ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας που αναφέρεται στη βεβαίωση ασφάλισης, που είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας και δεν απουσιάζουν στην αλλοδαπή για περισσότερο από εξήντα (60) ηµέρες λόγω ταξιδιού ή µετοίκησης καθώς και οι επιβάτες του καλυπτόµενου οχήµατος που µεταφέρονται δωρεάν κατά τη διάρκεια του περιστατικού που µπορεί να εγείρουν αξίωση για παροχή βοήθειας σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. 2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ. Ασφαλισµένο όχηµα θεωρείται εκείνο το οποίο ορίζεται στη βεβαίωση ένταξής του στο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Βοήθειας το οποίο κυκλοφορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και µε την προϋπόθεση ότι: 2.1. τα ενταγµένα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) έχουν εγκεκριµένο µικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων και µεταξόνιο όχι µεγαλύτερο των 2,7 µέτρων και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισµένου οχήµατος δεν φέρει διπλούς τροχούς όπως και 2.2. οι µοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης είναι άνω των 250 cc 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ. Το ασφαλιστήριο ισχύει για το χρονικό διάστηµα που αναφέρει η αντίστοιχη βεβαίωση, µε την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί η ένταξή του στο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Βοηθείας έγκαιρα. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ..Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας SBAI Mondial Assistance (έδρα: Αγιος ηµήτριος Αττικής, οδός Πρεµετής αρ. 10, ΑΦΜ ), η οποία, στο εξής, θα καλείται Ασφαλιστής, αναλαµβάνει µε το συµβόλαιο αυτό, την κάλυψη Οδικής Βοήθειας, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Ο Ασφαλιστής ασκεί εν Ελλάδι νόµιµα τον Κλάδο Ζηµιών 18 «ΒΟΗΘΕΙΑ», δραστηριοποιείται στον Τοµέα Παροχής Οδικής Βοηθείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3651/2008 και είναι µέλος (θυγατρική) του οµίλου Mondial Assistance. 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ. Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλισµένους εφόσον αυτοί ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6. ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ. Σε ιδιαίτερο Παράρτηµα της παρούσας συµβάσεως και για σκοπούς αµιγώς ενηµερωτικούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ισχύον νοµικό πλαίσιο, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 6.1. οι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθµών Παραµονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια που διαθέτει η Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας 6.2. οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων οδικής βοηθείας άλλων κρατών, µε τις οποίες η Επιχείρηση Παροχής Οδικής Βοηθείας έχει συνάψει συµβάσεις αµοιβαιότητας Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µεταβολής και επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του περιεχοµένου του Παραρτήµατος. Σηµειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιηµένη µορφή του εν λόγο παραρτήµατος θα είναι ανηρτηµένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Mondial Assistance, Η παράθεση του εν λόγω Παραρτήµατος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννοµη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος Επισηµαίνεται τέλος ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας (οδικής βοηθείας) είναι η οιαδήποτε επικοινωνία σας σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του οχήµατός σας να λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο στον τηλεφωνικό αριθµό που αναφέρεται στο προοίµιο του παρόντος ( ) 7. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ. Όλες οι παροχές που προβλέπονται από αυτό το ασφαλιστήριο αναλαµβάνονται από τη Mondial Assistance (διοικητικά έξοδα, συνδροµές ) µε την προϋπόθεση ότι: 7.1. Ο δικαιούχος θα πρέπει να καλέσει στο για να αναφέρει το περιστατικό και αναλόγως αυτού να του παρασχεθούν οι ανάλογες παροχές Γενικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Οµίλου Genka Σελ. 1 από 5

2 7.2. Το τηλεφωνικό κέντρο της Mondial Assistance στην Ελλάδα έχει ειδοποιηθεί και είναι γνωστά όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ 7.3. Ο δικαιούχος ή άλλο άτοµο που θα επιλέξει ο ίδιος πρέπει να παρευρίσκεται στον τόπο συµβάντος κατά την άφιξη της οδικής βοήθειας 7.4. Πριν την ανάληψη και την πραγµατοποίηση σχετικών εξόδων των παροχών απαραιτήτως πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία και να έχει δοθεί έγκριση από τη MONDIAL ASSISTANCE 8. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Η MONDIAL ASSISTANCE παρέχει βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήµατος(σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή), βλάβης, κλοπής ή απόπειρα κλοπής του καλυπτόµενου οχήµατος, µε αποτέλεσµα την ακινητοποίησή του, µε τους όρους που προβλέπονται στο παρόν. 9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόµενου οχήµατος, η MONDIAL ASSISTANCE οργανώνει και αναλαµβάνει την επισκευή του στον τόπο του ατυχήµατος εφόσον αυτή είναι δυνατή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Σε περίπτωση που το καλυπτόµενο όχηµα δεν µπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η MONDIAL ASSISTANCE οργανώνει και αναλαµβάνει τη ρυµούλκηση ή µεταφορά του σε συνεργείο πλησίον του τόπου συµβάντος είτε σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου στην έδρα της δεδηλωµένης ως µόνιµης κατοικίας. 9.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ του οχήµατος, εφόσον είναι δυνατή. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του οχήµατος σε δηµόσιο δρόµο, αν λόγω ατυχήµατος έχει βρεθεί εκτός αυτού ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ του οχήµατος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής του κατασκευαστή, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του οχήµατος να αυτοκινείται ασφαλώς. Σε περίπτωση που ο προβλεπόµενος χρόνος επισκευής του οχήµατος υπερβαίνει τις 5 εργάσιµες ηµέρες ο ασφαλιστής παρέχει παραµονή των ασφαλισµένων σε ξενοδοχείο µε ανώτατο ηµερήσιο κόστος 100 ΕΥΡΩ ανά καλυπτόµενο πρόσωπο και συνολικό κόστος 500 ΕΥΡΩ ανά ασφαλισµένο όχηµα και συµβάν ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος για το οποίο η προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά τις 15 ηµέρες, ο ασφαλιστής αναλαµβάνει και οργανώνει την µεταφορά του οχήµατος από το συνεργείο που βρίσκεται ακινητοποιηµένο στο συνεργείο που υποδεικνύεται από τον ασφαλισµένο και το οποίο βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του τελευταίου. i. Ο ασφαλιστής οργανώνει την µεταφορά του οχήµατος, µε µέγιστο όριο της 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία εκτίµησης της ζηµίας για τον χρόνο επισκευής του οχήµατος. Παρά ταύτα δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις. ii. Ο ασφαλιστής θα επικοινωνήσει µε το συνεργείο όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο και θα ζητήσει σχετική γνωµάτευση η οποία θα περιγράφει την κατάσταση του οχήµατος, τις ζηµιές και την προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής. iii. Στον υπολογισµό του προβλεπόµενου χρόνου επισκευής, δεν υπολογίζεται και δεν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος αναµονής για την παραλαβή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και ο χρόνος στάθµευσης - αναµονής του οχήµατος εντός του συνεργείου, λόγω φόρτου εργασίας. iv. Ο ασφαλιστής βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς όταν αυτά δεν υπερβαίνουν την εµπορική αξία του αυτοκινήτου κατά τη στιγµή της εξυπηρέτησης. Το δικαιούχο βαρύνουν τα έξοδα φύλαξης του αυτοκινήτου µέχρι την στιγµή της µεταφοράς του καθώς και τυχόν έξοδα εκτελωνισµού, αποκαταστάσεως βλαβών ή κλοπής εξαρτηµάτων. 9. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ 9.1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Σε περίπτωση που το καλυπτόµενο όχηµα ακινητοποιηθεί από ατύχηµα, βλάβη ή απόπειρα κλοπής και η ακινητοποίησή του ξεπερνά τις 24 ώρες και η προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή διάρκεια επισκευής του υπερβαίνει τις 4 ώρες, η S.BA.I. MONDIAL ASSISTANCE οργανώνει και αναλαµβάνει την επιστροφή σας στην κατοικία σας ή τη συνέχιση του ταξιδιού σας προς τον προορισµό σας προτείνοντας σας να επιλέξετε µία από τις 3 παρακάτω υπηρεσίες µας: α) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ σιδηροδροµικό εισιτήριο πρώτης θέσης, ή αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης, ή Γενικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Οµίλου Genka Σελ. 2 από 5

3 ατµοπλοϊκό εισιτήριο (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7. IΕΥΚΡIΝIΣΕIΣ - ΕI IΚΕΣ ΠΕΡIΠΤΩΣΕIΣ), ή εισιτήριο λεωφορείου, ή ταξί β) ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ. Η S.BA.I. MONDIAL ASSISTANCE οργανώνει και αναλαµβάνει τα έξοδα διαµονής σε δίκλινο δωµάτιο (µε πρωινό) σε τοπικό ξενοδοχείο για 2 το πολύ διανυκτερεύσεις, µέγιστης συνολικής δαπάνης ανά άτοµο, ανά ηµέρα. γ) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Η S.BA.I. MONDIAL ASSISTANCE οργανώνει και αναλαµβάνει την ενοικίαση το πολύ για τρεις µέρες, για λογαριασµό όλων των δικαιούχων του καλυπτόµενου οχήµατος, ενός αυτοκινήτου κατηγορίας C µε σκοπό τη µετάβασή τους στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους ή άλλο προορισµό µικρότερου κόστους ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Στην περίπτωση που η βλάβη του καλυπτόµενου οχήµατος έχει αποκατασταθεί σε συνεργείο πλησίον του τόπου της ακινητοποίησης και εφόσον η MONDIAL ASSISTANCE έχει επιτρέψει στο δικαιούχο είτε να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του είτε να συνεχίσει στον προορισµό του, η MONDIAL ASSISTANCE θέτει στη διάθεση του ιδιοκτήτη του καλυπτόµενου οχήµατος ή σε όποιο πρόσωπο επιλέξει ο ίδιος, σιδηροδροµικό εισιτήριο πρώτης θέσης, ή αεροπορικό εισιτήριο τουριστικής θέσης, ή ατµοπλοϊκό εισιτήριο, ή εισιτήριο λεωφορείου για να µπορέσει να παραλάβει το επισκευασµένο αυτοκίνητο 9.3. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος για το οποίο η προβλεπόµενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά τις 15 ηµέρες, ο ασφαλιστής αναλαµβάνει και οργανώνει την επιστροφή των επιβατών στην Ελλάδα σιδηροδροµικώς στην 1 η θέση, ακτοπλοϊκώς (επίσης βλέπε 11.6) ή αεροπορικώς µε τακτική πτήση στην τουριστική θέση. 10. IΕΥΚΡIΝIΣΕIΣ - ΕI IΚΕΣ ΠΕΡIΠΤΩΣΕIΣ 11.1 Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητοδρόµους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, µε εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού µε το βοηθητικό τροχό του οχήµατος (δηλ. ρεζέρβα) ή την πλήρωση µε καύσιµα, όταν η αιτία της ακινητοποίησης του οχήµατος οφείλεται σε έλλειψη καυσίµων Το ασφαλιστήριο αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι δίνει το δικαίωµα στον ασφαλισµένο να ζητήσει ή να συµφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια, από τον ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει Ο ασφαλισµένος δικαιούται µία µεταφορά ανά περιστατικό. Εφόσον το καλυπτόµενο όχηµα µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του δικαιούχου, παύει να υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση της Επιχείρησης Παροχής Οδικής Βοήθειας οχηµάτων για το συγκεκριµένο περιστατικό και κάθε νέα απαίτηση για µεταφορά δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις ισχύουν όπως αυτές ορίζονται από το αρµόδιο Υπουργείο Τα οχήµατα παροχής οδικής βοηθείας δύναται να µεταφέρουν ταυτοχρόνως µε το όχηµα τόσα καλυπτόµενα πρόσωπα όσα επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας τους Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής επιστροφής,επειδή ο δικαιούχος έχει µεταβεί στον προορισµό του ακτοπλοϊκώς τα έξοδα επιστροφής όπως και τα έξοδα θαλάσσιας µεταφοράς του οχήµατος βαρύνουν τον ίδιο, εκτός εάν πρόκειται να µεταβληθεί η ηµεροµηνία της επιστροφής,λόγω των συνθηκών της ακινητοποίησης του οχήµατος σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους όρους, οπότε ο Ασφαλιστής είναι υποχρεωµένος να αναλάβει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αλλαγή της ηµεροµηνίας και σε θέση αντίστοιχη µε αυτή που αποδεδειγµένα ταξίδεψε αρχικά ο ασφαλισµένος 11. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ: 12.1 Για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, εάν: οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες και η κίνηση των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη, ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ) Για τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων στο ασφαλισµένο όχηµα ή για επέµβαση λόγω ακινητοποίησης που προκλήθηκε συνεπεία αντίστοιχων εσφαλµένων ενεργειών του δικαιούχου Για ρυµούλκηση ασφαλισµένου οχήµατος, όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων Για τη µεταφορά ή µετακίνηση άλλων οχηµάτων, προκειµένου να φορτωθεί το ασφαλισµένο όχηµα Για µεταφορά ασφαλισµένου οχήµατος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου. Γενικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Οµίλου Genka Σελ. 3 από 5

4 12.6 Για παροχή βοήθειας λόγω ζηµιάς, που δεν εµποδίζει το όχηµα να κινηθεί ασφαλώς µέχρι το πλησιέστερο συνεργείο Για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ακινητοποίησης από έλλειψη καυσίµων, απώλεια ή εγκλεισµού κλειδιών, Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλιστής µπορεί να διευκολύνει τον ασφαλισµένο µε την αποστολή ειδικού συνεργάτη «τεχνίτη» το κόστος του οποίου επιβαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισµένο 12.8 Για παροχή βοήθειας συνέπεια πυρκαγιάς ή βανδαλισµών και άλλων κακόβουλων ενεργειών εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα δεν χρίζει επισκευή και απαιτείται η µεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο πέρα από συνεργείο 12.9 Για παροχή βοήθειας εάν έχουν προηγηθεί έξι ( 4 ) περιστατικά παροχής βοήθειας κατά την διάρκεια της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου Για µεταφορά του οχήµατος λόγω διάτρησης ελαστικού όταν δεν διατίθεται µε αµέλεια του ασφαλισµένου ο προβλεπόµενος από το εργοστάσιο κατασκευής εξοπλισµός αντικατάστασης ή/και προσωρινής επισκευής (πχ ρεζέρβα κλπ) Για µεταφορά του οχήµατος από συνεργείο σε συνεργείο Για φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος πέρα των 2 εργάσιµων ηµερών σε χώρο του ασφαλιστή, εξαιτίας της παράλειψης του δικαιούχου να ενηµερώσει εγκαίρως το Κέντρο Εξυπηρέτησης για την διεύθυνση παράδοσης του οχήµατος όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Τι να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης». Η επιπλέον χρέωση βαραίνει τον ασφαλισµένο. 12. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Για τη φύλαξη του ασφαλισµένου οχήµατος µετά την µεταφορά του, στον υποδειχθέντα, από τον ασφαλισµένο, τόπο Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο όχηµα βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο ή εκτός δηµοσίου δρόµου µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο ασφαλιστής εξαντλήσει τις δυνατότητες του να το ρυµουλκήσει µε τα µέσα που έχει στη διάθεση του. Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η χρήση του τηλεσκοπικού γερανού τα έξοδα που αφορούν την χρήση του γερανού αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλισµένο Για ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν, εάν τελικά επιτευχθεί η ρυµούλκηση ή ανέλκυση που περιγράφεται στην παράγραφο Για απώλεια ή ζηµιά προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων του ασφαλισµένου οχήµατος Για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία που προέκυψε κατά την διάρκεια παραµονής ή επισκευής του στο συνεργείο που µεταφέρθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης Για την µεταφορά του ακινητοποιηµένου ασφαλισµένου οχήµατος σε χώρο άλλο από τον υποδεικνυόµενο από τον δικαιούχο ως συνεργείο επισκευής του ή την δεδηλωµένη ως διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του µε (όπως πχ χώροι στάθµευσης ή απόσυρσης, ανακύκλωσης αυτοκινήτων κλπ) 13. Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ: Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισµό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα ανωτέρω τεχνικά µέσα Να χρησιµοποιεί το µέσον, που κατά την κρίση του, ενδείκνυται για την αντιµετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας, που καλύπτεται από το συµβόλαιο Να εξυπηρετεί ασφαλισµένα οχήµατα, τα οποία συναντά κατά την µεταφορά άλλου ασφ8αλισµένου οχήµατος. 14. ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 15.1 Εάν το ασφαλισµένο όχηµα εµπλακεί σε ατύχηµα οδηγούµενο από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά νόµο άδεια ικανότητας οδηγού Εάν το ασφαλισµένο όχηµα οδηγείται παράνοµα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα Εάν ο ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στην ζηµιά Εάν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια προς πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις Εάν το γεγονός, για το οποίο ζητείται η βοήθεια, έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος του συµβολαίου αυτού. Γενικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Οµίλου Genka Σελ. 4 από 5

5 15.6 Όταν το ασφαλισµένο όχηµα συµµετέχει σε αγώνες επίσηµους ή όχι, προπονήσεις, δοκιµές, συναγωνισµούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές σε πλήθος ασφαλισµένων οχηµάτων και δεν επιτρέπουν την επέµβαση οχηµάτων βοηθείας στην περιοχή που υπέστη την καταστροφή Για ζηµιές από τροµοκρατικές ενέργειες ή ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα Για ζηµιές από επιδράσεις-άµεσες ή έµµεσες-ατοµικής ενέργειας, ακτινών Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων Για ζηµιές που προκαλούνται στα µεταφερόµενα πράγµατα, καθώς και για κάθε αποθετική ζηµιά Για αυτοκτονία, συνέπειες απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοτραυµατισµού του ασφαλισµένου, καθώς και θάνατο ή τραυµατισµό, που προκλήθηκε άµεσα ή έµµεσα από δόλιες ενέργειες του ασφαλισµένου Για βοήθεια στους επιβαίνοντες του ασφαλισµένου οχήµατος που µεταφέρονται ευκαιριακά (τυχαία) και επιβιβάστηκαν κατά τη διαδροµή µετά από παράκλησή τους (ωτοστόπ). 15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το επισυναπτόµενο στο παρόν ασφαλιστήριο Παράρτηµα 1 αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο σας έχει ακινητοποιηθεί και χρειάζεστε την Βοήθεια µας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εξυπηρετηθείτε άµεσα και γρήγορα, καλώντας το , 24ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Απαραίτητα είναι τα παρακάτω στοιχεία: Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο σας Το ονοµατεπώνυµο σας, Το µοντέλο και το χρώµα του οχήµατος, Η ακριβής τοποθεσία όπου βρίσκεστε, Ένα είναι δυνατόν ο αριθµός τηλεφώνου που µπορούµε να σας καλέσουµε και Μία σύντοµη περιγραφή του προβλήµατος Ακριβής διεύθυνση παράδοσης του αυτοκινήτου εφόσον απαιτείται ρυµούλκηση Ο υπάλληλος του Κέντρου Εξυπηρέτησης θα σας ενηµερώσει για κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια για την οργάνωσης της εξυπηρέτησης σας και για οποιοδήποτε σχετικό ζήτηµα αρµόδιο άτοµο θα βρίσκεται πάντοτε στην διάθεση σας. Γενικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Οµίλου Genka Σελ. 5 από 5

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων (English Version Pages 13-23) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε άμεσα - 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ...

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ... ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΗΘΕΙ ΚΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΕΛΜΤΙΚΩΝ ΟΙΚΗΜΤΩΝ Ι. ΕΝΙΚ ΚΕΦΛΙΟ Ι ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΡΤΗΜΤΟΣ Το παρόν συµβόλαιο καλύπτει τις υπηρεσίες επείγουσας Τεχνικής οήθειας για την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα