ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

2 ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S

3 ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ HACCP; To HACCP είλαη κία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε (κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο Ππζηήκαηνο) κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη, αμηνινγνχληαη θαη εθηηκνχληαη : ε επηθηλδπλόηεηα (πηζαλόηεηα παξνπζίαο) θαη ε ζνβαξόηεηα (έληαζε θαη έθηαζε ζπκπηωκάηωλ πνπ πξνθαινύληαη) κηθξνβηνινγηθψλ θηλδχλσλ ρεκηθψλ θηλδχλσλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ ΡΩΛ νη νπνίνη επεξεάδνπλ δπζκελώο ηελ αζθάιεηα ηωλ ηξνθίκωλ θαη πνηώλ.

4 ΡΔΙΗΘΝΠ ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ HACCP Λα ζέζεη θάησ απφ έιεγρν φινπο ηνπο θηλδχλνπο, έηζη ψζηε ην παξαγφκελν ηξφθηκν ή πνηφ, λα είλαη ζρεηηθψ αζθαιωο, δειαδή, δελ ζα πξνθιεζεί αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο απφ ηελ θαηαλάισζε ελφο ηξνθίκνπ ή ζπζηαηηθνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά θαη ε θαηαλάισζή ηνπ δελ ππεξβαίλεη θάπνηα αλψηαηα φξηα. ΞΟΝΠΝΣΖ Ζ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηα ίδηα ηα ηξφθηκα, αιιά θαη απφ ηα άηνκα πνπ ηα θαηαλαιψλνπλ. Ρξφθηκα αζθαιή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη θαηαλαιψλνληαη ζε θπζηνινγηθέο πνζφηεηεο) κπνξεί λα είλαη ηνμηθψ Ϊ ζαλαηεθόξα γηα επαϋζζεηα Ϊ αιιεξγηθψ Ψηνκα.

5 HACCP & ΞΟΝΙΖΤΖ Ρν Πχζηεκα HACCP ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθψ, ειέγρνληαο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηα κεγέζε (κέζσ ησλ νξίσλ ηνπο), πνπ ειέγρνπλ ηνπο ελ δπλάκεη θηλδύλνπο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξαθηηθή ηεο εθ ησλ πζηέξσλ επαιήζεπζεο ή κε, ηεο αζθάιεηαο

6 ΑΠΦΑΙΖ ΡΟΝΦΗΚΑ Κείσζε θφζηνπο Αχμεζε θέξδνπο Θαιχηεξε εξγαζία Βειηίσζε πνηφηεηαο γεχζεο, νζκήο, εκθάληζεο θιπ Θαιή θήκε, επραξηζηεκέλνη πειάηεο Δπηρεηξεκαηηθή επηηπρία (αχμεζε πειαηείαο, αχμεζε θέξδνπο) Ππκθσλία κε ηε λνκνζεζία

7 ΚΖ ΑΠΦΑΙΖ ΡΟΝΦΗΚΑ Λνκηθέο θπξψζεηο, πξφζηηκα ή/θαη θιείζηκν επηρείξεζεο Απψιεηα εξγαζίαο Γπζθήκεζε, θαηαγγειίεο, απψιεηα θήκεο θαη ππφιεςεο Απψιεηα πειαηψλ Κείσζε εζηθνχ εξγαζίαο Αλάγθεο επαλεθπαίδεπζεο θ.ά.

8 ΝΟΗΠΚΝΗ ΘξΫζηκν ζεκεϋν ειωγρνπ (CCP) Θάζε ζεκείν, ζηάδην ή δηαδηθαζία ζην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί έιεγρνο κε ζθνπφ έλαο αλαγλσξηζκέλνο θίλδπλνο λα πξνιεθζεί, λα απαιεηθζεί ή λα ειαηησζεί ζε απνδεθηά φξηα. Ξαξαθνινύζεζε Πρεδηαζκέλε αθνινπζία παξαηεξήζεσλ ή κεηξήζεσλ ειέγρνπ ησλ θξηζίκσλ νξίσλ θαη δεκηνπξγίαο γξαπηψλ αληηθεηκεληθψλ βεβαηψζεσλ (αξρεία). ΘξΫζηκν όξην Θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί γηα θάζε κέηξεζε ζρεηηθά κε έλα θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ. Ρηκή κεγέζνπο πνπ δηαρσξίδεη ηελ απνδνρή ή φρη. ΓηνξζσηηθΪ ΔλΩξγεηα Κέηξα-Γηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη φηαλ ηα απνηειέζκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ή ησλ θξηζίκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ ππνδεηθλχνπλ ηάζε γηα απφθιηζε απφ ηα απαηηνχκελα θξίζηκα φξηα.

9 ΝΗ 7 ΑΟΣΔΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ HACCP ΑξρΪ 1 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. Θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ θηλδχλσλ θαζψο επίζεο θαη πξνζδηνξηζκφο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα απνθπγή ησλ θηλδχλσλ απηψλ. ΑξρΪ 2 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ / δηεξγαζηψλ / θάζεσλ / ιεηηνπξγίαο, πνπ κπνξεί λα ειεγρζνχλ ψζηε λα εμαθαλίζνπλ ηνλ θίλδπλν ή λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ (CCP s). ΑξρΪ 3 Θαζνξηζκφο ησλ Θξηζίκσλ Νξίσλ γηα ηηο ειεγρφκελεο παξακέηξνπο ζε θάζε CCP, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί αξγφηεξα φηη θάζε CCP ζα βξίζθεηαη ππφ έιεγρν

10 ΝΗ 7 ΑΟΣΔΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ HACCP ΑξρΪ 4 Δγθαηάζηαζε κεραληζκψλ (κέζσ Αλάπηπμεο Ππζηήκαηνο) παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ CCP s κέζα απφ πξφγξακκα δνθηκψλ ή παξαηεξήζεσλ. Θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ (νδεγηψλ) επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινχζεζεο, γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηαηήξεζή ηεο πφ Έιεγρν. ΑξρΪ 5 Θαζνξηζκφο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ φηαλ νη κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο δείμνπλ φηη θάπνην CCP είλαη εθηφο ειέγρνπ (απφθιηζε απφ Θξίζηκν Όξην). ΑξρΪ 6 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηεθκεξίσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο. ΑξρΪ 7 Δγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο επαιήζεπζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήκαηνο HACCP.

11 ΑΠΘΔΛΔΗΔΠ ΞΝ ΞΟΝΘΑΙΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΟΝΦΗΚΑ Σηαηηζηηθέο έρνπλ απνδείμεη όηη αζζέλεηεο πξνθαινύληαη από ηξόθηκα, νθείινληαη ζε κεγάιν πνζνζηό, από θαθνύο ρεηξηζκνύο ηξνθίκωλ.

12 ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΘΗΛΓΛΥΛ Τα ηξόθηκα γίλνληαη επηθίλδπλα όηαλ ππάξρνπλ επιμολύνσεις Δπηκφιπλζε είλαη ε παξνπζία επηθίλδπλσλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ ζην ηξφθηκν. Ρα ηξφθηκα επηκνιχλνληαη απφ ηηο θάησζη πεγέο: Βηνινγηθέο Σεκηθέο Φπζηθέο ΒηνινγηθνΫ ΘΫλδπλνη: Ξαξνπζία επηθίλδπλσλ κηθξννξγαληζκψλ ΣεκηθνΫ ΘΫλδπλνη: Ξαξνπζία ππνιεηκκάησλ ρεκηθψλ νπζηψλ ΦπζηθνΫ ΘΫλδπλνη: Ξαξνπζία μέλσλ ζσκάησλ

13 ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ Οη θύξηνη κηθξννξγαληζκνί πνπ απνηεινύλ ζεκαληηθνύο βηνινγηθνύο θηλδύλνπο είλαη: ΗνΫ: Νη ηνί είλαη νη απινχζηεξεο κνξθέο δψλησλ νξγαληζκψλ. Θάπνηνη είλαη αξθεηά αλζεθηηθνί ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ΞαξΨζηηα: Νξγαληζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε / ηξέθνληαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο Κύθεηεο: Νη κχθεηεο κπνξεί λα είλαη απφ κηθξνζθνπηθνί έσο πνιχ κεγάινη φζν έλα καληηάξη. ΒαθηΪξηα: Ρα βαθηήξηα είλαη νη πην επηθίλδπλνη κ/ν γηα ηα ηξφθηκα, αθνχ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο αλαπηχζζνληαη πνιχ γξήγνξα

14 ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ Ρα ηξφθηκα πεξηέρνπλ έλα αξρηθφ κηθξνβηνινγηθφ θνξηίν. Ζ νξζή παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη ν θαηάιιεινο έιεγρνο ησλ πξνκεζεπηψλ, βνεζνχλ ζηελ φζν ην δπλαηφ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο απμεκέλνπ αξρηθνχ κηθξνβηνινγηθνχ θνξηίνπ ζηα ηξφθηκα. Έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ νξζή παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ, ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πνπ ππφθεηηαη ην ηξφθηκν, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κείσζε, θαηαζηξνθή ή αληηζέησο ζηελ αχμεζε ησλ παζνγφλσλ κ/ν.

15 ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΔΛΓΝΓΔΛΔΗΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ - ph: Ρξφθηκα πνπ έρνπλ ρακειφ ph (φμηλα), είηε θπζηθψο (θξνχηα), είηε ηερλεηψο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην κέζν νμίληζεο (γηανχξηη, ηνπξζί, θ.ι.π.), ηείλνπλ λα δηαηεξνχληαη πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνχ νη ζπλήζεηο κ/ν ρξεηάδνληαη πεξηβάιινλ κε ph>6 γηα λα αλαπηπρζνχλ - Ξεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία: Νη κ/ν γηα λα επηβηψζνπλ ρξεηάδνληαη απνζέκαηα ζε λεξφ. Ρξφθηκα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία (απνμεξακέλα, ζθφλεο, θ.ι.π.), κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη θαιχηεξα.

16 ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΔΜΥΓΔΛΔΗΠ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ - ΘεξκνθξαζΫα: Θεξκνθξαζηαθά επηθϋλδπλε δώλε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κ/ν ζεσξείηαη κεηαμχ 5 ν C θαη 63 o C Δμαηξνχληαη νη κχθεηεο πνπ είλαη αλζεθηηθνί θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο - ΠρεηηθΪ πγξαζϋα πεξηβψιινληνο ρώξνπ: Κεγάιε πγξαζία πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζεκαίλεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πδξαηκψλ θαη απηφ ζεκαίλεη αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο πγξαζία ηνπ ηξνθίκνπ - ΠπγθΩληξσζε αεξϋσλ: Ξ.ρ. κίγκαηα CO 2, O 2, N 2, ζηα νπνία είλαη επαίζζεηα ηα αεξφβηα βαθηήξηα

17 ΣΖΚΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ Νη θχξηεο θαηεγνξίεο ρεκηθψλ θηλδχλσλ ζηα ηξφθηκα είλαη: α) θπζηθψο απαληψκελεο ρεκηθέο νπζίεο ελψζεηο (Κπθνηνμίλεο, Θαιάζζηεο βηνηνμίλεο, ηνμίλεο καληηαξηψλ, θ.ι.π.) β) πξφζζεηεο ρεκηθέο ελψζεηο (γηα ιφγνπο ηερλνινγίαο, ζπληήξεζεο, θ.ι.π.) (Γεσξγηθά ρεκηθά, Βαξέα κέηαιια, Ππληεξεηηθά, Σεκηθά εγθαηάζηαζεο)

18 ΦΠΗΘΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ Νη ζεκαληηθφηεξνη θπζηθνί θίλδπλνη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη κε ηηο πεγέο πξνέιεπζήο ηνπο είλαη νη θάησζη: ΓΑΙΗ ΙΗΘΝ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ ΠΡΖΛ ΓΔΗΑ ΞΖΓΖ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ Ρξαχκαηα, αηκάησκα Φηάιεο, ζθεχε, θσηηζηηθά ΜΙΝ Ρξαχκαηα, κφιπλζε, πληγκφο Ξαιέηεο, θνπηηά ΞΔΡΟΔΠ Ξληγκφο, ζπάζηκν δνληηψλ Σσξάθηα, θηίξηα ΚΔΡΑΙΙΑ Ρξαχκαηα, κφιπλζε Δμνπιηζκφο, εξγαδφκελνη ΝΠΡΑ Ξληγκφο, ηξαχκαηα Δπεμεξγαζία ΞΙΑΠΡΗΘΑ Ρξαχκαηα, κφιπλζε, πληγκφο ιηθά ζπζθεπαζίαο ΙΗΘΑ ΞΟΝΔΟΣΝΚΔΛΑ ΑΞΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ Ρξαχκαηα, ζπάζηκν δνληηψλ, κφιπλζε, πληγκφο Δξγαδφκελνη (θνπκπηά, θαξθίηζεο, θνζκήκαηα)

19 ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ HACCP Νη πξνυπνζέζεηο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ΝξζΪ ΒηνκεραληθΪ & γηεηλϊ ΞξαθηηθΪ (GMP/GHP s) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο θαη ησλ Γηεζλψλ Ξξαθηηθψλ, θαη αθνξνχλ: Θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (εμσηεξηθέο ηδηφηεηεο, εζσηεξηθή θαηάζηαζε, δηεπθνιχλζεηο πγηεηλήο, θαζαξηζκνί, πνηφηεηα λεξνχ θιπ). Ξαξαιαβή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε (πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θνθ). Γεληθφο ζρεδηαζκφο εμνπιηζκνχ, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, θαζαξηζκνί, απνιχκαλζε Ξξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ γηεηλή (πξφγξακκα πγηεηλήο, πξφγξακκα ειέγρνπ κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ πξνζσπηθνχ, πξφιεςε ινηκψμεσλ, pest & fly control, δηάζεζε απνξξηκκάησλ θιπ ).

20 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΞΔΟΗΒΑΙΙΥΛ ΣΥΟΝΠ α) Σψξνη πςειψλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο Σψξνη παξαζθεπήο εδεζκάησλ Ξνδηέο ιεπθνχ ρξψκαηνο ρσξίο εμσηεξηθέο ηζέπεο, νη νπνίεο δηαηεξνχληαη θαζαξέο, δελ θνξηνχληαη εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζηε δηαδξνκή απφ ή πξνο ηελ εξγαζία, ηα ρέξηα θαη ηα εξγαιεία δελ ζθνππίδνληαη ζ απηέο. Θαιχκκαηα θεθαιήο πνπ θνξηνχληαη κε ηξφπν πνπ λα θαιχπηεηαη ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Γάληηα (φπνπ ρξεηάδεηαη) δελ θνξηνχληαη πάλσ απφ 2 ψξεο θαη πξέπεη λα αιιάδνληαη φηαλ αιιάδεη ην αληηθείκελν εξγαζίαο. Λσπά θαη καγεηξεκέλα ηξφθηκα δελ ρεηξίδνληαη κε ηα ίδηα γάληηα. Δξγαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηα γάληηα, γίλνληαη κε θαιά πιπκέλα ρέξηα. Ξξνζσπηθά είδε θαη ξνχρα δελ αθήλνληαη ζηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ηξφθηκα

21 ΠΡΑΗΣΖΗΓ ΓΚΔΤΙΑΖΑ ΩΣΓ ΘΑΘΟ

22 Ν ΠΥΠΡΝΠ ΣΔΗΟΗΠΡΖΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΦΝΟΑΔΗ KAΘΑΡΗ ΕΝΔΤΜΑΙΑ ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΟ ΚΕΦΑΛΙ ΓΑΝΣΙΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ

23 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΞΔΟΗΒΑΙΙΥΛ ΣΥΟΝΠ β) Σψξνη κέηξησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο Σψξνη εζηίαζεο & έθζεζεο εδεζκάησλ Θαζαξέο ζηνιέο εξγαζίαο Ραθηηθφ πιχζηκν ρεξηψλ

24 ΠΥΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΙΠΗΚΑΡΝΠ ΣΔΟΗΥΛ Βρέξτε τα χέρια σας με τρεχούμενο νερό γύρω στους 40οC Bάλτε σαπούμι Τρίψτε καλά τα χέρια μέχρι τους αγκώνες για περίπου 20 sec Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι για τον καθαρισμό των νυχιών Ξεβγάλετε καλά με τρεχούμενο νερό Στεγνώστε τα χέρια σας με πετσέτα μιας χρήσης

25 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΡΔ ΡΝΛ ΘΑΡΑΙΙΖΙΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΙΠΗΚΝ ΡΥΛ ΣΔΟΗΥΛ ΑΠΟΘΤΙΑΚΣΖΗΟ ΥΓΖΡΟΠΓΣΓΣΓ ΙΖΑ ΥΡΕΕ ΑΠΟΤΚΟΘΕΗΕ ΤΗΓΤΕ ΔΓΣΟΤ ΑΓΡΑ ΠΟΔΟΗΖΚΕΣΕ ΒΑΘΒΖΔΑ ΓΖΑ ΔΓΣΟ ΗΑΖ ΗΡΤΟ ΚΓΡΟ ΠΟΔΟΗΖΚΕΣΟ ΗΑΔΟ ΑΠΟΡΡΤΙΑΣΩΚ

26 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΞΔΟΗΒΑΙΙΥΛ ΣΥΟΝΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΣΥΟΥΛ Ξξόγξακκα Θαζαξηζκνύ Δπηθάλεηεο θνπήο θαη παξαζθεπήο ηξνθίκσλ (πάγθνη εξγαζίαο, επηθάλεηεο θνπήο ηξνθίκσλ, θιπ) Δμνπιηζκφο εζηίαζεο θαη ζθεχε (δίζθνη, πηάηα, καραηξνπήξνπλα, θαηζαξνιηθά, θιπ) Δμνπιηζκφο δηαηήξεζεο θαη παξαζθεπήο ηξνθίκσλ (ςπγεία, θνχξλνη, ςπγεία mini bar, θ.ι.π.) Ρνίρνη, Ξαξάζπξα (θαη ζίηεο), Ξφξηεο Ξαηψκαηα (θαη ζράξεο απνρεηεχζεσλ) Νξνθέο (θαη θσηηζηηθά ή ηπρφλ αγσγνχο) ΣξΪζε Δηδηθώλ Θαζαξηζηηθώλ / Απνιπκαληηθώλ ΞΟΝΠΝΣΖ!!! Πηηο Νδεγίεο ρξήζεο

27 ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗΠΡΔ ΣΟΥΚΑΡΗΘΝ ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ

28 ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗΠΡΔ ΣΟΥΚΑΡΗΘΝ ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ

29 ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗΠΡΔ ΣΟΥΚΑΡΗΘΝ ΓΗΑΣΥΟΗΠΚΝ ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ

30 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΞΔΟΗΒΑΙΙΥΛ ΣΥΟΝΠ ΚΝΘΡΝΛΗΔΠ -ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΔΗΠ Νη εμσηεξηθέο πφξηεο πνπ νδεγνχλ ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο εδεζκάησλ θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο εζηίαζεο είλαη πάληα θιεηζηέο. Ρα ζθεπάζκαηα θξεαηίσλ θαη νη ζράξεο απνρέηεπζεο δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ελψ φηαλ ηα θξεάηηα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαιχπηνληαη κε εηδηθά θαιχκκαηα. Ρν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ εθαξκφδεηαη θαλνληθά ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο ππνιεηκκάησλ θαη απνξξηκκάησλ πιεζίνλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρα δνρεία απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ θνπδηλψλ αδεηάδνληαη ηαθηηθά θαη δηαηεξνχληαη θαζαξά. Ρα απνξξίκκαηα δελ παξακέλνπλ πνηω ζην ρψξν παξαζθεπήο εδεζκάησλ, ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο εζηίαζεο ή ζηνπο δηπιαλνχο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.

31 ΚΝΘΡΝΛΗΑ & ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΖ Ξξόιεςε ΠπλεξγαζΫα κε πηζηνπνηεκωλε εηαηξϋα ΚπνθηνλΫαο & Απεληόκσζεο (ή ε επηρείξεζε κφλε ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε απαηηνχκελε γλψζε) ΠπλεξγαζΫα κε πξνκεζεπηωο (Ψ & βνεζεηηθώλ πιώλ) πνπ εθαξκόδνπλ ζύζηεκα κπνθηνλϋαο θαη απεληόκσζεο ΔμΨιεηςε νπνηαζδϊπνηε εηζόδνπ, ζθξαγϋδνληαο ην ρώξν ηνπνζέηεζε ζήηαο, πιέγκαηνο ή εηδηθέο ζράξεο, ζε θάζε άλνηγκα πνπ δελ ζθξαγίδεηαη (παξάζπξα, αεξαγσγνί, ινχθηα, απνρεηεχζεηο) ζθξάγηζε ζηα θελά, γχξσ θαη θάησ απφ θιεηζηέο πφξηεο ειεγρφκελν άλνηγκα ζηηο πφξηεο παξαγσγήο. Λα κελ αθήλνληαη άζθνπα αλνηθηέο ρξήζε αεξνθνπξηηλψλ θαη εληνκνπαγίδσλ

32 ΚΝΘΡΝΛΗΑ & ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΖ Ξξόιεςε ΡΪξεζε θαλόλσλ ζσζηϊο απνζεθεπηηθϊο πξαθηηθϊο άκεζε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε ηα πξντφληα λα βξίζθνληαη επάλσ ζε παιέηεο θαη ξάθηα λα κελ αθνπκπνχλ ζηνπο ηνίρνπο ή ην δάπεδν λα αλαθπθιψλνληαη ζσζηά (ηήξεζε FIFO ή FEFO) λα κελ ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ζεκεία πνπ ζηάδνπλ πγξά ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, θαηά ηελ παξαιαβή θαη θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη επαξθήο εμαεξηζκφο

33 ΚΝΘΡΝΛΗΑ & ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΖ Αληηκεηψπηζε - Δμπγίαλζε Σξήζε θαηάιιεισλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη εγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη πιηθψλ, απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ Φπζηθέο κέζνδνη πρ. Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο ππέξερσλ, παγίδεο γηα ηξσθηηθά, εληνκνπαγίδεο θα. Σεκηθέο κέζνδνη πρ. Δληνκνθηφλα, δνιψκαηα θα. Νη ρεκηθέο νπζίεο, απνζεθεχνληαη πάληα ζηηο αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο ή ζε άιιεο κε ζσζηή επηζήκαλζε θαη θπιάζζνληαη καθξηά απφ ηα ηξφθηκα ζε ληνπιάπηα πνπ θιεηδψλνπλ Απαγνξεχεηαη ε εθαξκνγή, ρεκηθψλ νπζηψλ, επάλσ ή θνληά ζε ηξφθηκα θαη επηθάλεηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ΞξνζνρΪ ζηηο θπζηθωο θαη ρεκηθωο επηκνιύλζεηο ησλ ηξνθϋκσλ, θαηψ ηελ εθαξκνγϊ ησλ αλσηωξσ κεζόδσλ

34 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΞΔΟΗΒΑΙΙΥΛ ΣΥΟΝΠ ΓΗΑΘΔΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Σξεζηκνπνηνχληαη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ κηαο ρξήζεσο πνπ αληηθαζίζηαληαη πξηλ γεκίζνπλ ηειείσο. Νη θάδνη αδεηάδνληαη, θαζαξίδνληαη θαη ζηεγλψλνπλ θαζεκεξηλά απφ ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη αλαιάβεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ρψξσλ. Ν ρεηξηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ επηδηψθεηαη λα κελ γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο εδεζκάησλ πνπ ρεηξίδεηαη ηξφθηκα. Θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ απνθεχγεηαη ε δηέιεπζε κέζσ πεξηνρψλ κεηαθνξάο α πιψλ θαη παξαζθεπήο θαη κεηαθνξάο εδεζκάησλ. Ρα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο εδεζκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε κεγαιχηεξνπο θάδνπο, νη νπνίνη δελ παξακέλνπλ παξά κφλν γηα ηνλ απνιχησο απαξαίηεην ρξφλν θνληά ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο/ παξαζθεπήο εδεζκάησλ. Κε ηνπο θάδνπο απηνχο ηα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν ρψξν (ςπρφκελν θαη κε θξεάηην απνζηξάγγηζεο πδάησλ), απ φπνπ απνκαθξχλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε. Νη πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ δηαηεξνχληαη ζε ηάμε θαη πιέλνληαη θαζεκεξηλά.

35 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΔΗΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Ξαξαθνινχζεζε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Βηβιηαξίσλ γείαο Αλ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο πνπ αζρνιείηαη κε ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αξξσζηήζεη ή ππνθέξεη απφ δηάξξνηα, έκεην, λαπηία, ν πεχζπλνο θξνληίδεη ψζηε ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο λα κελ απαζρνινχληαη γηα φζν θαηξφ λνζνχλ ζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ. Ξιεγέο, Δθδνξέο, Δγθαχκαηα Θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν, απηνθφιιεην επίδεζκν θαη γάληηα, ψζηε λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επαθήο ηνπο κε ηα ηξφθηκα.

36 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΛΖΘΔΗΔΠ Απαγνξεχεηαη θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο νη εξγαδφκελνη λα θνξνχλ θνζκήκαηα (ξνιφγηα, δαθηπιίδηα, θιπ.). Ρα λχρηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε εξγαζίεο ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ (θπξίσο παξαζθεπήο) είλαη θνκκέλα, θαζαξά θαη φρη βακκέλα. Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα, κάζεκα ηζίριαο, θαγεηφ, θηχζηκν, θιπ. Νη ζπλήζεηεο φπσο μχζηκν θεθαιηνχ, κχηεο, απηηψλ, θιπ. πξέπεη θαηά ην δπλαηφ λα απνθεχγνληαη ή/θαη λα έπεηαη πξνζεθηηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Απαγνξεχεηαη ην βήμηκν ή ην θηάξληζκα πάλσ ζηα ηξφθηκα παξά κφλν ζε ραξηνκάληηιν θαη θαιφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κεηά.

37 ΘΑΘΔΠ ΠΛΖΘΔΗΔΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Έρχομαι μα βοηθήσω.. Υρειάζομαι βοήθεια! ΑΦΟΤ!! Δεμ αισθάμομαι & πολύ καλά

38 ΝΟΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΑΘΡΗΘΖ (GMP/GHP) ΓΗΔΗΛΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΙΠΗΚΝ ΣΔΟΗΥΛ Ρν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βξαρηφλσλ, γίλεηαη κε ρξήζε ζαπνπληνχ θαη δεζηνχ λεξνχ: α. πξηλ μεθηλήζεη ε εξγαζία β. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη γ. κεηά ην δηάιεηκκα δ. κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ σκψλ θαη ςεκέλσλ ηξνθίκσλ ε. κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θξεάησλ θαη ιαραληθψλ ζη. κεηά ηελ επαθή κε νηηδήπνηε δπλαηφλ λα ηα επηκνιχλεη π.ρ. ηειέθσλν, ρξήκαηα, απνξξίκκαηα, σκά ηξφθηκα, εμνπιηζκφ. δ. κεηά ηε ρξήζε θαζαξηζηηθψλ ή ρεκηθψλ ε. κεηά απφ θάπληζκα, θαγεηφ, μχζηκν (θεθαιήο, κχηεο, απηηψλ) ζ. κεηά απφ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα η. κεηά απφ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη πέζεη ζην δάπεδν.

39 ΞΙΔΛΔΡΔ ΠΣΛΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΠΑΠ

40 ΞΙΔΛΔΡΔ ΠΣΛΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΠΑΠ

41 ΞΙΔΛΔΡΔ ΠΣΛΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΠΑΠ

42 ΞΙΔΛΔΡΔ ΠΣΛΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΠΑΠ

43 ΞΙΔΛΔΡΔ ΠΣΛΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΠΑΠ

44 ΞΙΔΛΔΡΔ ΠΣΛΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΠΑΠ

45 ΞΙΔΛΔΡΔ ΠΣΛΑ ΡΑ ΣΔΟΗΑ ΠΑΠ

46 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ -ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ Γηαηεξείηε ην ρψξν παξαιαβήο θαζαξφ απαιιαγκέλν απφ απνξξίκκαηα, λεξά ή νπνηνδήπνηε θίλδπλν κφιπλζεο. Ν πεχζπλνο Ξαξαιαβψλ ειέγρεη: α. Ρα έγγξαθα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα πξνκεζεπφκελα είδε β. Ρελ θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε κεηαθνξηθνχ κέζνπ γ. Ρελ ζπζθεπαζία ησλ παξαιακβαλφκελσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δ. Ρελ ζήκαλζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ/ πνηψλ (νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, πξνέιεπζε, εκεξνκελία ιήμεο, αξηζκφο παξηίδαο). ε. Ρελ πνηφηεηα ησλ παξαιακβαλφκελσλ ηξνθίκσλ/ πνηψλ ζη. Ρελ ζεξκνθξαζία παξαιαβήο (θπξίσο γηα ηξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ςχμε ή θαηάςπμε, αιιά θαη γηα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο).

47 ΚΔΡΟΖΠΖ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ Ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε ζεξκνθξαζία ησλ πξντφλησλ: Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πξντφλησλ θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ, απνηειεί λνκηθϊ απαϋηεζε Γηαζθαιίδνπκε ηελ αζθψιεηα ησλ ηξνθϋκσλ Γηαζθαιίδνπκε ηα νξγαλνιεπηηθψ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψ Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πξντφλησλ, απνηειεί αληηθεηκεληθφ θξηηήξην απνδνρϊο Ϊ απόξξηςϊο ηνπο Ν πην αμηόπηζηνο ηξόπνο ιϊςεο ζεξκνθξαζϋαο, εϋλαη ε απεπζεϋαο κωηξεζε ηεο ηηκϊο ζην πξντόλ

48 ΚΔΡΟΖΠΖ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ Ζ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ζηα παξαθάησ ζηψδηα: Θαηά ηελ παξαιαβϊ Θαηά ηελ απνζϊθεπζε - δηαηϊξεζε Θαηά ηελ επεμεξγαζϋα (ηεκαρηζκφ, απφςπμε,καγείξεκα,θξχσκα, αλαζέξκαλζε θ.ι.π.) Θαηά ηελ πώιεζε (θαη δηάζεζε) Θαηά ηε κεηαθνξψ ΡΪξεζε ΑξρεΫνπ θαηαγξαθϊο Θεξκνθξαζηώλ

49 ΚΔΡΟΖΠΖ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ Ρα ζεξκόκεηξα πξέπεη: Λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά Λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ρξήζε, θαη λα θπιάζζνληαη ζε αζθαιή κέξε γηα πξνθχιαμε απφ απνξπζκίζεηο ή απφ αθαζαξζίεο Λα δηαθξηβψλνληαη Λα βαζκνλνκνχληαη ηαθηηθά Λα κελ είλαη γπάιηλα ή ζε μχιηλεο ζήθεο (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άκεζε επαθή κε ηξφθηκα)

50 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ -ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ Έιεγρνο Θεξκνθξαζίαο Πε θάζε παξαιαβή δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ηξνθίκσλ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ζεξκνκέηξνπ. Θαηεςπγκέλα ηξφθηκα παξαιακβάλνληαη εάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη: α. Γηα ηα αιηεχκαηα, ιαραληθά: Θ -18 C β. Γηα ηα θξεαηηθά: Θ -15 C γ. Γηα ηα παγσηά (θνηλά): Θ -18 C Ρξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ππφ ςχμε δελ παξαιακβάλνληαη εάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη πάλσ απφ 6 0 C.

51 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΠΔ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Νη ζπλζήθεο μεξήο απνζήθεπζεο είλαη επηζπκεηφ λα είλαη: - ζ 25 ν C θαη - ζρεηηθή πγξαζία, RH 70%. Θαηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ησλ ρψξσλ μεξήο απνζήθεπζεο Νη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ΓΔΛ αθνπκπνχλ ζηα δάπεδα ή ζηνπο ηνίρνπο. Ρνπνζέηεζε ησλ ηξνθίκσλ αλάινγα κε ην είδνο ζηα ζεκαζκέλα ξάθηα. Θαλφλεο FIFO FEFO Ξξνζνρή ζηνπο εηδηθνχο θαλφλεο απνζήθεπζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ.

52 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΡΔ ΠΥΠΡΑ ΡΑ ΡΟΝΦΗΚΑ ΠΡΖΛ ΜΖΟΖ ΑΞΝΘΖΘΖ

53 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΞΝ ΤΜΖ Μερσξηζηή απνζήθεπζε: α. ησλ καγεηξεπκέλσλ απφ ηα σκά ηξφθηκα β. ησλ σκψλ θξεαηηθψλ/ αιηεπκάησλ απφ ηα θξνχηα θαη ιαραληθά γ. ησλ γιπθηζκάησλ απφ ηα ινηπά εδέζκαηα δ. ησλ απγψλ απφ ηα ππφινηπα ηξφθηκα ε. ησλ νζκεξψλ ηξνθίκσλ απφ ηα ηξφθηκα πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζνπλ νζκέο. Όπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ: α. νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηά ξάθηα β. ηα εδέζκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηνχο πεξηέθηεο ή ζθεπάδνληαη γ. ηα πην ζηεγλά ηξφθηκα ηνπνζεηνχληαη ζε ξάθηα πάλσ απφ ηξφθηκα πνπ πηζαλφλ λα απνβάιινπλ πγξά δ. ηα καγεηξεπκέλα ηξφθηκα ηνπνζεηνχληαη ζε ξάθηα πάλσ απφ ηα σκά ηξφθηκα. ΞΝΡΔ ΓΔΛ ΡΝΞΝΘΔΡΝΚΔ ΡΟΝΦΗΚΑ ΑΞ ΔΘΔΗΑΠ ΠΡΝ ΓΑΞΔΓΝ ΡΝ ΘΑΙΑΚΝ

54 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΞΝ ΤΜΖ Έιεγρνο Θεξκνθξαζίαο Ηζρχνπλ νη εμήο θαλφλεο: α. επαιινίσηα ηξφθηκα (θξεαηηθά, γαιαθηνθνκηθά, θιπ) δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία Θ 5 ν C β. έηνηκα καγεηξεκέλα εδέζκαηα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία Θ 5 ν C γ. γιπθίζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζνθνιάηα δηαηεξνχληαη ζε Θ 8 ν C δ. θξνχηα θαη ιαραληθά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία θαηάιιειε γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο (ελ γέλεη ζε ζεξκνθξαζίεο Θ 10 ν C). ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΥΛ ΘΑΙΑΚΥΛ

55 ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΡΔ ΠΥΠΡΑ ΡΑ ΡΟΝΦΗΚΑ ΠΡΝ ΤΓΔΗΝ

56

57

58

59

60 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΠΔ ΘΑΡΑΤΜΖ Ηζρχνπλ νη γεληθνί θαλφλεο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηελ απνζήθεπζε ππφ ςχμε Έιεγρνο Θεξκνθξαζίαο Ηζρχνπλ νη εμήο θαλφλεο: α. ηξφθηκα θαη γιπθίζκαηα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία Θ -18 ν C ηα παγσηά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία Θ -20 ν C). ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΥΛ ΘΑΙΑΚΥΛ

61 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-ΑΞΝΤΜΖ ΑΞΝΤΜΖ Ζ απφςπμε δηελεξγείηαη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: α. Πε ςπγείν κε Θ 5 ν C. β. Δηδηθφ ζάιακν, θαηαζθεπαζκέλν γηα απφςπμε γ. Φνχξλν κηθξνθπκάησλ κε θαηάιιειν θχθιν απφςπμεο (ΚΝΛΝ αλ πξόθεηηαη ην ηξόθηκν λα καγεηξεπηεϋ ΑΚΔΠΑ κεηψ ηελ απόςπμε) δ. Κε ηξερνχκελν πφζηκν λεξφ (Θ 21 ν C, γηα ρξφλν φρη πάλσ απφ 3 ψξεο) Απνςπρζέληα ηξφθηκα δελ επαλαθαηαςχρνληαη.

62 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ-ΞΙΠΗΚΝ ΦΟΝΡΥΛ - ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΠΗΚΝ ΦΟΝΡΥΛ - ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ Θαιή πιχζε ιαραληθψλ ή θξνχησλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθφ απνιπκαληηθφ αθνινπζνχληαη πηζηά νη νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηφζν σο πξνο ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο, φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ πιπζίκαηνο / μεπιχκαηνο (π.ρ ρξφλνο επαθήο, αιιαγή λεξνχ θ.ι.π). Ρα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηεο θάζε ζαιάηαο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο, θαζαξνχο πεξηέθηεο. Νη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ πνπ βγαίλνπλ απφ ην ςπγείν είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πηνλ ρψξν φπνπ παξαζθεπάδνληαη νη ζαιάηεο δελ γίλεηαη ρεηξηζκφο σκνχ θξέαηνο, ςαξηνχ, θξέζθσλ απηψλ ή/ θαη δελ ιακβάλεη ρψξα δηαδηθαζία απφςπμεο. Ξξηλ ηελ αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ απηά έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Ρα ζπζηαηηθά πνπ είλαη καγεηξεπκέλα πξνςχρνληαη. Νη ρεηξηζκνί γίλνληαη γξήγνξα θαη κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο νη ζαιάηεο θαιχπηνληαη θαη νδεγνχληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην ςπγείν (ζ<5 ν C).

63 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ- ΘΔΟΚΗΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΔΟΚΗΘΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ Ξιήξεο απφςπμε ησλ ηξνθίκσλ πξηλ ην καγείξεκα ηνπο Ζ ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα θηάλεη ηνπο 75 ν C (63 ν C γηα rare cooked) Ωκφ (κε ην αίκα ηνπ) θξέαο δελ ζεξβίξεηαη πνηέ (παξά κφλν κεηά απφ εηδηθή απαίηεζε πειάηε). Θαηά ην καγείξεκα ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. ζάιηζεο, θξέκεο) ε πνζφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 25 lit. Ζ γέκηζε γηα κεγάια πνπιεξηθά ή/ θαη θξέαηα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα καγεηξεχεηαη ρσξηζηά απφ ην ςεηφ. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ειαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηεγάληζκα πξέπεη λα είλαη Θ 180 νc. Ππρλφο νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ ειαίσλ ηεγαλίζκαηνο.

64 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ- ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΔΛ ΘΔΟΚΥ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΔΛ ΘΔΟΚΥ ΕΔΠΡΝ ΠΔΟΒΗΟΗΠΚΑ Εεζηά εδέζκαηα πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ άκεζα δηαηεξνχληαη ζε Θ 63ν C γηα ρξφλν πνπ ΓΔΛ ππεξβαίλεη ηηο 3 ψξεο. Ρν καγεηξεπκέλν θαγεηφ κεηαθέξεηαη ζηνπο ζεξκνζάιακνπο ή ηνπο πάγθνπο ζεξβηξίζκαηνο (ζεξκνηξάπεδεο, bain mari, rechaud) ρσξίο θαζπζηέξεζε. Ρν θαγεηφ δηαηεξείηαη θαηά ην δπλαηφ ζθεπαζκέλν, εθηφο απφ ηελ ψξα πνπ ζεξβίξεηαη.

65 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ- ΤΜΖ ΚΑΓΔΗΟΔΚΔΛΥΛ ΔΓΔΠΚΑΡΥΛ ΤΜΖ ΚΑΓΔΗΟΔΚΔΛΥΛ ΔΓΔΠΚΑΡΥΛ Ζ Θεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ εδέζκαηνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ζε ςχμε, πξέπεη λα είλαη ζ<10 ν C ή ρακειφηεξα ζε δηάζηεκα 2 σξψλ θαη κεηά λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ςπγείν. πνβνήζεζε κε ρξήζε ρακειψλ ζθεπψλ ή/θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πάγν. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςχμεο ηα θαγεηά αλαδεχνληαη (φπνπ είλαη εθαξκφζηκν) κε ζπρλφηεηα 1 θνξά/15min κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ςχμεο. Δλαιιαθηηθά: Σξήζε blast chiller.

66 ΘΟΥΠΡΔ ΡΑ ΡΟΝΦΗΚΑ ΓΟΖΓΝΟΑ (MAX 2 ΥΟΔΠ) ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΡΔ ΡΑ ΠΡΝ ΤΓΔΗΝ

67 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ- ΔΞΑΛΑΘΔΟΚΑΛΠΖ ΔΞΑΛΑΘΔΟΚΑΛΠΖ Ζ επαλαζέξκαλζε απνθεχγεηαη, αιιά αλ είλαη αλαγθαία ηφηε ην πξντφλ ζεξκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε Θ 75 C, γηα 2min. Ρξφθηκα πνπ έρνπλ επαλαζεξκαλζεί ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ αθήλνληαη γηα ιίγα ιεπηά ψζηε λα δηαρπζεί ε ζεξκφηεηα νκνηφκνξθα ζε φιε ηε κάδα ηνπο. Ρξφθηκα πνπ έρνπλ επαλαζεξκαλζεί ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ πξννξίδνληαη γηα άκεζε θαηαλάισζε θαη όρη γηα δηαηήξεζε ελ ζεξκψ. Όηη θαγεηφ πεξηζζεχεη απφ επαλαζέξκαλζε απνξξίπηεηαη (επαλαζέξκαλζε επηηξέπεηαη κόλν 1 θνξψ). Πε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχνληαη επαλαζεξκαζκέλα κε πξφζθαηα καγεηξεπκέλα εδέζκαηα. Απαγνξεχεηαη ε επαλαζέξκαλζε θαγεηψλ ζε ζεξκνζάιακνπο πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα ηελ ελ ζεξκψ δηαηήξεζε ησλ εδεζκάησλ.

68 MAΓΕΙΡΕΜΑ

69 ΨΤΓΕΙΟ

70 1η ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΗ 2η ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΗ

71 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ- ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΔΓΔΠΚΑΡΥΛ ΠΔ ΤΜΖ & ΘΟΝ ΠΔΟΒΗΟΗΠΚΑ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΔΓΔΠΚΑΡΥΛ ΠΔ ΤΜΖ & ΘΟΝ ΠΔΟΒΗΟΗΠΚΑ Ν ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ εδεζκάησλ πξηλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο επηδηψθεηαη λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο. Ρα θξχα εδέζκαηα δηαηεξνχληαη θαηά πξνηίκεζε ζε Θ<5νC πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεξβηξίζκαηνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ ιακβάλεηαη κέξηκλα (π.ρ. κε θαηάιιειε επηινγή δξνζεξνχ ρψξνπ, ππνβνήζεζε κε πάγν) ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην ηξφθηκν λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 25ν C. Ρξφθηκα πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο α) κέρξη 2 ψξεο θαηαλαιψλνληαη ακέζσο ή ςχρνληαη β) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 2 κε 4 σξψλ πξέπεη λα θαηαλαισζνχλ ακέζσο γ) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 4 σξψλ, πξέπεη λα απνξξίπηνληαη.

72 ΣΔΗΟΗΠΚΝΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ- ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΓΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΓΔΠΚΑΡΥΛ ΑΞΝΘΝΚΚΗΓΖ ΞΝΙΙΔΗΚΑΡΥΛ Ρν πξνζσπηθφ ησλ ηνπνζεηεί ηα εδέζκαηα πνπ ζεξβίξεη ζηνπο πειάηεο ζε θαζαξνχο δίζθνπο, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα φηη φια ηα ζθεχε είλαη θαζαξά. Νη δίζθνη ζεξβηξίζκαηνο ή ηα ζθεχε κε ηα εδέζκαηα πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο απνζηάζεηο ηνπνζεηνχληαη κε ηάμε θαη ζθεπαζκέλα ζηα ηξνρήιαηα κεηαθνξάο θαη κεηαθέξνληαη. Ζ απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ εδεζκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο ηνπ Μελνδνρείνπ δηελεξγείηαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη εζηίεο κφιπλζεο. Ρν πξνζσπηθφ παξαιακβάλεη ηα αθάζαξηα ζθεχε θαη ππφινηπα εδεζκάησλ, απφ ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο θαη ηα ηνπνζεηεί ζε θαηάιιειν ηξνρήιαην κεηαθνξάο. Ρα ηξνρήιαηα κεηαθνξάο κε ηα αθάζαξηα ζθεχε θαη ηα ππφινηπα εδεζκάησλ κεηαθέξνληαη ζην ρψξν, φπνπ δηελεξγείηαη ν θαζαξηζκφο ησλ ζθεπψλ (δηαθνξεηηθή δηαδξνκή).

73 ΑΠΦΑΙΖΠ ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΠΘΔΥΛ ΠΔΟΒΗΟΗΠΚΑΡΝΠ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκηνπξγία πξφηππεο ζεξκνθεπηαθήο κνλάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεσο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ

Δεκηνπξγία πξφηππεο ζεξκνθεπηαθήο κνλάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεσο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ Δεκηνπξγία πξφηππεο ζεξκνθεπηαθήο κνλάδαο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζε ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεσο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ Πίνακας Ι : Χώρος Αποθήκεσζης Φσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων 1. Σα θ.π. πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα