ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία έτους Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./44/οικ (1) Κατανομή προσωπικού έτους 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρ θρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο μίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο σιονομική$ κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α /2012). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ 20/Α /2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», 3. Την υπ αριθμ. Υ210/ (ΦΕΚ 1562/Β/ ) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστό φορο Βερναρδάκη» 4. Την υπ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β / ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 5. Το υπ αριθμ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ /23224/20651/15271/ έγγραφο του Υπουρ γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού. 7. Το υπ αριθμ /5571/ έγγραφο της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά δας και Ιονίου. 8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή τεσσάρων (4) συνολικά ατόμων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Βάσει του άρθρου 11 του Π.δ. 164/2004, Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ ΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νάστου, σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Ενιαίας Ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προσωπικού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 529/ θετική απόφαση του 1ου Τμή ματος Διακοπών του ΑΣΕΠ. ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΙ.A. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Σταματίου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Λογιστών σύμ φωνα με την υπ αριθμ. 165/ απόφαση του ΑΣΕΠ η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1158/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. ΙΙ.B. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΜΑΡΓΙΩΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Επαμεινώνδα, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Δι οικητικού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 177/2009 απόφαση του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ. ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ιωάννη, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού σύμφωνα με την υπ αριθμ. 177/2009 απόφαση του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

2 21432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./42/οικ (2) Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι κονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά του του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α /2012). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ 20/Α /2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Την απόφαση Υ210/ (ΦΕΚ1562/Β /2015) «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διωκτικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη», 4. Την υπ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/ (ΦΕΚ 323/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, 5. Τις υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./72/12281/ και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/11713/ αποφάσεις της Επι τροπής της ΠΥΣ 33/ Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή προσωπικού έτους 2015, Επαναφορά στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, τέως Συνοριακού Φύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2622/1998 (ΦΕΚ/Α /138) «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, όσον αφορά στον ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ του Γεωργίου. Επανακατάταξη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνο μίας, πρώην Αστυφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.δ.496/1987 «Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση Αστυνομικού Προσωπικού» και της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.2734/1999,όσον αφορά στην ΦΙΛΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου Ηλία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ F Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./41οικ (3) Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/ Α / ), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α /2012). 2. Το Π.δ. 24/ (ΦΕΚ 20/Α /2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 95 του Συντάγ ματος και του άρθρου 1 του Ν.3068/2002, όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. Υ210/ (ΦΕΚ 1562/Β/ ) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστό φορο Βερναρδάκη». 5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/ (ΦΕΚ 323/ Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/ Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων. 8. Το υπ αριθμ. 498/ έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντι κών Δραστηριοτήτων, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». 9. Το υπ αριθμ /2668/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ αριθμ. 142/ έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». 10. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 11. Το υπ αριθμ. 8286/ έγγραφο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. 12. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο διαβιβάστηκαν, μεταξύ άλλων, το υπ αριθμ. 73/ έγγραφο του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχεί ρηση Δήμου Σουλίου» και το υπ αριθμ. 72/ του ΝΠ.δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδικής Μέριμνας (Ο.Π.Α.Π.Μ.) Δήμου Τζουμέρκων». 13. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 14. Το υπ αριθμ. 9643/ έγγραφο του Δήμου Παιανίας. 15. Το υπ αριθμ. 300/ έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ), 16. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού. 17. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Πατρέων. 18. Το υπ αριθμ. 1695/ έγγραφο Ν.Π.Δ.Δ. Κέ ντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης. 19. Το υπ αριθμ. 2990/ έγγραφο του Δήμου Καλλιθέας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το υπ αριθμ. 1050/ έγγραφο του Οργανι σμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας. 21. Το υπ αριθμ. Φ11/118062/Ζ2/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 22. Το υπ αριθμ. 8698/ έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου. 23. Το υπ αριθμ. 9864/ έγγραφο του Δήμου Ζωγράφου. 24. Τον πίνακα διοριστέων στο Δήμο Φαναρίου Πρέβε ζας νυν Δήμο Πάργας βάσει της Προκήρυξης 1/512Μ/2005 (ΦΕΚ 463/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν της αριθ. 133/ απόφα σης του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ σε συμμόρφωση της αριθ. 161/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιω αννίνων. 25. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργεί ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ αριθμ. 1824/ έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμαριάς. 26. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Αθηναίων. 27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατα νομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την κατανομή διακοσίων δέκα έξι (216) συνολικά ατό μων σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1.A. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 885/2013 αμε τάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 1.Β. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΑΜΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Βοηθού Βρεφοκόμου Παιδοκόμου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3107/2013 αμετάκλητης απόφαση του Μονομελούς Πρω τοδικείου Αθηνών. 1.Γ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ ΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥ ΛΗΣ» ΨΩΝΗ ΝΙΚΗ, σε θέση ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριό τητας, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 199/2014 αμετάκλητης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπό λεως. 1.Δ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (συνολικά 22 άτομα) Δύο (2) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 580/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου, σε θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδη γών, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3427/2013 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Ερ γατών Γενικών Καθηκόντων, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3109/2013 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Δέκα οκτώ (18) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3452/2013 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι κείου Αθηνών, Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. Οδηγών, ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ 1 ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΚΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 5 ΚΟΥΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6 ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8 ΜΠΑΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ 9 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 10 ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ 13 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ 14 ΠΕΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 15 ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.E. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επτά (7) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3112/2013 αμετάκλη Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟ ΚΟΜΩΝ ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΩΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

4 21434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 1.ΣΤ. Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥ ΛΙΟΥ» ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου, σε θέση ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Υπαλ λήλων Γραφείου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 201/2015 αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου. 1.Ζ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» ΡΟΥΜΠΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου, σε θέση κλάδου ΥΕ 16 Προσωπικού Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων), σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 219/2014 αμετάκλητης από φασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 1.Η. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 57/2014 αμετάκλητης απόφα σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 1.Θ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Δύο (2) άτομα σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 203/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΜΕΜΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1.Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΔΗΚΕΘ) ΔΟΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστών, σε εκτέ λεση της υπ αριθμ. 2825/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και της υπ αριθμ. 884/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. 1.ΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (συνολικά 25 άτομα). ΤΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3049/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοι κητικού σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3314/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Δύο (2) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 900/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 2 ΝΤΟΚΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ. τέσσερα (4) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 971/2014 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πέντε (5) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 972/2014 αμε τάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΠΑΡΘΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΟΣΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 3 ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δύο (2) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 973/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Τρία (3) άτομα, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1994/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΥΡΙΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Τρία (3) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1420/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2035/2014 Αθηνών,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 2. ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.ΙΒ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 208/2015 Πατρών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΚΟΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 1 ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 2 ΤΟΓΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 ΘΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.Ι.Γ. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (συνολικά 3 άτομα) Δύο (2) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 478/2014 αμετάκλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1. MANTA ΑΓΓΕΛΕΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 2. ΤΣΑΚΩΝΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Βο ηθών Βρεφοκόμων, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2029/2014 Αθηνών. 1.ΙΔ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συνολικά 46 άτομα) Τριάντα εννέα (39) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1391/2013 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3 ΠΑΤΡΩΝΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟ 1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3 ΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΥΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΟΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 1 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΔΟΥΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4 ΚΑΛΛΗ ΝΤΑΒΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΕΜΠΡΟΥ ΤΑΚΒΟΡ 6 ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 7 ΚΑΡΝΑΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΩΤΙΟΣ 8 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ 9 ΜΠΟΥΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11 ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 12 ΣΟΦΡΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 13 ΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ 1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 2. ΜΑΥΡΙΑΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 5 1 ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΝΤΑΡΜΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 0 Α/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 ΚΟΛΟΒΑΚΟΥ ΔΟΜΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΠΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΛΙΝΤΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 7 ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑ ΒΛΑΔΗΜΗΡΟΣ 9 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου σε θέση ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 212/2013 αμετά κλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου σε θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Κα θηγητών Φυσικής Αγωγής σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2584/2006 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

6 21436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τέσσερα (4) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 840/2012 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΣΜΑΣ 3 ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΚΟΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου σε θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Κα θηγητών Φυσικής Αγωγής σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3408/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 1.ΙΕ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Είκοσι δύο (22) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 3567/2014 Αθηνών, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1 ΤΣΑΜΠΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΜΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΦΑΤΣΙΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΚΟΥΜΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 ΔΗΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ΠΑΤΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 14 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 16 ΝΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΔΑΣ 18 ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜ 20 ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1. ΙΣΤ. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γερασίμου, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1139/2006 αμετάκλητης από φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και της υπ αριθμ. 98/2010 αμετάκλητης απόφασης του Μονομε λούς Πρωτοδικείου Ι.Π. Μεσολογγίου. 1.ΙΖ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (συνολικά 71 άτομα) Δύο (2) άτομα, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 968/2014 αμετάκλη 1. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, ΥΕ Εργάτης συνεργείου ταφών εκταφών. 2. ΠΟΥΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, ΥΕ Εργάτης συ νεργείου ταφών εκταφών. Εξήντα εννέα (69) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 2705/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως εξής: Α/Α Ονοματεπώνυμο Κατη γορία Ειδικότητα 1 ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη ΥΕ Εργάτης ταφών εκταφών 2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΑ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 3 ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΖΩΝ του Ευαγγέλου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 4 ΒΑΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 5 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 6 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Φιλίππου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 7 ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Μιχαήλ ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Παιδικών Σταθ μών 8 ΓΚΙΟΥΜΕ ΣΤΕΛΛΑ του Αθανασίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 9 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Δημητρίου ΔΕ Βοηθός βρεφονηπιοκόμου 10 ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εμμανουήλ ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 11 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 12 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 13 ΚΑΚΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Δημητρίου ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 14 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 15 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 16 ΚΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΣΣΑΡΑ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ του Ρογήρου ΥΕ Καθαρίστρια βρεφονηπιακού Σταθμού 18 ΚΑΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σωτηρίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 19 ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη ΥΕ Φύλακας Νυχτοφύλακας 20 ΚΟΤΣΙΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Χρήστου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 21 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ ΥΕ Νεωκόρος κοιμητήριο 22 ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κων/νου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 23 ΚΟΥΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Παναγιώτη ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 24 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη ΥΕ Εργ. Φύλακας Νυχτοφύλακας Κοιμητηρίου 25 ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του Βελισσάριου ΥΕ Καθαρίστρια Δημ. Κοιμητηρίου 26 ΚΡΙΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του Ευαγγέλου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Παιδικών Σταθμών 27 ΚΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 28 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σπυρίδωνα ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 29 ΛΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου ΥΕ Φύλακας Εργάτης Κοιμητηρίου 30 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Παιδικών Σταθμών 31 ΛΑΖΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 32 ΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αλεξάνδρου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 33 ΛΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αλεξάνδρου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 34 ΛΙΟΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Νικολάου ΔΕ Χειρίστρια Η/Υ 35 ΜΑΚΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Σταύρου TE Βρεφονηπιοκόμος 36 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρο 37 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 38 ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Προδρόμου ΔΕ Κηπουρός στο πράσινο 39 ΜΙΝΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πολυζώη ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 40 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 41 ΜΠΑΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡΩ του Αναστασίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 42 ΜΠΕΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 43 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου ΥΕ Εργάτρια ταφών εκταφών 44 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου ΔΕ Τεχνίτης Τ.Υ 47 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου ΥΕ Εργάτης συνεργείου πλυντηρίου αυτοκινήτων 48 ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΑ του Βασιλείου ΔΕ Προγραμματίστρια Η/Υ 49 ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ του Ανδρέα ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 50 ΠΡΩΙΜΟΥ ΦΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 51 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Στυλιανού ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 45 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 46 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου ΥΕ Εργάτης ΤΥ 52 ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου 53 ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη TE Βρεφονηπιοκόμος TE 54 ΣΙΑΡΜΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του Βασιλείου ΥΕ Νεωκόρος κοιμητήριο 55 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φιλίππου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 56 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΘΣ του Χρήστου ΥΕ Οικογενειακός βοηθός 57 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κυριάκου ΥΕ Φύλακας Εργάτης Δημοτ. Κοιμητηρίου 58 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ανδρέα ΥΕ Καθαρίστρια Βρεφ. Σταθμού 59 ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Ανδρέα ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 60 ΤΕΤΕΝΕ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του Γεωργίου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 61 ΤΣΑΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας συνοδός απορριμματοφόρου 62 ΤΣΑΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου ΔΕ Οδηγός κοιμητηρίου 63 ΤΣΙΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιωάννη ΥΕ Φύλακας Εργάτης Δημοτ. Κοιμητηρίου 64 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου ΥΕ Εργάτης συνεργείου ταφών εκταφών 65 ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Λάμπρου ΥΕ Εργάτρια καθαριότητας 66 ΦΑΚΙΟΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Κων/νου TE Βρεφονηπιοκόμος

8 21438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 67 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γερασίμου ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 68 ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη ΥΕ Εργάτης καθαριότητας 69 ΧΡΟΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Γεωργίου ΔΕ Βοηθός βρεφονηπιοκόμου 1.ΙΗ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Δημοσθένους σε θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 161/2011 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφε τείου Ιωαννίνων. 1.ΙΘ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Παι διάτρου (μειωμένης απασχόλησης τεσσάρων ωρών ημερησίως) δυνάμει της υπ αριθμ. 9/ απόφασης του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ η οποία εκδόθηκε σε εκτέ λεση της υπ αριθμ. 1279/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 1.ΙΙ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΖΑΡΚΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου σε θέση κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 184/2015 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη νών. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου σε θέση κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 504/2015 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη νών. ΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου σε θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων) σε εκτέ λεση της υπ αριθμ. 2167/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ ΜΑΤΩΝ ΣΙΟΦΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γερασίμου, σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Αναπληρωτή Κα θηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1757/2014 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφε τείου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1210 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/10343 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2199 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.... 1 *Μεταφορά θέσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα