Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός"

Transcript

1 Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

2 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά µέτρα 3. Η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις ΙΙ. Ειδικές διαδικαστικές προϋποθέσεις ΙΙΙ. Αίτηση IV. Κύρια διαδικασία 4. Απόφαση Ι) Νοµική Φύση ΙΙ) Περιεχόµενο της αποφάσεως 1. Η επιλογή του καταλληλότερου ασφαλιστικού µέτρου από το δικαστή 2. Η αναγκαιότητα ως µέτρο για τη πολλαπλή θωράκιση του αυτού δικαιώµατος. Η επιλογή του ηπιότερου ασφαλιστικού µέτρου 3. Η απαγόρευση ικανοποίησης του ασφαλιστέου δικαιώµατος 4. Η απαγόρευση λήψης ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος τρίτων ΙΙΙ. εσµευτικότητα IV. Η αυτοδίκαιη άρση της αποφάσεως 5. Ειδικά ζητήµατα Ι. Η έκδοση προσωρινής διαταγής 6. Προσβολή των αποφάσεων Ι. Η καταρχήν απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων µέσων ΙΙ. Ανάκληση και µεταρρύθµιση Α. Λειτουργία και Προϋποθέσεις αα) Η ανακλητική αίτηση του 696 Ι ββ) Η ανακλητική αίτηση του 696 ΙΙΙ και 697 γγ) Υποχρεωτική ανάκληση (698)

3 3 Β. Ενέργεια της ανακλήσεως ΙΙΙ. Ειδικά η µετενέργεια των ασφαλιστικών µέτρων 7. Εκτέλεση των αποφάσεων 8. Ειδικά Θέµατα Ι. υνατότητα λήψης ασφαλσιτικών µέτρων στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας ΙΙ. Θέµατα ειδικώς επί ασφαλιστικών µέτρων νοµής και κατοχής Ενδεικτική (βασική) Βιβλιογραφία

4 4 1. Εισαγωγή Η προσωρινή δικαστική προστασία επιβάλλεται όταν λόγω ειδικών συνθηκών ή από τη γενικότερη καθυστέρηση που χαρακτηρίζει την διεξαγωγή της διαγνωστικής δίκης κινδυνεύει η απόλαυση ιδιωτικών δικαιωµάτων. Στην ελληνική έννοµη τάξη δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η δηµόσια αξίωση ένδικης προστασίας (άρθρο 20 Σ) καλύπτει και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Προς εκπλήρωση της συνταγµατικής αυτής επιταγής ο κοινός νοµοθέτης προέβλεψε για το χώρο του ιδιωτικού δικαίου τα ασφαλιστικά µέτρα στο πλαίσιο τόσο της αµφισβητούµενης ( ) όσο και της εκούσιας δικαιοδοσίας (781) Η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, αποβλέπει στην κατά το δυνατό προσφορότερη παροχή της δικαστικής προστασίας, όταν αναπότρεπτος κίνδυνος ή κατεπείγουσα περίπτωση απειλεί την υπόσταση του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαιώµατος του δικαιούχου. Η µορφή αυτή παροχής δικαστικής προστασίας είναι προσωρινή και συνίσταται στην εξασφάλιση ή στη διατήρηση ή στη ρύθµιση κάποιας έννοµης σχέσης. Γι αυτό άλλωστε η διαδικασία αυτή συνδέεται τελεολογικώς µε τη διαγνωστική δίκη εκείνη, στην οποία θα διαγνωστεί µε πλήρη δεσµευτικότητα η ύπαρξη της αξιώσεως ή του δικαιώµατος. Οι σκοποί της διαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων κατά νοµοθετική προαντίληψη επιτυγχάνονται διά της καθιερώσεως του ανακριτικού συστήµατος και γενικά ελαστικών ρυθµίσεων τήρησης προδικασίας. Ωστόσο παρίσταται αναγκαία η συνδροµή των διαδικαστικών προϋποθέσεων που αποτελούν το minimum των εγγυήσεων για την έκδοση ορθής δικαστικής αποφάσεως. 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων. Ι. Συστηµατικά τα ασφαλιστικά µέτρα µπορούν να αναλυθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 1. Συντηρητικά: Πρόκειται για ασφαλιστικά µέτρα, η λήψη των οποίων λειτουργικά διασφαλίζει την απειλούµενη ουσιαστική αξίωση, συνήθως δια της προσωρινής δεσµεύσεως της περιουσίας του οφειλέτη. Π.χ. για την εξασφάλιση απαιτήσεως του από δάνειο λόγω επικειµένου κινδύνου εκποιήσεως από τον οφειλέτη των περιουσιακών του στοιχείων, ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του οφειλέτη ( ). Το αίτηµα εδώ της προσωρινής δικαστικής προστασίας είναι διαφορετικό (aliud) από εκείνο της επακολουθούσας διαγνωστικής

5 5 δίκης (η καταβολή του δανείου) τους ίδιους σκοπούς κατά περίπτωση εξυπηρετούν τα ασφαλιστικά µέτρα της εγγυοδοσίας (704), εγγραφής προσηµειώσεως υποθήκης (706), δικαστικής µεσεγγυήσεως (725). 2. Ρυθµιστικά: Πρόκειται για ασφαλιστικά µέτρα µε τα οποία ρυθµίζεται προσωρινά και µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως µια έννοµη σχέση (731 επ. Κ.Πολ. ) προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία αµετάκλητων συνεπειών σε σχέση µε το πιθανολογούµενο αποτέλεσµα της κυρίας δίκης. Εδώ το αίτηµα προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας καταρχήν µπορεί να ταυτίζεται. Λ.χ. προσωρινά ζητεί ο εργαζόµενος και µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κρίνει το κύρος της καταγγελίας να διατηρηθεί η σύµβαση εργασίας του µε τον εργοδότη. Μορφή ρυθµιστικού µέτρου συνιστά και η προσωρινή επιδίκαση απαίτησης ( ), η οποία λόγω της αυτοτέλειας που εµφανίζει, θεωρείται από µερικούς διακρινόµενη κατηγορία, διάφορη της προσωρινής ρύθµισης. ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά µέτρα εν αποκλείεται όµως να εφαρµόζεται η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, και παρά ταύτα είτε η διαφορά να επιλύεται κατά τρόπο οριστικό είτε να λαµβάνεται κάποιο ρυθµιστικό (ενδοδιαδικαστικό κατά περίπτωση) µέτρο, που δεν σχετίζεται άµεσα µε την προσωρινή ρύθµιση ή εξασφάλιση κάποιας ουσιαστικής έννοµης σχέσης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή ο νοµοθέτης για λόγους ταχύτητας και απόλαυσης των διαδικαστικών αποκλίσεων υπήγαγε κάποιες υποθέσεις στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων γίνεται λόγος για µη γνήσια ασφαλιστικά µέτρα. Λχ. η απόφαση που εκδίδεται επί των πρωτοκόλλων για τον καθορισµό αποζηµιώσεως από την αυθαίρετη χρήση δηµοσίου κτήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ.619/1965. Η απόφαση για την αναστολή του άρθρου 1000 Κ.Πολ, της ανατροπής της κατασχέσεως του άρθρου Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται το ζήτηµα αν εφαρµόζονται συλλήβδην και αυτούσια οι διατάξεις των 682 επ. Στην περίπτωση µη γνησίων ασφαλιστικών µέτρων, διά των οποίων παρέχεται οριστική δικαστική προστασία γίνεται δεκτό ότι δεν τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 699, και οι σχετικές αποφάσεις προσβάλλονται καταρχήν µε το τακτικό ένδικο µέσο της εφέσεως (βλ. συναφώς ΟλΑΠ 754/1986). Η φύση της παρεχόµενης προστασίας καθιστά άνευ αντικειµένου και τις διατάξεις 687, 692, 682 (ως προς την επίκληση επικείµενου κινδύνου ή επείγουσας καταστάσεως), η λήψη των οποίων προϋποθέτει την ύπαρξη κύριας δίκης. Κατά τη νοµολογία και µερίδα της θεωρίας για τον ίδιο λόγο πρέπει να αποκλεισθεί και η δυνατότητα εκδόσεως προσωρινής

6 6 διαταγής (691 2), η οποία είναι σύµφυτη µε την προσωρινή δικαστική προστασία. Στην περίπτωση ρυθµιστικών µέτρων, στο στάδιο είτε της απόδειξης είτε κυρίως- της αναγκαστικής εκτελέσεως (πρβλ. 378, 632 2, 912 2, 929 3, 938 3, 954, και 1019) το ζήτηµα αποκλεισµού ορισµένων διατάξεων της διαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων πρέπει να αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση, µε κριτήριο την συστηµατική και τελολογική ένταξη εκάστου λαµβανοµένου µέτρου. Έτσι για τα ρυθµιστικά µέτρα που οδηγούν σε µια µορφή «οιονεί δικαστικής προστασίας», όπως αυτά της ανακοπής του αρ. 954, της αναστολής του 1000, πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν είναι δεκτικά ανακλήσεως αλλά ούτε και προσβολής µε ένδικα µέσα. Αντίθετα η ανακλητική αίτηση συγχωρείται κατά κρατούσα γνώµη κατά των αποφάσεων που διατάσσουν την αναστολή κατά τα άρθρα 632, 912, και 938. Σε κάθε περίπτωση όµως δεν θεωρείται συµβατή µε τη φύση του θεσµού της αναστολής (938, 912) η εφαρµογή του άρθρου 687 1, οπότε και η κλήτευση του καθου καθίσταται γενικά υποχρεωτική. (αναλυτικότερα βλ. Απαλαγάκη, Η εφαρµογή ιαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων στις ιδιωτικού δικαίου διαφορές που δεν συνιστούν ασφαλιστικό µέτρο, in:, 34, 646 επ.). Πρακτικά ζητήµατα επί της ενότητας 1) υνάµει της υπ αριθµόν 45/02 τελεσιδίκου αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατασχέθηκε ένα ακίνητο του Α, κάτοικου Αθηνών που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Τρεις µέρες προ του πλειστηριασµού ο Α µε αίτηση την οποία απηύθυνε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ζήτησε την αναστολή του πλειστηριασµού γιατί αναµένεται η αύξηση της αξίας του ακινήτου. Η αίτηση έγινε δεκτή. Μπορούν να αµυνθούν κατά της απόφασής αυτής ισχυριζόµενοι ότι το δικαστήριο ήταν καθ ύλην αναρµόδιο: (α) ο, αναγγελµένος δανειστής, ο οποίος δεν πήρε µέρος στη συζήτηση και (β) ο Β επισπεύδων δανειστής, ο οποίος έλαβε µέρος σ αυτήν κανονικά; [Μη γνήσια ασφαλιστικά µέτρα. Ρυθµιστικά επί εκτελέσεως- ποιοι κανόνες της διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων δεν εφαρµόζονται; Χωρεί ανάκληση; Τρίτοι που δικαιολογούν συµφέρον 696 Ι βλ.κατ] 2) Ο Α, εταίρος της εταιρείας (Σ)ιδηρουργική ΕΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ 2 του ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιωρισµένης ευθύνης», ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα κάθε εταίρου να εξέλθει απ την εταιρεία για σπουδαίο λόγο µε απόφαση του προέδρου πρωτοδικών, και να ζητήσει (µε την ίδια απόφαση) να προσδιοριστεί η

7 7 µερίδα συµµετοχής του κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, ζήτησε µε αίτηση τού την οποία απηύθυνε στο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον προσδιορισµό της µερίδας του στα Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση. Πώς µπορεί να αµυνθεί η ΕΠΕ, η οποία έλαβε µέρος στη συζήτηση των ασφαλιστικών µέτρων; [Μη γνήσια ασφαλιστικά µέτρα- Η διαφορά επιλύεται κατά τρόπο οριστικό- Επιτρέπεται η προσβολή µε ένδικα µέσα; Υποχωρεί η απαγόρευση του 699;] 3. Η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων I. Γενικές ιαδικαστικές προϋποθέσεις Α) ικαιοδοσία Πολιτικών δικαστηρίων και ιεθνής ικαιοδοσία i) ικαιοδοσία: Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν εξουσία να διατάξουν ασφαλιστικά µέτρα για εκείνες τις διαφορές που κατά το άρθρο 1 Κ.Πολ. υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Οι διαιτητές δεν έχουν εξουσία να διατάξουν ασφαλιστικά µέτρα ακόµα κι αν η επίλυση της κυρίας υποθέσεως τους έχει ανατεθεί µε συµφωνία των εµπλεκοµένων µερών (685). ii) ιεθνής ικαιοδοσία: Το άρθρο 3 εφαρµόζεται και στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Εποµένως τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της σχετικής αιτήσεως, αν είναι κατά τόπον αρµόδια, είτε βάσει των γενικών διατάξεων (22 επ.) είτε βάσει της διατάξεως του 683 ΙΙ. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ιδρύεται διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων κι όταν η λήψη των ασφαλιστικών µέτρων στρέφεται κατά προσώπων ή αντικειµένων που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικρατείας. ιεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να προκύψει κι απ την εφαρµογή του άρθρου 24 της σύµβασης του Λουγκάνο, (για την οποία βλ. Κεραµέα ΕΕ 1996, 568 επ.) Β) Αρµοδιότητα: i) Καθ ύλην αρµοδιότητα Καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας υπέρ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου. Αν όµως για την εκδίκαση της κυρίας υποθέσεως αρµόδιο είναι το Ειρηνοδικείο (µε βάση τα άρθρα 14 και 15) ή πρόκειται για

8 8 προσωρινή ρύθµιση νοµής ή κατοχής (734 αρ 2), τα ασφαλιστικά µέτρα διατάσσονται υποχρεωτικά από αυτό. Τα πολυµελή δικαστήρια (Πολυµελές Πρ ή και το Εφετείο ακόµη) κατ εξαίρεση και παράλληλα µε το Μονοµελές Πρ (ή το Ειρηνοδικείο) έχουν τη δυνατότητα να διατάσσουν ασφαλιστικά µέτρα, αρκεί η κύρια υπόθεση να εκκρεµεί προς εκδίκαση σ ένα από αυτά (684). Τη προηγούµενη ρύθµιση συµπληρώνει η διάταξη του άρθρου 686 V, κατά την οποία το Πολ.Πρ δικάζει την αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων µόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης. ii) Κατά τόπον αρµοδιότητα Εκτός απ το δικαστήριο που είναι κατά τόπο αρµόδιο βάσει των γενικών διατάξεων (22 επ.) για την οριστική εκδίκαση της διαφοράς, αρµόδιο είναι και το δικαστήριο του τόπου, όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα ζητούµενα ασφαλιστικά µέτρα. Τόπος όπου θα εκτελεσθούν τα ασφαλιστικά µέτρα νοείται τόσο ο τόπος όπου πρόκειται να εκτελεσθεί αναγκαστικά η σχετική απόφαση όσο και ο τόπος της εκούσιας συµµορφώσεως του οφειλέτη κατά το ουσιαστικό δίκαιο (πρβλ ). Παρέκταση της κατά τόπον αρµοδιότητας είναι επιτρεπτή εφόσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις των άρθρων Κατά κρατούσα γνώµη επειδή η υποβολή της αιτήσεως των ασφαλιστικών µέτρων δηµιουργεί σε κάθε περίπτωση εκκρεµοδικία, έστω ιδιόρρυθµη, επί αναρµοδιότητας είτε καθ ύλην είτε κατά τόπον, επιβάλλεται όχι η απόρριψη της σχετική αιτήσεως αλλά η παραποµπή της στο αρµόδιο δικαστήριο. Κατ άλλη, µεµονωµένη, άποψη, η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη οσάκις εισάγεται σε αναρµόδιο δικαστήριο, µε το σκεπτικό ότι η αίτηση αυτή καθεαυτή δεν προκαλεί εκκρεµοδικία. II. Ειδικές ιαδικαστικές προϋποθέσεις Α) Επείγουσα περίπτωση και επικείµενος κίνδυνος Για να διαταχθούν ασφαλιστικά µέτρα ο νόµος αξιώνει τη συνδροµή είτε επείγουσας περιπτώσεως είτε επικείµενου κινδύνου (682). Επείγουσα περίπτωση υπάρχει όταν παρίσταται αναγκαία η προσωρινή απόλαυση του ασφαλιστέου δικαιώµατος ενώ ο επικείµενος κίνδυνος συνδέεται µε την επερχόµενη µαταίωση της ικανοποιήσεως του διαγνωσθησοµένου στη κύρια δίκη δικαιώµατος. Στη πραγµατικότητα -κατ ορθή παρατήρηση- οι δύο έννοιες αλληλοσυµπλέκονται, αφού ο επικείµενος κίνδυνος δηµιουργεί καταρχήν επείγουσα περίπτωση και τούµπαλιν. Συνήθως πάντως η επείγουσα περίπτωση συνδέεται µε την προσωρινή ρύθµιση καταστάσεως ενώ ο επικείµενος κίνδυνος µε τα λοιπά ρυθµιστικά ασφαλιστικά µέτρα. Σε κάθε περίπτωση τα συγκεκριµένα περιστατικά επικείµενου κινδύνου ή

9 9 επείγουσας περίπτωσης σε συνδυασµό µε το ασφαλιστέο δικαίωµα ή την έννοµη σχέση αποτελούν τα αναγκαία στοιχεία για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. Κατά κρατούσα γνώµη η επίκληση επικείµενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης συνιστά στοιχείο της βασιµότητας της αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. Ενδεχόµενη έλλειψη του στοιχείου αυτού οδηγεί στην ουσιαστική απόρριψη της αιτήσεως (βλ. ενδεικτικά ΜονΠρΘεσσ 19987/2005 ΝΟΜΟΣ). Υποστηρίζεται όµως ότι η αξίωση για συνδροµή είτε επικείµενου κινδύνου είτε επείγουσας περιπτώσεως αποτελεί εκδήλωση της διαδικαστικής προϋπόθεσης του έννοµου συµφέροντος στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η έλλειψη εποµένως µιας των προϋποθέσεων αυτών, εµποδίζει απλώς το δικαστήριο να εισέλθει στην ουσία της διαφοράς, µε αυτονόητη κύρωση το απαράδεκτο της αιτήσεως. III. Αίτηση Α) Περιεχόµενο Στη δίκη των ασφαλιστικών µέτρων κατάγεται το διαπλαστικό, δηµοσίου δικαίου, δικαίωµα του δικαιούχου για εξασφάλιση δικαιώµατός του ή για προσωρινή ρύθµιση συγκεκριµένης έννοµης σχέσης έναντι του υπόχρεου. Η πιθανολόγηση του ασφαλιστέου δικαιώµατος αποτελεί απλώς πρόκριµα για τη λήψη του αιτουµένου ασφαλιστικού µέτρου. Κατά τη νοµολογία επί ποινή απαραδέκτου η αίτηση πρέπει να περιέχει τρία στοιχεία: α) τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά που πιθανολογούν το ασφαλιστέο δικαίωµα β) την επίκληση επικείµενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης γ) το αιτούµενο ασφαλιστικό µέτρο. Κατ άλλη γνώµη στο υποβληθέν αίτηµα δεν είναι ανάγκη να εξειδικεύεται επακριβώς το αιτούµενο ασφαλιστικό µέτρο. Η ιδιάζουσα µορφή του αντικειµένου της δίκης των ασφαλιστικών µέτρων, επιβάλλει η διάρθρωση της αίτησης να µη υποβάλλεται σε τέτοια αυστηρότητα εποµένως είναι παραδεκτή η υποβολή αιτήµατος για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας µε τη µορφή οιουδήποτε πρόσφορου η κατάλληλου για την περίπτωση ασφαλιστικού µέτρου. Η διατύπωση συγκεκριµένου αιτήµατος από το διάδικο αποσκοπεί απλώς στον προσανατολισµό του δικαστηρίου προς το ενδεδειγµένο µέτρο. Β) Υποβολή αίτησης και προσδιορισµός δικασίµου Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου. Στο ειρηνοδικείο η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και προφορικά, οπότε

10 10 συντάσσεται έκθεση. Επίδοση του αντιγράφου της αίτησης στον αντίδικο καταρχήν δεν απαιτείται. Μόνη η υποβολή της αίτησης, είναι αρκετή για την επέλευση των συνεπειών των εννόµων αποτελεσµάτων που η ίδια συνεπάγεται. Ο καθορισµός δικασίµου γίνεται από το δικαστή. Η κλήτευση του αντιδίκου είναι καταρχήν υποχρεωτική (και όχι η επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως, αν και στην πράξη πάντως συνηθίζεται). Υποχρεωτική επίδοση του αντιγράφου της αιτήσεως προβλέπεται για τα ασφαλιστικά µέτρα νοµής ή κατοχής (734 αρ 1). Εξαίρεση καθιερώνει η διάταξη του 687, κατά την οποία η κλήτευση του αντιδίκου µπορεί να παραλειφθεί όταν συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση ή άµεσος κίνδυνος, δηλαδή όταν η κλήτευση του αντιδίκου θα µαταίωνε το σκοπό της αιτούµενης δικαστικής προστασίας. Επειδή η διάταξη αυτή συνιστά ήδη σηµαντική εκτροπή του δικαιώµατος ακροάσεως, η εφαρµογή της πρέπει να γίνεται µε φειδώ και εφόσον κρίνεται αλυσιτελής η προσωρινή δικαστική προστασία διά της εκδόσεως προσωρινής διαταγής (691 ΙΙ). Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων τέλος δεν γράφεται στο πινάκιο ούτε στα βιβλία διεκδικήσεων, όταν αφορά σε υποθέσεις νοµής ή κατοχής. Γ) Συνέπειες από την άσκηση 1. ικονοµικές α) Εκκρεµοδικία Κατά την σχεδόν απολύτως κρατούσα άποψη, η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων προκαλεί εκκρεµοδικία ως προς το διαπλαστικό δικονοµικό αίτηµα παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και όχι ως προς το ασφαλιστέο δικαίωµα. Νέα αίτηση που στηρίζεται στην ίδια ιστορική βάση µε την ήδη εκκρεµούσα και επιδιώκει τη λήψη του ίδιου ασφαλιστικού µέτρου µεταξύ των ιδίων διαδίκων θα υποστεί τις συνέπειες της εκκρεµοδικίας. Κατά την ορθότερη εκδοχή συνέπεια της εκκρεµοδικίας in casu δεν είναι η αναβολή απλώς της συζήτησης αλλά για λόγους που συνδέονται µε την ιδιορρυθµία της διαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων, η απόρριψη αυτής της ίδιας της αιτήσεως ως απαράδεκτης. β) Αµετάβλητο δικαιοδοσίας και αρµοδιότητας Η κατά νόµο αφαίρεση της κύριας υποθέσεως από τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων που έγινε πριν από την άσκηση της αγωγής δεν είναι σε θέση να επιφέρει αµετάβλητο της δικαιοδοσίας για την επακολουθούσα κύρια δίκη ακόµη κι αν υποβλήθηκε αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων. Το αµετάβλητο της αρµοδιότητας του δικαστηρίου προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση προκαλείται ακόµα κι αν η νοµοθετική

11 11 µετατροπή της αρµοδιότητας έλαβε χώρα προ της ασκήσεως της κυρίας αγωγής. γ) Αµετάβλητο αιτήµατος και ιστορικής βάσης Υποστηρίζεται ότι επιτρέπεται η µεταβολή του αιτήµατος υπό δύο προϋποθέσεις: πρώτον, να µην αλλάζει το ασφαλιστέο δικαίωµα ή υπό ρύθµιση έννοµη σχέση, και δεύτερο, το νέο αιτούµενο ασφαλιστικό µέτρο να ανήκει στην ίδια κατηγορία µε εκείνο το οποίο αρχικά είχε ζητηθεί (δεν επιτρέπεται εποµένως η αντικατάσταση ρυθµιστικού µέτρου µε συντηρητικό και το αντίστροφο) 2. Ουσιαστικές Η επίδοση της αιτήσεως λήψης ασφαλιστικών µέτρων συνιστά κατά περίπτωση όχληση και προκαλεί αντίστοιχες συνέπειες (λ.χ. υπερηµερία του οφειλέτη). Κατά κρατούσα γνώµη όµως επειδή η άσκηση της αιτήσεως δεν περιέχει δικαστική άσκηση της αξιώσεως, οι συνέπειες που συναρτώνται άµεσα προς την άσκηση της αγωγής δεν επέρχονται (λ.χ., διακοπή της παραγραφής (261 ΑΚ) και της χρησικτησίας (1049), επίταση της ευθύνης του κατόχου πράγµατος (1096). IV. Κύρια ιαδικασία Α) Οι διάδικοι στη διαδικασία Λόγω του κατεπείγοντος οι διάδικοι µπορούν να παρασταθούν χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Αν εµφανίζονται οι διάδικοι η δίκη διεξάγεται αντιµωλία. Αν απολείπονται αµφότεροι ή δεν µετέχουν προσηκόντως, η συζήτηση µαταιώνεται. Αν ερηµοδικεί ο καθ ου η συζήτηση διεξάγεται σαν αυτός να ήταν παρών. Αν απολείπεται ο αιτών, κατά κρατούσα άποψη, δεν υπάρχει διαφοροποίηση, η αίτηση δεν απορρίπτεται και η δίκη διεξάγεται κανονικά σαν ο απολειπόµενος διάδικος να ήταν παρών. Β) Υποκειµενική ιεύρυνση της διαδικασίας Η συµµετοχή τρίτων στη δίκη των ασφαλιστικών µέτρων εξασφαλίζεται όπως στη διαγνωστική δίκη, µε την άσκηση παρεµβάσεως, εκούσιας ή αναγκαστικής. Η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων υποδεικνύει όµως τον τρόπο µε τον οποίο αυτή µπορεί να ασκηθεί. Έτσι, η άσκηση της προσεπικλήσεως γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την υποβολή αιτήσεως των ασφαλιστικών µέτρων (686 Ι) ενώ ο δικαστής ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα γνωστοποιηθεί αυτή στο τρίτο κατά το άρθρο 686. Ως προς τον τρόπο άσκησης της εκούσιας παρεµβάσεως,

12 12 κύριας ή πρόσθετης, εφαρµόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 686 VI. Σύµφωνα µε αυτή στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων στο Μονοµελές Πρ και το Ειρηνοδικείο η παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί και προφορικά. Επιφυλάξεις διατυπώνονται ως προς την δυνατότητα προφορικής άσκησης της κύριας παρέµβασης ενώπιον του Μονοµελούς Πρ. ιότι η κύρια παρέµβαση στην παραπάνω περίπτωση περιέχει νέα αυτοτελή αίτηση έτσι υποστηρίζεται ότι παρά τη αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 686 VI, η άσκησή της θα πρέπει να γίνεται µε τον τρόπο που υποδεικνύει το άρθρο 686 Ι, όχι δηλαδή προφορικά αλλά µόνο µε κατάθεση σχετικής αιτήσεως στη γραµµατεία του δικαστηρίου. ικά του, αντίθετα κατά το πλείστον, αιτήµατα κατά του αιτούντος µπορεί να προβάλει ο καθ ου η αίτηση στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µε τη µορφή της ανταιτήσεως. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 268 και 35. Η ανταίτηση µπορεί να ασκηθεί και προφορικά. Πρακτική εφαρµογή βρίσκει κυρίως στην προσωρινή ρύθµιση νοµής (734) αλλά και γενικά στην προσωρινή ρύθµιση κατάστασης (βλ. ενδεικτικά ανταίτηση για την επιµέλεια τέκνου στην ΜονΠρΘεσσ 12629/2005 Αρµ 2006, σελ. 240) Γ) Εκδίκαση Συζήτηση Η κατάθεση των προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική, στην πράξη όµως συνηθίζεται για διευκόλυνση των διαδίκων αλλά και του δικαστηρίου η κατάθεση σηµειώµατος 2-3 ηµέρες µετά τη συζήτηση. Το σηµείωµα πρέπει να αφορά σε ισχυρισµούς που αναπτύχθηκαν ήδη προφορικά στη συζήτηση. ) ικονοµικά Συστήµατα Απόδειξη 1) Ανακριτικό Σύστηµα Κατά το άρθρο 691 Ι, το δικαστήριο µπορεί να προβεί αυτεπαγγέλτως στην συλλογή όλων εκείνων των στοιχείων που απαιτούνται για το σχηµατισµό της κρίσης του. Η καθιέρωση του ανακριτικού συστήµατος στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων οφείλεται στο γεγονός ότι τα χρονικά περιθώρια του δικαστή για την άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου είναι περιορισµένα. Η ισχύς της ανακριτικής αρχής σηµαίνει βασικά ότι στο δικαστή εκτός απ την ελεύθερη εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού παρέχεται και η δυνατότητα αυτεπάγγελτης συλλογής του. Με µια όµως διευκρίνιση: η αυτεπάγγελτη συγκέντρωση του υλικού αφορά µόνο σε προταθέντες ισχυρισµούς του διαδίκου. Ορθώς λοιπόν υποστηρίζεται ότι εν τέλει στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ισχύει το ανακριτικό σύστηµα µε ορισµένες αποκλίσεις υπέρ της διαθετικής αρχής.

13 13 2) Προαπόδειξη και Πιθανολόγηση Κατά το άρθρο 690 σε υποθέσεις που αφορούν σε ασφαλιστικά µέτρα είναι υποχρεωτική η προαπόδειξη και αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισµών. Η υποχρέωση προαποδείξεως νοείται στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ως υποχρέωση επικλήσεως και προσκοµιδής όλων των αποδεικτικών µέσων κατά τη συζήτηση. Το κατεπείγον που χαρακτηρίζει τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων και η ως εκ τούτου έλλειψη επαρκούς χρόνου για ενδελεχή έρευνα της διαφοράς, επέβαλλε την πιθανολόγηση ως τον αναγκαίο αποδεικτικό βαθµό για το σχηµατισµό δικανικής πεποιθήσεως του δικαστή. Η πιθανολόγηση συντελεί στη δηµιουργία ήσσονος βαθµού δικαστικής πεποιθήσεως, στη δηµιουργία δηλ. απλής πιθανότητας και όχι βεβαιότητας του δικαστή ως προς την αλήθεια ή την αναλήθεια του αποδεικτέου πραγµατικού γεγονότος. Αµφισβητείται πάντως αν η πιθανολόγηση αρκεί για το σχηµατισµό δικανικής πεποιθήσεως στα µη γνήσια ασφαλιστικά µέτρα, όπου η διαφορά επιλύεται κατά τρόπο οριστικό. Η πιθανολόγηση βέβαια εκτός από την προαπόδειξη συνδέεται και µε τη µη εφαρµογή των κανόνων της δικονοµικής αποδείξεως. Υπό την έννοια αυτή, εφόσον το δικαστήριο αποδεσµεύεται από αποδεικτικούς κανόνες, µπορεί να λάβει υπόψη του οποιοδήποτε πρόσφορο, έστω κι ελαττωµατικό, αποδεικτικό µέσο, το οποίο κατά την κρίση του οδηγεί στην πιθανολόγηση του αποδεικτέου γεγονότος. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων λαµβάνονται εποµένως παραδεκτώς υπόψη µάρτυρες ανεξαρτήτως ποσού, έγγραφα άκυρα, ανυπόγραφα, πραγµατογνωµοσύνη ατελή κατά τον τύπο κλπ. Κατά την κρατούσα άποψη η δικαστική οµολογία διατηρεί τη δεσµευτική της ισχύ (352). Οι κανόνες πάντως που αφορούν στο βάρος απόδειξης δεν ανατρέπονται. 4. Απόφαση Ι) Νοµική Φύση εν αµφισβητείται πλέον ότι η διάπλαση που συντελείται δια της αποφάσεως των ασφαλιστικών µέτρων είναι αποτέλεσµα δικαιοδοτικής λειτουργίας ως εκ τούτου η σχετική απόφαση δεν στερείται του διαγνωστικού στοιχείου. Με αυτό το δεδοµένο η σχεδόν απολύτως κρατούσα άποψη θεωρεί την απόφαση ασφαλιστικών µέτρων ως δικαστική απόφαση και όχι διοικητική δικαστική πράξη ή διαταγή κλπ.

14 14 ΙΙ) Περιεχόµενο της αποφάσεως (692) Με την απόφαση πρέπει να ορίζεται συγκεκριµένο ασφαλιστικό µέτρο όπως και το δικαίωµα στην εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου αποβλέπει ή την κατάσταση που αυτό ρυθµίζει. Έτσι βασική προϋπόθεση για να διαταχθούν ασφαλιστικά µέτρα είναι η ύπαρξη ασφαλιστέου δικαιώµατος. Ο δικαστής δεν έχει εξουσία να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα για τη διασφάλιση δικαιώµατος που δεν έχει ακόµα διαπλαστεί. Η απαγόρευση δεν ισχύει για δικαιώµατα που εξαρτώνται από αίρεση ή προθεσµία. Αποκλείεται όµως να ζητηθεί προσωρινή δικαστική προστασία για πραγµατική κατάσταση που δεν έχει αναχθεί σε έννοµη σχέση ή για κάποιο δικαίωµα το οποίο δεν αναγνωρίζεται απ το δίκαιο. 1. Η επιλογή του καταλληλότερου ασφαλιστικού µέτρου από τον δικαστή Κατά θεµιτή απόκλιση της διαθετικής αρχής (106) ο δικαστής δεν δεσµεύεται από την αίτηση του διαδίκου και µπορεί να διατάξει τα κατά την κρίση του ενδεδειγµένα ασφαλιστικά µέτρα, έστω κι αν δεν ταυτίζονται µε το αιτούµενο (691). Ο δικαστής, π.χ. αντί του αιτηθέντος ασφαλιστικού µέτρου της συντηρητικής κατασχέσεως µπορεί να διατάξει αυτό της δικαστικής µεσεγγυήσεως. ιατηρούνται όµως δύο περιορισµοί σύµφυτοι µε τη διαθετική αρχή. Πρώτον, το ασφαλιστικό µέτρο που θα επιλέξει και θα διατάξει ο δικαστής, θα πρέπει να αφορά στο δικαίωµα που έχει προσδιορίσει ο αιτούµενος τα ασφαλιστικά µέτρα, ως αντικείµενο της προσωρινής δικαστικής προστασίας και δεύτερον, αν το αίτηµα αναφέρεται στην προσωρινή εξασφάλιση µελλοντικής αναγκαστικής εκτέλεσης της ασφαλιστέας αξιώσεως (λήψη συντηρητικού µέτρου), ο δικαστής δεν έχει εξουσία να διατάξει ασφαλιστικό µέτρο που άγει στην εξυπηρέτηση αλλότριου σκοπού, και αφορά λ.χ. στην προσωρινή ρύθµιση κατάστασης (λήψη ρυθµιστικού µέτρου). Αν εποµένως ζητείται συντηρητική κατάσχεση, ο δικαστής δεν έχει εξουσία να διατάξει ως µέτρο την προσωρινή επιδίκαση µέρους της ασφαλιστέας χρηµατικής απαίτησης. 2. Η αναγκαιότητα, ως µέτρο για την πολλαπλή θωράκιση του αυτού δικαιώµατος. Η επιλογή του ηπιότερου ασφαλιστικού µέτρου. Ακόµη κι αν µε την αίτηση έχει ζητηθεί από το δικαστήριο να διατάξει ορισµένο ασφαλιστικό µέτρο, εκείνο έχει την εξουσία να διατάξει αυτεπάγγελτα περισσότερα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη δραστική προστασία του ασφαλιζοµένου δικαιώµατος. Λ.χ το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τόσο την προσωρινή επιδίκαση διατροφής όσο και εγγραφή

15 15 προσηµειώσεως υποθήκης σε ακίνητο του υποχρέου ή τη συντηρητική κατάσχεση προϊόντων που κυκλοφορούν αθέµιτα και την προσωρινή απαγόρευση της κατασκευής και κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών στο µέλλον. Από τον κανόνα του 692 ΙΙ, εισάγει εξαίρεση η επόµενη παράγραφος (ΙΙΙ) σύµφωνα µε αυτή περισσότερα ασφαλιστικά µέτρα από όσα είναι αναγκαία ( ) δεν πρέπει να διατάσσονται και ανάµεσα σε περισσότερα, πρέπει να προτιµάται εκείνο που είναι λιγότερο πιεστικό (το ηπιότερο ασφαλιστικό µέτρο). Η διάταξη αυτή αποτελεί εκδήλωση της θεµελιακής αρχής που απαγορεύει την καταχρηστική συµπεριφορά. Όταν ο δικαστής είναι εξοπλισµένος µε διακριτική ευχέρεια, έχει υπηρεσιακό καθήκον να την ασκεί µε σεβασµό προς την αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της αναλογικότητας αναλύεται εν προκειµένω στις ακόλουθες ειδικότερες αρχές: α) στην αρχή της καταλληλότητας, µε την έννοια της αιτιότητας του διατασσόµενου µέτρου στην επίτευξη, εν όλω ή εν µέρει, του επιδιωκοµένου σκοπού. β) στην αρχή της αναγκαιότητας: αα) µε την έννοια της αδυναµίας επιλογής ενός άλλου µέτρου που ανάµεσα σε περισσότερα, ισοδύναµης αποτελεσµατικότητας, µέτρα, θα είναι το ηπιότερο για τον καθ ου. ββ) µε την έννοια ότι το διατασσόµενο µέτρο δεν πρέπει να πλήττει υπέρµετρα εκείνον σε βάρος του οποίου διαπλάσσει υποχρεώσεις. (βλ. αναλυτικότερα Μπέη, in:, 34, σελ. 742/743) Για τον αντίδικο ηπιότερο µέτρο είναι η εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης από τη συντηρητική κατάσχεση του ιδίου ακινήτου, η παροχή εγγυοδοσίας από την προσηµείωση υποθήκης, όπως ηπιότερη θεωρείται η απλή απαγόρευση κατεδάφισης κτίσµατος από την προσωρινή επιδίκαση νοµής του ακινήτου στον αιτούντα. Σε εξαιρετικές πάντως περιπτώσεις αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή του ηπιότερου ασφαλιστικού µέτρου µπορεί να είναι και τρίτα πρόσωπα, τα συµφέροντα των οποίων θα θιγούν µε το διαταχθησόµενο ασφαλιστικό µέτρο. 3. Η απαγόρευση ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώµατος Κατά τον κανόνα της 692 IV το δικαστήριο δεν πρέπει να διατάσσει ασφαλιστικά µέτρα αν µε αυτά θα ικανοποιείται το δικαίωµα του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση. Η διατύπωση αυτού του κανόνα απετέλεσε αφορµή ζωηρής επιστηµονικής συζήτησης, τα συµπεράσµατα της οποίας µπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες θέσεις και επισηµάνσεις: Η δίκη που ανοίγεται και µε την οποία επιδιώκεται η προσωρινή εξασφάλιση ενός δικαιώµατος ή µιας αξιώσεως ή η προσωρινή ρύθµιση µιας καταστάσεως, ως εκδικαζοµένη µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, συνδέεται, όπως αναπτύξαµε παραπάνω, τελολογικώς µε τη διαγνωστική δίκη εκείνη, στην οποία θα διαγνωστεί µε πλήρη δεσµευτικότητα η ύπαρξη της αξιώσεως ή του δικαιώµατος ή της εννόµου σχέσεως. Για το λόγο αυτό τονίζεται ότι η προσωρινή δικαστική προστασία

16 16 δεν πρέπει να δηµιουργεί αµετάκλητες καταστάσεις, ώστε κατ αποτέλεσµα να υποκαθιστά πλήρως την οριστική δικαστική προστασία, η οποία πρόκειται να επακολουθήσει. Στόχος των ασφαλιστικών µέτρων δεν είναι άλλωστε η ικανοποίηση αλλά η εξασφάλιση του επίδικου δικαιώµατος, εις τρόπον ώστε αυτά να παρίστανται τελικώς ως ένα minus και ένα aliud σε σχέση µε την έννοµη συνέπεια που προκύπτει απ το ουσιαστικό δίκαιο. Ωστόσο στην προσωρινή ρύθµιση κατάστασης το αντικείµενο προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά βάση ταυτίζεται µ εκείνο της οριστικής. Πλήρη ικανοποίηση του δικαιώµατος, ειδικώς στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθµισης καταστάσεως, όπου κυρίως θα βρίσκει πεδίο εφαρµογής ο κανόνας της 692 IV, θα έχουµε όταν το διατασσόµενο ασφαλιστικό µέτρο θα δηµιουργεί µια µόνιµη και αµετάκλητη κατάσταση. Γι αυτό ακριβώς το λόγο η παρ ΙV του αρ. 692 έχει τεθεί προκειµένου να αποτραπεί ο κίνδυνος δηµιουργίας απ την απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων µη αναστρέψιµων συνεπειών, που θα µαταιώνουν τον σκοπό της κύριας δίκης. Με άλλα λόγια η απόφαση για την προσωρινή ρύθµιση καταστάσεως πρέπει να οδηγεί σε µια νοµικά εύπλαστη (αναστρέψιµη) συνέπεια, δεκτική µεταβολής ή µεταρρύθµισης στο πλαίσιο της οριστικής δικαστικής προστασίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προσκρούει στον απαγορευτικό κανόνα της 692 IV. Μόνιµες και µη αναστρέψιµες συνέπειες θα προκαλούνται όταν το δικαστήριο των ασφαλιστικών µέτρων θα διατάσσει την ενεργοποίηση µιας έννοµης σχέσης, η οποία έχει ως αντικείµενο την καταβολή εφάπαξ παροχής ή όταν θα διατάσσει τη διάπλαση µιας έννοµης σχέσης, για την επανίδρυση της οποίας χρειάζεται contrarius actus. Ωστόσο κι αν ακόµα δηµιουργηθεί µια τέτοια αµετάκλητη κατάσταση η παραπάνω αρχή θα πρέπει να υποχωρεί: (α) όταν υπάρχει ρητή νοµοθετική πρόβλεψη είτε στον ΚΠολ (π.χ. 728 παρ 1 και 734 παρ 2) ή στο ουσιαστικό δίκαιο (βλ. σχετικά άρθρο 3 παρ 6 ν. 2522/1997 για τα δηµόσια έργα, άρθρο 2 ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόµου απ την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα). (β) όταν θα υπάρχει κίνδυνος προσβολής της αξίας του ανθρώπου, την προστασία της οποίας αξιώνει το άρθρο 2 παρ 1 του Σ, αν δεν διαταχθεί το ασφαλιστικό µέτρο λ.χ. κατεδάφιση ετοιµόρροπου κτίσµατος προ του κινδύνου προσβολής της ζωής και της υγείας του αιτούντος πρέπει να διατάσσεται στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας έστω κι αν αυτό συνιστά ικανοποίηση του δικαιώµατος. (γ) στις υποθέσεις µη γνήσιων ασφαλιστικών µέτρων, στις περιπτώσεις εκείνες δηλαδή οπού επιλέχθηκαν τα ασφαλιστικά µέτρα ως διαδικασία και όχι ως µορφή παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

17 17 Πρακτικά ζητήµατα επί της ενότητας 1. Ο Α επισκέπτεται τον δικηγόρο του και του ιστορεί τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: ο Β έχει µια ετοιµόρροπη οικοδοµή δίπλα στη δική του, η οποία κινδυνεύει να πέσει και να προκαλέσει έτσι σηµαντικές ζηµιές. (ανέφερε επίσης) Ότι έχει απευθυνθεί σχετικά στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, που είναι όµως πολύ αβέβαιο, αν θα δράσει έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Ζητεί λοιπόν απ αυτόν να βρει τρόπο για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός. Να εξετάσετε αν είναι δυνατόν- και µε ποιες προϋποθέσεις- να ζητήσει ο δικηγόρος του στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας την κατεδάφιση του ετοιµόρροπου κτίσµατος του Β. [Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης- Πότε υπάρχει πλήρης ικανοποίηση του δικαιώµατος; Υποχώρηση του κανόνα της 692 IV] 2. Ο Α προµηθευτής τροφίµων συµφώνησε µε το Πρότυπο νοσοκοµείο Αθηνών την παροχή τροφοδοσίας για 5 έτη, αρξαµένης από 1 ης Μαΐου 2003 και ληγούσης την 30 η Απριλίου Επειδή ο Α δεν έχει αρχίσει κατά παράβαση τη σχετικής συµφωνίας την παροχή και βλέποντας το νοσοκοµείο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη σίτιση των ασθενών αιτείται (10/5/2002) µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την προσωρινή καταδίκη του Α στην παροχή των τροφίµων, ενώ παράλληλα ασκεί και σχετική αγωγή. Τι θα πρέπει ν αποφασίσει το δικαστήριο; [Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης- πλήρης ικανοποίηση του δικαιώµατος- Ενεργοποίηση παροχής στο πλαίσιο διαρκούς έννοµης σχέσης- Υποχώρηση του 692 IV.] 3. Η απαγόρευση λήψης ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος τρίτων Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 692 V τα ασφαλιστικά µέτρα δεν πρέπει να προσβάλλουν δικαιώµατα τρίτων, ιδίως αν το ασφαλιζόµενο δικαίωµα εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία. Σκοπός της διατάξεως είναι η πρόληψη επιζήµιων επί των εννόµων σχέσεων τρίτων αποτελεσµάτων που θα ήταν δυνατόν να προκληθούν συνεπεία της ταχύτητας της εφαρµοζόµενης διαδικασίας. Τρίτα πρόσωπα είναι εκείνα που δεν συνδέονται στο πλαίσιο της κρίσιµης ασφαλιστέας έννοµης σχέσης µε τον αιτούντα µε κάποια έννοµη σχέση και δεν τους καταλαµβάνει υποκειµενικά η προσωρινή ισχύς της αποφάσεως (695). Έτσι έχει κριθεί ότι δεν επιτρέπεται µε την προσωρινή ρύθµιση νοµής να θίγεται η οιονεί νοµή τρίτου προσώπου, το οποίο έχει δικαίωµα διέλευσης από το κρίσιµο ακίνητο.

18 18 Γ) εσµευτικότητα 1. Η δικαστική διάγνωση της υπάρξεως ή της ανυπαρξίας δικαιώµατος προσωρινής προστασίας, ως απόρροια της δικαιοδοτικής λειτουργίας, ασφαλώς παράγει δέσµευση. Κατά τη διάταξη του 695 η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση. Ορισµένοι συγγραφείς οµιλούν περί προσωρινού δεδικασµένου. Η ορολογική αυτή διατύπωση έχει χαρακτηρισθεί ατυχής και αντιφατική. Η έννοια του δεδικασµένου, δε συµβιβάζεται µε την έλλειψη διαγνωστικού στοιχείου, ως προς τα ασφαλιστέο δικαίωµα του ουσιαστικού δικαίου, το οποίο διέπει τα ασφαλιστικά µέτρα. Επιτυχέστερος και δογµατικά ορθότερος προβάλλει ο όρος «προσωρινή ισχύς της αποφάσεως των ασφαλιστικών µέτρων». Ο όρος αυτός έχει διττή σηµασία: από τη µία προσδιορίζει τη σχέση του αποτελέσµατος της δίκης των ασφαλιστικών µέτρων µε την τελεολογικά συνδεόµενη κύρια δίκη, υπό την έννοια ότι η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων δεν επηρεάζει την κρίση του δικαστηρίου της κυρίας υποθέσεως. Από την άλλη προσδιορίζει το είδος και την χρονική εµβέλεια της παραγόµενης δεσµευτικότητας το ότι η απόφαση ισχύει προσωρινά έχει την έννοια ότι τα ασφαλιστικά µέτρα εκτός από περιορισµένη χρονική διάρκεια έχουν και περιορισµένο χρονικά προορισµό. Παράλληλα διαµορφώνει αντικειµενικά, ερµηνευτικώς και υποκειµενικά, τα όρια του διατακτικού της αποφάσεως των ασφαλιστικών µέτρων. Υπ αυτά τα δεδοµένα γίνεται δεκτή η εξής διάκριση: Α) Θετική εκδήλωση: Ι. Αν µε την απόφαση διατάχθηκαν ασφαλιστικά µέτρα, το δικαστήριο που δικάζει νέα αίτηση για περαιτέρω εξασφάλιση του ιδίου δικαιώµατος του αιτούντος, δεσµεύεται από την προηγούµενη απόφασή του σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων της δικαστικής διαπλάσεως (πιθανολόγηση ασφαλιστέου δικαιώµατος, επείγουσα περίπτωση). ΙΙ. Αν η απόφαση απέρριψε κατ ουσία την αίτηση για λήψη ασφαλιστικών µέτρων, τότε νέα αίτηση για λήψη άλλου µέτρου, προς εξασφάλιση του αυτού δικαιώµατος, χωρίς επίκληση µεταβολής των πραγµάτων, απορρίπτεται ως αβάσιµη. Β) Αρνητική εκδήλωση Ι. Αν η απόφαση απέρριψε κατ ουσία την αίτηση για λήψη ασφαλιστικών µέτρων, τότε νέα αίτηση για λήψη του αυτού µέτρου, προς εξασφάλιση του αυτού δικαιώµατος, χωρίς επίκληση «µεταβολής των πραγµάτων», απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ne bis in idem)

19 19 2. Κατά κρατούσα άποψη στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί των υποκειµενικών ορίων του δεδικασµένου που ισχύουν στη διαγνωστική δίκη. Έτσι η δεσµευτικότητα της προσωρινής ισχύος της αποφάσεως των ασφαλιστικών µέτρων καταλαµβάνει όχι µόνο τον αιτούντα και τον καθ ου η αίτηση, αλλά και κάθε πρόσωπο που περιλαµβάνεται στα πρόσωπα που µνηµονεύονται στις διατάξεις των άρθρων Τα ασφαλιστικά µέτρα λ.χ που διατάσσονται κατά της οµόρρυθµης εταιρείας δεσµεύουν και τα οµόρρυθµα αυτής µέλη. IV) Η αυτοδίκαιη άρση της αποφάσεως Απόρροια της υπηρετικής σχέσης της προσωρινής δικαστικής προστασίας έναντι της οριστικής, η διάταξη του 693 Ι, επιβάλλει πλέον (ύστερα απ την τελευταία τροποποίηση του µε το ν. 3388/2005) στον αιτούντα, υπέρ του οποίου διατάχθηκαν ασφαλιστικά µέτρα, την υποχρέωση µέσα σε τριάντα ηµέρες από την έκδοση της αποφάσεως που διέταξε ασφαλιστικά µέτρα να ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση (βλ ειδικώς 715 V και 729). Το δικαστήριο έχει πάντως τη δυνατότητα να ορίσει υπέρ του αιτούντος µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για την άσκηση της αγωγής. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, και αιτών µέσα στο χρονικό διάστηµα αυτό δεν πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωµής, τότε το ασφαλιστικό µέτρο που διατάχθηκε αίρεται αυτοδίκαια (χωρίς δηλ. να απαιτείται ανάκληση), τ.ε παύει να υπάρχει στο νοµικό κόσµο (693 ΙΙ). Υποχρέωση για την άσκηση της κυρίας αγωγής εντός της νόµιµης προθεσµίας δεν υφίσταται όταν τα ασφαλιστικά µέτρα διατάχθηκαν µε κοινή συναίνεση όλων των διαδίκων (693 ΙΙΙ). Πρακτικά ζητήµατα επί της ενότητας 1. Η Α, κόρη του Β, ζήτησε µε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων να υποχρεωθεί ο πατέρας της να της καταβάλει προσωρινά κάθε µήνα ως διατροφή το ποσό των 300. Το δικαστήριο έκανε δεκτή καθ ολοκληρίαν την αίτηση αυτή µε απόφασή του που δηµοσιεύθηκε στις 5 Ιανουαρίου Στη συνέχεια η Α άσκησε στις 5 Μαρτίου 2002 την κύρια αγωγή της, δικάσιµος για τη συζήτηση της οποίας ορίσθηκε η 5 η Ιουνίου Αν στο µεταξύ αυξηθούν τα εισοδήµατα του Β, µέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής της, ποιες δυνατότητες έχει η Α, για να ζητήσει αύξηση του ποσού που της δίνει ο πατέρας της ως προσωρινή µηνιαία διατροφή;

20 20 [θέµα αυτοδίκαιης άρσης των ασφαλιστικών µέτρων λόγω παρόδου της προθεσµίας για την άσκηση της αγωγής] 5. Ειδικά Ζητήµατα I) Η έκδοση Προσωρινής ιαταγής Ο θεσµός της προσωρινής διαταγής, συνηθισµένος στην πράξη, υπαγορεύεται από την ανάγκη παροχής έννοµης προστασίας πριν από την έκδοση αποφάσεως ασφαλιστικών µέτρων, για την αντιµετώπιση κατεπείγουσας περίπτωσης ή αµέσου κινδύνου. Κατά την κρατούσα άποψη η διαταγή αποτελεί περιληπτική δικαστική απόφαση και όχι, όπως υποστηρίζεται, απλή προσταγή του δικαστηρίου µε τη µορφή διοικητικής πράξεως. Σε κάθε περίπτωση πάντως αποτελεί έκφραση, έστω ατελή, δικαιοδοτικού έργου και συνεπάγεται δέσµευση κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Η προσωρινή διαταγή µπορεί να αφορά την ενέργεια παράλειψη ή ανοχή ορισµένης πράξεως, υλικής ή νοµικής. Εµφανίζεται κυρίως µε τη µορφή απαγορεύσεως διαθέσεως και γενικότερα µεταβολής µιας υφιστάµενης νοµικής καταστάσεως. Η διάθεση που έλαβε χώρα παρά την απαγόρευση, προκαλεί, εφόσον γνωστοποιήθηκε νόµιµα στο πρόσωπο που αφορά, ακυρότητα κατά τα άρθρα 175, 176 ΑΚ (η εφαρµογή της µίας ή της άλλης εξαρτάται από τον αν θεωρηθεί ή όχι απόφαση η προσωρινή διαταγή βλ. για τη σχετική έριδα ΑΠ 133/2004, ΝοΒ 2004, σελ. 1549). Η αίτηση εκδόσεως προσωρινής διαταγής µπορεί να υποβληθεί είτε µε ξεχωριστό δικόγραφο είτε µε το δικόγραφο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων είτε µε σηµείωµα είτε προφορικά, όταν κατατίθεται ή όταν δικάζεται η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Η προσωρινή διαταγή µπορεί να διαταχθεί και αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτηση του διαδίκου. Κλήτευση του αντιδίκου δεν είναι απαραίτητη. Ως παρακολούθηµα της δίκης των ασφαλιστικών µέτρων, η προσωρινή διαταγή ασκείται µόνο µετά την εκκρεµοδικία της αιτήσεως των ασφαλιστικών µέτρων. Αρµόδιο εξάλλου δικαστήριο για να τη χορηγήσει είναι το δικαστήριο, στο οποίο εκκρεµεί η αίτηση αυτή. Η χρονικά περιορισµένη διάρκεια ισχύος της διαταγής προκύπτει απ το άρθρο 691 ΙΙ, κατά το οποίο η διαταγή ισχύει µέχρι να εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Η διαταγή επιπλέον υπόκειται σε ανάκληση από το δικαστήριο που την εξέδωσε µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως ακόµη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 696 Ι και ΙΙΙ, 691 ΙΙ (βλ. Πολ.Πρ.Θες 8303/2004 ΝΟΜΟΣ) Η εξάρτηση τέλος της διαταγής από τη δίκη των ασφαλιστικών µέτρων, εντάθηκε ύστερα από την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση (παρ. 2 αρθρ. 3 του ν. 3327/2005) και την προσθήκη 4 ης παραγράφου στη διάταξη

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ως προς τη νομική φύση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ως προς τη νομική φύση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΦΙΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Μας τέθηκε από την Ομοσπονδία ο προβληματισμός ως προς την ισχύ αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή και οριστικών δικαστικών αποφάσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 24.183),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 107 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 108 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Παναγιώτης Σκουρής, δκηγόρος, δν Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Εισαγωγή Το ζήτημα της δικαστικής προστασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2165-2/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής 1 Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής Στέφανος Πανταζόπουλος Εφέτης- Αναπληρωτής Καθηγητής Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/28-09-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2011

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Γενικά ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθµός απόφασης: 190 Έτος: 2009 - Συνεκδίκαση περισοτέρων αγωγών.αν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΥ 147 παρ. 2 ΚΠολΔ Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα