ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία έτους Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./44/οικ (1) Κατανομή προσωπικού έτους 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρ θρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο μίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο σιονομική$ κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α /2012). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ 20/Α /2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 3. Την υπ αριθμ. Υ210/ (ΦΕΚ 1562/Β/ ) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστό φορο Βερναρδάκη» 4. Την υπ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β / ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 5. Το υπ αριθμ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ /23224/20651/15271/ έγγραφο του Υπουρ γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού. 7. Το υπ αριθμ /5571/ έγγραφο της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά δας και Ιονίου. 8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή τεσσάρων (4) συνολικά ατόμων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Βάσει του άρθρου 11 του Π.δ. 164/2004, Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ ΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νάστου, σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Ενιαίας Ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προσωπικού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 529/ θετική απόφαση του 1ου Τμή ματος Διακοπών του ΑΣΕΠ. ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΙ.A. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Σταματίου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Λογιστών σύμ φωνα με την υπ αριθμ. 165/ απόφαση του ΑΣΕΠ η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1158/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. ΙΙ.B. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΜΑΡΓΙΩΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Επαμεινώνδα, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Δι οικητικού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 177/2009 απόφαση του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ. ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ιωάννη, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 177/2009 απόφαση του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

2 21432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./42/οικ (2) Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι κονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά του του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α /2012). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ 20/Α /2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Την απόφαση Υ210/ (ΦΕΚ1562/Β /2015) «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διωκτικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη», 4. Την υπ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, 5. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./72/12281/ και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/11713/ αποφάσεις της Επι τροπής της ΠΥΣ 33/ Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή προσωπικού έτους 2015, Επαναφορά στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, τέως Συνοριακού Φύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2622/1998 (ΦΕΚ/Α /138) «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, όσον αφορά στον ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ του Γεωργίου. Επανακατάταξη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνο μίας, πρώην Αστυφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.δ.496/1987 «Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση Αστυνομικού Προσωπικού» και της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.2734/1999,όσον αφορά στην ΦΙΛΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου Ηλία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ F Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./41οικ (3) Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/ Α / ), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α /2012). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ 20/Α /2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 95 του Συντάγ ματος και του άρθρου 1 του Ν.3068/2002, όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. Υ210/ (ΦΕΚ 1562/Β/ ) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστό φορο Βερναρδάκη». 5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/ (ΦΕΚ 323/ Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων. 8. Το υπ αριθμ. 498/ έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντι κών Δραστηριοτήτων, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 9. Το υπ αριθμ /2668/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ αριθμ. 142/ έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 11. Το υπ αριθμ. 8286/ έγγραφο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. 12. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο διαβιβάστηκαν, μεταξύ άλλων, το υπ αριθμ. 73/ έγγραφο του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχεί ρηση Δήμου Σουλίου» και το υπ αριθμ. 72/ του ΝΠ.δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας (Ο.Π.Α.Π.Μ.) Δήμου Τζουμέρκων». 13. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 14. Το υπ αριθμ. 9643/ έγγραφο του Δήμου Παιανίας. 15. Το υπ αριθμ. 300/ έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ), 16. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού. 17. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Πατρέων. 18. Το υπ αριθμ. 1695/ έγγραφο Ν.Π.Δ.Δ. Κέ ντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης. 19. Το υπ αριθμ. 2990/ έγγραφο του Δήμου Καλλιθέας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το υπ αριθμ. 1050/ έγγραφο του Οργανι σμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας. 21. Το υπ αριθμ. Φ11/118062/Ζ2/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 22. Το υπ αριθμ. 8698/ έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου. 23. Το υπ αριθμ. 9864/ έγγραφο του Δήμου Ζωγράφου. 24. Τον πίνακα διοριστέων στο Δήμο Φαναρίου Πρέβε ζας νυν Δήμο Πάργας βάσει της Προκήρυξης 1/512Μ/2005 (ΦΕΚ 463/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν της αριθ. 133/ απόφα σης του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ σε συμμόρφωση της αριθ. 161/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιω αννίνων. 25. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργεί ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ αριθμ. 1824/ έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς. 26. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Αθηναίων. 27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατα νομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή διακοσίων δέκα έξι (216) συνολικά ατό μων σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1.A. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 885/2013 αμε τάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 1.Β. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΑΜΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Βοηθού Βρεφοκόμου Παιδοκόμου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3107/2013 αμετάκλητης απόφαση του Μονομελούς Πρω τοδικείου Αθηνών. 1.Γ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ ΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥ ΛΗΣ» ΨΩΝΗ ΝΙΚΗ, σε θέση ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριό τητας, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 199/2014 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπό λεως. 1.Δ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (συνολικά 22 άτομα) Δύο (2) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 580/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου, σε θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδη γών, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3427/2013 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Ερ γατών Γενικών Καθηκόντων, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3109/2013 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Δέκα οκτώ (18) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3452/2013 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι κείου Αθηνών, Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. Οδηγών, ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ 1 ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΚΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 5 ΚΟΥΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6 ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8 ΜΠΑΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ 9 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 10 ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ 13 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ 14 ΠΕΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 15 ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.E. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επτά (7) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3112/2013 αμετάκλη Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟ ΚΟΜΩΝ ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΩΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

4 21434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 1.ΣΤ. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥ ΛΙΟΥ» ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου, σε θέση ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Υπαλ λήλων Γραφείου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 201/2015 αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου. 1.Ζ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» ΡΟΥΜΠΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου, σε θέση κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων), σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 219/2014 αμετάκλητης από φασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 1.Η. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 57/2014 αμετάκλητης απόφα σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 1.Θ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δύο (2) άτομα σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 203/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΜΕΜΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1.Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΔΗΚΕΘ) ΔΟΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστών, σε εκτέ λεση της υπ αριθμ. 2825/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και της υπ αριθμ. 884/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. 1.ΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (συνολικά 25 άτομα). ΤΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3049/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοι κητικού σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3314/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Δύο (2) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 900/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 2 ΝΤΟΚΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ. τέσσερα (4) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 971/2014 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πέντε (5) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 972/2014 αμε τάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΠΑΡΘΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΟΣΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 3 ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δύο (2) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 973/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Τρία (3) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1994/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΥΡΙΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Τρία (3) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1420/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2035/2014 Αθηνών,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 2. ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.ΙΒ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 208/2015 Πατρών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΚΟΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 2 ΤΟΓΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.Ι.Γ. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (συνολικά 3 άτομα) Δύο (2) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 478/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1. MANTA ΑΓΓΕΛΕΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 2. ΤΣΑΚΩΝΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Βο ηθών Βρεφοκόμων, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2029/2014 Αθηνών. 1.ΙΔ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συνολικά 46 άτομα) Τριάντα εννέα (39) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1391/2013 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 ΠΑΤΡΩΝΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟ 1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3 ΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΥΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 1 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΔΟΥΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4 ΚΑΛΛΗ ΝΤΑΒΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΕΜΠΡΟΥ ΤΑΚΒΟΡ 6 ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 7 ΚΑΡΝΑΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΩΤΙΟΣ 8 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ 9 ΜΠΟΥΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11 ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 12 ΣΟΦΡΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 13 ΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ 1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΜΑΥΡΙΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 5 1 ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΝΤΑΡΜΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 0 Α/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 ΚΟΛΟΒΑΚΟΥ ΔΟΜΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΠΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΛΙΝΤΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 7 ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑ ΒΛΑΔΗΜΗΡΟΣ 9 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 212/2013 αμετά κλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου σε θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Κα θηγητών Φυσικής Αγωγής σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2584/2006 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

6 21436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 840/2012 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΣΜΑΣ 3 ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΚΟΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου σε θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Κα θηγητών Φυσικής Αγωγής σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3408/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 1.ΙΕ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Είκοσι δύο (22) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3567/2014 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1 ΤΣΑΜΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΜΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΦΑΤΣΙΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΚΟΥΜΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 ΔΗΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ΠΑΤΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 14 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 16 ΝΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΔΑΣ 18 ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜ 20 ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1. ΙΣΤ. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γερασίμου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1139/2006 αμετάκλητης από φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και της υπ αριθμ. 98/2010 αμετάκλητης απόφασης του Μονομε λούς Πρωτοδικείου Ι.Π. Μεσολογγίου. 1.ΙΖ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (συνολικά 71 άτομα) Δύο (2) άτομα, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 968/2014 αμετάκλη 1. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, ΥΕ Εργάτης συνεργείου ταφών εκταφών. 2. ΠΟΥΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, ΥΕ Εργάτης συ νεργείου ταφών εκταφών. Εξήντα εννέα (69) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2705/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως εξής: Α/Α Ονοματεπώνυμο Κατη γορία Ειδικότητα 1 ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη ΥΕ Εργάτης ταφών εκταφών 2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΑ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 3 ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΖΩΝ του Ευαγγέλου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 4 ΒΑΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 5 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 6 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Φιλίππου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 7 ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Μιχαήλ ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Παιδικών Σταθ μών 8 ΓΚΙΟΥΜΕ ΣΤΕΛΛΑ του Αθανασίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 9 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Δημητρίου ΔΕ Βοηθός βρεφονηπιοκόμου 10 ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εμμανουήλ ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 11 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 12 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 13 ΚΑΚΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Δημητρίου ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 14 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 15 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 16 ΚΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΣΣΑΡΑ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ του Ρογήρου ΥΕ Καθαρίστρια βρεφονηπιακού Σταθμού 18 ΚΑΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σωτηρίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 19 ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη ΥΕ Φύλακας Νυχτοφύλακας 20 ΚΟΤΣΙΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Χρήστου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 21 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ ΥΕ Νεωκόρος κοιμητήριο 22 ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κων/νου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 23 ΚΟΥΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Παναγιώτη ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 24 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη ΥΕ Εργ. Φύλακας Νυχτοφύλακας Κοιμητηρίου 25 ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του Βελισσάριου ΥΕ Καθαρίστρια Δημ. Κοιμητηρίου 26 ΚΡΙΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του Ευαγγέλου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Παιδικών Σταθμών 27 ΚΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 28 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σπυρίδωνα ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 29 ΛΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου ΥΕ Φύλακας Εργάτης Κοιμητηρίου 30 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Παιδικών Σταθμών 31 ΛΑΖΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 32 ΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αλεξάνδρου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 33 ΛΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αλεξάνδρου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 34 ΛΙΟΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Νικολάου ΔΕ Χειρίστρια Η/Υ 35 ΜΑΚΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Σταύρου TE Βρεφονηπιοκόμος 36 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρο 37 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 38 ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Προδρόμου ΔΕ Κηπουρός στο πράσινο 39 ΜΙΝΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πολυζώη ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 40 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 41 ΜΠΑΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡΩ του Αναστασίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 42 ΜΠΕΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 43 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου ΥΕ Εργάτρια ταφών εκταφών 44 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου ΔΕ Τεχνίτης Τ.Υ 47 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου ΥΕ Εργάτης συνεργείου πλυντηρίου αυτοκινήτων 48 ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΑ του Βασιλείου ΔΕ Προγραμματίστρια Η/Υ 49 ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ του Ανδρέα ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 50 ΠΡΩΙΜΟΥ ΦΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 51 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Στυλιανού ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 45 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 46 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου ΥΕ Εργάτης ΤΥ 52 ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 53 ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη TE Βρεφονηπιοκόμος TE 54 ΣΙΑΡΜΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του Βασιλείου ΥΕ Νεωκόρος κοιμητήριο 55 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φιλίππου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 56 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΘΣ του Χρήστου ΥΕ Οικογενειακός βοηθός 57 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κυριάκου ΥΕ Φύλακας Εργάτης Δημοτ. Κοιμητηρίου 58 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ανδρέα ΥΕ Καθαρίστρια Βρεφ. Σταθμού 59 ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Ανδρέα ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 60 ΤΕΤΕΝΕ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του Γεωργίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 61 ΤΣΑΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 62 ΤΣΑΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου ΔΕ Οδηγός κοιμητηρίου 63 ΤΣΙΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιωάννη ΥΕ Φύλακας Εργάτης Δημοτ. Κοιμητηρίου 64 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου ΥΕ Εργάτης συνεργείου ταφών εκταφών 65 ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Λάμπρου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 66 ΦΑΚΙΟΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Κων/νου TE Βρεφονηπιοκόμος

8 21438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 67 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γερασίμου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 68 ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 69 ΧΡΟΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Γεωργίου ΔΕ Βοηθός βρεφονηπιοκόμου 1.ΙΗ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Δημοσθένους σε θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 161/2011 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφε τείου Ιωαννίνων. 1.ΙΘ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Παι διάτρου (μειωμένης απασχόλησης τεσσάρων ωρών ημερησίως) δυνάμει της υπ αριθμ. 9/ απόφασης του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ η οποία εκδόθηκε σε εκτέ λεση της υπ αριθμ. 1279/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 1.ΙΙ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΖΑΡΚΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου σε θέση κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 184/2015 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη νών. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου σε θέση κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 504/2015 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη νών. ΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων) σε εκτέ λεση της υπ αριθμ. 2167/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ ΜΑΤΩΝ ΣΙΟΦΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γερασίμου, σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Αναπληρωτή Κα θηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1757/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφε τείου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 12 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΥΠΠΟΑ Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.

ΠΡΟΣ : ΥΠΠΟΑ Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ NOMIΣMATIKO MOYΣEIO Tαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12 Aθήνα 106 71 Πληροφορίες: Παναγιώτης Κουτσογιάννης Tηλέφωνα : 210-3643774,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) 1 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917610 ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 ΠΡΙΦΤΗ ΘΑΝΑΣ SOTIR ΟΜΟΓ. Α0299401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 4) του άρθρου 318 του Ν. 1188/81 (ΦΕΚ 204/τ.Α /1981), όπως ισχύει ''Περί κυρώσεως του Κώδικος ''περί καταστάσεως προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ AM ON/MO Τ08112 PAVLOV TODOR Τ08007 ΑΜΠΟΥ ΕΛΧΕΙΡ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Τ08009 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ08016 ΒΑΪΣΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ AM ON/MO Τ08112 PAVLOV TODOR Τ08007 ΑΜΠΟΥ ΕΛΧΕΙΡ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Τ08009 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ08016 ΒΑΪΣΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Τ08112 PAVLOV TODOR Τ08007 ΑΜΠΟΥ ΕΛΧΕΙΡ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Τ08009 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ08016 ΒΑΪΣΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ08021 ΓΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τ08023 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τ08024 ΓΚΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. Πόλη : Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 21/01/2013 Ταχ. Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο Αριθμ. πρωτ.: 5401 Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 α 49100 Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

«Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα : 06/10/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5574 ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ----- Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς τον τίτλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών. ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα