Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis"

Transcript

1 επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ ζεζπίζεη νη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα, πεξλψληαο απφ ηελ 31 ε ζέζε ην 2008 ζηελ 70 ε ζέζε ζήκεξα, δίπια ζηε Βνπιγαξία. Μία αλεζπρεηηθή θάζνδνο πνπ πεγάδεη ελ κέξεη απφ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ελ ηζρχ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθεξε ζην θσο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο πξαθηηθέο κίαο αθξσηεξηαζκέλεο αγνξάο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Τπνρξεκαηνδνηνχκελα θαη ππνζηεξηδφκελα ηερλεηά, νη φκηινη ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαξξεχζνπλ, ή αθφκε θαη λα εμαθαληζηνχλ ηειείσο. Ο ηχπνο, ζηα ρέξηα θάπνησλ πινηνθηεηψλ θαη κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ, γλσξίδεη θχκαηα απνιχζεσλ, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αλαζθάιεηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Αλαγλσξίδνληαο κία αχμεζε θαη κία γελίθεπζε ηεο απηνινγνθξηζίαο, νη επαγγεικαηίεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο καξηπξνχλ κία πνιχ κεγάιε απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Αλ ε κπινγθφζθαηξα πξνζθέξεη έλαλ ηφπν έθθξαζεο πνιχ πην ειεχζεξν θαη έλα πξνζσξηλφ αληίδνην ζηελ απηνινγνθξηζία, δελ παξνπζηάδεη σζηφζν κία νηθνλνκηθά βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε, πνπ ζα επέηξεπε ηε ξήμε κε ηηο θαηαζηξνθηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηε δηάξθεηα ησλ είθνζη ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. ην πιαίζην ηεο δπζπηζηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο βίαο, κία πνιχ βαζηά θξίζε εκπηζηνζχλεο έρεη επίζεο εγθαηαζηαζεί κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Θεσξνχκελνη άιινηε θνξέο θαθνπνηνί, άιινηε πινχζηνη, νη δεκνζηνγξάθνη ελζαξθψλνπλ ζηα κάηηα νξηζκέλσλ ηελ εμνπζία πνπ είλαη ζήκεξα έλνρε γηα πξνδνζία ηνπ ιανχ δηα παξαιείςεσο. ηφρνη εθζηξαηεηψλ δπζθήκηζεο πνπ ζπλδπάδνπλ πεξηπαηρηηθά ζπλζήκαηα θαη απεηιέο ζαλάηνπ, νη δεκνζηνγξάθνη πξνζεγγίδνπλ εθεμήο κε πξνζνρή ηε δέζκεπζή ηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο. Πην αζθαιείο απφ ηνπο Έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη δεκνζηνγξάθνη ηνπο δηεζλνχο ηχπνπ αληηκεησπίδνπλ σζηφζν αζπλήζηζηεο δπζθνιίεο ζε κία ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο έρνπλ ξηδνζπαζηηθνπνηήζεη έλα κέξνο ηεο θνηλήο γλψκεο, ε νπνία εθθξάδεη ζπκφ θαη απνγνήηεπζε ζε δηαδειψζεηο φπνπ ε βία απμάλεηαη. Αληηκέησπνη ζε απηά ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, ζε πιαίζηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε νξηζκέλνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο, νη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο ιεηηνπξγνχλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο αζθαιείαο. Παγηδεπκέλνη αλάκεζα ζηε βία ησλ εμηξεκηζηηθψλ θηλήζεσλ θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δπλάκεσλ θαηαπνιέκεζεο ησλ ηαξαρψλ, νη νπνίεο

2 ιίγν ζέβνληαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, νη θσηνξεπφξηεξ πιεξψλνπλ έλα βαξχ ηίκεκα γηα λα παξέρνπλ ζηνλ θφζκν ηηο εηθφλεο κηαο θνηλσλίαο πνπ απνζπληίζεηαη επηθίλδπλα. ε απηφ ην πνιχ ηδηαίηεξν πιαίζην, νη Ρεπφξηεξ ρσξίο ζχλνξα κεηέβεζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα θάλνπλ κία πξψηε θαηαγξαθή πξηλ απφ ηελ έλαξμε κίαο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο πεξηφδνπ πνπ φινο ν θφζκνο πξνβιέπεη εθξεθηηθή. 2 Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθεξε ζην θσο ηηο δηαζξσηηθέο δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, εηδηθά ησλ ρξήζεσλ πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηελ απνζηνιή πιεξνθφξεζεο πνπ ν ηχπνο πξέπεη λα ππεξεηεί. Αλ νη δεκνζηνγξάθνη αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ε θχξηα πεγή αλεζπρίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Σν πέξαζκα από ηηο κεγάιεο νηθνγέλεηεο ηνπ ηύπνπ ζηνπο αλέγγηρηνπο πινηνθηήηεο Ο Πέηξνο Μάξθαξεο είλαη έλαο δηάζεκνο θαη ζεβαζηφο ζπγγξαθέαο. Έρεη γλσξίζεη ζρεδφλ ηα πάληα ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. Σε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, θαηφπηλ ηελ άθημε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηελ είζνδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίδε λα εγθαζίζηαηαη ε παξαθκή ηνπ ηχπνπ θαη ε άθημε επηρεηξεκαηηψλ πνπ δελ έρνπλ, θαηά ηνλ ίδην, «απνιχησο θακία επηζπκία ή ελδηαθέξνλ λα δνπιέςνπλ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ». «Πξηλ απφ ηε δηθηαηνξία θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο παξέλζεζε, νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο πνπ θαηείραλ ηνλ ηχπν ήηαλ ζίγνπξα θνληά ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, αιιά ζε έλα ζχλδεζκν κφλν ηδενινγηθφ. Οη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο δελ ήηαλ εθεκεξίδεο ησλ θνκκάησλ θαη δελ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ απηά. Σα πξάγκαηα ήηαλ ζαθή θαη αλεμάξηεηα. Δίρακε κία θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο πνιχ πην επαλάγλσζηε» εμεγεί ν Πέηξνο Μάξθαξεο. Σν 1981 ε Διιάδα αλνίγεη ηελ αγνξά ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη ηεο ξαδηνηειεφξαζεο. Ζ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζθέξεη κία επθαηξία ζηελ νπνία ζα νξκήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεγάινη εξγνιάβνη νηθνδνκψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ, αιιά θπξίσο πινηνθηήηεο. Με ηα ρξφληα, νη ηειεπηαίνη ζα πάξνπλ ιίγν ιίγν πνιχ κεγάια πνζνζηά ζε φια ηα ηδησηηθά Μέζα Δλεκέξσζεο, ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ νπηηθνανπζηηθφ ηχπν, κέρξη λα πάξνπλ ην ζρεδφλ απφιπην έιεγρν. Αλ θαη δελ είλαη εμαληιεηηθή, ε ιίζηα πνπ αθνινπζεί δίλεη κία νξηζκέλε ηδέα γηα ηελ θαηαλνκή ηεο αγνξάο θαη ησλ πνιιαπιψλ ζπκκεηνρψλ πνπ έρνπλ έηζη δεκηνπξγεζεί. Ο φκηινο Αιαθνχδνπ θαηέρεη καδί κε ηνλ πινηνθηήηε Μαξηλάθε (ηδηνθηήηε ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ ηνπ Οιπκπηαθνχ) ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ηνπ ΣΚΑΙ θαη πνιινχο άιινπο κηθξνχο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν πνιχ δεκνθηιήο Μελωδία FM, θαζψο θαη ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Καθημερινή. Ο φκηινο ΓΟΛ, πνπ αξρηθά ηδξχζεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα Λακπξάθε, επνλνκαδφκελν θαη King Maker, ειέγρεηαη πιένλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία Φπράξε, πξψελ δηεπζπληή ηνπ Βήμαηος, λαπαξρίδα ηνπ νκίινπ, ν νπνίνο θαηέρεη επίζεο ην ξαδηφθσλν ΒΗΜΑ FM,

3 ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Τα Νέα θαη είλαη ζεκαληηθφο κέηνρνο ζην θαλάιη Mega.Ζ νηθνγέλεηα Λακπξάθε είλαη κεηνςεθία ζηνλ φκηιν ΓΟΛ. Ο φκηινο Κνπξή πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Κψζηα Γηαλλίθν θαηέρεη ην Alter TV θαη Radio θαη ηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Επενδσηής. Ο γίγαληαο ηεο εξγνιαβίαο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ Μπφκπνιαο θαηέρεη ηελ γεληθή θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Έθνος θαη ηελ νηθνλνκηθή Ημερηζία, θαζψο θαη κία κεγάιε ζπκκεηνρή ζην θαλάιη Mega. Οη πινηνθηήηεο Κπξηαθνχ ειέγρνπλ ην ηδησηηθφ θαλάιη Antenna, αληαγσληζηή ηνπ Mega. 3 Ζ νηθνγέλεηα Βαξδηλνγηάλλε, ηδηνθηήηξηα δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ θαη πινίσλ, έρεη κία κεγάιε ζπκκεηνρή ζην ηδησηηθφ θαλάιη Mega θαη θαηέρεη ην STAR TV. Ο πινηνθηήηεο Βίθησξ Ρέζηεο έρεη κία ρακειή ζπκκεηνρή ζην Mega αιιά ειέγρεη ην MTV Greece θαη έρεη κία ζπκκεηνρή 17% πεξίπνπ ζην ΓΟΛ. Ζ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζηελ νηθνγέλεηα Σεγφπνπινπ. Ζ αγνξά ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ είλαη κνηξαζκέλε αλάκεζα ζηελ εηαηξεία ΓΟΛ, ηελ εηαηξίαο Πήγαζζνο (ηελ νπνία θαηέρεη ν Μπνκπνιαο) θαη ηξεηο άιιεο κηθξέο εηαηξίεο, Αηηηθέο Δθδφζεηο, Λπκπέξεο θαη Κσζηφπνπινο. Ηδηαηηέξσο δηαθξηηηθνί, κε παξαρσξψληαο ζρεδφλ θακία ζπλέληεπμε θαη απνιακβάλνληαο κία ελεκεξσηηθή ζπζθφηηζε πξνζεθηηθά ελνξρεζηξσκέλε ή πξνεηνηκαζκέλε, νη πινηνθηήηεο είλαη απιψο άζηθηνη, ηφζν πνιηηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά. ηελ θεθαιή ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 12% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαη ελφο πνιχ κεγάινπ κέξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, νη πινηνθηήηεο δηεπζχλνπλ ηελ δεχηεξε βηνκεραλία ηεο Διιάδαο. Από κία θαζαξά νηθνλνκηθή άπνςε: πνιινί ηίηινη γηα κία αγνξά πνπ απνθέξεη ιίγα Ζ αγνξά ησλ ειιεληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρεη απειεπζεξσζεί. Μφλν θαηλνκεληθά. Σφζν ν γξαπηφο ηχπνο, φζν θαη ηα νπηηθναθνπζηηθά Μέζα Δλεκέξσζεο, ππνζηεξίδνληαη ηερλεηά. Οξηζκέλεο εθδφζεηο έρνπλ κάιηζηα δεκηνπξγεζεί απφ ην κεδέλ κε ηνλ κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε επηξξνήο. Μία κειέηε πνπ δεηήζεθε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αγνξά δελ κπνξνχζε λα «θξαηήζεη» παξά κφλν δχν δεκφζηα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη δχν ηδησηηθά. Χζηφζν, ε Διιάδα κεηξάεη ζήκεξα, κέζσ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ΔΡΣ δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε, ηξία ηειενπηηθά θαλάιηα ζπλ έλα θνηλνβνπιεπηηθφ θαλάιη (η Βοσλή): Νet θαη Νet Sat, ET1 θαη ην ηνπηθφ θαλάιη ηεο βφξεηαο Διιάδαο ΕΤ3. ηηο 19 Απγνχζηνπ 2011, σζηφζν, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε έλα δξαζηηθφ ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο ΔΡΣ. Δθηφο απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλαιηνχ ΔΣ1, 19 πεξηθεξεηαθά ξαδηφθσλα ζα ζπγρσλεπζνχλ ζε 9 ζηαζκνχο θαη έλα απφ ηα δχν πξφζθαηα ςεθηαθά θαλάιηα ζα θιείζεη. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο ΔΡΣ ζα πεξάζεη απφ ηα 285 ζηα 60 εθαηνκκχξηα, ην νπνίν είλαη ην πνζφ ησλ δεκηψλ πνπ ππνινγίδνληαη ηψξα. χκθσλα κε ηνλ Ζιία Μφζζηαιν, θπβεξλεηηθφ εθπξφζσπν ππεχζπλν γηα ηα Μέζα Δλεκέξσζεο, νη δεκνζηνγξάθνη θαη νη παξαγσγνί ηεο ΔΣ1 ζα κεηαθεξζνχλ ζε άιια θαλάιηα, αιιά έλα κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΡΣ ζα πεξάζεη ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο.

4 Καηά ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηεο 19 εο Απγνχζηνπ 2011, ν Ζιίαο Μφζζηαινο αλαθνίλσζε φηη ν φκηινο ΔΡΣ «ιεηηνπξγνχζε εδψ θαη πνιχ θαηξφ ππφ θξαηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ έιεγρν θαη κε έλα ππεξβνιηθφ θφζηνο». Χο εθ ηνχηνπ δεζκεχεηαη «λα ηνλ αθαηξέζεη απφ ηα θνκκαηηθά δεζκά θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηά ηνπ» εγγπψκελνο «έλα ζπλνιηθφ θέξδνο 8,3 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην 2012». Σν ζχλνιν ηεο κεηαξξχζκηζεο πξέπεη λα εθηειεζηεί απφ ηψξα κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ Μία δεθάδα ηδησηηθψλ θαλαιηψλ είλαη ελεξγά ζε εζληθφ επίπεδν(mega, Skai, Alter, Antena, Alpha, Makedonia TV, Star, θ.ι.π.)μία εθαηνληάδα ηνπηθψλ ηειενξάζεσλ αθνινπζνχλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ νκίισλ πνπ είλαη ελεξγνί ζηελ ηειεφξαζε θαηέρνπλ θαη ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο κε ην ίδην φλνκα. ε απηά πξνζηίζεηαη ην εζληθφ ξαδηφθσλν Δξα θαη ηα ηδησηηθά Βήκα, Flash FM θαη Αζήλα 9.84, ηo νπνίo κεηαδίδei θνξέο ηελ εκέξα έλα δειηίν εηδήζεσλ ζηα γαιιηθά θαη ηα αγγιηθά. Οξηζκέλνη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί δηαηεξνχλ ζπληαθηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Deutsche Welle. ηελ αγνξά ησλ έληππσλ κέζσλ νη ηίηινη είλαη εμίζνπ πνιπάξηζκνη: Τα Νέα, Καθημερινή, Έθνος, Ελεσθεροησπία, Ελεύθερη Ώρα, Ημερηζία, Express, Νασηεμπορική, Εζηία (ε πην παιηά θαζεκεξηλή ειιεληθή εθεκεξίδα), Ο Λφγνο, Ζ Γεκνθξαηία, θ.ι.π.. χκβνιν απηήο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο, ε Διιάδα κεηξάεη φρη ιηγφηεξεο απφ 12 θαζεκεξηλέο αζιεηηθέο εθεκεξίδεο γηα έλαλ πιεζπζκφ 11 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. «Αλ ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ ηνκέα ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο είρε εθαξκνζηεί, εάλ ε θνξνιφγεζε θαη ε πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είραλ φλησο εηζπξαρζεί, δελ ζα ππήξραλ απινχζηαηα πηα Μέζα Δλεκέξσζεο, νχηε νπηηθναθνπζηηθά νχηε έληππα. ρεδηάζακε γίγαληεο κε πήιηλα πφδηα θαη ε θξίζε έθεξε ζην θσο ηελ πνιχ κεγάιε επζξαπζηφηεηά ηνπο» καο εθκπζηεξεχεηαη ν Πέηξνο Μάξθαξεο. χκθσλα κε νξηζκέλνπο παξαηεξεηέο, κφλν ν Κπξηαθάηηθνο ηχπνο είλαη θεξδνθφξνο θαη ρξεκαηνδνηεί απφ ην marchandising (παξάγσγα πξντφληα θαη θπξίσο δηαλνκή DVD) ηνλ ηχπν ηεο εβδνκάδαο. Οη εθεκεξίδεο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ πσινχληαη κέρξη θαη 4 επξψ κε ηα ζπκπιεξψκαηα θαη απνιακβάλνπλ κηαο κεγάιεο δηαλνκήο (+/ αληίηππα) θαη πηάλνπλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνυπνινγηζκψλ δηαθήκηζεο. Μία αγνξά δηαθήκηζεο ηόζν κνιπζκέλε πνπ δελ κπνξεί λα απνθύγεη ηε κεηάδνζε Ζ Διιάδα έρεη πνιιέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο. Ζ πιεηνςεθία απηψλ αλήθεη ζε δηεζλείο νκίινπο. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη ζαθψο αληίθηππν ζηα δηαθεκηζηηθά έζνδα ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν θαηά 35%. Οξηζκέλνη εθηηκνχλ φηη απηφ δελ είλαη παξά κφλν ε αξρή θαη φηη ζα κπνξνχζακε λα θηάζνπκε ηελ απψιεηα ηνπ 55%. Αιιά ην νηθνλνκηθφ πιαίζην δελ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ. Οη θαηαρξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζθπγή ζηελ πίζησζε έρνπλ κνιχλεη, φπσο είλαη πνιχ ινγηθφ, ηνλ θιάδν ηεο δηαθήκηζεο.

5 Αληηκέησπεο κε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ αξηζκφ πνιπκέζσλ ζε ζρέζε κε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηαθεκηζηψλ, νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο δελ έρνπλ παίμεη ην ξφιν ηνπο σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αγνξάο. «Οη δηαθεκηζηηθνί φκηινη έπαημαλ κε ηε θσηηά. Δπλφεζαλ έλα πειαηεηαθφ ζχζηεκα αληί γηα ηελ απιή αλάιπζε ηεο εθηχπσζεο θαη ηεο δηαλνκήο, ε νπνία παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ζρεδφλ αδχλαηε. Κάζε ηδηνθηήηεο Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρεη ηηο δψλεο επηξξνήο ηνπ, ηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ πνπ είηε πξέπεη λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνζηαηεχζεη, είηε, αληίζηξνθα, ηνλ ηξνθνδνηνχλ. Οη εηαηξίεο έρνπλ αθεζεί λα νδεγεζνχλ ζε ελφο είδνπο νηθνλνκηθή παξέιαζε. Με βάζε ηηο επηηαγέο θαηαζέζεσλ, δέρνληαλ λα πξνθαηαβάινπλ ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο βάζεη ππνζεηηθψλ εζφδσλ. Πξνγξάκκαηα δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμαθαλίζηεθαλ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα. Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ απηφ ηε ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε πιήξσο. Έλα κέξνο ησλ αηφκσλ πνπ δνχιεπαλ ζηνλ θιάδν πιεξψλνληαλ επίζεο βάζεη ησλ πξνκεζεηψλ επί ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Όηαλ φιεο νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηφζν ρσιέο, ην ζχζηεκα δελ κπνξεί παξά λα εθξαγεί» εμεγεί έλαο αξρηζπληάθηεο πνπ πξνηηκά λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ. 5 Οη ζεζκηθέο δηαθεκίζεηο απνηεινχζαλ επίζεο ζεκαληηθά έζνδα γηα ηα Μέζα Δλεκέξσζεο (πεξίπνπ ην 30% ησλ πξνυπνινγηζκψλ δηαθήκηζεο πνπ κεηψζεθαλ ζήκεξα ζην 12%). Οη ηηκέο γηα ηνπο ηδηψηεο δηαθεκηζηέο ήηαλ γεληθά ηξηπιάζηεο απ φηη γηα ηηο θξαηηθέο δηαθεκίζεηο. Υάξε ζε απηήλ ηελ έκκεζε έγρπζε ην Κξάηνο πξνζαλαηφιηδε ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε νκίινπο πνπ ήηαλ επλντθνί ζε απηφ. Δθεμήο πξέπεη λα κεηψζεη ηα ειιείκκαηα ηνπ θαη δελ κπνξεί πιένλ λα επηηξέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ απηφ ην θαξνπδέι, θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο θαη ζηα ηακεία ησλ νκίισλ ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Οη όκηινη ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο δνπλ επί πηζηώζεη βάζεη «ησλ κηληηαθώλ δηαζθαιίζεσλ» Ηδηνθηήηεο φισλ ησλ ηδησηηθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, νη πινηνθηήηεο θαη νη κεγάινη επηρεηξεκαηίεο δελ έρνπλ ζηελ θπξηνιεμία «επελδχζεη» ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Ζ δχλακε επηξξνήο ηνπο, ε νπνία απνθηήζεθε απφ ηε γέλλεζε ησλ ηίηισλ, είλαη ηέηνηα πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα εμαζθήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηθέο πηέζεηο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κφληκεο πηζηψζεηο πνπ αλαλεψλνληαη επαλεηιεκκέλα. Γεδνκέλνπ φηη ε θεξδνθνξία ησλ ηίηισλ ή ησλ θαλαιηψλ είλαη ηδηαηηέξσο κεησκέλε, νη ηξάπεδεο παξείραλ ζπλερψο θεθάιαηα ζε φια ηα Μέζα Δλεκέξσζεο, θαιχπηνληαο κία κφληκε θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ ήξζε ζην θσο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. «Οη θαλφλεο γηα ηα ηξαπεδηθά δάλεηα δελ έγηλαλ πνηέ ζεβαζηνί ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. ρεδφλ φινη νη ηίηινη ή ηα ηειενπηηθά θαλάιηα δελ έρνπλ θαλέλαλ αθίλεην λα βάινπλ σο ελέρπξν. Σν κφλν αγαζφ πνπ νη φκηινη ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαηέρεη έγθεηηαη ζηα ελεξγά ή αξρεηνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία έρνπλ ππεξηηκεζεί εδψ θαη ρξφληα. Ζ εθηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ εθηειείηαη ζεσξεηηθά απφ ειεγθηηθέο εηαηξίεο βάζεη δηεζλψλ θσδίθσλ θαη κνληέισλ. Αιιά νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνηέ δελ κπφξεζαλ, ή δελ ζέιεζαλ, λα εθαξκφζνπλ απηνχο ηνπο θαλφλεο ζηελ Διιάδα θαη πηνζέηεζαλ κία ζηαζεξή ππεξεθηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ

6 απηψλ. Γελ ήηαλ παξά ην 2003 πνπ ε Διιάδα δεκηνχξγεζε έλα φξγαλν επνπηείαο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, αιιά ν πξφεδξφο ηνπ δελ δηαζέηεη θαλέλαλ αλζξψπηλν ή νηθνλνκηθφ πφξν γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα» καο εμεγεί ν Σάζζνο Σέιινγινπ. «Γελ είλαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ηθαλνπνηεηηθφ λνκηθφ πιαίζην ή νδεγίεο ζαθψο νξηδφκελεο θαη αλαγξαθφκελεο ζην λφκν. Δίλαη φηη νη ζεζκνί δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα εθαξκφζνπλ, ε αθφκε ρεηξφηεξα, δελ ηνικνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ. Λνγηθά, ην Κξάηνο ζα έπξεπε λα πεη ζηηο ηξάπεδεο: Γελ ζα δαλείδεηε πιένλ ρξήκαηα ζε νκίινπο Μέζσλ Δλεκέξσζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζαο εμνθιήζνπλ. Αιιά δελ ζα ην έθαλαλ. Αλ ην θάλνπλ, δελ ζα κείλνπλ παξά δχν ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ίζσο δχν θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο, δελ ζα ππήξρε πιένλ θαζφινπ ε ίδηα ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ην Κξάηνο ζα ήηαλ ππεχζπλν γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ αλέξγσλ. Οη απνιπκέλνη δεκνζηνγξάθνη ζα πήγαηλαλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηα blogs γηα κία ακθηζβήηεζε αθφκε πην ηζρπξή, δηαιπηηθή θαη αλεμέιεγθηε. Σν κφλν φπιν πνπ ε θπβέξλεζε είρε ελάληηα ζε απηνχο ηνπο νκίινπο, ήηαλ νη ζπκβάζεηο θαη νη δεκφζηεο επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρσξίο ζεβαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο. Δμαηηίαο ηεο θξίζεο, ε θπβέξλεζε δελ δηαζέηεη πιένλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα εγγπεζεί ηελ έγρπζε. Οπνηνδήπνηε θφκκα πνπ ήηαλ ερζέο ζηελ εμνπζία ή πνπ ζα έξζεη αχξην πξνζπαζεί λα έρεη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Γλσξίδνπλ ηη είδνπο πφιεκν κπνξνχλ λα ηνπο θάλνπλ απηνί νη ηειεπηαίνη» ιέεη ν Πέηξνο Μάξθαξεο. 6 Κάζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ιίγε δηαχγεηα ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη φινη νη φκηινη Μέζσλ Δλεκέξσζεο αζθπθηηνχλ απφ ηα ρξέε. Οη ηξάπεδεο δελ ρνξεγνχλ πηα πξαθηηθά θαλέλα δάλεην ζε θαλέλα θιάδν. Χζηφζν, φινη νη φκηινη ηνπ ηχπνπ εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ δάλεηα, θαη φρη απφ έλα νπνηνδήπνηε ίδξπκα. Γχν ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ άληεμαλ ηε δνθηκαζία ηνπ επξσπατθνχ stress test. Ζ κία εμ απηψλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, είλαη εθείλε πνπ ζπλερίδεη λα δαλείδεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Έρεη ιάβεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα κε ηε ζεηξά ηεο ηελ επηβεβαίσζε φηη ζα ηχρεη ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο. Μέλεη λα δνχκε αλ απηνί πνπ ηεο ην ππφζρνληαη ζα κπνξέζνπλ λα ηεξήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο» θαηαιήγεη ν Πέηξνο Μάξθαξεο. «Ενχκε ζε έλα ζχζηεκα φπνπ κπνξνχκε λα ζπλάπηνπκε «κηληηαθέο αζθάιεηεο». Καηαβάιινληαο ην ηίκεκα, ηα Μέζα Δλεκέξσζεο ζα ζαο θαιχςνπλ θαη ζα ζαο παξέρνπλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα ππνζηήξημε γηα ηηο πξάμεηο ζαο, ζηε ρεηξφηεξε κία απνπζία θξηηηθήο. Ο θφζκνο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο είλαη ηφζν βπζηζκέλνο κέζα ζε κία δηαθζνξά ηελ νπνία εκείο αθήζακε λα αλαπηπρζεί. Σα πνιηηηθά θφκκαηα έρνπλ θάλεη ρξήζε θαη θαηάρξεζε ησλ καχξσλ ηακείσλ γηα λα πξνζθέξνπλ πξηκνδνηήζεηο ζηνπο κεηφρνπο αιιά θαη ζε νξηζκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο, νη νπνίνη είλαη ζηειέρε ησλ νκίισλ. Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί θεθάιαηα «αθηεξσκέλα» ζηνλ ηχπν. Απφ εθεί επνκέλσο πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο γηα λα εμπγηάλεη ηελ αγνξά» ζπκπιεξψλεη ν αξρηζπληάθηεο. Πεξηέξγσο, ε θπβέξλεζε θαίλεηαη λα θαηαπηάλεηαη κε κία πξψηε εμπγίαλζε. ε κία δήισζή ηνπ ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011, ν Ζιίαο Μφζζηαινο, θπβεξλεηηθφο

7 εθπξφζσπνο, είπε φηη αλαθάιεζε ην λφκν ππ αξηζκφλ 0896 (ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε ην 1970, ηελ επνρή ηεο δηθηαηνξίαο, θαη είλαη αθφκε ελ ηζρχ) γηα ηα «κπζηηθά θνλδχιηα» πνπ είραλ θαηαβιεζεί ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα δεθαεηίεο. Έλα κέηξν ζίγνπξα επεξγεηηθφ, ην νπνίν φκσο δεκηνχξγεζε αλαηαξαρή ζηνπο θχθινπο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ θνβάηαη ηηο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο γελίθεπζεο ζηελ θνηλή γλψκε. ηελ έθδνζε ηνπ ηειενπηηθνχ δειηίνπ εηδήζεσλ ηνπ Mega ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2011, ν δεκνζηνγξάθνο Νηθφιανο ηξαβειάθεο δήηεζε λα δεκνζηεπηνχλ ηα νλφκαηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ επσθειήζεθαλ απφ ηα ηακεία απηά, επηρεηξεκαηνινγψληαο άκεζα κε ζηγνπξηά: «δελ είκαζηε φινη ίδηνη»! Ζ θπβέξλεζε είρε σζηφζν ήδε θαζεζπράζεη ηνπο επσθεινχκελνπο, θαζψο φια ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ρξήζεηο απηέο είραλ θαηαζηξαθεί! 7 Σν αδηέμνδν κνηάδεη λα είλαη πιήξεο γηα ηελ έμνδν απφ ην ζχζηεκα. «Δίλαη πνιχ ζθιεξφ λα ην πεη θαλείο, αιιά ε θξίζε ίζσο είλαη κία επθαηξία γηα ηα ειιεληθά Μέζα Δλεκέξσζεο. Κάηη πνπ καο επηηξέπεη λα ηζνπεδψζνπκε ην ζχζηεκα, λα εμαιείςνπκε ηνπο δηεθζαξκέλνπο παξάγνληεο θαη λα αλνηθνδνκήζνπκε κεξηθνχο ηίηινπο πνπ ζα κπνξνχζαλ ηειηθά λα δηαρεηξηζηνχλ» θαηαιήγεη κέζα ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ν αξρηζπληάθηεο, ρσξίο θαλείο λα έξζεη λα ηνλ δηαςεχζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Η θνηλσληθή αλαζθάιεηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ δελ ήηαλ πνηέ κεγαιύηεξε Σν επάγγεικα κεηξά «επηζήκσο» πάλσ απφ 25% αλέξγνπο. Αξηζκνί δχζθνια επαιεζεχζηκνη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζψκα κε αζαθή πιαίζηα. Τπάξρνπλ δεκνζηνγξάθνη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηελ ΔΖΔΑ, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ ηα κέζα λα πξνζρσξήζνπλ ζε απηήλ. Οη κηζζνί είλαη ρακεινί θαη κφιηο κεηψζεθαλ θαηά πεξίπνπ 15%. Έλαο δεκνζηνγξάθνο θεξδίδεη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 500 θαη 700 επξψ ην κήλα (ρσξίο ζχληαμε ή θνηλσληθή αζθάιηζε) εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη αθφκε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ αζθάιηζε (230 επξψ). Σν επάγγεικα θηγνπξάξεη αλάκεζα ζηα πην άζρεκα ακεηβφκελα ζηε ρψξα. Οη έκκηζζνη δεκνζηνγξάθνη είλαη φιν θαη πην ζπάληνη. Πνιινί απφ απηνχο απνιχζεθαλ. Αθφκε ρεηξφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ έρνπλ πιεξσζεί εδψ θαη πνιινχο κήλεο. Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο έξρνληαη ζην θσο ηεο εκέξαο θαη δελ επηηξέπνπλ πηα λα θαιπθζνχλ ηα θφζηε, αθφκε θαη ηα πην επείγνληα. Σν θνηλσληθφ ρξένο ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ ελεκέξσζεο εθηηκάηαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ. Έλα κέξνο ησλ νκίισλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αληηκεησπίδνπλ εθεμήο ηελ έληαμε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο (άξζξν 99) θαη ηελ παχζε πιεξσκψλ πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα βξνπλ θαηαθχγην ζηνπο πηζησηέο ηνπο. Δπθαηξία επίζεο θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο λα κελ πιεξψλνπλ ηνπο κηζζσηνχο κε θαζπζηέξεζε θαη λα επαλαπξνζιάβνπλ δεκνζηνγξάθνπο ζε θαηλνχξηεο βάζεηο, εθηφο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Ο Γεκήηξεο Σξίκεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Γεκνζηνγξάθσλ γξαπηνχ ηχπνπ ηεο Αζήλαο. Γεκνζηνγξάθνο ζηελ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα Ελεσθεροησπία, δηαηεξνχζε κία ζαηπξηθή ζηήιε, ηνλ ΗΟ, πνπ πξνζέγγηδε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα ππφ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Όηαλ

8 δηαθφπεθε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, ν ΗΟ βξήθε θαηαθχγην ζηελ ηζηνζειίδα Ο Γεκήηξεο είλαη έλαο απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζηηο δηαδειψζεηο ηεο 28 εο θαη 29 εο Ηνπλίνπ Μαξηπξά. «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη θινλίζεη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ δηέπεη ηνλ ηνκέα έρεη ιήμεη δίρσο λα αλαλεσζεί. Οη παιηνί δεκνζηνγξάθνη δηαηεξνχλ πξνο ην παξφλ ηα ρνξεγνχκελα πξνλφκηα, ππφ ηνλ φξν σζηφζν λα κελ αιιάμνπλ ζέζε. Οη πηέζεηο είλαη επνκέλσο φιν θαη κεγαιχηεξεο γηα λα πξνρσξήζνπκε, ππφ δηάθνξα πξνζρήκαηα, ζε αιιαγέο ζηελ αλάζεζε ησλ ζηειψλ. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα ππνρξεψζεη ην δεκνζηνγξάθν λα παξαηηεζεί εγγξάθσο απφ ηε ζχκβαζε θαη λα απνδερηεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ. Γελ ππάξρεη λφκνο πνπ λα ππνρξεψλεη ηνπο νκίινπο λα δηαπξαγκαηεχνληαη κηα ζχκβαζε. Δθεμήο, ηα πάληα είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, ζε θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά. ην παξφλ πιαίζην, νη άλζξσπνη είλαη έηνηκνη γηα φια πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη κπνξνχκε λα ηνπο θαηαιάβνπκε. πκθσλνχλ εγγξάθσο λα παξαηηεζνχλ απφ πνιιά πξάγκαηα, αθφκε θαη αλ δελ πιεξψλνληαη πηα» εμεγεί ν Γεκήηξεο Σξίκεο. 8 «Δίκαζηε αληηκέησπνη κε έλαλ αγψλα ζηνπο ίδηνπο ηνπο θχθινπο ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ζπάληεο δηαζέζηκεο ζέζεηο, ν νπνίνο δηπιαζηάδεηαη απφ έλαλ αγψλα εμνπζίαο αλάκεζα ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο έρνπλ αλαγθάζεη πνιινχο δεκνζηνγξάθνπο λα θαηαηαρζνχλ ζε έλαλ κηθξφ ζηξαηφ επηθνξηηζκέλν κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε νπνηαδήπνηε δηεξεπλεηηθή απνζηνιή. Αλ θνηηάμεηε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα ηειενπηηθά δειηία εηδήζεσλ ζα θαηαιάβεηε ακέζσο. Δίλαη ζρεδφλ ζαλ ζαπνπλφπεξα κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ πνπ απαληνχλ ην έλα ζην άιιν γηα αιεζηλά ή ππνηηζέκελα ζθάλδαια, αιιά είλαη ζπάληα πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Δίλαη έλαο πφιεκνο γηα ηελ αλαδήηεζε επηξξνήο, ν νπνίνο γίλεηαη κέζσ ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ηνπο νπνίνπο έθαλαλ ζηγά ζηγά εμαξηεκέλνπο θαη ζρεδφλ εθκεηαιιεχζηκνπο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ μεθεχγεη απφ ηελ θξίζε θαη ππφθεηηαη επίζεο ζε απηήλ ηελ γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα ηνπ επαγγέικαηνο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ ΔΡΣ ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ αγνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. Σίπνηα δελ είλαη αθφκε νξηζηηθφ θαη δελ είκαζηε αθφκε παξά ζε επίπεδν αλαθνηλψζεσλ, αιιά θαλείο δελ έρεη απηαπάηεο γηα ηα νλφκαηα ησλ κειινληηθψλ ηδηνθηεηψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ θαη πάιη ηελ επηξξνή ηνπο. Οη πινηνθηήηεο δελ έρνπλ πξαγκαηηθά επελδχζεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο, ηα έρνπλ κεηαηξέςεη ζε βάζε πηζηψζεσλ πνπ δελ ζα απνπιεξψζνπλ. Έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα κέζα γηα λα ζπλερίζνπλ ζε απηέο ηηο βάζεηο ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε λα επελδχζνπλ πξνζσξηλά γηα λα βξίζθνληαη ζε δεζπφδνπζα ζέζε ζε ιίγα ρξφληα» ιέεη ν Γεκήηξεο Σξίκεο. Σν Δζληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ΑΠΔ δηαθεχγεη πξνο ην παξφλ απηήο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Γεκηνπξγεκέλν ην 1903, ην ΑΠΔ κεηξάεη πεξίπνπ 300 κηζζσηνχο (εθ ησλ νπνίσλ 200 δεκνζηνγξάθνη) θαη παξακέλεη κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα Μέζα Δλεκέξσζεο. Οη δχν θιάδνη εηδήζεσλ (εζληθφο θαη

9 δηεζλήο) είλαη πάληα ελεξγνί. Πεξηέξγσο, νη θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηεο Αζήλαο κπνξνχλ λα είλαη ζπλδξνκεηέο κφλν ζηνλ θιάδν δηεζλψλ εηδήζεσλ ηνπ ΑΠΔ. Δπηζήκσο, ε ζπλδξνκή ζην εζληθφ είλαη απαγνξεπκέλε απφ κία ζχκβαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα ζπλδηθάηα, ηα νπνία ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αγνξά ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ Αζήλα ζην γξαπηφ ηχπν. Χζηφζν, φιεο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζε νκίινπο πνπ θαηέρνπλ επίζεο ηηο ηειενξάζεηο θαη ηα ξαδηφθσλα, θιάδνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο. Οη εθεκεξίδεο έρνπλ έηζη πξφζβαζε κε θάζε λνκηκφηεηα ζηνλ εζληθφ θιάδν (φλνκα ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθφ) θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ζηε ζειίδα ηνπο ζην δηαδίθηπν ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα λα απνδίδεηαη ζην ΑΠΔ. 9 Σν βαξύ ηίκεκα ησλ θσηνγξάθσλ ηνπ ηύπνπ θαη ησλ εηθνλνιεπηώλ Σν πιαίζην εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ ζήκεξα πξνζνκνηάδεη ζε θάπνηεο πνιεκηθέο δψλεο. Μία θαηάζηαζε πνπ μαθληάδεη φζν θαη εμεγείξεη ζε κία ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη θσηνγξάθνη ηνπ ηχπνπ θαη νη εηθνλνιήπηεο πιεξψλνπλ αδηακθηζβήηεηα ην πην βαξχ ηίκεκα. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαδεισηψλ, ζπάληνη είλαη εθείλνη πνπ θάλνπλ αθφκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ επαγγεικαηία πνπ πξνζπαζεί απιψο λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Οη θσηνξεπφξηεξ θαη νη εηθνλνιήπηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμηιαζηήξηα ζχκαηα γηα φιε ηε δπζαξέζθεηα θαη ηε βία. Γηα ηηο δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο, νη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο είλαη αλεπηζχκεηνη κάξηπξεο κηαο θαηαζηνιήο ζπρλά ππεξβνιηθήο θαη παξάλνκεο. «Οη θσηνγξαθίεο καο δείρλνπλ φηη νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο δελ μέξνπλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Γείρλνπλ ηα ειαηηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο ππεξβνιέο θαη ηελ ππεξβνιή νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Οη δπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο ζεσξνχλ σζηφζν φηη νη θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβάκε απφ απηνχο ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο. Δίλαη ζνπξεαιηζηηθφ, αιιά είλαη έηζη. Γηα ηνπο αθηηβηζηέο θαη ηνπο εμηξεκηζηέο, απνηεινχκε αληίζηνηρν πξφβιεκα, Δίκαζηε αλεπηζχκεηνη κάξηπξεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ ζέζε ζηηο θνηλσληθέο δηαδειψζεηο. Καη έπεηηα ν ηχπνο είλαη γη απηνχο έλαο βξαρίνλαο ηεο εμνπζίαο, είλαη επνκέλσο ινγηθφ πνπ καο επηηίζεληαη» εμεγεί ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο, έλαο απφ ηνπο θσηνγξάθνπο ηνπ AFP ζηελ Αζήλα. Παγηδεπκέλνη κεηαμχ ζθχξαο θαη άθκνλνο ζε κία ζχγθξνπζε, νη θσηνγξάθνη επηβάιινπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο επηινγέο πνπ πεξηθφπηνπλ ηελ ειεπζεξία δξάζεο ηνπο. Έλα κέξνο ησλ επαγγεικαηηψλ εξγάδεηαη ηψξα πίζσ απφ ηηο γξακκέο ηεο αζηπλνκίαο, ηδηαηηέξσο νη εηθνλνιήπηεο. «Οη άλζξσπνη ηνπο βιέπνπλ ζαλ ζπλεξγάηεο ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο εμνπζίαο, αλ θαη πξνζπαζνχλ κφλν λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Αλ γπξίζνπλ κε ηελ θάκεξα ζε θνκκαηηαζκέλε ζα έρνπλ πξνβιήκαηα. Σν κνληάδ ζα γίλεη ζε ζηνχληην πνιιέο ψξεο κεηά ηε ιήςε ησλ εηθφλσλ. Αιιά είλαη εληειψο νπηνπηθφ λα γίλεη απνδεθηή απηή ε άπνςε ζην ππάξρνλ πιαίζην», ιέεη ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο. Πιήξεο αηηκσξεζία ηεο βίαο θαηά ηνπ ηύπνπ

10 Οη θσηνγξάθνη θαη νη εηθνλνιήπηεο αλαξσηηνχληαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο (ΜΑΣ). Οη πεξηζζφηεξνη θσηνξεπφξηεξ ζέινπλ αθφκε λα πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο πξνο ηελ αζηπλνκία λα επηηίζεηαη επζέσο ζηνλ ηχπν. Αιιά απηέο νη ζπκπεξηθνξέο δελ έρνπλ πνηέ θαηαδηθαζηεί επηζήκσο, νχηε εζσηεξηθά νχηε δεκφζηα. Ζ αηηκσξεζία ησλ βηαηνπξαγηψλ απηψλ είλαη ζπλνιηθή, παξά ηελ πνηφηεηα νξηζκέλσλ θαθέισλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θσηνγξαθίεο. 10 Ο Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο, δηεγείηαη: «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ ηεο 17 εο Ννεκβξίνπ 2010, ήκνπλ κπξνζηά απφ ηελ πξεζβεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Οη δπλάκεηο ηεο νκάδαο Γέιηα (αζηπλνκηθνί κε κνηνζηθιέηεο) ζπλέιαβαλ έλαλ δηαδεισηή βάδνληαο ηνλ ζην έδαθνο. Σξάβεμα κία θσηνγξαθία θαη ε αληίδξαζε ήηαλ άκεζε: θχγε ή ζα ζνπ ζπάζνπκε φιν ηνλ εμνπιηζκφ! Απνκαθξχλζεθα θαη είδα έλαλ ζπλάδειθν πνπ πιεζίαδε ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα θάλνπλ ζπιιήςεηο. Σνλ πξνεηδνπνίεζα ιέγνληαο ηνπ φηη νη άληξεο ήηαλ πνιχ λεπξηθνί θαη φηη θάηη επξφθεηην λα πάεη ζηξαβά. Δξρφηαλ πξνο ην κέξνο κνπ κε ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ζηα ρέξηα, φηαλ είδα έλαλ απφ ηνπο άλδξεο λα εγθαηαιείπεη ηελ νκάδα θαη λα ξίρλεηαη πξνο ην ζπλάδειθφ κνπ. Σξαβάσ κία θσηνγξαθία θαη ηφηε ν αζηπλνκηθφο πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ηνλ θσηνγξάθηζα αιιάδεη γλψκε θαη ηξέρεη πξνο εκέλα. Γχξηζα γηα λα κελ πάξσ ην ρηχπεκα ζην πξφζσπν. Με ρηχπεζε ζηελ πιάηε. Τπήξραλ 5 θσηνγξάθνη θαη 2 εηθνλνιήπηεο δίπια κνπ. Γεκνζηνγξάθνη ηνπ γξαπηνχ ηχπνπ ήηαλ επίζεο εθεί. Γελ ζα κπνξνχζακε λα είκαζηε πην νξαηνί θαη πην ζαθψο αλαγλσξίζηκνη. πλάδειθνη θσηνγξάθηζαλ ηελ επίζεζε εηο βάξνο κνπ. Πήξακε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηεο κνηνζηθιέηαο ζηελ νπνία αλέβεθε ν αζηπλνκηθφο. Τπέβαια κήλπζε θαηά αγλψζησλ, αιιά κε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ζα κπνξνχζαλ πνιχ εχθνια λα εληνπίζνπλ ηελ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηε κνηνζηθιέηα. Ζ κήλπζή κνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απηφθσξνπ, ην νπνίν εγγπάηαη θαλνληθά ηελ αληηκεηψπηζε εληφο 48 σξψλ. Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία, θξφληηζα επίζεο λα δεκηνπξγεζεί ν θάθεινο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο φπνπ έγηλαλ ηα γεγνλφηα. Κακία ζπλέρεηα δελ έρεη δνζεί πξνο ην παξφλ.» «Μεηά ηηο 28 θαη 29 Ινπλίνπ 2011, ηίπνηα δελ ζα είλαη ην ίδην γηα θαλέλαλ Έιιελα» Ζ βία θνξπθψζεθε θαηά ηηο δηαδειψζεηο ηεο 28 εο θαη 29 εο Ηνπλίνπ 2011 ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο άηνκα ήηαλ καδεκέλα κπξνζηά απφ ηε Βνπιή θαη ζηελ πιαηεία, ε νπνία ήηαλ θαηεηιεκκέλε απφ ην θίλεκα ησλ «Αγαλαθηηζκέλσλ». Έλα πιήζνο, θαηλνκεληθά εηξεληθφ, πξνζπαζνχζε λα πεξηθπθιψζεη ηε Βνπιή γηα λα απνηξέςεη ηνπο βνπιεπηέο απφ ην λα ςεθίζνπλ ην Μλεκφλην ηεο ιηηφηεηαο. Σν πιήζνο εμεπιάγε απφ κία παξέκβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ, ζε θάζε πεξίπησζε δπζαλάινγε. Ζ ρξήζε αεξίνπ ήηαλ ππεξβνιηθή. Δθεί πνπ νη δπλάκεηο θαηαζηνιήο (ΜΑΣ) ξίρλνπλ ζπλήζσο 100 έσο 150 ρεηξνβνκβίδεο δαθξπγφλσλ, πεξηζζφηεξα απφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ εκέξα. «ην Καιιηκάξκαξν ζηάδην, έθαλα φπσο ζπλήζσο. Σν «παηρλίδη» κεηαμχ ησλ δηαδεισηψλ θαη ηεο αζηπλνκίαο έιαβε ρψξα ζηγά ζηγά, αιιά δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ

11 ζα κπνξνχζε λα πξννησλίζεη έλα ηέηνην μέζπαζκα. Ξεθίλεζα λα ηξαβάσ θσηνγξαθίεο θαη θαηφπηλ ηα ΜΑΣ έθαλαλ ηηο πξψηεο επηζέζεηο ηνπο. Όηαλ βξίζθεζαη ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε, ζε κία ηέηνηα έληαζε, δελ ζπδεηάο. Σξέρεηο. Σξέρεηο γξήγνξα. Πξνζπάζεζα λα βξσ πξνζηαζία ζε έλα θαηαθχγην-ιεσθνξείν. Γχν αζηπλνκηθνί κε είδαλ θαη ξίρηεθαλ πξνο εκέλα. Ο πξψηνο ζηφρεπζε ην ιαηκφ κνπ κε έλα γθιφκπ, ην νπνίν θξαηνχζε απφ ηελ αλάπνδε, ηε κεηαιιηθή πιεπξά. Πξνζηάηεπζα ηνλ εαπηφ κνπ. Πξνζπαζνχζα λα βγσ απφ ην θαηαθχγην-ιεσθνξείν. Πήξα έλα δεχηεξν ρηχπεκα, ιηγφηεξν ζηνρεπκέλν. Ξεθίλεζα λα ηξέρσ, κε αθνινπζνχζαλ αιιά ήκνπλ πην γξήγνξνο, Σε γιίησζα ππφ έλαλ ρείκαξξν πξνζβνιψλ κε ζπάληα βσκνινρία», δηεγείηαη ν Αξηζηνηέιεο Μεζζίλεο. 11 «Σψξα ζε φιεο ηηο δηαδειψζεηο κε ρηππνχλ. Απηφ πνπ κε ζψδεη ιίγν, είλαη φηη εξγάδνκαη γηα έλα κεγάιν πξαθηνξείν ηχπνπ. Οη άλζξσπνη πηζηεχνπλ πην πνιχ ηα μέλα Μέζα Δλεκέξσζεο απ φ,ηη ηα εζληθά, νπφηε φηαλ αλαγλσξηζηνχκε, ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα εξεκήζνπλ ιίγν». πλζήθεο εξγαζίαο απαξάδεθηεο γηα κία ρώξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο Δίλαη αδχλαην λα δνπιέςεη θαλείο ρσξίο κάζθα αεξίσλ θαη θξάλνο. Έλαο αθξηβφο εμνπιηζκφο πνπ ιίγνη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά (170 επξψ γηα κία κάζθα πνηφηεηαο κε θίιηξν). Μφλν εθείλνη πνπ εξγάδνληαη γηα πξαθηνξεία ηχπνπ κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ζε έλαλ πξνζαξκνζκέλν θαη αλαλεψζηκν εμνπιηζκφ. Οη πην ηπρεξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ εθνδηάδνληαη παξά κφλν κε βαζηθφ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη ζπρλά ιίγν απνηειεζκαηηθφο. Οη πην πξνζαξκνζκέλεο κάζθεο πξέπεη λα είλαη κεγάιεο γηα λα θαιχπηνπλ θαιά ην πξφζσπν, αιιά ηα πιατλά πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κηθξά γηα λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη δχζθνιν λα έρεη θαλείο έλα νπηηθφ πεδίν αξθεηά κεγάιν γηα λα πξνβιέςεη ηα ρηππήκαηα ή ηηο επηζέζεηο. Σν θξάλνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν πην πξνζαξκνζκέλν κνληέιν είλαη εθείλν ηνπ θξάλνπο «snowboard» ην νπνίν θαιχπηεη θαιά ην κέησπν θαη ηα απηηά. Σα βιήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (κάξκαξν, πέηξεο, θνθηέηι Μνιφηνθ, θσηνβνιίδεο θ.ι.π.) κπνξνχλ λα ζθνηψζνπλ αθαξηαία. Οη ρεηξνβνκβίδεο δαθξπγφλσλ κπνξνχλ λα εθξαγνχλ ή λα βάινπλ θσηηά ζηα καιιηά. Σν θξάλνο πξνζθέξεη επίζεο ην πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα λα ζπγθξαηεί ηε κάζθα αεξίσλ. Οη θσηνξεπφξηεξ δέρνληαη ζπζηεκαηηθά επηζέζεηο απφ νξηζκέλνπο δηαδεισηέο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα ηνπο ηηο απνζπάζνπλ. Οη γπλαίθεο ζπλάδειθνη απνηεινχλ ηδηαίηεξν ζηφρν. Οη εηθνλνιήπηεο θαη νη θσηνξεπφξηεξ πνπ εξγάδνληαη γηα ηα πξαθηνξεία ηχπνπ απνιακβάλνπλ αζθάιηζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη αλαλέσζεο ζε πεξίπησζε θινπήο ή θαηαζηξνθήο. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα ίδηα πξνλφκηα. Δθείλνη πνπ πξνζπαζνχλ λα θιείζνπλ ζπκβφιαηα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ην νπνίν νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ ζε ηηκέο απιψο απξφζηηεο. Ζ αζηπλνκία απνθάζηζε πξφζθαηα λα απαγνξεχζεη ηελ πψιεζε καζθψλ αεξίνπ ζηνλ πιεζπζκφ. Έλα εκπφξην πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα λφκηκν θαη ειεχζεξν, θαη πνπ δελ είλαη πιένλ πξνζβάζηκν παξά κφλν ζηνπο κφλνπο επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ Το κείμενο αυτό είναι ευγενική παραχώρηση του υίλου του ΚΕΜΕΛ κ. Βασιλείου Σίμου και αποτελεί τμήμα από την πτυχιακή εργασία του, BCA 2008. 1. ΔΗΑΓΩΓΖ H ρξνληθή ζπγθπξία παξνπζίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα