Ο περi ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο περi ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 2376 Κ.Δ.Π.284/2005 Αρ. 4005, Αριθμός 284 Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέ-χρι L 7e), των Κατασκευαστικ(l>ν Στοι-χείων, Συστημάτων και Χωριστών Τε-χνικών Μονάδων τους Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 του περί Έγκρισης Τύπου Ο-χημάτων Νόμου του 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλιι των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτ11, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙ11θl1κε με το Ν. 227 του 1990). Ο περi ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ".. ' t Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 124, , σ. l' L211, , σ.24. «Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/611ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2003/77/ΕΚ της Επιτροπής της 11 ης Αυγούστου 2003», Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 61 (Ι) του δυνάμει του άρθρου 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου του 2005, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. Σuνοmlκός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί"θα αναφέρονται ως οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων.._(Κατηγορίας..-L 1 e.- μέχρι --- L 7 e ),. των -.- Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2.-( 1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 του Νόμου'

2 2377 «δίδυμοι τροχοί» σημαίνει δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του ιδίου άξονα, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι μικρότερη των 460 mm και θεωρούνται ως ένας Tρoxός~ Πρώτο Παράρτημα. «έγγραφο ή δελτίο πληροφοριών» σημαίνει το έγγραφ~ που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα ή σε επιμέρους τεχνική Οδηγία ή σε δlάταγμα~ «ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ» σημαίνει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ, του οποίου η ισχύς δεν αναιρέθηκε λόγω έκδοσης νέας ή τροποποιητικής επιμέρους τεχνικής Οδηγίας που να προνοεί ρητά για την αναίρεση της ισχύος του' «κατασκευαστικό στοιχείο» σημαίνει, διάταξη, όπως ένας προβολέας, που προορίζεται να αποτελέσει τμήμα οχήματος και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής σχετικής επιμέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγματος, για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ξεχωριστή έγκριση τύπου ανεξαρτήτως του οχήματος, εψόσον σχεηκή επιμέρους τεχνική Οδηγία ή διάταγμα το προβλέπουν ρητά' «μοτοποδήλατο» σημαίνει μοτοποδήλατο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13' «μοτοσικλέτα» σημαίνει μοτοσικλέτα που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13' «Νόμος» σημαίνει τον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο του 2005, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' «όχημα» σημαίνει μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, τετράκυκλο ή τρίκυκλο- «όχημα διπλής προώσεως» σημαίνει όχημα που έχει δύο διαφορετικά

3 2378 συστήματα προώσεως, όπως ηλεκτρικό και θερμικό «πακέτο πληροφοριών» σημαίνει το φάκελο πληροφοριών μαζί με οποιεσδήποτε εκθέσεις δοκιμών ή άλλα έγγραφα, τα οποία η τεχνική υπηρεσία ή η αρμόδια αρχή έχει προσθέσει στο φάκελο πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της «πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον κατασκευαστή οχήματος με βάση τον Κανονισμό 11 ή με βάση το άρθρο 7 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1Β ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου «σύστημα» σημαίνει σύστημα οχήματος όπως φρένα ή εξοπλισμός :.λέγχου εκπομπών, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής σχετικής :.πιμέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγματος «τετράκυκλο» σημαίνει τετράκυκλο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13- «τρίκυκλο» σημαίνει τρίκυκλο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13" «τύπος οχήματος» σημαίνει τον τύπο οχήματος, που περιλαμβάνει παραλλαγές και εκδόσεις και που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 13" «φάκελος πληροφοριών» σημαίνει τον πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει στοιχεία όπως δεδομένα, σχέδια και φωτογραφίες που αναφέρονται στο έγγραφο πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται από τον αιτητή έγκρισης

4 2379 τύπου σε τεχνική υπηρεσία ή την αρμόδια αρχή" «χωριστή τεχνική μονάδα» σημαίνει διαταξη, όπως ο ανταλλακτικός σιγαστήρας του συστήματος εξάτμισης, που προορίζεται να αποτελέσει τμήμα οχήματος και εμπίmει στο πεδίο εφαρμογής σχετικής επιμέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγματος, για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ξεχωριστή έγκριση τύπου αλλά μόνο σε σχέση με ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχήματος, εφόσον σχετική επιμέρους τεχνική Οδηγία ή διάταγμα το προβλέπει ρητά. (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. Πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στα - (α) Καινούρια οχήματα κατηγορίας Ι, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 13 και προορίζονται για οδική κυκλοφορία, (β) κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για χρήση σε τέτοιου είδους οχήματα και σε. _qχήμgιq_γιq.τq οποία χορηγήθηκε έγκριση τύπου.. _- (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα: (α) Οχήματα με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 6 km/h (β) οχήματα που προορίζονται να οδηγούνται από πεζούς (γ) οχήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από σωματικώς ανάπηρα άτομα

5 2380 (δ) οχήματα που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός οδού' (ε) οχήματα που έχουν βασικά σχεδιαστεί για χρήση για λόγους αναψυχής εκτός οδού τα οποία φέρουν τρεις συμμετρικούς τροχούς, τον ένα στο μπροστινό μέρος και τους άλλους δύο στο πίσω μέρος' (στ) ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 kiiowatt, των οποίων η ισχύς μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 km/h ή νωρίτερα εάν σταματήσει η ποδηλάτηση. (ζ) μεμονωμένα οχήματα. Αίτηση 4.-(1) Η αρμόδια αρχή δέχεται αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, χορήγησης έγκρισης τύπου. κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας που υποβάλλεται από τον κατασκευαστή. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών, του οποίου όλα τα στοιχεία συμπληρώνει ο αιτητής και περιλαμβάνει τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από το.. έγγραφοπληροφοριών. (2) Αιτήσεις για έγκριση τύπου που σχετίζονται μεταξύ τους όσον αφορά στην τροποποίηση ή επέκταση της αρχικής έγκρισης ΕΚ τύπου, υποβάλλονται στην ίδια αρμόδια αρχή που χορήγησε την αρχική έγκριση ΕΚ τύπου. Για κάθε ξεχωριστό τύπο προς έγκριση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. (3) Κατασκευαστής που έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, δε δικαιούται να

6 2381 υποβάλει παρόμοια αίτηση για το ίδιο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. (4) Κατασκευαστής που έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας σε άλλο κράτος μέλος, δε δικαιούται να υποβάλει παρόμοια αίτηση για το ίδιο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα στη Δημοκρατία. Προϋποθέσεις χορήγησης 5.-(1) Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, έγκρισης τύπου, λ' " ".. εφοσον π ηρουνται ΟΙ τεχνlκες απαιτησεις των σχετικων επιμερους και διασφαλιση της συμμόρφωσης της τεχνικών Οδηγιών και ο τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού παραγωγής. στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ανταποκρίνεται στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον κατάλογο που Δεύτερο καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα. Παράρτημα. (2) Η αρμόδια αρχή - Τρίτο ο παραρτημ-α. (α) Όταν χορηγεί έγκριση τύπου λαμβάνει τα προβλεπόμενα στο "'-"---Τρίτο 'Παράρτημα μέτρα' ως προς την έγκριση αυτή ώστε να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, Τρίτο Παράρτημα. (β) λαμβάνει τα προβλεπόμενα στο Τρίτο Παράρτημα μέτρα ώστε να επαληθεύει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να είναι επαρκή και ότι τα κατασκευαζόμενα οχήματα, συστήματα,

7 2382 κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Διαδικασία 6.-(1) Σε περίπτωση έγκρισης αίτησης που υποβάλλεται με βάση τον χορήγησης. έγκρισης τύπου Κανονισμό 4 η αρμόδια αρχή - και καταχώρηση σε μητρώο. (α) Συμπληρώνει όλα τα μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, Τέταρτο Παράρτημα. όπως αυτό καθορίζεται. στο Τέταρτο Παράρτημα για τα οχήματα και στις επιμέρους τεχνικές Οδηγίες γιά τα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες, (β) συμπληρώνει τα σχετικά τμήματα του δελτίου αποτελεσμάτων Πέμmο Παράρτημα. δοκιμών που επισυνάmεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στο Πέμπτο Παράρτημα. (2) Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθμείται σύμφωνα με τη μέθοδο Έκτο Παράρτημα, που περιγράφεται στο Μέρος Α του Έκτου Παραρτήματος και Μέρος Α. αποστέλλεται στον αιτητή μαζί με τα άυνημμένα του έγγραφα. (3) Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει σε μητρώο αντίγραφο των εγ'κρίσεων _-ΊQ!Ι"9I:1lT9\}. χορ_ηγ~ιήαρvε,:ίταj_ να χορηγήσει._ (4) Σε περίmωση που το προς έγκριση τύπου κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα λειτουργούν ή εμφανίζουν ειδικό χαρακτηριστικό μόνον σε συνδυασμό με άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος και, για το λόγο αυτό, η τήρηση μίας ή περισσότερων απαιτήσεων μπορεί να ελεγχθεί μόνον όταν η προς έγκριση τύπου χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο λειτουργούν σε συνδυασμό με άλλα πραγματικά ή προσομοιωμένα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, το πεδίο της έγκρισης τύπου πρέπει να περιορίζεται ανάλογα. Στην περίmωση αυτή, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πρέπει να αναφέρει τους τυχόν περιορισμούς χρήσης και τις

8 2383 τυχόν οδηγίες συναρμολόγησης. Η τήρηση αυτών των περιορισμών και των απαιτήσεων ελέγχεται κατά την έγκριση τύπου του οχήματος. (4) Η αρμόδια αρχή όταν χορηγεί έγκριση τύπου για οχήματα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφόυ (2) του Κανονισμού 8 ή για σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή. χωριστή τεχνική μονάδα που αφορά στα οχήματα αυτά, αναφέρει ρητά στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. τους περιορισμούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που τυχόν έγιναν. (5) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, όσον αφορά σε πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου οχημάτων- (α) Να αποστέλλει αντίγραφα μαζί με τα προσαρτήματά τους στις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός ενός μηνός, (β) να ενημερώνει τα ά~α κράτη μέλη για κάθε έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος που αποσύρει και για κάθε αίτηση για έγκριση τύπου οχήματος που απορρίπτει' (6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, όσον - αφορά σε-πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων - (α) Να αποστέλλει μέσα στην πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, στις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων που έχει χορηγήσει ή αποσύρει και των αιτήσεων που έχει απορρίψει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, (β) μετά από αίτηση αρμόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχής άλλου κράτους μέλους, να αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου με τα προσαρτήματά του.

9 2384 Τροποποίηση της έγκρισης τύπου ή παύση παραγωγής.εγκεκριμένου τύπου οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας. 7.-(1) Ο κατασκευαστής, ο οποίος εξασφάλισε έγκριση τύπου από την αρμόδια αρχή, πρέπει να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή για τυχόν πρόθεσή του να σταματήσει την παραγωγή εγκεκριμένου τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή να τροποποιήσει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πακέτο πληροφοριών. (2) Η αρμόδια αρχή αποδέχεται αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης έγκρισης τύπου μόνο για τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας για τα οποία έχει χορηγήσει την αρχική έγκριση τύπου και αν- (α) Κρίνει ότι τροποποίηση που επέφερε ο κατασκευαστής δε συνεπάγεται μεταβολή του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, τον ενημερώνει ανάλογα (β) διαπιστώσει ότι η τροποποίηση των πληροφοριών που.περiέχονταιστο _πακέτο. πληροφοριών δικαιολογούν νέους ελέγχους ή νέες δοκιμές, ενημερώνει ανάλογα τον κατασκευαστή και φροντίζει ώστε να διενεργηθούν (γ) αν οι έλεγχοι ή οι δοκιμές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) συνεπάγονται τροποποιήσεις του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με τις παραγράφους (5) και (6) του Κανονισμού 6.

10 2385 (3) Σε περίπτωση που, κατ' εφαρμογή της παραγράφου (2), τροποποιηθούν πληροφοριών τα όσον στοιχεία που. αναφέρονται στο έγγραφο αφορά την έγκριση τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει τροποποιημένες σελίδες, σημειώνοντας τις αλλαγές που επήλθαν καθώς και ημερομηνία επανέκδοση.ς: Νοείται ότι ο αριθμός αναφοράς του εγγράφου πληροφοριών τροποποιείται μόνο όταν οι αλλαγές στο έγγραφο αυτό απαιτούν την τροποποίηση μιας ή περισάοτέρων από τις καταχωρήσεις που γίνονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ, πλην του σημείου 19.1 και των σημείων 45 έως και 51 του πιστοποιητικού αυτού. (4) ;Οταν η παραγωγή εγκεκριμένου τύπου οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας παύσει οριστικά, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που χορήγησε η αρμόδια αρχή δεν ισχύει πλέον. Στην περίmωση αυτή η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών να ενημερώνονται εντός ενός μηνός. Εξαιρέσεις και εναλλακτικές διαδικασίες. 8.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρεί από την εφαρμογή διατάξεων επιμέρους τεχνικών _. ()δηγιών ή διαταγμάτων oxή~~τα, συσ:tήμαi~, χωριστές τεχνικές μονάδες και κατασκευαστικά στοιχεία που - (ο) Προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, πολιτική άμυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάμεις υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, (β) εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. (2) Η αρμόδια αρχή μπορεί, μετά από αίτηση του κατασκευαστή, να

11 ~ 2386 εξαιρέσει από την εφαρμογή διατάξεων επιμέρους τεχνικών Οδηγιών ή διαταγμάτων: (α) Οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται σε μικρές σειρές. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα: (ί) Ο αριθμός οχημάτων κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων που λαμβάνουν έγκριση τύπου για σκοπούς εγγραφής ή για να πωληθούν ή να διατεθούν για χρήση κατ' έτος στο έδαφος της Δημοκρατίας με βάση την παρούσα παράγραφο, περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 200 ανά τύπο" (ίί) η αρμόδια αρχή να ενημερώνει, εντός ενός μηνός, ης αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τις εξαιρέσεις που έχει επιτρέψει βάσει της παρούσας υποπαραγράφου' (ίiί) όταν η αρμόδια αρχή λάβει αντίγραφο πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των συνημμένων εγγράφων του για οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές από αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή άλλ?~_.~~~τ_~~s.jli~()υς.. ~Tf~Ψ5~_~~ζ~~.~_. εντός τριών μηνών, κατά πόσο και για ποιο αριθμό μονάδων δέχεται την έγκριση τύπου για οχήματα που πρόκειται να εγγραφούν και να κυκλοφορήσουν στο έδαφος της Δημοκρατίας (ίν) για τους σκοπούς των εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο, οι απαιτήσεις των Κανονισμών 4, 5, 6 και 7 εφαρμόζονται εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια αρχή" (ν) όταν χορηγείται εξαίρεση σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να τηρηθούν εκ μέρους του κατασκευαστή εναλλακτικές

12 2387 διαδικασίες και απαιτήσεις όπως αυτή κρίνει σκόπιμο (νί) πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που εκδίδεται με βάση την παρούσα υποπαράγραφο δεν φέρει τους χαρακτήρες «ΕΚ» στον τίτλο του και αναφέρει ρητά τους περιορισμούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που έγιναν, (β) οχήματα τέλους σειράς. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: Έβδομο Παράρτημα. (ί) Η αρμόδια αρ'χή δύναται, εντός των ορίων που περιέχονται στο Έβδομο Παράρτημα και για περιορισμένη περίοδο, να αποδεχθεί την έγκριση τύπου καινούριων οχημάτων σύμφωνων προς ένα τύπο οχήματος, η έγκριση του οποίου δεν ισχύει πλέον, νοουμένου ότι τα οχήματα βρίσκονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. που χορηγήθηκε όταν ίσχυε ακόμη η έγκριση τύπου του εν λόγω τύπου οχήματος, αλλά δεν είχαν ακόμα εγγραφεί ή δεν είχαν διατεθεί για χρήση πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης. Ή δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία που παύει να ισχύει η έγκριση τύπου (iί) προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της υπόυποπαραγράφου (ί) της παρούσας υποπαραγράφου σε έναν ή περισσότερους τύπους οχημάτων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται οι τεχνικοί ή/και οικονομικοί λόγοι που την αιτιολογούν. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης, η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν και πόσες μονάδες θα αποδεχθεί για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος

13 2388 (ίiί) η αρμόδια αρχή κοινοποιεί κάθε χρόνο στην Επιτροπή κατάλογο με εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν βάσει της παρούσας υποπαραγράφου, (γ) οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τεχνολογίες ή αρχές εκ φύσεως ασυμβίβ~στες προς απαιτήσεις επιμέρους τεχνικών Οδηγιών. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: (ί) Η αρμόδια αρχή χορηγεί την έγκριση αφού πρώτα συντάξει έκθεση με τα ακόλουθα στοιχεία: (αα) Το λόγο για τον οποίο η οικεία τεχνολογία ή αρχή καθιστά το όχημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, το σύστημα ή την χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με τις απαιτήσεις μιας ή περισσότερων επιμέρους τεχνικών Οδηγιών'.(ββ) περιγραφή των-'προβλημάτων' ασφαλείάζ -καl προστασίας περιβάλλοντος και των μέτρων που ελήφθησαν' (γγ) περιγραφή των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους, που καταδεικνύουν επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που εξασφαλίζουν οι απαιτήσεις των σχετικών επιμέρους τεχνικών ΟδηγιώΥ" (6δ) προτάσεις τροποποιήσεων των σχετικών επιμέρους

14 2389 τεχνικών Οδηγιών ή προτάσεις νέων σχετικών επιμέρους τεχνικών Οδηγιών (ίί) η αρμόδια αρχή αναγράφει στο σχετικό πιστοποιητικό αυτής της έγκρισης τύπου ότι η συγκεκριμένη έγκριση τύπου ισχύει μόνο στη Δημοκρατία (ίίί) η αρμόδια αρχή με ριμνάώστε - (αα) Να αποστέλλει μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της έγκρισης τύπου που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των προσαρτημάτων του στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή και (ββ) να αποστέλλει αίτηση στην Επιτροπή, γl~ να της επιτραπεί να χορηγήσει έγκριση τύπου μη περιορισμένης γεωγραφικής ισχύος, η οποία συνοδεύεται από φάκελο που περιέχει τα στοιχεία _της έκθεσης που. _αναφέρεται στην - υπόυποπαράγραφο (ί) της παρούσας υποπαραγράφου. Εάν η αίτηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή εγκριθεί, η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση τύπου μη περιορισμένης γεωγραφικής ισχύος αλλά θέτει οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς που πιθανώς να ορίζονται στη σχετική απόφαση της Επιτροπής. Σε καμιά περίπτωση η ισχύς μιας τέτοιας έγκρισης τύπου δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα έξι μηνών (ιν) όταν οι σχετικές επιμέρους τεχνικές Οδηγίες

15 2390 προσαρμοστούν στην τεχνική πρόοδο έτσι ώστε τα οχήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες, για τα οποία χορηγήθηκαν εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, να συμφωνούν με τις τροποποιηθείσες επιμέρους τεχνικές Οδηγίες, η αρμόδια αρχή - (αα) Μετατρέπει τις εγκρίσεις αυτές σε εγκρίσεις ΕΚ τύπου δίδοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια για να προβεί ο κατασκευαστής στις αναγκαίες αλλαγές όπως τις επισημάνσεις έγκρισης τύπου στα κατασκευαστικά στοιχεία, (β β) διαγράφει οπο.ιαδήποτε αναφορά για περιοριι;τμούς ή εξαιρέσεις, και (γγ) αντικαθιστά κάθε ειδικό αριθμό έγκρισης με κανονικό αριθμό έγκρισης ΕΚ τύπου (ν) εάν δε γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για να.. αναπροσαρμοστούν... οι. σχετικές. επιμέρους τεχνικές Οδηγίες, η ισχύς των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου μπορεί να επεκταθεί, εφόσον η αρμόδια αρχή το ζητήσει, μόνο μετά από νέα απόφαση της Επιτροπής (νι) τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο δε φέρουν τους χαρακτήρες «ΕΚ» στον τίτλο τους εκτός από την περίπτωση που η Επιτροπή έχει εγκρίνει τη σχετική έκθεση που αναφέρεται στην υπό-υποπαράγραφο (ί) της παρούσας υποπαραγράφου. Τα πιστοποιητικά αυτά

16 2391 πρέπει να αναφέρουν ρφά τους περιορισμούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που έγιναν. Μη συμμόρφωση προςτον εγκεκριμένο τύπο. 9.(1) Δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τον εγκεκριμένο τύπο όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη αποκλίσεων από τα στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή του πακέτου πληροφοριών και όταν αυτές ΟΙ αποκλίσεις δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 7. (2) Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα και διαπιστώσει ότι- (α) Όχημα που συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή (β) κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα ή χωριστή τεχνική μονάδα που φέρει σήμα της έγκρισης τύπου, δε συμμορφώνεται προς το εγκεκριμένο τύπο, ειδοποιεί ανάλογα τον κατασκευαστή επισημαίνοντας τα σημεία μη συμμόρφωσης και του αναφέρει την προθεσμία για επανασυμμόρφωση. (3) Εάν η προθεσμία που δόθηκε σύμφωνα με την Ίταράγραφο (2) δεν τηρηθεί, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του Νόμου. (4) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (3), εάν ο κατασκευαστής, μετά την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο (2), εξακολουθεί να παράγει οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που δεν είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει την ισχύουσα έγκριση τύπου.

17 2392 (6) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών τα ληφθέντα κατά τις παραγράφους (3) και (4) μέτρα. (6) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δε συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που χορήγησε τη σχετική έγκριση τύπου. (7) Όταν αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επαληθεύσει ότι τα παραγόμενα οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, για τα οποία η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριqη τύπου, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, τότε αυτή διενεργεί, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της αίτησης, τη ζητούμενη επαλήθευση. (8) Εάν η αρμόδια αρχή ενημερώσει ή ενημερωθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για έλλειψη συμμόρφωσης οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας και η αρμόδια.c!ρχή.._~~.~ Χ9ρήγllσ:~_ΤIl,!._~γ~RI(J_η._9μφισβnτήσ~Ι_Jn\(._ιςο.l\t:QJIOInSEicra.. έλλειψη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή, και στις δύο περιπτώσεις, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. (9) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να ενημερώνει, μέσα σε ένα μήνα, τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με οποιαδήποτε απόσυρση έγκρισης τύπου με βάση τον παρόντα Κανονισμό και τους λόγους που δικαιολογούν την απόσυρση. Προϋποθέσεις 10. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6) του παρόντος για πώληση, εγγραφή και θέση Κανονισμού, καινούρια οχήματα συνοδεύονται με ισχύον πιστοποιητικό σε κυκλοφορία, ΕΚ θ 'ζ Μ ' Α Ό δ και πιστοποιητικό συμμορφωσης,που κα ορι εται στο ερος του γ σου

18 2393 συμμόρφωσης. Όγδοο Παράρτημα, Μέρος Α. Παραρτήματος και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση, εγγραφή και θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. (2) Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ για κάθε όχημα που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος και μεριμνά ώστε αυτό να τυπώνεται κατά τρόπο. που. να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του, σε χαρτί εκτύπωσης που προστατεύεται είτε με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με υδατόσημα με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή. (3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3) του Κανονισμού 11, για κάθε μη πρωτότυπη χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής καταρτίζει πιστοποιητικό, Όγδοο Παράρτημα, Μέρος Β. που καθορίζεται στο Μέρος Β του Όγδοου Παραρτήματος. (β) Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα μη πρωτότυπου εξοπλισμού, το οποίο εκδίδεται " για συγκεκριμένους τύπους οχήματος, πρέπει να παρέχει, μαζί με" κάθε τέτοια μονάδα, λεmομερείς πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση των οχημάτων αυτών. (γ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου πρωτότυπη χωριστή τεχνική μονάδα σημαίνει χωριστή τεχνική μονάδα που είναι του ίδιου τύπου και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών με χωριστή τεχνική μονάδα που αποτελεί μέρος του οχήματος για το οποίο χορηγήθηκε αρχική έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος. (4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6) του παρόντος

19 2394 Κανονισμού, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες θεωρούνται ότι συνάδουν με τις τεχνικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών όταν έχει εξασφαλιστεί για αυτά έγκριση τύπου με βάση τους παρόντες Κανονισμούς. (β) Κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, φέρει τα σήματα που καθορίζονται στον Κανονισμό 11- των παρόντων Κανονισμών. (5) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (1) δεν ισχύουν για - (ο) Οχήματα που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, πολιτική άμυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάμεις υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, (β) οχήματα εγκριθέντα σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 8. (6) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (4) δεν ισχύουν για κατασκευαστικά CΤΤOΙXεία,o:υστήματα και _χωριστές τεχνικές μονάδες που. προορίζονται για- (ο) Χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, πολιτική άμυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάμεις υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, (β) κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για οχήματα εγκριθέντα σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 8 των παρόντων Κανονισμών σε σχέση μόνο με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις που τους έχουν παραχωρηθεί και τηρουμένων των περιορισμών και

20 2395 εναλλακτικών μέτρων που τους έχουν επιβληθεί. (7) Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (4) του Κανονισμού 6, περιλαμβάνει περιορισμούς χρήσης, χορηγεί με κάθε παραγόμενο σχετικό κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς και αναφέρει τις προϋποθέσεις τοποθέτησης. (8) Ο κατασκευαστής που κατέχει έγκριση ΕΚ τύπου που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή οφείλει να διατηρεί μητρώο που να περιέχει τον αριθμό αναγνώρισης (serial number) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και τον αριθμό ταυτότητας του οχήματος με το οποίο σχετίζεται το πlοτοποlητικό συμμόρφωσης ΕΚ που εκδίδει για κάθε όχημα. (9) Η αρμόδια αρχή μπορεί, για λόγους φορολόγησης ή έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, να ζητά, για κάθε όχημα, να προστεθούν στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ στοιχεία που δεν αναφέρονται στο Όγδοο Παράρτημα. Στην περίπτωση αυτή - (α) Ενημερώνει τρεις μήνες τουλάχιστο νωρίτερα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, (β) ζητά μόνο στοιχεία τα οποία αναφέρονται ρητά στο πακέτο πληροφοριών ή μπορούν να προκύψουν από απλό υπολογισμό με βάση το πακέτο αυτό. Σήματα. 11.-(1) Κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει σήμα έγκρισης τύπου που συντάσσεται σύμφωνα με τα Έκτο Παράρτημα, Μέρος Α. Τμήματα 1, 3 και 4 του αριθμού έγκρισης τύπου, όπως καθορίζεται στο Μέρος Α του Έκτου Παραρτήματος.

21 2396 (2) Για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο και χωριστή τεχνική μονάδα που παράγεται σύμφωνα με εγκεκριμένο τύπο ο κατασκευαστής επιθέτει - (ο) Εφόσον προβλέπεται σε σχετική επιμέρους τεχνική Οδηγία, σήμα Έκτο Παράρτημα, Μέρος 8. έγκρισης τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Μέρος Β του Έκτου Παραρτήματος, - (β) εφόσον προβλέπεται σε σχετική επιμέρους τεχνική Οδηγία, ενδείξεις που δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδα, (γ) το σήμα του εργοστασίου ή το εμπορικό σήμα του κατόχου της σχετικής έγκρισης τύπου, (δ) ενδείξεις αναφοράς στον τύπο. (3) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (2) ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να συμπληρώνει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού --10: Απαγόρευση κυκλοφορίας, εγγραφής, πώλησης και χρήσης και άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου για λόγους ασφάλειας (1) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες εγκεκριμένου τύπου ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή για την ασφάλεια του χρήστη παρόλο που συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν κατάλληλο σήμα μπορεί, κατά μέγιστο όριο 6 μηνών, να απαγορεύσει την κυκλοφορία ή την εγγραφή ή τη διάθεσή τους για χρήση. (2) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η παράγραφος (1), η αρμόδια

22 2397 αρx~ ενημερώνει, μέσα σε επτά μέρες, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή, δηλώνοντας τους λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφασή της. (3) Εάν' η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, παρόλο που συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση έγκρισης τύπου. (4) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η παράγραφος (3), η αρμόδια αρχή ενημερώνει, μέσα σε εmά μέρες από την ημερομηνία της απόφασής της, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή, δηλώνοντας τους λόγους επί των οποίων βασίστηκε η απόφασή της. (5) Σε περίmωση που η αρμόδια αρχή ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει της παραγράφου (1) και οποιοδήποτε πρόσωπο θέσει όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα ή χωριστή τεχνική μονάδα σε κυκλοφορία ή το πωλήσει ή το θέσει σε χρήση, τότε.9~~_τφ~!!.~i ~.δ.ί~ljμ_~ίί~υ τψ~ρ~ί.!~~με _ π<?.ιν(ι φ!-!λq~.lgης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο ποινές. 13.-(1) Τα οχήματα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Ι 1 Θ: δίτροχα μoτoπoδ~λατα που έχουν - (α) (β) Μέγιστη εκ σχεδιασμού ταχύτητα μέχρι 45 km/h, και κινητήρα- (i) κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερου αν είναι εσωτερικής καύσης ή (ίί) μέγιστης καθαρής ισχύος 4 kw αν πρόκειτάι για. ηλεκτρικό

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) L 403/18 ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα

της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα 2η έκδοση Ιούνιος 2010 Εισαγωγή στη 2η έκδοση Η οδηγία 2006/42/ΕΚ συνιστά αναθεωρημένη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα