Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη"

Transcript

1 Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010 Αρ.Πρωτ. *** Προς: 1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & ικτύων κ. ημήτρη Ρέππα 2. Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα. Τίνα Μπιρμπίλη Αξιότιμοι Κύριοι Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το αρ.103 παρ.9 του Συντάγματος και το ν. 3094/2003, εξέτασε σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών με αντικείμενο την διαδικασία απόσυρσης παλαιών οχημάτων και συντάσσει το παρόν πόρισμα, το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και κοινοποιείται αρμοδίως. Στο παρόν εξετάζονται θέματα που ανέκυψαν εξαιτίας του τρόπου κατάργησης του μέτρου καθώς και θέματα κατά τη διαδικασία εφαρμογής αυτού στις ανάλογες περιπτώσεις. Επίσης, θίγονται, ζητήματα που ανάγονται στον τρόπο νομοθέτησης του μέτρου. Α. Η κατάργηση του μέτρου της απόσυρσης: Το ζήτημα της έναρξης ισχύος 1. Ως γνωστόν το μέτρο της απόσυρσης προβλέφθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16/9/2009 (ΦΕΚ Α 181/ ) και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίσθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση / Καταργήθηκε δε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 2/11/2009, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 219/ Όπως προκύπτει από βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου που προσκόμισε στον Συνήγορο του Πολίτη αναφερόμενη πολίτης, το ΦΕΚ αυτό κυκλοφόρησε την Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 2/11/2009: «. 1. Το μέτρο της απόσυρσης οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 3 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται. 2. Τα οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της πιο πάνω Πράξης καταβάλλονται εφόσον η διαδικασία απόσυρσης άρχισε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απόσυρσης θεωρείται η ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος, η οποία εκδίδεται από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3 3. Οι δικαιούχοι οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να επιλέξουν αντί των προβλεπόμενων ποσών του Πίνακα 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τη χορήγηση δύο ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών στα αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και χρηματικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ. 4. Καταργούνται τα άρθρα 1, 2 και 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Το άρθρο 3 της ίδιας Πράξης ισχύει έως την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων για την απόσυρση οχημάτων» Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Όπως προκύπτει από βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου που προσκόμισε στον Συνήγορο του Πολίτη αναφερόμενη πολίτης, το ΦΕΚ Α 219/ κυκλοφόρησε την Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 και 2 ν.3469/2006, «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»: «ημοσιευτέα ύλη 1. Η "Εφημερίς της Κυβερνήσεως" εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο "Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ημοκρατίας". 2. Στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" δημοσιεύονται:.. δ) οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος» Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 ν.3469/2006, με το οποίο κατοχυρώθηκε νομοθετικά πάγια νομολογία: «3. Το φύλλο της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" θεωρείται ότι κυκλοφόρησε την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως", εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυκλοφορία νοείται η πραγματική δυνατότητα διάθεσης του οικείου Φ.Ε.Κ. στο κοινό. Η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας βεβαιώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου» Με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16/9/2009 (ΦΕΚ Α 181/ ) και την αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρέχονται στους πολίτες «οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας», κατά τη διατύπωση της διάταξης. Τα κίνητρα αυτά αντιστοιχούν σε δικαίωμα οικονομικής απολαβής για τους πολίτες που θα προβούν στις προσδιοριζόμενες ενέργειες, την απόσυρση δηλαδή των ως ανωτέρω οχημάτων. Με την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της , ετέθη προθεσμία εντός της οποίας ισχύουν τα οικονομικά κίνητρα και το επί αυτών ερειζόμενο

4 δικαίωμα οικονομικής απολαβής ( «Τα οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση οχημάτων.καταβάλλονται εφόσον η διαδικασία της απόσυρσης άρχισε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»). Ωστόσο, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν.3469/2006, και όσον αφορά στο άρθρο 13: «Το άρθρο 13 αναφέρεται στην κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (άρθρο 18 ν.2690/1999 ΦΕΚ 45Α ) καθώς και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς όφελος των πολιτών που επιθυμούν να προσβάλλουν μία πράξη ενώπιον των δικαστηρίων» Κατά τη βούληση του ιστορικού νομοθέτη, συνεπώς, λαμβάνεται ως κρίσιμη η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας του ΦΕΚ, αντί της ημερομηνίας έκδοσης, μόνο στις περιπτώσεις προθεσμιών που αφορούν στην άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Σε κάθε περίπτωση πολίτες που προσήλθαν προς παράδοση των οχημάτων τους πριν την και παρεμποδίσθηκαν να το πράξουν, με βάση επικαλούμενες προφορικές οδηγίες, κατέληξαν να απολέσουν το σχετικό δικαίωμα σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν είχε ακόμα τεθεί σε πραγματική κυκλοφορία το οικείο ΦΕΚ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.3 εδ.γ ν.3469/2006, δεν πληρούνταν δηλαδή η προϋπόθεση της δυνατότητας πραγματικής διάθεσής του στο κοινό. Η πρακτική του άτυπου «παγώματος» του μέτρου από τις 2/11/2009, με ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας, προφορικές εντολές προς τους φορείς επεξεργασίας, αλλά και προς δημόσιες αρχές, μπορεί να είχε ως στόχο την αποφυγή μετέπειτα αιφνιδιασμού των πολιτών, αλλά είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών σύγχυσης, ανασφάλειας δικαίου και άνισης μεταχείρισης επί τη βάσει ενός, έναντι των πολιτών, απολύτως τυχαίου χρονικού κριτηρίου. Επισημαίνουμε ότι οι πολίτες, υπό την πεποίθηση ισχύος του μέτρου είχαν ήδη προβεί σε απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (πχ μεταβιβάσεις, καταβολή τελών κυκλοφορίας, άρση ακινησίας) επωμιζόμενοι το ανάλογο οικονομικό κόστος. Όσον αφορά, συνεπώς, τον τρόπο κατάργησης του μέτρου, τα παράπονα των διοικουμένων κρίνονται ως δικαιολογημένα. Η μετάθεση έναρξης ισχύος της καταργητικής πράξης για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ θα μπορούσε αφενός να αποσοβήσει σε μεγάλο βαθμό τον αιφνιδιασμό των πολιτών και αφετέρου να αποτρέψει φαινόμενα εκ των υστέρων διαχείρισης του προβλήματος που δημιουργήθηκε, κατόπιν και των δικαιολογημένων διαμαρτυριών των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες είχαν παραδώσει τα οχήματά τους στις ανακυκλώτριες εταιρίες αρκετές ημέρες πριν την κατάργηση του μέτρου ή και την ίδια ημέρα, όμως δεν είχε εκδοθεί ταυτόχρονα η προβλεπόμενη βεβαίωση παραλαβής του οχήματος, είτε λόγω «φόρτου εργασίας» των εταιριών είτε «λόγω βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος». Τούτο, δε, είχε ως συνέπεια οι εκδοθείσες βεβαιώσεις παραλαβής να φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της 2/11/2009 και να ανακύψει ζήτημα με την αναγνώριση των δικαιούχων να λάβουν τα οικονομικά κίνητρα. Επίσης, υπήρξαν περιπτώσεις όπου είχε προγραμματισθεί συγκεκριμένο ραντεβού με την ανακυκλώτρια εταιρία για την παράδοση του οχήματος, όμως τελικά δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στην απόσυρση, η δε πλειοψηφία αυτών έθεσε εν συνεχεία σε ακινησία τα οχήματα αυτά, προκειμένου να μην έχει την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας τους. Υπήρξε δε και η ανάγκη αντιμετώπισης των περιπτώσεων άρσης της ακινησίας των ΕΙΧ (που προϋπέθετε την καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας) με τον σκοπό της απόσυρσης, όπου και τα καταβληθέντα επιστρέφονται πλέον στους ενδιαφερόμενους. Σε περιπτώσεις τέτοιας μορφής κανονιστικής σπουδής, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η αντικειμενική ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 13 παρ.3 ν.3469/2006, και δη αυτή της «ενυπάρχουσας στον κανόνα δικαίου λογικής», που είναι ξέχωρη από τη βούληση του

5 ιστορικού νομοθέτη και μπορεί να καλύψει και περιπτώσεις που ο νομοθέτης είτε δεν είχε σκεφθεί είτε δεν υφίσταντο καν όταν θέσπιζε τον κανόνα δικαίου. 1 Κατά την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση, σκοπός του άρθρου 13. παρ.3 εδ β και γ ν.3469/2006 ήταν ακριβώς η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί στους διοικούμενους η υπέρμετρη σπουδή με την οποία συχνά ενεργεί ο (κανονιστικός κυρίως) νομοθέτης, τουλάχιστον στο μέτρο της αποφυγής της εν τοις πράγμασι άρδην αλλαγής του ρυθμιστικού τοπίου σε χρόνο κατά τον οποίο η κρίσιμη πράξη δεν έχει ακόμα καν εισαχθεί στο νομικό κόσμο μέσω της πραγματικής κυκλοφορίας του οικείου ΦΕΚ. Κατ αυτή την ερμηνεία, έχει εφαρμογή στην προκείμενη περίπτωση το άρθρο 13 παρ.3 εδ β και γ ν.3469/2006 και ως κρίσιμη ημερομηνία όσον αφορά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 2/11/2009 θα έπρεπε να θεωρηθεί η , ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας και διάθεσης στο κοινό του ΦΕΚ Α 219/ Και αν, εν προκειμένω, για πρακτικούς, λειτουργικούς και δημοσιονομικούς, λόγους, μια τέτοια ερμηνευτική προσέγγιση θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή, η Αρχή εκτιμά ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων, που δοκιμάζουν την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος. Αν, δε, συνδυάσουμε τα ανωτέρω με το γεγονός της υιοθέτησης του συγκεκριμένου μέτρου με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ιδιαίτερο νομοθετικό εργαλείο το οποίο ο συνταγματικός νομοθέτης, στο άρθρο 44 παρ. 1, επιφυλάσσει σε «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» και όχι βεβαίως για τη λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση γνωστών, πάγιων και χρόνιων προβλημάτων, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η περί την απόσυρση νομοθεσία κινήθηκε στα όρια της προβλεπόμενης διαδικασίας παραγωγής και κατάργησης ουσιαστικών νόμων του Κράτους. Άλλωστε, όπως γίνεται δεκτό, από τον χαρακτηρισμό των πράξεων του άρθρου 44 παρ.1 Συντάγματος ως τυπικά νομοθετικών δεν θα πρέπει πάντως να συναχθεί ότι αυτές μπορούν να έχουν ως αντικείμενο ο,τιδήποτε είναι δυνατό ν αποτελέσει αντικείμενο τυπικού νόμου, επειδή τούτο ενδέχεται να είναι αντίθετο στην ιδιαιτερότητα των πράξεων ως μέσων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Για τον λόγο κυρίως αυτόν μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν είναι θεμιτή η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης με ΠΝΠ (αφού η εξουσιοδότηση εξ ορισμού σημαίνει ότι η ανάγκη ρύθμισης δεν είναι άμεση). 2 Εντούτοις εξεδόθησαν σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατ εξουσιοδότηση και των δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου με ευρύ ρυθμιστικό πεδίο όσον αφορά στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία της απόσυρσης. 2. Στο πλαίσιο περιγραφής των συνεπειών από την αιφνιδιαστική κατάργηση του μέτρου της απόσυρσης, δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά στο γεγονός της, παρά ταύτα, διατήρησης της επιβολής του «περιβαλλοντικού τέλους». Εν προκειμένω, ο κανονιστικός νομοθέτης κατήργησε το «κίνητρο» προς ανανέωση του στόλου των οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα το «τιμωρητικό» στοιχείο της επιβολής «περιβαλλοντικού τέλους» ανάλογα με την παλαιότητα του οχήματος (πρώτη κυκλοφορία). Με τον τρόπο, όμως, αυτό, ανατράπηκε η κανονιστική ισορροπία της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της , εγκλωβίζοντας πολίτες που ενώ κατέχουν παλαιά οχήματα, δεν διέθεταν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν καινούρια ή δεν πρόλαβαν να επωφεληθούν από το μέτρο της απόσυρσης, λόγω της αιφνιδιαστικής κατάργησής του, επιβαρύνθηκαν όμως με τα αυξημένα «πράσινα» τέλη κυκλοφορίας, και οι οποίοι ευλόγως θεωρούν ότι στην ουσία, και υπό το πρόσχημα της προστασίας του 1 Απόστολος Γεωργιάδης «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» 1997,σελ 51 2 Κ. Χρυσόγονος «Συνταγματικό Δίκαιο» 2003, σελ.312

6 περιβάλλοντος, «τιμωρούνται» από το Κράτος ακριβώς λόγω της οικονομικής τους αδυναμίας. Η επιβολή «περιβαλλοντικού τέλους» με βασικό κριτήριο την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα (άρθρο 4 παρ.1 ΠνΠ 2/11/2009) σε κάθε περίπτωση δεν έπεισε όσον αφορά τον «περιβαλλοντικό» της χαρακτήρα. Αμφισβητείται το κατά πόσον με αυτό τον τρόπο καλείται να πληρώσει αυτός που πράγματι επιβαρύνει με την κυκλοφορία του αυτοκινήτου του το περιβάλλον, δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως η πραγματική χρήση του κάθε οχήματος, η πραγματική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων ανάλογα με τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές του κάθε οχήματος, ενώ ο ορισμός ως κρίσιμου χρονικού σημείου του έτους πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ανατρέπει (και πάλι) ακόμα και το κριτήριο της παλαιότητας, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη το πότε πράγματι κυκλοφόρησε το αυτοκίνητο αλλά το πότε ταξινομήθηκε στη χώρα μας. Β. Ζητήματα κατά την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης 1. Κατά την εφαρμογή του μέτρου (ΠΝΠ 16/9/2009), η αρμοδιότητα για την παραλαβή των δικαιολογητικών ανήκε στις /νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των νομαρχιών, οι οποίες, κατόπιν της οριστικής διαγραφής του οχήματος, εξέδιδαν τη σχετική «πράξη οριστικής διαγραφής». Στην πράξη αναγραφόταν ρητά ότι αυτή αποτελούσε «τίτλο πληρωμής» και ότι η είσπραξη της απαίτησης ήταν δυνατή από την επόμενη ημέρα. Όμως, όπως γινόταν εν συνεχεία γνωστό στους δικαιούχους κατά την προσέλευσή τους στις κατά τόπους.ο.υ, «δεν είχαν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών», με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η είσπραξη του ποσού, αλλά και οποιαδήποτε ενημέρωσή τους για την πιθανή εξέλιξη του θέματος. Έπειτα από την αιφνιδιαστική κατάργηση του μέτρου, ακολούθησε η έκδοση της υπ αριθμ. 2/81302/0026/2009 (ΦΕΚ Β 2354/ ) σχετικής ΚΥΑ, με την οποία τροποποιήθηκε εκ νέου η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και προβλέφθηκε η καταβολή των οικονομικών κινήτρων με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, καταλαμβάνοντας και τις εκκρεμείς περιπτώσεις. Βάσει αυτής, όλοι οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να προσέλθουν εκ νέου στις /νσεις Μεταφ.& Επικοινωνιών, καταθέτοντας σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και τη «βεβαίωση παραλαβής» του οχήματος, προκειμένου, κατόπιν και της διενέργειας του προβλεπόμενου ελέγχου από τις Υπηρεσίες ημοσιονομικού Ελέγχου των Νομαρχιών, να προχωρήσει η διαδικασία με την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων μέσω των αρμόδιων.ο.υ και της Τράπεζας της Ελλάδας. Όσον αφορά στο ρυθμιστικό πεδίο της νεότερης αυτής ΚΥΑ, εκτιμούμε ότι βρίσκεται εκτός της παρασχεθείσας σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης. Παρά το γεγονός ότι με την ΠΝΠ της 2/11/2009 δεν υπήρξε ρητή κατάργηση της προηγούμενης ΚΥΑ, αλλά αντίθετα στο άρθρο 3 παρ.3 της ιδίας ΠΝΠ προβλέφθηκε ρητά ότι για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο («για την καταβολή του οικονομικού κινήτρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση της παρ.2 του ίδιου άρθρου») και παρά το γεγονός ότι κατά το άρθρο 4 παρ. 3 της ιδίας η σχετική με το θέμα της απόσυρσης νομοθετική εξουσιοδότηση περιορίζεται στον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης καρτών απεριορίστων διαδρομών (και ποσού 500 ευρώ) αντί χρημάτων, η ΚΥΑ αριθμ 2/81302/0026/2009 (ΦΕΚ Β 2354/ ) ρύθμισε εκ νέου και συνολικά τον τρόπο χορήγησης του οικονομικού κινήτρου, τροποποιώντας το άρθρο 5 της προηγούμενης ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 2082) και καθιερώνοντας εντελώς διαφορετική διαδικασία με υποχρέωση εκ νέου υποβολής των

7 δικαιολογητικών για όσους τα είχαν ήδη υποβάλει και είχαν, μάλιστα, λάβει «τίτλο πληρωμής». Η πρακτική συνέπεια της νομοθετικής δυσλειτουργίας ήταν η μεγάλη ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων και η υπέρμετρη επιβάρυνση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Η νέα διαδικασία, το πρώτο στάδιο της οποίας ανατέθηκε στις /νσεις Μεταφ.& Επικοινωνιών των ΝΑ, το δεύτερο στις Υ Ε, και το τρίτο στις.ο.υ, απαιτούσε, αν μη τι άλλο, την απαραίτητη υποδομή πληροφοριακού συστήματος, την παροχή οδηγιών, και βέβαια την προσέλευση των ενδιαφερομένων και πάλι στις ιευθύνσεις Μεταφορών, καθιστώντας δυνατή την έναρξη υλοποίησης περίπου στις αρχές εκεμβρίου. Η όλη αυτή ακαταστασία προκάλεσε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και για την εν γένει λειτουργία των εμπλεκομένων υπηρεσιών, επιβαρύνοντας το καθημερινό έργο τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά τη διαδικασία εξέτασης μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονταν για την καθυστέρηση καταβολής των οικονομικών κινήτρων αλλά και την απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία, έγινε πολλές φορές αποδέκτης διαμαρτυριών και από υπαλλήλους των ιευθύνσεων Μεταφορών και των Υ..Ε, οι οποίοι περιέγραφαν με ιδιαίτερη ένταση τη δύσκολη κατάσταση που δημιουργήθηκε στις υπηρεσίες τους μετά την αιφνιδιαστική και άρδην εκ νέου μεταβολή της διαδικασίας. Η δε καταβολή των οικονομικών κινήτρων στους δικαιούχους σε πολλές περιπτώσεις, και παρά την παρέλευση έτους από την έναρξη της διαδικασίας, εκκρεμεί ακόμα. 2. Με την αριθμ. 5669/9000/ εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων διευκρινίσθηκε προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι: «δεν μπορεί να αποσυρθεί όχημα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μετά την ». Ωστόσο, από το συνδυασμό των άρθρων 1 και 3 της ΠΝΠ της , προκύπτει ότι το μέτρο της απόσυρσης αφορά οχήματα που εμπίπτουν στις κλάσεις Β,Γ και, δηλαδή οχήματα με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας μέχρι Στη διάταξη του άρθρου 1 δεν διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας αναφέρεται στην ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος στην Ελλάδα (δηλαδή στην ημερομηνία που φέρει η ελληνική άδεια κυκλοφορίας). Άλλωστε, αν λάβουμε υπόψη τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του μέτρου, το γεγονός δηλαδή ότι εκπεφρασμένος στόχος του κινήτρου απόσυρσης, σύμφωνα και με το προοίμιο της ΠΝΠ της , ήταν η ανάγκη της ταχύτερης δυνατής εξόδου από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, καθίσταται σαφές ότι ως κρίσιμος χρόνος θα έπρεπε να εκλαμβάνεται ο αντικειμενικός χρόνος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος οπουδήποτε και όχι το τυχαίο χρονικό σημείο ταξινόμησης του οχήματος στην Ελλάδα, αφού διαφορετικά αναιρείται η περιβαλλοντική διάσταση του μέτρου όσον αφορά στα εισαγόμενα από το εξωτερικό μεταχειρισμένα οχήματα. Εξάλλου, στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αριθμ / , η οποία εκδόθηκε δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 3 παρ.3 της ΠΝΠ της ορίζεται: «Προκειμένου ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος να κάνει χρήση του κινήτρου για την απόσυρση των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας που κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις Β, Γ και σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης" (ΦΕΚ Α 181/2009) και να λάβει την προβλεπόμενη επιδότηση, θα πρέπει το αποσυρόμενο όχημα να έχει ταξινομηθεί εντός της χώρας πριν από την » Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει για μια ακόμα φορά την προχειρότητα στην εισαγωγή του μέτρου, αφού δεν ελήφθησαν υπόψη ενδεχόμενες πρακτικές δυσχέρειες στην εφαρμογή του (όσον αφορά τον προσδιορισμό της πραγματικής ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας μεταχειρισμένου οχήματος στο εξωτερικό), με αποτέλεσμα αφενός την ανάγκη μετέπειτα

8 έκδοσης εγκυκλίων που υπερβαίνουν τις ρυθμίσεις των αντίστοιχων διατάξεων, και αφετέρου την ελλιπή ανταπόκριση επιμέρους στοιχείων της υλοποίησης του στον εκπεφρασμένο περιβαλλοντικό χαρακτήρα του. Αυτού του είδους οι αναντιστοιχίες επέτειναν τη σύγχυση τόσο των πολιτών όσο και των υπηρεσιών που κλήθηκαν να εφαρμόσουν το μέτρο, αλλά και απαξίωσαν την επίκληση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων ως δικαιολογητικό λόγο εισαγωγής του. Με το παρόν η Αρχή προσπάθησε να καταδείξει τα προβλήματα που δημιούργησε η όλη διαδικασία εισαγωγής, κατάργησης και υλοποίησης του μέτρου της απόσυρσης, όπως αυτά προκύπτουν από μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών. Από τα προεκτεθέντα, αναδεικνύεται η άρρηκτη σύνδεση της ποιότητας του ρυθμιστικού πλαισίου, όσον αφορά τόσο στον συστημικά ορθό τρόπο παραγωγής και κατάργησης νόμων του Κράτους όσο και στη σαφήνεια και συνέπεια των διατάξεων, με την αποτελεσματικότητα της διοικητικής δράσης κατά την υλοποίησή τους και την ποιότητα των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Ο Συνήγορος του Πολίτη προσβλέπει στην αποφυγή επανάληψης αντίστοιχων νομοθετικών αστοχιών και των συνεπειών τους για τη διοίκηση και τους πολίτες κατά την υιοθέτηση ανάλογων μέτρων στο μέλλον. Με τιμή Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Ειδικοί Επιστήμονες: Χρ. Αντωναροπούλου, Μ.Κετσιτζίδου

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα