαν στη μείωση αυτή ενώ περιγράφεται και η επίπτωσή τους στα φαρμακεία. Συμπεράσματα : Το ύψος των δαπανών κοινωνικής προστασίας, υγείας καθώς και αυτό της φαρμακευτικής δαπάνης δεν ανταποκρίνεται πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ευελιξία του κράτους πρόνοιας και η διεθνής οικονομική συγκυρία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εφαρμογή όλων των κοινωνικών πολιτικών. Το κάθε μοντέλο κράτους πρόνοιας ανταποκρίνεται διαφορετικά στην οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που απαιτούνται στο επίπεδο κατανομής των κοινωνικών δαπανών του και των δαπανών υγείας. Λέξεις ευρετηρίου: κοινωνική πολιτική, κράτος πρόνοιας, δαπάνες υγείας, φαρμακευτική πολιτική. Παραπομπή Γ. Ζαχαρόπουλος. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας και στην φαρμακευτική πολιτική της Ελλάδας. Επιστημονικά Χρονικά 2014;19(3): ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη και επιβίωση των δυτικοευρωπαϊκών κρατών μετά τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου βασίστηκε στην αύξηση της παραγωγής αλλά και στην αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού στα πλαίσια ενός καπιταλιστικού συστήματος που τα χαρακτήριζε. Η ανάγκη κάλυψης και προστασίας αυτών των δύο τομέων ικανοποιείται από αυτό που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως να χαρακτηρίζεται ως κράτος πρόνοιας. Δηλαδή έναν κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό μηχανισμό εξασφάλισης κοινωνικής ειρήνης και ελέγχου

2 273 με διαδικασίες και μέτρα που αποσκοπούν στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την συστηματική προστασία των πολιτών από τους κινδύνους [1]. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα πλέον στοιχειοθετείται από βαθιές οικονομικές, πολιτικές και δημογραφικές αλλαγές και προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μετανάστευση και η γήρανση του πληθυσμού τα οποία σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση οδηγούν σε περαιτέρω όξυνσή τους. Η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων αλλά και όλων των κοινωνικών απειλών είναι έργο της κοινωνικής προστασίας η οποία παρέχεται κατά κανόνα από τρεις βασικούς άξονεςθεσμούς και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση : το κράτος, την αγορά και την οικογένεια [2]. Η κοινωνική προστασία και τα αγαθά ή υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πολίτες όπως η υγεία, η εκπαίδευση κ.α. αποτελούν τους δυο τομείς της κοινωνικής πολιτικής. Ως κοινωνική πολιτική ορίζεται η παρέμβαση του κράτους στον αναπαραγωγικό τομέα που προέκυψε ως αποτέλεσμα της ανάγκης για προστασία των εργαζομένων, δεδομένης της αδυναμίας και της κρίσης των άλλων δυο θεσμών [1]. Η διαφαινόμενη αδυναμία τόσο του κράτους όσο και της αγοράς να στηρίξει την κοινωνική προστασία ενεργοποίησε περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες τον τρίτο θεσμό της κοινωνίας, την οικογένεια ενώ σημαντικό ρόλο κατέχει πλέον και ο λεγόμενος «τρίτος τομέας» της οικονομίας δηλαδή η κοινωνική οικονομία μέσα από τις μη κερδοσκοπικές-μη κυβερνητικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις [3]. Η συμβολή και η ανάπτυξη αυτών των οργανώσεων και δικτύων είναι καθοριστικής σημασίας στη νεώτερη ιστορία της κοινωνικής πολιτικής των ανεπτυγμένων κρατών με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ερυθρό Σταυρό το έργο του οποίου είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η συγκριτική αποτύπωση των διαφορετικών μοντέλων κράτους πρόνοιας που απαντώνται στην Ε.Ε.-15, με βάση την πορεία των κοινωνικών δαπανών και των δαπανών υγείας τους πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που παρουσιάστηκε το Ενδιαφέρουσα είναι η παρακολούθηση της ανταπόκρισης τους στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που επήλθαν. Επιπλέον η καταγραφή της φαρμακευτικής πολιτικής και δαπάνης στην Ελλάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα, αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας της χώρας και κατ επέκταση του κράτους πρόνοιας που αντιπροσωπεύει. Η βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματο-ποιήθηκε στο Pubmed και στην έντυπη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία από τον Δεκέμβριο του 2013 έως και το Ιανουάριο του Σκοπός ήταν να καταγράφει η υπάρχουσα τυπολογία της κοινωνικής πολιτικής και των διαφορετικών κρατών πρόνοιας στην Ευρώπη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου και να εξεταστεί η υπαγωγή της Ελλάδας με βάση τα στοιχεία της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το ύψος των δαπανών κοινωνικής προστασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες της ΕΕ-15 σύμφωνα με το ESSPROS και αναλύεται το ύψος των δαπανών υγείας στο διάστημα πριν και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Στη επόμενη ενότητα αναφέρεται η χρησιμότητα και οι πιθανές αδυναμίες του εργαλείου ESSPROS και τέλος περιγράφονται τα καθοριστικά μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής που μείωσαν σημαντικά την φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα το 2012

3 274 καθώς και οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στα φαρμακεία. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η έννοια κοινωνική πολιτική περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο ρυθμίσεων, μέτρων και κοινωνικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην παροχή αγαθών «δημόσιας ή κοινής ωφέλειας» και προσφέρει τις εγγυήσεις στους πολίτες που αδυνατούν να τα αποκτήσουν από την αγορά [1,4].Η φύση και το περιεχόμενο της είναι πολυσύνθετα και διεπιστημονικά και αποσκοπεί στην αναπλήρωση του εισοδήματος των πολιτών από την μια πλευρά και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες από την άλλη, ώστε να ευημερούν. Τα κύρια πεδία εφαρμογής της είναι η απασχόληση, η υγεία, η παιδεία, η κατοικία, η αναπαραγωγή αλλά και η αντιμετώπιση απειλών της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Στη συνέχεια παρατίθεται η τυπολογία της κοινωνικής πολιτικης που απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τυπολογία της κοινωνικής πολιτικής Η μορφή της κοινωνικής πολιτικής επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τα ιδιαίτερα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας από την στιγμή που επιδιώκει να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες. Ανάλογα με την συμμετοχή του κάθε φορέα της, του κράτους, της αγοράς και της οικογένειας εμφανίζονται διαφορετικά μοντέλα. Η μία διάκριση που απαντάται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι του Titmuss [5] όπου παρουσιάζονται τρία διαφορετικά μοντέλα κρατών πρόνοιας. Το πρώτο είναι το υπολειμματικό στο οποίο το κράτος ενεργεί όταν οι άλλοι δυο φορείς κοινωνικής πολιτικής αδυνατούν να λειτουργήσουν με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τις ΗΠΑ. Η λειτουργία του είναι κατασταλτική και χαρακτηρίζεται από επιλεκτική κάλυψη. Το δεύτερο είναι το βιομηχανικό όπου η κάλυψη παρέχεται στη βάση της εργασίας και η αγορά παίζει τον κύριο ρόλο. Πολλά στοιχεία αυτού του μοντέλου απαντώνται στη Μ. Βρετανία. Το τρίτο μοντέλο είναι το θεσμικόαναδιανεμητικό στο οποίο εφαρμόζεται η καθολική κρατική κάλυψη των κοινωνικών αναγκών εκτός των μηχανισμών της αγοράς. Αυτό το μοντέλο απαντάται για πολλά χρόνια τώρα στις Σκανδιναβικές χώρες και στόχο έχει την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μια άλλη τυπολογία προτάθηκε από τον Espring-Andersen [6] ανάλογα με τον τρόπο που το κράτος συσχετίζεται με την αγορά και την οικογένεια [1] στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και διακρίνει τρεις τύπους. Ο πρώτος τύπος είναι το φιλελεύθερο καθεστώς όπου χαρακτηριστικό είναι η περιορισμένης κλίμακας κρατική συνδρομή στην κοινωνική ασφάλιση και εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στη Μ. Βρετανία. Ο δεύτερος τύπος είναι ο συντηρητικός στον οποίο προωθείται μια αρχή επικουρικότητας στην σχέση κράτους, οικογένειας και κοινωνίας και οι κοινωνικές ανάγκες καλύπτονται ανάλογα με την θέση και τάξη των πολιτών συντηρώντας κάποιο είδος ανισότητας [4]. Συναντάται κυρίως στη Γερμανία, την Αυστρία τη Γαλλία και το Βέλγιο. Ο τρίτος τύπος είναι το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο που συναντάται στις Σκανδιναβικές χώρες και έχει ως χαρακτηριστικό την καθολική κάλυψη και την εκτεταμένη κρατική παροχή των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών. Τέλος ένα τέταρτο μοντέλο προτάθηκε από τον

4 275 Ferrera [7], το οποίο αναφέρεται στις χώρες της νότιας Ευρώπης όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Σε αυτό το μοντέλο είναι χαρακτηριστικές οι ανισότητες στον καταμερισμό της κοινωνικής προστασίας με ανάμιξη κρατικών και μη θεσμών και με έντονο πελατειακό χαρακτήρα του κράτους. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί ουσιαστικά την έκφραση και τον χαρακτήρα παρέμβασης του κράτους πρόνοιας που υφίσταται σε κάθε χώρα με διαφορετικά κοινωνικά, ιστορικά, θρησκευτικά, πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Σε αντιστοιχία με την τυπολογία της κοινωνικής πολιτικής διακρίνονται και τα μοντέλα κράτους πρόνοιας. Ο όρος κράτος πρόνοιας αντικατοπτρίζει τις κρατικές λειτουργίες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχουν στόχο την άσκηση κοινωνικού ελέγχου, την εξασφάλιση κοινωνικής ειρήνης και δικαιοσύνης και την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης [8]. Τα συστατικά του στοιχεία είναι η μισθωτή εργασία, η συσσώρευση του κεφαλαίου, η κοινωνία και το πολιτικό καθεστώς που επικρατεί καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των παραγόντων. Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη πρόνοιας ή στο ίδιο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους χρησιμοποιούνται κάποιοι ποσοτικοί δείκτες όπως των κοινωνικών δαπανών και των επιδομάτων. Από τις αρχές του αιώνα αναπτύχθηκαν διαφορετικές θεωρίες για το κράτος πρόνοιας στις ανεπτυγμένες χώρες με κριτήριο τη στάση του κράτους και το βαθμό παρέμβασής του καθώς και την επικρατούσα οικονομική θεωρία. Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα το κράτος πρόνοιας ξεκίνησε να αναπτύσσεται ουσιαστικά μετά το 1974 και ειδικότερα την δεκαετία του 80 οπότε ομαλοποιείται το πολιτικό καθεστώς και χαρακτηρίζεται από στοιχεία του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου με ανάπτυξη του συστήματος υγείας και αύξηση των κοινωνικών παροχών. Στη συνέχεια όμως, και πριν προλάβει να αναπτυχθεί, πέρασε στην αμφισβήτηση, στην υπανάπτυξη και τελικά την κρίση κυρίως στην αρχή της δεκαετίας του 90 έως και σήμερα [1,9]. Τα αίτια ήταν πολυπαραγοντικά και συνοψίζονται κυρίως στα εξής: στην αναποτελεσματικότητα του υφιστάμενου και δαπανηρού κράτους πρόνοιας, στους μετασχηματισμούς των εργασιακών συνθηκών όπως είναι η ευελιξία στην εργασία, στην δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, στην υπογεννητικότητα, στην αλλαγή της οικογενειακής δομής και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση με την υιοθέτηση οικονομικών πολιτικών χωρίς προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού. Επίσης χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους πρόνοιας είναι οι πελατειακές σχέσεις που επιδίωξε να αναπτύξει και η χωρίς σχεδιασμό αποσπασματική κοινωνική πολιτική παροχών κυρίως με παθητικά μέτρα στον τομέα της απασχόλησης [10,11]. Άλλα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι ο υψηλός βαθμός μεταβιβαστικών πληρωμών, η ανισοκατανομή της κοινωνικής προστασίας και η χαμηλή αποδοτικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών του [1]. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εντάσσουν την Ελλάδα στο λεγόμενο νότιο μοντέλο του Ferrera με στοιχεία από το μοντέλο Bismarck στην κοινωνική ασφάλιση και προστασία και στοιχεία από το μοντέλο Beveridge στο σύστημα υγείας. Η

5 276 χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων προέρχεται από τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και το κράτος ενώ σημαντική είναι και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κυρίως στους τομείς υποδομών αλλά και κοινωνικής προστασίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο κατακερματισμός της κοινωνικής προστασίας με την έννοια της διαφορετικής αντιμετώπισης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και με διαφορετικά κοινωνικά δικαιώματα. Το παράδοξο είναι ότι ενώ τα τελευταία 20 χρόνια οι δαπάνες για κοινωνική προστασία αυξήθηκαν θεαματικά, το ποσοστό φτώχειας στη χώρα παρέμεινε, το ίδιο διάστημα, στα ίδια επίπεδα [12-14].Τα αίτια εντοπίζονται στην αναποτελεσματικότητα και ανισότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας καθώς και στον τρόπο οργάνωσής του. Χαρακτηρίζεται από ασθενή αναδιανεμητική επίδραση και γραφειοκρατία [15], στοχεύοντας μόνο σε αυξήσεις των συντάξεων κατά την περίοδο και παθητικές πολιτικές αντιμετώπισης της αυξανόμενης ανεργίας [16, 17]. Ακολουθεί μια διαγραμματική αποτύπωση των δαπανών κοινωνικής προστασίας και των δαπανών υγείας των αντιπροσωπευτικών χωρών από κάθε μοντέλο κράτους πρόνοιας από το 2006 έως και το 2011 δηλαδή πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στη Ελλάδα και αργότερα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Για να γίνει κατανοητή η πορεία του κράτους πρόνοιας τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους κρίσης του είναι απαραίτητες οι ποσοτικές μετρήσεις και ειδικότερα η καταγραφή των δημόσιων δαπανών για την κοινωνική προστασία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση χωρίς ωστόσο οι δαπάνες να εκφράζουν πάντα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Για την αποτύπωση αυτών των στοιχείων δημιουργήθηκε από την Eurostat μια μέθοδος καταγραφής των κοινωνικών δαπανών που ονομάζεται ESSPROS (European System of Social Protection Statistics) που καλύπτει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και δημοσιεύει σε ετήσια βάση τα δεδομένα που αντλεί από την εθνική στατιστική υπηρεσία κάθε χώρας. Οι δαπάνες που καταχωρούνται διακρίνονται με βάση τον κοινωνικό κίνδυνο τον οποίο καλύπτουν και είναι οι εξής οκτώ : η ασθένεια, η αναπηρία, το γήρας, οι επιζώντες (χηρεία), η οικογένεια, η ανεργία, η στέγαση και ο κοινωνικός αποκλεισμός και η μέθοδος περιέχει στατιστικές σειρές για την Ε.Ε. των 15 από το 1990 [18]. Στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ κρατών που υιοθετούν διαφορετικά μοντέλα κράτους πρόνοιας παρατίθεται ο Πίνακας 1 στο οποίο αποτυπώνεται το ύψος των δαπανών κοινωνικής προστασίας για κάθε ευρωπαίο πολίτη της Ε.Ε.-15 [19].

6 277 Πίνακας 1. Δαπάνες κοινωνικής προστασίας ανά κάτοικο της Ε.Ε.-15. Πηγή: Eurostat,2013 [20] Στον Πίνακα 1 παρατηρείται ότι οι χώρες του νότιου μοντέλου όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία αντέδρασαν στην οικονομική κρίση του 2008 με την μικρότερη αύξηση ή και μείωση στις δαπάνες της κοινωνικής προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ελλάδα όπου από το 2009 έως το 2011 ο μέσος ετήσιος ρυθμός των δαπανών σημείωσε μείωση 0,15% ενώ από το 2002 έως το 2009 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 7,47%. Στις χώρες του συντηρητικού μοντέλου όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία και το Βέλγιο σημειώθηκε πολύ μικρή αύξηση μετά το 2009 ενώ έως τότε ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν σταθερός σε πολύ χαμηλές τιμές. Για παράδειγμα η Γερμανία από το 2002 έως το 2009 είχε ετησίως μέσο ρυθμό αύξησης 1,67% και στο διάστημα η τιμή αυτή ήταν 1,4%. Στη Μ. Βρετανία ως παράδειγμα του φιλελεύθερου μοντέλου οι αντίστοιχες τιμές ήταν 1,4% για το διάστημα προ κρίσης και

7 278 1,6% για μετά το 2009 ενώ για την Σουηδία ως εκπρόσωπο του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου οι τιμές ήταν 1,18% και 1,7% αντίστοιχα. Πίνακας 2. Δαπάνες υγείας ανά κάτοικο της Ε.Ε.-15. Πηγή: Eurostat,2013[20] Στον Πίνακα 2 καταγράφονται οι δαπάνες υγείας της Ε.Ε.-15 σε ευρώ ανά κάτοικο από το 2002 έως το 2011 όπου εμφανίζονται ανάλογες τάσεις των προαναφερθέντων κρατών και στις δαπάνες υγείας [20]. Πιο συγκεκριμένα οι χώρες του

8 279 νότιου μοντέλου αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση με μείωση των δαπανών υγείας, οι χώρες του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ε.Ε.-15, οι χώρες του κορπορατιστικού μοντέλου με μικρότερες αυξήσεις ενώ οι χώρες του φιλελεύθερου μοντέλου με ακόμα μικρότερες αυξήσεις. Είναι αξιοσημείωτη και στους δυο πίνακες η θέση των χωρών αυτών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όπου παρατηρείται ότι οι μεσογειακές χώρες βρίσκονται αρκετά πιο κάτω από τον μέσο όρο, οι σκανδιναβικές αρκετά πιο πάνω, ενώ τα άλλα δυο μοντέλα διαμορφώνουν τάσεις σύγκλισης με τον μέσο όρο και συντηρητισμού, απαντώντας με πολύ μικρές αυξήσεις και κυρίως στοχευμένες [21]. Τελικά προκύπτει και από άλλους δείκτες ότι τα σοσιαλδημοκρατικά και συντηρητικά συστήματα είναι περισσότερο αποτελεσματικά από τα φιλελεύθερα και αυτά του νότιου μοντέλου [12, 22]. Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία που καταγράφονται στο ESSPROS παρέχονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και παρά την χρησιμότητά τους παρουσιάζουν και κάποια προβλήματα [23]. Χρησιμότητα και αδυναμίες του ESSPROS Τα προβλήματα που εμφανίζει το συγκεκριμένο εργαλείο εντοπίζονται στην δειγματοληπτική συλλογή δεδομένων με πιθανότητα μεγάλου στατιστικού σφάλματος, και στην διαθεσιμότητα τους καθώς πολλά κράτη καθυστερούν στην αποστολή στοιχείων. Ταυτόχρονα δεν έχει καθιερωθεί ενιαίο και λεπτομερές σύστημα ορολογίας σε ότι αφορά τον χαρακτηρισμό των δαπανών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας [18]. Επίσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές εκπτώσεις ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει διάκριση στο πότε υπολογίζονται και πότε πληρώνονται ρεαλιστικά κάποιες δαπάνες. Επιπλέον σ αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται και εθελοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, η εκκλησία και άλλοι φορείς οι οποίοι δεν αποστέλλουν πάντα στοιχεία των δαπανών τους, είτε δέχονται κρατική χρηματοδότηση είτε όχι. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο της υποεκτίμησης σε άγνωστα ή ελλιπή μεγέθη με την απουσία υπολογισμών όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και αυτό ενέχει κινδύνους υποβάθμισης των κοινωνικών αναγκών. Παρόλα αυτά η χρησιμότητα του είναι μεγάλη στην παρακολούθηση των αλλαγών της κοινωνικής πολιτικής κάθε κράτους και την σύγκριση τους με τα επιτυχημένα μοντέλα στα πλαίσια υιοθέτησης αποτελεσματικών πολιτικών και καθορισμό προτεραιοτήτων μέσα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση [19]. Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ένα από τα σημαντικότερα ποσοστά στις δαπάνες υγείας καταλαμβάνει και η φαρμακευτική δαπάνη. Ειδικότερα στην Ελλάδα έως το 2009 σημείωνε αύξηση φτάνοντας στο 25,8% της συνολικής δαπάνης υγείας της χώρας και στο 2,7% του ΑΕΠ [24]. Στη φαρμακευτική δαπάνη συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για συνταγογραφούμενα ή μη φάρμακα και φαρμακευτικά είδη που χορηγούνται σε ασθενείς και διακρίνεται σε δημόσια και ιδιωτική. Η δημόσια αναφέρεται στις φαρμακευτικές δαπάνες όλων των ασφαλιστικών φορέων για συνταγογραφούμενα είδη και η ιδιωτική αναφέρεται στα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων, τις ίδιες δαπάνες των ασθενών

9 280 για μη καλυπτόμενα είδη και την αποζημίωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών [25]. Από τη φύση της η φαρμακευτική αγορά είναι πολυπαραγοντική και πολύπλοκη [26]. Πίνακας 3. Δαπάνη υγείας και φαρμάκου στην Ελλάδα ως % του ΑΕΠ. Πηγή : ΣΦΕΕ, 2012[30], Eurostat, 2013[20] και ΙΟΒΕ, 2013[24]. *Οι τιμές το 2013 και 2014 είναι προσωρινές εκτιμήσεις και προβλέψεις του ΙΟΒΕ, 2013 Στον Πίνακα 3 αποτυπώνεται η πορεία της δαπάνης υγείας της Ελλάδας και της καθαρής δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης ως ποσοστά του ΑΕΠ από το 2008 έως το 2014, μεγέθη που σημειώνουν μια σημαντική μείωση το Η μείωση αυτή προήλθε από την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων σε όλα τα στάδια της πορείας του φαρμάκου [27-29]. Στο στάδιο της παραγωγής εφαρμόστηκε μια έκπτωση 5% από τις φαρμακευτικές εταιρίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, που είναι και οι μεγαλύτεροι καταναλωτές, και αυξήθηκε η κατανάλωση γενοσήμων από αυτά ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε η τιμή των γενοσήμων σε ποσοστό 60% του πρωτότυπου με αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού και την μείωση του κέρδους των χονδρεμπόρων. Στο επόμενο στάδιο, της διάθεσης των φαρμάκων ιδρύθηκαν και επεκτάθηκαν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα τον ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά. Στο επόμενο στάδιο, της χορήγησης και κατανάλωσης των φαρμάκων, προωθήθηκε η κατάρτιση θετικής και αρνητικής λίστας, η ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφηση και η συνταγογράφηση

10 281 βάσει δραστικής ουσίας ώστε να αυξηθεί η προτίμηση των ιατρών και ασθενών για φθηνότερα φάρμακα. Επίσης αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων σε ευρείας κυκλοφορίας φάρμακα και θεσπίστηκε το τέλος ανά συνταγή. Τέλος διευρύνθηκε η σύνταξη και εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων με στόχο τον αυστηρότερο έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης και της υπερκατανάλωσης. Οι επιπτώσεις της πολιτικής στα φαρμακεία Το τελευταίο από τα προαναφερθέντα μέτρα σε συνδυασμό και με άλλες ρυθμίσεις τιμών επέφερε μείωση του περιθωρίου του κέρδους των φαρμακοποιών το οποίο πλέον εξαρτάται από τις τιμές χονδρικής των φαρμάκων [30]. Για τιμές μεγαλύτερες από 200 το περιθώριο αρχίζει από 12% και σταδιακά μειώνεται για τιμές μεγαλύτερες από 1500 έως 2%. Το 91% των καταναλωμένων φαρμάκων είναι αξίας μικρότερης των 200 και συνυπολογίζοντας τις εκπτώσεις και τις επιστροφές το μέσο περιθώριο κέρδους των φαρμακείων εκτιμάται περίπου στο 19% [24]. Πίνακας 4. Δομή τιμής συνταγογραφούμενων με τιμή χονδρικής <200 (λιανική τιμή =100 ). Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013[24]

11 282 Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η δομή της τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με τιμή χονδρικής μικρότερης των 200 το 2010 και 2012 στην Ελλάδα καθώς και ο μέσος όρος της ΕΕ-27. Παρατηρείται μια μείωση στο κέρδος των φαρμακείων, στο ΦΠΑ και στο κέρδος των χονδρεμπόρων ενώ αύξηση σημείωσαν μόνο οι παραγωγοί στο περιθώριο τους. Παρόλα αυτά το περιθώριο των φαρμακείων είναι ακόμα υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όπως και των παραγωγών ενώ ο ΦΠΑ είναι κατά πολύ χαμηλότερος από αυτόν της ΕΕ-27 [31]. Κατά συνέπεια υπάρχουν δυνατότητες για περεταίρω μείωση της τιμής του φαρμάκου άρα και της φαρμακευτικής δαπάνης στο 2014 στο 1% του ΑΕΠ, που είναι και ο στόχος του προϋπολογισμού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καταλήγοντας διαπιστώνεται ότι οι διαχωριστικές ιδεολογικές γραμμές του παρελθόντος στα διάφορα μοντέλα κοινωνικής πολιτικής που αναπτύχθηκαν στην αρχή του αιώνα έχουν κλονιστεί και οι σύγχρονες παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά κράτη πρόνοιας με μεγαλύτερη συμμετοχή πλέον των κοινωνικών δικτύων όπως η οικογένεια, οι ΜΚΟ, οι ΟΤΑ και η Εκκλησία [32]. Η συνεργασία και η αλληλοσυμπλήρωση αυτών των φορέων με το κράτος, δεδομένης της ανάγκης για βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων θα συμβάλλει καθοριστικά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών κινδύνων με το ελάχιστο οικονομικό κόστος. Η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας πρέπει να συνδυαστεί με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε εθνικού συνόλου και να ληφθεί υπόψη σε κάθε προσπάθεια σύγκρισης όχι μόνο η διαφορετική οικονομική ισχύς κάθε χώρας αλλά και τα διαφορετικά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης που η καθεμία έχει αναπτύξει [33-35]. Τέλος αποδεικνύεται και εμπειρικά ότι η αποτελεσματικότητα ενός κράτους πρόνοιας δεν εξαρτάται από το ύψος των δαπανών κοινωνικής προστασίας αλλά από την ορθολογική και στρατηγικά σχεδιασμένη διαχείριση τους με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών [36-37].

12 283 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Δικαίος Κ, Χλέτσος Μ. Υπηρεσίες Υγείας/Νοσοκομείο, Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις, Τόμος Β, Πολιτική Υγείας/Κοινωνική Πολιτική. Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα, 1999: Esping-Andersen G. Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος πρόνοιας. Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2006: Ζαννής Π. Ο Τρίτος Τομέας στην Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο: Η Ανάπτυξη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Εκδόσεις Ερμής και ΕΚΕΠΙΣ, Αθήνα, 2006: Στασινοπούλου Ο. Κοινωνική Πολιτική :βασικές έννοιες, ιστορική εξέλιξη, φορείς και πρότυπα. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, 2006: Titmuss R. Social policy. Allen and Ynwin, London, 1974: Esping-Andersen G. Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού και της ευημερίας. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006: Ferrera M. The Southern Model of Welfare in Social Europe, J. Eur. soc. policy 1996, 6: Χλέτσος Μ. Κύκλος διαλέξεων: Οικονομία και Κοινωνία. Κεφάλαιο 1 ο : Το κράτος πρόνοιας ως νέος τρόπος οργάνωσης του κοινωνικού. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα, Χλέτσος Μ. Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα: από την ανάπτυξη στην κρίση. Κύκλος σεμιναρίων :Κοινωνία και Ελεύθερη Γνώση. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα Βενιέρης Δ, Παπαθεοδώρου Χ. Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα, 2003: Matsaganis M. The welfare state and the crisis: the case of Greece. J. Eur. soc. policy, 2011, 21: Atkinson A.B, Μητράκος Θ, Τσακλόγλου Π, Ματσαγγάνης Μ, Λεβέντη Χ, Δαφέρμος Γ, και συν. Κοινωνική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, Mossuti G, Asero G. Population and social conditions. Eurostat, Statistics in focus Ανακτηση από 14. Ferrera M. Welfare state reform in southern Europe: fighting poverty and social exclusion in Greece, Italy, Spain and Portugal. Taylor & Francis Ltd, New York, 2005: Πετμεζίδου Μ. Η προβληματική της κοινωνικής μεταρρύθμισης : Αξιακές επιλογές, διλήμματα και προοπτικές. Στο : Ρομπόλης Σ, και συν. (επιμ.) Η Κοινωνική Πολιτική σε Ένα Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον. Πρακτικά Διεθνούς Συνέδριου, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2006:19-34

13 16. Δαφέρμος Γ, Παπαθεοδώρου Χ. Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια; Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 1,Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων 2011, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. 17. Sotiropoulos D. The EU s Impact on the Greek Welfare State: Europeanization on Paper? J. Eur. soc. policy, 2004, 14: Τήνιος Π. Κοινωνικές ασφαλίσεις. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το Μάθημα Επιλογής του Γ Εξαμήνου, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, Ρομπόλης Σ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια έκθεση Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. 20. European Commission, Eurostat, Social Protection, Data, Main Tables Ανάκτηση από 21. Miroslav B, Thum A, Veselkova M. Education and social protection policies in OECD countries: Social stratification and policy intervention. J. Eur. soc. policy, : Πετμεζίδου Μ. Αξιακές επιλογές, διλλήματα και προοπτικές του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Στο : Παπαδάκης Ν, Χανιωτάκης Ν,(επιμ.) Εκπαίδευση, κοινωνία και πολιτική. Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα, Ebbinghaus B. Comparing Welfare State Regimes: Are Typologies an Ideal or Realistic Strategy. Draft Paper presented at European Social Policy Analysis Network, ESPAnet Conference, Edinburgh, UK, Αθανασιάδης Θ, Μανιάτης Γ, Ντεμούσης Φ. Η αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2012, Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας, ΙΟΒΕ, Αθήνα, Αναστασάκου Ζ. Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη: Πρόσφατες εξελίξεις. Οικονομικές Εξελίξεις 2013, 20: Κυριόπουλος Γ, Καραμπλή Ε,Ολλανδέζος Μ, Γείτονα Μ. Πολιτικές Ρύθμισης της Αγοράς Φαρμάκου. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2006: Στουρνάρας Γ. Φαρμακευτική Δαπάνη και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα, Τα Νέα της ΕΟΠΕ 2011,14: Στουρνάρας Γ. Δαπάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου. ΙΟΒΕ, Αθήνα Mόσιαλος Η, Ζωγράφος Κ, Κρεατσάς Γ, και συν. Ενδιάμεση Έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας. Αθήνα Τσακανίκας Α, Μανιάτης Γ, Ντεμούσης Φ, Αθανασιάδης Θ. Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και στοιχεία ΣΦΕΕ, Αθήνα,

14 31. Βίτσου Ε. Οι εξελίξεις της Φαρμακευτικής Πολιτικης στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα Κατρούγκαλος Γ, Κοντιάδης Ξ, Ντουχάνης Χ, και συν. Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 2007: Kuitto K. More than just money: Patterns of disaggregated welfare expenditure in the enlarged Europe. J. Eur. soc. policy 2011, 21: Beblavy M, Thum A, Veselkova M. Education and social protection policies in OECD countries : Social stratification and policy intervention. J. Eur. soc. policy 2013, 23: Guillen A, Matsaganis M. Testing the social dumping hypothesis in Southern Europe : welfare policies in Greece and Spain during the last 20 years. J. Eur. soc. policy 2000, 10: Contiades X, Golna C, Souliotis K. Pharmaceutical regulation in Greece at the crossroad of change: Economic, political and constitutional considerations for a new regulatory paradigm. Health Policy 2007, 82: Σουλιώτης Κ. Μια (επαναλαμβανόμενη) πρόταση για την αναμόρφωση της πολιτικής φαρμάκου στην Ελλάδα. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2013, 3:

15 286 BRIEF REPORT The influence of the economic crisis on the European Welfare State and on the pharmaceutical policy in Greece Georgios Zacharopoulos Military DDS, Post Graduate Programme of Health Care Management, Hellenic Open University, Patra, Greece ABSTRACT Welfare state and social policy of Western countries are divided into four categories according to the state s intervention and participation in addressing social risks, in production and in reproduction of the labor force. These categories are the liberal, the corporatist, the social democratic and the mediterranean model. The current European socio-economic reality proved the effectiveness or not, of different models of the welfare state that had developed in European countries and the need for development of social networks, such as family and voluntary organizations, in order to have effective social protection. The purpose of this paper is to present a typology of social policy and the welfare state based on the literature and the different effects of the economic crisis in the European welfare state. It will also determine the inclusion of Greece in any of the existing models and analyze comparatively the social costs of EU countries-15-based on the tool of ESSPROS. Pharmaceutical expenditure, as a part of the social expenditure, is a significant portion of health expenditure, which in Greece made a significant decrease in Therefore the measures that contributed to this fall will be described and analyzed as well as their impact on pharmacies. This cost does not always match the efficiency and flexibility of the welfare state and the international economic situation has serious implications for the implementation of all social policies. Each welfare state responds differently to the economic crisis and austerity measures needed at the level distribution of social expenditure and health expenditure. Keywords: social policy, welfare state, health expenditure, pharmaceutical policy Citation G. Zacharopoulos. The influence of the economic crisis on the European Welfare State and on the pharmaceutical policy in Greece. Scientific Chronicles 2014;19(3): Συγγραφέας επικοινωνίας Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ε-mail addresses:

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια;

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια; Ποσοστό (%) φτώχειας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου»

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θ. Μητράκος Θ. Γεωργιάδης Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Αθήνα, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνες υγείας και κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα στην ΕΕ-15

Δαπάνες υγείας και κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα στην ΕΕ-15 REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(5):546-555 Δαπάνες υγείας και κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα στην ΕΕ-15 Η οικονομική ύφεση και οι επακόλουθες δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας είχαν τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας. Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη

Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας. Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Η Κρίση στην Ελλάδα Οικονομία/Κοινωνία Μείωση του ΑΕΠ Αύξηση της ανεργίας από 9.6% το 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του φαρμάκου

Οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του φαρμάκου Οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του φαρμάκου 1 Τρέχουσα Κατάσταση Έλλειψη χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ αδυναμία διάθεσης σημαντικών φαρμάκων από Νοσοκομεία, Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά Φαρμακεία Συσσώρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η προσέγγιση του θέματος της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Shaping the Future of Healthcare in Greece Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών 1 Η φαρµακευτική δαπάνη µε τις ως τώρα ενέργειες έχει µειωθεί σηµαντικά: 250,000,000.00 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 200,000,000.00

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια»

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα. Θέσεις και Προτάσεις. Βασίλης Γ. Πενταφράγκας Φαρμακοποιός 6-3-2013

Η Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα. Θέσεις και Προτάσεις. Βασίλης Γ. Πενταφράγκας Φαρμακοποιός 6-3-2013 Η Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα Θέσεις και Προτάσεις Βασίλης Γ. Πενταφράγκας Φαρμακοποιός 6-3-2013 Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 2 Η ταυτότητα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Αναπτύσσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείων. Αθανάσιος Βοζίκης Λέκτορας Οικονοµικών της Υγείας Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείων. Αθανάσιος Βοζίκης Λέκτορας Οικονοµικών της Υγείας Πανεπιστηµίου Πειραιώς Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείων Αθανάσιος Βοζίκης Λέκτορας Οικονοµικών της Υγείας Πανεπιστηµίου Πειραιώς Για τι θα συζητήσουµε... 1. Καλή χρονιά??? 2. Η φαρµακευτική δαπάνη και η

Διαβάστε περισσότερα

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2009-2012 (Προσωρινές εκτιμήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2009-2012 (Προσωρινές εκτιμήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δαπάνες Υγείας - Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2009-2012 (Προσωρινές εκτιμήσεις) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το μνημόνιο»

«Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το μνημόνιο» «Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το μνημόνιο» Του Κώστα Δημουλά, Επίκουρου Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επ. συνεργάτη στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 1.Κοινωνική πολιτική και ταξική σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ)

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ) ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΡΜΑΚEIA (ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ) Η συνεχής μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι και το 2014, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

OTC s GROWTH OPPORTUNITIES FOR THE ECONOMY Μάκης Κοσµάτος Shaping the Future of Healthcare in Greece ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σύνδεσµος που υπηρετεί την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας του κλάδου της υγείας Εκπροσωπεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(The unsupported status of austerity) Μαυροζαχαράκης Μανόλης. (Mavrozacharakis Emmanouil )

(The unsupported status of austerity) Μαυροζαχαράκης Μανόλης. (Mavrozacharakis Emmanouil ) «Η αθεµελίωτη υπόσταση της λιτότητας» (The unsupported status of austerity) Μαυροζαχαράκης Μανόλης (Mavrozacharakis Emmanouil ) University of Crete, Department of Political Science, Students Αbstract Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV 1 Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Οκτώβριος 2011 Τύπος μελέτης: Ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Διοργάνωση Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Η Ε.Ε.Φα.Μ. ιδρύθηκε το 1990 Από τότε συμβάλλει στη συνεχή μετάλλαξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Ε.Α.Ε.Ε. Aθήν α, 12 Νοεμβρίου 2 0 1 3 Pensions sustainability Αναμένει ο Έλληνας επαρκή σύνταξη στα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ «1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα είναι τα φάρµακα που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση από το ευρύ κοινό χωρίς να απαιτείται για τη χρήση τους ιατρική συνταγή και που δεν αποζηµιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση

Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Novartis Hellas Μάιος 2014 Ο ΣΦΕΕ Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890) Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 2012 THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON GREEK ENTERPRISES DURING THE TIME PERIOD OF 2008 2012 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα