ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ (ΦΕΚ 645/Β / ) απόφασης περί του καθο ρισμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσω πικού των ΟΤΑ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΜΑΓΚΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΤΑΡ του ΕΛ ΑΖΑΜΠ κ.λπ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΚΙΝΤΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΦΕΛΤΑΚΟΣ ΝΑΓΚΙ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ ΓΚΡΓΚΙΣ Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των ΑΡΑΠ ΧΑΣΗΜ Ραϊμ του Σαφέτ κ.λπ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΤΣΕΝΚΟ ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΓΓΕΛΙΝΟ Άρση αμφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βαλεντίνα του Νικολάου Αποδοχή αιτήσεως αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΣΑΧΠΑΖΙΔΗ Αρχιμήδη του Αλκιβιάδη... 8 Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυ ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Μετάταξη υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 10 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Ε.Ε.» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Διορισμός Υπαλλήλων σε προσωρινές προσωπο παγείς θέσεις του Δήμου Αγίου Γεωργίου Μετάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Ροδίων. 13 Μεταφορά υπαλλήλου από Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ) στη Νομαρ χιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής Διορισμός υπαλλήλου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση Πρέβεζας Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στην Αντινομάρχη Αρχο ντάκη Μαρία Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Αντινομάρχη Μποτο νάκη Γεώργιο Κατανομή έξι (6) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Π Έναρξη λειτουργίας των συσταθεισών Υποδιευθύν σεων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνι κής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ. Φ / 22775/ απόφαση του Υφυπουργού Εσω τερικών Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ (ΦΕΚ 645/Β / ) απόφασης περί του καθορι σμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού των ΟΤΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 και παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ απόφαση του Υπουργείου με την οποία καθορίστηκαν ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού ΟΤΑ Α βαθμού. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ως εξής: Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται «ΟΤΑ Α Βαθμού», αντικαθίσταται ως «ΟΤΑ». Στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης, οι λέξεις «ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων: 45ο έτος», αντικαθίστανται ως εξής: «ΔΕ Οδηγών: 45ο έτος».

2 18072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/ (ΦΕΚ 645/Β / ) απόφασή μας. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (2) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΜΑΓΚΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΤΑΡ του ΕΛ ΑΖΑΜΠ κ.λπ. 1. Με την υπ αριθμ. Φ.47582/14486/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ λοδαπού ΜΑΓΚΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΤΑΡ του ΕΛ ΑΖΑΜΠ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 2. Με την υπ αριθμ. Φ.65989/27516/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλο δαπού ΣΑΚΡ ΤΑΡΕΚ του ΕΛ ΣΑΓΙΕΝΤ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (3) Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΚΙΝΤΑΠΟ ΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Με την υπ αριθμ. Φ /31565/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΙ ΝΤΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (4) Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΦΕΛΤΑΚΟΣ ΝΑΓΚΙ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ ΓΚΡΓΚΙΣ. Με την υπ αριθμ. Φ /23826/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ λοδαπού ΦΕΛΤΑΚΟΣ ΝΑΓΚΙ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ ΓΚΡ ΓΚΙΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (5) Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των ΑΡΑΠ ΧΑΣΗΜ Ραϊμ του Σαφέτ κ.λπ. 1. Με την υπ αριθμ. Φ /43490/07/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /847/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΑΡΑΠ ΧΑΣΗΜ Ραϊμ του Σαφέτ. 2. Με την υπ αριθμ. Φ /32980/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συ νεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /1949 απόφαση του Υπουργού Στρατιωτικών και η υπ αριθμ. 6116/1949 απόφαση Νομάρχη κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΡΑΠΟΥ Πασχάλη του Κωνσταντίνου. 3. Με την υπ αριθμ. Φ /78205/07/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /1038/1980 απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ Χαμδή του Σουκρή. 4. Με την υπ αριθμ. Φ /77485/07/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτι κό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 710/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΣΟΥΚΑ ΛΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Παντελή. 5. Με την υπ αριθμ. Φ /7158/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ.12669/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρη ση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αποβιώσαντος ΖΑΡΟΥ Χρήστου του Σπυρίδωνα. 6. Με την υπ αριθμ. Φ /11254/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτι κό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 708/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αποβι ώσαντα ΚΟΥΖΙΝΑ ή ΚΟΖΙΝΑ Κοσμά του Μιχαήλ. 7. Με την υπ αριθμ. Φ /4476/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθη κε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /735621/1953 απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΠΕΟΒΙΤΗ Χρήστου του Γεωργίου. (6) Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΤΣΕΝΚΟ ΑΛ ΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΓΓΕΛΙΝΟ. Με την υπ αριθμ. Φ /32240/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ λοδαπού ΤΣΕΝΚΟ ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΓΓΕ ΛΙΝΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (7) Άρση αμφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βαλεντίνα του Νικολάου. Με την υπ αριθμ. Φ. 9588/10084/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 2041/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας αίρεται η αμφισβήτηση ως προς την Ιθαγέ νεια της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βαλεντίνα του Νικολάου, η οποία θεωρείται ότι απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια την , ημερομηνία ορκωμοσίας του πολιτογρα φούμενου ως Έλληνα συζύγου αυτής. (8) Αποδοχή αιτήσεως αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΣΑΧΠΑΖΙΔΗ Αρχιμήδη του Αλκιβιάδη. Με την υπ αριθμ. Φ /15143/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2041/ Συνεδρία του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του ΣΑΧ ΠΑΖΙΔΗ Αρχιμήδη του Αλκιβιάδη περί αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. (9) Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑ ΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» στις δια τάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την 28003/ΥΠΕ/01160/Ε/ν. 3299/2004/ από φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΕΡΑ ΤΕΞ Α.Ε.», της ενότητας που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας νη μάτων και υφασμάτων συνολικής δαπάνης επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ( ) ευρώ στη θέση Νέα Σάντα, του Δήμου Γαλλικού, του Ν. Κιλκίς. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων τριάντα τεσσάρων χι λιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (10) Μετάταξη υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.73018/ απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ134/Α / ), με τατάσσεται η υπάλληλος Βαρτζιώτη Αθηνά του Κων σταντίνου, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος σε θέση του κλάδου TE Μαίων, με βαθμό Α, σε ομοιό βαθμη προσωποπαγή θέση του κλάδου TE Μαιευτικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 7427/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (11) Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε. ΚΕ ΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την οικ. 2503/7536/Π01/5/00024/E/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη σης «Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Ε.Ε.» που αναφέρεται στη μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατη γορίας τεσσάρων αστέρων (4*) δυναμικότητας έξι (6) διαμερισμάτων δεκαέξι (16) κλινών, στη Νήσο Ύδρα επί της οδού Ραφαλιά (Συνοικία Αγίου Γεωργίου) του Νομού Αττικής, συνολικού και ενισχυόμενου κόστους οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 25% επί του συνολικού και ενισχυόμενου κό στους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής διακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ ( ,00 ) από τραπεζικό δάνειο σε ποσοστό 32% επί του συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού τραπεζικού δανείου διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και από δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 43% επί χου συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού επιχορήγησης τρακοσίων πε νήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ).

4 18074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ γηθούν τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, είναι η Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (12) Διορισμός Υπαλλήλων σε προσωρινές προσωποπα γείς θέσεις του Δήμου Αγίου Γεωργίου. Με την υπ αριθμ. 143/2008 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Γεωργίου του Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης, των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 271/τ.Γ / , διορίζονται οι κατωτέρω σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ως εξής: Βλάχου Χριστίνα του Στυλιανού, στον κλάδο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με εισαγωγικό βαθμό Δ. Καλλιαρέκου Ευανθία του Ηλία, στον κλάδο ΠΕ Δι εκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 15596/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ (13) Μετάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Ροδίων. Με την υπ αριθμ. 475/2008 απόφαση του Δημάρχου Ροδίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007 και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσων που διατυπώ θηκε στο υπ αριθμ. 2/2008, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Ροδίων, ΣΟΥΛΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Ροδίων διότι έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 7127/2008). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ (14) Μεταφορά υπαλλήλου από Δημοτική Επιχείρηση Ανά πτυξης Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ) στη Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. Με την υπ αριθμ. 161/2008 απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2β, του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρ χών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών), γί νεται αποδεκτή η από αίτηση του Σελούλη Νικόλαου περί μεταφοράς του από τη Δημοτική Επι χείρηση Ανάπτυξης Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ), όπου ερ γαζόταν ως υπάλληλος γραφείου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, σε προσωποπαγή θέση που θα συσταθεί με απόφαση του Νομάρχη, με την ίδια σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας υπαλλήλου γραφείου. Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ (15) Διορισμός υπαλλήλου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας. Με την υπ αριθμ. 5218/ απόφαση του Νο μάρχη Πρέβεζας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 31 του π.δ. 57/2007, του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 και της υπ αριθμ ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.8.3/1/26088/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διορίζεται σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Β και Μ.Κ. 17ο, η Χαρμαντά Αγγελική του Γεωργίου, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη Νομαρχι ακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας. Ο διορισμός της ανωτέρω ανατρέχει στην επομένη της ημέρας αποφοίτησης, ήτοι την 6η Οκτωβρίου (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ. 6029/ ). Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Αριθμ. 3 (16) Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟ ΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στην Αντινομάρχη Αρχοντάκη Μα ρία. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή θηκε. 2. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού». 3. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1423/Β /2005). 4. Την υπ αριθμ. 2/2/ απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α. Ρεθύμνου για τον ορισμό του αριθμού και των αρμοδι οτήτων των Νομαρχιακών Επιτροπών. 5. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση μας για ορισμό Αντινομαρχών. 6. Την υπ αριθμ. 2/ απόφασή μας ορισμού Προ έδρων Ν.Ε., αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στην Αντινομάρχη Αρχοντάκη Μαρία την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω αρμοδιο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Ν.Α. και την εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με «Εντολή Νο μάρχη» ως κατωτέρω: Α. Διεύθυνση Διοίκησης 1. Αποφάσεις διόρθωσης ηλικίας και αλλαγής επωνύ μου στα Μητρώα Αρρένων και πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου. 2. Αποφάσεις χορήγησης άδειας σύστασης Δικαιο πραξίας (άρθρ.9, 32 του ν. 1892/1990). Β. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 3. Αποφάσεις, χορήγησης και ανανέωσης αδειών άσκη σης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων, ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτο κινήτων και πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 4. Αποφάσεις χορήγησης δικαιώματος θέσης σε κυ κλοφορία αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μεταβολές του εν λόγω δικαιώματος και της κατάστασης των αυ τοκινήτων δημόσιας χρήσης καθώς και τον καθορισμό του εξωτερικού χρωματισμού τους. 5. Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία αυτοκι νήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης από Δήμους ή Επι χειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 46 του ν. 1416/1984, ο καθορισμός της χρονολο γίας μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτών. 6. Αποφάσεις χορήγησης πτυχίου χειριστή ασυρμάτου, ραδιοερασιτέχνη και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη. 7. Αποφάσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας ραδιο ηλεκτρικών εργαστηρίων. 8. Αποφάσεις χορήγησης ειδικής άδειας για λειτουρ γία συσκευών ηλεκτρονικών ηλεκτρικών σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής συμβατό τητας (άρθρο 3 παρ. 4 υπ αριθμ /8682/1993 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 688 Β ). Γ. Διεύθυνση Πρόνοιας 9. Αποφάσεις έκδοσης παραχωρητηρίων κατοικιών Πρόνοιας, έναρξη προγραμμάτων Λαϊκής Κατοικίας και θεομηνιοπλήκτων και στεγαστικά θέματα. 10. Αποφάσεις διενέργειας Εράνων. 11. Αποφάσεις διενέργειας Λαχειοφόρων Αγορών. Δ. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 12. Ορισμός υπαλλήλων υπευθύνων για την επικύρωση των διοικητικών εγγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Ε. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης 13. Η χορήγηση άδειας για τη χρήση προσωνυμίας, καθώς και η αλλαγή εγκριθείσας προσωνυμίας σε φρο ντιστήρια (άρθρο 7 και 73 παρ.1 του α.ν 2545/1940 ΦΕΚ 287 Α ). 14. Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση κοινού ενδιαφέ ροντος (άρθρο 41 παρ.3 του ν. 1566/1985). 15. Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό (υπουρ γική απόφαση Γ2/4832/ ). 16. Έγκριση σχολικών εκδρομών εσωτερικού (ΚΕΦ.Β4 της υπ αριθμ. Γ2/4832/ υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 762/1990 τ.β ). 17. Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδε μόνων (άρθρο 53 του ν. 1566/1985). 18. Κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους (άρθρο 2 παρ.3 ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 Α ). 19. Καθορισμός των συνδιαλέξεων που επιτρέπονται κατά μήνα για κάθε τηλεφωνική σύνδεση (άρθρο 4 παρ. 1ζ π.δ. 173/1985). 20. Καθορισμός των σχολείων και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που δικαιούνται να πραγματοποι ούν υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω ΟΤΕ (άρθρο 4 παρ. 1στ π.δ. 173/1985 ΦΕΚ 59 Α ). 21. Έκδοση απόφασης για τη μεταβίβαση περιουσίας των σχολικών μονάδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 31 ν. 2009/1992). Η υπ αριθμ. 7802/ απόφασή μας ισχύει απο λύτως κατά τις παραγράφους 1 16 στο Κεφάλαιο «Γε νικά». Όταν απουσιάζει ή κωλύεται η Αντινομάρχης Αρχο ντάκη Μαρία οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σ αυτήν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο. Ρέθυμνο, 1 Ιανουαρίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριθμ. 4 (17) Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟ ΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Αντινομάρχη Μποτονάκη Γε ώργιο. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή θηκε. 2. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού». 3. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1423/Β /2005). 4. Την υπ αριθμ. 2/2/ απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α. Ρεθύμνου για τον ορισμό του αριθμού και των αρμοδι οτήτων των Νομαρχιακών Επιτροπών. 5. Την υπ αριθμ. 1/ απόφασή μας για ορισμό Αντινομαρχών. 6. Την υπ αριθμ. 2/ απόφαση μας ορισμού Προ έδρων Ν.Ε., αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Μποτονάκη Γεώρ γιο την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω αρμο διοτήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Ν.Α και τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με «Εντολή Νομάρχη» ως κατωτέρω: Α Διεύθυνση Ανάπτυξης 1. Αποφάσεις σύστασης καταστατικών Α.Ε. 2. Αποφάσεις διενέργειας εκθέσεων. 3. Αποφάσεις εντολών ελέγχων σε ελεγκτές Ανωνύ μων εταιριών. 4. Αποφάσεις περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθ μών.

6 18076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Απόφαση ανάκλησης αδείας σύστασης Α.Ε. σύμφω να με τις ισχύουσες διατάξεις. 6. Απόφαση για άσκηση ελέγχου Α.Ε. 7. Απόφαση χορήγησης άδειας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. στην αλλοδαπή. 8. Έγκριση παράτασης της νομικής υπόστασης Α.Ε. που τελεί υπό εκκαθάριση. 9. Έγκριση συγχώνευσης Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό. 10. Απόφαση άδειας λειτουργίας ειδικών εκθέσεων (κλαδικών γενικών) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προβολής εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών, χειροτεχνικών κ.λπ. προϊόντων και υπηρεσιών εκτός από εκθέσεις ει καστικών τεχνών. 11. Απόφαση χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκ θεσιακών χώρων τέλεσης εκθέσεων. 12. Απόφαση αδειών εκμετάλλευσης και λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων των λατομείων. 13. Απόφαση για εκπόνηση μελετών αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και των ήπιων μορφών ενέργειας. 14. Απόφαση αξιοποίησης των μεταλλευτικών πόρων (μεταβίβαση, μίσθωση δικαιωμάτων μεταλλευτικών ερευνών, βεβαίωση φόρου μεταβίβασης τους, προκή ρυξη για μίσθωση μεταλλείων). 15. Απόφαση για αξιοποίηση μαρμάρων και βιομηχα νικών ορυκτών (έγκριση ερευνητικών εργασιών, εκμί σθωση δημοσίων λατομείων, εκτίμηση της αξίας τους, βεβαίωση παγίου και αναλογικού μισθώματος, χαρακτη ρισμός λατομικών επιχειρήσεων ως βιομηχανικών). 16. Απόφαση για αξιοποίηση λατομείων αδρανών υλι κών. Β. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 17. Απόφαση χορήγησης πτυχίων και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων. 18. Απόφαση απόσυρσης από την κυκλοφορία αγρο τικών μηχανημάτων. 19. Απόφαση λήψης μέτρων προστασίας αρδευτικών υδάτων. 20. Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αναδασμού. 21. Απόφαση εισδοχής ποιμνίων σε θερινές και χει μερινές βοσκές. 22. Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων διανομής. 23. Αποφάσεις που αφορούν απαλλοτριώσεις. 24. Απόφαση κατάρτισης εποικιστικού προγράμμα τος. 25. Απόφαση επεκτάσεων των ΤΟΕΒ και έγκριση προ ϋπολογισμού των ΤΟΕΒ. 26. Απόφαση αντικατάστασης σκάφους μηχανής επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. 27. Απόφαση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 28. Απόφαση θεώρησης χορήγησης μελισσοκομικών βιβλιαρίων. 29. Απόφαση άρσης του ν. 2148/1952 (αγοραπωλησία άνω των 250 στρεμμάτων). Γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 30. Αποφάσεις έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων και απαλλαγής από την ανάγκη κυκλοφοριακής σύνδεσης. 31. Αποφάσεις αρχικής έκδοσης ή ανανέωσης εμπει ροτεχνικού πτυχίου. 32. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών καταλληλότη τας, επιλογής και εκτίμησης της άξιας του οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτίριο κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτή ριο (άρθρο 16 του α.ν. 627/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 513/76 ΦΕΚ 356/Α ). Δ. Διεύθυνση Πολεοδομίας 33. Θεώρηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 34. Εποπτεία λειτουργίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποι ότητας Περιβάλλοντος. Η υπ αριθμ. 7802/ απόφασή μας ισχύει απολύ τως κατά τις παραγράφους 1 16 στο Κεφάλαιο «Γενικά». Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντινομάρχης Μποτο νάκης Γεώργιος οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σ αυτόν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο. Ρέθυμνο, 1 Ιανουαρίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριθμ. 1975/Φ.30.1 (18) Κατανομή έξι (6) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Π. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παρ. 9 με το αρ. 4, κεφ. Ε του ν. 2916/2001, και του άρθρ. 15, παρ. 7 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 2, του ν. 2916/ Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/471/17832/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της υπ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση πενήντα (50) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προ σωπικού (Ε.Τ.Π.) στα ΤΕΙ. 3. Τη με υπ αριθμ /Ε5/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμ φωνα με την οποία κατανεμήθηκαν στο ΤΕΙ Κρήτης έξι (6) θέσεις Ε.Τ.Π. 4. Το με την υπ αριθμ. 1073/ Πρακτικό Συμ βουλίου ΤΕΙ Κρήτης. 5. Την υπ αριθμ. 357/ πράξη συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. 6. Την υπ αριθμ. 464/ πράξη Συμβουλίου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, καθώς και το υπ αριθμ. 1076/ Πρακτικό Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης. 7. Την υπ αριθμ. 134/ έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, καθώς και το υπ αριθμ. 1077/ Πρακτικό Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης. 8. Την υπ αριθμ. Ε5/58571/ πράξη της Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 215/Τ.Ν.Π.Δ.Δ./ ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Κατανέμουμε έξι (6) κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στα Τμήματα του ΤΕΙ Κρή της ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ). Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Μία (1) θέση με ειδικότητα «Εφαρμογές Πληροφορικής για Ηλεκτρολογία». 2. Παράρτημα Ρεθύμνου. Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής: Μία (1) θέση. 3. Παράρτημα Αγίου Νικολάου. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής: Δύο (2) θέσεις. 4. Παράρτημα Ιεράπετρας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: Μία (1) θέση. 5. Παράρτημα Σητείας. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας: Μία (1) θέση με ειδικότητα «Διαιτολογίας». Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2008 Η Πρόεδρος ΧΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Αριθμ. 070/14/ (19) Έναρξη λειτουργίας των συσταθεισών Υποδιευθύνσε ων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του ν.δ. 2698/1953, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρ θρα 1 και 2 του ν.δ. 3710/ Τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 9 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ.Α / ). 3. Την υπ αριθμ. Φ.10021/27402/2659/ (ΦΕΚ 1033/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των συσταθει σών Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν σήμερα. 5. Την αναγκαιότητα λειτουργίας των Υποδιευθύνσεων Στέγασης, Μελετών και Κατασκευών, Συντήρησης και Τεχνικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των συσταθεισών Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ την 1η Ιουλίου Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ Αριθμ. 484/15 (20) Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) α. Το ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ13/Α ), β. το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α ), γ. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), δ. το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένου και συ ναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α ), ε. την υπ αριθμ. 2/70092/0022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός των αποδοχών και των πρόσθετων απολαβών του ειδικού επιστημονικού και του τακτικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλε πικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (ΦΕΚ 726/Β /2007) και ιδίως το άρθρο 5, στ. την υπ αριθμ. 280/127/ απόφαση της Ολομέ λειας της ΕΕΤΤ «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊστα μένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β ), ζ. τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους 2008, η. το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Προ ϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2008, στον οποίο έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη, θ. την Εισήγηση υπ αριθμ /Φ600/ της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προ φορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Σακκά), αποφασίζει: 1. Εγκρίνει την κατανομή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο προσωπικό της ΕΕΤΤ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2008, ως εξής: 1.1 Για τριάντα τέσσερα (34) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ ανώτατο όριο πέντε χιλιάδες (5.000) ώρες. 1.2 Για εννέα (9) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων, κατ ανώτατο όριο χίλιες οκτακόσιες (1.800) ώρες. 1.3 Για εξήντα πέντε (65) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Φάσματος, κατ ανώτατο όριο δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ώρες. 1.4 Για δεκαπέντε (15) μέλη του Προσωπικού της Δι εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κατ ανώτατο όριο δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ώρες. 1.5 Για έξι (6) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, κατ ανώτατο όριο χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες. 1.6 Για επτά (7) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών, κατ ανώτατο όριο πεντακόσιες (500) ώρες. 1.7 Για επτά (7) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, κατ ανώτατο όριο χίλιες τετρακόσιες (1.400) ώρες. 1.8 Για τρία (3) μέλη του Προσωπικού του Γραφείου Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο εξακόσιες (600) ώρες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.... 1 Υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα