Ο περi ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο περi ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 2376 Κ.Δ.Π.284/2005 Αρ. 4005, Αριθμός 284 Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέ-χρι L 7e), των Κατασκευαστικ(l>ν Στοι-χείων, Συστημάτων και Χωριστών Τε-χνικών Μονάδων τους Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 13 του περί Έγκρισης Τύπου Ο-χημάτων Νόμου του 2005, αφού κατατέθηκαν στη Βουλιι των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτ11, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙ11θl1κε με το Ν. 227 του 1990). Ο περi ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ".. ' t Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 124, , σ. l' L211, , σ.24. «Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/611ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2003/77/ΕΚ της Επιτροπής της 11 ης Αυγούστου 2003», Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 61 (Ι) του δυνάμει του άρθρου 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου του 2005, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. Σuνοmlκός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί"θα αναφέρονται ως οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων.._(Κατηγορίας..-L 1 e.- μέχρι --- L 7 e ),. των -.- Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2.-( 1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 του Νόμου'

2 2377 «δίδυμοι τροχοί» σημαίνει δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του ιδίου άξονα, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι μικρότερη των 460 mm και θεωρούνται ως ένας Tρoxός~ Πρώτο Παράρτημα. «έγγραφο ή δελτίο πληροφοριών» σημαίνει το έγγραφ~ που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα ή σε επιμέρους τεχνική Οδηγία ή σε δlάταγμα~ «ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ» σημαίνει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ, του οποίου η ισχύς δεν αναιρέθηκε λόγω έκδοσης νέας ή τροποποιητικής επιμέρους τεχνικής Οδηγίας που να προνοεί ρητά για την αναίρεση της ισχύος του' «κατασκευαστικό στοιχείο» σημαίνει, διάταξη, όπως ένας προβολέας, που προορίζεται να αποτελέσει τμήμα οχήματος και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής σχετικής επιμέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγματος, για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ξεχωριστή έγκριση τύπου ανεξαρτήτως του οχήματος, εψόσον σχεηκή επιμέρους τεχνική Οδηγία ή διάταγμα το προβλέπουν ρητά' «μοτοποδήλατο» σημαίνει μοτοποδήλατο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13' «μοτοσικλέτα» σημαίνει μοτοσικλέτα που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13' «Νόμος» σημαίνει τον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο του 2005, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' «όχημα» σημαίνει μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, τετράκυκλο ή τρίκυκλο- «όχημα διπλής προώσεως» σημαίνει όχημα που έχει δύο διαφορετικά

3 2378 συστήματα προώσεως, όπως ηλεκτρικό και θερμικό «πακέτο πληροφοριών» σημαίνει το φάκελο πληροφοριών μαζί με οποιεσδήποτε εκθέσεις δοκιμών ή άλλα έγγραφα, τα οποία η τεχνική υπηρεσία ή η αρμόδια αρχή έχει προσθέσει στο φάκελο πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της «πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον κατασκευαστή οχήματος με βάση τον Κανονισμό 11 ή με βάση το άρθρο 7 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1Β ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου «σύστημα» σημαίνει σύστημα οχήματος όπως φρένα ή εξοπλισμός :.λέγχου εκπομπών, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής σχετικής :.πιμέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγματος «τετράκυκλο» σημαίνει τετράκυκλο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13- «τρίκυκλο» σημαίνει τρίκυκλο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13" «τύπος οχήματος» σημαίνει τον τύπο οχήματος, που περιλαμβάνει παραλλαγές και εκδόσεις και που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 13" «φάκελος πληροφοριών» σημαίνει τον πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει στοιχεία όπως δεδομένα, σχέδια και φωτογραφίες που αναφέρονται στο έγγραφο πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται από τον αιτητή έγκρισης

4 2379 τύπου σε τεχνική υπηρεσία ή την αρμόδια αρχή" «χωριστή τεχνική μονάδα» σημαίνει διαταξη, όπως ο ανταλλακτικός σιγαστήρας του συστήματος εξάτμισης, που προορίζεται να αποτελέσει τμήμα οχήματος και εμπίmει στο πεδίο εφαρμογής σχετικής επιμέρους τεχνικής Οδηγίας ή διατάγματος, για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ξεχωριστή έγκριση τύπου αλλά μόνο σε σχέση με ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους τύπους οχήματος, εφόσον σχετική επιμέρους τεχνική Οδηγία ή διάταγμα το προβλέπει ρητά. (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. Πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στα - (α) Καινούρια οχήματα κατηγορίας Ι, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 13 και προορίζονται για οδική κυκλοφορία, (β) κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για χρήση σε τέτοιου είδους οχήματα και σε. _qχήμgιq_γιq.τq οποία χορηγήθηκε έγκριση τύπου.. _- (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα: (α) Οχήματα με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα 6 km/h (β) οχήματα που προορίζονται να οδηγούνται από πεζούς (γ) οχήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από σωματικώς ανάπηρα άτομα

5 2380 (δ) οχήματα που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός οδού' (ε) οχήματα που έχουν βασικά σχεδιαστεί για χρήση για λόγους αναψυχής εκτός οδού τα οποία φέρουν τρεις συμμετρικούς τροχούς, τον ένα στο μπροστινό μέρος και τους άλλους δύο στο πίσω μέρος' (στ) ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 kiiowatt, των οποίων η ισχύς μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 km/h ή νωρίτερα εάν σταματήσει η ποδηλάτηση. (ζ) μεμονωμένα οχήματα. Αίτηση 4.-(1) Η αρμόδια αρχή δέχεται αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, χορήγησης έγκρισης τύπου. κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας που υποβάλλεται από τον κατασκευαστή. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών, του οποίου όλα τα στοιχεία συμπληρώνει ο αιτητής και περιλαμβάνει τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από το.. έγγραφοπληροφοριών. (2) Αιτήσεις για έγκριση τύπου που σχετίζονται μεταξύ τους όσον αφορά στην τροποποίηση ή επέκταση της αρχικής έγκρισης ΕΚ τύπου, υποβάλλονται στην ίδια αρμόδια αρχή που χορήγησε την αρχική έγκριση ΕΚ τύπου. Για κάθε ξεχωριστό τύπο προς έγκριση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. (3) Κατασκευαστής που έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, δε δικαιούται να

6 2381 υποβάλει παρόμοια αίτηση για το ίδιο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. (4) Κατασκευαστής που έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας σε άλλο κράτος μέλος, δε δικαιούται να υποβάλει παρόμοια αίτηση για το ίδιο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα στη Δημοκρατία. Προϋποθέσεις χορήγησης 5.-(1) Η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, έγκρισης τύπου, λ' " ".. εφοσον π ηρουνται ΟΙ τεχνlκες απαιτησεις των σχετικων επιμερους και διασφαλιση της συμμόρφωσης της τεχνικών Οδηγιών και ο τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού παραγωγής. στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ανταποκρίνεται στα στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής, τα οποία προβλέπονται στον κατάλογο που Δεύτερο καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα. Παράρτημα. (2) Η αρμόδια αρχή - Τρίτο ο παραρτημ-α. (α) Όταν χορηγεί έγκριση τύπου λαμβάνει τα προβλεπόμενα στο "'-"---Τρίτο 'Παράρτημα μέτρα' ως προς την έγκριση αυτή ώστε να επαληθεύει, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, Τρίτο Παράρτημα. (β) λαμβάνει τα προβλεπόμενα στο Τρίτο Παράρτημα μέτρα ώστε να επαληθεύει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου εξακολουθούν να είναι επαρκή και ότι τα κατασκευαζόμενα οχήματα, συστήματα,

7 2382 κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, εξακολουθούν να συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο. Διαδικασία 6.-(1) Σε περίπτωση έγκρισης αίτησης που υποβάλλεται με βάση τον χορήγησης. έγκρισης τύπου Κανονισμό 4 η αρμόδια αρχή - και καταχώρηση σε μητρώο. (α) Συμπληρώνει όλα τα μέρη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, Τέταρτο Παράρτημα. όπως αυτό καθορίζεται. στο Τέταρτο Παράρτημα για τα οχήματα και στις επιμέρους τεχνικές Οδηγίες γιά τα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες, (β) συμπληρώνει τα σχετικά τμήματα του δελτίου αποτελεσμάτων Πέμmο Παράρτημα. δοκιμών που επισυνάmεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στο Πέμπτο Παράρτημα. (2) Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθμείται σύμφωνα με τη μέθοδο Έκτο Παράρτημα, που περιγράφεται στο Μέρος Α του Έκτου Παραρτήματος και Μέρος Α. αποστέλλεται στον αιτητή μαζί με τα άυνημμένα του έγγραφα. (3) Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει σε μητρώο αντίγραφο των εγ'κρίσεων _-ΊQ!Ι"9I:1lT9\}. χορ_ηγ~ιήαρvε,:ίταj_ να χορηγήσει._ (4) Σε περίmωση που το προς έγκριση τύπου κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα λειτουργούν ή εμφανίζουν ειδικό χαρακτηριστικό μόνον σε συνδυασμό με άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος και, για το λόγο αυτό, η τήρηση μίας ή περισσότερων απαιτήσεων μπορεί να ελεγχθεί μόνον όταν η προς έγκριση τύπου χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο λειτουργούν σε συνδυασμό με άλλα πραγματικά ή προσομοιωμένα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, το πεδίο της έγκρισης τύπου πρέπει να περιορίζεται ανάλογα. Στην περίmωση αυτή, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πρέπει να αναφέρει τους τυχόν περιορισμούς χρήσης και τις

8 2383 τυχόν οδηγίες συναρμολόγησης. Η τήρηση αυτών των περιορισμών και των απαιτήσεων ελέγχεται κατά την έγκριση τύπου του οχήματος. (4) Η αρμόδια αρχή όταν χορηγεί έγκριση τύπου για οχήματα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφόυ (2) του Κανονισμού 8 ή για σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή. χωριστή τεχνική μονάδα που αφορά στα οχήματα αυτά, αναφέρει ρητά στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. τους περιορισμούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που τυχόν έγιναν. (5) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, όσον αφορά σε πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου οχημάτων- (α) Να αποστέλλει αντίγραφα μαζί με τα προσαρτήματά τους στις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός ενός μηνός, (β) να ενημερώνει τα ά~α κράτη μέλη για κάθε έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος που αποσύρει και για κάθε αίτηση για έγκριση τύπου οχήματος που απορρίπτει' (6) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, όσον - αφορά σε-πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων - (α) Να αποστέλλει μέσα στην πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, στις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων που έχει χορηγήσει ή αποσύρει και των αιτήσεων που έχει απορρίψει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, (β) μετά από αίτηση αρμόδιας για τις εγκρίσεις τύπου αρχής άλλου κράτους μέλους, να αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου με τα προσαρτήματά του.

9 2384 Τροποποίηση της έγκρισης τύπου ή παύση παραγωγής.εγκεκριμένου τύπου οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας. 7.-(1) Ο κατασκευαστής, ο οποίος εξασφάλισε έγκριση τύπου από την αρμόδια αρχή, πρέπει να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή για τυχόν πρόθεσή του να σταματήσει την παραγωγή εγκεκριμένου τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή να τροποποιήσει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πακέτο πληροφοριών. (2) Η αρμόδια αρχή αποδέχεται αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης έγκρισης τύπου μόνο για τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας για τα οποία έχει χορηγήσει την αρχική έγκριση τύπου και αν- (α) Κρίνει ότι τροποποίηση που επέφερε ο κατασκευαστής δε συνεπάγεται μεταβολή του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου, τον ενημερώνει ανάλογα (β) διαπιστώσει ότι η τροποποίηση των πληροφοριών που.περiέχονταιστο _πακέτο. πληροφοριών δικαιολογούν νέους ελέγχους ή νέες δοκιμές, ενημερώνει ανάλογα τον κατασκευαστή και φροντίζει ώστε να διενεργηθούν (γ) αν οι έλεγχοι ή οι δοκιμές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) συνεπάγονται τροποποιήσεις του υφιστάμενου πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου ή την κατάρτιση νέου πιστοποιητικού, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με τις παραγράφους (5) και (6) του Κανονισμού 6.

10 2385 (3) Σε περίπτωση που, κατ' εφαρμογή της παραγράφου (2), τροποποιηθούν πληροφοριών τα όσον στοιχεία που. αναφέρονται στο έγγραφο αφορά την έγκριση τύπου οχήματος, ο κατασκευαστής συμπληρώνει τροποποιημένες σελίδες, σημειώνοντας τις αλλαγές που επήλθαν καθώς και ημερομηνία επανέκδοση.ς: Νοείται ότι ο αριθμός αναφοράς του εγγράφου πληροφοριών τροποποιείται μόνο όταν οι αλλαγές στο έγγραφο αυτό απαιτούν την τροποποίηση μιας ή περισάοτέρων από τις καταχωρήσεις που γίνονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ, πλην του σημείου 19.1 και των σημείων 45 έως και 51 του πιστοποιητικού αυτού. (4) ;Οταν η παραγωγή εγκεκριμένου τύπου οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας παύσει οριστικά, το πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου που χορήγησε η αρμόδια αρχή δεν ισχύει πλέον. Στην περίmωση αυτή η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών να ενημερώνονται εντός ενός μηνός. Εξαιρέσεις και εναλλακτικές διαδικασίες. 8.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρεί από την εφαρμογή διατάξεων επιμέρους τεχνικών _. ()δηγιών ή διαταγμάτων oxή~~τα, συσ:tήμαi~, χωριστές τεχνικές μονάδες και κατασκευαστικά στοιχεία που - (ο) Προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, πολιτική άμυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάμεις υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, (β) εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. (2) Η αρμόδια αρχή μπορεί, μετά από αίτηση του κατασκευαστή, να

11 ~ 2386 εξαιρέσει από την εφαρμογή διατάξεων επιμέρους τεχνικών Οδηγιών ή διαταγμάτων: (α) Οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται σε μικρές σειρές. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα: (ί) Ο αριθμός οχημάτων κατασκευαστικών στοιχείων, συστημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων που λαμβάνουν έγκριση τύπου για σκοπούς εγγραφής ή για να πωληθούν ή να διατεθούν για χρήση κατ' έτος στο έδαφος της Δημοκρατίας με βάση την παρούσα παράγραφο, περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 200 ανά τύπο" (ίί) η αρμόδια αρχή να ενημερώνει, εντός ενός μηνός, ης αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τις εξαιρέσεις που έχει επιτρέψει βάσει της παρούσας υποπαραγράφου' (ίiί) όταν η αρμόδια αρχή λάβει αντίγραφο πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των συνημμένων εγγράφων του για οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές από αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή άλλ?~_.~~~τ_~~s.jli~()υς.. ~Tf~Ψ5~_~~ζ~~.~_. εντός τριών μηνών, κατά πόσο και για ποιο αριθμό μονάδων δέχεται την έγκριση τύπου για οχήματα που πρόκειται να εγγραφούν και να κυκλοφορήσουν στο έδαφος της Δημοκρατίας (ίν) για τους σκοπούς των εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο, οι απαιτήσεις των Κανονισμών 4, 5, 6 και 7 εφαρμόζονται εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια αρχή" (ν) όταν χορηγείται εξαίρεση σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να τηρηθούν εκ μέρους του κατασκευαστή εναλλακτικές

12 2387 διαδικασίες και απαιτήσεις όπως αυτή κρίνει σκόπιμο (νί) πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που εκδίδεται με βάση την παρούσα υποπαράγραφο δεν φέρει τους χαρακτήρες «ΕΚ» στον τίτλο του και αναφέρει ρητά τους περιορισμούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που έγιναν, (β) οχήματα τέλους σειράς. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: Έβδομο Παράρτημα. (ί) Η αρμόδια αρ'χή δύναται, εντός των ορίων που περιέχονται στο Έβδομο Παράρτημα και για περιορισμένη περίοδο, να αποδεχθεί την έγκριση τύπου καινούριων οχημάτων σύμφωνων προς ένα τύπο οχήματος, η έγκριση του οποίου δεν ισχύει πλέον, νοουμένου ότι τα οχήματα βρίσκονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. που χορηγήθηκε όταν ίσχυε ακόμη η έγκριση τύπου του εν λόγω τύπου οχήματος, αλλά δεν είχαν ακόμα εγγραφεί ή δεν είχαν διατεθεί για χρήση πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω έγκρισης. Ή δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία που παύει να ισχύει η έγκριση τύπου (iί) προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της υπόυποπαραγράφου (ί) της παρούσας υποπαραγράφου σε έναν ή περισσότερους τύπους οχημάτων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται οι τεχνικοί ή/και οικονομικοί λόγοι που την αιτιολογούν. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης, η αρμόδια αρχή αποφασίζει εάν και πόσες μονάδες θα αποδεχθεί για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος

13 2388 (ίiί) η αρμόδια αρχή κοινοποιεί κάθε χρόνο στην Επιτροπή κατάλογο με εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν βάσει της παρούσας υποπαραγράφου, (γ) οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τεχνολογίες ή αρχές εκ φύσεως ασυμβίβ~στες προς απαιτήσεις επιμέρους τεχνικών Οδηγιών. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα: (ί) Η αρμόδια αρχή χορηγεί την έγκριση αφού πρώτα συντάξει έκθεση με τα ακόλουθα στοιχεία: (αα) Το λόγο για τον οποίο η οικεία τεχνολογία ή αρχή καθιστά το όχημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, το σύστημα ή την χωριστή τεχνική μονάδα ασυμβίβαστα με τις απαιτήσεις μιας ή περισσότερων επιμέρους τεχνικών Οδηγιών'.(ββ) περιγραφή των-'προβλημάτων' ασφαλείάζ -καl προστασίας περιβάλλοντος και των μέτρων που ελήφθησαν' (γγ) περιγραφή των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους, που καταδεικνύουν επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που εξασφαλίζουν οι απαιτήσεις των σχετικών επιμέρους τεχνικών ΟδηγιώΥ" (6δ) προτάσεις τροποποιήσεων των σχετικών επιμέρους

14 2389 τεχνικών Οδηγιών ή προτάσεις νέων σχετικών επιμέρους τεχνικών Οδηγιών (ίί) η αρμόδια αρχή αναγράφει στο σχετικό πιστοποιητικό αυτής της έγκρισης τύπου ότι η συγκεκριμένη έγκριση τύπου ισχύει μόνο στη Δημοκρατία (ίίί) η αρμόδια αρχή με ριμνάώστε - (αα) Να αποστέλλει μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της έγκρισης τύπου που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και των προσαρτημάτων του στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή και (ββ) να αποστέλλει αίτηση στην Επιτροπή, γl~ να της επιτραπεί να χορηγήσει έγκριση τύπου μη περιορισμένης γεωγραφικής ισχύος, η οποία συνοδεύεται από φάκελο που περιέχει τα στοιχεία _της έκθεσης που. _αναφέρεται στην - υπόυποπαράγραφο (ί) της παρούσας υποπαραγράφου. Εάν η αίτηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή εγκριθεί, η αρμόδια αρχή χορηγεί έγκριση τύπου μη περιορισμένης γεωγραφικής ισχύος αλλά θέτει οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς που πιθανώς να ορίζονται στη σχετική απόφαση της Επιτροπής. Σε καμιά περίπτωση η ισχύς μιας τέτοιας έγκρισης τύπου δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα έξι μηνών (ιν) όταν οι σχετικές επιμέρους τεχνικές Οδηγίες

15 2390 προσαρμοστούν στην τεχνική πρόοδο έτσι ώστε τα οχήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες, για τα οποία χορηγήθηκαν εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, να συμφωνούν με τις τροποποιηθείσες επιμέρους τεχνικές Οδηγίες, η αρμόδια αρχή - (αα) Μετατρέπει τις εγκρίσεις αυτές σε εγκρίσεις ΕΚ τύπου δίδοντας τα αναγκαία χρονικά περιθώρια για να προβεί ο κατασκευαστής στις αναγκαίες αλλαγές όπως τις επισημάνσεις έγκρισης τύπου στα κατασκευαστικά στοιχεία, (β β) διαγράφει οπο.ιαδήποτε αναφορά για περιοριι;τμούς ή εξαιρέσεις, και (γγ) αντικαθιστά κάθε ειδικό αριθμό έγκρισης με κανονικό αριθμό έγκρισης ΕΚ τύπου (ν) εάν δε γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για να.. αναπροσαρμοστούν... οι. σχετικές. επιμέρους τεχνικές Οδηγίες, η ισχύς των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου μπορεί να επεκταθεί, εφόσον η αρμόδια αρχή το ζητήσει, μόνο μετά από νέα απόφαση της Επιτροπής (νι) τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο δε φέρουν τους χαρακτήρες «ΕΚ» στον τίτλο τους εκτός από την περίπτωση που η Επιτροπή έχει εγκρίνει τη σχετική έκθεση που αναφέρεται στην υπό-υποπαράγραφο (ί) της παρούσας υποπαραγράφου. Τα πιστοποιητικά αυτά

16 2391 πρέπει να αναφέρουν ρφά τους περιορισμούς που τέθηκαν και τις εξαιρέσεις που έγιναν. Μη συμμόρφωση προςτον εγκεκριμένο τύπο. 9.(1) Δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τον εγκεκριμένο τύπο όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη αποκλίσεων από τα στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή του πακέτου πληροφοριών και όταν αυτές ΟΙ αποκλίσεις δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 7. (2) Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα και διαπιστώσει ότι- (α) Όχημα που συνοδεύεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή (β) κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα ή χωριστή τεχνική μονάδα που φέρει σήμα της έγκρισης τύπου, δε συμμορφώνεται προς το εγκεκριμένο τύπο, ειδοποιεί ανάλογα τον κατασκευαστή επισημαίνοντας τα σημεία μη συμμόρφωσης και του αναφέρει την προθεσμία για επανασυμμόρφωση. (3) Εάν η προθεσμία που δόθηκε σύμφωνα με την Ίταράγραφο (2) δεν τηρηθεί, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του Νόμου. (4) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (3), εάν ο κατασκευαστής, μετά την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο (2), εξακολουθεί να παράγει οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που δεν είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει την ισχύουσα έγκριση τύπου.

17 2392 (6) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών τα ληφθέντα κατά τις παραγράφους (3) και (4) μέτρα. (6) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δε συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που χορήγησε τη σχετική έγκριση τύπου. (7) Όταν αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επαληθεύσει ότι τα παραγόμενα οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, για τα οποία η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριqη τύπου, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, τότε αυτή διενεργεί, το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της αίτησης, τη ζητούμενη επαλήθευση. (8) Εάν η αρμόδια αρχή ενημερώσει ή ενημερωθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για έλλειψη συμμόρφωσης οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας και η αρμόδια.c!ρχή.._~~.~ Χ9ρήγllσ:~_ΤIl,!._~γ~RI(J_η._9μφισβnτήσ~Ι_Jn\(._ιςο.l\t:QJIOInSEicra.. έλλειψη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή, και στις δύο περιπτώσεις, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. (9) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να ενημερώνει, μέσα σε ένα μήνα, τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με οποιαδήποτε απόσυρση έγκρισης τύπου με βάση τον παρόντα Κανονισμό και τους λόγους που δικαιολογούν την απόσυρση. Προϋποθέσεις 10. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6) του παρόντος για πώληση, εγγραφή και θέση Κανονισμού, καινούρια οχήματα συνοδεύονται με ισχύον πιστοποιητικό σε κυκλοφορία, ΕΚ θ 'ζ Μ ' Α Ό δ και πιστοποιητικό συμμορφωσης,που κα ορι εται στο ερος του γ σου

18 2393 συμμόρφωσης. Όγδοο Παράρτημα, Μέρος Α. Παραρτήματος και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση, εγγραφή και θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. (2) Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ για κάθε όχημα που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος και μεριμνά ώστε αυτό να τυπώνεται κατά τρόπο. που. να μην επιτρέπει την πλαστογράφησή του, σε χαρτί εκτύπωσης που προστατεύεται είτε με έγχρωμες γραφικές παραστάσεις είτε με υδατόσημα με το αναγνωριστικό σήμα του κατασκευαστή. (3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3) του Κανονισμού 11, για κάθε μη πρωτότυπη χωριστή τεχνική μονάδα ή κατασκευαστικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής καταρτίζει πιστοποιητικό, Όγδοο Παράρτημα, Μέρος Β. που καθορίζεται στο Μέρος Β του Όγδοου Παραρτήματος. (β) Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για μια χωριστή τεχνική μονάδα μη πρωτότυπου εξοπλισμού, το οποίο εκδίδεται " για συγκεκριμένους τύπους οχήματος, πρέπει να παρέχει, μαζί με" κάθε τέτοια μονάδα, λεmομερείς πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση των οχημάτων αυτών. (γ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου πρωτότυπη χωριστή τεχνική μονάδα σημαίνει χωριστή τεχνική μονάδα που είναι του ίδιου τύπου και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών με χωριστή τεχνική μονάδα που αποτελεί μέρος του οχήματος για το οποίο χορηγήθηκε αρχική έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος. (4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (6) του παρόντος

19 2394 Κανονισμού, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες θεωρούνται ότι συνάδουν με τις τεχνικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών όταν έχει εξασφαλιστεί για αυτά έγκριση τύπου με βάση τους παρόντες Κανονισμούς. (β) Κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, φέρει τα σήματα που καθορίζονται στον Κανονισμό 11- των παρόντων Κανονισμών. (5) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (1) δεν ισχύουν για - (ο) Οχήματα που προορίζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, πολιτική άμυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάμεις υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, (β) οχήματα εγκριθέντα σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 8. (6) Οι απαιτήσεις της παραγράφου (4) δεν ισχύουν για κατασκευαστικά CΤΤOΙXεία,o:υστήματα και _χωριστές τεχνικές μονάδες που. προορίζονται για- (ο) Χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, πολιτική άμυνα, πυροσβεστικές υπηρεσίες και δυνάμεις υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης, (β) κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για οχήματα εγκριθέντα σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 8 των παρόντων Κανονισμών σε σχέση μόνο με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις που τους έχουν παραχωρηθεί και τηρουμένων των περιορισμών και

20 2395 εναλλακτικών μέτρων που τους έχουν επιβληθεί. (7) Ο κατασκευαστής, ως κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (4) του Κανονισμού 6, περιλαμβάνει περιορισμούς χρήσης, χορηγεί με κάθε παραγόμενο σχετικό κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς και αναφέρει τις προϋποθέσεις τοποθέτησης. (8) Ο κατασκευαστής που κατέχει έγκριση ΕΚ τύπου που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή οφείλει να διατηρεί μητρώο που να περιέχει τον αριθμό αναγνώρισης (serial number) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και τον αριθμό ταυτότητας του οχήματος με το οποίο σχετίζεται το πlοτοποlητικό συμμόρφωσης ΕΚ που εκδίδει για κάθε όχημα. (9) Η αρμόδια αρχή μπορεί, για λόγους φορολόγησης ή έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, να ζητά, για κάθε όχημα, να προστεθούν στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ στοιχεία που δεν αναφέρονται στο Όγδοο Παράρτημα. Στην περίπτωση αυτή - (α) Ενημερώνει τρεις μήνες τουλάχιστο νωρίτερα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, (β) ζητά μόνο στοιχεία τα οποία αναφέρονται ρητά στο πακέτο πληροφοριών ή μπορούν να προκύψουν από απλό υπολογισμό με βάση το πακέτο αυτό. Σήματα. 11.-(1) Κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει σήμα έγκρισης τύπου που συντάσσεται σύμφωνα με τα Έκτο Παράρτημα, Μέρος Α. Τμήματα 1, 3 και 4 του αριθμού έγκρισης τύπου, όπως καθορίζεται στο Μέρος Α του Έκτου Παραρτήματος.

21 2396 (2) Για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο και χωριστή τεχνική μονάδα που παράγεται σύμφωνα με εγκεκριμένο τύπο ο κατασκευαστής επιθέτει - (ο) Εφόσον προβλέπεται σε σχετική επιμέρους τεχνική Οδηγία, σήμα Έκτο Παράρτημα, Μέρος 8. έγκρισης τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Μέρος Β του Έκτου Παραρτήματος, - (β) εφόσον προβλέπεται σε σχετική επιμέρους τεχνική Οδηγία, ενδείξεις που δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδα, (γ) το σήμα του εργοστασίου ή το εμπορικό σήμα του κατόχου της σχετικής έγκρισης τύπου, (δ) ενδείξεις αναφοράς στον τύπο. (3) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου (2) ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να συμπληρώνει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού --10: Απαγόρευση κυκλοφορίας, εγγραφής, πώλησης και χρήσης και άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου για λόγους ασφάλειας (1) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες εγκεκριμένου τύπου ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή για την ασφάλεια του χρήστη παρόλο που συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν κατάλληλο σήμα μπορεί, κατά μέγιστο όριο 6 μηνών, να απαγορεύσει την κυκλοφορία ή την εγγραφή ή τη διάθεσή τους για χρήση. (2) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η παράγραφος (1), η αρμόδια

22 2397 αρx~ ενημερώνει, μέσα σε επτά μέρες, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή, δηλώνοντας τους λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφασή της. (3) Εάν' η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, παρόλο που συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5, ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση έγκρισης τύπου. (4) Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η παράγραφος (3), η αρμόδια αρχή ενημερώνει, μέσα σε εmά μέρες από την ημερομηνία της απόφασής της, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή, δηλώνοντας τους λόγους επί των οποίων βασίστηκε η απόφασή της. (5) Σε περίmωση που η αρμόδια αρχή ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει της παραγράφου (1) και οποιοδήποτε πρόσωπο θέσει όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα ή χωριστή τεχνική μονάδα σε κυκλοφορία ή το πωλήσει ή το θέσει σε χρήση, τότε.9~~_τφ~!!.~i ~.δ.ί~ljμ_~ίί~υ τψ~ρ~ί.!~~με _ π<?.ιν(ι φ!-!λq~.lgης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και με τις δύο ποινές. 13.-(1) Τα οχήματα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Ι 1 Θ: δίτροχα μoτoπoδ~λατα που έχουν - (α) (β) Μέγιστη εκ σχεδιασμού ταχύτητα μέχρι 45 km/h, και κινητήρα- (i) κυβισμού 50 cm 3 ή μικρότερου αν είναι εσωτερικής καύσης ή (ίί) μέγιστης καθαρής ισχύος 4 kw αν πρόκειτάι για. ηλεκτρικό

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτ11, δημοσιεύονται στην Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτ11, δημοσιεύονται στην Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ'(Ι) Αρ. 4005, 16.6.2005 2602 Κ.Δ.Π. 286/2005 Αριθμός 286 Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστ11ρων (Κατηγορίας Τ, C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000 Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 18(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 225/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3988 της 6ης ΜΑ' Ι'ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 225 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής:

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3585, 11/3/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3585, 11/3/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3585 της 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

15. : (4) (10) 16. 225/45 R17 91 W 17.

15. : (4)  (10) 16. 225/45 R17 91 W 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θέµα: ΕΙ ΙΚΟ (Τεχνολογία Αυτοκινήτων)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Εγκύκλιος 13 / 2017 Εθνικά δελτία αναγνώρισης 1 η έκδοση: Ιανουάριος 2017 Αλλαγές σε σχέση με 2016 1 ΠΛΗΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Η έκδοση εθνικού δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1788 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39043/2809/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 121(Ι)/2013 121(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3822, 19/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 1999/36/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του 2004 262(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα