ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ (ΦΕΚ 645/Β / ) απόφασης περί του καθο ρισμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσω πικού των ΟΤΑ Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΜΑΓΚΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΤΑΡ του ΕΛ ΑΖΑΜΠ κ.λπ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΚΙΝΤΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΦΕΛΤΑΚΟΣ ΝΑΓΚΙ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ ΓΚΡΓΚΙΣ Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των ΑΡΑΠ ΧΑΣΗΜ Ραϊμ του Σαφέτ κ.λπ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΤΣΕΝΚΟ ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΓΓΕΛΙΝΟ Άρση αμφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βαλεντίνα του Νικολάου Αποδοχή αιτήσεως αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΣΑΧΠΑΖΙΔΗ Αρχιμήδη του Αλκιβιάδη... 8 Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυ ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Μετάταξη υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 10 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Ε.Ε.» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Διορισμός Υπαλλήλων σε προσωρινές προσωπο παγείς θέσεις του Δήμου Αγίου Γεωργίου Μετάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Ροδίων. 13 Μεταφορά υπαλλήλου από Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ) στη Νομαρ χιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής Διορισμός υπαλλήλου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση Πρέβεζας Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στην Αντινομάρχη Αρχο ντάκη Μαρία Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Αντινομάρχη Μποτο νάκη Γεώργιο Κατανομή έξι (6) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Π Έναρξη λειτουργίας των συσταθεισών Υποδιευθύν σεων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνι κής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ. Φ / 22775/ απόφαση του Υφυπουργού Εσω τερικών Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ (ΦΕΚ 645/Β / ) απόφασης περί του καθορι σμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού των ΟΤΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 και παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ απόφαση του Υπουργείου με την οποία καθορίστηκαν ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού ΟΤΑ Α βαθμού. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ως εξής: Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται «ΟΤΑ Α Βαθμού», αντικαθίσταται ως «ΟΤΑ». Στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης, οι λέξεις «ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων: 45ο έτος», αντικαθίστανται ως εξής: «ΔΕ Οδηγών: 45ο έτος».

2 18072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/ (ΦΕΚ 645/Β / ) απόφασή μας. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (2) Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΜΑΓΚΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΤΑΡ του ΕΛ ΑΖΑΜΠ κ.λπ. 1. Με την υπ αριθμ. Φ.47582/14486/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ λοδαπού ΜΑΓΚΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΤΑΡ του ΕΛ ΑΖΑΜΠ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 2. Με την υπ αριθμ. Φ.65989/27516/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλο δαπού ΣΑΚΡ ΤΑΡΕΚ του ΕΛ ΣΑΓΙΕΝΤ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (3) Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΚΙΝΤΑΠΟ ΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Με την υπ αριθμ. Φ /31565/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΙ ΝΤΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (4) Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΦΕΛΤΑΚΟΣ ΝΑΓΚΙ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ ΓΚΡΓΚΙΣ. Με την υπ αριθμ. Φ /23826/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ λοδαπού ΦΕΛΤΑΚΟΣ ΝΑΓΚΙ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ ΓΚΡ ΓΚΙΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (5) Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των ΑΡΑΠ ΧΑΣΗΜ Ραϊμ του Σαφέτ κ.λπ. 1. Με την υπ αριθμ. Φ /43490/07/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /847/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΑΡΑΠ ΧΑΣΗΜ Ραϊμ του Σαφέτ. 2. Με την υπ αριθμ. Φ /32980/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συ νεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /1949 απόφαση του Υπουργού Στρατιωτικών και η υπ αριθμ. 6116/1949 απόφαση Νομάρχη κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΡΑΠΟΥ Πασχάλη του Κωνσταντίνου. 3. Με την υπ αριθμ. Φ /78205/07/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /1038/1980 απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ Χαμδή του Σουκρή. 4. Με την υπ αριθμ. Φ /77485/07/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτι κό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 710/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΣΟΥΚΑ ΛΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Παντελή. 5. Με την υπ αριθμ. Φ /7158/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ.12669/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρη ση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αποβιώσαντος ΖΑΡΟΥ Χρήστου του Σπυρίδωνα. 6. Με την υπ αριθμ. Φ /11254/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτι κό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /ΣΥΝ 708/ απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του αποβι ώσαντα ΚΟΥΖΙΝΑ ή ΚΟΖΙΝΑ Κοσμά του Μιχαήλ. 7. Με την υπ αριθμ. Φ /4476/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγενείας όπως αυτή διατυπώθη κε στο υπ αριθμ. 2041/ πρακτικό Συνεδρίας του, ανακαλείται η υπ αριθμ /735621/1953 απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΠΕΟΒΙΤΗ Χρήστου του Γεωργίου. (6) Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΤΣΕΝΚΟ ΑΛ ΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΓΓΕΛΙΝΟ. Με την υπ αριθμ. Φ /32240/ απόφα ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ λοδαπού ΤΣΕΝΚΟ ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΓΓΕ ΛΙΝΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. (7) Άρση αμφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βαλεντίνα του Νικολάου. Με την υπ αριθμ. Φ. 9588/10084/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 2041/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας αίρεται η αμφισβήτηση ως προς την Ιθαγέ νεια της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βαλεντίνα του Νικολάου, η οποία θεωρείται ότι απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια την , ημερομηνία ορκωμοσίας του πολιτογρα φούμενου ως Έλληνα συζύγου αυτής. (8) Αποδοχή αιτήσεως αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγέ νειας του ΣΑΧΠΑΖΙΔΗ Αρχιμήδη του Αλκιβιάδη. Με την υπ αριθμ. Φ /15143/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 2041/ Συνεδρία του, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση του ΣΑΧ ΠΑΖΙΔΗ Αρχιμήδη του Αλκιβιάδη περί αποποίησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3284/2004 του Κ.Ε.Ι. (9) Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑ ΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.» στις δια τάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την 28003/ΥΠΕ/01160/Ε/ν. 3299/2004/ από φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ», με δ.τ. «ΦΙΕΡΑ ΤΕΞ Α.Ε.», της ενότητας που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας νη μάτων και υφασμάτων συνολικής δαπάνης επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ( ) ευρώ στη θέση Νέα Σάντα, του Δήμου Γαλλικού, του Ν. Κιλκίς. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων τριάντα τεσσάρων χι λιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (10) Μετάταξη υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.73018/ απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ134/Α / ), με τατάσσεται η υπάλληλος Βαρτζιώτη Αθηνά του Κων σταντίνου, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος σε θέση του κλάδου TE Μαίων, με βαθμό Α, σε ομοιό βαθμη προσωποπαγή θέση του κλάδου TE Μαιευτικής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης 7427/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (11) Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ε. ΚΕ ΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την οικ. 2503/7536/Π01/5/00024/E/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη σης «Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Ε.Ε.» που αναφέρεται στη μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατη γορίας τεσσάρων αστέρων (4*) δυναμικότητας έξι (6) διαμερισμάτων δεκαέξι (16) κλινών, στη Νήσο Ύδρα επί της οδού Ραφαλιά (Συνοικία Αγίου Γεωργίου) του Νομού Αττικής, συνολικού και ενισχυόμενου κόστους οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 25% επί του συνολικού και ενισχυόμενου κό στους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής διακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ ( ,00 ) από τραπεζικό δάνειο σε ποσοστό 32% επί του συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού τραπεζικού δανείου διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και από δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 43% επί χου συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού επιχορήγησης τρακοσίων πε νήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ).

4 18074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ γηθούν τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α / ) όπως τροποποιή θηκε και ισχύει, είναι η Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (12) Διορισμός Υπαλλήλων σε προσωρινές προσωποπα γείς θέσεις του Δήμου Αγίου Γεωργίου. Με την υπ αριθμ. 143/2008 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Γεωργίου του Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης, των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 271/τ.Γ / , διορίζονται οι κατωτέρω σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ως εξής: Βλάχου Χριστίνα του Στυλιανού, στον κλάδο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με εισαγωγικό βαθμό Δ. Καλλιαρέκου Ευανθία του Ηλία, στον κλάδο ΠΕ Δι εκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυν ση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 15596/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ (13) Μετάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Ροδίων. Με την υπ αριθμ. 475/2008 απόφαση του Δημάρχου Ροδίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του ν. 3584/2007 και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσων που διατυπώ θηκε στο υπ αριθμ. 2/2008, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Ροδίων, ΣΟΥΛΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Ροδίων διότι έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 7127/2008). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ (14) Μεταφορά υπαλλήλου από Δημοτική Επιχείρηση Ανά πτυξης Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ) στη Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. Με την υπ αριθμ. 161/2008 απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2β, του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρ χών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών), γί νεται αποδεκτή η από αίτηση του Σελούλη Νικόλαου περί μεταφοράς του από τη Δημοτική Επι χείρηση Ανάπτυξης Άνω Λιοσίων (ΔΕΑΔΑΛ), όπου ερ γαζόταν ως υπάλληλος γραφείου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, σε προσωποπαγή θέση που θα συσταθεί με απόφαση του Νομάρχη, με την ίδια σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας υπαλλήλου γραφείου. Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ (15) Διορισμός υπαλλήλου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας. Με την υπ αριθμ. 5218/ απόφαση του Νο μάρχη Πρέβεζας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 31 του π.δ. 57/2007, του άρθρου 62 του π.δ. 30/1996 και της υπ αριθμ ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.8.3/1/26088/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διορίζεται σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Β και Μ.Κ. 17ο, η Χαρμαντά Αγγελική του Γεωργίου, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη Νομαρχι ακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας. Ο διορισμός της ανωτέρω ανατρέχει στην επομένη της ημέρας αποφοίτησης, ήτοι την 6η Οκτωβρίου (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ. 6029/ ). Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Αριθμ. 3 (16) Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟ ΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στην Αντινομάρχη Αρχοντάκη Μα ρία. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή θηκε. 2. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού». 3. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1423/Β /2005). 4. Την υπ αριθμ. 2/2/ απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α. Ρεθύμνου για τον ορισμό του αριθμού και των αρμοδι οτήτων των Νομαρχιακών Επιτροπών. 5. Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση μας για ορισμό Αντινομαρχών. 6. Την υπ αριθμ. 2/ απόφασή μας ορισμού Προ έδρων Ν.Ε., αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στην Αντινομάρχη Αρχοντάκη Μαρία την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω αρμοδιο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Ν.Α. και την εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με «Εντολή Νο μάρχη» ως κατωτέρω: Α. Διεύθυνση Διοίκησης 1. Αποφάσεις διόρθωσης ηλικίας και αλλαγής επωνύ μου στα Μητρώα Αρρένων και πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου. 2. Αποφάσεις χορήγησης άδειας σύστασης Δικαιο πραξίας (άρθρ.9, 32 του ν. 1892/1990). Β. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 3. Αποφάσεις, χορήγησης και ανανέωσης αδειών άσκη σης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων, ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτο κινήτων και πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 4. Αποφάσεις χορήγησης δικαιώματος θέσης σε κυ κλοφορία αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μεταβολές του εν λόγω δικαιώματος και της κατάστασης των αυ τοκινήτων δημόσιας χρήσης καθώς και τον καθορισμό του εξωτερικού χρωματισμού τους. 5. Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία αυτοκι νήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης από Δήμους ή Επι χειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 46 του ν. 1416/1984, ο καθορισμός της χρονολο γίας μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτών. 6. Αποφάσεις χορήγησης πτυχίου χειριστή ασυρμάτου, ραδιοερασιτέχνη και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη. 7. Αποφάσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας ραδιο ηλεκτρικών εργαστηρίων. 8. Αποφάσεις χορήγησης ειδικής άδειας για λειτουρ γία συσκευών ηλεκτρονικών ηλεκτρικών σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής συμβατό τητας (άρθρο 3 παρ. 4 υπ αριθμ /8682/1993 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 688 Β ). Γ. Διεύθυνση Πρόνοιας 9. Αποφάσεις έκδοσης παραχωρητηρίων κατοικιών Πρόνοιας, έναρξη προγραμμάτων Λαϊκής Κατοικίας και θεομηνιοπλήκτων και στεγαστικά θέματα. 10. Αποφάσεις διενέργειας Εράνων. 11. Αποφάσεις διενέργειας Λαχειοφόρων Αγορών. Δ. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 12. Ορισμός υπαλλήλων υπευθύνων για την επικύρωση των διοικητικών εγγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Ε. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης 13. Η χορήγηση άδειας για τη χρήση προσωνυμίας, καθώς και η αλλαγή εγκριθείσας προσωνυμίας σε φρο ντιστήρια (άρθρο 7 και 73 παρ.1 του α.ν 2545/1940 ΦΕΚ 287 Α ). 14. Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση κοινού ενδιαφέ ροντος (άρθρο 41 παρ.3 του ν. 1566/1985). 15. Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό (υπουρ γική απόφαση Γ2/4832/ ). 16. Έγκριση σχολικών εκδρομών εσωτερικού (ΚΕΦ.Β4 της υπ αριθμ. Γ2/4832/ υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 762/1990 τ.β ). 17. Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδε μόνων (άρθρο 53 του ν. 1566/1985). 18. Κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους (άρθρο 2 παρ.3 ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 Α ). 19. Καθορισμός των συνδιαλέξεων που επιτρέπονται κατά μήνα για κάθε τηλεφωνική σύνδεση (άρθρο 4 παρ. 1ζ π.δ. 173/1985). 20. Καθορισμός των σχολείων και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που δικαιούνται να πραγματοποι ούν υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω ΟΤΕ (άρθρο 4 παρ. 1στ π.δ. 173/1985 ΦΕΚ 59 Α ). 21. Έκδοση απόφασης για τη μεταβίβαση περιουσίας των σχολικών μονάδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 31 ν. 2009/1992). Η υπ αριθμ. 7802/ απόφασή μας ισχύει απο λύτως κατά τις παραγράφους 1 16 στο Κεφάλαιο «Γε νικά». Όταν απουσιάζει ή κωλύεται η Αντινομάρχης Αρχο ντάκη Μαρία οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σ αυτήν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο. Ρέθυμνο, 1 Ιανουαρίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριθμ. 4 (17) Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟ ΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στον Αντινομάρχη Μποτονάκη Γε ώργιο. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή θηκε. 2. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού». 3. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1423/Β /2005). 4. Την υπ αριθμ. 2/2/ απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α. Ρεθύμνου για τον ορισμό του αριθμού και των αρμοδι οτήτων των Νομαρχιακών Επιτροπών. 5. Την υπ αριθμ. 1/ απόφασή μας για ορισμό Αντινομαρχών. 6. Την υπ αριθμ. 2/ απόφαση μας ορισμού Προ έδρων Ν.Ε., αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη Μποτονάκη Γεώρ γιο την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω αρμο διοτήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Ν.Α και τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με «Εντολή Νομάρχη» ως κατωτέρω: Α Διεύθυνση Ανάπτυξης 1. Αποφάσεις σύστασης καταστατικών Α.Ε. 2. Αποφάσεις διενέργειας εκθέσεων. 3. Αποφάσεις εντολών ελέγχων σε ελεγκτές Ανωνύ μων εταιριών. 4. Αποφάσεις περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθ μών.

6 18076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Απόφαση ανάκλησης αδείας σύστασης Α.Ε. σύμφω να με τις ισχύουσες διατάξεις. 6. Απόφαση για άσκηση ελέγχου Α.Ε. 7. Απόφαση χορήγησης άδειας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. στην αλλοδαπή. 8. Έγκριση παράτασης της νομικής υπόστασης Α.Ε. που τελεί υπό εκκαθάριση. 9. Έγκριση συγχώνευσης Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό. 10. Απόφαση άδειας λειτουργίας ειδικών εκθέσεων (κλαδικών γενικών) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προβολής εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών, χειροτεχνικών κ.λπ. προϊόντων και υπηρεσιών εκτός από εκθέσεις ει καστικών τεχνών. 11. Απόφαση χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκ θεσιακών χώρων τέλεσης εκθέσεων. 12. Απόφαση αδειών εκμετάλλευσης και λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων των λατομείων. 13. Απόφαση για εκπόνηση μελετών αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και των ήπιων μορφών ενέργειας. 14. Απόφαση αξιοποίησης των μεταλλευτικών πόρων (μεταβίβαση, μίσθωση δικαιωμάτων μεταλλευτικών ερευνών, βεβαίωση φόρου μεταβίβασης τους, προκή ρυξη για μίσθωση μεταλλείων). 15. Απόφαση για αξιοποίηση μαρμάρων και βιομηχα νικών ορυκτών (έγκριση ερευνητικών εργασιών, εκμί σθωση δημοσίων λατομείων, εκτίμηση της αξίας τους, βεβαίωση παγίου και αναλογικού μισθώματος, χαρακτη ρισμός λατομικών επιχειρήσεων ως βιομηχανικών). 16. Απόφαση για αξιοποίηση λατομείων αδρανών υλι κών. Β. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 17. Απόφαση χορήγησης πτυχίων και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων. 18. Απόφαση απόσυρσης από την κυκλοφορία αγρο τικών μηχανημάτων. 19. Απόφαση λήψης μέτρων προστασίας αρδευτικών υδάτων. 20. Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αναδασμού. 21. Απόφαση εισδοχής ποιμνίων σε θερινές και χει μερινές βοσκές. 22. Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων διανομής. 23. Αποφάσεις που αφορούν απαλλοτριώσεις. 24. Απόφαση κατάρτισης εποικιστικού προγράμμα τος. 25. Απόφαση επεκτάσεων των ΤΟΕΒ και έγκριση προ ϋπολογισμού των ΤΟΕΒ. 26. Απόφαση αντικατάστασης σκάφους μηχανής επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. 27. Απόφαση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 28. Απόφαση θεώρησης χορήγησης μελισσοκομικών βιβλιαρίων. 29. Απόφαση άρσης του ν. 2148/1952 (αγοραπωλησία άνω των 250 στρεμμάτων). Γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 30. Αποφάσεις έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων και απαλλαγής από την ανάγκη κυκλοφοριακής σύνδεσης. 31. Αποφάσεις αρχικής έκδοσης ή ανανέωσης εμπει ροτεχνικού πτυχίου. 32. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών καταλληλότη τας, επιλογής και εκτίμησης της άξιας του οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτίριο κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτή ριο (άρθρο 16 του α.ν. 627/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 513/76 ΦΕΚ 356/Α ). Δ. Διεύθυνση Πολεοδομίας 33. Θεώρηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 34. Εποπτεία λειτουργίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποι ότητας Περιβάλλοντος. Η υπ αριθμ. 7802/ απόφασή μας ισχύει απολύ τως κατά τις παραγράφους 1 16 στο Κεφάλαιο «Γενικά». Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντινομάρχης Μποτο νάκης Γεώργιος οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σ αυτόν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο. Ρέθυμνο, 1 Ιανουαρίου 2008 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριθμ. 1975/Φ.30.1 (18) Κατανομή έξι (6) κενών οργανικών θέσεων Ε.Τ.Π. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παρ. 9 με το αρ. 4, κεφ. Ε του ν. 2916/2001, και του άρθρ. 15, παρ. 7 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 2, του ν. 2916/ Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/471/17832/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της υπ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση πενήντα (50) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προ σωπικού (Ε.Τ.Π.) στα ΤΕΙ. 3. Τη με υπ αριθμ /Ε5/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμ φωνα με την οποία κατανεμήθηκαν στο ΤΕΙ Κρήτης έξι (6) θέσεις Ε.Τ.Π. 4. Το με την υπ αριθμ. 1073/ Πρακτικό Συμ βουλίου ΤΕΙ Κρήτης. 5. Την υπ αριθμ. 357/ πράξη συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. 6. Την υπ αριθμ. 464/ πράξη Συμβουλίου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, καθώς και το υπ αριθμ. 1076/ Πρακτικό Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης. 7. Την υπ αριθμ. 134/ έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, καθώς και το υπ αριθμ. 1077/ Πρακτικό Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης. 8. Την υπ αριθμ. Ε5/58571/ πράξη της Υπουρ γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 215/Τ.Ν.Π.Δ.Δ./ ). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Κατανέμουμε έξι (6) κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στα Τμήματα του ΤΕΙ Κρή της ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ). Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Μία (1) θέση με ειδικότητα «Εφαρμογές Πληροφορικής για Ηλεκτρολογία». 2. Παράρτημα Ρεθύμνου. Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής: Μία (1) θέση. 3. Παράρτημα Αγίου Νικολάου. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής: Δύο (2) θέσεις. 4. Παράρτημα Ιεράπετρας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: Μία (1) θέση. 5. Παράρτημα Σητείας. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας: Μία (1) θέση με ειδικότητα «Διαιτολογίας». Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2008 Η Πρόεδρος ΧΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Αριθμ. 070/14/ (19) Έναρξη λειτουργίας των συσταθεισών Υποδιευθύνσε ων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του ν.δ. 2698/1953, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρ θρα 1 και 2 του ν.δ. 3710/ Τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 9 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ.Α / ). 3. Την υπ αριθμ. Φ.10021/27402/2659/ (ΦΕΚ 1033/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των συσταθει σών Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν σήμερα. 5. Την αναγκαιότητα λειτουργίας των Υποδιευθύνσεων Στέγασης, Μελετών και Κατασκευών, Συντήρησης και Τεχνικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των συσταθεισών Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ την 1η Ιουλίου Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ Αριθμ. 484/15 (20) Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) α. Το ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ13/Α ), β. το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α ), γ. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), δ. το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένου και συ ναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α ), ε. την υπ αριθμ. 2/70092/0022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός των αποδοχών και των πρόσθετων απολαβών του ειδικού επιστημονικού και του τακτικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλε πικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (ΦΕΚ 726/Β /2007) και ιδίως το άρθρο 5, στ. την υπ αριθμ. 280/127/ απόφαση της Ολομέ λειας της ΕΕΤΤ «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊστα μένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β ), ζ. τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους 2008, η. το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Προ ϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2008, στον οποίο έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη, θ. την Εισήγηση υπ αριθμ /Φ600/ της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προ φορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Σακκά), αποφασίζει: 1. Εγκρίνει την κατανομή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο προσωπικό της ΕΕΤΤ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2008, ως εξής: 1.1 Για τριάντα τέσσερα (34) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ ανώτατο όριο πέντε χιλιάδες (5.000) ώρες. 1.2 Για εννέα (9) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων, κατ ανώτατο όριο χίλιες οκτακόσιες (1.800) ώρες. 1.3 Για εξήντα πέντε (65) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Φάσματος, κατ ανώτατο όριο δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ώρες. 1.4 Για δεκαπέντε (15) μέλη του Προσωπικού της Δι εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κατ ανώτατο όριο δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ώρες. 1.5 Για έξι (6) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, κατ ανώτατο όριο χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες. 1.6 Για επτά (7) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών, κατ ανώτατο όριο πεντακόσιες (500) ώρες. 1.7 Για επτά (7) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, κατ ανώτατο όριο χίλιες τετρακόσιες (1.400) ώρες. 1.8 Για τρία (3) μέλη του Προσωπικού του Γραφείου Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο εξακόσιες (600) ώρες.

8 18078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1.9 Για ένα (1) μέλος του Προσωπικού της Γραμματεί ας της Επιτροπής, κατ ανώτατο όριο διακόσιες (200) ώρες. 2. Ορίζει ότι: α. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων και ανεξάρτητων Τμημάτων θα βεβαιώνουν τις πραγματο ποιηθείσες, ανά υπάλληλο και σε διάστημα ενός μηνός υπερωρίες, καθώς και τη νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία. β. Για τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων στις οποίες δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις ευθύνης ή για τους υπαλλήλους που τυχόν δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές μονάδες, η βεβαίωση των υπερωριών, νυ χτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2008 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (21) Στην υπ αριθμ. Φ /22775/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 948/ (τ.β ), διορθώνονται τα επώνυμα, από τα λανθασμένα: α) «ΛΥΚΟΝΑ ΠΥΡΡΟΥ του ΣΙΜΟΥ», β) «ΛΥ ΚΟΝΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ συζ. ΠΥΡΡΟΥ», γ) «ΛΥΚΟΝΑ ΕΛΠΙΝΙ ΚΗΣ του ΠΥΡΡΟΥ» και δ) «ΛΥΚΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΠΥΡΡΟΥ» Στα ορθά: «α) ΛΥΚΟΚΑ ΠΥΡΡΟΥ του ΣΙΜΟΥ», β) «ΛΥ ΚΟΚΑ ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ συζ. ΠΥΡΡΟΥ», γ) «ΛΥΚΟΚΑ ΕΛΠΙΝΙ ΚΗΣ του ΠΥΡΡΟΥ» και δ) «ΛΥΚΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΠΥΡΡΟΥ». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) (22) 1. Στην υπ αριθμ /Δ4/ απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαου Λέγκα που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 561/ (τεύχος Β ) με θέμα «Ίδρυση Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Σιβι τανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» στην πρώτη σελίδα, στο ΘΕΜΑ διορθώνεται: Το λανθασμένο: «Ίδρυση Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής» Σσο σωστό: «Ίδρυση 1ης Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής» και στο αποφασιστικό μέρος, στην 3η σελίδα, στην 1η παράγραφο, στο 3ο στίχο εκ των άνω διορ θώνεται: Το λανθασμένο: «μια Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Σιβιτανιδείου» Στο σωστό: «η 1η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Σιβι τανιδείου». 2. Στην υπ αριθμ /Δ4/ απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1128/ (τεύχος Β) με θέμα «Μετατροπή του Δημόσιου 5ου Επαγγελματικού Λυκείου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγ γελμάτων σε Δημόσια Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμά των» στην πρώτη σελίδα, στο ΘΕΜΑ διορθώνεται Το λανθασμένο: «σε Δημόσια Επαγγελματική Σχολή» Στο σωστό: «σε 2η Δημόσια Επαγγελματική Σχολή». Επιπλέον, στο αποφασιστικό μέρος, στη 2η σελίδα, στην 1η παράγραφο, στο 3ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται το λανθασμένο: «σε Δημόσια ΕΠΑ.Σ» Στο σωστό: «σε 2η Δημόσια ΕΠΑ.Σ» και στη 2η παρά γραφο, στο 4ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται το λανθα σμένο «σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της Σιβιτανιδείου Σχολής» Στο σωστό: «σε 2η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της Σι βιτανιδείου Σχολής». (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 09.02.2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 09.02.2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 09.02.2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ32/224 ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ:

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 36 ΘΕΜΑ: Ελληνική ΑΔΑ: 4Ι0ΕΚ-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 67447 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 48 ο από 25//203 έως 29//203) 3 0 ) 2 Δεκεμβρίου 203 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Πυθαγόρα 9 Ταχ. Κώδικας: 83100 - Σάμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΕΚ: Β 3586/31-12-2014 Α.Δ.Α.: 7ΗΦ4Η-ΦΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα