ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία ***

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία ***"

Transcript

1 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κυρία *** 2) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας / Υποδιεύθυνση Κεντρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διοικητικής Υποστηρίξεως 3) Διεύθυνση Καθαριότητος - Ανακυκλώσεως & Συντηρήσεως Μηχανολογικού Εξοπλισμού / Γραφείο Διευθυντού 4) Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος (Υπ' όψιν: Διευθυντή, κ ου Δημητρίου Κυριακάκη) 5) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων -Τμήμα Τελών Διαφημίσεων, Λοιπών τελών Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών (Υπ' όψιν: Προϊσταμένου, κ ου Θεοδώρου Σαμπέρη) Κοινοποίηση 1) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Α 2) Δήμαρχο Αθηναίων 3) Γενικό Γραμματέα Δ. Α Ι. Την υπεβλήθη στο η από 24/9/2012 αναφορά των κ. κ Ι***, η οποία έλαβε οικείο αριθμό πρωτοκόλλου ***. ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Ως εκ τούτου, η διαμεσολάβηση προϋποθέτει την υποβολή

2 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 2 καταγγελίας άμεσα θιγομένου πολίτη, χωρίς να αρκεί η διαβίβαση αιτήσεως ή αναφοράς από άλλο όργανο της Δημοτικής Διοικήσεως. ΙΙΙ. Στις ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ανέθεσε την σύνταξη εισηγήσεως σχετικής με την υπόθεση στον κ. Κωνσταντίνο Φατούρο, νομικό, στέλεχος του Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Το αίτημα των καταγγελλόντων αφορά στην ανάκληση πράξεως βεβαιώσεως παραβάσεως διατάξεως τοπικής κανονιστικής αποφάσεως του Δήμου Αθηναίων, ρυθμιζούσης ζητήματα καθαριότητος (Κανονισμός Καθαριότητος), καθώς και στην, συνακόλουθη, άρση συναφώς επιβληθέντος σε αυτούς προστίμου, από την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων. ΙV. Καθώς με την παρούσα διαμεσολάβηση ασκείται για πρώτη φορά παρέμβαση επί περιπτώσεως επιβολής προστίμου από την Δημοτική Αστυνομία για φερόμενο ως εγκαταλελειμένο όχημα, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο έγγραφο αυτό εκθέτει αρχικά ορισμένα συνοπτικά νομικά στοιχεία για τον θεσμό της Δημοτικής αστυνομίας (υπό Α'). Στη συνέχεια, παρατίθεται η σχετική νομική βάση (υπό Β'), καθώς και το ιστορικό και πραγματικό της υπό κρίσιν υποθέσεως (υπό Γ'), καταλήγοντας στο σχετικό συμπέρασμα (υπό Δ.) και προβαίνοντας σε προτάσεις (υπό Ε') για την διαμεσολαβητική επίλυση των πτυχών της υποθέσεως που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Κατά το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 102 του Συντάγματος της Ελλάδος 1975/86/01/08 και του σε εκτέλεση αυτών εκδοθέντος Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ως μέχρι σήμερον ισχύει), η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως πρώτου και δεύτερου βαθμού, υπέρ των οποίων συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητος, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή και η προάσπιση των τοπικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων των κατοίκων τους. 2. Το Ελληνικό Κράτος προκειμένου να ενισχύσει την εξουσία των περιφερειακών μονάδων οργανώσεως και διοικήσεως και να ενδυναμώσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνάμα δε, να προτάξει και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών της, θέσπισε την ίδρυση και την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Συνεπώς, η Δημοτική Αστυνομία συνιστά έναν σπουδαίο θεσμό για την λειτουργία και την δράση της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Ασφαλώς δεν πρόκειται για ακόμη μία εκ

3 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 3 των πολλών οργανικών μονάδων που υφίστανται και λειτουργούν κατά την οργανωτική διάρθρωση ενός Δήμου, αλλά αποτελεί ένα θεσμικό εργαλείο με καθοριστική συμβολή στην εφαρμογή του αυτοδιοικητικού προγράμματος των τοπικών αρχών και στην ουσιαστική ανάδειξη των τοπικών υποθέσεων. 3. Συνακόλουθα, η Δημοτική αστυνομία αποτελεί έναν ανθρωποκεντρικό θεσμό με σπουδαία κοινωνική χρησιμότητα, με οριοθετημένες και σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες και με δυνατότητα ασκήσεως ελεγκτικού έργου, αναφορικά με την τήρηση των ρυθμίσεων επί θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μία σημαντική Υπηρεσία, η οποία συνεστήθη για να παρίσταται στον πολίτη και στις ανάγκες του, να στοχεύει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και να συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των τοπικών κοινωνιών. Η ορθολογική λειτουργία και δράση της Δημοτικής Αστυνομίας δύναται να συνδράμει καθοριστικά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ιδίως δε σε καίριους τομείς όπως αυτοί του περιβάλλοντος, της καθαριότητος, της σταθμεύσεως και της κυκλοφορίας και εν γένει, να καλύψει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στον τομέα της ευρύθμου οργανώσεως και λειτουργίας της πόλεως. Όμως, ένας τέτοιος θεσμός για να επιτελέσει αποτελεσματικά τον σκοπό για τον οποίον συνεστήθη, είναι αναγκαίο να ενισχύεται σημαντικά με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, ικανό, έμπειρο και αρκούντως καταρτισμένο, εις τρόπον ώστε να δύναται να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών με τους οποίους καλείται να θεμελιώσει και να αναπτύξει μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού και όχι μία σχέση υποτέλειας και φόβου ή μία σχέση δυνάστη και κυριαρχούμενου. 4. Στην χώρα μας η Δημοτική Αστυνομία εμφανίσθηκε για πρώτη φορά από της δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους και συγκεκριμένα, με τον Νόμο της 27 ης Δεκεμβρίου του 1833 Περί συστάσεως των Δήμων και με την διαίρεση της χώρας σε Δήμους, ανέλαβε την αρμοδιότητα ασκήσεως τοπικής αστυνομεύσεως. Η αναγέννηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, ως ειδικής αυτοτελούς υπηρεσίας των Δήμων και των Κοινοτήτων στην σύγχρονη εποχή ανατρέχει στο έτος 1980 και συγκεκριμένα, στην πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.2 του Ν.1065/1980, δια της οποίας παρείχετο η δυνατότητα στους πρωτοβαθμίους Ο.Τ.Α να συγκροτήσουν ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο της τηρήσεως των διατάξεων, οι οποίες αναφέροντο στην άσκηση συγκεκριμένων και ρητώς προσδιορισμένων αρμοδιοτήτων. Εν συνεχεία, δια της θεσπίσεως σειράς άλλων ρυθμίσεων, διευρύνθηκαν οι ασκούμενες αρμοδιότητες της εν λόγω υπηρεσίας, ενώ συνάμα,

4 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 4 είχε αρχίσει η πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση της, κυρίως για τους μεγάλους Δήμους της χώρας, άνευ, όμως, ουδεμιάς στρατηγικής και ουδενός προγράμματος. 5. Τα ανωτέρω αναφερόμενα νομοθετήματα καταργήθηκαν από ενάρξεως ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) 23/2002, το οποίο επεχείρησε, αφ' ενός μεν, να απαριθμήσει της αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, αφ ετέρου δε, να καθορίσει την συγκρότηση της, την εκπαίδευση του προσωπικού της και την οργανωτική της δομή. Όμως και αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, επειδή η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να αναλώνεται κυρίως στον έλεγχο της παρανόμου σταθμεύσεως, χωρίς να έχει ουδεμία στρατηγική. Τούτο οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι, οι διατάξεις του προειρημένου Διατάγματος δημιουργούν, περισσότερο, σύγχυση ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, παρά συμβάλλουν στην βιώσιμη λειτουργία του εξεταζομένου θεσμού. Έτσι, η Δημοτική Αστυνομία δεν κατόρθωσε να καταξιωθεί, κατά τον δέοντα βαθμό, στην συνείδηση των πολιτών και να αποκτήσει την δική της φυσιογνωμία και ρόλο και ένεκα τούτου, λειτουργεί ως μία εκ των υπηρεσιών του Δήμου, με τυπικές και αποσπασματικές αρμοδιότητες, κυρίως ελεγκτικού χαρακτήρος. 6. Εν συνεχεία, τα επισημανθέντα προβλήματα και κενά του υπό ιστόρηση θεσμού, επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.12 του Ν.3274/2004, κατά το οποίο περιορίσθηκαν οι υποχρεωτικές αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και παρασχέθηκε η δυνατότητα προαιρετικής ασκήσεως αρμοδιοτήτων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που διέθεταν δημοτικούς αστυνομικούς. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, δεν υπήρξαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, λόγω περιορισμένης κινητοποιήσεως των τοπικών αρχών. Ένεκα δε τούτων, κρίθηκε αναγκαίος ο συνολικός ανασχεδιασμός και η αναπροσαρμογή του ιστορούμενου θεσμού στην σύγχρονη πραγματικότητα και στην κατεύθυνση αυτή, ρυθμίσθηκε,σε πρώτη φάση, ο τρόπος προσλήψεως και εκπαιδεύσεως του προσωπικού, που επρόκειτο να στελεχώσει την Δημοτική Αστυνομία, δια του Προεδρικού Διατάγματος 135/2006. Εν τέλει, με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και εν συνεχεία, με τον μεταγενεστέρως θεσπισθέντα Ν.3852/2010, πλην άλλων, συστηματοποιήθηκε και κατηγοριοποιήθηκε, για πρώτη φορά, το εύρος των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων, με συνέπεια την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και την σηματοδότηση της προσαρμογής της στο σύγχρονο γίγνεσθαι. Το γεγονός τούτο, είχε ως περαιτέρω συνέπεια την θεσμική αναβάθμιση της Δημοτικής Αστυνομίας, καθ' όσον, με την διεύρυνση των τοπικών υποθέσεων, επήλθε και

5 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 5 διεύρυνση του φάσματος των αρμοδιοτήτων της. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ιδρύθηκε ένα είδος τεκμηρίου αρμοδιότητος υπέρ της Δημοτικής Αστυνομίας ως προς τον έλεγχο της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων, που αφορούν στις τοπικές υποθέσεις. 7. Τονίζεται δε ότι, η άσκηση αστυνομεύσεως από την Δημοτική Αστυνομία δεν συνεπάγεται ρωγμή στο σύστημα αστυνομεύσεως της χώρας, καθ' όσον, η εν λόγω Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων αστυνομεύσεως στα διοικητικά της όρια, αλλά δρα συμπληρωματικά και μάλιστα σε απόλυτη συνάφεια με την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και επειδή είναι αρρήκτως συνυφασμένη με την Τοπική αυτοδιοίκηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξυπηρετώντας την αρχή της επικουρικότητας στο μέτρο που παρίσταται στο πλευρό των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών συμβάλλοντας, κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων της, στην εμπέδωση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών. Β. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΙΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ 8. Εν πρώτοις, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3731/2008 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ: 263/Α/ ), ρητώς ορίζεται ότι: 1. Η Δημοτική Αστυνομία ασκεί στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με τον Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ: 114/Α/2006), τις εξής αρμοδιότητες: (1)..... (2)..... (3).... (4)..... (5)..... (6). Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλόπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. (7)..... (8)..... (9)..... (10). Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. (11) (28)....., ενώ με τις όμοιες της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και Νόμου ορίζεται ότι: Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνδρομή στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση του έργου της και, ειδικότερα, σε προγραμματισμένους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο προβλέπεται. και με αυτές της περιπτώσεως α) της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου και Νόμου διατυπώνεται ότι: Σε όσους Δήμους ή Κοινότητες έχει συσταθεί με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτική Αστυνομία, η οποία στελεχώνεται με προσωπικό που υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1., ενώ με αυτές της

6 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 6 παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου και Νόμου ορίζεται ότι: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.. 9. Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του αυτού Νόμου ρητώς αναφέρεται ότι: 1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να συσταθεί Δημοτική Αστυνομία, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία. Με τον Οργανισμό καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της υπηρεσίας και το σύνολο των θέσεων της ιεραρχίας και του λοιπού προσωπικού Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου με αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων. 3. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος,... και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί πάντοτε με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της επιείκιας Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου Νόμου ορίζεται ότι: Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων καταργείται, πλήν των ρυθμίσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 23/2002, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του παρόντος., ενώ με τις όμοιες του άρθρου 48 του αυτού Νόμου διατυπώνεται ότι: Από την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος. Κατ' εξουσιοδότηση δε, των διατάξεων των παρ. 1 περ. 15 και παρ. 6 του άρθρου 1 του προαναφερομένου Νόμου εξεδόθη η υπ' αρ /2009 (Φ.Ε.Κ: 1492/Β/2009) Υπουργική Απόφαση και συνεπώς, δεν ισχύουν πλέον οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Π.Δ 23/2002 για τις οποίες υπήρχε η σχετική επιφύλαξη ισχύος του, στο προαναφερόμενο άρθρο 17 του Νόμου αυτού. 11. Εκ των προπαρατεθεισών διατάξεων σαφώς συνάγονται τα κάτωθι: α) Οι αρμοδιότητες που ασκεί το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας απαριθμούνται περιοριστικά στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3731/2008. Σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου, οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι αποκλειστικές, με εξαίρεση αυτές των περιπτώσεων 8 και 9 της αυτής παραγράφου (1), του αυτού άρθρου (1) και Νόμου, που αφορούν περί της οδικής κυκλοφορίας και που ασκούνται εκ παραλλήλου με την

7 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 7 Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ), όπως ρητώς διατυπώνονται στο σχετικό κείμενο των διατάξεων αυτών, εφ' όσον βεβαίως δεν έχει εκδοθεί η προβλεπομένη στις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ιδίου Νόμου απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας (ήδη, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως). Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, υπάρχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο, όπου δεν έχει αρμοδιότητα, παρέχει την συνδρομή του στην Δημοτική Αστυνομία σε προγραμματισμένους ελέγχους ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Όπου δε συντρέχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας, η βεβαίωση των διοικητικών παραβάσεων συντελείται μόνο από τα όργανα αυτής και όχι από τα όργανα της Ελληνικής αστυνομίας, ως καθ' ύλην αναρμοδίων. Ενώ σε όσους Δήμους οι υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας στελεχώνονται με προσωπικό που υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, ασκούνται όλες αυτές οι αρμοδιότητες, είτε αποκλειστικές, είτε συντρέχουσες. β) Με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, δια των οποίων καταργείται κάθε προγενέστερη γενική ή ειδική αντίθετη ρύθμιση, δημιουργείται τεκμήριο αρμοδιότητος υπέρ της Δημοτικής Αστυνομίας για τον έλεγχο εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν σε τοπικές υποθέσεις, η άσκηση δε αστυνομεύσεως από την Δημοτική Αστυνομία δεν συνεπάγεται ρωγμή στο σύστημα αστυνομεύσεως της χώρας, επειδή η Δημοτική Αστυνομία δεν αναλαμβάνει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων αστυνομεύσεως εντός των προκαθορισμένων διοικητικών της ορίων, αλλά δρά συμπληρωματικά και δη σε συνάφεια με την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων (ως ανωτέρω σχετικώς εξετέθη). 12. Εν συνεχεία, δια του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Συμβουλίου (της Ευρωπαϊκής Ενώσεως) «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» (Ανακοίνωση C 121). Στις διατάξεις άρθρου 1 του εν λόγω Π.Δ ορίζεται ότι, «Με το παρόν διάταγμα αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 1650/86, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του Ν. 2939/2001 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Συμβουλίου «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους», ώστε με την κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα και επιπροσθέτως την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποιήσεως οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, να μειώνεται η ποσότητα των προς διάθεση αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4)».

8 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 8 Στο άρθρο 2 του Διατάγματος αυτού, δίνονται οι ορισμοί, μεταξύ άλλων, και του «εγκαταλειμμένου οχήματος», που ως τέτοιο, εν προκειμένω, νοείται αυτό το οποίο : α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του και δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και για το οποίο, ειδικότερα, προβλέπεται ότι εάν δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) (παρ. 2), αποτελώντας απόβλητο (παρ. 3). 13. Ως «διαχείριση ΟΤΚΖ», ορίζεται η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και διάθεση των ΟΤΚΖ (παρ. 9). Για τους σκοπούς αυτούς προβλέπεται στο άρθρο 5 του αυτού Π.Δ η, κατόπιν χορηγήσεως σχετικής εγκρίσεως από την αρμόδια αρχή, οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχειρίσεως των οχημάτων, που αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην συλλογή και προσωρινή αποθήκευσή των ΟΤΚΖ, ώστε να διοχετεύονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και στην επαναχρησιμοποίηση ή στην αξιοποίηση συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσεως των συλλεγέντων και επεξεργασμένων ΟΤΚΖ, ενώ, εξάλλου, στο άρθρο 7 του Π.Δ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των διαχειριστών ΟΤΚΖ, μεταξύ των οποίων και του συλλέκτη ΟΤΚΖ που δεν είναι σε διαδικασία παραγωγής, ο οποίος υποχρεούται να συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχειρίσεως. 14. Στο άρθρο 8 του προειρημένου Διατάγματος, που περιέχονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή οχημάτων, προβλέπεται ότι κάθε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή μεταφοράς ΟΤΚΖ λαμβάνει σχετική άδεια για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων και εντάσσεται ή συμβάλλεται με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (παρ. 1), στα οποία οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν λαμβάνοντας βεβαίωση παραλαβής, η δε παράδοση του ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται με την έκδοση από το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχειρίσεως του πιστοποιητικού καταστροφής (παρ. 2), η έκδοση του οποίου παρέχει την εγγύηση από το σύστημα ότι το ΟΤΚΖ οδηγείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας, δεν παρέχει, όμως, το δικαίωμα στους εκδίδοντες να απαιτήσουν χρηματική αποζημίωση από τον

9 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 9 κάτοχο ή ιδιοκτήτη του οχήματος (παρ. 3). Εξάλλου, στην παρ. 8 ορίζεται ότι η παράδοση του οχήματος σε σύστημα εναλλακτικής διαχειρίσεως ή σημείο συλλογής σύμφωνα με την παρ. 2 δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη δεδομένου ότι το όχημα έχει μηδενική αξία στην αγορά, εκτός αν τα ΟΤΚΖ δεν περιέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος και ιδίως τον κινητήρα, τον καταλυτικό μετατροπέα και το αμάξωμα, ή περιέχουν απόβλητα που προστέθηκαν στο ΟΤΚΖ, οπότε η παράδοσή τους δεν είναι εντελώς δωρεάν, αλλά συνεπάγεται την καταβολή κάποιου μικρού εύλογου ποσού από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην εγκατάσταση επεξεργασίας. 15. Τέλος, στο άρθρο 9 του προαναφερομένου Διατάγματος περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, κατά την οποία, η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο τους ειδικό αυτοκόλλητο, χαρακτηρίζοντάς τα ως εγκαταλειμμένα, ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περιπτώσεως κλοπής, υπεξαιρέσεως ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη, οι οποίες υποχρεούνται να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο Ο.Τ.Α σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Ακολούθως, αν μέσα σε διάστημα 45 ημερών από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του, που είναι υποχρεωμένο να δέχεται τα οχήματα αυτά δωρεάν. Εφόσον το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ και, εάν δεν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχειρίσεως Πιστοποιητικό Καταστροφής, απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος, το οποίο παραδίδεται στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. 16. Επισημαίνεται δε εν προκειμένω ότι, όλοι οι Δήμοι της χώρας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από το εν λογω Προεδρικό Διάταγμα και δη, από τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού, ως υπόχρεοι στην διενέργεια ορισμένων πράξεων σχετικών με την διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, ενδεχομένη παράβαση των οποίων, δύναται να επισύρει σε αυτούς τις διοικητικές κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.1650/1986, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 17 του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος. 17. Ακολούθως, δια της υπ' αρ. 3144/ πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε ή και τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 977/ ,

10 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα / , 1604/ και 540/ πράξεις του αυτού οργάνου, θεσπίσθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητος του ιδίου Δήμου, έχων ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητος της πόλεως, την διασφάλιση της δημοσίας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στερεών αποβλήτων, ως και την γνωστοποίηση και εφαρμογή των σχετικών δημοτικών διατάξεων, χωρίς, όμως, οι διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού να θίγουν αυτές της κειμένης νομοθεσίας. 18. Ειδικότερα, εν προκειμένω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 υπό τον τίτλο Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π, συστηματικά κατατασσομένου στο Κεφάλαιο Ε υπό την επικεφαλίδα Άλλες διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, του προειρημένου Κανονισμού, ρητώς ορίζεται ότι: 1. Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέϊλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από ένα (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Εφ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του Δήμου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/ Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό σήμα επί του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου. 3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του Δήμου μεταφέρεται στον Ο.Δ.Δ.Υ, όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε. 4. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 5. Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 6. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος λόφο κτλ, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος των

11 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 11 οχημάτων (επιβατηγά, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α. και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιμο φορτίο τους). 7. Εκτός του προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος καταλογίζεται η δαπάνη μεταφοράς του οχήματος στον Ο.Δ.Δ.Υ, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά. 8. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί σε διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήματος, να υποβάλλει αίτημα στην υπηρεσία για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καταβάλει τέλος για την απόσυρση και απαλλάσσεται του προστίμου της παραγράφου 6 και των δαπανών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Το τέλος της απόσυρσης και το ύψος του, θα καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 19. Συνακολούθως, κατά τις διατάξεις του εδαφίου 43 του Κεφαλαίου υπό τον τίτλο Ύψος Προστίμων της υπ' αρ. 977/ πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που συνεπλήρωσε τον επίμαχο Κανονισμό Καθαριότητος (ως προς τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 6 αυτού), ρητώς αναφέρεται ότι: Εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος, λόφο κ.λ.π, Πρόστιμο: 500 για επιβατηγά και τρέϊλερ, 300 για μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες και από για μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργων). 20. Περαιτέρω και σε εκτέλεση του προειρημένου Κανονισμού Καθαριότητος, στο προοίμιο του οποίου ρητώς αναφέρεται ότι: Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες Διευθύνσεις, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφράσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους, την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και την βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων, εξεδόθη η υπ' αρ. Πρωτ / Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, δια της οποίας ανετέθη στην Διεύθυνση Καθαριότητος του ιδίου Δήμου και δη, στα εκάστοτε όργανα αυτής των κλάδων ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητος και ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητος, η βεβαίωση των παραβάσεων του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητος και στον εκάστοτε Διευθυντή αυτής, η εξέταση αντιρρήσεων κατά των πράξεων βεβαιώσεως των παραβάσεων και επιβολής διοικητικών προστίμων του εν λόγω Κανονισμού. 21. Όμως, η εκ της αποφάσεως αυτής θεσπιζομένη ρύθμιση, κατά το μέρος που αφορά την αρμοδιότητα των οργάνων για την έκδοση πράξεων βεβαιώσεως παραβάσεως διατάξεως του εν

12 Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 12 θέματι Κανονισμού περί των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, ρητώς καταργήθηκε από την ρύθμιση που εισήγαγαν οι διατάξεις των άρθρων 17, 48 και 49 του μεταγενεστέρως αυτής εκδοθέντος Ν.3731/2008, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα και επομένως, η επίμαχη απόφαση, από δημοσιεύσεως του Νόμου αυτού, ήτοι, από , δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα, κατά το κρισίμως επισημανθέν μέρος της, επειδή με την αρμοδιότητα που συνεπάγεται η σχετική ρύθμιση, ήτοι, την τήρηση των διατάξεων περί των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, έχουν επιφορτιστεί αποκλειστικά τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας. Γ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ 22. Εν προκειμένω, εκ της μελέτης και εξετάσεως των στοιχείων του σχετικού της υποθέσεως φακέλου, που ετέθησαν υπ όψιν του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προκύπτουν τα ως κατωτέρω διαλαμβανόμενα: 23. Δια της από 24/9/2012 κοινής αναφοράς, η οποία υπεβλήθη ενώπιον του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων στις 27/9/2012 και έλαβε οικείο αριθμό πρωτοκόλλου ***, οι κ.κ *** και *** (εφεξής, οι καταγγέλλοντες), προβάλλουν τους ως κατωτέρω διαλαμβανομένους ισχυρισμούς: Αμφότεροι, τυγχάνουν κάτοικοι Αθηνών, οδός Μ***, σύζυγοι και συνιδιοκτήτες εξ' ημισείας ενός ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγού οχήματος (αυτοκινήτου) με αριθμό κυκλοφορίας ***, χρώματος λευκού, μάρκας *** μοντέλου ***, το οποίο απέκτησαν, εκ μεταβιβάσεως, στις ***. Μετά το πέρας των θερινών τους διακοπών τρέχοντος έτους και ενώ επέστρεψαν στην Αθήνα, διεπίστωσαν ότι, επί του ως ανωτέρω αναφερομένου οχήματος, το οποίο είχαν σταθμεύσει επί της οδού Μουσών αρ. 46 (έναντι ακριβώς της οικίας τους και κάτωθεν πεύκου), είχε εναποθετηθεί, από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, αντίγραφο της υπ' αρ. ***/ πράξεως βεβαιώσεως παραβάσεως του Κανονισμού Καθαριότητος του ιδίου Δήμου, το οποίο λόγω της εκθέσεως του στις καιρικές συνθήκες του θέρους είχε καταστεί δυσανάγνωστο. Παρά το γεγονός ότι δεν εκλήθησαν σε προηγούμενη σχετική ακρόαση από την αρμοδία προς τούτο αρχή, εν τούτοις, τους επεβλήθη μονομερώς πρόστιμο 500 καταβλητέου εντός δεκαημέρου από της εκδόσεως της προαναφερομένης πράξεως. Εν συνεχεία, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την αρμοδία Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων και ζήτησαν την ανάκληση της εν λόγω πράξεως, αλλά η Υπηρεσία τους απήντησε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, επειδή παρήλθε η δεκαήμερος προθεσμία εκθέσεως αντιρρήσεων από της εκδόσεως της πράξεως και εφ' όσον επιθυμούν, δύνανται να διεκδικήσουν την αξίωση τους δικαστικώς, ενώ συγχρόνως τους συνέστησε την αλλαγή της θέσεως σταθμεύσεως του οχήματος τους, προκειμένου να μην τύχει

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Άρθρο 1 Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 E_mail: kathariotita@kifissia.gr Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα