Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis"

Transcript

1 επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ ζεζπίζεη νη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα, πεξλψληαο απφ ηελ 31 ε ζέζε ην 2008 ζηελ 70 ε ζέζε ζήκεξα, δίπια ζηε Βνπιγαξία. Μία αλεζπρεηηθή θάζνδνο πνπ πεγάδεη ελ κέξεη απφ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ελ ηζρχ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθεξε ζην θσο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξαθηηθέο κίαο αθξσηεξηαζκέλεο αγνξάο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Τπνρξεκαηνδνηνχκελα θαη ππνζηεξηδφκελα ηερλεηά, νη φκηινη ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαξξεχζνπλ, ή αθφκε θαη λα εμαθαληζηνχλ ηειείσο. Ο ηχπνο, ζηα ρέξηα θάπνησλ πινηνθηεηψλ θαη κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ, γλσξίδεη θχκαηα απνιχζεσλ, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αλαζθάιεηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Αλαγλσξίδνληαο κία αχμεζε θαη κία γελίθεπζε ηεο απηνινγνθξηζίαο, νη επαγγεικαηίεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο καξηπξνχλ κία πνιχ κεγάιε απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Αλ ε κπινγθφζθαηξα πξνζθέξεη έλαλ ηφπν έθθξαζεο πνιχ πην ειεχζεξν θαη έλα πξνζσξηλφ αληίδνην ζηελ απηνινγνθξηζία, δελ παξνπζηάδεη σζηφζν κία νηθνλνκηθά βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε, πνπ ζα επέηξεπε ηε ξήμε κε ηηο θαηαζηξνθηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηε δηάξθεηα ησλ είθνζη ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. ην πιαίζην ηεο δπζπηζηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο βίαο, κία πνιχ βαζηά θξίζε εκπηζηνζχλεο έρεη επίζεο εγθαηαζηαζεί κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Θεσξνχκελνη άιινηε θνξέο θαθνπνηνί, άιινηε πινχζηνη, νη δεκνζηνγξάθνη ελζαξθψλνπλ ζηα κάηηα νξηζκέλσλ ηελ εμνπζία πνπ είλαη ζήκεξα έλνρε γηα πξνδνζία ηνπ ιανχ δηα παξαιείςεσο. ηφρνη εθζηξαηεηψλ δπζθήκηζεο πνπ ζπλδπάδνπλ πεξηπαηρηηθά ζπλζήκαηα θαη απεηιέο ζαλάηνπ, νη δεκνζηνγξάθνη πξνζεγγίδνπλ εθεμήο κε πξνζνρή ηε δέζκεπζή ηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο. Πην αζθαιείο απφ ηνπο Έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη δεκνζηνγξάθνη ηνπο δηεζλνχο ηχπνπ αληηκεησπίδνπλ σζηφζν αζπλήζηζηεο δπζθνιίεο ζε κία ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο έρνπλ ξηδνζπαζηηθνπνηήζεη έλα κέξνο ηεο θνηλήο γλψκεο, ε νπνία εθθξάδεη ζπκφ θαη απνγνήηεπζε ζε δηαδειψζεηο φπνπ ε βία απμάλεηαη. Αληηκέησπνη ζε απηά ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, ζε πιαίζηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο, νη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο ιεηηνπξγνχλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο αζθαιείαο. Παγηδεπκέλνη αλάκεζα ζηε βία ησλ εμηξεκηζηηθψλ θηλήζεσλ θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δπλάκεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ ηαξαρψλ, νη νπνίεο

2 ιίγν ζέβνληαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, νη θσηνξεπφξηεξ πιεξψλνπλ έλα βαξχ ηίκεκα γηα λα παξέρνπλ ζηνλ θφζκν ηηο εηθφλεο κηαο θνηλσλίαο πνπ απνζπληίζεηαη επηθίλδπλα. ε απηφ ην πνιχ ηδηαίηεξν πιαίζην, νη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα κεηέβεζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα θάλνπλ κία πξψηε θαηαγξαθή πξηλ απφ ηελ έλαξμε κίαο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο πεξηφδνπ πνπ φινο ν θφζκνο πξνβιέπεη εθξεθηηθή. 2 Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθεξε ζην θσο ηηο δηαζξσηηθέο δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, εηδηθά ησλ ρξήζεσλ πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηελ απνζηνιή πιεξνθφξεζεο πνπ ν ηχπνο πξέπεη λα ππεξεηεί. Αλ νη δεκνζηνγξάθνη αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ε θχξηα πεγή αλεζπρίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Σν πέξαζκα από ηηο κεγάιεο νηθνγέλεηεο ηνπ ηύπνπ ζηνπο αλέγγηρηνπο πινηνθηήηεο Ο Πέηξνο Μάξθαξεο είλαη έλαο δηάζεκνο θαη ζεβαζηφο ζπγγξαθέαο. Έρεη γλσξίζεη ζρεδφλ ηα πάληα ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. Σε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, θαηφπηλ ηελ άθημε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηελ είζνδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίδε λα εγθαζίζηαηαη ε παξαθκή ηνπ ηχπνπ θαη ε άθημε επηρεηξεκαηηψλ πνπ δελ έρνπλ, θαηά ηνλ ίδην, «απνιχησο θακία επηζπκία ή ελδηαθέξνλ λα δνπιέςνπλ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ». «Πξηλ απφ ηε δηθηαηνξία θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο παξέλζεζε, νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο πνπ θαηείραλ ηνλ ηχπν ήηαλ ζίγνπξα θνληά ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, αιιά ζε έλα ζχλδεζκν κφλν ηδενινγηθφ. Οη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο δελ ήηαλ εθεκεξίδεο ησλ θνκκάησλ θαη δελ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ απηά. Σα πξάγκαηα ήηαλ ζαθή θαη αλεμάξηεηα. Δίρακε κία θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο πνιχ πην επαλάγλσζηε» εμεγεί ν Πέηξνο Μάξθαξεο. Σν 1981 ε Διιάδα αλνίγεη ηελ αγνξά ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη ηεο ξαδηνηειεφξαζεο. Ζ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζθέξεη κία επθαηξία ζηελ νπνία ζα νξκήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεγάινη εξγνιάβνη νηθνδνκψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, αιιά θπξίσο πινηνθηήηεο. Με ηα ρξφληα, νη ηειεπηαίνη ζα πάξνπλ ιίγν ιίγν πνιχ κεγάια πνζνζηά ζε φια ηα ηδησηηθά Μέζα Δλεκέξσζεο, ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ νπηηθνανπζηηθφ ηχπν, κέρξη λα πάξνπλ ην ζρεδφλ απφιπην έιεγρν. Αλ θαη δελ είλαη εμαληιεηηθή, ε ιίζηα πνπ αθνινπζεί δίλεη κία νξηζκέλε ηδέα γηα ηελ θαηαλνκή ηεο αγνξάο θαη ησλ πνιιαπιψλ ζπκκεηνρψλ πνπ έρνπλ έηζη δεκηνπξγεζεί. Ο φκηινο Αιαθνχδνπ θαηέρεη καδί κε ηνλ πινηνθηήηε Μαξηλάθε (ηδηνθηήηε ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ ηνπ Οιπκπηαθνχ) ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ηνπ ΣΚΑΙ θαη πνιινχο άιινπο κηθξνχο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν πνιχ δεκνθηιήο Μελωδία FM, θαζψο θαη ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Καθημερινή. Ο φκηινο ΓΟΛ, πνπ αξρηθά ηδξχζεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα Λακπξάθε, επνλνκαδφκελν θαη King Maker, ειέγρεηαη πιένλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία Φπράξε, πξψελ δηεπζπληή ηνπ Βήμαηος, λαπαξρίδα ηνπ νκίινπ, ν νπνίνο θαηέρεη επίζεο ην ξαδηφθσλν ΒΗΜΑ FM,

3 ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Τα Νέα θαη είλαη ζεκαληηθφο κέηνρνο ζην θαλάιη Mega.Ζ νηθνγέλεηα Λακπξάθε είλαη κεηνςεθία ζηνλ φκηιν ΓΟΛ. Ο φκηινο Κνπξή πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Κψζηα Γηαλλίθν θαηέρεη ην Alter TV θαη Radio θαη ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Επενδσηής. Ο γίγαληαο ηεο εξγνιαβίαο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ Μπφκπνιαο θαηέρεη ηελ γεληθή θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Έθνος θαη ηελ νηθνλνκηθή Ημερηζία, θαζψο θαη κία κεγάιε ζπκκεηνρή ζην θαλάιη Mega. Οη πινηνθηήηεο Κπξηαθνχ ειέγρνπλ ην ηδησηηθφ θαλάιη Antenna, αληαγσληζηή ηνπ Mega. 3 Ζ νηθνγέλεηα Βαξδηλνγηάλλε, ηδηνθηήηξηα δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ θαη πινίσλ, έρεη κία κεγάιε ζπκκεηνρή ζην ηδησηηθφ θαλάιη Mega θαη θαηέρεη ην STAR TV. Ο πινηνθηήηεο Βίθησξ Ρέζηεο έρεη κία ρακειή ζπκκεηνρή ζην Mega αιιά ειέγρεη ην MTV Greece θαη έρεη κία ζπκκεηνρή 17% πεξίπνπ ζην ΓΟΛ. Ζ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζηελ νηθνγέλεηα Σεγφπνπινπ. Ζ αγνξά ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ είλαη κνηξαζκέλε αλάκεζα ζηελ εηαηξεία ΓΟΛ, ηελ εηαηξίαο Πήγαζζνο (ηελ νπνία θαηέρεη ν Μπνκπνιαο) θαη ηξεηο άιιεο κηθξέο εηαηξίεο, Αηηηθέο Δθδφζεηο, Λπκπέξεο θαη Κσζηφπνπινο. Ηδηαηηέξσο δηαθξηηηθνί, κε παξαρσξψληαο ζρεδφλ θακία ζπλέληεπμε θαη απνιακβάλνληαο κία ελεκεξσηηθή ζπζθφηηζε πξνζεθηηθά ελνξρεζηξσκέλε ή πξνεηνηκαζκέλε, νη πινηνθηήηεο είλαη απιψο άζηθηνη, ηφζν πνιηηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά. ηελ θεθαιή ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 12% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαη ελφο πνιχ κεγάινπ κέξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, νη πινηνθηήηεο δηεπζχλνπλ ηελ δεχηεξε βηνκεραλία ηεο Διιάδαο. Από κία θαζαξά νηθνλνκηθή άπνςε: πνιινί ηίηινη γηα κία αγνξά πνπ απνθέξεη ιίγα Ζ αγνξά ησλ ειιεληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρεη απειεπζεξσζεί. Μφλν θαηλνκεληθά. Σφζν ν γξαπηφο ηχπνο, φζν θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά Μέζα Δλεκέξσζεο, ππνζηεξίδνληαη ηερλεηά. Οξηζκέλεο εθδφζεηο έρνπλ κάιηζηα δεκηνπξγεζεί απφ ην κεδέλ κε ηνλ κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε επηξξνήο. Μία κειέηε πνπ δεηήζεθε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αγνξά δελ κπνξνχζε λα «θξαηήζεη» παξά κφλν δχν δεκφζηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη δχν ηδησηηθά. Χζηφζν, ε Διιάδα κεηξάεη ζήκεξα, κέζσ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ΔΡΣ δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε, ηξία ηειενπηηθά θαλάιηα ζπλ έλα θνηλνβνπιεπηηθφ θαλάιη (η Βοσλή): Νet θαη Νet Sat, ET1 θαη ην ηνπηθφ θαλάιη ηεο βφξεηαο Διιάδαο ΕΤ3. ηηο 19 Απγνχζηνπ 2011, σζηφζν, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε έλα δξαζηηθφ ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο ΔΡΣ. Δθηφο απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλαιηνχ ΔΣ1, 19 πεξηθεξεηαθά ξαδηφθσλα ζα ζπγρσλεπζνχλ ζε 9 ζηαζκνχο θαη έλα απφ ηα δχν πξφζθαηα ςεθηαθά θαλάιηα ζα θιείζεη. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο ΔΡΣ ζα πεξάζεη απφ ηα 285 ζηα 60 εθαηνκκχξηα, ην νπνίν είλαη ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ ππνινγίδνληαη ηψξα. χκθσλα κε ηνλ Ζιία Μφζζηαιν, θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν ππεχζπλν γηα ηα Μέζα Δλεκέξσζεο, νη δεκνζηνγξάθνη θαη νη παξαγσγνί ηεο ΔΣ1 ζα κεηαθεξζνχλ ζε άιια θαλάιηα, αιιά έλα κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΡΣ ζα πεξάζεη ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο.

4 Καηά ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηεο 19 εο Απγνχζηνπ 2011, ν Ζιίαο Μφζζηαινο αλαθνίλσζε φηη ν φκηινο ΔΡΣ «ιεηηνπξγνχζε εδψ θαη πνιχ θαηξφ ππφ θξαηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ έιεγρν θαη κε έλα ππεξβνιηθφ θφζηνο». Χο εθ ηνχηνπ δεζκεχεηαη «λα ηνλ αθαηξέζεη απφ ηα θνκκαηηθά δεζκά θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηά ηνπ» εγγπψκελνο «έλα ζπλνιηθφ θέξδνο 8,3 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2012». Σν ζχλνιν ηεο κεηαξξχζκηζεο πξέπεη λα εθηειεζηεί απφ ηψξα κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ Μία δεθάδα ηδησηηθψλ θαλαιηψλ είλαη ελεξγά ζε εζληθφ επίπεδν(mega, Skai, Alter, Antena, Alpha, Makedonia TV, Star, θ.ι.π.)μία εθαηνληάδα ηνπηθψλ ηειενξάζεσλ αθνινπζνχλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ νκίισλ πνπ είλαη ελεξγνί ζηελ ηειεφξαζε θαηέρνπλ θαη ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο κε ην ίδην φλνκα. ε απηά πξνζηίζεηαη ην εζληθφ ξαδηφθσλν Δξα θαη ηα ηδησηηθά Βήκα, Flash FM θαη Αζήλα 9.84, ηo νπνίo κεηαδίδei θνξέο ηελ εκέξα έλα δειηίν εηδήζεσλ ζηα γαιιηθά θαη ηα αγγιηθά. Οξηζκέλνη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί δηαηεξνχλ ζπληαθηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Deutsche Welle. ηελ αγνξά ησλ έληππσλ κέζσλ νη ηίηινη είλαη εμίζνπ πνιπάξηζκνη: Τα Νέα, Καθημερινή, Έθνος, Ελεσθεροησπία, Ελεύθερη Ώρα, Ημερηζία, Express, Νασηεμπορική, Εζηία (ε πην παιηά θαζεκεξηλή ειιεληθή εθεκεξίδα), Ο Λφγνο, Ζ Γεκνθξαηία, θ.ι.π.. χκβνιν απηήο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο, ε Διιάδα κεηξάεη φρη ιηγφηεξεο απφ 12 θαζεκεξηλέο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο γηα έλαλ πιεζπζκφ 11 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. «Αλ ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ ηνκέα ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο είρε εθαξκνζηεί, εάλ ε θνξνιφγεζε θαη ε πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είραλ φλησο εηζπξαρζεί, δελ ζα ππήξραλ απινχζηαηα πηα Μέζα Δλεκέξσζεο, νχηε νπηηθναθνπζηηθά νχηε έληππα. ρεδηάζακε γίγαληεο κε πήιηλα πφδηα θαη ε θξίζε έθεξε ζην θσο ηελ πνιχ κεγάιε επζξαπζηφηεηά ηνπο» καο εθκπζηεξεχεηαη ν Πέηξνο Μάξθαξεο. χκθσλα κε νξηζκέλνπο παξαηεξεηέο, κφλν ν Κπξηαθάηηθνο ηχπνο είλαη θεξδνθφξνο θαη ρξεκαηνδνηεί απφ ην marchandising (παξάγσγα πξντφληα θαη θπξίσο δηαλνκή DVD) ηνλ ηχπν ηεο εβδνκάδαο. Οη εθεκεξίδεο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ πσινχληαη κέρξη θαη 4 επξψ κε ηα ζπκπιεξψκαηα θαη απνιακβάλνπλ κηαο κεγάιεο δηαλνκήο (+/ αληίηππα) θαη πηάλνπλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνυπνινγηζκψλ δηαθήκηζεο. Μία αγνξά δηαθήκηζεο ηόζν κνιπζκέλε πνπ δελ κπνξεί λα απνθύγεη ηε κεηάδνζε Ζ Διιάδα έρεη πνιιέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο. Ζ πιεηνςεθία απηψλ αλήθεη ζε δηεζλείο νκίινπο. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη ζαθψο αληίθηππν ζηα δηαθεκηζηηθά έζνδα ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν θαηά 35%. Οξηζκέλνη εθηηκνχλ φηη απηφ δελ είλαη παξά κφλν ε αξρή θαη φηη ζα κπνξνχζακε λα θηάζνπκε ηελ απψιεηα ηνπ 55%. Αιιά ην νηθνλνκηθφ πιαίζην δελ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ. Οη θαηαρξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζθπγή ζηελ πίζησζε έρνπλ κνιχλεη, φπσο είλαη πνιχ ινγηθφ, ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο.

5 Αληηκέησπεο κε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ αξηζκφ πνιπκέζσλ ζε ζρέζε κε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηαθεκηζηψλ, νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο δελ έρνπλ παίμεη ην ξφιν ηνπο σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αγνξάο. «Οη δηαθεκηζηηθνί φκηινη έπαημαλ κε ηε θσηηά. Δπλφεζαλ έλα πειαηεηαθφ ζχζηεκα αληί γηα ηελ απιή αλάιπζε ηεο εθηχπσζεο θαη ηεο δηαλνκήο, ε νπνία παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ζρεδφλ αδχλαηε. Κάζε ηδηνθηήηεο Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρεη ηηο δψλεο επηξξνήο ηνπ, ηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ πνπ είηε πξέπεη λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνζηαηεχζεη, είηε, αληίζηξνθα, ηνλ ηξνθνδνηνχλ. Οη εηαηξίεο έρνπλ αθεζεί λα νδεγεζνχλ ζε ελφο είδνπο νηθνλνκηθή παξέιαζε. Με βάζε ηηο επηηαγέο θαηαζέζεσλ, δέρνληαλ λα πξνθαηαβάινπλ ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο βάζεη ππνζεηηθψλ εζφδσλ. Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμαθαλίζηεθαλ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα. Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ απηφ ηε ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε πιήξσο. Έλα κέξνο ησλ αηφκσλ πνπ δνχιεπαλ ζηνλ θιάδν πιεξψλνληαλ επίζεο βάζεη ησλ πξνκεζεηψλ επί ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Όηαλ φιεο νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηφζν ρσιέο, ην ζχζηεκα δελ κπνξεί παξά λα εθξαγεί» εμεγεί έλαο αξρηζπληάθηεο πνπ πξνηηκά λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ. 5 Οη ζεζκηθέο δηαθεκίζεηο απνηεινχζαλ επίζεο ζεκαληηθά έζνδα γηα ηα Μέζα Δλεκέξσζεο (πεξίπνπ ην 30% ησλ πξνυπνινγηζκψλ δηαθήκηζεο πνπ κεηψζεθαλ ζήκεξα ζην 12%). Οη ηηκέο γηα ηνπο ηδηψηεο δηαθεκηζηέο ήηαλ γεληθά ηξηπιάζηεο απ φηη γηα ηηο θξαηηθέο δηαθεκίζεηο. Υάξε ζε απηήλ ηελ έκκεζε έγρπζε ην Κξάηνο πξνζαλαηφιηδε ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε νκίινπο πνπ ήηαλ επλντθνί ζε απηφ. Δθεμήο πξέπεη λα κεηψζεη ηα ειιείκκαηα ηνπ θαη δελ κπνξεί πιένλ λα επηηξέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ απηφ ην θαξνπδέι, θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο θαη ζηα ηακεία ησλ νκίισλ ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Οη όκηινη ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο δνπλ επί πηζηώζεη βάζεη «ησλ κηληηαθώλ δηαζθαιίζεσλ» Ηδηνθηήηεο φισλ ησλ ηδησηηθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, νη πινηνθηήηεο θαη νη κεγάινη επηρεηξεκαηίεο δελ έρνπλ ζηελ θπξηνιεμία «επελδχζεη» ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Ζ δχλακε επηξξνήο ηνπο, ε νπνία απνθηήζεθε απφ ηε γέλλεζε ησλ ηίηισλ, είλαη ηέηνηα πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα εμαζθήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηθέο πηέζεηο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κφληκεο πηζηψζεηο πνπ αλαλεψλνληαη επαλεηιεκκέλα. Γεδνκέλνπ φηη ε θεξδνθνξία ησλ ηίηισλ ή ησλ θαλαιηψλ είλαη ηδηαηηέξσο κεησκέλε, νη ηξάπεδεο παξείραλ ζπλερψο θεθάιαηα ζε φια ηα Μέζα Δλεκέξσζεο, θαιχπηνληαο κία κφληκε θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ ήξζε ζην θσο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. «Οη θαλφλεο γηα ηα ηξαπεδηθά δάλεηα δελ έγηλαλ πνηέ ζεβαζηνί ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. ρεδφλ φινη νη ηίηινη ή ηα ηειενπηηθά θαλάιηα δελ έρνπλ θαλέλαλ αθίλεην λα βάινπλ σο ελέρπξν. Σν κφλν αγαζφ πνπ νη φκηινη ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαηέρεη έγθεηηαη ζηα ελεξγά ή αξρεηνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ ππεξηηκεζεί εδψ θαη ρξφληα. Ζ εθηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ εθηειείηαη ζεσξεηηθά απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο βάζεη δηεζλψλ θσδίθσλ θαη κνληέισλ. Αιιά νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνηέ δελ κπφξεζαλ, ή δελ ζέιεζαλ, λα εθαξκφζνπλ απηνχο ηνπο θαλφλεο ζηελ Διιάδα θαη πηνζέηεζαλ κία ζηαζεξή ππεξεθηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ

6 απηψλ. Γελ ήηαλ παξά ην 2003 πνπ ε Διιάδα δεκηνχξγεζε έλα φξγαλν επνπηείαο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, αιιά ν πξφεδξφο ηνπ δελ δηαζέηεη θαλέλαλ αλζξψπηλν ή νηθνλνκηθφ πφξν γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα» καο εμεγεί ν Σάζζνο Σέιινγινπ. «Γελ είλαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ηθαλνπνηεηηθφ λνκηθφ πιαίζην ή νδεγίεο ζαθψο νξηδφκελεο θαη αλαγξαθφκελεο ζην λφκν. Δίλαη φηη νη ζεζκνί δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα εθαξκφζνπλ, ε αθφκε ρεηξφηεξα, δελ ηνικνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ. Λνγηθά, ην Κξάηνο ζα έπξεπε λα πεη ζηηο ηξάπεδεο: Γελ ζα δαλείδεηε πιένλ ρξήκαηα ζε νκίινπο Μέζσλ Δλεκέξσζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζαο εμνθιήζνπλ. Αιιά δελ ζα ην έθαλαλ. Αλ ην θάλνπλ, δελ ζα κείλνπλ παξά δχν ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ίζσο δχν θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο, δελ ζα ππήξρε πιένλ θαζφινπ ε ίδηα ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ην Κξάηνο ζα ήηαλ ππεχζπλν γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ αλέξγσλ. Οη απνιπκέλνη δεκνζηνγξάθνη ζα πήγαηλαλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηα blogs γηα κία ακθηζβήηεζε αθφκε πην ηζρπξή, δηαιπηηθή θαη αλεμέιεγθηε. Σν κφλν φπιν πνπ ε θπβέξλεζε είρε ελάληηα ζε απηνχο ηνπο νκίινπο, ήηαλ νη ζπκβάζεηο θαη νη δεκφζηεο επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρσξίο ζεβαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο. Δμαηηίαο ηεο θξίζεο, ε θπβέξλεζε δελ δηαζέηεη πιένλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα εγγπεζεί ηελ έγρπζε. Οπνηνδήπνηε θφκκα πνπ ήηαλ ερζέο ζηελ εμνπζία ή πνπ ζα έξζεη αχξην πξνζπαζεί λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Γλσξίδνπλ ηη είδνπο πφιεκν κπνξνχλ λα ηνπο θάλνπλ απηνί νη ηειεπηαίνη» ιέεη ν Πέηξνο Μάξθαξεο. 6 Κάζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ιίγε δηαχγεηα ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη φινη νη φκηινη Μέζσλ Δλεκέξσζεο αζθπθηηνχλ απφ ηα ρξέε. Οη ηξάπεδεο δελ ρνξεγνχλ πηα πξαθηηθά θαλέλα δάλεην ζε θαλέλα θιάδν. Χζηφζν, φινη νη φκηινη ηνπ ηχπνπ εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ δάλεηα, θαη φρη απφ έλα νπνηνδήπνηε ίδξπκα. Γχν ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ άληεμαλ ηε δνθηκαζία ηνπ επξσπατθνχ stress test. Ζ κία εμ απηψλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, είλαη εθείλε πνπ ζπλερίδεη λα δαλείδεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Έρεη ιάβεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα κε ηε ζεηξά ηεο ηελ επηβεβαίσζε φηη ζα ηχρεη ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Μέλεη λα δνχκε αλ απηνί πνπ ηεο ην ππφζρνληαη ζα κπνξέζνπλ λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο» θαηαιήγεη ν Πέηξνο Μάξθαξεο. «Ενχκε ζε έλα ζχζηεκα φπνπ κπνξνχκε λα ζπλάπηνπκε «κηληηαθέο αζθάιεηεο». Καηαβάιινληαο ην ηίκεκα, ηα Μέζα Δλεκέξσζεο ζα ζαο θαιχςνπλ θαη ζα ζαο παξέρνπλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα ππνζηήξημε γηα ηηο πξάμεηο ζαο, ζηε ρεηξφηεξε κία απνπζία θξηηηθήο. Ο θφζκνο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο είλαη ηφζν βπζηζκέλνο κέζα ζε κία δηαθζνξά ηελ νπνία εκείο αθήζακε λα αλαπηπρζεί. Σα πνιηηηθά θφκκαηα έρνπλ θάλεη ρξήζε θαη θαηάρξεζε ησλ καχξσλ ηακείσλ γηα λα πξνζθέξνπλ πξηκνδνηήζεηο ζηνπο κεηφρνπο αιιά θαη ζε νξηζκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο, νη νπνίνη είλαη ζηειέρε ησλ νκίισλ. Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί θεθάιαηα «αθηεξσκέλα» ζηνλ ηχπν. Απφ εθεί επνκέλσο πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο γηα λα εμπγηάλεη ηελ αγνξά» ζπκπιεξψλεη ν αξρηζπληάθηεο. Πεξηέξγσο, ε θπβέξλεζε θαίλεηαη λα θαηαπηάλεηαη κε κία πξψηε εμπγίαλζε. ε κία δήισζή ηνπ ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011, ν Ζιίαο Μφζζηαινο, θπβεξλεηηθφο

7 εθπξφζσπνο, είπε φηη αλαθάιεζε ην λφκν ππ αξηζκφλ 0896 (ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε ην 1970, ηελ επνρή ηεο δηθηαηνξίαο, θαη είλαη αθφκε ελ ηζρχ) γηα ηα «κπζηηθά θνλδχιηα» πνπ είραλ θαηαβιεζεί ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα δεθαεηίεο. Έλα κέηξν ζίγνπξα επεξγεηηθφ, ην νπνίν φκσο δεκηνχξγεζε αλαηαξαρή ζηνπο θχθινπο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ θνβάηαη ηηο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο γελίθεπζεο ζηελ θνηλή γλψκε. ηελ έθδνζε ηνπ ηειενπηηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηνπ Mega ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011, ν δεκνζηνγξάθνο Νηθφιανο ηξαβειάθεο δήηεζε λα δεκνζηεπηνχλ ηα νλφκαηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ επσθειήζεθαλ απφ ηα ηακεία απηά, επηρεηξεκαηνινγψληαο άκεζα κε ζηγνπξηά: «δελ είκαζηε φινη ίδηνη»! Ζ θπβέξλεζε είρε σζηφζν ήδε θαζεζπράζεη ηνπο επσθεινχκελνπο, θαζψο φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ρξήζεηο απηέο είραλ θαηαζηξαθεί! 7 Σν αδηέμνδν κνηάδεη λα είλαη πιήξεο γηα ηελ έμνδν απφ ην ζχζηεκα. «Δίλαη πνιχ ζθιεξφ λα ην πεη θαλείο, αιιά ε θξίζε ίζσο είλαη κία επθαηξία γηα ηα ειιεληθά Μέζα Δλεκέξσζεο. Κάηη πνπ καο επηηξέπεη λα ηζνπεδψζνπκε ην ζχζηεκα, λα εμαιείςνπκε ηνπο δηεθζαξκέλνπο παξάγνληεο θαη λα αλνηθνδνκήζνπκε κεξηθνχο ηίηινπο πνπ ζα κπνξνχζαλ ηειηθά λα δηαρεηξηζηνχλ» θαηαιήγεη κέζα ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ν αξρηζπληάθηεο, ρσξίο θαλείο λα έξζεη λα ηνλ δηαςεχζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Η θνηλσληθή αλαζθάιεηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ δελ ήηαλ πνηέ κεγαιύηεξε Σν επάγγεικα κεηξά «επηζήκσο» πάλσ απφ 25% αλέξγνπο. Αξηζκνί δχζθνια επαιεζεχζηκνη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζψκα κε αζαθή πιαίζηα. Τπάξρνπλ δεκνζηνγξάθνη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηελ ΔΖΔΑ, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ ηα κέζα λα πξνζρσξήζνπλ ζε απηήλ. Οη κηζζνί είλαη ρακεινί θαη κφιηο κεηψζεθαλ θαηά πεξίπνπ 15%. Έλαο δεκνζηνγξάθνο θεξδίδεη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 500 θαη 700 επξψ ην κήλα (ρσξίο ζχληαμε ή θνηλσληθή αζθάιηζε) εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη αθφκε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ αζθάιηζε (230 επξψ). Σν επάγγεικα θηγνπξάξεη αλάκεζα ζηα πην άζρεκα ακεηβφκελα ζηε ρψξα. Οη έκκηζζνη δεκνζηνγξάθνη είλαη φιν θαη πην ζπάληνη. Πνιινί απφ απηνχο απνιχζεθαλ. Αθφκε ρεηξφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ έρνπλ πιεξσζεί εδψ θαη πνιινχο κήλεο. Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο έξρνληαη ζην θσο ηεο εκέξαο θαη δελ επηηξέπνπλ πηα λα θαιπθζνχλ ηα θφζηε, αθφκε θαη ηα πην επείγνληα. Σν θνηλσληθφ ρξένο ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο εθηηκάηαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ. Έλα κέξνο ησλ νκίισλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αληηκεησπίδνπλ εθεμήο ηελ έληαμε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο (άξζξν 99) θαη ηελ παχζε πιεξσκψλ πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα βξνπλ θαηαθχγην ζηνπο πηζησηέο ηνπο. Δπθαηξία επίζεο θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο λα κελ πιεξψλνπλ ηνπο κηζζσηνχο κε θαζπζηέξεζε θαη λα επαλαπξνζιάβνπλ δεκνζηνγξάθνπο ζε θαηλνχξηεο βάζεηο, εθηφο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Ο Γεκήηξεο Σξίκεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Γεκνζηνγξάθσλ γξαπηνχ ηχπνπ ηεο Αζήλαο. Γεκνζηνγξάθνο ζηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Ελεσθεροησπία, δηαηεξνχζε κία ζαηπξηθή ζηήιε, ηνλ ΗΟ, πνπ πξνζέγγηδε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ππφ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Όηαλ

8 δηαθφπεθε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, ν ΗΟ βξήθε θαηαθχγην ζηελ ηζηνζειίδα Ο Γεκήηξεο είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζηηο δηαδειψζεηο ηεο 28 εο θαη 29 εο Ηνπλίνπ Μαξηπξά. «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θινλίζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ δηέπεη ηνλ ηνκέα έρεη ιήμεη δίρσο λα αλαλεσζεί. Οη παιηνί δεκνζηνγξάθνη δηαηεξνχλ πξνο ην παξφλ ηα ρνξεγνχκελα πξνλφκηα, ππφ ηνλ φξν σζηφζν λα κελ αιιάμνπλ ζέζε. Οη πηέζεηο είλαη επνκέλσο φιν θαη κεγαιχηεξεο γηα λα πξνρσξήζνπκε, ππφ δηάθνξα πξνζρήκαηα, ζε αιιαγέο ζηελ αλάζεζε ησλ ζηειψλ. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα ππνρξεψζεη ην δεκνζηνγξάθν λα παξαηηεζεί εγγξάθσο απφ ηε ζχκβαζε θαη λα απνδερηεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ. Γελ ππάξρεη λφκνο πνπ λα ππνρξεψλεη ηνπο νκίινπο λα δηαπξαγκαηεχνληαη κηα ζχκβαζε. Δθεμήο, ηα πάληα είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, ζε θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά. ην παξφλ πιαίζην, νη άλζξσπνη είλαη έηνηκνη γηα φια πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη κπνξνχκε λα ηνπο θαηαιάβνπκε. πκθσλνχλ εγγξάθσο λα παξαηηεζνχλ απφ πνιιά πξάγκαηα, αθφκε θαη αλ δελ πιεξψλνληαη πηα» εμεγεί ν Γεκήηξεο Σξίκεο. 8 «Δίκαζηε αληηκέησπνη κε έλαλ αγψλα ζηνπο ίδηνπο ηνπο θχθινπο ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζπάληεο δηαζέζηκεο ζέζεηο, ν νπνίνο δηπιαζηάδεηαη απφ έλαλ αγψλα εμνπζίαο αλάκεζα ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρνπλ αλαγθάζεη πνιινχο δεκνζηνγξάθνπο λα θαηαηαρζνχλ ζε έλαλ κηθξφ ζηξαηφ επηθνξηηζκέλν κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε νπνηαδήπνηε δηεξεπλεηηθή απνζηνιή. Αλ θνηηάμεηε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ ζα θαηαιάβεηε ακέζσο. Δίλαη ζρεδφλ ζαλ ζαπνπλφπεξα κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ πνπ απαληνχλ ην έλα ζην άιιν γηα αιεζηλά ή ππνηηζέκελα ζθάλδαια, αιιά είλαη ζπάληα πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Δίλαη έλαο πφιεκνο γηα ηελ αλαδήηεζε επηξξνήο, ν νπνίνο γίλεηαη κέζσ ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ηνπο νπνίνπο έθαλαλ ζηγά ζηγά εμαξηεκέλνπο θαη ζρεδφλ εθκεηαιιεχζηκνπο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ μεθεχγεη απφ ηελ θξίζε θαη ππφθεηηαη επίζεο ζε απηήλ ηελ γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα ηνπ επαγγέικαηνο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ ΔΡΣ ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ αγνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. Σίπνηα δελ είλαη αθφκε νξηζηηθφ θαη δελ είκαζηε αθφκε παξά ζε επίπεδν αλαθνηλψζεσλ, αιιά θαλείο δελ έρεη απηαπάηεο γηα ηα νλφκαηα ησλ κειινληηθψλ ηδηνθηεηψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη πάιη ηελ επηξξνή ηνπο. Οη πινηνθηήηεο δελ έρνπλ πξαγκαηηθά επελδχζεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο, ηα έρνπλ κεηαηξέςεη ζε βάζε πηζηψζεσλ πνπ δελ ζα απνπιεξψζνπλ. Έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα κέζα γηα λα ζπλερίζνπλ ζε απηέο ηηο βάζεηο ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε λα επελδχζνπλ πξνζσξηλά γηα λα βξίζθνληαη ζε δεζπφδνπζα ζέζε ζε ιίγα ρξφληα» ιέεη ν Γεκήηξεο Σξίκεο. Σν Δζληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ΑΠΔ δηαθεχγεη πξνο ην παξφλ απηήο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Γεκηνπξγεκέλν ην 1903, ην ΑΠΔ κεηξάεη πεξίπνπ 300 κηζζσηνχο (εθ ησλ νπνίσλ 200 δεκνζηνγξάθνη) θαη παξακέλεη κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Οη δχν θιάδνη εηδήζεσλ (εζληθφο θαη

9 δηεζλήο) είλαη πάληα ελεξγνί. Πεξηέξγσο, νη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηεο Αζήλαο κπνξνχλ λα είλαη ζπλδξνκεηέο κφλν ζηνλ θιάδν δηεζλψλ εηδήζεσλ ηνπ ΑΠΔ. Δπηζήκσο, ε ζπλδξνκή ζην εζληθφ είλαη απαγνξεπκέλε απφ κία ζχκβαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα ζπλδηθάηα, ηα νπνία ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αγνξά ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ Αζήλα ζην γξαπηφ ηχπν. Χζηφζν, φιεο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζε νκίινπο πνπ θαηέρνπλ επίζεο ηηο ηειενξάζεηο θαη ηα ξαδηφθσλα, θιάδνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο. Οη εθεκεξίδεο έρνπλ έηζη πξφζβαζε κε θάζε λνκηκφηεηα ζηνλ εζληθφ θιάδν (φλνκα ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθφ) θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ζηε ζειίδα ηνπο ζην δηαδίθηπν ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα λα απνδίδεηαη ζην ΑΠΔ. 9 Σν βαξύ ηίκεκα ησλ θσηνγξάθσλ ηνπ ηύπνπ θαη ησλ εηθνλνιεπηώλ Σν πιαίζην εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ ζήκεξα πξνζνκνηάδεη ζε θάπνηεο πνιεκηθέο δψλεο. Μία θαηάζηαζε πνπ μαθληάδεη φζν θαη εμεγείξεη ζε κία ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη θσηνγξάθνη ηνπ ηχπνπ θαη νη εηθνλνιήπηεο πιεξψλνπλ αδηακθηζβήηεηα ην πην βαξχ ηίκεκα. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαδεισηψλ, ζπάληνη είλαη εθείλνη πνπ θάλνπλ αθφκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ επαγγεικαηία πνπ πξνζπαζεί απιψο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Οη θσηνξεπφξηεξ θαη νη εηθνλνιήπηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμηιαζηήξηα ζχκαηα γηα φιε ηε δπζαξέζθεηα θαη ηε βία. Γηα ηηο δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο, νη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο είλαη αλεπηζχκεηνη κάξηπξεο κηαο θαηαζηνιήο ζπρλά ππεξβνιηθήο θαη παξάλνκεο. «Οη θσηνγξαθίεο καο δείρλνπλ φηη νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο δελ μέξνπλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Γείρλνπλ ηα ειαηηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο ππεξβνιέο θαη ηελ ππεξβνιή νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Οη δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο ζεσξνχλ σζηφζν φηη νη θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβάκε απφ απηνχο ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο. Δίλαη ζνπξεαιηζηηθφ, αιιά είλαη έηζη. Γηα ηνπο αθηηβηζηέο θαη ηνπο εμηξεκηζηέο, απνηεινχκε αληίζηνηρν πξφβιεκα, Δίκαζηε αλεπηζχκεηνη κάξηπξεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ ζέζε ζηηο θνηλσληθέο δηαδειψζεηο. Καη έπεηηα ν ηχπνο είλαη γη απηνχο έλαο βξαρίνλαο ηεο εμνπζίαο, είλαη επνκέλσο ινγηθφ πνπ καο επηηίζεληαη» εμεγεί ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο, έλαο απφ ηνπο θσηνγξάθνπο ηνπ AFP ζηελ Αζήλα. Παγηδεπκέλνη κεηαμχ ζθχξαο θαη άθκνλνο ζε κία ζχγθξνπζε, νη θσηνγξάθνη επηβάιινπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο επηινγέο πνπ πεξηθφπηνπλ ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπο. Έλα κέξνο ησλ επαγγεικαηηψλ εξγάδεηαη ηψξα πίζσ απφ ηηο γξακκέο ηεο αζηπλνκίαο, ηδηαηηέξσο νη εηθνλνιήπηεο. «Οη άλζξσπνη ηνπο βιέπνπλ ζαλ ζπλεξγάηεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο εμνπζίαο, αλ θαη πξνζπαζνχλ κφλν λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Αλ γπξίζνπλ κε ηελ θάκεξα ζε θνκκαηηαζκέλε ζα έρνπλ πξνβιήκαηα. Σν κνληάδ ζα γίλεη ζε ζηνχληην πνιιέο ψξεο κεηά ηε ιήςε ησλ εηθφλσλ. Αιιά είλαη εληειψο νπηνπηθφ λα γίλεη απνδεθηή απηή ε άπνςε ζην ππάξρνλ πιαίζην», ιέεη ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο. Πιήξεο αηηκσξεζία ηεο βίαο θαηά ηνπ ηύπνπ

10 Οη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο αλαξσηηνχληαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο (ΜΑΣ). Οη πεξηζζφηεξνη θσηνξεπφξηεξ ζέινπλ αθφκε λα πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο πξνο ηελ αζηπλνκία λα επηηίζεηαη επζέσο ζηνλ ηχπν. Αιιά απηέο νη ζπκπεξηθνξέο δελ έρνπλ πνηέ θαηαδηθαζηεί επηζήκσο, νχηε εζσηεξηθά νχηε δεκφζηα. Ζ αηηκσξεζία ησλ βηαηνπξαγηψλ απηψλ είλαη ζπλνιηθή, παξά ηελ πνηφηεηα νξηζκέλσλ θαθέισλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θσηνγξαθίεο. 10 Ο Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο, δηεγείηαη: «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ ηεο 17 εο Ννεκβξίνπ 2010, ήκνπλ κπξνζηά απφ ηελ πξεζβεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Οη δπλάκεηο ηεο νκάδαο Γέιηα (αζηπλνκηθνί κε κνηνζηθιέηεο) ζπλέιαβαλ έλαλ δηαδεισηή βάδνληαο ηνλ ζην έδαθνο. Σξάβεμα κία θσηνγξαθία θαη ε αληίδξαζε ήηαλ άκεζε: θχγε ή ζα ζνπ ζπάζνπκε φιν ηνλ εμνπιηζκφ! Απνκαθξχλζεθα θαη είδα έλαλ ζπλάδειθν πνπ πιεζίαδε ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα θάλνπλ ζπιιήςεηο. Σνλ πξνεηδνπνίεζα ιέγνληαο ηνπ φηη νη άληξεο ήηαλ πνιχ λεπξηθνί θαη φηη θάηη επξφθεηην λα πάεη ζηξαβά. Δξρφηαλ πξνο ην κέξνο κνπ κε ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ζηα ρέξηα, φηαλ είδα έλαλ απφ ηνπο άλδξεο λα εγθαηαιείπεη ηελ νκάδα θαη λα ξίρλεηαη πξνο ην ζπλάδειθφ κνπ. Σξαβάσ κία θσηνγξαθία θαη ηφηε ν αζηπλνκηθφο πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ηνλ θσηνγξάθηζα αιιάδεη γλψκε θαη ηξέρεη πξνο εκέλα. Γχξηζα γηα λα κελ πάξσ ην ρηχπεκα ζην πξφζσπν. Με ρηχπεζε ζηελ πιάηε. Τπήξραλ 5 θσηνγξάθνη θαη 2 εηθνλνιήπηεο δίπια κνπ. Γεκνζηνγξάθνη ηνπ γξαπηνχ ηχπνπ ήηαλ επίζεο εθεί. Γελ ζα κπνξνχζακε λα είκαζηε πην νξαηνί θαη πην ζαθψο αλαγλσξίζηκνη. πλάδειθνη θσηνγξάθηζαλ ηελ επίζεζε εηο βάξνο κνπ. Πήξακε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηεο κνηνζηθιέηαο ζηελ νπνία αλέβεθε ν αζηπλνκηθφο. Τπέβαια κήλπζε θαηά αγλψζησλ, αιιά κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ζα κπνξνχζαλ πνιχ εχθνια λα εληνπίζνπλ ηελ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηε κνηνζηθιέηα. Ζ κήλπζή κνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απηφθσξνπ, ην νπνίν εγγπάηαη θαλνληθά ηελ αληηκεηψπηζε εληφο 48 σξψλ. Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία, θξφληηζα επίζεο λα δεκηνπξγεζεί ν θάθεινο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο φπνπ έγηλαλ ηα γεγνλφηα. Κακία ζπλέρεηα δελ έρεη δνζεί πξνο ην παξφλ.» «Μεηά ηηο 28 θαη 29 Ινπλίνπ 2011, ηίπνηα δελ ζα είλαη ην ίδην γηα θαλέλαλ Έιιελα» Ζ βία θνξπθψζεθε θαηά ηηο δηαδειψζεηο ηεο 28 εο θαη 29 εο Ηνπλίνπ 2011 ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο άηνκα ήηαλ καδεκέλα κπξνζηά απφ ηε Βνπιή θαη ζηελ πιαηεία, ε νπνία ήηαλ θαηεηιεκκέλε απφ ην θίλεκα ησλ «Αγαλαθηηζκέλσλ». Έλα πιήζνο, θαηλνκεληθά εηξεληθφ, πξνζπαζνχζε λα πεξηθπθιψζεη ηε Βνπιή γηα λα απνηξέςεη ηνπο βνπιεπηέο απφ ην λα ςεθίζνπλ ην Μλεκφλην ηεο ιηηφηεηαο. Σν πιήζνο εμεπιάγε απφ κία παξέκβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ, ζε θάζε πεξίπησζε δπζαλάινγε. Ζ ρξήζε αεξίνπ ήηαλ ππεξβνιηθή. Δθεί πνπ νη δπλάκεηο θαηαζηνιήο (ΜΑΣ) ξίρλνπλ ζπλήζσο 100 έσο 150 ρεηξνβνκβίδεο δαθξπγφλσλ, πεξηζζφηεξα απφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ εκέξα. «ην Καιιηκάξκαξν ζηάδην, έθαλα φπσο ζπλήζσο. Σν «παηρλίδη» κεηαμχ ησλ δηαδεισηψλ θαη ηεο αζηπλνκίαο έιαβε ρψξα ζηγά ζηγά, αιιά δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ

11 ζα κπνξνχζε λα πξννησλίζεη έλα ηέηνην μέζπαζκα. Ξεθίλεζα λα ηξαβάσ θσηνγξαθίεο θαη θαηφπηλ ηα ΜΑΣ έθαλαλ ηηο πξψηεο επηζέζεηο ηνπο. Όηαλ βξίζθεζαη ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε, ζε κία ηέηνηα έληαζε, δελ ζπδεηάο. Σξέρεηο. Σξέρεηο γξήγνξα. Πξνζπάζεζα λα βξσ πξνζηαζία ζε έλα θαηαθχγην-ιεσθνξείν. Γχν αζηπλνκηθνί κε είδαλ θαη ξίρηεθαλ πξνο εκέλα. Ο πξψηνο ζηφρεπζε ην ιαηκφ κνπ κε έλα γθιφκπ, ην νπνίν θξαηνχζε απφ ηελ αλάπνδε, ηε κεηαιιηθή πιεπξά. Πξνζηάηεπζα ηνλ εαπηφ κνπ. Πξνζπαζνχζα λα βγσ απφ ην θαηαθχγην-ιεσθνξείν. Πήξα έλα δεχηεξν ρηχπεκα, ιηγφηεξν ζηνρεπκέλν. Ξεθίλεζα λα ηξέρσ, κε αθνινπζνχζαλ αιιά ήκνπλ πην γξήγνξνο, Σε γιίησζα ππφ έλαλ ρείκαξξν πξνζβνιψλ κε ζπάληα βσκνινρία», δηεγείηαη ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο. 11 «Σψξα ζε φιεο ηηο δηαδειψζεηο κε ρηππνχλ. Απηφ πνπ κε ζψδεη ιίγν, είλαη φηη εξγάδνκαη γηα έλα κεγάιν πξαθηνξείν ηχπνπ. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πην πνιχ ηα μέλα Μέζα Δλεκέξσζεο απ φ,ηη ηα εζληθά, νπφηε φηαλ αλαγλσξηζηνχκε, ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα εξεκήζνπλ ιίγν». πλζήθεο εξγαζίαο απαξάδεθηεο γηα κία ρώξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο Δίλαη αδχλαην λα δνπιέςεη θαλείο ρσξίο κάζθα αεξίσλ θαη θξάλνο. Έλαο αθξηβφο εμνπιηζκφο πνπ ιίγνη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά (170 επξψ γηα κία κάζθα πνηφηεηαο κε θίιηξν). Μφλν εθείλνη πνπ εξγάδνληαη γηα πξαθηνξεία ηχπνπ κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζε έλαλ πξνζαξκνζκέλν θαη αλαλεψζηκν εμνπιηζκφ. Οη πην ηπρεξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ εθνδηάδνληαη παξά κφλν κε βαζηθφ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη ζπρλά ιίγν απνηειεζκαηηθφο. Οη πην πξνζαξκνζκέλεο κάζθεο πξέπεη λα είλαη κεγάιεο γηα λα θαιχπηνπλ θαιά ην πξφζσπν, αιιά ηα πιατλά πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κηθξά γηα λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη δχζθνιν λα έρεη θαλείο έλα νπηηθφ πεδίν αξθεηά κεγάιν γηα λα πξνβιέςεη ηα ρηππήκαηα ή ηηο επηζέζεηο. Σν θξάλνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν πην πξνζαξκνζκέλν κνληέιν είλαη εθείλν ηνπ θξάλνπο «snowboard» ην νπνίν θαιχπηεη θαιά ην κέησπν θαη ηα απηηά. Σα βιήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (κάξκαξν, πέηξεο, θνθηέηι Μνιφηνθ, θσηνβνιίδεο θ.ι.π.) κπνξνχλ λα ζθνηψζνπλ αθαξηαία. Οη ρεηξνβνκβίδεο δαθξπγφλσλ κπνξνχλ λα εθξαγνχλ ή λα βάινπλ θσηηά ζηα καιιηά. Σν θξάλνο πξνζθέξεη επίζεο ην πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα λα ζπγθξαηεί ηε κάζθα αεξίσλ. Οη θσηνξεπφξηεξ δέρνληαη ζπζηεκαηηθά επηζέζεηο απφ νξηζκέλνπο δηαδεισηέο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα ηνπο ηηο απνζπάζνπλ. Οη γπλαίθεο ζπλάδειθνη απνηεινχλ ηδηαίηεξν ζηφρν. Οη εηθνλνιήπηεο θαη νη θσηνξεπφξηεξ πνπ εξγάδνληαη γηα ηα πξαθηνξεία ηχπνπ απνιακβάλνπλ αζθάιηζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη αλαλέσζεο ζε πεξίπησζε θινπήο ή θαηαζηξνθήο. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα πξνλφκηα. Δθείλνη πνπ πξνζπαζνχλ λα θιείζνπλ ζπκβφιαηα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ ζε ηηκέο απιψο απξφζηηεο. Ζ αζηπλνκία απνθάζηζε πξφζθαηα λα απαγνξεχζεη ηελ πψιεζε καζθψλ αεξίνπ ζηνλ πιεζπζκφ. Έλα εκπφξην πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα λφκηκν θαη ειεχζεξν, θαη πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζβάζηκν παξά κφλν ζηνπο κφλνπο επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο

12 πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο εμαηξέζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε σζηφζν φηη παξνπζηάδνπλ κία έγθπξε δεκνζηνγξαθηθή ηαπηφηεηα. Έλαο ζπλδπαζκφο πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνθηεζεί ζε έλα θαθθηθφ ζχζηεκα. Ζ πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θσηνξεπφξηεξ θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ αλαξσηηέηαη επίζεο θαη γηα ηε θχζε ησλ αεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο. ηα «παξαδνζηαθά» δαθξπγφλα πξνζηίζεληαη ζήκεξα ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ-ιάκςεο θαη ζπξέη πνπ εξεζίδνπλ θαη θαίλε. Κάιπθεο πνπ καδεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δηαδειψζεσλ δείρλνπλ επίζεο φηη έλα κέξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αεξίσλ είλαη ιεγκέλα. Δπηπιένλ, νη δπλάκεηο αζθαιείαο ςεθάδνπλ ζπρλά αέξηα ιίγα κέηξα απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ή ηνπο θσηνξεπφξηεξ, πξνθαιψληαο άκεζα έκεην θαη ιηπνζπκίεο, πνλνθεθάινπο θαη εγθαχκαηα. 12 FOCUS ΜΑΝΩΛΗ ΚΤΠΡΑΙΟ Ο Μαλψιεο Κππξαίνο είλαη θσηνγξάθνο γηα παξαπάλσ απφ 19 ρξφληα. Μαο δέρηεθε ζην ζπίηη ηνπ. Ήηαλ ζχκα κηαο βίαηεο επίζεζεο ζηηο 15 ioπvioπ Ζ απψιεηα ηεο αθνήο ηνπ ζηέξεζε ηελ ηζνξξνπία θαη εκπνδίδεη φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ. «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ είθνζη ηειεπηαίσλ εηψλ θάιπςα ζρεδφλ φιεο ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο: Σν Κνζζπθνπέδην, ηε Νηγεξία, φιε ηε Μέζε Αλαηνιή, ηε Γεσξγία θαη ηελ Ακπραδία, θαη είλαη εδψ ζηε ρψξα κνπ πνπ ηξαπκαηίζηεθα γηα κηα δσή. Αθφκε δελ κπνξψ λα ην πηζηέςσ!» ηηο 15 Απγνχζηνπ 2011 θάιππηα ηηο δηαδειψζεηο ησλ ζπλδηθάησλ. Μεηαμχ θαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Ξελνθψληνο θαη Φηιειιήλσλ δηαδεισηέο ζπγθξνχνληαλ κε ηα ΜΑΣ. Πιεζίαζα, ζπλερίδνληαο λα κεηαδίδσ ηα γεγνλφηα απεπζείαο ζην κέζν κνπ κέζσ ηειεθψλνπ θαη ηξαβψληαο θσηνγξαθίεο γηα ην δηαδηθηπαθφ καο ηφπν. Οη δπλάκεηο αληηκεηψπηζεο ηαξαρψλ, κε άζεκλεο ρεηξνλνκίεο, κνπ δήηεζαλ λα ζηακαηήζσ λα θσηνγξαθίδσ. Τπνρψξεζα ηφηε γηα λα θαηεπζπλζψ πξνο ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Βξέζεθα κπξνζηά ζε έλα θιεηζηφ πέξαζκα ζην χςνο ηεο νδνχ Φηιειιήλσλ φπνπ βξηζθφηαλ ην γξαθείν ελφο εθ ησλ εξγνδνηψλ κνπ, φπνπ ζθεθηφκνπλ λα βξσ θαηαθχγην ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, θαζψο ε θαηάζηαζε γηλφηαλ φιν θαη πην δχζθνιε. Σα ΜΑΣ κε αθνινχζεζαλ θαη φηαλ έθηαζαλ ζην χςνο κνπ έλαο αμησκαηηθφο κε ξψηεζε: «Ση θάλεηο εδψ;». Σνπ απάληεζα: Σξαβάσ θσηνγξαθίεο, Δίκαη δεκνζηνγξάθνο, θαη ηνπ έδεημα ηε δεκνζηνγξαθηθή κνπ ηαπηφηεηα. Γχξηζε ζηνλ πθηζηάκελφ ηνπ θαη ηνπ είπε: «Υηχπα ηνλ». Ο ηειεπηαίνο έξημε κία ρεηξνβνκβίδα θξφηνπ-ιάκςεο επάλσ κνπ. Σν ζνθ ήηαλ απίζηεπην, ην θσο θαη ν ζφξπβνο ζηε ζηνά/ ήηαλ ηξνκαθηηθά. Πεηάρηεθα ζην έδαθνο, πίζηεςα φηη ζα πεζάλσ. Ληπνζχκεζα. Μεηά απφ πνιχ ψξα, μαλαβξήθα ηηο αηζζήζεηο κνπ πεξηθπθισκέλνο απφ αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα κε ζπλεθέξνπλ. Με ηε βνήζεηά ηνπο βγήθα, δελ άθνπγα ηίπνηα, ηξέθιηδα. Οη άλζξσπνη κνπ εμήγεζαλ φηη έπξεπε λα πάσ ζην λνζνθνκείν. πλάληεζα, αλεβαίλνληαο ηελ νδφ Φηιειιήλσλ, κία νκάδα πνπ νη

13 αζηπλνκηθνί κε ηηο κνηνζηθιέηεο, νη κνλάδεο ησλ ζηξαηησηψλ, είραλ πεξηθπθιψζεη. Ήηαλ δχν ζε θάζε κνηνζηθιέηα, ν έλαο νδεγνχζε, ν άιινο πίζσ ηνπ, κε έλα γινκπ ζην ρέξη, ρηππνχζε. Ήηαλ ηξνκεξφ. Δίδα κπξνζηά κνπ έλαλ έθεβν ν νπνίνο δελ έπξεπε λα ήηαλ πάλσ απφ εηψλ. Δίρε κείλεη άλαπδνο. Πεηάρηεθα πάλσ ηνπ γηα λα ηνλ θαιχςσ κε ην ζψκα κνπ θαη ηφηε νη ζηξαηηψηεο κνπ ρηχπεζαλ ηελ πιάηε, ηα πιεπξά, ηα λεθξά θαη έπεηηα κε θισηζνχζαλ. Απηφ θξάηεζε θνληά ζηα δέθα ιεπηά. Όηαλ έθπγαλ ζεθψζεθα φπσο κπνξνχζα, πξνζπάζεζα λα βξσ ην δξφκν κνπ γηα λα πάσ ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. Πνλνχζα παληνχ θαη δελ άθνπγα ηίπνηα. Κάζεζα ζε έλα παγθάθη θνληά ζηελ Αγγιηθαληθή Δθθιεζία. Ρψηεζα ην δξφκν κνπ ζηνπο πξψηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ είδα κπξνζηά κνπ, ηνπο δήηεζα λα θσλάμνπλ έλα αζζελνθφξν γηαηί δελ κπνξνχζα λα πεξπαηήζσ παξά κφλν κε κεγάιε δπζθνιία. Με θνξφηδεςαλ θαη ήηαλ πεξαζηηθνί πνπ κε βνήζεζαλ λα πάσ ζην λνζνθνκείν Δπαγγειηζκφο, φπνπ νη γηαηξνί δελ κπφξεζαλ λα κε πεξηζάιςνπλ. Οη λνζνθφκεο κε έζηεηιαλ ζε έλα άιιν λνζνθνκείν, ηνλ Δξπξζξφ, φπνπ πήγα κε ηαμί. Ννζειεχηεθα ακέζσο. Σελ επφκελε κέξα κνπ είπαλ φηη είρα ράζεη ηελ αθνή κνπ απφ ην αξηζηεξφ απηί θαη ηελ επφκελε φηη είρα ράζεη ηελ αθνή απφ ην δεμί απηί. Έκεηλα νθηψ εκέξεο ζην λνζνθνκείν. 13 «Γελ αθνχσ πιένλ ηίπνηα. Γελ θνηκάκαη πηα. Σν βξάδπ έρσ ηελ εληχπσζε φηη πλίγνκαη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ρσξίο θαλέλαλ ήρν ηξηγχξσ. Έρσ απαίζηνπο πφλνπο ζηα δφληηα. Μεηά ηελ έμνδφ κνπ απφ ην λνζνθνκείν δσ θιεηζκέλνο ζην ζπίηη κνπ. Γελ κπνξψ πηα λα πξνζαλαηνιηζηψ. Γελ κπνξψ πιένλ λα νδεγήζσ ή λα εξγαζηψ. Δπηθνηλσλψ γξάθνληαο ζε έλα ηεηξάδην, θαζψο δελ κπνξψ πιένλ λα κηιήζσ θαλνληθά, δελ κε αθνχσ. Δίκαη ζε θαηάζιηςε αιιά επσθεινχκαη απφ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Τπεβιήζελ ζε κία πξψηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα έλα εκθχηεπκα ζην απηί κνπ. ε έλα ρξφλν ζα κπνξέζσ λα επσθειεζψ απφ κία δεχηεξε επέκβαζε θαη αλ νη γηαηξνί θαηαθέξνπλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θπκάησλ, ζα κπνξέζσ ίζσο λα αλαθηήζσ έλα κέξνο ηεο αθνήο κνπ. Αιιά δελ ζα κπνξέζσ πνηέ πηα λα νδεγήζσ ηε λχρηα, νχηε λα πεξπαηήζσ ρσξίο κπαζηνχλη. «Αλ ηα ΜΑΣ γλψξηδαλ φηη ζα δηψθνληαλ θαη ζα ηηκσξνχληαλ, δελ ζα κνπ έθαλαλ πνηέ απηφ πνπ κνπ έθαλαλ. Γελ ζα είρακε ηφζνπο ηξαπκαηίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαδειψζεσλ. Κάλνπλ φ, ηη ζέινπλ. Έιεγα πάληα φηη ήηαλ ζηελ Σνπξθία πνπ είρα δεη ηνπο πην βίαηνπο αζηπλνκηθνχο. Αιιά εδψ πεξάζακε ζε άιιν πξάγκα. Απηφ είλαη πνπ κε απαζρνιεί πεξηζζφηεξν. Πξέπεη απηφ λα ζηακαηήζεη πξηλ ππάξμνπλ θη άιιεο πεξηπηψζεηο ζαλ ηε δηθή κνπ, ή ρεηξφηεξεο.» Όπσο πνιινί άιινη δεκνζηνγξάθνη, ν Μαλψιεο Κππξαίνο είλαη πνιχ αλήζπρνο γηα ηε ρξήζε πιαζηηθψλ ζθαηξψλ απφ ηελ αζηπλνκία ζηηο πξνζερείο δηαδειψζεηο. «Γελ έρνπλ εθπαηδεπηεί γηα ηέηνηνπ είδνπο ηερληθέο. Θα ππάξμνπλ αιεζηλά δξάκαηα. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη απαξάδεθην. Γελ είλαη αληάμην κηαο Δπξσπατθήο ρψξαο. Αλ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο δήηεζε ζπγγλψκε δεκνζίσο θαη παξελέβε κάιηζηα άκεζα ψζηε ε κήλπζε πνπ θαηέζεζα λα εμεηαζηεί γξήγνξα (εκείσζε: ε εμέηαζε ηεο κήλπζεο έρεη πξνβιεθζεί γηα ηα κέζα επηεκβξίνπ, ελψ ζα κπνξνχζε λα πάξεη κήλεο ή αθφκε θαη ρξφληα), ν Τπνπξγφο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε, Υξήζηνο Παπνπηζήο, δελ έθξηλε ρξήζηκν λα ην πξάμεη. Γελ αλαγλσξίδεη θακία επζχλε ζηελ πεξίπησζή κνπ.

14 Ο Μαλψιεο Κππξαίνο δελ έρεη πιεξσζεί απφ ηνλ Ηνχλην. Γηάθνξεο ελψζεηο Διιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ αλέιαβαλ φιν ην ηαηξηθφ κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ, πάλσ απφ επξψ ακνηβή, αιιά ν ίδηνο δελ κπνξεί πιένλ λα εξγαζηεί θαη εμαξηάηαη εθεμήο απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ Μία έλσζε θσηνγξάθσλ αλαπόθεπθηε αιιά κνλαρηθή 14 Ο Μάξηνο Λψινο είλαη θσηνξεπφξηεξ θαη πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φσηνξεπφξηεξ (ΔΦΔ). Δξγάδεηαη εδψ θαη 25 ρξφληα θαη έρεη θαιχςεη πνιιέο δηεζλείο ζπγθξνχζεηο. «Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο καο έρνπλ επηδεηλσζεί ζεκαληηθά απφ ην Γεθέκβξε ηνπ Δθείλε ηελ επνρή, νη θσηνγξάθνη είραλ εθπιαγεί απφ ηηο ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο φπνπ βιέπακε γηα παξάδεηγκα άηνκα λα ζπιιακβάλνληαη θαη λα θαηεγνξνχληαη φηη είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο κία ηζάληα πνπ πεξηείρε θνθηέηι Μνιφηνθ. Πνιινί απφ εκάο έρνπκε δηαζέζεη ειεχζεξα ζε δηθεγφξνπο θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ηελ αζσφηεηα θάπνησλ αηφκσλ. Ζ αζηπλνκία δελ ην εθηίκεζε θαη απφ ηφηε καο ρηππνχλ γηα λα απνθχγνπλ λα θαηαθέξνπκε λα πιεζηάζνπκε πνιχ θνληά, εθεί φπνπ ηα πξφζσπα είλαη ζαθψο αλαγλσξίζηκα. Γελ είκαζηε νχηε βνεζνί ηεο αζηπλνκίαο, νχηε γξακκαηείο ησλ δηθεγφξσλ. Αιιά απηφ πνπ ζπλέβαηλε ην 2008 ήηαλ πξαγκαηηθά απαξάδεθην θαη καο θάλεθε ρξήζηκν λα ην θάλνπκε», εμεγεί ν Μάξηνο Λψινο. Μφλν νη επαγγεικαηίεο θσηνξεπφξηεξ κπνξνχλ αθφκε λα ειπίδνπλ λα δήζνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Αιιά ην λα θαηαθηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε δελ είλαη απιφ. Σν 99% εμ απηψλ είλαη αλεμάξηεηνη. Γηα λα αλαγλσξηζηεί, ν θσηνγξάθνο πξέπεη λα δειψζεη θφξνπο θαη παξαιακβάλεη έλα κπιφθ απνδείμεσλ. ε έλα ρξφλν, πξέπεη λα απνδείμεη φηη έθνςε απνδείμεηο γηα επξψ. Ζ ηηκή ε ΔΦΔ πξνζπαζεί λα επηβάιεη είλαη 19 επξψ ε θσηνγξαθία, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη φηη ζα «πνπιεζνχλ» 43 θσηνγξαθίεο ην κήλα γηα λα επηηεπρζεί ν εηήζηνο ζηφρνο. «Δθηφο απφ ηηο θσηνγξαθίεο γηα ηνλ ηχπν, ε δηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε ηα publireportages αιιά αθφκε θη εγψ πνπ είκαη ζην επάγγεικα εδψ θαη 25 ρξφληα, δελ ζα κπνξνχζα λα ηα θαηαθέξσ ζήκεξα», εμεγεί ν θσηνγξάθνο Μάξηνο Λψινο. Δθηφο απφ ηε ιεειαζία ησλ εηθφλσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, φινη νη φκηινη ηνπ ηχπνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα κελ πιεξψλνπλ δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε αλαηχπσζεο ή αλαδεκνζίεπζεο, κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ηηο πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ηνπ εηήζηνπ ζηφρνπ. «Ζ αδπλακία καο πξνέξρεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη παξακέλνπκε πνιχ δηραζκέλνη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Γελ ζα έπξεπε λα έρνπκε παξά κφλν έλα ζπλδηθάην, κε επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Κη φκσο πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο νκνζπνλδίεο κε ηνπηθέο άγθπξεο πνπ δελ έρνπλ πιένλ λφεκα. Σξέρνπκε φινη πίζσ απφ ηελ ΔΖΔΑ πνπ είλαη ε πην κεγάιε νξγάλσζε αιιά ην δηνηθεηηθφ ηνπο ζπκβνχιην δελ έρεη αθφκε ζπλεδξηάζεη απφ ηηο εθινγέο ηνπ πξνεγνχκελνπ Μαΐνπ. Ζ ΔΦΔ δελ ιακβάλεη θαλέλα πνζνζηφ επί ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σα ηηκνιφγηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ είλαη απμεκέλα θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο ηηκέο δεκνζίεπζεο. Σν 19% απηήο ηεο αχμεζεο πεγαίλεη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ην ππφινηπν 1% επηζηξέθεη ζηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Έλσζεο Αληαπνθξηηψλ μέλνπ ηχπνπ.

15 Δκείο δελ έρνπκε πξφζβαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ρξεκαηνδφηεζε. Αιιά απηά ηα δεηήκαηα ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα ξπζκηζηνχλ κε ιίγε θαιή ζέιεζε. Οη δηαθνξέο καο αληηθεηκεληθά δελ ππάξρνπλ θαη καο δεκηψλνπλ θάζε κέξα ιίγν πεξηζζφηεξν», πξνζζέηεη ν Μάξηνο Λψινο. «Μεηά απφ φζα ζπλέβεζαλ ζην χληαγκα ζηηο 28 θαη 29 Ηνπλίνπ 2011, δεηήζακε λα γίλνπκε δεθηνί απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ Υξήζην Παπνπηζή, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη δελ ππήξραλ εληνιέο ή ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα επηζέζεηο ζηνλ ηχπν. Αιιά καο είπε φηη δελ κπνξνχζε λα δεζκεπηεί φηη απηφ δελ ζα επαλαιεθζεί. Γελ καο είπε φηη ζα μεθηλήζνπλ έξεπλεο, ή φηη ζα γίλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Αθφκε πην πεξηέξγσο, ν Τπνπξγφο είπε φηη γηα ηηο δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο, νη θσηνγξαθηθέο καο κεραλέο ζεσξνχληαλ ένα θανάζιμο όπλο» ζπλερίδεη ν Μάξηνο Λψινο. 15 «Πνιινί ζπλάδειθνί καο δέρνληαη απεηιέο. «Ξέξνπκε πνηνο είζαη, μέξνπκε πνχ κέλεηο. Θα ζε μππλήζνπκε θαη ζα ην ληψζεηο».ζ γιψζζα είλαη ζπρλά απεηιεηηθή, αηζρξή, ηδηαίηεξα πξνο ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο καο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010, κε ρηχπεζαλ. Καηά ηχρε κία γεξκαληθή ηειενπηηθή νκάδα ήηαλ εθεί θαη ηξάβεμε ηηο εηθφλεο. Πήγα ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Βάξεο κε ην USB θαη ηηο θσηνγξαθίεο. Τπνηίζεηαη ζα κεηαθέξνληαλ ζε πςειέο ζέζεηο. Αθφκε πεξηκέλσ. Έρνπκε πνιιέο δεθάδεο πεξηπηψζεηο φπσο απηή. Γελ πξνζπαζνχκε λα επηδνζνχκε ζε έλα θπλήγη καγηζζψλ. Γελ ιέκε φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα είλαη κία «επίζεκε γξακκή». Αιιά ε αηηκσξεζία πνπ βαζηιεχεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη αθήλεη ηε δπλαηφηεηα ηέηνηνπ είδνπο πξάμεηο λα ζπλερηζηνχλ. Θέινπκε λα ππάξμνπλ αιεζηλέο έξεπλεο πνπ λα θαηαιήγνπλ ζε πξαγκαηηθέο θπξψζεηο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκεχζνπλ επηηέινπο σο πξνεηδνπνηήζεηο θαη παξαδείγκαηα. Αλ δελ θάλνπκε ηίπνηα ηψξα ζε 2 κήλεο ζα γίλεη ίζσο αδχλαην λα εξγαζηνχκε», εμεγεί. Σα ζηάδηα πνδνζθαίξνπ ζε «εκπόιεκεο θπξηαθάηηθεο δώλεο» Ο θφζκνο ηνπ πνδνζθαίξνπ έρεη επίζεο γίλεη έλαο επηθίλδπλνο ηφπνο εξγαζίαο. Σν λα θάζεζαη ζηελ αξρή ησλ πηπζζφκελσλ θαζηζκάησλ ησλ ζηαδίσλ, πίζσ απφ ηα ηέξκαηα ή ζηηο ζηξνθέο είλαη ζρεδφλ ππνρξεσηηθφ πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμεηο ηηο θαιχηεξεο εηθφλεο. «Αιιά εθεί είλαη επίζεο πνπ βξίζθνληαη φινη νη ρνχιηγθαλ θαη νη εμηξεκηζηέο φινπ ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο. Οη άλζξσπνη καο πεηνχλ φ, ηη βξνπλ. Καπλνγφλα, αλαπηήξεο, πέηξεο. Έλαο ζπλάδειθφο κνπ έρεη ιάβεη αθφκε θαη έλα ζηθφλη ηνπαιέηαο, ψζηε ην κήλπκα λα είλαη πην μεθάζαξν. Μαο ζηνρεχνπλ απεπζείαο θαη καο πξνζβάινπλ θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ αγψλα. ήκεξα δνπιεχνπκε κε θξάλε ζηα γήπεδα. Γελ είλαη ζπάλην λα εηζβάινπλ ζην ζηάδην θαη ηφηε φινο ν εμνπιηζκφο έρεη θιαπεί ή έρεη ππνζηεί βαλδαιηζκνχο, κε ηνπο μπινδαξκνχο σο κπφλνπο. Αληηκεησπίδνπκε ηα ίδηα πξνβιήκαηα ζηα γήπεδα ηνπ κπάζθεη αιιά κε ιηγφηεξε έληαζε, δεδνκέλεο ηεο δηαξξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ» αθεγείηαη ν Μάξηνο Λψινο. Ο θφζκνο ησλ ζπνξ καζηίδεηαη απφ ηε δηαθίλεζε φισλ ησλ εηδψλ, κνιπζκέλνο απφ ηα κε ειεγρφκελα θαη ζρεδφλ αλεμέιεγθηα ζηνηρήκαηα.

16 "Σίπνηα δελ είλαη νξαηφ ζηηο δηεζλείο ζπλαληήζεηο. Ζ Fifa επηβάιεη απζηεξνχο θαλφλεο θαη φινο ν θφζκνο ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαη ησλ θηιάζισλ. Αιιά ζην ειιεληθφ πξσηάζιεκα νη εγεζίεο ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ επηβάιινπλ ηε βαζηιεία ελφο πξαγκαηηθνχ λφκνπ ηεο ζησπήο. Οη ππεξεζίεο ηδησηηθήο θχιαμεο ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ καο παίξλνπλ ζπρλά θαηά κέξνο φηαλ ηξαβάκε θσηνγξαθίεο ηεο εγεζίαο ησλ νκάδσλ ή ησλ εμεδξψλ. Μαο δεηνχλ λα ζβήζνπκε ηηο εηθφλεο. Δθείλνη πνπ δελ ππαθνχλ κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο λα θαηαζηξέθεηαη. Δίλαη ζρεδφλ κία δνχγθια". 16 "Αδύλαην λα ζπγρσξήζνπκε αιιά κπνξνύκε λα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε" Οξηζκέλνη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δπλάκεσλ ηεο ηάμεο. "Ζ αζηπλνκία είλαη κέξνο ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη επνκέλσο φιεο ηηο αδπλακίεο ηνπ Κξάηνπο. Αιιά ην πξφβιεκα έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε αζηπλνκία πνηέ δελ δηνηθήζεθε πξαγκαηηθά απφ ην Κξάηνο. Γελ ππάξρνπλ ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Οη ππεξεζίεο δελ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ, νχηε πψο πξέπεη λα ην θάλνπλ. Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο είλαη πξνθαλήο, ηδηαηηέξσο κεηαμχ ησλ λέσλ", εμεγεί ν Μάξθαξεο. Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξά κφλν ηξεηο κήλεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο δελ γλσξίδνπλ ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπο. Πνιχ θαθνπιεξσκέλνη (+/- 600 επξψ ην κήλα), νη άλδξεο πξέπεη λα πιεξψζνπλ έλα κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη έλα κέξνο ησλ ππξνκαρηθψλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. "Έρνπκε θάλεη πάληα κία πνιχ θαθή ρξήζε ηεο αζηπλνκίαο, ε νπνία παξακέλεη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ ε αζηπλνκία ηεο δηθηαηνξίαο, αλίθαλε λα ζπιιάβεη έλαλ θιέθηε αιιά πνπ ήμεξε φκσο ηέιεηα λα αλαγλσξίζεη νπνηνλδήπνηε πνιηηηθφ αληίπαιν. Τπάξρεη κία δπζπηζηία θαη θαρππνςία ζρεδφλ θπζηθή. Μεηά ηε δηθηαηνξία, δελ ππήξμε μεθαζάξηζκα ζηελ αζηπλνκία, νχηε εμάιινπ ζε θαλέλα άιιν ζψκα ζηξαηνχ. Όηαλ ην ΠΑΟΚ ήξζε ζηελ εμνπζία ηνπνζέηεζε δηθνχο ηνπ. Γεκηνπξγήζακε έλα δπηζκφ ζηελ αζηπλνκία ζε φια ηα επίπεδα. Δίλαη κία παξάιπηε ηζνξξνπία. Οη κηζνί είλαη θηινθπβεξλεηηθνί, νη ππφινηπνη θαηά ηεο θπβέξλεζεο, θαη ην αληίζηξνθν, αλάινγα κε ηελ έθβαζε ησλ εθινγψλ. Ζ αζηπλνκία δελ ζα έπξεπε λα είλαη πνιηηηθφ δήηεκα αιιά κία απιή επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα, έλα εξγαιείν ππφ έιεγρν. Δίκαζηε καθξηά απφ απηφ. Καη έπεηηα ε αζηπλνκία δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη έλα Κξάηνο πνπ δελ ππάξρεη θαη απηή είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε" ιέεη ν Μάξθαξεο. Οη πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο πνπ εξσηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο αλεζπρνχλ εμάιινπ γηα ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηεο άθξαο δεμηάο. Τπνινγηδφκελε ζε πάλσ απφ 5% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, είλαη ζήκεξα παξνχζα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο Αζήλαο. Οη θηλήζεηο πνπ ηεο δίλνπλ δσή δηεηζδχνπλ ζηγά ζηγά ζηηο ππεξεζίεο ηεο αζηπλνκίαο, ηδηαηηέξσο ζηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο ηεο Αζήλαο. Οη ίδηεο νκάδεο έρνπλ πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηεο αζηπλνκίαο ζηε βαξχηεηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νη εηθφλεο ησλ θσηνξεπφξηεξ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο (εκείσζε : Ζ θσηνγξαθία πνπ ηξαβήρηεθε απφ έλαλ εξαζηηέρλε δελ έρεη ην ίδην λνκηθφ θχξνο ελψπηνλ ελφο

17 δηθαζηεξίνπ κε ηελ θσηνγξαθία ελφο θσηνγξάθνπ ηνπ ηχπνπ) ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ απηφθσξνπ. FOCUS Ο κφλνο θπβεξλεηεθνο πνπ δέρηεθε λα καο δεη, ν Θαλάζεο Κνθθαιάθεο, είλαη ν εθπξφζσπνο ηεο αζηπλνκίαο ζηελ Αζήλα. 17 Θαλάζεο Κνθθαιάθεο (ΘΚ): Όια ηα ζεκεξηλά θαηλφκελα ηεο βίαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Καη απηφ ζηελ νπζία κέζα απφ ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επεξεάδεη ηε ρψξα θαη ηνπο πνιίηεο. Πξέπεη λα μέξεηε φηη επί ηνπ παξφληνο ε Διιάδα είλαη ε επξσπατθή ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο δηαδειψζεηο, πνξείεο θαη ζπλαζξνίζεηο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Μφλν γηα ην 2010, ζηελ Αζήλα είρακε πάλσ απφ 910 δηαδειψζεηο. Οξηζκέλεο ήηαλ πνιχ εληππσζηαθέο ιφγσ ηεο έληαζεο πνπ θπξηαξρνχζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ παξφληα. ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο ππάξρνπλ ιηγφηεξεο δηαδειψζεηο θαη κία θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο νη άλζξσπνη έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα έλαληη ηεο θνηλσλίαο θαη δελ έρνπλ ηφζα πξνβιήκαηα φζα εκείο εδψ. Έλαο άλζξσπνο θαλνληθφο θαη ήξεκνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ κπνξεί λα γίλεη επίζεο βίαηνο θαη βάλαπζνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδήισζεο. Απηφ ηζρχεη γηα ηνπο απινχο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηελ αζηπλνκία. Γηαηί νη αζηπλνκηθνί είλαη επίζεο άλζξσπνη. Απηνί πνπ βιέπεηε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη λένη, ειηθίαο απφ 22 έσο 25 ρξνλψλ. Γελ είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έξζεη απφ έλαλ άιιν πιαλήηε, δελ ηνπο έρνπκε βάιεη εθεί γηα λα ηνπο πνχκε ηψξα ζηακάηα λα έρεηο ην παξακηθξφ ζπλαίζζεκα, δελ είζαη παξά έλαο αζηπλνκηθφο θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγείο ζαλ κεραλή πνπ ιακβάλεη πέηξεο θαη πξνζβνιέο, Μνιφηνθ, ζθπξηά θαη αθηίλεο ιέηδεξ ζηα κάηηα, κπνπθάιηα γεκάηα νχξα θαη φια απηά ρσξίο λα κπνξείο λα αληηδξάζεηο. Ρεπόξηεξ ρσξίο ζύλνξα (ΡΥ): Τπάξρνπλ ζε απηφ ην πιαίζην νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο αζηπλνκηθνχο γηα λα εκπνδίζνπλ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο θσηνγξάθνπο απφ ην λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο; ΘΚ: ε θακία πεξίπησζε. Οη δηαηαγέο είλαη νη ίδηεο γηα φινπο. Γελ ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο πνιηηψλ θαη δελ ππάξρεη επνκέλσο ζπγθεθξηκέλε δηαηαγή γηα επίζεζε ή πξνζηαζία ηνπ ηχπνπ. Όιε ε θηινζνθία καο ζαλ αζηπλνκία θαη ε ζηξαηεγηθή καο επηινγή ζαλ Τπνπξγείν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηα δηθαηψκαηα θάζε αλζξψπνπ πνπ δηαδειψλεη ζην δξφκν. Να κπνξεί ν πνιίηεο, φπσο ππνγξακκίδεη ην χληαγκα, λα δηαδειψλεη εηξεληθά θαη λα κπνξεί ν δεκνζηνγξάθνο, ν εηθνλνιήπηεο ή ν θσηνγξάθνο, ππφ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο, ην ππνγξακκίδσ, λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Αλαγξάθεηαη αθφκε θαη ζηελ αλάζηξνθε πιεπξά ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ ηαπηνηήησλ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα βνεζνχκε ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. ΡΥ: Πνιινί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο είπαλ φηη μπινθνπήζεθαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη βίαηα απφ αζηπλνκηθνχο, ελψ είραλ δειψζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη είραλ δείμεη ηηο δεκνζηνγξαθηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο. Ζ Έλσζε Φσηνξεπφξηεξ Διιάδνο έρεη κάιηζηα θηλεηνπνηεζεί θαη είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ ππνπξγφ ζαο, ηνλ θχξην

18 Παπνπηζή, ν νπνίνο ηνπο απάληεζε ηξία πξάγκαηα: δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηαγέο θαηά ησλ δεκνζηνγξάθσλ, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη απηφ δελ ζα επαλαιεθζεί, γηα ηα κέιε ηεο αζηπλνκίαο ε θσηνγξαθηθή κεραλή είλαη έλα ζαλάζηκν φπιν. ΘΚ: Ο ππνπξγφο ήζειε θαηά πάζα πηζαλφηεηα λα πεη φηη δελ ζα κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί φηη ρίιηνη θηλεηνπνηεκέλνη αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη έρνπλ φινη ιάβεη ηηο ίδηεο δηαηαγέο θαη παξακέλνπλ αλζξψπηλα φληα, ηελ έζραηε ζηηγκή, ζα αληηδξάζνπλ φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν ππφ ηελ πςειφηεξε έληαζε. Σα ΜΑΣ είλαη έλα φξγαλν ηεο αζηπλνκίαο νξγαλσκέλν θαη ηεξαξρεκέλν ζηξαηησηηθά. Δίλαη εθπαηδεπκέλν λα επαλαθέξεη ηε δεκφζηα ηάμε θαη κφιηο απνθαζίζηαηαη λα δηαηεξεί απηή ηε δεκφζηα ηάμε. Καη λα απνθεχγεη θάζε επηζηξνθή ζε κία άλαξρε θαηάζηαζε. Αληαπνθξίλνληαη ζε κία ππεξβνιή κε κία αλαινγηθή αληίδξαζε. Έρνπκε απφ ηε κία πιεπξά ηνπο ηαξαμίεο θαη απφ ηελ άιιε απηνχο πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ ηάμε. Οη δεκνζηνγξάθνη είλαη ζηε κέζε. Πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηα ξεπνξηάδ ηνπο θαη λα ηξαβήμνπλ θσηνγξαθίεο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν ζηξαηφπεδα πνπ ζπγθξνχνληαη. Δίλαη πξνθαλέο, θαη ην ιέσ κε απνιχησο αλζξψπηλν ηξφπν, φηη ζα πξνθχςεη έλα πξφβιεκα. Θα ππάξμνπλ παξεμεγήζεηο. Θα γίλνπλ ιάζε. ε φηη αθνξά ηελ έλλνηα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο σο ζαλάζηκνπ φπινπ ππνζέησ φηη ν ππνπξγφο αλαθεξφηαλ ζηηο πνιπάξηζκεο θσηνγξαθίεο αζηπλνκηθψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ην δηαδίθηπν ζε blogs πνπ αληηηίζεληαη ζηελ αζηπλνκία. Απηνί νη άλζξσπνη αλεζπρνχλ επίζεο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 18 ΡΥ: Ναη, αιιά ην λα ηξαβήμεη θαλείο ηε θσηνγξαθία ελφο αζηπλνκηθνχ κε ηε ζχδπγφ ηνπ ζηελ απιή κηαο θαθεηέξηαο δελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε ην λα ηξαβήμεη ηε θσηνγξαθία ελφο αζηπλνκηθνχ πνπ επηηίζεηαη θαηά κηαο πνξείαο. Σν έλα αλήθεη ζηελ ηδησηηθή, ην άιιν ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη κπνξεί επνκέλσο λα εκθαλίδεηαη ζε ηζηνζειίδεο ή ζε blogs. ΘΚ: Δίκαη ζχκθσλνο καδί ζαο θαη ραηξεηίδσ ηε δηάθξηζε πνπ θάλεηε κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ. Σν ηδησηηθφ είλαη ηεξφ, ην δεκφζην είλαη εθείλν πνπ επηθπξψλεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο πξάμεηο ζαο. ΡΥ: Καηά ηε ζπλέληεπμή ηνπ κε ηελ ΔΦΔ ν Τπνπξγφο δελ είπε φηη ζα μεθηλήζνπλ έξεπλεο θαη φηη νη αζηπλνκηθνί πνπ είλαη έλνρνη γηα επηζέζεηο θαη βία θαηά ηνπ ηχπνπ ζα κπνξνχζαλ λα δησρζνχλ. ΘΚ: Γηαηάμακε εζσηεξηθέο έξεπλεο. Αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπο. ΡΥ: Πφζεο έξεπλεο είλαη ζε εμέιημε; ΘΚ: Γελ έρσ αξηζκφ λα ζαο δψζσ άκεζα, αιιά κπνξψ λα ζαο πσ φηη κεηά απφ θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ θάζε κήλπζε, κία θαηλνχξηα έξεπλα μεθηλά. Αλ νη κελχζεηο δελ θαηαηίζεληαη ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα αιιά ζηνλ εηζαγγειέα, ν ηειεπηαίνο καο ελεκεξψλεη ακέζσο θαη μεθηλάκε θαη εθεί επίζεο κηα δηαθνξεηηθή έξεπλα. Αλεμάξηεηα απφ ην πνηληθφ πιαίζην, μεθηλά επίζεο θαη κία πεηζαξρηθή έξεπλα. Αιιά ην ηεθκήξην

19 ηεο αζσφηεηαο πνπ ηζρχεη γηα θάζε Έιιελα πνιίηε ηζρχεη επίζεο θαη γηα θάζε θαηεγνξνχκελν αζηπλνκηθφ. ΡΥ: Δπνκέλσο έρεη μεθηλήζεη κία έξεπλα γηα ηελ επίζεζε πνπ ππέζηε ν Μαλψιεο Κππξαίνο; ΘΚ: Όρη κφλν γηα ηνλ θχξην Κππξαίν, αιιά γηα φινπο απηνχο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη κία κήλπζε. 19 ΡΥ: Αιιά ν θχξηνο Κππξαίνο ζα κείλεη πηζαλφηαηα αλάπεξνο γηα κηα δσή. ΘΚ: Ξέξεηε φκσο, έρνπκε 126 ηξαπκαηηζκέλνπο αζηπλνκηθνχο εθ ησλ νπνίσλ νη 26 αθφκε λνζειεχνληαη. Καη έλαο αζηπλνκηθφο έκεηλε επίζεο θνπθφο εμαηηίαο κηαο θσηνβνιίδαο. ΡΥ: Πψο ζα κπνξνχζακε λα απνθχγνπκε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ ησλ αζηπλνκηθψλ θαηά ησλ δεκνζηνγξάθσλ, θαζψο φπσο θαίλεηαη ην λα επηδείμεη θαλείο ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ηαπηφηεηα δελ αξθεί πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηα ρηππήκαηα; ΘΚ: Θα έπξεπε λα βξεζεί έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα δηαθξίλεηαη θαλείο. Όπσο αθξηβψο νη αζηπλνκηθνί, θνξάκε κία ζηνιή θαη είκαζηε εχθνια αλαγλσξίζηκνη, ίζσο ζα έπξεπε, είλαη κία πξφηαζε, νη δεκνζηνγξάθνη λα θνξνχλ έλα γηιέθν ή έλα ζπγθεθξηκέλν ξνχρν πνπ λα ηνπο δηαθξίλεη. ΡΥ: Απηφ δελ εμεγεί γηαηί ε αζηπλνκία ζπλερίδεη λα ρηππά, ή αθφκε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αξρίδεη λα ρηππά, φηαλ ν δεκνζηνγξάθνο δείμεη ηελ θάξηα ηνπ. Καη απηφ ην δηαθξηηηθφ ζήκα ππάξρεη θίλδπλνο λα παξαδψζεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηα πην αθξαία ζηνηρεία πνπ είλαη ερζξηθά απέλαληη ζηνλ ηχπν. Πνιινί δεκνζηνγξάθνη έρνπλ επίζεο δερηεί επίζεζε απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. ΘΚ: Ζ επηινγή λα γίλεη θαλείο δεκνζηνγξάθνο, φπσο θαη εθείλε λα γίλεη αζηπλνκηθφο, ελέρεη θηλδχλνπο. Κάζε πξφζσπν πνπ πεγαίλεη ζε έλα πεδίν βίαησλ πξάμεσλ γλσξίδεη φηη κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν βίαησλ επηζέζεσλ. Δίλαη θάηη πνπ πξέπεη λα δερηεί θαλείο. Οη 126 αζηπλνκηθνί απνδέρηεθαλ ηα ηξαχκαηά ηνπο ζαλ κέξνο ησλ θηλδχλσλ ηνπ επαγγέικαηνο. Απηφ δελ είλαη ν θαλφλαο. Έλαο αζηπλνκηθφο δελ είλαη έλαο ζάθνο ηνπ κπνμ. Δίλαη έλαο επαγγεικαηίαο. Πνπ έρεη νηθνγέλεηα, γνλείο, θαη αλ θεχγεη ην πξσί γηα ηε δνπιεηά πξέπεη ην βξάδπ λα γπξίζεη αβιαβήο. Καη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εζείο δεηάηε λα ζαο αληηκεησπίδνπλ κε αληηθεηκεληθφ θαη δενληνινγηθφ ηξφπν, ν αζηπλνκηθφο επίζεο δεηάεη λα αληηκεησπίδεηαη κε αληηθεηκεληθφ θαη δενληνινγηθφ ηξφπν. Ο ηχπνο πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεη ηηο ππεξβνιέο. ΡΥ: Πψο κπνξεί έλαο δεκνζηνγξάθνο λα ππεξβάιεη; ΘΚ: Με ην λα κελ θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ αληηθεηκεληθά. Με ην λα είλαη ζην πεδίν γηα λα θαιχςεη παξά κφλν ηηο ππεξβνιέο ηεο αζηπλνκίαο. Με ην λα ζέιεη λα δείμεη κφλν ηε δπλακηθφηεηα θαη ηελ παξέκβαζε ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο. Απηφ δελ είλαη αληηθεηκεληθφ. Έλαο δεκνζηνγξάθνο ζην πεδίν πξέπεη λα δείμεη θαη λα απνδείμεη ζηελ

20 ειιεληθή θνηλσλία ηηο ππεξβνιέο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Καη είλαη ίζσο εθεί πνπ ππεηζέξρεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή παξεμήγεζε γηα ηελ νπνία κηινχζα. Όηαλ έλαο αζηπλνκηθφο βιέπεη έλαλ δεκνζηνγξάθν κπξνζηά ηνπ, φρη ζπγθεθξηκέλα απηφλ πνπ βξίζθεηαη εθεί, αιιά κφλε ε παξνπζία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ κπνξεί λα ηνπ ζπκίζεη ζπλαηζζεκαηηθά θαηαζηάζεηο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ζεψξεζε φηη έηπρε άδηθεο κεηαρείξηζεο απφ ηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Ξέξεηε, εδψ ε λννηξνπία είλαη ηέηνηα πνπ αλ ηξαβήμεηε κία θσηνγξαθία ελφο αζηπλνκηθνχ κε ηα ρέξηα ζηνλ αέξα απέλαληη απφ έλαλ πνιίηε πνπ έρεη επίζεο ηα ρέξηα ζηνλ αέξα, αλ ηε δείμνπκε ζε νπνηνλδήπνηε ηχπν, ζα πεη φηη ν αζηπλνκηθφο ζα ρηππήζεη ηνλ πνιίηε θαη ν πνιίηεο πξνζπαζεί λα πξνζηαηεπζεί. 20 «Αιήηεο, ξνπθηάλνη, δεκνζηνγξάθνη» Μία ελδεκηθή δπζπηζηία δηαπνηίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ νη Έιιελεο δηαηεξνχλ κε ηα Μέζα ελεκέξσζήο ηνπο. Αλ ζπλερίδνπλ λα «θαηαλαιψλνπλ» θάπσο ην γξαπηφ ηχπν, είλαη πεξηζζφηεξν γηα λα δηαβάζνπλ θάπνηεο πέλεο αθφκε πνιχ ζεβαζηέο πνπ ηνπο δίλνπλ ηηο βάζεηο κηαο πιεξνθνξίαο πνπ ζα ζπδεηεζεί ζε κία κπινγθφζθαηξα αλαπηπζζφκελε θαη πνιχ δξαζηήξηα. Έλα επάγγεικα πνπ ριεπάδεηαη θαη απεηιείηαη αλνηρηά. Δεκνζηνγξάθνη ππό πξνζηαζία. Έρνληαο γίλεη εηδηθνί ζηε δεκηνπξγία πεξηπαηρηηθψλ ζπλζεκάησλ, νη αθηηβηζηέο φισλ ησλ απνρξψζεσλ έρνπλ πνιιαπιαζηάζεη ηα ζπλζήκαηα θαη ηνπο ζαξθαζκνχο, ζηηγκαηίδνληαο νξηζκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο, ζπρλά γλσζηνχο. Αιιά ε θνξντδία πεξλάεη γξήγνξα ζηελ πξνζβνιή θαη ζηελ πξνηξνπή γηα θφλν. Άγξηεο εθζηξαηείεο αθηζψλ εκθαλίδνληαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, δείρλνληαο κία ιίζηα δεκνζηνγξάθσλ κε ηελ θαηεγνξία φηη είλαη «ηζαξιαηάλνη». «Αιήηεο, ξνπθηάλνη, δεκνζηνγξάθνη» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππεξβνιηθά δηάζεκνπ «κπάηζνη, γνπξνχληα, δνινθφλνη», είλαη ηα δχν ζπλζήκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη ξπζκηθά ζε φιεο ηηο δηαδειψζεηο. Φπιιάδηα πνπ πεξηέρνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα νλφκαηα νξηζκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ δηαηίζεληαη επξέσο ή ξίρλνληαη ζηνπο δξφκνπο. Πξνζπαζψληαο λα απαληήζνπλ κε ρηνχκνξ θαη επθπΐα, νη δεκνζηνγξάθνη επηλφεζαλ ην ζχλζεκα «δελ είκαζηε αιήηεο, δελ είκαζηε ξνπθηάλνη, αιιά δεκνζηνγξάθνη πνπ γίλακε δεηηάλνη». Κακία ζνβαξή έξεπλα δελ έρεη δηεμαρζεί κέρξη ζηηγκήο γηα λα εληνπηζηνχλ νη δξάζηεο απηψλ ησλ δεκφζησλ θαηεγνξηψλ. Παξνχζεο ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηεο Αζήλαο, αιιά πην νξαηέο ζηηο γεηηνληέο ησλ αλαξρηθψλ, νη εηηθέηεο επηθξίλνπλ ην επάγγεικα κε κία βία θαη έλα αθαηαλφεην κίζνο. Οη δεκνζηνγξάθνη δέρνληαη εθεμήο επηζέζεηο ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ, νξηζκέλνη απιψο επεηδή αγνξάδνπλ κία μέλε εθεκεξίδα ή επεηδή αλαγλσξίδνληαη. Όπσο θαη νη εθιεγκέλνη πνιηηηθνί, έλα κέξνο ησλ δεκνζηνγξάθσλ βξίζθνληαη ζηηγκαηηζκέλνη ζαλ πηζαλνί έλνρνη ή ηνπιάρηζηνλ εχθνια αλαγλσξίζηκνη, έλαο άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα πιεξψζεη θάηη θαη πάλσ ζηνλ νπνίν έρεη θαηαζηεί ζεκηηφ λα μεζπνχλ ηα λεχξα. Καζψο έρεη επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ, νξηζκέλνη έρνπλ πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αιιάδνληαο γηα παξάδεηγκα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα